SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skårup Bibliotek P A Wedels Vej Skårup Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2013 Til den 21. august Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Kim Roesgaard Møller Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11, 9000 Aalborg tlf Mulighederne for P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Gulve KRYBEKÆLDER Vestfløj og del af mellembygning - Etageadskillelse mod kælder/krybekælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Det var ikke muligt at inspicere hele krybekælder. Vestfløj og del af mellembygning - Isolering mellem bjælker på underside af ca. 124m2 etageadskillelse mod kælder/krybekælder til i alt 150 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Den samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i kælder/krybekælderen kr kr. 1,97 ton CO₂ El BELYSNING Østfløj - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Bibliotek - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger og installation af bevægelsesmelder kr kr. 1,39 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 El SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Montering af 6 kw solcelleanlæg (ca. 40m2) på sydvendte tagflade. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr kr. 3,70 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen. På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke. Beregnet varmeforbrug pr. år: kwh fjernvarme kwh elektricitet kr. 10,44 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Vestfløj - Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. VED RENOVERING Vestfløj - Isolering af ca. 23m2 lodrette skunkvægge til i alt 250 mm. Overslagsprisen omfatter alene isoleringsarbejdet ved en renovering af taget. 400 kr. 0,07 ton CO₂ LOFT Østfløj og del af mellembygning - Loft mod uopvarmet tagrum i mellembygning og østfløj vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Der var ikke adgang til loftsrum, besigtigelsen er foregået via vindue i sydgavl. Østfløj og del af mellembygning - Isolering af ca. 163m2 loft mod uopvarmet tagrum til i alt 400 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen kr kr. 0,40 ton CO₂ LOFT Vestfløj - Skråvægge i tagetagen vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. VED RENOVERING Vestfløj - Isolering af ca. 42m2 skråvægge til i alt 300 mm isolering. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. 400 kr. 0,08 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 LOFT Vestfløj - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 225 mm mineraluld. VED RENOVERING Vestfløj - Isolering af ca. 91m2 loft mod uopvarmet tagrum til i alt 400 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. 600 kr. 0,13 ton CO₂ FLADT TAG Mellembygning - Det flade tag (built-up tag) over del af mellembygning vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge HULE YDERVÆGGE Vestfløj - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er isoleret med flamingokugler. Der blev foretaget undersøgelse af væg med bor og endoskop. MASSIVE YDERVÆGGE Østfløj og mellembygning - Ydervægge består af cm massiv teglvæg. Der blev foretaget undersøgelse af vægge med bor og endoskop. Østfløj og mellembygning - Udvendig efterisolering med 200 mm facadebatts på ca. 143m2 ydervæg. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed kr kr. 2,03 ton CO₂ Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Mellembygning - Toilet - Vinduer er monteret med 1 lag glas. Mellembygning - Toilet - Udskiftning af vinduer til nye vinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant kr. 300 kr. 0,05 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 VINDUER Øst- & vestfløj - Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. VED RENOVERING Øst- & vestfløj - Udskiftning af vinduer til nye vinduer monteret med 3 lags energirude med varm kant kr. 1,13 ton CO₂ VINDUER Mellembygning - Vinduer & dør er generelt monteret med 2 lags energirude. OVENLYS Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Gulve TERRÆNDÆK Østfløj og del af mellembygning - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. KRYBEKÆLDER Vestfløj og del af mellembygning - Etageadskillelse mod kælder/krybekælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Det var ikke muligt at inspicere hele krybekælder. Vestfløj og del af mellembygning - Isolering mellem bjælker på underside af ca. 124m2 etageadskillelse mod kælder/krybekælder til i alt 150 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Den samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i kælder/krybekælderen kr kr. 1,97 ton CO₂ Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er delvis utæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre ikke er helt intakte. Energimærkningsnummer

8 VARMEANLÆG Varmeanlæg FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Etablering af varmepumpe er ikke umiddelbart rentabelt bl.a. fordi ejendommen ligger i et område med billig fjernvarme. Alternativ energi kunne eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Etablering af solvarme er ikke umiddelbart rentabelt bl.a. fordi ejendommen ligger i et område med billig fjernvarme. Alternativ energi kunne eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske. Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder/krybekælder vurderes i gns. udført som 1" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Energimærkningsnummer

9 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Forbrug af varmt brugsvand er udregnet efter 67 l/m2*år, hvilket er lavt gennemsnitsforbrug for denne type anvendelse. VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2 stk 15 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type 901. Varmtvandsbeholdere er placeret i hhv. toilet i mellembygning og toilet i tagetagen i vestfløjen. Energimærkningsnummer

10 EL El BELYSNING Østfløj - Bibliotek - Belysningsanlæggene består af ældre lysstofrørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Østfløj - Bibliotek - Udskiftning af ældre lysstofsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye lysstofsarmaturer med højfrekvente forkoblinger og installation af bevægelsesmelder kr kr. 1,39 ton CO₂ BELYSNING Vestfløj - Trappe, gang og spisestue - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Vestfløj - Trappe, gang og spisestue - Udskiftning af 4 stk glødepærer til 11W sparepærer. 400 kr. 400 kr. 0,12 ton CO₂ BELYSNING Vestfløj - Bibliotek & lokalhistorisk - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Vestfløj - Bibliotek & lokalhistorisk - Installation af bevægelsesmelder kr. 500 kr. 0,15 ton CO₂ BELYSNING Mellembygning - Bibliotek & indgang - Belysningsanlæggene består af lysstofrørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. VED RENOVERING Mellembygning - Bibliotek & indgang - Installation af bevægelsesmelder 300 kr. 0,09 ton CO₂ BELYSNING Toiletter - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Energimærkningsnummer

11 SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Montering af 6 kw solcelleanlæg (ca. 40m2) på sydvendte tagflade. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr kr. 3,70 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Svendborg kommune. Ejendommens navn: Skårup Bibliotek, adresse: P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Det samlede opvarmede areal er i følge BBR-meddelelsen på 372 m². det opmålte areal er på 372 m2. Energimærket omfatter en bygning. Bygningen er opført i år Anvendelse: Bibliotek. Brugstid pr. uge: 45 timer (Brugstiden er reelt ca. 10timer, men iht. Håndbog må der ikke regnes med kortere brugstid end 45 timer) Følgende arealer og bygninger er medtaget i mærket: Bygning 001: areal: 372 m2 Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Der er en etage, med delvis unyttet tagetage. Der er foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen Baggrunden for energimærkningen er besigtigelser af ejendommen og gennemgang af udleveret dokumentation og tegningsmateriale. Følgende tegninger er benyttet: Udleveret tegningsmateriale fra Svendborg kommune med tegningsnr Overordnede kommentarer: Klimaskærm: Vinduer er generelt udskiftet i mellembygning. Ventilation og køling: Naturlig ventilation Varmt brugsvand, rør og pumper: El varmtvandsbeholdere Vedvarende energi: forslag med 40 m2 solceller El og belysning: Der ikke er monteret PIR meldere CTS: Er tilkoblet ældre CTS. Andre forhold: Indeklima: Indeklima ok Adfærd: ingen kommentarer VE-løsninger: gode muligheder for solceller Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i gældende Håndbog for Energikonsulenter. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger ". Internt sagsnummer: Energimærkningsnummer

12 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Loft Østfløj og del af mellembygning - Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 400 mm kr kwh fjernvarme kr. Massive ydervægge Østfløj og mellembygning - Udvendig isolering af massive ydervægge med 200 mm kr kwh fjernvarme kr. Vinduer Mellembygning - Toilet - Udskiftning af vinduer kr. 340 kwh fjernvarme 300 kr. Krybekælder Vestfløj og del af mellembygning - Isolering af etageadskillelse mod kælder/krybekælder med i alt 150 mm kr kwh fjernvarme kr. El Belysning Østfløj - Bibliotek - Udskiftning af armaturer og installation af bevægelsesmelder kr kwh fjernvarme kwh el kr. Energimærkningsnummer

13 Belysning Vestfløj - Trappe, gang og spisestue - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 400 kr kwh fjernvarme 211 kwh el 400 kr. Belysning Vestfløj - Bibliotek & lokalhistorisk - Installation af bevægelsesmelder kr kwh fjernvarme 253 kwh el 500 kr. Solceller Montage af nye solceller, 6 kw anlæg kr kwh el kr. Energimærkningsnummer

14 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag i energienheder Bygning Loft Vestfløj - Isolering af lodret skunk til i alt 250 mm. 490 kwh fjernvarme 400 kr. Loft Vestfløj - Isolering af skråvægge til i alt 300 mm. 540 kwh fjernvarme 400 kr. Loft Vestfløj - Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 400 mm. 890 kwh fjernvarme 600 kr. Vinduer Øst- & vestfløj - Udskiftning af vinduer kwh fjernvarme kr. El Belysning Mellembygning - Bibliotek & indgang - Installation af bevægelsesmelder -80 kwh fjernvarme 148 kwh el 300 kr. Energimærkningsnummer

15 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. Varmeforbrug kwh fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug kwh fjernvarme pr. år CO2 udledning... 6,26 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Der er relativ stort forskel mellem det beregnede og det oplyste forbrug. Det oplyste forbrug er 33% lavere end det beregnede, dette vurderes at skyldes brugstiden der er markant lavere end de 45 timer pr. uge der skal anvendes i det beregnede forbrug. Elforbrug for år 2012 er oplyst til kWh svarende til kr iht. prisblad. Vandforbrug for år 2012 er oplyst til 10m3 svarende til 550kr iht. prisblad. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme... 0,63 kr. pr. kwh fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme El... 1,98 kr. pr. kwh Vand... 55,00 kr. pr. m³ Fjernvarme-, el- og vandpris er anvendt fra udleverede prisblad fra Svendborg Kommune. Fjernvarmeprisen afviger lidt fra prisblad fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a., prisen fra prisblad udleveret af kommunen er fastholdt. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

16 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Adresse... P A Wedels Vej 2 BBR nr Bygningens anvendelse... Undervisning og forskning (420) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ingen Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR... 0 m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet... 0 m² Erhvervsareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... E KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11, 9000 Aalborg tlf Ved energikonsulent Kim Roesgaard Møller Energimærkningsnummer

17 KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

18 Energimærke for P A Wedels Vej Skårup Fyn Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 21. august 2013 til den 21. august 2020 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj Det Energipolitiske Udvalg L 136 - O Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: 157 110993 001 Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere