VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014"

Transkript

1 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området ved Stokhøjvej mellem Hvidbjerg og Uglev. Fælles for projekterne er, at vindmøllerne ønskes opstillet uden for de områder, som i den gældende kommuneplan er udlagt til vindmøller. En evt. realisering af projekterne vil derfor bl.a. forudsætte en ændring af kommuneplanen. TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1

2 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området ved Stokhøjvej mellem Hvidbjerg og Uglev. Fælles for projekterne er, at vindmøllerne ønskes opstillet uden for de områder, som i den gældende kommuneplan er udlagt til vindmøller. En evt. realisering af projekterne vil derfor bl.a. forudsætte en ændring af kommuneplanen. Struer Kommune har på den baggrund igangsat en proces med henblik på, at byrådet senere skal træffe beslutning om, hvorvidt et eller flere af projekterne ønskes gennemført. Samtidig skal det vurderes, om der eventuelt er andre mulige placeringer for vindmøller på Thyholm. Med dette debatoplæg ønsker Struer Kommune at give kommunens borgere, interesseorganisationer m.fl. mulighed for et komme med forslag, ideer og synspunkter til planlægningen for vindmøller på Thyholm. Da de tre projektønsker er anmeldt efter VVM-bekendtgørelsen udgør dette debatoplæg samtidig den lovbestemte idéfase og scoping efter VVM-reglerne og lov om miljøvurdering af planer og programmer. Opstilling af de helt små micro- og minivindmøller samt husstandsmøller det vil sige møller med en totalhøjde på op til 25 m sker på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte ansøgninger og forudsætter ikke udpegninger i kommuneplanen. Vindmøller under 25 m er derfor ikke omtalt i debatoplægget. I den gældende Kommuneplan er der i hele kommunen afgrænset ni områder, hvor der kan opstilles vindmøller eller ske udskiftning af allerede opstillede møller. På Thyholm er der i dag opstillet 31 vindmøller med en samlet effekt på godt 9 MW. De to nuværende vindmøllegrupper med hver tre møller ved Lyngs og ved Hindsels er i kommuneplanen afgrænset som områder, hvor der kan ske udskiftning til højere møller på henholdsvis 110 m og 80 m i totalhøjde. For de øvrige eksisterende vindmøllegrupper eller enkeltstående møller på Thyholm gælder, at der med det gældende plangrundlag ikke kan ske en genopstilling, når de nuværende vindmøller er udtjente. I forbindelse med en eventuel ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse for et eller flere af de konkret ansøgte projekter skal der bl.a. tages stilling til, om det fortsat skal være muligt at genopstille vindmøller inden for de allerede afgrænsede områder ved Lyngs og Hindsels. Tilsvarende skal der tages stilling til, hvorvidt nedtagning af eksisterende møller i nærområderne skal stilles som vilkår for opstilling af nye møller på de tre aktuelt ansøgte placeringer. På Struer Kommunes hjemmeside kan du se kommuneplanens nuværende retningslinjer og udpegninger for vindmøller. 2

3 Kort 1 kortet viser eksisterende vindmøller, de to udpegede områder til genopstilling af vindmøller samt den omtrentlige placering af de tre ansøgte vindmølleprojekter ved Lyngs, Hindsels og Stokhøjvej. Struer Kommune ønsker at satse på mere vedvarende energi, vil sænke energiforbruget af egne aktiviteter og ønsker at give et lokalt bidrag til at opfylde EU`s klimamål samt regeringens energimål. 3

4 Af samme grund har Struer Kommune underskrevet EU`s borgmesterpagt og en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Klimaforandringerne er en realitet og vindkraft kommer til at spille en væsentlig rolle for at nedbringe CO2-udslippet. Struer Kommune ønsker gennem planlægning at give mulighed for opstilling af vindmøller på steder, hvor det kan ske i samtidig respekt for mennesker, natur, landskab mv. I VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land. De fire VE-ordninger omfatter: Garantifonden som giver lokale vindmøllelav/initiativgrupper mulighed for at få en garanti til brug for optagelse af lån til finansiering af forundersøgelser i forbindelse med nye vindmølleprojekter. Grøn ordning som giver kommuner, hvori der opstilles nye vindmøller, mulighed for at søge tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Værditabsordningen - som giver naboer til planlagte vindmøller mulighed for at få erstatning, hvis deres ejendom må forventes at falde i værdi som følge af opstillingen af de nye vindmøller. Køberetsordningen - som giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter. Når der skal opstilles nye vindmøller, er vindmølleopstilleren forpligtet til at udbyde mindst 20 % af projektet til lokale borgere. Ejerandelene skal udbydes til kostpris. De fire VE-ordninger administreres af Energinet.dk. Du kan læse mere om ordningerne på EnerginetDK`s hjemmeside: Ved planlægning for opstilling af vindmøller gælder der en lang række lovfastsatte krav og der skal foretages afvejninger af forskellige beskyttelsesmæssige hensyn, der har betydning for, om der kan opstilles vindmøller eller ej. Her er der bl.a. tale om: Støj hvor der er fastlagt bindende grænser til støjbelastningen fra vindmøller ved nabobebyggelse i det åbne land og ved områder til støjfølsom anvendelse. Ved støjfølsom anvendelse forstås områder, der anvendes til eller er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller rekreative områder. Støjgrænserne gælder ikke i forhold til boliger for ejere eller medejere af vindmøller. Det er i lovgivningen ikke entydigt fastlagt hvor stor en ejerandel skal være for, at boligen er undtaget støjkravet. Men det forudsættes, at ejerandelen er så stor, at man har en væsentlig indflydelse på vindmøllens drift. Når vi taler støj er det væsentligt at have for øje, at såvel nye møller som eksisterende 4

5 og allerede planlagte møller skal indgå i støjberegningen. Afstandskrav hvor der ikke må opstilles vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totale højde. Som det er tilfældet med støj, gælder afstandskravet ikke i forhold til boliger for ejere eller medejere af vindmøller. Afstande til nuværende boliger på Thyholm med afsæt i en 125 m høj mølle er vist som blå områder på kort 3. Hvis boliger nedlægges eller nye kommer til, vil mulighederne ændre sig. Det samme gælder ved lokalt ejer-/medejerskab af fremtidige vindmøller. Skyggekast hvor der ikke er fastsat lovgivningsmæssige grænser. Miljøministeriet anbefaler, at vindmøller ikke må påføre nabobebyggelse mere end 10 timers reel skyggetid om året. Regulering af skyggekast sker i forbindelse med de tilladelser kommunen skal give inden, et konkret vindmølleprojekt kan igangsættes. Afstand mellem vindmøllegrupper - hvor den landskabelige påvirkning nøje skal belyses, hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte møller er mindre end 28 gange totalhøjden. Det svarer til en afstand på ca. 4 km fra en 140 m høj mølle. Hvis afstanden er mindre skal det kunne godtgøres, at den landskabelige påvirkning samlet set kan anses for ubetænkelig. Der står i dag rigtig mange ældre og mindre vindmøller på Thyholm, som kan blokere for opsætning af nye og bedre energiproducerende møller. Internationale beskyttelsesområder (Natura 2000) hvor det som udgangspunkt ikke er muligt at planlægge for vindmøller. Ved planlægning for vindmøller i nærheden af et Natura2000-område skal det ved en konsekvensvurdering kunne afvises, at projektet vil kunne skade de arter og naturtyper, som området er udpeget af hensyn til ellers kan planlægningen ikke gennemføres. Store dele af vandområderne omkring Thyholm samt den yderste del af kysten er Natura 2000-område. Områder indgår som del af de røde områder på kort 2. Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske interesseområde udpeget i kommuneplanen hvor kommunen skal afveje beskyttelsesinteresser op mod hensynet til ønsket om at give mulighed for opstilling af vindmøller. Disse områder indgår som del af de gule områder på kort 5. Tekniske anlæg mv. - som også spiller ind ved placering af vindmøller, f.eks. afstande til flyvepladser, højspændingsledninger, overordnede veje og jernbaner, radio- og telekæder samt udlagte råstofområder og reservationer til nedgravning af højspændingskabler. Disse anlæg og arealer er vist som orange områder på kort 4. Det er kommunen, der har ansvaret for, at de lovbestemte krav kan overholdes og det er også kommunen, der skal foretage en afvejning af de beskyttelsesmæssige hensyn set i forhold til ønsket om at opstille vindmøller. Staten kan bremse en plan for opstilling af vindmøller, hvis planlægningen vurderes at være i strid med de statslige interesser. De fire kort på de næste sider viser, hvor det i forhold til lovgivningen som udgangspunkt ikke er muligt at opstille vindmøller på Thyholm og hvor der er beskyttelsesinteresser med forskellig tyngde, der skal iagttages ved vurdering af, om der kan opstilles flere vindmøller på Thyholm og i givet fald hvor. Farven på kortene bliver mørkere, når der er flere bindinger ovenpå hinanden. 5

6 Thyholm er præget af mange mindre og ældre vindmøller. De eksisterende vindmøller har i forhold til støj og landskabelig påvirkning væsentlig betydning for mulighederne for at stille nye vindmøller op i nærområdet. Eksisterende vindmøller vil normalt ikke kunne kræves nedtaget så længe, de er i drift. Kommunen kan dog i et vist omfang i forbindelse med vindmølleplanlægningen forudsætte, at eksisterende vindmøller skal være nedtaget som betingelse for, at nye kan opstilles. Fjernelse af eksisterende vindmøller i drift sker typisk ved frivillige aftaler mellem ejer af vindmøllen og de interessenter, der ønsker at stille nye møller op i nærområdet. Thyholm er præget af mange ældre vindmøller opstillet som enkeltmøller eller i grupper her fire af de seks vindmøller sydvest for Hvidbjerg 6

7 Kort 2 - De røde områder Viser områder, hvor der er kirkebyggelinje, fredede områder, strandbeskyttelseslinje, fredskov og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). Selv om vindmøller placeres uden for afgrænsningen af Natura 2000-områder, skal påvirkningen ind i området vurderes i forbindelse med en evt. planlægning for vindmøller. 7

8 Kort 3 - De blå områder Kortet viser de områder, hvor afstandskravet på fire gange vindmøllehøjden mellem nye vindmøller og boliger aktuelt ikke kan overholdes, hvis der eksempelvis opstilles en vindmølle på 125 m eller højere. Hvis boliger nedlægges eller hvis vindmølleprojekter gennemføres ved lokalt ejer-og medejerskab, vil mulighederne ændre sig. Samtidig med afstandskravet skal gældende lovbestemte støjkrav i forhold til boligområder, institutioner, sommerhusområder, kolonihaveområder, udlagte rekreative områder samt fritliggende boliger i det åbne land kunne overholdes. Også i forbindelse med støj vil nedlæggelse af boliger samt lokalt ejer- medejerskab have betydning for, hvor der kan opstilles møller og hvor de ikke kan stå. For så vidt angår de tre konkrete projekter ved Lyngs, Hindsels og Stokhøjvej er det i ansøgningerne sandsynliggjort, at både afstandskrav og støjkrav kan overholdes. 8

9 Kort 4 - De orange områder Viser afstande til højspændingsledninger, overordnede veje og jernbaner samt udlagte råstofområder og reservationer til nedgravning af højspændingskabler. For flere af områderne gælder, at også andre myndigheder end Struer Kommune skal vurdere, om vindmøller kan opstilles. OBS Helikopterplads ved Flovlev afventer respons fra Regionen- rød eller orange kort 9

10 Kort 5 - De gule områder Viser kommunale arealreservationer, skovrejsningsområder, lavbundsarealer og potentielle lavbundsområder, beskyttede naturtyper, skovbyggelinje, å- og søbeskyttelseslinje, kirkeomgivelser, bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber, særlige udsigter, værdifulde kulturmiljøer, økologiske forbindelser og geologiske interesseområder. Planlovens kystnærhedszone, der som udgangspunkt omfatter arealerne 3 km fra kysten, er også gule områder, hvor hensynet til kystlandskabet skal vurderes i forhold til ønsker om opstilling af vindmøller. Tilsvarende er afstanden på 28 gange totalhøjden mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte møller også gule områder. Jo mørkere den gule farve er, jo flere bindinger/hensyn er der knyttet til områderne. 10

11 Kort 6 De grønne områder De foregående kort viser de områder på Thyholm, hvor der på grund af afstandskrav til boliger aktuelt ikke er muligt at opstille vindmøller eller hvor der er bindinger i forhold til natur, landskab, infrastruktur mv., som med forskellig vægt kan begrænse mulighederne for udlæg af nye områder til vindmøller. Som det ses på det blå kort er der ikke store områder helt uden bebyggelse på Thyholm. Der ligger mange boliger ude i det åbne land og de ligger relativt tæt set i forhold til landområder mange andre steder i Danmark. Samtidig er de tilgængelige serieproducerede vindmøller i dag relativt høje 100 m eller højere. Det betyder, at afstands- og støjkrav i forhold til eksisterende boliger vanskeligt kan overholdes på stort set hele Thyholm med mindre, at der nedlægges boliger som del af et vindmølleprojekt og/eller, at ejere af boliger tæt på vindmøller indgår som medejere af vindmøllene. På det grønne kort er vist de områder, hvor der er færrest bindinger i forhold til natur, landskab, infrastruktur mv., men hvor der samtidig ikke er taget højde for afstands- og støjkrav i forhold til boliger i det åbne land. Ligeledes er der ikke på kortet taget hensyn til planlovens kystnærhedszone og afstanden på 28 gange totalhøjden mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte møller. De to temaer dækker tilsammen stort set hele Thyholm. 11

12 Lodsejere fra henholdsvis Lyngs, Hindsels og området ved Stokhøjvej mellem Hvidbjerg og Uglev har anmodet Struer Kommune om at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for opstilling af vindmøller de respektive steder. For alle tre projekter gælder, at ansøgerne har sandsynliggjort, at afstande til nabobebyggelse samt gældende støjgrænser vil kunne overholdes. Heri indgår i varierende omfang nedlægning af boliger og nedtagning af eksisterende møller som forudsætning for, at støjkrav og afstandsgrænser kan overholdes. Ingen af projekterne ligger inden for områder, der i gældende Kommuneplan er udpeget til opstilling/genopstilling af vindmøller. Hvis projekterne skal realiseres, vil det derfor forudsætte en ændring af kommuneplanen samt lokalplanlægning for de enkelte områder. I forbindelse med planlægningen skal udarbejdes miljørapport og VVM-redegørelse. I miljøundersøgelserne vil vindmøllernes påvirkning af naboer, natur og miljø blive vurderet. VVM-redegørelsens forventede indhold vil i hovedtræk indeholde: En samlet teknisk beskrivelse af projektet, herunder anlægs- og driftsfasen. En beskrivelse af miljøpåvirkningen, herunder støj og skyggekast for de nærmeste nabobeboelser. De landskabelige konsekvenser baseret på visualiseringer og herunder synligheden af vindmøllerne i det omgivende landskab og samspillet med eksisterende vindmøller og andre anlæg i området. Visualiseringerne skal vise såvel de landskabelige konsekvenser for nærområdet som påvirkningen set fra nabokommunerne i nord. Øvrige miljøpåvirkninger og herunder de naturmæssige konsekvenser med særlig vægt på eventuel påvirkning af arter og naturtyper i de internationale beskyttelsesområder (Natura- 2000), der omgiver store dele af Thyholms kyster. Konsekvenser for grundvand og de energimæssige konsekvenser. På de næste sider er der en kort beskrivelse samt to visualiseringer for hver af de tre vindmølleområder. På xxxx link til hjemmeside kan du se de tre projektansøgninger og herunder de beregnede støjgrænser samt flere af ansøgernes visualiseringer. Hvis Struer Kommune ønsker at gå videre med de tre projekter, kan der i forbindelse med planlægningen ske justeringer - f.eks. placering af møllerne, møllernes effekt og højde. Der ønskes opstillet tre vindmøller med en totalhøjde på 140 m og en samlet effekt på 9 MW. Projektet indbefatter ikke nedtagning af de eksisterende tre vindmøller inden for det kommuneplanlagte vindmølleområde ca. 300 m sydvest for den nu ansøgte placering. Området, hvor møllerne ønskes opstillet ligger inden for kommuneplanens: Bevaringsværdige landskaber (naturpræget kystlandskab) Større sammenhængende landskaber Særlige udsigter og tæt på: Geologisk interesseområde (kommunal og national udpegning). I forhold til national og international lovgivning ønskes møllerne opstillet: Inden for kystnærhedszonen Ca. 200 m fra Natura 2000-område Op til strandbeskyttelseslinje. 12

13 Lyngs - Visualisering 1 set fra Kappelvej ca. 850 m syd for de ansøgte møller. Lyngs Visualisering 2 fra Gravgårdsvej ca. 2 km sydøst for de ansøgte møller. 13

14 Der ønskes opstillet tre vindmøller med en totalhøjde på 125 m og en samlet effekt på 6 MW. I projektet indgår overvejelse om alternativer med henholdsvis to og fire vindmøller. Projektet indbefatter ikke nedtagning af de eksisterende tre vindmøller inden for det kommuneplanlagte vindmølleområde ca. 250 m sydvest for den nu ansøgte placering. Området, hvor møllerne ønskes opstillet ligger helt eller delvist inden for kommuneplanens: Større sammenhængende landskaber Geologisk interesseområde (kommunal og national udpegning) og tæt på: Bevaringsværdige landskaber (kulturpræget kystlandskab) Særlige udsigter. I forhold til national og international lovgivning ønskes møllerne opstillet: Inden for kystnærhedszonen Ca. 200 m fra Natura 2000-område og fredet område Inden for strandbeskyttelseslinje (den østlige mølle) Hindsels Visualisering 1 set fra Grønholmevej ca. 2,5 km fra de ansøgte møller. 14

15 Hindsels - Visualisering 2 set fra Jegindø ca. 2,5 km fra de ansøgte møller. Der ønskes opstillet tre vindmøller med en totalhøjde på 100 m og en samlet effekt på 6 MW. Der er ingen kommuneplanlagte vindmølleområder i nærheden af projektområdet og der er relativt langt til eksisterende vindmøllegrupper. To enkeltstående vindmøller i nærområdet forudsættes nedtaget. Området, hvor møllerne ønskes opstillet ligger: Inden for skovrejsningsområde udpeget i kommuneplanen Uden for og over 1 km fra områder, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifulde af hensyn til landskab, natur, kulturhistorie og geologi. I forhold til national og international lovgivning ønskes møllerne opstillet: Uden for kystnærhedszonen Med en afstand på over 2 km til nærmeste Natura 2000-område. 15

16 Stokhøjvej Visualisering 1 set fra Hovedvejen ca. 1,8 km sydvest for de ansøgte møller. Stokhøjvej Visualisering 2 set fra Hellerødvej ca. 1,2 km nordøst for de ansøgte møller. 16

17 Med dette debatoplæg inviteres borgere, interesseorganisationer m.fl. til at komme med idéer og forslag til vindmølleplanlægningen på Thyholm. Idéfasen løber frem til den xx Fremsendte idéer, forslag og bemærkninger vil blive vurderet med henblik på byrådets beslutning om, hvorvidt det gældende kommuneplangrundlag ønskes ændret. Hvis et eller flere af de ansøgte projekter ønskes fremmet, eller der viser sig at være andre relevante områder for opstilling af vindmøller, vil der blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som sendes ud i offentlig høring i 8 uger. Sideløbende med kommuneplantillægget skal der udarbejdes en miljørapport, hvori de væsentlige, miljømæssige konsekvenser af de forskellige planændringer skal vurderes. Hvis et eller flere af de konkret ansøgte projekter ønskes fremmet, vil der samtidig med forslag til kommuneplantillæg blive udarbejdet lokalplanforslag med tilhørende VVMredegørelse, der nærmere belyser det/de konkrete projekter. Lokalplanforslaget sendes også i offentlig høring i 8 uger. Efter høringsperioden skal byrådet beslutte, om kommuneplantillæg og lokalplan/lokalplaner skal vedtages og hvorvidt der kan gives en VVM-tilladelse til opstilling af vindmøllerne. Du har mulighed for at få indflydelse på, hvor vindmøllerne skal stå på Thyholm. Giv din mening til kende om f.eks.: Skal der stå vindmøller i de tre ansøgte projektområder? Er der steder, hvor det er særligt vigtigt af få visualiseret vindmøllerne? Er der særlige forhold, der bør indgå i miljørapport og VVM-redegørelse? Har du forslag til andre konkrete placeringer af møller? Er der områder, der helt bør friholdes for møller? 17

18 Idéer, forslag og bemærkninger til planlægningsarbejdet kan de senest den xxx 2014 sendes til: Struer Kommune Postboks 19 Østergade Struer - og meget gerne på: Hvis du har spørgsmål til debatoplægget kan du kontakte Ejler Toft Jensen, Plan og Miljø på TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 18

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Ønske om nye vindmølleområder

Ønske om nye vindmølleområder POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK NOTAT Ønske om nye vindmølleområder Lodsejere fra Thyholm ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Debatoplæg Planlægning for Vindmøller

DEBATOPLÆG. Debatoplæg Planlægning for Vindmøller Debatoplæg Planlægning for Vindmøller Morsø Kommune 2016 Debat om vindmøller Med dette debatoplæg indbyder Morsø Kommune alle til at komme med ideer og forslag til den forestående vindmølleplanlægning.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Sendt som digital post

Sendt som digital post POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tage Andersen Fælledevej 3 7790 Thyholm Sendt som digital post Husstandsvindmølle - landzonetilladelse

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller nordøst for Husby og på Fugleøen ved Thorsminde. Indkaldelse af idéer og forslag. Marts 2016 HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Vindmøller nordøst for Husby og på Fugleøen ved Thorsminde. Indkaldelse af idéer og forslag. Marts 2016 HOLSTEBRO KOMMUNE Debatoplæg Vindmøller nordøst for Husby og på Fugleøen ved Thorsminde Indkaldelse af idéer og forslag Marts 2016 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Sepember @ Forudgående høring Debatfasen strækker sig fra onsdag

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner har modtaget en ansøgning om udskiftning af 16-18 eksisterende vindmøller med op til 20 nye vindmøller i

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Ansøgningen har været sendt i nabohøring og Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring og Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Dansk Vindmølleformidling APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Att. Leif Pinholt Sendt via digital post

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Att. Anders Ztorm Søkærvej 11 8970 Havndal Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

DEBATOPLÆG VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE

DEBATOPLÆG VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE DEBATOPLÆG VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE HØRINGSPERIODE FRA 14. OKTOBER 2014 TIL 28. OKTOBER 2014 NATUR OG MILJØKLAGENÆVNETS AFGØRELSE Natur og Miljøklagenævnet ophævede ved afgørelse af

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 UDPEGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Afstand til boliger, hvor en eller flere borgere har adresse Arealer, der skal friholdes for vindmøller I den endelige udpegning inkluderes

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ny Vindenergi Aps Langelinjeparken 1B, 8000 Aarhus C Att. Lise Nørgård Sendt på mail: ln@nyvindenergi.dk

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Sendt pr. mail og til digitalpostkasse

Sendt pr. mail og til digitalpostkasse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Carsten Grud Bjerregaard Jegindøvej 3 7790 Thyholm Sendt pr. mail og til digitalpostkasse Husstandsvindmølle

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Debatoplæg vindmøller Thyholm

Debatoplæg vindmøller Thyholm Debatplæg vindmøller Thyhlm Debatplæg ffentlig høring i starten af 2015 Anledning tre prjektansøgninger - Lyngs, Hindsels g Stkhøjvej Frskellige udfrdringer natur, landskab g lvgivning g naber Brgermøde

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere