Voldtægt der anmeldes...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldtægt der anmeldes..."

Transkript

1 Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del I: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale

2 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del I: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius Udgivet af Det kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, Glostrup Tlf April 2009 Fås kun som pdf på dkr.dk ISBN:

3 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 5 Formål... 6 Anmeldelse af voldtægt... 6 Optagne anmeldelser... 6 Anmeldelser med et andet udgangspunkt... 6 Anmeldelser der ender anderledes... 6 Falske og ikke-falske anmeldelser og 217 i straffeloven... 6 Undersøgelser og anmeldelser Danmark: 2000, 2001 og Fra til Udtræk af sager Det samlede antal optagne voldtægtsanmeldelser Antal voldtægtssager i undersøgelsen = antal ofre Antal udpegede gerningsmænd i undersøgelsen Undersøgelsens grundlæggende database Indhentning af basisoplysninger Indhentning af supplerende oplysninger Kvalitativ database Terminologi Datamaterialets fremtid Bilag Bilag A. Kodeskema anvendt ved gennemgang af politijournalerne Bilag B. Kodehåndbog anvendt ved kodning af politijournalerne kan hentes som selvstændigt bilag Bilag C. Kodeskema anvendt i ved gennemgang af politijournalerne i Rigspolitiets undersøgelse vedrørende årene (Der er ikke i Rigspolitiets undersøgelse vedrørende årene udarbejdet kodehåndbog) Tabeller Tabel 1. Anmeldelser vedrørende voldtægt, og Skemaer Skema 1. Oversigt over straffelovens kap. 24 vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden... 8

4 3 Forord De sidste 25 år har i gennemsnit omkring 500 kvinder årligt anmeldt til politiet, at de er blevet udsat for voldtægt eller forsøg herpå. Voldtægt er et af de mest alvorlige overgreb, et menneske kan foretage sig over for et andet menneske, og det er derfor af yderste vigtighed, at der gøres, hvad der er muligt for at forebygge og mindske antallet af sådanne overgreb. Det er endvidere af stor betydning, at de, der alligevel udsættes, får den bedst mulige behandling af deres omgivelser. Dette bør være en ret i sig selv, men det er jo også helt afgørende for at bidrage til at mindske de ofte voldsomme skadevirkninger af overgrebet. Det er ikke mindst vigtigt, at kvinderne behandles optimalt af og i retssystemet. Det er vor opfattelse, at en af grundene til, at forebyggelsen kunne være bedre, end den er, og at kvinderne ikke altid behandles optimalt i retssystemet mv., er manglende viden. Det er ikke den eneste grund men det er én af grundene. Det er baggrunden for, at der er gennemført en undersøgelse af kvinder, der anmelder voldtægt. Undersøgelsen vedrører de politianmeldte voldtægter i perioden 2000 til En tilsvarende undersøgelse er tidligere gennemført vedrørende perioden 1990 til 1992, hvorfor det også er muligt at give et bidrag til beskrivelse og forståelse af, hvordan de politianmeldte voldtægter har udviklet sig. Den nyeste undersøgelse belyser langt flere aspekter ved de politianmeldte voldtægter end den tidligere, og den repræsenterer utvivlsomt den mest omfattende undersøgelse på dette område, der hidtil er gennemført i Danmark. Undersøgelsen er blevet til i et unikt tværfagligt samarbejde, hvor bl.a. jura, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab har været repræsenteret, og hvor der har deltaget såvel praktikere som forskere. Det Kriminalpræventive Råd, Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Rigspolitiet har samarbejdet om gennemførelse af denne undersøgelse. OAK Foundation, Justitsministeriets Forskningspulje, Det Kriminalpræventive Råd, Egmont Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond har gjort undersøgelsen mulig. Vi er overordentlig taknemmelige for den betydelige og velvillige støtte, der er ydet undersøgelsen. Mange andre har bidraget, ikke mindst ansatte fra og på de ovennævnte institutioner. Særlig tak til de tre, der har taget et medansvar i projektets styregruppe sammen med forordets underskrivere: Charlotte Mathiesen Bech, Merete Djurhuus og Jørgen Abildgaard. Det var sidstnævnte, der havde hovedansvaret for undersøgelsen vedrørende , og Jørgen Abildgaard har været af uvurderlig betydning for gennemførelse af det aktuelle projekt i alle dets faser. At det i undersøgelsen blev muligt at få tilgang til og at opspore hele 98 pct. af alle sager er i høj grad daværende formand for Politimesterforeningen, Poul Bjørnholdt Løhdes fortjeneste. Jesper Søholm har varetaget det komplicerede IT-arbejde med opbygning af et elektronisk kodeskema. Selve den meget omfattende kodning er blevet foretaget af Maj-Britt Elise Martinussen med bistand fra Tine Søberg, Priscilla Sant Anna Gravesen, Anette Peitersen og Morten Haagensen.

5 4 Afrapporteringen af undersøgelsen sker i form af en række delrapporter. Rapporterne offentliggøres ligesom nærværende publikation i første omgang på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside, men vil siden, evt. i en reduceret og/eller revideret form, blive samlet i en trykt publikation, som til den tid vil kunne erhverves ved henvendelse til Det Kriminalpræventive Råd. København 2009 Professor, dr.jur. Flemming Balvig, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Seniorforsker Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Informationsmedarbejder Karin Sten Madsen, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet Cand.jur. Maj-Britt Elise Martinussen Overlæge Katrine Sidenius, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet

6 5 Resumé Der er gennemført en undersøgelse, hvis formål har været ud fra samfunds- og sundhedsvidenskabelige synsvinkler at beskrive og belyse de voldtægter, som kvinder anmeldte til politiet i Danmark i årene Ifølge den almindelige årlige kriminalstatistik vedrørende anmeldte straffelovsovertrædelser, der udgives af Danmarks Statistik, skulle det for den pågældende periode dreje sig om et årligt antal på tæt ved 500 voldtægtsanmeldelser i gennemsnit. Undersøgelsen viser imidlertid, at det reelle antal ser i størrelsesordenen 15 pct. mindre, altså godt 400. Forskellen beror på egentlige fejl samt indgivelse af falske anmeldelser. Totalt er der indsamlet op mod 900 forskellige oplysninger om de enkelte voldtægtsanmeldelser, herunder om de involverede kvinder og mænd. De fleste oplysninger baserer sig på en manuel gennemgang af politiets journaler og sagsmapper, men disse er suppleret med oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister, Danmarks Statistiks demografiske database, Landspatientregisteret og Det Psykiatriske Centralregister. Det har været et vigtigt udgangspunkt for igangsættelse af undersøgelsen at foretage en sammenligning med en tilsvarende undersøgelse vedrørende I ti-års perioden mellem de to undersøgelser er politiets journaliseringssystem og fejlretningssystem formentlig blevet mere effektivt, og vedrørende er det lykkedes at få en mere komplet adgang til de eksisterende journaler mv. Det betyder, at undersøgelsen vedrørende giver et noget mere dækkende billede af kvinder, der anmelder voldtægt, for sin tid, sammenlignet med undersøgelsen vedrørende , men det betyder også, at eventuelle direkte sammenligner givet et noget overdrevet billede af eventuelle stigninger og tilsvarende et noget underdrevet billede af eventuelle fald.

7 6 Formål Hovedformålet med den gennemførte undersøgelse har været at kaste nærmere lys over en af de mest alvorlige forbrydelser, der findes, voldtægt. Det er bogstavelig talt de voldtægter, der selv er trådt frem i lyset, der har været undersøgelsens fokus, nemlig de af retsmyndighederne kendte. Det har ligget uden for undersøgelsens rækkevidde at sige noget om de voldtægter, retsmyndighederne ikke har fået kendskab til: de skjulte voldtægter (voldtægtsmørketallet). Denne i øvrigt særdeles vigtige problematik vil dog blive berørt en række steder i undersøgelsens afrapportering. Anmeldelser af voldtægt Mere præcist udtrykt har undersøgelsens fokus da været de voldtægter, der blev anmeldt til eller som på anden måde er kommet til politiets kundskab. Det vil ofte være offeret selv, der har anmeldt, men det kan også være andre såsom vidner, familie mv., og i helt særlige tilfælde kan det være politiet selv, der reagerer på en information. For enkelthedens skyld vil vi omtale de undersøgte tilfælde som anmeldelser af voldtægt, eller blot anmeldelser, frem for voldtægter der ved anmeldelse eller på anden måde er kommet til politiets kundskab. Optagne anmeldelser Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen drejer sig om optagne anmeldelser, dvs. henvendelser eller informationer, der af politiet er registreret som en voldtægtsanmeldelse på de hertil eksisterende formularer og systemer til optagelse af sådanne anmeldelser. En eventuel information om eller henvendelse vedrørende voldtægt, der ikke på denne måde registreres det være sig fordi den enten slet ikke registreres, eller fordi den registreres på en anden måde, f.eks. som en anmeldelse om vold indgår ikke. I praktiske og juridiske termer vil det sige, at det er sager, der er blevet henført som mulige overtrædelser af straffelovens paragraf 216 (der internt i politiet har gerningskode 72211) eller 217 (gerningskode 72215). Anmeldelser med et andet udgangspunkt Samtlige sager, der på et eller andet tidspunkt i det retlige forløb har fået disse gerningskoder, indgår, dvs. sagen kan ved selve anmeldelsen godt være startet med et andet udgangspunkt. Fokus er altså sager der ved anmeldelsen og/eller senere under efterforskningen og/eller ved eventuel sigtelse er blevet registreret som mulige overtrædelser af straffelovens 216 eller 217. Anmeldelser der ender anderledes Heri ligger tillige, at også sager, der f.eks. senere viser sig at blive henført under en anden straffebestemmelse, er med. Falske og ikke-falske anmeldelser Endvidere indgår som udgangspunkt anmeldelser, der forsøges trukket tilbage, og/eller som viser sig at være falske. 216 og 217 i straffeloven Straffelovens 216 siger: Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for vold tægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvil ken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

8 7 Stk.2. Straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder., og 217: Den, som skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. 260, end vold eller trussel om vold, straffes med fængsel indtil 4 år. Juridisk er det altså alene overtrædelser af 216, der betegnes som voldtægt. 217 omfatter anvendelse af mindre alvorlige tvangsmidler og har, som det fremgår, en lempeligere strafferamme. end 216. Anvendelse af 216 (alene) forudsætter, at samleje er opnået eller forsøgt opnået. Samleje under den nugældende straffelov er altid blevet forstået som betegnelse for et forhold mellem mand og kvinde, hvor manden indfører sit kønslem (penis) i kvindens skede (vagina). 1 Analt samleje henføres under 224, hvori det hedder, at Bestemmelserne i a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje. 2 Undersøgelsen er således en undersøgelse af voldtægt mod kvinder. Voldtægt af person af samme køn (mand over for mand eller kvinde over for kvinde) henføres under 225, hvori det hedder, at Bestemmelserne i og a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn. Anmeldelserne omfatter såvel forsøg som fuldbyrdede tilfælde. Fuldbyrdelse af 216 sker ved indførelse af det mandlige kønslem i kvindens skede. Den tvang eller tiltvungethed, der er en forudsætning for anvendelse af 216, inkluderer trusler. For anvendelse af 216 kræves der forsæt i relation til alle led i denne paragraf. De senere års debat om, hvorvidt man også burde kriminalisere uagtsom voldtægt, baserer sig på det forhold, at retstilstanden på undersøgelsestidspunktet var og i skrivende stund stadig er at forsæt til at tiltvinge sig samleje mangler, hvis gerningsmanden ikke har opfattet kvindens modstand. Til en vis grad i teorien, men ikke mindst den praktiske anvendelse af og i særdeleshed ved paragrafisering af anmeldelser foreligger der en række mulige afgræsningsog overlapningsproblemer mellem disse bestemmelser og andre bestemmelser i straffelovens kap. 23 (Forbrydelser i familieforhold) og 24 (Forbrydelser mod kønssædeligheden). Der er således ud over de allerede nævnte en række grænseområder til andre seksuelle krænkelser, hvor vi i mere eller mindre kendt omfang vil have nogle af krænkelserne med, men ikke andre. Her skal især fremhæves to typer af krænkelser, som helt eller delvist ikke med det udgangspunkt vi har taget er en del af undersøgelsen. Det drejer sig for det første om opnåelse af samleje med barn under 15 år ved tvang eller fremsættelse af trusler, såfremt 222, stk. 2 er citeret, men 216 ikke er. Paragraf 222 har følgende formulering: Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år. Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år. 1 Jf. Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov - Speciel del, 8. omarbejdede udgave, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 2005, s Gerningsmanden kan dog være en kvinde. Dette er muligt, idet 217, som det fremgår, omfatter opnåelse af samleje ved brug af anden ulovlig tvang jf. 260, og dermed omfatter tilfælde, hvor en kvinde eksempelvis tvinger en anden kvinde til at tåle samleje med en mand.

9 8 Skema 1. Oversigt over straffelovens kap. 24 vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden 3 Paragraf i loven Omhandler 216 Voldtægt 217 Samleje med ulovlig tvang 218 Samleje v. udnyttelse af psykisk abnormitet 218, stk. 2 Samleje v. udnyttelse af hjælpeløs tilstand 219 Samleje med institutionsanbragt 220 Samleje v. misbrug af afhængighedsforhold 221 Samleje, tilsnigelse til 223a Samleje m. prostitueret u. 18 år kunde 222, stk. 1 Samleje m. barn u. 15 år 222, stk. 2 Samleje m. barn u. 12 år/skærpende omstændigheder 223, stk. 1 Samleje m. plejebarn/stedbarn mv. 223, stk. 2 Samleje ved forførelse 224 jf. 216 Anden kønslig omgæng. v/vold 224 jf. 217 Anden kønslig omgæng. v/ulovlig tvang 224 jf. 218 Anden kønslig omgæng. v/udnyttelse af psykisk abnormitet 224 jf. 219 Anden kønslig omgæng. m/institutionsanbragt 224 jf. 220 Anden kønslig omgæng. v/ misbrug af afhængighedsforhold 224 jf. 221 Anden kønslig omgæng. v/tilsnigelse 224 jf. 222, stk. 1 Anden kønslig omgæng. m/barn u. 15 år 224 jf. 222, stk. 2 Anden kønslig omgæng. m/barn u. 12 år 224 jf. 223, stk. 1 Anden kønslig omgæng. m/plejebarn/stedbarn mv. 224 jf. 223, stk. 2 Anden kønslig omgæng. v/forførelse 225 jf. 216 Homoseksualitet v/vold 225 jf. 217 Homoseksualitet v/ulovlig tvang 225 jf. 218 Homoseksualitet v/udnyttelse af psykisk abnormitet 225 jf. 219 Homoseksualitet m/institutionsanbragt 225 jf. 220 Homoseksualitet v/ misbrug af afhængighedsforhold 225 jf. 222, stk. 1 Homoseksualitet m/barn u. 15 år 225 jf. 222, stk. 2 Homoseksualitet m/barn u. 12 år 3 Der henvises til straffeloven for den præcise ordlyd af de enkelte paragraffer og deres henførelsesområde. De korte beskrivelser her har kun til hensigt at formidle en helt overordnet, og derved også upræcis og mangelfuld, beskrivelse af de enkelte paragraffers dækningsområde. Udover de her nævnte indeholder kap. 24 i straffeloven desuden 236, der omhandler forskellige former for pålæg, der kan idømmes i forbindelse med forskellige former for sædelighedsforbrydelser.

10 9 225 jf. 223, stk. 1 Homoseksualitet m/plejebarn/stedbarn mv. 225 jf. 223, stk. 2 Homoseksualitet v/forførelse 226 Seksualforbrydelse, uagtsom 228 Rufferi 229 Utugt, alfonseri 230 Utugtig foto/filmoptagelse af person u. 18 år 232 Blufærdighedskrænkelse 233 Opfordring til utugt 234 Salg af utugtige billeder/genstande t. person u. 16 år 235 Udbredelse af utugtige fotografier/film af personer u. 18 år Samleje med barn under 15 år ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler straffes i henhold til straffelovens 222, stk. 2, jf. stk. 1. Da 222, stk. 2 omtaler tvang og trussel om vold, er der et vist overlap mellem gerningsbeskrivelsen i 216 og 222, stk. 2, og der vil derfor kunne straffes i sammenstød, dvs. begge bestemmelser citeres. Ifølge retspraksis er det dog ikke nødvendigt at citere 216 i situationer, hvor der er tale om trussel om vold med henblik på opnåelse af samleje jf. 222, stk.2. Såfremt politiet alene sigter gerningsmanden for overtrædelse af 222, stk. 2, vil sagen ikke figurere i undersøgelsen. Lyder anmeldelsen til politiet på voldtægt af barn, vil anmeldelsen dog formentlig oprettes som en voldtægt jf. 216, og sagen vil indgå i undersøgelsen. For det andet drejer det sig om de såkaldte drug rapes eller rustægter. "Drug-rape" foreligger, når gerningsmanden hensætter kvinden i en situation, hvor hun ikke er stand til at modsætte sig den seksuelle handling, dvs. han skal med vilje have påvirket hende med stoffer eller alkohol for at opnå samleje. Dette straffes efter straffelovens 216, 2. pkt. og indgår i undersøgelsen. Udnytter han blot kvindens f.eks. bevidstløse tilstand, straffes han i henhold til straffelovens 218, stk. 2, og disse sager indgår ikke i undersøgelsen. Den praktiske virkelighed bag denne distinktion er imidlertid, at oprettelsen af sagen hos politiet i forbindelse med anmeldelse er afgørende for, hvilken gerningskode sagen får, og derfor om sagen indgår i undersøgelsen. Hvis en kvinde henvender sig hos politiet og fortæller, at hun mener sig seksuelt udnyttet mens hun sov eller var "væk"/bevidstløs, må man gå ud fra, at sagen oprettes som en overtrædelse af 218, stk. 2, med mindre kvinden mistænker gerningsmanden for at have hensat hende i den hjælpeløse situation, altså mistænker ham for at have givet hende stoffer og/eller alkohol. Vi har dog uformelt fået det generelle indtryk ved samtaler med forskellige politifolk, at alt der minder om voldtægt rubriceres som sådan ved anmeldelsen. Det vil dermed også sige en række tilfælde af incest, misbrug af sindslidende og fysisk handikappede, tilsnigelse af samleje, og - i forlængelse af det problematikken drug rapes mv. samleje med en person, der ikke er i stand til at gøre modstand. Det får dog fremstå som en hypotese, som vi i undersøgelsen ikke har den nødvendige dokumentation til at afgøre, om denne er korrekt eller ej. Det kan ikke afvises, at der findes voldtægter eller voldtægtsforsøg, hvor den anvendte tiltvingelse har en sådan alvorlighedsgrad, at denne i sig selv ville kunne medføre sigtelse i forhold til en paragraf, der indeholder end endnu højere strafferamme end 216, og der derfor ved en fejl ikke oprettes en 216-sag Det vil i realiteten sige drab og forsøg på drab. Det er klart, at det i givet fald vil dreje sig om ganske få sager, men det er jo samtidig de alvorligste sager. 4 4 Der er i undersøgelsesmaterialet 2 af ofrene, der er døde som følge af den vold, der blev anvendt i forbindelse med voldtægten, men det vides med sikkerhed, at der i var mindst 1 yderligere tilfælde. Af større talmæssig betydning kan det formentlig have, at der blandt sager henført som forsøg på drab kan skjule sig nogle voldtægter. Det

11 10 Undersøgelser og anmeldelser Når politiet modtager underretning om et forhold eller en begivenhed kan det i visse situationer være vanskeligt umiddelbart at vurdere, om der er grund til at tro, at der foreligger en forbrydelse. Et eksempel herpå er brand. I den første fase kan det være særdeles vanskeligt at vurdere, om der er tale om forsætlig brandstiftelse, uagtsom brandstiftelse, eller om der slet ikke er tale om brandstiftelse overhovedet. Politiet kan her vælge i stedet for at starte med en anmeldelsesrapport, at klassificere sagen som en undersøgelse og give den et undersøgelsesnummer. Viser der sig siden hen ikke at være noget, der tyder på, at branden var påsat, bliver undersøgelsen aldrig til en anmeldelse. I modsat fald bliver undersøgelsen til en anmeldelse. Det vides, at der er meget forskellig praksis eller i hvert fald har været indtil for nylig med hensyn til, om en brandsag startes som en undersøgelse eller en anmeldelse. Der har været eksempler på politikredse, der næsten altid opstartede en brandsag som en undersøgelse, og politikredse, der som hovedregel optog sagen som en anmeldelse vedrørende brandstiftelse. På dette område betyder eller betød? disse praksisforskelle så meget, at det bliver blev? - meningsløst at bruge anmeldelsestallene til at forsøge at sige noget om eventuelle forskelle i forekomsten af brandstiftelse mellem forskellige områder ligesom totaltallene og sammenligninger over tid bliver blev? meget usikre. Også på sædelighedsområdet forekommer det, at politiet indledningsvist registrerer en henvendelse som en undersøgelse af muligheden for voldtægt, og som ikke siden hen på noget tidspunkt registreres som en anmeldelse. Omfanget, hvori det sker, er ukendt. Der er også her god grund til at tro, at der forefindes betydelige praksisforskelle, måske ikke så meget mellem forskellige områder, men især fra den ene betjent til den anden. I visse tilfælde har det været muligt at registrere, hvorvidt nogle af de anmeldte sager oprindelig er startet som en undersøgelse, og altså ikke fra starten er gået ind i systemet som en anmeldelse. Det er en svaghed ved den gennemførte undersøgelse, at brugen af undersøgelsessager på voldtægtsområdet, som aldrig bliver til anmeldelser, ikke har kunnet belyses nærmere det være sig kvantitativt eller kvalitativt. Man kan have mange forestillinger om, hvor omfattende brugen af undersøgelsesnumre er på voldtægtsområdet, og hvad dette er for en slags sager, men det foreliggende grundlag gør det desværre ikke muligt at bekræfte eller afkræfte disse formodninger. Danmark: 2000, 2001 og 2002 Undersøgelsen omfatter de voldtægtsanmeldelser, der blev registreret i Danmark i treårs perioden fra 1. januar 2000 til 31. december Det er anmeldelsesregistreringstidspunktet, der har været afgørende for, om en sag kom med i undersøgelsen og ikke gerningstidspunktet. Voldtægterne kan altså være foregået forud for år 2000, men senest til og med år Færøerne og Grønland er ikke med i undersøgelsen. Danske kvinder, der har anmeldt voldtægt i udlandet er heller ikke med. Derimod indgår voldtægter, som begås i udlandet, men anmeldes i Danmark. Fra til Når perioden blev valgt, skyldes det, at sigtet, udover at belyse kvinder der anmeldte voldtægt i denne periode, tillige har været at belyse udviklingen over en tiårs periode, nemlig fra til Faktisk var det en undersøgelse, der blev gennemført vedrørende politiregistrerede voldtægter i , der var den egentlige inspiration til igangsættelse af den aktuelle undersøgelse. Undersøgelsen vedrørende er beskrevet i rapporten Voldtægters omfang og karakter har desværre ligget uden for undersøgelsens ressourcemæssige rammer at gennemgå samtlige drabssager med henblik på at vurdere, i hvor mange af disse der forekommer voldtægter eller forsøg herpå, som ikke også er registreret som voldtægt.

12 11 i Danmark. En undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & Voldtægtsudviklingen i Danmark, udgivet af Rigspolitichefen, I såvel udvalget af sager som i de oplysninger, der er søgt indhentet omkring de enkelte sager, er der tilstræbt optimal sammenligningsmulighed. I den aktuelle undersøgelse er der herudover søgt supplerende sagsoplysninger på en lang række forskellige områder og fra en lang række forskellige kilder undersøgelsen er altså i datamæssig henseende langt mere omfattende og kompleks end undersøgelsen. 5 Der er to nævneværdige forskelle i udvalget af sager vedrørende sammenlignet med For det første medtog man vedrørende ikke anmeldelser, der havde et gerningstidspunkt forud for denne periode. For det andet medtog man anmeldelser indgivet helt frem til medio 1994 i den udstrækning disse anmeldelser vedrørte et gerningstidspunkt, der lå inden for perioden, dvs. i Det er vurderingen, at disse forskelle hverken kvantitativt eller kvalitativt generelt set påvirker sammenligningsmuligheden i noget betydende omfang. Udtræk af sager Sagerne, efter de her skitserede kriterier, er med hjælp fra Politiets Dataafdeling fundet frem gennem udtræk fra politiets sagsstyringsregister, POLSAS. Udtrækket er foretaget på baggrund af gerningskoder. Gerningskoderne for voldtægt i henhold til 216 og 217 er henholdsvis og Udtrækket er sket ud fra, om disse gerningskoder optræder i anmeldelsen, senere bliver korrigeret til at indeholde én af disse gerningskoder eller der bliver rejst sigtelse i henhold til én af disse gerningskoder. Det samlede antal optagne voldtægtsanmeldelser Ifølge Danmarks Statistiks offentliggjorte anmeldelsesstatistik (jf. Kriminalstatistik diverse år) skulle der i i alt være indgivet og registreret anmeldelser vedrørende straffelovens Politiets registre for anmeldelser mv. i de tre år, det nævnte POLSAS register, udviser imidlertid kun i alt sager af denne karakter. Forskellen på 121 sager beror formentlig først og fremmest på siden hen korrigerede sager og måske også på dobbelttællinger i forbindelse med sager der oversendes fra en politikreds til en anden. Der er gode grunde til at antage, at de er et mere korrekt tal end de Af de sager (journalnumre), der fandtes i POLSAS, er 28 ikke medtaget i undersøgelsen af følgende grunde: 1 sag eksisterede ikke (indholdsløst journalnummer) 2 sager var dobbelttællinger 1 sag var sket i Tyrkiet og begået af en tyrkisk gerningsmand 2 sager drejede sig om anmeldelser foretaget i sag drejede sig om et forhold begået i sager var forsvundet og kunne intetsteds findes i retssystemet 1 sag havde så mangelfulde sagsakter, at kodning ville være formålsløs 2 sager beroede hos Retslægerådet 1 sag var det ikke muligt at kode, fordi der blev nægtet aktindsigt 7 sager drejede sig om homoseksuel voldtægt (mand-mod-mand) 5 Udvidelsen af undersøgelsen omfatter også, at en del af de spørgsmål, der blev belyst i undersøgelsen, er søgt belyst mere fyldigt/nuanceret i , men på en sådan måde, at sammenligneligheden er opretholdt.

13 12 De homoseksuelle voldtægter er ikke medtaget i undersøgelsen af hensyn til sammenligneligheden med den undersøgelse, der blev foretaget vedrørende , men det har selvfølgelig i sig selv interesse at vide, at det i gennemsnit drejede sig om et par forhold om året i Maksimalt er det altså ifølge ovenstående opgørelse 14 sager, der burde have været med ifølge undersøgelsens formål, men som det ikke har været muligt at inddrage, først og fremmest fordi sagerne er forsvundet i det retlige system. Generelt er det interessant at notere sig, at af det årlige antal voldtægter på knapt 500, der blev registreret og opført i den officielle kriminalstatistik i undersøgelsesperioden, er det op mod en halv snes procent, der tilsyneladende har været fejlagtige, eller som har været fejlagtigt placeret/kategoriseret. Også i var der en diskrepans mellem kriminalstatistikkens anmeldelsestal og det antal anmeldte voldtægter, man fandt i politiets register, jf. tabel 1. Diskrepansen var tillige betydeligt større i Formentlig er hovedforklaringen herpå, at der siden er sket en effektivisering af journalføringen, især i form af mere effektive rettelsesprocedurer. Tabel 1. Anmeldelser vedrørende voldtægt, og Anmeldelser ifølge kriminalstatistikken Anmeldelser ifølge Anmeldelsesregistret/POLSAS Sager i undersøgelsen, inklusiv falske anmeldelser Sager i undersøgelsen efter tilretning*, inklusiv falske anmeldelser Sager i undersøgelsen efter tilretning*, eksklusiv falske anmeldelser ? 1.364? * Se nærmere om mulige fejl og rettelser i den følgende tekst. Det er uklart, om der i undersøgelsen vedrørende er foretaget tilretninger med hensyn til opgørelsen af antal sager. Under alle omstændigheder kendes disse tilretninger ikke, hvorfor deres størrelsesorden ikke kan angives. Hovedprincippet for politiets optagelse af EN voldtægtsanmeldelse dvs. EN voldtægtssag/et journalnummer) er, at der foreligger en voldtægtsepisode: 1. Det typiske forhold vil være ET offer, der anmelder, at hun er blevet voldtaget af EN gerningsperson EN gang. Et sådant forløb registreres som EN voldtægtssag og får/har ET journalnummer (solovoldtægt). 2. Hvis der er flere gerningsmænd, der ved samme episode på skift voldtager kvinden eller på anden måde i fællesskab bidrager til voldtægten (gruppevoldtægt), registreres også dette som EN voldtægtssag og får/har ET journalnummer. 3. Hvis gerningsmanden eller gerningsmændene ved samme episode flere gange voldtager kvinden, registreres dette som EN voldtægtssag og får/har ET journalnummer.

14 13 4. Hvis en kvinde er blevet voldtaget af samme gerningsmand/gerningsmænd ved forskellige lejligheder og i forskellige situationer registreres dette som FLERE voldtægtssager, der får/har ET journalnummer for HVER af de situationer, der har fundet sted. 5. Hvis en kvinde er blevet voldtaget af forskellige mænd, uden at der er tale om, at disse mænd under en eller anden form har gjort det i fællesskab, registreres dette som FLE- RE voldtægtssager, der får/har ET journalnummer for HVER af de mænd eller grupper af mænd, der har voldtaget hende. Analysen af de sager (journalnumre) viser, at der i enkelte tilfælde synes at være sket fejl i anmeldelsernes optagelse eller registrering (talbenævnelserne i det følgende refererer til tallene ovenfor): Type 1-fejl: I 5 sager med hver kun ét journalnummer er der reelt tale om to ofre, der er blevet voldtaget af samme gerningsperson. Her er der altså tale om i alt 10 voldtægtsepisoder. Type 2-fejl: I 1 sag med ét journalnummer har to mænd voldtaget to kvinder. Her er det analysemæssigt mest hensigtsmæssigt at medtage og analysere denne ellers sammenhængende episode som 2 voldtægtsepisoder (dvs. 2 gruppevoldtægter). Type 3-fejl: Der er ikke konstateret fejl, der strider mod dette princip. Type 4-fejl: I 10 sager med hver kun ét journalnummer er en kvinde blevet voldtaget af samme gerningsmand i flere situationer (i 8 sager to situationer, i 1 sag tre situa tioner og i 1 sag 4 situationer). Her er der tale om = 23 voldtægtsepiso der. Hertil kommer et antal sager (med hver ét journalnummer), hvor det i anmeldelsen angives, at offeret er blevet voldtaget et stort, men ubestemt, antal gange, eventuelt uendeligt mange gange. Disse sager er ikke opregnet/omgjort til voldtægtsepisoder (med hver sit journalnummer) i projektets grundmateriale, men vil blive omtalt og analyseret i forbindelse med analysen. Type 5-fejl: I 3 sager med hver kun ét journalnummer er samme kvinde blevet voldtaget af to gerningsmænd, uden at der har været tale om gruppevoldtægt, dvs. der foreligger 6 voldtægtsepisoder. Type4/5-fejl: I 1 sag er samme kvinde blevet voldtaget af to gerningsmænd, uden at der har været tale om gruppevoldtægt, samtidig med at kvinden er blevet voldtaget i to situationer af den ene gerningsmand, dvs. der foreligger 3 voldtægtsepisoder. De i alt 20 sager, der er omfattet af disse fejl, burde rettelig indgå som i alt 43 sager, dvs. at de sager rettes og korrigeres til sager. 100 af de sager er registreret som falske, svarende til 7,3 pct. Problematikken omkring falske anmeldelser, herunder sammenligneligheden mellem og , vil blive behandlet i en separat delrapport (Delrapport II) Antal voldtægtssager i undersøgelsen = antal ofre Fratrukket de falske anmeldelser udgør de i undersøgelsen analyserede sager (voldtægtssager) Det tilsvarende tal for var Det følger af den måde, voldtægtssagerne er journaliseret på og også opgjort i undersøgelsen, at antallet af voldtægtssager er identisk med antallet af ofre. Nogle af ofrene har anmeldt flere gange inden for treårs perioden. Tallet for antal forskellige kvinder, der har anmeldt ikke-falske voldtægter, er derfor mindre end det samlede antal voldtægtsepisoder og udgør

15 14 Man kan altså bemærke sig, at for disse år i begyndelsen af indeværende årtusinde skal man pga. fejl og falske anmeldelser - reducere det antal voldtægtsofre, der fremgår af den almindelige anmeldelsesstatistik Fra Danmarks Statistik med omkring 15 pct. for at komme frem til et mere realistisk bud på, hvor mange det drejer sig om. I stedet for et årligt gennemsnit på tæt ved 500, lå det reelle antal politiregistrerede voldtægtsofre snarere på godt og vel 400. Man skal være opmærksom på, at selv om undersøgelsestallet for var højere end undersøgelsestallet for med i alt 101 sager, så skyldes det først og fremmest, at det er lykkedes at få et relativt større antal sager ud af de mulige inddraget i den seneste undersøgelse. Ved sammenligninger vil vi således have indbygget en tendens til at overvurdere eventuelle stigninger og undervurdere eventuelle fald med op mod en halv snes procent. Antal udpegede gerningsmænd i undersøgelsen Antallet af udpegede gerningsmænd er større end antallet af voldtægtssager/voldtægtsofre, fordi der i en del af sagerne er flere gerningsmænd: de såkaldte gruppevoldtægter af de kvinder, der indgav ikke-falsk anmeldelse, tilkendegav ved anmeldelsen, at der var tale om 1 gerningsmand, mens 137 tilkendegav, at der havde været tale om gruppevoldtægt. I alt blev der udpeget gerningsmænd af de kvinder, der indgav ikke-falsk anmeldelse. De 100 kvinder, der indgav falsk anmeldelse, udpegede i alt 164 gerningsmænd. Undersøgelsens grundlæggende database Med henblik på at kunne belyse netop gruppevoldtægt og gerningsmændene som sådan bedst muligt er undersøgelsens grundlæggende database opbygget ikke med ofre, men med gerningsmænd som enhed. Det betyder, at denne database omfatter = sager. 6 Ved brug af en vægtfaktor (= 1/(antal udpegede gerningsmænd)) kan oplysningerne og databasens enhed transformeres og bruges til belysning af voldtægtssager/ofre. 7 Indhentning af basisoplysninger POLSAS indeholder alene meget grundlæggende og enkle oplysninger om de enkelte sager, idet de elektroniske dokumenter såsom anmeldelsesrapporter og vidneafhøringer som udgangspunkt slettes efter et halvt år. Det har derfor været nødvendigt at gennemgå de papirmæssige dokumenter i sagen, og disse er blevet indhentet fra de politikredse, hvor de har befundet sig. Der er tale om meget varierede dokumenter anmeldelsesjournaler, afhøringsrapporter, psykologerklæringer, skadeattester, retsudskrifter osv. osv. af meget varierende omfang. Herudaf er trukket og kodet oplysninger i forhold til et systematisk udarbejdet kodeskema med 796 variable/spørgsmål. Det følger heraf, at der er foretaget og den grundlæggende database består af i alt X 796 = kodninger/oplysninger. Der har været gjort betydelige indsatser for at minimere og rette fejl i den omfattende og for mange variables vedkommende meget vanskelige kodeproces. Samkørslerne og/eller sam- 6 Hovedreglen for afgrænsningen af en sag i den grundlæggende database er altså, at der er udfyldt et skema for hver voldtægt begået af hver gerningsmand mod hver kvinde, bortset fra de tilfælde hvor overgrebene er sket i direkte forlængelse af hinanden. Der er dog en undtagelse til denne hovedregel om, at antallet af skemaer repræsenterer antallet af anmeldte overgreb. Det drejer sig om sager, hvor der anmeldes mange overgreb, uden at disse er detaljeret forklaret. Manglende detaljerede forklaringer om mange overgreb vil typisk være incestsager og ægteskabs- /kærestesager, hvor alle overgreb ikke kan huskes, eller hvor der har været så mange, at det ikke giver mening af kode dem eller at fortælle om dem alle. I disse sager er det oplysningerne om den seneste voldtægt, der er kodet. 7 Denne vægtvariabel er benævnt NYJOURNALVÆGT. Der er også dannet en OFFERJOURNALVÆGT, hvor enkeltsager med to ofre er trukket ud som to sager. Når denne anvendes, er der tale om i alt sager/ofre, ikke-falske og 99 falske.

16 15 menligningen mellem parallelle variable i forskellige databaser, f.eks. den grundlæggende database og Det Centrale Kriminalregister, har givet visse muligheder for ekstern validering. 8 Den grundlæggende database har indeholdt ganske betydelige muligheder for gennemførelse af logiske kontroller, herunder kontrol for manglende udfyldelse. Specielt ved kodningens opstart blev samme sager kodet af flere forskellige personer, og disse kodninger blev så sammenholdt med hinanden, såvel med henblik på at øge kodningens pålidelighed som gyldighed. Disse fejlfindings- og fejlretningsprocesser har været meget ressourcekrævende, bl.a. også på grund af, at det undervejs har været nødvendigt at få et antal sager tilbagesendt og helt eller delvist rekodet, efter at de var afleveret. Desuagtet vil vi afgjort ikke påstå, at grundmaterialet er fejlfrit eller blot tilnærmelsesvist fejlfrit. Det er stadig sådan i skrivende stund at når data vedrørende særlige variable skal analyseres, så opdages der enkelte nye fejl, eller i hvert fald noget, der kunne være fejl. Materialets kompleksitet taget i betragtning burde man have haft tredobbelt uafhængig kodning af hver eneste sag med efterfølgende forhandling om forskelle naturligvis og desværre en helt utopisk mulighed. Indhentning af supplerende oplysninger For både gerningsmændene og ofrene er der indhentet supplerende oplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Herved er der tjekket visse oplysninger i basismaterialet (vedrørende gerningstidspunkt m.v., men først og fremmest er der blevet suppleret med oplysninger om eventuel tidligere kriminalitet). 9 For både gerningsmændene og ofrene er der endvidere foretaget en samkøring med og indhentet oplysninger fra Danmarks Statistik, svarende til gerningstidspunktet Det drejer sig om sociale oplysninger såsom uddannelse, erhverv og familieforhold, der befinder sig i Danmarks Statistiks demografiske database. I alt er der fundet oplysninger for 1122 kvinder og 816 fundne gerningsmænd, hvor gengangere kun er medtaget en gang og falske sager er ekskluderet. En særlig styrke ved denne samkørsel er, at man har kunnet etablere kontrolgrupper bestående af personer med samme aldersfordeling som henholdsvis ofrene og gerningsmændene, tilfældigt udtrukket blandt fastboende danskere. Herved har det kunnet vurderes om den sociale situation for gerningsmænd og ofre adskilte sig fra den øvrige befolkning. Turister og andre ikke-fastboende udlændinge blandt ofrene og gerningsmændene har naturligvis ikke kunnet indgå i disse analyser. Der er også foretaget en samkøring med Landspatientregisteret (der befinder sig i Danmarks Statistik, hvorfor samkøringen har kunnet foretages i tilknytning til samkøringen med den demografiske database). Her er der indhentet oplysninger om alle indlæggelser og alle skadestuebesøg for de involverede personer i perioden fra , dvs. mindst 3 år før voldtægtstidspunktet og 2 år efter denne, idet voldtægtstidspunkter fra 1998 of frem er benyttet som udgangspunkt. For de enkelte indlæggelser/skadestuebesøg er oplyst kontaktårsag, diagnose, tidspunkt mv. Endelig er der foretaget en samkøring med Det Psykiatriske Centralregister, der fysisk ligger på Århus Universitetshospital. Her er der indhentet oplysninger om alle psykiatriske indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg i perioden , dvs. ligeledes mindst 3 år før voldtægtstidspunktet og 2 år efter denne. For de enkelte indlæggelser/skadestuebesøg/ambulante besøg er oplyst kontaktårsag, alle diagnoser, tidspunkt og evt. indlæggelsestid. 8 I selve basismaterialet har det også ofte været muligt at sammenholde oplysninger vedrørende de samme variable i forskellige dokumenter dokumenter der bygger på forskellige kilder. 9 En central oplysning, der er indhentet via kriminalregistret, vedrører eventuelle retlige reaktioner for falsk anmeldelse.

17 16 Kvalitativ database For hver eneste sag i undersøgelsen er der udarbejdet et skriftligt referat, der på jævnt dansk forsøger at opsummere de centrale dele af sagen. Referaterne er ikke udarbejdet efter nogen fast skabelon, men har først og fremmest haft som formål at omfange den virkelighed som let går tabt i tallene. Det er ikke mindst sammenhængen, kompleksiteten og helheden tal opfanger meget dårligt. Det slående ved at læse de mere end tusinde referater igennem er, hvor forskellige voldtægter er. Den ene historie ligner ikke den anden. Referaterne er udarbejdet af forskellige personer, og eftersom der ikke er fulgt en nøje beskrevet skabelon betyder det også stor forskellighed såvel med hensyn til omfang som med hensyn til indhold. Det er ikke så meget gengivelsen af de fundamentale sagsomstændigheder, der varierer, men detailrigdommen i beskrivelserne. Denne kvalitative database er udarbejdet som et fortløbende word-dokument, hvor de enkelte sager har identifikationsnumre, der svarer til dem, sagerne har i den grundlæggende kvantitative database. Det er den kvalitative database, der trækkes på, når der ved præsentationen af resultaterne gengives og analyseres konkrete cases. Terminologi I nærværende præsentation af undersøgelsen har vi hverken været særligt præcise eller konsekvente med hensyn til de begreber, der er anvendt. Det er i det hele taget vanskeligt på det felt, som undersøgelsen vedrører at finde og anvende dækkende begreber: Begreber, der indeholder og formidler nøjagtig den mening, der tilsigtes, og hverken mere eller mindre. For de mest centrale begreber, eksempelvis benævnelse af selve handlingerne og de implicerede personer, er det faktisk umuligt. Når det gælder benævnelse af de centrale handlinger og personer har vi derfor i de publikationer, der præsenterer undersøgelsens resultater, valgt at bruge neutrale operationelle begreber, dvs. begreber der blot referere til, hvordan de grundlæggende er målt i undersøgelsen. Selve udgangspunktet og fokus for undersøgelsens er anmeldelsen, hvormed vi mener den registrerede anmeldelsesjournal, der forefindes hos politiet, men selvfølgelig også den proces, der fører til oprettelse af anmeldelsesjournalen. Den mulige forbrydelse, der beskrives i denne anmeldelse, benævnes voldtægt, uanset om den fra starten har været journaliseret som sådan, eller at det siden hen viser sig at dreje sig om noget anden. Personen, der i anmeldelsen beskrives som havende været udsat for voldtægt, benævnes kvinden. Vi har valgt kvinden frem for det mere subjektive forurettede, men også frem for det måske mest nærliggende offeret eller ofret. Det er bl.a. begrundet i, at anmeldelser kan være falske, og at anmeldelser i sagens natur er at betragte som et partsindlæg en mistanke, en hypotese, en formodning eller hvordan man nu vil vælge at karakterisere den. Det er af samme grund, at den eller de personer, der i anmeldelsen beskrives som havende begået den mulige forbrydelse benævnes manden. I beskrivelserne af, hvad der er foregået, har vi behov for en række opdelinger, specielt opdelinger i former for voldtægt. Hovedopdelingen vedrører sondringen mellem forsøg på voldtægt og fuldbyrdet voldtægt. Her lægger vi os op af den juridiske definition, jf. tidligere, der siger, at der foreligger fuldbyrdet voldtægt, når manden har indført sin sit kønslem i kvindens skede. Større problemer knytter sig til en anden opdeling, der ikke blot i nærværende undersøgelse, men generelt er meget anvendt i såvel debat om som i undersøgelser af voldtægt samt i det

18 17 retlige system, nemlig opdelinger, der baserer sig på relationen mellem kvinden og manden: Overfaldsvoldtægt, kontaktvoldtægt og partnervoldtægt. 10 Overfaldsvoldtægt er afgrænset som sager, hvor der ikke har været samvær eller bekendtskab af betydning mellem parterne forud for voldtægten. Inkluderet i denne gruppe er situationer, hvor kvinden kort har bemærket mandens tilstedeværelse forinden voldtægten, eller ved hvem han er, men ikke har noget egentligt bekendtskab med ham eller haft noget med ham at gøre. Partnervoldtægter omfatter voldtægter, hvor manden er en nuværende eller tidligere kæreste/samlever/ægtefælle. For kvinden er der naturligvis tale om to grundlæggende situationer, afhængig af om det er en tidligere eller en nuværende partner, om end virkeligheden også her ofte er broget i form af partneres skiftende status som tidligere og nuværende. Kontaktvoldtægter er negativt defineret ved, at det ikke er overfaldsvoldtægter og ej heller partnervoldtægter. Det er så at sige en begrebsmæssig restskuffe, og det kan i høj grad diskuteres, om det er meningsfyldt at opretholde som kategori/begreb. Det dækker over en stor mangfoldighed af meget forskellige relationer mellem kvinden og manden. Manden kan være hendes far, onkel, bror eller et andet familiemedlem. Han kan være hendes kollega, chef eller kunde. Det kan være hendes læge, eller hendes patient. Han kan være hendes mangeårige ven, men også hendes mangeårige uven. Han kan være et kortvarigt værtshusbekendtskab, hendes nabo, taxachauffør, en ven af familien osv. osv. Skal man karakterisere kontaktvoldtægter nærmere bliver det således hurtigt nødvendigt at opdele i undergrupper for at sikre, at den sociale kontekst, beskrivelserne refererer til, bliver blot nogenlunde entydig og homogen. Ved selve kodningen af kontaktvoldtægter i undersøgelsen er der gennemført en differentieret kodning med mange underopdelinger. Ved præsentationen af undersøgelsens resultater sondres ofte mellem uopklarede voldtægter og opklarede voldtægter. Opklarede voldtægter er voldtægter, hvor en eller flere mænd er blevet sigtet i sagen. Det betyder altså ikke nødvendigvis, at man med sikkerhed ved og har fastslået, hvem der har begået voldtægten. Det er f.eks. muligt at sigtelsen siden findes grundløs, at en eventuel tiltale frafaldes på grund af bevisets stilling eller at manden frikendes af en domstol. Opklaring betyder altså, i denne sammenhæng, alene at politiet på et tidspunkt eller i en periode har ment, at man havde tilstrækkelig begrundet mistanke til at sigte en eller flere mænd i sagen, og at man faktisk har gjort dette. Datamaterialets fremtid Den grundlæggende database, suppleret med og korrigeret på basis af oplysningerne fra Det Centrale Kriminalregister, vil blive afleveret til Dansk Data Arkiv, når undersøgelsen er færdiganalyseret og færdigpubliceret. Data fra andre arkiver, såsom Danmarks Statistiks registre m.fl., har været placeret i temporære registre. De vil således skulle rekonstrueres ved fornyede samkørsler, hvis behovet herfor skulle opstå. Det overvejes, om også den kvalitative database kan gives en sådan form, at den kan afleveres til Dansk Data Arkiv sammen med den grundlæggende kvantitative database. Det overvejes også, om de enkelte sager kan anonymiseres tilstrækkeligt til, at den kvalitative database direkte kan publiceres offentligt, og derved udgøre et ønskeligt med- og modspil til de kvantitative resultater. 10 I det retlige system benævnes partnervoldtægt vanligvis parvoldtægt.

19 18 Bilag A Kodeskema anvendt ved gennemgang af politijournalerne

20 Basisoplysninger SKEMA: 12 ÅBENT : 12 BRUGER : JS A101 A102 A103 A104 A105 A106 A Maj-Britt Martinussen 2 Flemming Balvig 3 Jesper Søholm 4 Tine Søberg 5 [DisponibelB] Skemanummer Id-nummer for koder Undersøgelse Journalnummer Journalnummer kun tal Undersøgelsesnummer Gerningskode Anmeldelsestid: // UOPLYST Anmeldelsestidspunkt: A111 Ugedag A109 Dato A110 Måned A108 År A112 Tidspunkt 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag Januar 2 Februar 3 Marts 4 April 5 Maj 6 Juni 7 Juli 8 August 9 September 10 Oktober 11 November 12 December

21 Forbrydelsen Karakter SKEMA: 12 ÅBENT : 12 BRUGER : JS B101 1 Fuldbyrdet voldtægt 2 Forsøg på voldtægt Forbrydelsen B111 B112 B113 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Sex-type Vaginalt samleje Analt samleje Oralt samleje Onani B121 B122 B123 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Seksuel berøring udelukkende uden på tøj (ikke med penis eller mund) Bryst Vagina Anal Andet B131 B132 B133 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Seksuel berøring under tøj (ikke med penis eller mund) Bryst Vagina Anal Andet B141 B142 B143 B144 B145 B146 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Kys og/eller slik Mund Hals Ansigt Bryst Vagina Anal Andet B151 B HI/VI 998 HI/VI Penis berørt ofret udover en eventuel indtrængning Ydre vagina Ydre, anal

22 B153 B154 B155 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Hud Mund Hænder Andet B161 B162 B163 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Forsøg på indtrængning (ikke lykkedes) Mund Anus Vagina Andet B171 B172 B173 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Penis indført Mund Anus Vagina Andet B181 B182 B183 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Andet indført Mund Anus Vagina Andet B191 B192 B193 B194 B HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI 998 HI/VI Hvad er indført Dildo Våben Fingre/hånd [Disponibelt B] Andet B201 1 Nej 2 Ja, hele tiden 3 Ja, i begyndelsen 4 Ja, ind imellem 5 Ja, i slutningen 6 Forsøg, uvist om brug af kondom 7 Andet 998 Husker ikke/ved ikke Kondom benyttet

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Kodebog, bilag B til del I,

Kodebog, bilag B til del I, 1 Kodebog, bilag B til del I, Til Voldtægt der anmeldes Udarbejdet af Maj-Britt Elise Martinussen 2 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Kodebogen... 3 Valg af variable... 3 Særlig om kodningen i forhold

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 1 VOLDTÆGT

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 1 VOLDTÆGT

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Katrine Sidenius, Maj-Britt Elise Martinussen, Voldtægt der anmeldes... Del III: Udviklingen - især med henblik på fuldbyrdede overfaldsvoldtægter 1

Læs mere

Voldtægt der anmeldes... Madsen, Karin Sten; Laursen, Bjarne; Sidenius, Katrine; Balvig, Flemming; Martinussen, Maj- Britt Elise

Voldtægt der anmeldes... Madsen, Karin Sten; Laursen, Bjarne; Sidenius, Katrine; Balvig, Flemming; Martinussen, Maj- Britt Elise university of copenhagen Københavns Universitet Voldtægt der anmeldes... Madsen, Karin Sten; Laursen, Bjarne; Sidenius, Katrine; Balvig, Flemming; Martinussen, Maj- Britt Elise Publication date: 2009 Document

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Maj-Britt Elise Martinussen, Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del II: Falsk anmeldelse af voldtægt 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del II: Falsk anmeldelse

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Karin Sten Madsen, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen Voldtægt der anmeldes... Del V: Kvinder der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt VOLDTÆGT DER ANMELDES

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Bjarne Laursen, Flemming Balvig, Karin Sten Madsen, Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del IV: Mændene VOLDTÆGT DER ANMELDES Del IV: Mændene Bjarne Laursen, Flemming

Læs mere

Voldtægt der anmeldes... Laursen, Bjarne; Balvig, Flemming; Madsen, Karin Sten; Martinussen, Maj-Britt Elise; Sidenius, Katrine

Voldtægt der anmeldes... Laursen, Bjarne; Balvig, Flemming; Madsen, Karin Sten; Martinussen, Maj-Britt Elise; Sidenius, Katrine university of copenhagen Københavns Universitet Voldtægt der anmeldes... Laursen, Bjarne; Balvig, Flemming; Madsen, Karin Sten; Martinussen, Maj-Britt Elise; Sidenius, Katrine Publication date: 2009 Document

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?...

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Opstart af analyse af underretninger.

Opstart af analyse af underretninger. Punkt 6. Opstart af analyse af underretninger. 2013-36572. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At der i første halvdel af 2014 gennemføres en stikprøve

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I Betænkning nr. 1534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v. 2007/2 BSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. april 2008 af Peter Skaarup (DF), Colette L. Brix (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Anmeldte voldtægtssager En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi

Anmeldte voldtægtssager En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi Anmeldte voldtægtssager En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen, Rikke H olm Bramsen, Ole Ingemann-Hansen & Ask Elklit Trykkeri:

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere