Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk"

Transkript

1 Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning:... 3 Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle Principper vandafledning i hulmur... 5 Åbne studsfuger... 5 Anvendelse af hæftemørtel i formuren ved montage af murpap... 5 Bjælke- og overligger typer... 6 Kompositbjælke... 8 Præfabrikeret bjælke... 9 Murkonsoller... 9 Forskudte gavle Ventileret hulrum bag formuren Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring Trin- for trin: Montering af TB rende Montage af pap-indlæg Udførelse af opskotning i hulmur Udførelse af udadgående hjørne

2 Forord Denne vejledning er udarbejdet af Teknologisk Institut Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 for at medvirke til, at fugtsikring i hulmure projekteres og udføres korrekt. Hvis der sker fejl i forbindelse med placering og udførelse af fugtspærrer, kan der opstå fugtskader, idet vand, som er trængt gennem formuren, kan ledes ned på vinduet eller til bagmuren. Fejl af denne art har alvorlige konsekvenser og er meget dyre at udbedre, da fugtspærren er dybt integreret i konstruktionen. Denne vejledning har derfor 2 formål: Øget fokus på og vejledning om projektering af fugtspærre i murværk over døre og vinduer. Detaljeret vejledning i udførelse af fugtsikring med TB-rende og pap over døre og vinduer, i form af trin- for trin anvisninger Vejledningen henvender sig både til den projekterende og den udførende. En korrekt udførelse er kun mulig, hvis projektmaterialet er fyldestgørende, og tager hensyn til fugtbelastningen af murværket. Denne vejledning omfatter ikke detaljerede anvisninger om: Materialekrav og generel håndtering af murpap ved tilskæring, klæbning med videre Fugtspærre ved sokkel, sålbænke eller murafslutninger Der henvises i stedet til publikationen Vejledning. Fugtspærre i murværk fra Murerfagets Oplysningsråd, samt konstruktionsdetaljer, samt videoer på TB-rende er et beskyttet varemærke. I denne publikation anvendes betegnelsen TB-rende dog generelt om alle fabrikater med tilsvarende udformning og samme funktion som TB-rende. 2

3 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for kraftigt slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem murværket. Det er derfor vigtigt at fugtsikringen er effektiv, det vil sige at den placeres og monteres korrekt. Erfaringen fra en række skader har vist, at det er nødvendigt at udvise stor omhu både ved projektering og udførelse. En række nye tiltag og anbefalinger skal medvirke til at sikre en effektiv fugtsikring. Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning: Anvend både TB-rende og papindlæg ved kompositbjælker i murværk, der er udsat for kraftigt slagregn. Påse at pap når mindst 100 mm ud over TB render, når begge dele anvendes Papindlæg skal føres helt frem til 13 mm fra facademurens forkant. Brug hæftemørtel over og under pappet for at undgå revner i liggefugen og vandindtrængning under pappet ved åbne studsfuger. Trin-for-trin vejledning til opskotning af murpap i hulmur. Anvendes ved søjler og andre steder, hvor det ikke er muligt at afvande sideværts i hulmuren. Trin-for-trin vejledning til udadgående hjørner, ved pap over åbninger, f.eks. hjørnevindue. Vejledning i fugtisolering af forskudte gavle med TB-render Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle. Den murede facade bliver designet med stor frihed, og det giver nogle udfordringer: Høje facader og gavle orientering mod syd og vest, uden udhæng, betyder, at murværket er særligt udsat for kraftig slagregn. Lange vinduesbånd eller placering af vinduer og åbninger forskudt over hinanden i facaden øger risikoen for, at indtrængende vand havner et galt sted. Allerede ved design og projektering er det derfor nødvendigt at forholde sig til, hvor det indtrængende vand skal ledes hen, og om det er praktisk muligt at anbringe en effektiv fugtsikring. På figur 1 nedenfor er angivet et simpelt eksempel på en gavl: 3

4 V1 V2 V3 Fig 1.: Afledning af vand fra åbninger i murværket. Man ser, at vand fra vinduet V1 ledes ned på vinduet V2, selvom vinduerne er placeret forskudt for hinanden. Årsagen er, at fugtsikringen er ført ud forbi den murede fals og videre ud i hulmuren. Der kan ikke afvandes ned i murværkspillen på venstre side af V3, da bredden heraf ikke tillader, at fugtsikring kan føres tilstrækkelig langt ud i hulmuren. Murpillen bør være mindst 60 cm bred. En endebund eller opskotning er derfor krævet i venstre side af V3. Vær også opmærksom på placering af eventuelle stålsøjler i facaden, da dette kan have indflydelse på afvandingsmulighederne. Dette gælder også kabler eller andre installationer anbragt i hulmuren. Hvor der ikke er mulighed for afvanding til nogen af siderne, må der anvendes murpap, som forsynes med en opskotning i begge sider. Afvanding sker gennem åbne studsfuger til formurens forside. Der anvendes hæftemørtel over og under murpappet, således at der ikke kan presses vand ind under murpappen ved åbne studsfuger. Metoden anbefales også ved høje facader og gavle, hvor der må forventes en stor mængde vand på bagsiden af facademuren. Det bør i sådanne tilfælde foretrækkes at lede vandet ud gennem facaden over åbningen, fremfor at lede vandet ned til soklen, før det ledes ud ad hulmuren. 4

5 Principper vandafledning i hulmur TB-rendens funktion er at opsamle det vand, som kan sive ned langs bagsiden af facademuren, og aflede det, som en tagrende, til hver side af åbningen. Vandet løber altså forsat ned langs facademurens bagside, og bliver ledt ud ad hulmuren ved soklen. TB-renden kan lukkes i den ene ene, så vandet kun ledes til den ene side. TB-renden må ikke lukkes i begge ender. Fordelen ved TB-renden er, at den kan anbringes tæt på åbningen, i selve den bærende bjælke, idet tværsnittet kun regnes svækket 10 %. Dermed kan TB-renden beskytte murfladen lige over åbningen. Murpap over åbninger i murværket kan dels, som TB-renden, lede vandet ud til hver side bag formuren, dels kan vandet ledes ud gennem fugen i facademuren, idet murpappet altid monteres med hælding frem mod formuren. Det er dels for at undgå stående vand, som er risikabelt ved samlinger, dels for at undgå vandafledning ned i isoleringen. Ved lange vinduesflugter på 6 meter eller mere er papindlæg derfor bedst egnet. Ved at kombinere de to løsninger, opnås fordelene fra begge, mens ulemperne elimineres. Åbne studsfuger Normalt er det ikke nødvendigt at drænhuller ved studsfuger over vinduer og døre. Vandet kan trænge ud gennem fugen over pappet eller løbe ud til hver side af åbningen langs bagsiden af formuren. Hvis der ikke kan ledes vand ud til siden, nemlig når murpappet er forsynet med opskotninger i begge ender, bør der tilsvarende laves drænhuller i studsfuger for vandafledning. Afstanden mellem de åbne drænhullerne afpasses efter forbandtet, det normale er en afstand på ca. ½ m. Drænhullerne udføres ved at indmurer et glat elektrikkerrør ned mod fugtspærrens overside, der trækkes ud mens mørtlen er plastisk. Det kan anbefales at anvende opskotninger i begge ender, samt åbne studsfuger, ved lange, gennemgående vinduesbånd og ved høje facader, for at undgå at lede større mængder vand ned i hulmuren. Anvendelse af hæftemørtel i formuren ved montage af murpap Murpap over åbninger i murværk bør monteres med hæftemørtel som beskrevet i udførelsesvejledningen. Hæftemørtlen påføres under og over pappet i formuren. Hæftemørtlen forbedrer vedhæftningen i liggefugen mellem pap og murværk, og modvirker revnedannelse, samt vandindtrængning under åbnestudsfuger. 5

6 Bjælke- og overligger typer På figur 2 nedenfor er skitseret 3 typer af bjælker over åbninger som vinduer, døre etc. Princippet for fugtisolering vælges efter bjælketypen og efter hvorvidt murværket er kraftigt belastet af slagregn. Dette vurderes ud fra følgende forhold: (kritiske forhold nævnt først i parentes) Terrænkategori (ved hav by) Bygningens udhæng ift. overkant vindue (0 1 m) Bygningens højde (høj.lav) Kompasretning (vest og syd øst og nord) Højde af murværk over åbningen (4 m 4 skifter) Hvor murværket er kraftigt belastet af slagregn bør der laves en ekstra sikring med enten TB-rende i den 2. liggefuge over åbningen eller med et rustfrit stålprofil, der indlægges umiddelbart under tegloverligger/bjælken; alternativt med en ekstra sikring i form af indlægning af 2 x pap. Når der anvendes papindlæg, skal det altid indlægges over den bærende bjælke i formuren, uanset bjælketype. Evt. murværksskifter under fugtspærre skal udføres med et kontaktareal mellem mørtel og mursten på minimum 95%. a. Komposit bjælke: b. Præfabrikeret bjælke: c. Konsoller: Henmurede skifter på præfab. tegloverligger (ståltegl). Bjælken er her i alt 6 skifter høj. Bjælkens fulde højde er udført som en færdig fabriksfremstillet komponent. Fig. 2: Typer af bjælker i murværk og placering af fugtsikring. Signaturer: 1 Formur, 2 Bagmur, 3 Murpap, 4 TB -rende Tegloverliggeren bæres af konsoller. Det minimerer typisk højden af murværksbjælken (her 3 skifter) Ad. a.) For kompositbjælken, figur 2a, kan TB-renden alternativt anvendes alene. Disse tilfælde er nærmere omtalt i afsnittet Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring. 6

7 Ad. b.) For præfabrikerede bjælker kan supleres med præindstøbt TB-rende. Ad. c.) Ved konsoller kan pap supleres med TB-rende afhængig af den aktuelle bjælkehøjde. 7

8 Kompositbjælke Det anbefales ved kompositbjælker, at anvende TB renden som et supplement til den overliggende fugtstandsende membran i form af murpap. Løsningen er vist på figur 2a. TB-rende anbringes så tæt over åbningen som muligt Pap-indlægget anbringes over kompositbjælken Det er væsentligt, at murpappet er bredere end TB-renden og når mindst 100 mm ud over TB-renden i hver side. Se figur 3 nedenfor. Hvis murpappet blot afleverer vandet til TB-renden, er den positive virkning ved at anvende dobbeltsikringen spildt! Fig. 3: Placering af pap og TB-rende ved en kompositbjælke. Murpap skal være 10 cm bredere end TB rende, i hver side 8

9 Præfabrikeret bjælke Ved selvstændige præfabrikerede teglbjælker anbefales det at anvende murpap som den fugtstandsende membran. Løsningen er vist på figur 2b. Pap-indlægget placeres i formuren lige over bjælken. føres mindst 150 mm ind i hulmuren på hver side af åbningen, dvs. mindst 150 mm forbi eventuel muret fals Pap-indlægget kan ved høje bjælker suppleres med en TB-rende indstøbt i bjælken. Murkonsoller Bjælker oplagt på konsoller vil ofte være kompositbjælker. Når murværket er ophængt på konsoller, kan der typisk være tale om lange flugter, som skal fugtisoleres. Ved lange flugter er TB-renden ikke velegnet. Fig. 4: Murværk på konsoller. Bjælken mellem hvert ophæng er 3 skifter høj i det viste tilfælde. Det anbefales at anvende papindlæg, samt evt. åbentstående studsfuger til vandafledning. Hvis murbjælken er højere end 4-5 skifter, og murværket er kraftigt udsat for slagregn bør der laves en dobbeltsikring med 2 x pap eller pap supplleret med TB-rende. Ved anvendelse af 2 lag pap indlægges det nederste paplag mellem vindue og murværk. 9

10 Forskudte gavle Ved forskudte gavle, og i andre situationer, hvor en tagflade tilsluttes en murflade, skal der monteres en aftrappet fugtspærre i muren. Der kan anvendes murpap eller TB-rende, men i praksis er det enklere at montere TB-render i de korte trapper, og man undgår gennembrydning af murværket. Fig. 5: Forskudte gavle Fig. 6: Princip for montering af aftrappede TB-render ved forskudte gavle(endeluk i den skjulte ende) Overlap mellem de enkelte stykker af TB-render skal være mindst 150 mm. Hver TB-rende skal monteres med endebund efter leverandørens anvisninger i den ende som går ind under en overliggende TB-rende. Den nederste TB-rende modtager alt vandet fra de overliggende render. Det samlede gavl-areal, som skal fugtsikres på denne måde, bør derfor ikke være for stort, og bør vurderes i sammenhæng med, hvor udsat gavlen er i forhold til slagregn. Det anbefales at arealet ikke overstiger 6 m 2 murflade. Ved større arealer suppleres løsningen med murpap over zinkindskudet, hvor der etableres udledning af vand gennem åbentstående studsfuger. 10

11 Hulrum bag formuren Hvis der er et hulrum bag formuren på mere end 10 mm, er der en risiko for mørtelspild ned i hulrummet. Det gælder i følgende ydervægskonstruktioner, vist på figur 7: Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren, f.eks. ved bagmur i træ-skelet Hulmur i fleretagers huse, hvor bagmurstykkelsen reduceres fra sokkel mod tag og afstanden mellem formurens bagside og isoleringen tilsvarende forøges. I sådanne konstruktioner bør der anvendes en kombination af murpap og TB-rende. Ventileret hulrum højst 10 mm a. Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren b. Aftrappet bagmur Fig. 7 Konstruktioner med ventileret hulrum på mere end 10 mm bag formuren. Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring TB-renden kan anvendes som eneste sikring mod vandindtrængning når følgende overholdes: Facaden er mindre udsat for slagregn, f.eks. beskyttet af udhæng Åbningen eller vinduesflugten må højst være 6 meter i bredden. Murværket over TB-renden bør højst udgøre 6 m 2, og bør højst være 1,2 meter højt. Vær opmærksom på, om placering af vinduerne i facaderne bevirker, at der er afvandes fra TB-rende til TB-rende. Er dette tilfældet må den nederste TB rende ikke tilføres mere vand end svarende til 6 m 2 overliggende murværk. Der må anvendes endeluk i den ene side under forudsætning af, at det overliggende murværk udgør højst 3 m 2. Isoleringsmaterialet skal anbringes tæt mod formuren, og afstanden*) mellem formurens bagside og isoleringsmaterialet må maksimalt være 10 mm. *) Afstandskravet mellem formur og isolering skal sikre, at der ikke spildes mørtel i TB-renden under den fortsatte opmuring. 11

12 I tilfælde hvor en kompositbjælke udgør murværkets fulde højde, og det derfor ikke er muligt at indlægge murpap i bjælken kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring, såfremt facaden ikke er udsat. Ved udsatte facader anbefales det, at anvende en selvstændig bjælke, hvor murpap indlægges umiddelbart over bjælken. 12

13 Trin- for trin: Montering af TB rende 150 mm TB-rende skal opbevares liggende på et plant underlag, og skal beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. Hvorfor: Sollys, ekstreme temperaturer eller et ikkeplant underlag kan gøre TB-renden krum. En krum TB-rende kan ikke fastholdes af klæberen. Før montage: Tjek at TB-renden er lang nok, dvs. den når 150 mm ind i hulmuren i begge sider af den lodrette fals. Tjek at TB-renden er plan og lige, og kan ligge glat mod formurens overside og bagside Tjek at studsfugerne under TB-renden er helt fyldte. Isoleringen bag TB-renden skal skæres i smig for at undgå en kuldebro: Skær først et stykke isolering til, så det passer med højden på TB-renden. Tilpas længden, så isoleringen er 2-3 cm længere end TB-renden, i hver ende. Skær så en trekant af, som passer til smiget på TB-renden. Hvorfor: TB-renden skal kunne hvile tæt ind mod formurens bagside, og glat mod formurens overside. Isoleringen bidrager til, at TBrenden ikke skrider ud efter montering. Overlængde på det tilskårne stykke isolering danner en lille udsparing ved enden af TBrende, så vandet kan løbe ud af renden. 13

14 TB-rendens underside påføres klæber: Påfør klæber i hjørnet ved tænderne Påfør klæber ca. midt på det lodrette stykke, som presses ind mod bagsiden af formuren Læg også en stribe klæber langs den bagerste kant af formuren. Det er her, der kan opstå utætheder, hvis montagen ikke er præcis. Hvorfor: For at sikre, at vandet ikke ledes neden om eller bag om TB-renden TB-renden trykkes fast ned i klæberen Klæberen presses ud under TB-renden overalt. Når der mures videre, skal den første mørtelfuge på formurens bagside fyldes og komprimeres. Hvorfor Ellers kan vandet løbe forbi TB-renden. 14

15 Inden næste stykke isolering ilægges: Fugerne på bagsiden af muren skal være komprimeret og fri for mørtelpølser Kontroller at TB-renden er ren: Ingen mørtelrester! Ingen isolering eller andet! Det første stykke isolering lige over TBrenden lægges glat hen over TB-renden. Den skråt afskårne isolering bag ved TBrenden bør være ca. 2 cm længere end TBrenden, og danne en lille udsparing i isoleringen. Hvorfor: Vandet løber over, hvis TB-rende ikke er renset for mørtel og andet materiale 15

16 Montage af pap-indlæg I hver side skal pappet nå mindst 150 mm forbi åbningen. Hvis der er monteret en underliggende TBrende, skal pappet nå mindst 100 mm forbi den Hvorfor: Vandet skal ledes sikkert forbi vinduesfalsen, og ikke til TB-renden. Pappet skal mures ind over den murede bjælke, og må ikke afbryde den statiske virkning af de murede skifter, som indgår i bjælken. Ved montage af papindlæg, start med at skære isoleringen skråt, i en vinkel på ca. 45 grader, ned mod det skifte hvor pappet mures ind. Hvorfor Vandet løber frem mod formuren, og kan ledes ud gennem denne. Samtidig støtter isoleringen pappet, og der opstår ingen kuldebro. 16

17 Forvand murstenens liggeflade. Hæftemørtel trækkes med tandspartel på formuren, frem til 13 mm fra forkant mur (svarende til en fugedybde). Hvorfor Pappet skal trækkes frem til 13 mm fra facaden, for at undgå, at vand kan trænge ned i muren bag om pappet. Hæftemørtlen modvirker, at der kommer en revne, hvor pappet er placeret Som hæftemørtel kan anvendes cementbaseret baseret klæber til udendørs brug. Læg pappet løst ud for at se, hvor langt det når op ad muren. Anbring en stribe klæber til at klæbe papstykket mod bagmuren. Hvorfor Klæberens formål er at fastholde pappet, indtil isolering er placeret og formuren muret op. Når der anvendes hæftemørtel, skal pappet være af typen PF2000. Hvorfor: Kun pap af denne type har tilstrækkelig vedhæftning til mørtlen 17

18 Anbring papstykket, idet det trykkes fast ind mod klæber og isolering: Anbring først den nederste del af pappet, så forkant af pap ligger 13 mm fra forkant mursten. Pres pappet fast ned mod formuren Pres pappet i facon mod den tilskårne isolering, så pappet følger underlaget. Til slut presses pappet ind mod bagmuren, og trykkes fast mod klæberen på bagmuren. Der anbringes hæftemørtel ovenpå murpappet på formuren. Hæftemørtel fordeles med tandspartel på pappet. Hvorfor Hæftemørtlen modvirker, at der opstår en revne ved pappet. Der mures nu på sædvanlig vis, vådt i vådt, ovenpå pap og hæftemørtel. Der mures på sædvanlig måde 1 skifte, før næste stykke isolering anbringes. For at undgå at hæftemørtlen giver misfarvninger i fugeoverfladen forslås det at fugen, hvor i fugtspærre ligger, kradses ud i en dybde på 13 mm og efterfølgende fuges. Hvorfor: Så isoleringen ikke skrider ud pga. den skrå bagside 18

19 Anbring det tilskårne stykke isolering, som passer oven på murpappet. Der mures videre på sædvanlig vis. 19

20 Udførelse af opskotning i hulmur Pap i hulmur skal anbringes i en vinkel på 45 med fald mod formuren. Når murpap over vinduer afbrydes ved en søjle, er det særlig vigtigt at udføre en tæt afslutning. Hvis opskotningen ikke udføres tæt, kan der ledes store mængder vand til søjlen. Det kan give korrosion af søjlen samt fugtskader på indermur. Trinvis udførelse af opskotning vises nedenfor Opskotning ved søjle eller fals udføres i 4 trin: (se næste side for uddybning) Det underste gennemgående papstykke skæres til, og klæbes foran søjlen Et formstykke skæres ud, og klæbes på siden af søjlen Der henmures 1 skifte foran søjle Et aflangt stykke skæres ud, og klæbes i et U på både formur, søjle og bagmur. 20

21 Isoleringstykkelse 100 mm Formstykker 1. Gennemgående papstykke. Skæres bort Klæ bes mod Klæbes mod bagmur Klæbes på formur Afkort den gennemgående papstykke, så længden passer med, at pappet netop når forbi søjlen. Skær et snit på tværs, i søjlens bredde, til det punkt hvor pappet klæbes ned på formuren. Skær ca cm af flappen Buk om ved formuren, og klæb den løse ende lodret mod søjlens forside. 100 mm Skæres bort 100 mm Skæres bort 2. Formstykke til søjle Skær først et stykke pap med disse mål: Bredde = isoleringstykkelse mm Længde = isoleringstykkelse mm Skær som vist på figuren. Alle skrå snit danner en vinkel på 45 med pappets kanter. Klæbes mod søjle Pappet klæbes lodret mod søjlens side, i hulmuren. Ved ombukket, klæbes den anden ende ned mod pappet i hulmuren over isoleringen. Isoleringstykkelse mm 21

22 100 mm Isoleringstykkelse 100 mm 45 Klæbes på bagmur 3. Formstykke U-strimmel Skær først et stykke pap med disse mål: Bredde = isoleringstykkelse mm Længde = isoleringstykkelse mm Klæbes på formur Start med at tegne 2 kvadrater på 100x100 mm, i hvert hjørne som vist. Tegn 2 linier på 45 mellem kvadraternes hjørner Skær figuren ud. 100 mm Isolerings- 100 mm tykkelse Trinvis tildannelse af opskotning. Billedserien viser hvordan de 3 papstykker trinvis anbringes og danner en lukket opskotning ved søjle. For at papstykkerne passer nøjagtigt, er det vigtigt at isoleringen er tilskåret med et fald på nøjagtigt 45 grader. Fotoet viser en simpel opstilling uden bindere og kuldebroisolering af søjlen 22

23 Det gennemgående papstykke tilskæres som vist. Pappet klæbes som normalt mod formuren, og bagmuren. Den lille flap klæbes mod søjlen. Papstykke nr. 2 tilskæres og påføres klæber på bagsiden Klæbes mod søjle Papstykke nr. 2 bukkes på midten ½ delen klæbes lodret mod søjlen ½ delen klæbes ned mod det gennemgående papstykke Der mures 1-2 skifter på formuren, inden det 3. papstykke kan anbringes. 23

24 Papstykke nr. 3 tilskæres og påføres klæber på bagsiden 45 Klæbes på bagmur Klæbes på formur Papstykket anbringes som vist Papstykke nr. 3 formes som et U. Den midterste del klæbes ind mod søjlen, underkanten følger isoleringen under pappet. Den ene ende klæbes mod bagsiden af formuren, tæt ned mod isoleringen Den anden ende klæbes mod bagmuren. 24

25 Udførelse af udadgående hjørne Ved åbninger i et udadgående hjørne, skal papindlæggene samles ovenpå et ekstra papstykke i hjørnet. Samling i et udadgående hjørne udføres i 4 trin: Det gennemgående papstykke føres hen til hjørnet, og tilskæres Der udskæres en firkant 15x15 cm af pap, som klæbes ned på formuren i hjørnet Det gennemgående papstykke klæbes ned mod formurens hjørne, og omkring hjørnet på bagmuren Næste gennemgående papstykke tilskæres, og klæbes i hjørnet mod formur, det underliggende papstykke og bagmuren Efterfølgende vises tilskæring af pap samt samling og klæbning af papstykkerne. 25

26 Formstykker Skæres bort Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagpap Klæbes mod bagmur Klæbes på formur 1. Det første gennemgående papstykke. Afkort pappet i længde med murens udvendige hjørne. Skær et skråt snit fra det udvendige murhjørne til bagside facademur. Skær et snit parallelt med papstykket, langs ombukket mod bagmuren, indtil murhjørnet. Afkort flappen, så der kan bukkes ca. 150 mm pap rundt om bagmurens hjørne. Buk midterstykket ned mod isoleringen, buk om hjørnet og skær fri langs bagsiden af facademuren 2. Formstykke underlag 15 x 15 cm Skær et formstykke på ca. 15 x 15 cm Dette stykke skal ligge underst, direkte mod formuren. Klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod pap Skæres bort 3. Det andet gennemgående papstykke. Papstykket tildannes på samme måde som det første gennemgående stykke, blot spejlvendt. Klæbes på formur 26

27 Samling af pap i udadgående hjørne Før pappet anbringes, skær isoleringen i en vinkel på 45 grader i hjørnet Tildan papstykkerne som vist. De to spejlvendte stykker udgør enderne på de gennemgående stykker pap. Det firkantede formstykke (nr. 2) skal limes direkte på formuren, i hjørnet som vist. 27

28 Begge gennemgående papstykker limes rundt om hjørnet på bagmuren, udenpå hinanden. Vær omhyggelig med at lime i hjørnet, hvor papstykkerne mødes. Papstykkerne foldes over hinanden midt i muren, og det øverste stykke klæbes ned mod det andet. 28

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere