Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk"

Transkript

1 Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning:... 3 Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle Principper vandafledning i hulmur... 5 Åbne studsfuger... 5 Anvendelse af hæftemørtel i formuren ved montage af murpap... 5 Bjælke- og overligger typer... 6 Kompositbjælke... 8 Præfabrikeret bjælke... 9 Murkonsoller... 9 Forskudte gavle Ventileret hulrum bag formuren Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring Trin- for trin: Montering af TB rende Montage af pap-indlæg Udførelse af opskotning i hulmur Udførelse af udadgående hjørne

2 Forord Denne vejledning er udarbejdet af Teknologisk Institut Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 for at medvirke til, at fugtsikring i hulmure projekteres og udføres korrekt. Hvis der sker fejl i forbindelse med placering og udførelse af fugtspærrer, kan der opstå fugtskader, idet vand, som er trængt gennem formuren, kan ledes ned på vinduet eller til bagmuren. Fejl af denne art har alvorlige konsekvenser og er meget dyre at udbedre, da fugtspærren er dybt integreret i konstruktionen. Denne vejledning har derfor 2 formål: Øget fokus på og vejledning om projektering af fugtspærre i murværk over døre og vinduer. Detaljeret vejledning i udførelse af fugtsikring med TB-rende og pap over døre og vinduer, i form af trin- for trin anvisninger Vejledningen henvender sig både til den projekterende og den udførende. En korrekt udførelse er kun mulig, hvis projektmaterialet er fyldestgørende, og tager hensyn til fugtbelastningen af murværket. Denne vejledning omfatter ikke detaljerede anvisninger om: Materialekrav og generel håndtering af murpap ved tilskæring, klæbning med videre Fugtspærre ved sokkel, sålbænke eller murafslutninger Der henvises i stedet til publikationen Vejledning. Fugtspærre i murværk fra Murerfagets Oplysningsråd, samt konstruktionsdetaljer, samt videoer på TB-rende er et beskyttet varemærke. I denne publikation anvendes betegnelsen TB-rende dog generelt om alle fabrikater med tilsvarende udformning og samme funktion som TB-rende. 2

3 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for kraftigt slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem murværket. Det er derfor vigtigt at fugtsikringen er effektiv, det vil sige at den placeres og monteres korrekt. Erfaringen fra en række skader har vist, at det er nødvendigt at udvise stor omhu både ved projektering og udførelse. En række nye tiltag og anbefalinger skal medvirke til at sikre en effektiv fugtsikring. Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning: Anvend både TB-rende og papindlæg ved kompositbjælker i murværk, der er udsat for kraftigt slagregn. Påse at pap når mindst 100 mm ud over TB render, når begge dele anvendes Papindlæg skal føres helt frem til 13 mm fra facademurens forkant. Brug hæftemørtel over og under pappet for at undgå revner i liggefugen og vandindtrængning under pappet ved åbne studsfuger. Trin-for-trin vejledning til opskotning af murpap i hulmur. Anvendes ved søjler og andre steder, hvor det ikke er muligt at afvande sideværts i hulmuren. Trin-for-trin vejledning til udadgående hjørner, ved pap over åbninger, f.eks. hjørnevindue. Vejledning i fugtisolering af forskudte gavle med TB-render Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle. Den murede facade bliver designet med stor frihed, og det giver nogle udfordringer: Høje facader og gavle orientering mod syd og vest, uden udhæng, betyder, at murværket er særligt udsat for kraftig slagregn. Lange vinduesbånd eller placering af vinduer og åbninger forskudt over hinanden i facaden øger risikoen for, at indtrængende vand havner et galt sted. Allerede ved design og projektering er det derfor nødvendigt at forholde sig til, hvor det indtrængende vand skal ledes hen, og om det er praktisk muligt at anbringe en effektiv fugtsikring. På figur 1 nedenfor er angivet et simpelt eksempel på en gavl: 3

4 V1 V2 V3 Fig 1.: Afledning af vand fra åbninger i murværket. Man ser, at vand fra vinduet V1 ledes ned på vinduet V2, selvom vinduerne er placeret forskudt for hinanden. Årsagen er, at fugtsikringen er ført ud forbi den murede fals og videre ud i hulmuren. Der kan ikke afvandes ned i murværkspillen på venstre side af V3, da bredden heraf ikke tillader, at fugtsikring kan føres tilstrækkelig langt ud i hulmuren. Murpillen bør være mindst 60 cm bred. En endebund eller opskotning er derfor krævet i venstre side af V3. Vær også opmærksom på placering af eventuelle stålsøjler i facaden, da dette kan have indflydelse på afvandingsmulighederne. Dette gælder også kabler eller andre installationer anbragt i hulmuren. Hvor der ikke er mulighed for afvanding til nogen af siderne, må der anvendes murpap, som forsynes med en opskotning i begge sider. Afvanding sker gennem åbne studsfuger til formurens forside. Der anvendes hæftemørtel over og under murpappet, således at der ikke kan presses vand ind under murpappen ved åbne studsfuger. Metoden anbefales også ved høje facader og gavle, hvor der må forventes en stor mængde vand på bagsiden af facademuren. Det bør i sådanne tilfælde foretrækkes at lede vandet ud gennem facaden over åbningen, fremfor at lede vandet ned til soklen, før det ledes ud ad hulmuren. 4

5 Principper vandafledning i hulmur TB-rendens funktion er at opsamle det vand, som kan sive ned langs bagsiden af facademuren, og aflede det, som en tagrende, til hver side af åbningen. Vandet løber altså forsat ned langs facademurens bagside, og bliver ledt ud ad hulmuren ved soklen. TB-renden kan lukkes i den ene ene, så vandet kun ledes til den ene side. TB-renden må ikke lukkes i begge ender. Fordelen ved TB-renden er, at den kan anbringes tæt på åbningen, i selve den bærende bjælke, idet tværsnittet kun regnes svækket 10 %. Dermed kan TB-renden beskytte murfladen lige over åbningen. Murpap over åbninger i murværket kan dels, som TB-renden, lede vandet ud til hver side bag formuren, dels kan vandet ledes ud gennem fugen i facademuren, idet murpappet altid monteres med hælding frem mod formuren. Det er dels for at undgå stående vand, som er risikabelt ved samlinger, dels for at undgå vandafledning ned i isoleringen. Ved lange vinduesflugter på 6 meter eller mere er papindlæg derfor bedst egnet. Ved at kombinere de to løsninger, opnås fordelene fra begge, mens ulemperne elimineres. Åbne studsfuger Normalt er det ikke nødvendigt at drænhuller ved studsfuger over vinduer og døre. Vandet kan trænge ud gennem fugen over pappet eller løbe ud til hver side af åbningen langs bagsiden af formuren. Hvis der ikke kan ledes vand ud til siden, nemlig når murpappet er forsynet med opskotninger i begge ender, bør der tilsvarende laves drænhuller i studsfuger for vandafledning. Afstanden mellem de åbne drænhullerne afpasses efter forbandtet, det normale er en afstand på ca. ½ m. Drænhullerne udføres ved at indmurer et glat elektrikkerrør ned mod fugtspærrens overside, der trækkes ud mens mørtlen er plastisk. Det kan anbefales at anvende opskotninger i begge ender, samt åbne studsfuger, ved lange, gennemgående vinduesbånd og ved høje facader, for at undgå at lede større mængder vand ned i hulmuren. Anvendelse af hæftemørtel i formuren ved montage af murpap Murpap over åbninger i murværk bør monteres med hæftemørtel som beskrevet i udførelsesvejledningen. Hæftemørtlen påføres under og over pappet i formuren. Hæftemørtlen forbedrer vedhæftningen i liggefugen mellem pap og murværk, og modvirker revnedannelse, samt vandindtrængning under åbnestudsfuger. 5

6 Bjælke- og overligger typer På figur 2 nedenfor er skitseret 3 typer af bjælker over åbninger som vinduer, døre etc. Princippet for fugtisolering vælges efter bjælketypen og efter hvorvidt murværket er kraftigt belastet af slagregn. Dette vurderes ud fra følgende forhold: (kritiske forhold nævnt først i parentes) Terrænkategori (ved hav by) Bygningens udhæng ift. overkant vindue (0 1 m) Bygningens højde (høj.lav) Kompasretning (vest og syd øst og nord) Højde af murværk over åbningen (4 m 4 skifter) Hvor murværket er kraftigt belastet af slagregn bør der laves en ekstra sikring med enten TB-rende i den 2. liggefuge over åbningen eller med et rustfrit stålprofil, der indlægges umiddelbart under tegloverligger/bjælken; alternativt med en ekstra sikring i form af indlægning af 2 x pap. Når der anvendes papindlæg, skal det altid indlægges over den bærende bjælke i formuren, uanset bjælketype. Evt. murværksskifter under fugtspærre skal udføres med et kontaktareal mellem mørtel og mursten på minimum 95%. a. Komposit bjælke: b. Præfabrikeret bjælke: c. Konsoller: Henmurede skifter på præfab. tegloverligger (ståltegl). Bjælken er her i alt 6 skifter høj. Bjælkens fulde højde er udført som en færdig fabriksfremstillet komponent. Fig. 2: Typer af bjælker i murværk og placering af fugtsikring. Signaturer: 1 Formur, 2 Bagmur, 3 Murpap, 4 TB -rende Tegloverliggeren bæres af konsoller. Det minimerer typisk højden af murværksbjælken (her 3 skifter) Ad. a.) For kompositbjælken, figur 2a, kan TB-renden alternativt anvendes alene. Disse tilfælde er nærmere omtalt i afsnittet Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring. 6

7 Ad. b.) For præfabrikerede bjælker kan supleres med præindstøbt TB-rende. Ad. c.) Ved konsoller kan pap supleres med TB-rende afhængig af den aktuelle bjælkehøjde. 7

8 Kompositbjælke Det anbefales ved kompositbjælker, at anvende TB renden som et supplement til den overliggende fugtstandsende membran i form af murpap. Løsningen er vist på figur 2a. TB-rende anbringes så tæt over åbningen som muligt Pap-indlægget anbringes over kompositbjælken Det er væsentligt, at murpappet er bredere end TB-renden og når mindst 100 mm ud over TB-renden i hver side. Se figur 3 nedenfor. Hvis murpappet blot afleverer vandet til TB-renden, er den positive virkning ved at anvende dobbeltsikringen spildt! Fig. 3: Placering af pap og TB-rende ved en kompositbjælke. Murpap skal være 10 cm bredere end TB rende, i hver side 8

9 Præfabrikeret bjælke Ved selvstændige præfabrikerede teglbjælker anbefales det at anvende murpap som den fugtstandsende membran. Løsningen er vist på figur 2b. Pap-indlægget placeres i formuren lige over bjælken. føres mindst 150 mm ind i hulmuren på hver side af åbningen, dvs. mindst 150 mm forbi eventuel muret fals Pap-indlægget kan ved høje bjælker suppleres med en TB-rende indstøbt i bjælken. Murkonsoller Bjælker oplagt på konsoller vil ofte være kompositbjælker. Når murværket er ophængt på konsoller, kan der typisk være tale om lange flugter, som skal fugtisoleres. Ved lange flugter er TB-renden ikke velegnet. Fig. 4: Murværk på konsoller. Bjælken mellem hvert ophæng er 3 skifter høj i det viste tilfælde. Det anbefales at anvende papindlæg, samt evt. åbentstående studsfuger til vandafledning. Hvis murbjælken er højere end 4-5 skifter, og murværket er kraftigt udsat for slagregn bør der laves en dobbeltsikring med 2 x pap eller pap supplleret med TB-rende. Ved anvendelse af 2 lag pap indlægges det nederste paplag mellem vindue og murværk. 9

10 Forskudte gavle Ved forskudte gavle, og i andre situationer, hvor en tagflade tilsluttes en murflade, skal der monteres en aftrappet fugtspærre i muren. Der kan anvendes murpap eller TB-rende, men i praksis er det enklere at montere TB-render i de korte trapper, og man undgår gennembrydning af murværket. Fig. 5: Forskudte gavle Fig. 6: Princip for montering af aftrappede TB-render ved forskudte gavle(endeluk i den skjulte ende) Overlap mellem de enkelte stykker af TB-render skal være mindst 150 mm. Hver TB-rende skal monteres med endebund efter leverandørens anvisninger i den ende som går ind under en overliggende TB-rende. Den nederste TB-rende modtager alt vandet fra de overliggende render. Det samlede gavl-areal, som skal fugtsikres på denne måde, bør derfor ikke være for stort, og bør vurderes i sammenhæng med, hvor udsat gavlen er i forhold til slagregn. Det anbefales at arealet ikke overstiger 6 m 2 murflade. Ved større arealer suppleres løsningen med murpap over zinkindskudet, hvor der etableres udledning af vand gennem åbentstående studsfuger. 10

11 Hulrum bag formuren Hvis der er et hulrum bag formuren på mere end 10 mm, er der en risiko for mørtelspild ned i hulrummet. Det gælder i følgende ydervægskonstruktioner, vist på figur 7: Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren, f.eks. ved bagmur i træ-skelet Hulmur i fleretagers huse, hvor bagmurstykkelsen reduceres fra sokkel mod tag og afstanden mellem formurens bagside og isoleringen tilsvarende forøges. I sådanne konstruktioner bør der anvendes en kombination af murpap og TB-rende. Ventileret hulrum højst 10 mm a. Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren b. Aftrappet bagmur Fig. 7 Konstruktioner med ventileret hulrum på mere end 10 mm bag formuren. Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring TB-renden kan anvendes som eneste sikring mod vandindtrængning når følgende overholdes: Facaden er mindre udsat for slagregn, f.eks. beskyttet af udhæng Åbningen eller vinduesflugten må højst være 6 meter i bredden. Murværket over TB-renden bør højst udgøre 6 m 2, og bør højst være 1,2 meter højt. Vær opmærksom på, om placering af vinduerne i facaderne bevirker, at der er afvandes fra TB-rende til TB-rende. Er dette tilfældet må den nederste TB rende ikke tilføres mere vand end svarende til 6 m 2 overliggende murværk. Der må anvendes endeluk i den ene side under forudsætning af, at det overliggende murværk udgør højst 3 m 2. Isoleringsmaterialet skal anbringes tæt mod formuren, og afstanden*) mellem formurens bagside og isoleringsmaterialet må maksimalt være 10 mm. *) Afstandskravet mellem formur og isolering skal sikre, at der ikke spildes mørtel i TB-renden under den fortsatte opmuring. 11

12 I tilfælde hvor en kompositbjælke udgør murværkets fulde højde, og det derfor ikke er muligt at indlægge murpap i bjælken kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring, såfremt facaden ikke er udsat. Ved udsatte facader anbefales det, at anvende en selvstændig bjælke, hvor murpap indlægges umiddelbart over bjælken. 12

13 Trin- for trin: Montering af TB rende 150 mm TB-rende skal opbevares liggende på et plant underlag, og skal beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. Hvorfor: Sollys, ekstreme temperaturer eller et ikkeplant underlag kan gøre TB-renden krum. En krum TB-rende kan ikke fastholdes af klæberen. Før montage: Tjek at TB-renden er lang nok, dvs. den når 150 mm ind i hulmuren i begge sider af den lodrette fals. Tjek at TB-renden er plan og lige, og kan ligge glat mod formurens overside og bagside Tjek at studsfugerne under TB-renden er helt fyldte. Isoleringen bag TB-renden skal skæres i smig for at undgå en kuldebro: Skær først et stykke isolering til, så det passer med højden på TB-renden. Tilpas længden, så isoleringen er 2-3 cm længere end TB-renden, i hver ende. Skær så en trekant af, som passer til smiget på TB-renden. Hvorfor: TB-renden skal kunne hvile tæt ind mod formurens bagside, og glat mod formurens overside. Isoleringen bidrager til, at TBrenden ikke skrider ud efter montering. Overlængde på det tilskårne stykke isolering danner en lille udsparing ved enden af TBrende, så vandet kan løbe ud af renden. 13

14 TB-rendens underside påføres klæber: Påfør klæber i hjørnet ved tænderne Påfør klæber ca. midt på det lodrette stykke, som presses ind mod bagsiden af formuren Læg også en stribe klæber langs den bagerste kant af formuren. Det er her, der kan opstå utætheder, hvis montagen ikke er præcis. Hvorfor: For at sikre, at vandet ikke ledes neden om eller bag om TB-renden TB-renden trykkes fast ned i klæberen Klæberen presses ud under TB-renden overalt. Når der mures videre, skal den første mørtelfuge på formurens bagside fyldes og komprimeres. Hvorfor Ellers kan vandet løbe forbi TB-renden. 14

15 Inden næste stykke isolering ilægges: Fugerne på bagsiden af muren skal være komprimeret og fri for mørtelpølser Kontroller at TB-renden er ren: Ingen mørtelrester! Ingen isolering eller andet! Det første stykke isolering lige over TBrenden lægges glat hen over TB-renden. Den skråt afskårne isolering bag ved TBrenden bør være ca. 2 cm længere end TBrenden, og danne en lille udsparing i isoleringen. Hvorfor: Vandet løber over, hvis TB-rende ikke er renset for mørtel og andet materiale 15

16 Montage af pap-indlæg I hver side skal pappet nå mindst 150 mm forbi åbningen. Hvis der er monteret en underliggende TBrende, skal pappet nå mindst 100 mm forbi den Hvorfor: Vandet skal ledes sikkert forbi vinduesfalsen, og ikke til TB-renden. Pappet skal mures ind over den murede bjælke, og må ikke afbryde den statiske virkning af de murede skifter, som indgår i bjælken. Ved montage af papindlæg, start med at skære isoleringen skråt, i en vinkel på ca. 45 grader, ned mod det skifte hvor pappet mures ind. Hvorfor Vandet løber frem mod formuren, og kan ledes ud gennem denne. Samtidig støtter isoleringen pappet, og der opstår ingen kuldebro. 16

17 Forvand murstenens liggeflade. Hæftemørtel trækkes med tandspartel på formuren, frem til 13 mm fra forkant mur (svarende til en fugedybde). Hvorfor Pappet skal trækkes frem til 13 mm fra facaden, for at undgå, at vand kan trænge ned i muren bag om pappet. Hæftemørtlen modvirker, at der kommer en revne, hvor pappet er placeret Som hæftemørtel kan anvendes cementbaseret baseret klæber til udendørs brug. Læg pappet løst ud for at se, hvor langt det når op ad muren. Anbring en stribe klæber til at klæbe papstykket mod bagmuren. Hvorfor Klæberens formål er at fastholde pappet, indtil isolering er placeret og formuren muret op. Når der anvendes hæftemørtel, skal pappet være af typen PF2000. Hvorfor: Kun pap af denne type har tilstrækkelig vedhæftning til mørtlen 17

18 Anbring papstykket, idet det trykkes fast ind mod klæber og isolering: Anbring først den nederste del af pappet, så forkant af pap ligger 13 mm fra forkant mursten. Pres pappet fast ned mod formuren Pres pappet i facon mod den tilskårne isolering, så pappet følger underlaget. Til slut presses pappet ind mod bagmuren, og trykkes fast mod klæberen på bagmuren. Der anbringes hæftemørtel ovenpå murpappet på formuren. Hæftemørtel fordeles med tandspartel på pappet. Hvorfor Hæftemørtlen modvirker, at der opstår en revne ved pappet. Der mures nu på sædvanlig vis, vådt i vådt, ovenpå pap og hæftemørtel. Der mures på sædvanlig måde 1 skifte, før næste stykke isolering anbringes. For at undgå at hæftemørtlen giver misfarvninger i fugeoverfladen forslås det at fugen, hvor i fugtspærre ligger, kradses ud i en dybde på 13 mm og efterfølgende fuges. Hvorfor: Så isoleringen ikke skrider ud pga. den skrå bagside 18

19 Anbring det tilskårne stykke isolering, som passer oven på murpappet. Der mures videre på sædvanlig vis. 19

20 Udførelse af opskotning i hulmur Pap i hulmur skal anbringes i en vinkel på 45 med fald mod formuren. Når murpap over vinduer afbrydes ved en søjle, er det særlig vigtigt at udføre en tæt afslutning. Hvis opskotningen ikke udføres tæt, kan der ledes store mængder vand til søjlen. Det kan give korrosion af søjlen samt fugtskader på indermur. Trinvis udførelse af opskotning vises nedenfor Opskotning ved søjle eller fals udføres i 4 trin: (se næste side for uddybning) Det underste gennemgående papstykke skæres til, og klæbes foran søjlen Et formstykke skæres ud, og klæbes på siden af søjlen Der henmures 1 skifte foran søjle Et aflangt stykke skæres ud, og klæbes i et U på både formur, søjle og bagmur. 20

21 Isoleringstykkelse 100 mm Formstykker 1. Gennemgående papstykke. Skæres bort Klæ bes mod Klæbes mod bagmur Klæbes på formur Afkort den gennemgående papstykke, så længden passer med, at pappet netop når forbi søjlen. Skær et snit på tværs, i søjlens bredde, til det punkt hvor pappet klæbes ned på formuren. Skær ca cm af flappen Buk om ved formuren, og klæb den løse ende lodret mod søjlens forside. 100 mm Skæres bort 100 mm Skæres bort 2. Formstykke til søjle Skær først et stykke pap med disse mål: Bredde = isoleringstykkelse mm Længde = isoleringstykkelse mm Skær som vist på figuren. Alle skrå snit danner en vinkel på 45 med pappets kanter. Klæbes mod søjle Pappet klæbes lodret mod søjlens side, i hulmuren. Ved ombukket, klæbes den anden ende ned mod pappet i hulmuren over isoleringen. Isoleringstykkelse mm 21

22 100 mm Isoleringstykkelse 100 mm 45 Klæbes på bagmur 3. Formstykke U-strimmel Skær først et stykke pap med disse mål: Bredde = isoleringstykkelse mm Længde = isoleringstykkelse mm Klæbes på formur Start med at tegne 2 kvadrater på 100x100 mm, i hvert hjørne som vist. Tegn 2 linier på 45 mellem kvadraternes hjørner Skær figuren ud. 100 mm Isolerings- 100 mm tykkelse Trinvis tildannelse af opskotning. Billedserien viser hvordan de 3 papstykker trinvis anbringes og danner en lukket opskotning ved søjle. For at papstykkerne passer nøjagtigt, er det vigtigt at isoleringen er tilskåret med et fald på nøjagtigt 45 grader. Fotoet viser en simpel opstilling uden bindere og kuldebroisolering af søjlen 22

23 Det gennemgående papstykke tilskæres som vist. Pappet klæbes som normalt mod formuren, og bagmuren. Den lille flap klæbes mod søjlen. Papstykke nr. 2 tilskæres og påføres klæber på bagsiden Klæbes mod søjle Papstykke nr. 2 bukkes på midten ½ delen klæbes lodret mod søjlen ½ delen klæbes ned mod det gennemgående papstykke Der mures 1-2 skifter på formuren, inden det 3. papstykke kan anbringes. 23

24 Papstykke nr. 3 tilskæres og påføres klæber på bagsiden 45 Klæbes på bagmur Klæbes på formur Papstykket anbringes som vist Papstykke nr. 3 formes som et U. Den midterste del klæbes ind mod søjlen, underkanten følger isoleringen under pappet. Den ene ende klæbes mod bagsiden af formuren, tæt ned mod isoleringen Den anden ende klæbes mod bagmuren. 24

25 Udførelse af udadgående hjørne Ved åbninger i et udadgående hjørne, skal papindlæggene samles ovenpå et ekstra papstykke i hjørnet. Samling i et udadgående hjørne udføres i 4 trin: Det gennemgående papstykke føres hen til hjørnet, og tilskæres Der udskæres en firkant 15x15 cm af pap, som klæbes ned på formuren i hjørnet Det gennemgående papstykke klæbes ned mod formurens hjørne, og omkring hjørnet på bagmuren Næste gennemgående papstykke tilskæres, og klæbes i hjørnet mod formur, det underliggende papstykke og bagmuren Efterfølgende vises tilskæring af pap samt samling og klæbning af papstykkerne. 25

26 Formstykker Skæres bort Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagpap Klæbes mod bagmur Klæbes på formur 1. Det første gennemgående papstykke. Afkort pappet i længde med murens udvendige hjørne. Skær et skråt snit fra det udvendige murhjørne til bagside facademur. Skær et snit parallelt med papstykket, langs ombukket mod bagmuren, indtil murhjørnet. Afkort flappen, så der kan bukkes ca. 150 mm pap rundt om bagmurens hjørne. Buk midterstykket ned mod isoleringen, buk om hjørnet og skær fri langs bagsiden af facademuren 2. Formstykke underlag 15 x 15 cm Skær et formstykke på ca. 15 x 15 cm Dette stykke skal ligge underst, direkte mod formuren. Klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod pap Skæres bort 3. Det andet gennemgående papstykke. Papstykket tildannes på samme måde som det første gennemgående stykke, blot spejlvendt. Klæbes på formur 26

27 Samling af pap i udadgående hjørne Før pappet anbringes, skær isoleringen i en vinkel på 45 grader i hjørnet Tildan papstykkerne som vist. De to spejlvendte stykker udgør enderne på de gennemgående stykker pap. Det firkantede formstykke (nr. 2) skal limes direkte på formuren, i hjørnet som vist. 27

28 Begge gennemgående papstykker limes rundt om hjørnet på bagmuren, udenpå hinanden. Vær omhyggelig med at lime i hjørnet, hvor papstykkerne mødes. Papstykkerne foldes over hinanden midt i muren, og det øverste stykke klæbes ned mod det andet. 28

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk VEJLEDNING Fugtspærre i murværk MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD. LILLE STRANDSTRÆDE 20 C. 1254 KØBENHAVN K VEJLEDNING, Fugtspærre i murværk afløser TEGLPJECE 17, Fugtspærre i murværk, 1992 Udgivet på Forlaget

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

MURMA Overliggersystem

MURMA Overliggersystem MURMA OVERLIGGER 02/2016 MURMA Overliggersystem PRODUKTBESKRIVELSE Murma Overliggersystem Anvendelse Armeret overliggersystem til skalmure af tegl, kalksandsten, betonsten m.m. Overliggerprofilen fungerer

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Klimaskærmen. Klimaskærmen. Klimaskærmen. Klimaskærmen. Klimaskærmen Klimaskærmen. Klimaskærmen

Klimaskærmen. Klimaskærmen. Klimaskærmen. Klimaskærmen. Klimaskærmen Klimaskærmen. Klimaskærmen Klimaskærmen Klimaskærmen Klimaskærmen Klimaskærmen Klimaskærmen Klimaskærmen Klimaskærmen Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner Registreret ved den særlige undersøgelse: Mangelfuld understøtning

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden J.nr. 20140054/0055, 791-S099, -S102 SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden Bygningsejer: Boligselskabet Viborg HC Andersensvej 8 8800 Viborg Afdeling: Afdeling:

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 1. juli 2015 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 1. juli 2015 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 1. juli 2015 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Vestergade 11 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Mur 2 Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Modul 1 Mur 2 Praktik: Du skal mure en halvstensmur efter tegningen, forbandtet i denne opgave er halvstensforbandt

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere