HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening Depotrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet"

Transkript

1 HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1

2 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Regionerne yder service til borgerne Store jordforureninger Kommunernes indsats på jordforureningsområdet Statens indsats Udvikling og effektivisering Undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer Side Hovedpunkter - Redegørelse om jordforurening Uddrag af redegørelse om jordforurening 2009, redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 1, 2011 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: Januar 2011 Udarbejdet af: Depotrådet Fotos: Regionerne Forsidefoto: Borearbejde på en smuk og kold vinterdag ISBN NR: Grafik: Kristine Wulff, Danske Regioner 2

3 Forord Hvert år udarbejder Depotrådet en redegørelse til miljøministeren om arbejdet med jordforurening i Danmark. Depotrådet består af repræsentanter fra myndigheder og organisationer, der har relation til jordforureningsområdet. Redegørelsen bygger på oplysninger fra myndighederne - det vil sige Miljøstyrelsen, Danmarks fem regioner, Bornholms Regionskommune, kommunerne, Økonomistyrelsen, forsvaret samt Oliebranchens Miljøpulje. Denne pjece beskriver på et overordnet plan, hvilken indsats der er sket på jordforureningsområdet i Indsatsen er nærmere beskrevet i Redegørelse om jordforurening Arbejdet med jordforureningsområdet varetages af følgende parter: Regionerne står for at kortlægge jordforureninger og for den offentlige indsats med undersøgelser og oprensninger. Det er desuden regionerne, der skal godkende oprensninger, som gennemføres af Oliebranchens Miljøpulje. Det er ligeledes regionerne, der skal høres i forbindelse med kommunale tilladelser til byggeri og anlægsarbejde på forurenede grunde. Videncenter for Jordforurening er organiseret under Danske Regioner, der er interesseorganisation for de fem regioner. Videncenteret støtter regionerne i varetagelsen af deres opgaver. Bornholm har en særlig status som regionskommune og varetager opgaverne på jordforureningsområdet på lige fod med de fem regioner. Kommunernes opgave er jordhåndtering, påbud om oprensning til borgere, der forurener, tilladelse til at ændre anvendelsen af en forurenet grund, rådgive om lettere forurenet jord i samarbejde med regionerne, samt at områdeklassificere lettere forurenet jord i byområder. Miljøstyrelsen følger regionernes og kommunernes varetagelse af opgaverne. Miljøstyrelsen har derudover et særligt ansvar for at medvirke til udvikling af ny teknologi og det faglige administrationsgrundlag af jordforureningsloven. Private grundejere og bygherrer undersøger og oprenser forurening i forbindelse med byggeri og anlægsarbejde på forurenede grunde sideløbende med de offentligt finansierede undersøgelser og oprensninger. Depotrådets anbefalinger: Depotrådet mener, at der fortsat er behov for at optimere undersøgelsesmetoder og udnytte potentialet for at minimere omkostningerne til oprensning og for at undgå de lange og dyre driftstider på oprensningsanlæg. Der er således fortsat et stort behov for at afsætte midler til Teknologipuljen for jord- og grundvandsforurening. Det er Depotrådets opfattelse, at der fortsat bør arbejdes med at evaluere forskellige oprensningsmetoder i forhold til andre indsatsformer som overvågning og naturlig nedbrydning. Depotrådet konstaterer, at værditabsordningen ikke virker efter hensigten. Ventelisten er stadig meget lang, og ventetiden er i øjeblikket omkring år. Der bør bevilliges flere midler til ordningen, eller også bør den grundlæggende revurderes. Depotrådet anbefaler desuden, at låneordningen genåbnes og at informationen omkring den forbedres. 3

4 Ressourcer I 2009 blev der brugt mindst 689 mio. kr. på indsatsen på jordforureningsområdet Den samlede økonomiske indsats på jordforureningsområdet i dog undtaget de udgifter, private grundejere har haft til at rense forurening op. Det vurderes at privat finansierede oprensninger har beløbet sig til mio. kr. i Jordforurening 2009 Runde tal for det samlede økonomiske forbrug (mio. kr.). I alt 689 mio. kr. 65 Regionerne Kommunerne Statens Værditabsordning Statens Teknologipulje Forsvaret Oliebranchens Miljøpulje Forsikringsordning for villaolietanke Regionernes offentlige indsats: Blandt de kortlagte grunde udpeger regionerne de forurenede grunde, som hører under den offentlige indsats. Det sker hvor der er: Grundvand inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Grundvand i et indvindingsopland til et vandværk Mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads Den offentlige indsats retter sig især mod det grundvand, der bruges til drikkevand, og mod menneskers sundhed. 4

5 Mio. kr. Jordforurening 2009 Runde tal for det samlede økonomiske forbrug (mio. kr.) I alt 689 mio. kr. I 2009 har regionerne brugt 437 mio. kr. på indsatsen over for jordforurening. I 2009 har flere regioner givet en ekstra engangsbevilling til området. 12% 2% 6% 8% Ledelse og planlægning IT 11% Borgerservice 21% Kortlægning af mulig forurening og indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensning 12% 28% Overvågning Tværgående projekter Regionernes ressourceforbrug i 2009 til indledende undersøgelser, afgrænsende undersøgelser, oprensninger og overvågning af forurening. Ressourceforbruget er opgjort i forhold til risikoen (grundvandet og/eller menneskers sundhed). Ressourceforbruget er 242 mio. kr Anden risiko Menneskers sundhed Menneskers sundhed og grundvand Grundvand Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Status for 2009: grunde blev kortlagt 974 grunde udgik af kortlægningen grunde var kortlagt på baggrund af mistanke om forurening grunde var kortlagt på baggrund af konstateret forurening 5

6 Regionernes opgave med jordforurening Regionernes opgave er at beskytte drikkevandet og menneskers sundhed mod påvirkning fra jordforurening. Det er en stor og kompleks opgave, der typisk indeholder følgende faser: Først indsamles historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Er der mistanke om forurening på grunden, bliver den kortlagt på vidensniveau 1. Viser en indledende undersøgelse, at der er forurenet, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2. De næste faser kan være en afgrænsende undersøgelse og herefter at rense forureningen op. Oprensningen fjerner ikke nødvendigvis al forureningen kun den forurening, som kan udgøre en risiko. Det betyder, at en grund fortsat kan være kortlagt efter oprensning. Oprensningen kan ende med, at der installeres et teknisk anlæg, der fremadrettet skal sikre indeklima eller drikkevand. Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko for drikkevandet eller menneskers sundhed, udfører regionen som regel ikke nærmere undersøgelser eller oprensning. Kortlægning af forurenede grunde udgør hele fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Kortlægningen sikrer, at regionerne har det nødvendige overblik over truslerne fra jordforureninger, så regionerne bedst muligt kan prioritere den videre indsats med undersøgelser og oprensning. Oprydning efter jordforurening 6 5

7 Indhentning Indhentning af historisk af historisk materiale på lokaliteter kortlægges ikke - Ingen forurenede aktiviteter kr kortlægges påv V1-niveau 2-20 undersøges ikke yderligere - Ingen risiko ved anvendelse eller grundvand Regionernes miljø- og sundhedsprioriterede indsats kr undersøges med indledende undersøgelser udgår af kortlægningen - Ingen forurening Stigende udgiftysniveau pr. lokalitet kortlægges V2-niveau 5-20 undersøges ikke yderligere - Ingen risiko ved anvendelse eller grundvand kr afgrænsende undersøgelser 3-8 ingen yderligere indsats - Ingen risiko ved anvendelse eller grundvand kr. 1-4 oprydninger 1-2 drift Sagerne afsluttes - Ingen risiko ved anvendelse eller grundvand I de første faser afklares det, om en eventuel forurening udgør en risiko for grundvandet eller for den aktuelle anvendelse af grunden. Langt de fleste grundejere får allerede i disse faser besked om, at grunden ikke er forurenet, eller at forureningen ikke udgør nogen risiko ved anvendelsen. Jordforureningsopgaven er løst med et minimum af ressourcer i forhold til de forureninger, der ikke udgør en risiko. For de grunde, der fortsætter til oprydning, udgør kortlægningsfaserne grundlaget for at prioritere indsatsen og for at vælge den mest optimale løsning på problemet. Da udgiften til oprydninger kan være meget store er det afgørende at vælge den rigtige løsning. Regionerne har i 2009 arbejdet på: historiske redegørelser indledende undersøgelse 200 videregående undersøgelser 120 oprensninger Drift af oprensningsanlæg på eller overvåget yderligere 340 forurenede lokaliteter 7

8 Ofte er det nødvendigt at bore mange meter ned under jordoverfladen, når der skal udtages prøver af forurenet jord. Lukning af vandboringer: Siden 1998 er der lukket 3011 vandboringer i Danmark 8 40 procent er lukket på grund af kvalitetsproblemer og tekniske årsager 33 procent er lukket på grund af forureninger med pesticider, nitrat og miljøfremmede stoffer 27 procent er lukket på grund af andre eller ukendte årsager

9 Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionerne vægter beskyttelse af drikkevandet meget højt, så borgerne også i fremtiden kan drikke vand baseret på rent grundvand. I Danmark er der stor forskel på, hvor følsomt grundvandet er over for forurening. I visse egne af landet er der meget grundvand, andre steder er der knaphed. I regionerne er der derfor stor forskel på, hvor meget pres der er på grundvandsressourcen. I hovedstadsområdet er der fx seks gange større pres på grundvandet end andre steder i Danmark på grund af den store befolkningstæthed. 80 procent af oprensningerne er relateret til forurening med klorerede opløsningsmidler, der bl.a. har været brugt til rensning af tøj og til rengøring af metaldele. Stofferne spredes let i jord og grundvand. Forurening med klorerede opløsningsmidler giver også ofte anledning til indeklimarisiko i bygninger ovenpå forureningen. Det er dyrt og meget teknisk krævende at fjerne forurening med klorerede opløsningsmidler - i nogle tilfælde er det umuligt. Regionerne har derfor forskellige vilkår og udfordringer. Dette bevirker, at der er brug for, at midlerne anvendes forskelligt i de enkelte regioner. Nogle regioner er således nødt til at bruge flere midler på beskyttelse af drikkevandet end andre regioner. De regionale forskelle afspejler sig i antallet af sager, den enkelte region har håndteret i 2009 til beskyttelse af drikkevandet. Regionernes oprensninger i forhold til grundvand i 2009 opgjort i forhold til, om forureningen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplandet til et vandværk uden for OSD. OSD er områder med det vigtigste grundvand. Regionerne har i 2009 brugt: 152 mio. kr. på at undersøge, oprense og overvåge 800 forure - ninger, som kan true drikkevandet heraf er 40 mio. kr. brugt på tekniske anlæg, der renser forurenet jord og grundvand og overvågning af forurening. En del af forureningerne kan også udgøre en risiko for menneskers sundhed 9

10 Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Regionerne prioriterer beskyttelse af menneskers sundhed lige så højt som beskyttelse af drikkevandet. Regionernes indsats er rettet mod forurening på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser. Relativt bruger Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark flere ressourcer på beskyttelse af menneskers sundhed mod forurening på boliggrunde end Region Hovedstaden og Region Sjælland. De to sidstnævnte regioner er nemlig nødt til at bruge en større andel af midlerne på beskyttelse af drikkevandet end de jyske regioner, fordi presset på grundvandet er større på dele af Sjælland end i resten af Danmark. mere følsomme over for forurenet jord end voksne, og at børn opholder sig hele dagen i børneinstitutionen. Der er fundet forurening i en grad, som kræver indgreb, på fire procent af de børneinstitutioner, som regionerne har vurderet. Oftest er der dog kun tale om mindre områder på børneinstitutionen, som er forurenet. Regionerne har endnu ikke fundet hverken akutte eller meget alvorlige forureninger på børneinstitutionerne. Det viser, at den indsats regionerne (og de tidligere amter) igennem en årrække har udført, allerede har fjernet de værste kilder til forurening. Regionernes oprensninger i 2009 af hensyn til menneskers sundhed er primært relateret til forurening med olie, tjærestoffer og klorerede opløsningsmidler. Særlig indsats på børneinstitutioner En stor del af regionernes indsats i 2009 er knyttet til en særlig indsats på børneinstitutioner, hvor jorden kan være forurenet. Det skyldes, at børn både er mere udsatte og Regionernes oprensninger i forhold til borgernes sundhed i 2009 opgjort i forhold til, om forureningen udgør en risiko ved kontakt med jorden eller en risiko for indeklimaet i huset. I nogle tilfælde udgør forureningen både en kontakt- og indeklimarisiko Bolig m. indeklimarisiko Bolig m. kontaktrisiko Antal oprensninger 0 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Børneinstitution m. kontaktrisiko Børneinstitution m. indeklimarisiko 10

11 Børn skal kunne lege trygt i børneinstitutionerne Regionerne har i 2009 brugt: 56 mio. kr. på at undersøge, oprense og overvåge forurening på 643 grunde, hvor der kan være en risiko for menneskers sundhed 19 mio. kr. på at gennemgå og undersøge 875 børneinstitutioner, samt oprense forurening på 30 institutioner 11

12 Olieforurenet jord Regionerne har i 2009: Behandlet forespørgsler om jordforurening Undersøgt 354 boliggrunde på anmodning fra grundejeren Nuanceret forureningsrisikoen på 439 boliggrunde Behandlet 363 sager om byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde og 4168 sager om undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere og private bygherrer 12

13 Regionerne yder service til borgerne Ud over regionernes opgave med at sikre drikkevandet og menneskers sundhed mod forurening har regionerne også en række andre væsentlige opgaver med at yde service til borgere og virksomheder og samarbejde med kommunerne. I 2009 har regionerne behandlet knap henvendelser fra borgere, ejendomsmæglere eller andre, der har søgt oplysninger om jordforurening. Tallet er stigende i takt med, at befolkningen er blevet mere bevidst og opmærksom på jordforurening. Det stadigt stigende antal forurenede grunde stiller krav til regionerne om at yde god rådgivning til grundejere. Ikke mindst i de mange tilfælde, hvor forureningen ikke medfører en egentlig oprensning. Det er en stor og vanskelig opgave at kommunikere om sundhedsrisikoen på en saglig og forståelig måde også selv om sundhedsrisikoen i mange tilfælde er forsvindende lille. I 2009 har regionerne som en del af risikokommunikationen blandt andet arbejdet med at forbedre hjemmesider, breve og pjecer til borgerne. Undersøgelse af boliggrunde Ejere af boliggrunde, der er kortlagt som måske forurenet, kan bede regionen om at afklare, om grunden er forurenet eller ej inden for et år. I 2009 har regionerne undersøgt 354 grunde på anmodning fra boligejere. Nuancering af forureningsrisikoen Regionerne nuancerer forureningsrisikoen på forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere for ejere, ejendomsmæglere og kreditinstitutioner at forstå, hvad jordforureningen betyder for den daglige brug af hus og have. Nuancering inddeler forureningsrisikoen i tre kategorier F0, F1 og F2: F0 og F1 har ingen reel betydning for brugen af hus og have. F2 betyder, at der kan være en risiko. I 2009 har regionerne nuanceret 439 boliggrunde. Cirka 60 procent fik forureningsrisikoen vurderet til F0 eller F1, hvilket giver bedre adgang til fx at få lån i ejendommen. Byggeri på forurenede grunde Regionerne skal høres i forbindelse med kommunernes tilladelser til byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde. Det sker for at sikre, at projektet ikke indebærer, at en eventuel senere offentlig indsats fordyres som følge af byggeriet. I 2009 er regionerne blevet hørt i 363 af disse sager og har behandlet yderligere 4168 sager, hvor grundejere og private bygherrer selv har betalt for undersøgelser og oprensninger. Boligejernes særlige ret til at få deres grund undersøgt inden for et år medfører, at visse regioner må tilpasse antallet af kortlægninger (vidensniveau 1) til de ressourcer, der er til rådighed til undersøgelser. 13

14 Før det kraftigt forurenede grundvand under grube 1 og 2 i Kærgård Plantage kan renses op, skal der udvikles en egnet metode, da sammensætningen af forureningen er helt unik. Her fremvises pilotforsøg, som er en del af teknologiudviklingen. 14

15 Store jordforureninger Der er 128 kendte store jordforureninger i Danmark. En stor jordforurening koster mere end 10 mio. kr. at undersøge og rense op. 96 af de store jordforureninger er omfattet af regionernes indsats. Denne indsats er godt i gang, og følger en klar prioritering i overensstemmelse med jordforureningslovens regler og forudsætninger. De sidste 32 store jordforureninger er ikke omfattet af regionernes indsats, fordi forureningerne hverken truer drikkevandet eller menneskers sundhed. I enkelte af disse sager udfører regionerne alligevel en indsats på grund af særlige hensyn til miljøet. Det drejer sig om forureningerne i Kærgård Plantage og Høfde 42. De store jordforureninger haster ikke nødvendigvis mere end de øvrige jordforureninger. Det skyldes, at den økonomiske udgift til undersøgelser og oprensning ikke nødvendigvis hænger sammen med den miljø- og sundhedsmæssige gevinst eller behov ved oprensningen. De røde prikker viser, hvor de 128 store jordforureninger er. Regionerne er i gang med en indsats på de fleste af forureningerne. I de grønne og blå områder er der fokus på drikkevandet. Status for 128 kendte store jordforureningssager: 63 forureninger undersøges og oprenses 15 forureninger overvåges 7 sager er afsluttet i 2009, fordi der ikke er behov for yderligere indsats mod forureningen 42 forureninger afventer i øjeblikket en videre indsats hovedparten udgør ingen risiko for drikkevandet eller menneskers sundhed og er derfor ikke omfattet af regionernes indsats 15

16 16 Et godt råd: dyrk grøntsager i et højbed med ren jord, hvis jorden i haven er forurenet

17 Kommunernes indsats på jordforureningsområdet Kommunerne udpeger de områder, hvor der forventes at være lettere forurenet jord som følge af spredning af forurening til jorden fra almindelig aktivitet i en byzone. Der er en lille sundhedsrisiko ved lettere forurenet jord. Den lille risiko kan nedsættes ved at følge en række simple råd, fx at vaske hænder, når man har rørt ved jord. Kommunerne rådgiver borgerne omkring, hvordan den lille sundhedsrisiko kan minimeres. Flytning af jord Når der skal flyttes jord væk fra en grund, der er områdeklassificeret eller kortlagt, skal flytningen af jorden anmeldes til kommunen. Jordflytningsbekendtgørelsen fastlægger, hvor mange og hvilke analyser der skal foretages af jorden. Kommunerne sikrer dermed, at jord fra et område med lettere forurenet eller forurenet jord ikke flyttes til et forureningsfrit område. Tilladelse til byggeri og ændret anvendelse Kommunerne giver tilladelse til byggeri og ændret anvendelse på kortlagte forurenede grunde. Regionerne vurderer, om kortlægningen efterfølgende kan ophæves. Påbud om undersøgelse og oprensning Hvis en kommune vurderer, at en grundejer selv er skyld i en forurening, skal kommunen give ejeren (forureneren) påbud om selv at betale for at undersøge og oprense forureningen. Områdeklassificering Kommunernes udpegning af områder med lettere forurenet jord tager udgangspunkt i byzonerne og kaldes områdeklassificering. Områder med lettere forurenet jord kortlægges ikke efter jordforureningsloven. Kommunerne kan vælge at undtage et område fra områdeklassificeringen, hvis der er viden om, at jorden ikke er lettere forurenet. Desuden kan kommunen inddrage et område fra landzonen, hvis der er viden om, at der kan være lettere forurening her. Mindst 41 kommuner har undtaget et område inden for byzonen, mens mindst 15 kommuner har inddraget noget af landzonen. Kommunerne offentliggør områdeklassificeringen. På Danmarks Miljøportal har 77 kommuner lagt information ud om områdeklassificerede områder. I 2009 har kommunerne: Givet 304 tilladelser til byggeri og ændret arealanvendelse på forurenede grunde Givet 168 påbud om undersøgelser eller oprensning af jordforurening Behandlet mindst anmeldelser om flytning af jord 17

18 Statens indsats Foruden Miljøstyrelsens opgaver varetager staten to andre opgaver i forhold til jordforurening: Værditabsordningen for boligejere og Forsvarets undersøgelser og oprensninger af jordforurening. Værditabsordning for boligejere Værditabsordningen er en statsfinansieret ordning for de boligejere, der uden at vide det, har købt en forurenet grund. Ordningen giver boligejerne ret til - mod at betale en egenbetaling at få fremskyndet indsatsen mod forureningen uden om den almindelige offentlige indsats. Indsatsen begynder normalt med en nærmere undersøgelse af forureningen og en eventuel oprensning. Det er regionerne, der vurderer, om en boliggrund er omfattet af ordningen. Det er også regionerne der står for de praktiske opgaver som ansøgning om penge hos staten, undersøgelse og en eventuel oprensning. Den økonomiske del af ordningen står Økonomistyrelsen for. For tiden er der ingen ventetid på penge til undersøgelser, men års ventetid på penge til oprensninger for de grunde, der tilmeldes ordningen i dag. I 2009 var det muligt for boligejere på venteliste til en oprensning at få et statsgaranteret afdragsfrit lån på favorable vilkår. Løbetiden på lånet svarer til det antal år, grunden alternativt skulle have ventet på en oprensning efter værditabsordningen, dvs. indtil der er midler på værditabsordningens bevilling til at indfri lånet. Ud over at boligejere tilmeldt værditabsordningen får udsigt til en oprensning, opnår ejeren også en fuldstændig afklaring af, hvor udbredt forureningen er på grunden. Er grunden på venteliste til at blive renset op, er boligejeren typisk bedre stillet ved en ejendomshandel, fordi tilsagnet om oprensning kan gives videre til den efterfølgende ejer. I 2009 har værditabsordningen givet 49 mio. kr. til: 48 undersøgelser og 38 oprensninger af jordforurening 18

19 Plads, hvor der tidligere har været tjæret fiskegarn. På nogle af disse gamle tjærepladser er der udført oprensning efter værditabsordningen. Forsvarets indsats på forurenede grunde Forsvaret står selv for at kortlægge Forsvarets egne grunde, hvor der kan være forurenet. I forbindelse med salg, byggeri og anlægsarbejde på grundene, udfører Forsvaret typisk undersøgelser og oprensning af forureningen, ligesom Forsvaret overvåger forurening flere steder. Forsvarets indsats udføres i lighed med regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed og drikkevand. I 2009 har Forsvaret brugt ca. 20 mio. kr. på bl.a: Miljøhistoriske redegørelser for 14 grunde Undersøgelse af 15 grunde Oprensning og overvågning af forurening på 17 grunde 19

20 20 Soilmixing en ny metode, hvor den forurenede jord røres rundt med en overdimensioneret håndmixer samtidig med, at der blandes jernspåner og ler ned i jorden. Hermed fastholdes og nedbrydes forureningen. Efter et par år ligger der en klump ren ler tilbage i jorden.

21 Udvikling og effektivisering Selv hvis regionernes indsats holdes på samme niveau som i dag, vil det tage flere årtier, før alle kritiske forureninger er renset op. Det stiller krav til regionerne om en skarp prioritering af de økonomiske ressourcer, så de udnyttes bedst muligt og giver mest miljø for pengene. De hidtil anvendte metoder til at undersøge og fjerne forurening i jord og grundvand er ofte både dyre og langvarige. I 2009 brugte regionerne fx knap 40 mio. kr. på bl.a. at oppumpe og rense forurenet vand og overvåge forurening. Det er pumpning, der skal vare ved i mange år. En stor del af udgifterne blev brugt på at betale for at lede det forurenede vand til kloak. Regionerne arbejder derfor aktivt med at optimere arbejdsgange og udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer. Målet er at gennemføre kortlægning, undersøgelser og oprensninger hurtigere, billigere og mere effektivt. Det er desuden nødvendigt at udvikle nye metoder og teknikker, da der er forureninger, som ikke kan renses op med de metoder, der kendes og benyttes i dag. I mange tilfælde sker udviklingen i et samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer og forskningsinstitutioner, ligesom regionerne har etableret samarbejder uden for Danmarks grænser om udvikling af nye metoder og teknikker. I 2009 har Miljøstyrelsen gennem den særlige Teknologipulje brugt knap seks mio. kr. på at støtte 18 forskellige udviklingsprojekter, mens regionerne har brugt knap fem mio. kr. på 30 udviklingsprojekter. Størstedelen af projekterne omfatter metoder og teknikker til at rense forurening op. Teknologipuljen Teknologipuljen blev oprettet i 1996 med henblik på at støtte udvikling af metoder og teknikker til oprensning af forurening i jord og grundvand. Siden ordningens start har puljen givet tilskud på i alt 83 mio. kr. til 89 projekter. Det er primært regionerne (og de tidligere amter), der søger om tilskud til udviklingsprojekter. Erfaring og viden fra projekterne formidles videre til brugerne (primært regionerne og rådgivende firmaer) i form af rapporter o. lign., som bl.a. findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Eksempler på nye metoder og teknikker: Oprensning ved hjælp af opvarmning ( dypkoger-metoden ) Oprensning ved hjælp af ler og jernspåner, bakterier eller kemiske stoffer Oprensning ved hjælp af basisk hydrolyse ( afløbsrens ) Teknikker til at udtage prøver af jord og grundvand Digitalisering og effektivisering af arbejdsprocesser ved borgerservice 21

22 Undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer Oprensning af forurenet jord i forbindelse med byggeri. Oprensning af forurenet jord i forbindelse med byggeri Mange private grundejere, der har fået deres grund kortlagt, ønsker selv at betale for en undersøgelse og oprensning af forureningen. En sådan frivillig undersøgelse og oprensning kan i nogle tilfælde gøre det muligt for grundejeren at få tilladelse til at ændre anvendelsen af grunden. Grundejeren kan også have interesse i at rense op, hvis grunden dermed undgår at blive kortlagt, eller får ophævet kortlægningen. I 2009 har private grundejere: Igangsat 1131 frivillige undersøgelser og oprensninger 22

23 Opgravning af benzintank i forbindelse med oprensning af forurening på en nedlagt tankstation. Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje er den største frivillige oprenser af forurening i Danmark. Oliebranchens Miljøpulje blev stiftet af benzinselskaberne i Danmark i 1992 og står for at undersøge og rense op på grunde, hvor der tidligere har været salg af benzin. Oprensning af forurening fra villaolietanke Oliebranchens Miljøpulje undersøger og oprenser desuden forurening fra villaolietanke gennem den særlige forsikringsordning for villaolietanke. Kommunerne godkender de udførte oprensninger. Undersøgelserne og oprensningen finansieres ved, at benzinselskaberne årligt indbetaler et bidrag til Oliebranchens Miljøpulje. Bidraget svarer til to til fem øre pr. liter solgt benzin. Regionerne godkender de undersøgelser og oprensninger, som udføres af Oliebranchens Miljøpulje. I 2009 har Oliebranchens Miljøpulje igangsat: 856 nye undersøgelser og oprensninger af forurening på nedlagte tank- og servicestationer 75 undersøgelser og oprensninger af forurening fra villaolietanke 23

24 Hvert år udarbejder Depotrådet en redegørelse til miljøministeren om arbejdet med jordforurening i Danmark. Denne pjece beskriver på et overordnet plan den indsats, der er sket i I 2009: 437 mio. kr. er brugt på regionernes indsats rettet mod beskyttelse af drikkevandet og menneskers sundhed mod jordforurening Regionerne gennemførte en særlig indsats med at undersøge og oprense forurening på børneinstitutioner Regionerne har besvaret henvendelser fra borgerne om konkret jordforurening Regionerne var på landsplan i gang med at undersøge, oprense og overvåge 86 store kendte jordforureninger Kommunerne har behandlet mindst anmeldelser om flytning af jord 49 mio. kr. fra Værditabsordningen dannede grundlag for 48 undersøgelser og 38 oprensninger af jordforurening 20 mio. kr. fra Forsvaret blev brugt til at kortlægge, undersøge, oprense og overvåge foru rening på 46 grunde Knap fem mio. kr. fra regionerne og knap seks mio. kr. fra Teknologipuljen blev øremærket til at udvikle nye metoder til at rense forurening op Private grund- og virksomhedsejere igangsatte frivilligt at rense forurening op på 1131 grunde Oliebranchens Miljøpulje var beskæftiget med 856 nye undersøgelser og oprensninger af forurening på nedlagte tankog servicestationer og 75 undersøgelser og oprensninger af forurening fra villaolietanke 24

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 404 Offentligt Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Tite l: Bilag til redegørelse om jordforurening Re daktion : Depotrådet

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Oprensning af forurening

Oprensning af forurening Bilag 2 - Side -1 af 21 Oprensning af forurening Region Hovedstaden bruger hovedparten af midlerne på de opgaver, der er direkte relateret til op rensning af forurening, som truer drikkevandet eller menneskers

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Vingsted ons. d. 10. marts 2010 Oliebranchens Miljøpulje s opgave er løst Status, erfaringer og perspektiver. v. Civilingeniør Ernst V. H.

Vingsted ons. d. 10. marts 2010 Oliebranchens Miljøpulje s opgave er løst Status, erfaringer og perspektiver. v. Civilingeniør Ernst V. H. Vingsted ons. d. 10. marts 2010 Oliebranchens Miljøpulje s opgave er løst Status, erfaringer og perspektiver v. Civilingeniør Ernst V. H. Lassen Disposition Baggrund for Oliebranchens Miljøpulje (OM) Omkostninger

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder Dok ID Titel Oprettet Side 6192668 forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder 16-02-2017 2 6192685 forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder 16-02-2017 5 6192728 forureningsattest_1175_silkebor g_markjorder

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere