Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk"

Transkript

1 Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning:... 3 Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle Principper vandafledning i hulmur... 5 Åbne studsfuger... 5 Anvendelse af hæftemørtel i formuren ved montage af murpap... 5 Bjælke- og overligger typer... 6 Kompositbjælke... 8 Præfabrikeret bjælke... 9 Murkonsoller... 9 Forskudte gavle Ventileret hulrum bag formuren Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring Trin- for trin: Montering af TB rende Montage af pap-indlæg Udførelse af opskotning i hulmur Udførelse af udadgående hjørne

2 Forord Denne vejledning er udarbejdet af Teknologisk Institut Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 for at medvirke til, at fugtsikring i hulmure projekteres og udføres korrekt. Hvis der sker fejl i forbindelse med placering og udførelse af fugtspærrer, kan der opstå fugtskader, idet vand, som er trængt gennem formuren, kan ledes ned på vinduet eller til bagmuren. Fejl af denne art har alvorlige konsekvenser og er meget dyre at udbedre, da fugtspærren er dybt integreret i konstruktionen. Denne vejledning har derfor 2 formål: Øget fokus på og vejledning om projektering af fugtspærre i murværk over døre og vinduer. Detaljeret vejledning i udførelse af fugtsikring med TB-rende og pap over døre og vinduer, i form af trin- for trin anvisninger Vejledningen henvender sig både til den projekterende og den udførende. En korrekt udførelse er kun mulig, hvis projektmaterialet er fyldestgørende, og tager hensyn til fugtbelastningen af murværket. Denne vejledning omfatter ikke detaljerede anvisninger om: Materialekrav og generel håndtering af murpap ved tilskæring, klæbning med videre Fugtspærre ved sokkel, sålbænke eller murafslutninger Der henvises i stedet til publikationen Vejledning. Fugtspærre i murværk fra Murerfagets Oplysningsråd, samt konstruktionsdetaljer, samt videoer på TB-rende er et beskyttet varemærke. I denne publikation anvendes betegnelsen TB-rende dog generelt om alle fabrikater med tilsvarende udformning og samme funktion som TB-rende. 2

3 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for kraftigt slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem murværket. Det er derfor vigtigt at fugtsikringen er effektiv, det vil sige at den placeres og monteres korrekt. Erfaringen fra en række skader har vist, at det er nødvendigt at udvise stor omhu både ved projektering og udførelse. En række nye tiltag og anbefalinger skal medvirke til at sikre en effektiv fugtsikring. Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning: Anvend både TB-rende og papindlæg ved kompositbjælker i murværk, der er udsat for kraftigt slagregn. Påse at pap når mindst 100 mm ud over TB render, når begge dele anvendes Papindlæg skal føres helt frem til 13 mm fra facademurens forkant. Brug hæftemørtel over og under pappet for at undgå revner i liggefugen og vandindtrængning under pappet ved åbne studsfuger. Trin-for-trin vejledning til opskotning af murpap i hulmur. Anvendes ved søjler og andre steder, hvor det ikke er muligt at afvande sideværts i hulmuren. Trin-for-trin vejledning til udadgående hjørner, ved pap over åbninger, f.eks. hjørnevindue. Vejledning i fugtisolering af forskudte gavle med TB-render Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle. Den murede facade bliver designet med stor frihed, og det giver nogle udfordringer: Høje facader og gavle orientering mod syd og vest, uden udhæng, betyder, at murværket er særligt udsat for kraftig slagregn. Lange vinduesbånd eller placering af vinduer og åbninger forskudt over hinanden i facaden øger risikoen for, at indtrængende vand havner et galt sted. Allerede ved design og projektering er det derfor nødvendigt at forholde sig til, hvor det indtrængende vand skal ledes hen, og om det er praktisk muligt at anbringe en effektiv fugtsikring. På figur 1 nedenfor er angivet et simpelt eksempel på en gavl: 3

4 V1 V2 V3 Fig 1.: Afledning af vand fra åbninger i murværket. Man ser, at vand fra vinduet V1 ledes ned på vinduet V2, selvom vinduerne er placeret forskudt for hinanden. Årsagen er, at fugtsikringen er ført ud forbi den murede fals og videre ud i hulmuren. Der kan ikke afvandes ned i murværkspillen på venstre side af V3, da bredden heraf ikke tillader, at fugtsikring kan føres tilstrækkelig langt ud i hulmuren. Murpillen bør være mindst 60 cm bred. En endebund eller opskotning er derfor krævet i venstre side af V3. Vær også opmærksom på placering af eventuelle stålsøjler i facaden, da dette kan have indflydelse på afvandingsmulighederne. Dette gælder også kabler eller andre installationer anbragt i hulmuren. Hvor der ikke er mulighed for afvanding til nogen af siderne, må der anvendes murpap, som forsynes med en opskotning i begge sider. Afvanding sker gennem åbne studsfuger til formurens forside. Der anvendes hæftemørtel over og under murpappet, således at der ikke kan presses vand ind under murpappen ved åbne studsfuger. Metoden anbefales også ved høje facader og gavle, hvor der må forventes en stor mængde vand på bagsiden af facademuren. Det bør i sådanne tilfælde foretrækkes at lede vandet ud gennem facaden over åbningen, fremfor at lede vandet ned til soklen, før det ledes ud ad hulmuren. 4

5 Principper vandafledning i hulmur TB-rendens funktion er at opsamle det vand, som kan sive ned langs bagsiden af facademuren, og aflede det, som en tagrende, til hver side af åbningen. Vandet løber altså forsat ned langs facademurens bagside, og bliver ledt ud ad hulmuren ved soklen. TB-renden kan lukkes i den ene ene, så vandet kun ledes til den ene side. TB-renden må ikke lukkes i begge ender. Fordelen ved TB-renden er, at den kan anbringes tæt på åbningen, i selve den bærende bjælke, idet tværsnittet kun regnes svækket 10 %. Dermed kan TB-renden beskytte murfladen lige over åbningen. Murpap over åbninger i murværket kan dels, som TB-renden, lede vandet ud til hver side bag formuren, dels kan vandet ledes ud gennem fugen i facademuren, idet murpappet altid monteres med hælding frem mod formuren. Det er dels for at undgå stående vand, som er risikabelt ved samlinger, dels for at undgå vandafledning ned i isoleringen. Ved lange vinduesflugter på 6 meter eller mere er papindlæg derfor bedst egnet. Ved at kombinere de to løsninger, opnås fordelene fra begge, mens ulemperne elimineres. Åbne studsfuger Normalt er det ikke nødvendigt at drænhuller ved studsfuger over vinduer og døre. Vandet kan trænge ud gennem fugen over pappet eller løbe ud til hver side af åbningen langs bagsiden af formuren. Hvis der ikke kan ledes vand ud til siden, nemlig når murpappet er forsynet med opskotninger i begge ender, bør der tilsvarende laves drænhuller i studsfuger for vandafledning. Afstanden mellem de åbne drænhullerne afpasses efter forbandtet, det normale er en afstand på ca. ½ m. Drænhullerne udføres ved at indmurer et glat elektrikkerrør ned mod fugtspærrens overside, der trækkes ud mens mørtlen er plastisk. Det kan anbefales at anvende opskotninger i begge ender, samt åbne studsfuger, ved lange, gennemgående vinduesbånd og ved høje facader, for at undgå at lede større mængder vand ned i hulmuren. Anvendelse af hæftemørtel i formuren ved montage af murpap Murpap over åbninger i murværk bør monteres med hæftemørtel som beskrevet i udførelsesvejledningen. Hæftemørtlen påføres under og over pappet i formuren. Hæftemørtlen forbedrer vedhæftningen i liggefugen mellem pap og murværk, og modvirker revnedannelse, samt vandindtrængning under åbnestudsfuger. 5

6 Bjælke- og overligger typer På figur 2 nedenfor er skitseret 3 typer af bjælker over åbninger som vinduer, døre etc. Princippet for fugtisolering vælges efter bjælketypen og efter hvorvidt murværket er kraftigt belastet af slagregn. Dette vurderes ud fra følgende forhold: (kritiske forhold nævnt først i parentes) Terrænkategori (ved hav by) Bygningens udhæng ift. overkant vindue (0 1 m) Bygningens højde (høj.lav) Kompasretning (vest og syd øst og nord) Højde af murværk over åbningen (4 m 4 skifter) Hvor murværket er kraftigt belastet af slagregn bør der laves en ekstra sikring med enten TB-rende i den 2. liggefuge over åbningen eller med et rustfrit stålprofil, der indlægges umiddelbart under tegloverligger/bjælken; alternativt med en ekstra sikring i form af indlægning af 2 x pap. Når der anvendes papindlæg, skal det altid indlægges over den bærende bjælke i formuren, uanset bjælketype. Evt. murværksskifter under fugtspærre skal udføres med et kontaktareal mellem mørtel og mursten på minimum 95%. a. Komposit bjælke: b. Præfabrikeret bjælke: c. Konsoller: Henmurede skifter på præfab. tegloverligger (ståltegl). Bjælken er her i alt 6 skifter høj. Bjælkens fulde højde er udført som en færdig fabriksfremstillet komponent. Fig. 2: Typer af bjælker i murværk og placering af fugtsikring. Signaturer: 1 Formur, 2 Bagmur, 3 Murpap, 4 TB -rende Tegloverliggeren bæres af konsoller. Det minimerer typisk højden af murværksbjælken (her 3 skifter) Ad. a.) For kompositbjælken, figur 2a, kan TB-renden alternativt anvendes alene. Disse tilfælde er nærmere omtalt i afsnittet Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring. 6

7 Ad. b.) For præfabrikerede bjælker kan supleres med præindstøbt TB-rende. Ad. c.) Ved konsoller kan pap supleres med TB-rende afhængig af den aktuelle bjælkehøjde. 7

8 Kompositbjælke Det anbefales ved kompositbjælker, at anvende TB renden som et supplement til den overliggende fugtstandsende membran i form af murpap. Løsningen er vist på figur 2a. TB-rende anbringes så tæt over åbningen som muligt Pap-indlægget anbringes over kompositbjælken Det er væsentligt, at murpappet er bredere end TB-renden og når mindst 100 mm ud over TB-renden i hver side. Se figur 3 nedenfor. Hvis murpappet blot afleverer vandet til TB-renden, er den positive virkning ved at anvende dobbeltsikringen spildt! Fig. 3: Placering af pap og TB-rende ved en kompositbjælke. Murpap skal være 10 cm bredere end TB rende, i hver side 8

9 Præfabrikeret bjælke Ved selvstændige præfabrikerede teglbjælker anbefales det at anvende murpap som den fugtstandsende membran. Løsningen er vist på figur 2b. Pap-indlægget placeres i formuren lige over bjælken. føres mindst 150 mm ind i hulmuren på hver side af åbningen, dvs. mindst 150 mm forbi eventuel muret fals Pap-indlægget kan ved høje bjælker suppleres med en TB-rende indstøbt i bjælken. Murkonsoller Bjælker oplagt på konsoller vil ofte være kompositbjælker. Når murværket er ophængt på konsoller, kan der typisk være tale om lange flugter, som skal fugtisoleres. Ved lange flugter er TB-renden ikke velegnet. Fig. 4: Murværk på konsoller. Bjælken mellem hvert ophæng er 3 skifter høj i det viste tilfælde. Det anbefales at anvende papindlæg, samt evt. åbentstående studsfuger til vandafledning. Hvis murbjælken er højere end 4-5 skifter, og murværket er kraftigt udsat for slagregn bør der laves en dobbeltsikring med 2 x pap eller pap supplleret med TB-rende. Ved anvendelse af 2 lag pap indlægges det nederste paplag mellem vindue og murværk. 9

10 Forskudte gavle Ved forskudte gavle, og i andre situationer, hvor en tagflade tilsluttes en murflade, skal der monteres en aftrappet fugtspærre i muren. Der kan anvendes murpap eller TB-rende, men i praksis er det enklere at montere TB-render i de korte trapper, og man undgår gennembrydning af murværket. Fig. 5: Forskudte gavle Fig. 6: Princip for montering af aftrappede TB-render ved forskudte gavle(endeluk i den skjulte ende) Overlap mellem de enkelte stykker af TB-render skal være mindst 150 mm. Hver TB-rende skal monteres med endebund efter leverandørens anvisninger i den ende som går ind under en overliggende TB-rende. Den nederste TB-rende modtager alt vandet fra de overliggende render. Det samlede gavl-areal, som skal fugtsikres på denne måde, bør derfor ikke være for stort, og bør vurderes i sammenhæng med, hvor udsat gavlen er i forhold til slagregn. Det anbefales at arealet ikke overstiger 6 m 2 murflade. Ved større arealer suppleres løsningen med murpap over zinkindskudet, hvor der etableres udledning af vand gennem åbentstående studsfuger. 10

11 Hulrum bag formuren Hvis der er et hulrum bag formuren på mere end 10 mm, er der en risiko for mørtelspild ned i hulrummet. Det gælder i følgende ydervægskonstruktioner, vist på figur 7: Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren, f.eks. ved bagmur i træ-skelet Hulmur i fleretagers huse, hvor bagmurstykkelsen reduceres fra sokkel mod tag og afstanden mellem formurens bagside og isoleringen tilsvarende forøges. I sådanne konstruktioner bør der anvendes en kombination af murpap og TB-rende. Ventileret hulrum højst 10 mm a. Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren b. Aftrappet bagmur Fig. 7 Konstruktioner med ventileret hulrum på mere end 10 mm bag formuren. Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring TB-renden kan anvendes som eneste sikring mod vandindtrængning når følgende overholdes: Facaden er mindre udsat for slagregn, f.eks. beskyttet af udhæng Åbningen eller vinduesflugten må højst være 6 meter i bredden. Murværket over TB-renden bør højst udgøre 6 m 2, og bør højst være 1,2 meter højt. Vær opmærksom på, om placering af vinduerne i facaderne bevirker, at der er afvandes fra TB-rende til TB-rende. Er dette tilfældet må den nederste TB rende ikke tilføres mere vand end svarende til 6 m 2 overliggende murværk. Der må anvendes endeluk i den ene side under forudsætning af, at det overliggende murværk udgør højst 3 m 2. Isoleringsmaterialet skal anbringes tæt mod formuren, og afstanden*) mellem formurens bagside og isoleringsmaterialet må maksimalt være 10 mm. *) Afstandskravet mellem formur og isolering skal sikre, at der ikke spildes mørtel i TB-renden under den fortsatte opmuring. 11

12 I tilfælde hvor en kompositbjælke udgør murværkets fulde højde, og det derfor ikke er muligt at indlægge murpap i bjælken kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring, såfremt facaden ikke er udsat. Ved udsatte facader anbefales det, at anvende en selvstændig bjælke, hvor murpap indlægges umiddelbart over bjælken. 12

13 Trin- for trin: Montering af TB rende 150 mm TB-rende skal opbevares liggende på et plant underlag, og skal beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. Hvorfor: Sollys, ekstreme temperaturer eller et ikkeplant underlag kan gøre TB-renden krum. En krum TB-rende kan ikke fastholdes af klæberen. Før montage: Tjek at TB-renden er lang nok, dvs. den når 150 mm ind i hulmuren i begge sider af den lodrette fals. Tjek at TB-renden er plan og lige, og kan ligge glat mod formurens overside og bagside Tjek at studsfugerne under TB-renden er helt fyldte. Isoleringen bag TB-renden skal skæres i smig for at undgå en kuldebro: Skær først et stykke isolering til, så det passer med højden på TB-renden. Tilpas længden, så isoleringen er 2-3 cm længere end TB-renden, i hver ende. Skær så en trekant af, som passer til smiget på TB-renden. Hvorfor: TB-renden skal kunne hvile tæt ind mod formurens bagside, og glat mod formurens overside. Isoleringen bidrager til, at TBrenden ikke skrider ud efter montering. Overlængde på det tilskårne stykke isolering danner en lille udsparing ved enden af TBrende, så vandet kan løbe ud af renden. 13

14 TB-rendens underside påføres klæber: Påfør klæber i hjørnet ved tænderne Påfør klæber ca. midt på det lodrette stykke, som presses ind mod bagsiden af formuren Læg også en stribe klæber langs den bagerste kant af formuren. Det er her, der kan opstå utætheder, hvis montagen ikke er præcis. Hvorfor: For at sikre, at vandet ikke ledes neden om eller bag om TB-renden TB-renden trykkes fast ned i klæberen Klæberen presses ud under TB-renden overalt. Når der mures videre, skal den første mørtelfuge på formurens bagside fyldes og komprimeres. Hvorfor Ellers kan vandet løbe forbi TB-renden. 14

15 Inden næste stykke isolering ilægges: Fugerne på bagsiden af muren skal være komprimeret og fri for mørtelpølser Kontroller at TB-renden er ren: Ingen mørtelrester! Ingen isolering eller andet! Det første stykke isolering lige over TBrenden lægges glat hen over TB-renden. Den skråt afskårne isolering bag ved TBrenden bør være ca. 2 cm længere end TBrenden, og danne en lille udsparing i isoleringen. Hvorfor: Vandet løber over, hvis TB-rende ikke er renset for mørtel og andet materiale 15

16 Montage af pap-indlæg I hver side skal pappet nå mindst 150 mm forbi åbningen. Hvis der er monteret en underliggende TBrende, skal pappet nå mindst 100 mm forbi den Hvorfor: Vandet skal ledes sikkert forbi vinduesfalsen, og ikke til TB-renden. Pappet skal mures ind over den murede bjælke, og må ikke afbryde den statiske virkning af de murede skifter, som indgår i bjælken. Ved montage af papindlæg, start med at skære isoleringen skråt, i en vinkel på ca. 45 grader, ned mod det skifte hvor pappet mures ind. Hvorfor Vandet løber frem mod formuren, og kan ledes ud gennem denne. Samtidig støtter isoleringen pappet, og der opstår ingen kuldebro. 16

17 Forvand murstenens liggeflade. Hæftemørtel trækkes med tandspartel på formuren, frem til 13 mm fra forkant mur (svarende til en fugedybde). Hvorfor Pappet skal trækkes frem til 13 mm fra facaden, for at undgå, at vand kan trænge ned i muren bag om pappet. Hæftemørtlen modvirker, at der kommer en revne, hvor pappet er placeret Som hæftemørtel kan anvendes cementbaseret baseret klæber til udendørs brug. Læg pappet løst ud for at se, hvor langt det når op ad muren. Anbring en stribe klæber til at klæbe papstykket mod bagmuren. Hvorfor Klæberens formål er at fastholde pappet, indtil isolering er placeret og formuren muret op. Når der anvendes hæftemørtel, skal pappet være af typen PF2000. Hvorfor: Kun pap af denne type har tilstrækkelig vedhæftning til mørtlen 17

18 Anbring papstykket, idet det trykkes fast ind mod klæber og isolering: Anbring først den nederste del af pappet, så forkant af pap ligger 13 mm fra forkant mursten. Pres pappet fast ned mod formuren Pres pappet i facon mod den tilskårne isolering, så pappet følger underlaget. Til slut presses pappet ind mod bagmuren, og trykkes fast mod klæberen på bagmuren. Der anbringes hæftemørtel ovenpå murpappet på formuren. Hæftemørtel fordeles med tandspartel på pappet. Hvorfor Hæftemørtlen modvirker, at der opstår en revne ved pappet. Der mures nu på sædvanlig vis, vådt i vådt, ovenpå pap og hæftemørtel. Der mures på sædvanlig måde 1 skifte, før næste stykke isolering anbringes. For at undgå at hæftemørtlen giver misfarvninger i fugeoverfladen forslås det at fugen, hvor i fugtspærre ligger, kradses ud i en dybde på 13 mm og efterfølgende fuges. Hvorfor: Så isoleringen ikke skrider ud pga. den skrå bagside 18

19 Anbring det tilskårne stykke isolering, som passer oven på murpappet. Der mures videre på sædvanlig vis. 19

20 Udførelse af opskotning i hulmur Pap i hulmur skal anbringes i en vinkel på 45 med fald mod formuren. Når murpap over vinduer afbrydes ved en søjle, er det særlig vigtigt at udføre en tæt afslutning. Hvis opskotningen ikke udføres tæt, kan der ledes store mængder vand til søjlen. Det kan give korrosion af søjlen samt fugtskader på indermur. Trinvis udførelse af opskotning vises nedenfor Opskotning ved søjle eller fals udføres i 4 trin: (se næste side for uddybning) Det underste gennemgående papstykke skæres til, og klæbes foran søjlen Et formstykke skæres ud, og klæbes på siden af søjlen Der henmures 1 skifte foran søjle Et aflangt stykke skæres ud, og klæbes i et U på både formur, søjle og bagmur. 20

21 Isoleringstykkelse 100 mm Formstykker 1. Gennemgående papstykke. Skæres bort Klæ bes mod Klæbes mod bagmur Klæbes på formur Afkort den gennemgående papstykke, så længden passer med, at pappet netop når forbi søjlen. Skær et snit på tværs, i søjlens bredde, til det punkt hvor pappet klæbes ned på formuren. Skær ca cm af flappen Buk om ved formuren, og klæb den løse ende lodret mod søjlens forside. 100 mm Skæres bort 100 mm Skæres bort 2. Formstykke til søjle Skær først et stykke pap med disse mål: Bredde = isoleringstykkelse mm Længde = isoleringstykkelse mm Skær som vist på figuren. Alle skrå snit danner en vinkel på 45 med pappets kanter. Klæbes mod søjle Pappet klæbes lodret mod søjlens side, i hulmuren. Ved ombukket, klæbes den anden ende ned mod pappet i hulmuren over isoleringen. Isoleringstykkelse mm 21

22 100 mm Isoleringstykkelse 100 mm 45 Klæbes på bagmur 3. Formstykke U-strimmel Skær først et stykke pap med disse mål: Bredde = isoleringstykkelse mm Længde = isoleringstykkelse mm Klæbes på formur Start med at tegne 2 kvadrater på 100x100 mm, i hvert hjørne som vist. Tegn 2 linier på 45 mellem kvadraternes hjørner Skær figuren ud. 100 mm Isolerings- 100 mm tykkelse Trinvis tildannelse af opskotning. Billedserien viser hvordan de 3 papstykker trinvis anbringes og danner en lukket opskotning ved søjle. For at papstykkerne passer nøjagtigt, er det vigtigt at isoleringen er tilskåret med et fald på nøjagtigt 45 grader. Fotoet viser en simpel opstilling uden bindere og kuldebroisolering af søjlen 22

23 Det gennemgående papstykke tilskæres som vist. Pappet klæbes som normalt mod formuren, og bagmuren. Den lille flap klæbes mod søjlen. Papstykke nr. 2 tilskæres og påføres klæber på bagsiden Klæbes mod søjle Papstykke nr. 2 bukkes på midten ½ delen klæbes lodret mod søjlen ½ delen klæbes ned mod det gennemgående papstykke Der mures 1-2 skifter på formuren, inden det 3. papstykke kan anbringes. 23

24 Papstykke nr. 3 tilskæres og påføres klæber på bagsiden 45 Klæbes på bagmur Klæbes på formur Papstykket anbringes som vist Papstykke nr. 3 formes som et U. Den midterste del klæbes ind mod søjlen, underkanten følger isoleringen under pappet. Den ene ende klæbes mod bagsiden af formuren, tæt ned mod isoleringen Den anden ende klæbes mod bagmuren. 24

25 Udførelse af udadgående hjørne Ved åbninger i et udadgående hjørne, skal papindlæggene samles ovenpå et ekstra papstykke i hjørnet. Samling i et udadgående hjørne udføres i 4 trin: Det gennemgående papstykke føres hen til hjørnet, og tilskæres Der udskæres en firkant 15x15 cm af pap, som klæbes ned på formuren i hjørnet Det gennemgående papstykke klæbes ned mod formurens hjørne, og omkring hjørnet på bagmuren Næste gennemgående papstykke tilskæres, og klæbes i hjørnet mod formur, det underliggende papstykke og bagmuren Efterfølgende vises tilskæring af pap samt samling og klæbning af papstykkerne. 25

26 Formstykker Skæres bort Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagpap Klæbes mod bagmur Klæbes på formur 1. Det første gennemgående papstykke. Afkort pappet i længde med murens udvendige hjørne. Skær et skråt snit fra det udvendige murhjørne til bagside facademur. Skær et snit parallelt med papstykket, langs ombukket mod bagmuren, indtil murhjørnet. Afkort flappen, så der kan bukkes ca. 150 mm pap rundt om bagmurens hjørne. Buk midterstykket ned mod isoleringen, buk om hjørnet og skær fri langs bagsiden af facademuren 2. Formstykke underlag 15 x 15 cm Skær et formstykke på ca. 15 x 15 cm Dette stykke skal ligge underst, direkte mod formuren. Klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod bagmur Bukkes om hjørnet og klæbes mod pap Skæres bort 3. Det andet gennemgående papstykke. Papstykket tildannes på samme måde som det første gennemgående stykke, blot spejlvendt. Klæbes på formur 26

27 Samling af pap i udadgående hjørne Før pappet anbringes, skær isoleringen i en vinkel på 45 grader i hjørnet Tildan papstykkerne som vist. De to spejlvendte stykker udgør enderne på de gennemgående stykker pap. Det firkantede formstykke (nr. 2) skal limes direkte på formuren, i hjørnet som vist. 27

28 Begge gennemgående papstykker limes rundt om hjørnet på bagmuren, udenpå hinanden. Vær omhyggelig med at lime i hjørnet, hvor papstykkerne mødes. Papstykkerne foldes over hinanden midt i muren, og det øverste stykke klæbes ned mod det andet. 28

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk VEJLEDNING Fugtspærre i murværk MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD. LILLE STRANDSTRÆDE 20 C. 1254 KØBENHAVN K VEJLEDNING, Fugtspærre i murværk afløser TEGLPJECE 17, Fugtspærre i murværk, 1992 Udgivet på Forlaget

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer 5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt Opgaveeksempel udarbejdet på EUC Sjælland. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående Alment Tankegangskompetence

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk Cemrit Poly Murafdækninger, sålænke, vinduesundsstykker og skorstensafdækninger www.cemrit.dk Perfekt finish ude som inde Gode og holdare detaljer Cemrit Poly vinduesundstykker, sålænke og mur- og skorstens

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere