Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation"

Transkript

1 Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2014/2015 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Evalueringens hovedkonklusioner Om Den fællesoffentlige kampagne Om evaluatoren, MEGAFON Formål og struktur Baggrund for kampagnen Kampagneelementer Kampagnens partnere Formål med kampagnen Kampagnens budskab og målgruppe Kampagnens økonomi/udgifter Kampagnens mediestrategi og tidsplan Kampagnens succeskriterier Kampagnens medieplan Kampagnens formål Digital Annoncering Resultater for digital annoncering Digital annoncering fase Digital annoncering fase TV-kampagne Resultater for TV-kampagne Printannoncer Resultater for printannoncer Outdoor-plakater Resultater for outdoor-plakater Delkonklusion: Vurdering af medieplanen Kampagnens posttest Formål Fremgangsmetode Kendskab til obligatorisk Digital Post Fritagelse fra Digital Post Kendskab til den fællesoffentlige kampagne Kendskab og holdning til øget digitalisering af offentlige services Hjælp til Digital selvbetjening Holdning til anvendelse af offentlige services på internettet Delkonklusion: Vurdering på baggrund af kampagnens posttest Evaluering af netværksindsatsen Baggrund Formål og mål Fremgangsmåde for undersøgelsen Resultater fra evalueringsundersøgelsen Kommunikation Materialer

3 Kampagnemateriale på borger.dk/kampagne Netværksarrangementer og -aktiviteter Facebook-indsaten Facebook-indsatsens resultater Informationsmøde i juni Delkonklusion: Vurdering af netværksindsatsen PR-evaluering Baggrund og formål Mål med presseindsatsen Omtale af kampagnen Den samlede PR-effekt målt i annonceværdi Den samlede PR-effekt målt i borgerkontakt Presseklip pr. temaområde Delkonklusion: Vurdering af PR-effekten Evaluering af øvrige målrettede indsatser Unge-indsats Digitalt generationsmøde Kommunekonkurrence Delkonklusion: Vurdering af øvrige tiltag Perspektivering

4 1. Evalueringens hovedkonklusioner Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation har opnået særdeles flotte resultater, set i forhold til det relativt begrænsede budget, der var afsat. Samlet set har kampagnens dele suppleret hinanden godt. Samtidig har hver indsats haft en meget høj gennemslagskraft. Medieplanens formål var at skabe opmærksomhed om Digital Post og digital selvbetjening gennem eksponering på forskellige medieplatforme: digital annoncering, TV-kampagne, printannoncer samt outdoor-plakater. Den digitale annoncering har i sin helhed været succesfuld, og har på alle fire indsatsområder levet fuldt op til de målsætninger, der har været opstillet. Med et samlet antal eksponeringer for alle medieplatforme på er det opnåede resultat markant over målet om en samlet eksponering på Kampagnen har medvirket til et øget kendskab til obligatorisk Digital post. Den samlede kendskabsgrad er øget til 98% i november Dette må siges at være særdeles tilfredsstillende, idet det overstiger Digitaliseringsstyrelsens estimat på 90%. Der er et højt kendskab på tværs af forskellige segmenter i befolkningen (køn, alder, geografi og uddannelse). Der er sket en markant positiv udvikling i kendskabet til, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en række offentlige services. Hele 73% har kendskab til dette i 2014 var denne andel 66%, mens kun 41% var bekendt med dette i Danskerne finder det trygt og nemt at bruge digitale services. Kampagnen havde blandt andet til formål at sikre, at borgerne er trygge ved digital selvbetjening. Dette er ifølge undersøgelen også tilfældet, idet hele 81% af de adspurgte er helt eller delvist enige i, at det er sikkert og trygt at anvende offentlige services på internettet. Dog er der 8%, der ikke mener, det er trygt at anvende offentlige services på nettet. De fleste borgere mener ligeledes, at det er nemt at anvende de offentlige services samt, at løsningerne sparer tid. Samtidig ses det, at danskerne overvejende er positivt indstillede over for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. 73% er således enten positive eller meget positive over for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Det ses dog, at tilfredsheden blandt de ældre borgere er mindre blandt borgere, der er 70 år eller derover, er det således kun 63%, der er enten positive eller meget positive. Omvendt kan det siges, at de fleste borgere har kendskab til, at man kan få hjælp til offentlig digital selvbetjening og kommunikation på fx kommunens borgerservice og biblioteker. Således er 78% bekendt med dette. Dette er i overensstemmelse med formålet om, at borgerne skal vide, at de kan få hjælp. Langt de fleste borgere er bekendt med, at man ved at angive mobilnummer eller e- mailadresse, kan få besked, når der er nye digitale breve til én. I feb angiver hele 91% af borgerne, at de er bekendt med dette. Dette er en stigning i kendskabet forhold til november 2014, hvor andelen var på 87%. Andelen af borgere, der vælger at gøre brug af en eller begge af disse muligheder er kun lidt lavere end kendskabet til mulighederne. D. 1. februar 2015 havde 86,1% 4

5 tilmeldt sig med bekræftet adresse og 65,4% med bekræftet mobilnummer blandt de borgere, der er tilmeldt Digital Post. Kendskabet til muligheden for fritagelse fra Digital Post opfylder klart succeskriteriet om, at 80% kender til dette. 85% kender til denne mulighed, hvilket er på niveau med målingerne i september og november 2014, men markant flere end i juni 2014, hvor andelen var 74%. Målsætningen om, at kendskabet til muligheden for fritagelse skulle være langt størst hos de ældre borgere (60 år og derover), er delvist opfyldt. Kendskabsgraden blandt de 60 til 69-årige (95%) er således signifikant over gennemsnittet for alle aldersgrupper på 85%, omvendt afviger kendskabsgraden for respondenter på 70 år eller derover (84%) ikke signifikant fra dette gennemsnit. Netværksindsatsen omhandler arbejdet med netværk bestående af blandt andet borgerservicecentre og biblioteker, der bidrager til opbakning og formidling til borgerne. Det er medarbejdere, der gør et stort stykke arbejde for at informere, afholde events og andre arrangementer, der støtter op om budskaberne om digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen understøtter det lokale arbejde via materialer, medieindrykninger mv. I denne forbindelse er der blevet afholdt informationsmøder i juni 2014 for de deltagende myndigheder. Disse møder har fået positive tilbagemeldinger. Evalueringen af netværksindsatsen viste, at langt størstedelen af medarbejderne mener, at det var tydeligt, hvordan de kunne bidrage til kampagnen, og langt de fleste har anvendt materialet og fundet det brugbart. Ud fra de opstillede målsætninger om, at der er tilfredshed med informationen og kampagnematerialerne samt anvendelsen af materialerne, må resultatet siges at være tilfredsstillende. Således finder 85% af netværksdeltagerne, at materialerne var noget (52%) eller meget (33%) brugbare, og hele 98% har gjort brug af materialerne. Kampagnens Facebook-indsats nåede ikke målet om 800 følgere. På trods af en stigning på 132 følgere under kampagnen, opnåede siden kun et samlet antal følgere på 701 ved udgangen af kampagneperioden. Det samme gælder målsætningen vedrørende interaktion på siden her opnåede man 9 stk. daglige interaktioner frem for de 14 stk., man havde som målsætning. Der har dog været en meget relevant videndeling og Facebook-siden er en relevant kanal målrettet medarbejderne. PR-indsatsen har været en stor succes. Med ca. 55,5 millioner mulige eksponeringer og en annonceværdi på samlet set 9,4 millioner kroner vurderes det, at PR-indsatsen har været meget effektiv. Succeskriteriet var at opnå en presseomtale på 500 presseklip med positiv eller neutral presseomtale. Med et samlet antal positive eller neutrale presseklip på 592 er dette mål til fulde opnået. Desuden er det positivt, at medieomtalen har været delt ud på mange forskellige medier, således at kampagnen er nået meget bredt ud. Særligt online medier har haft stor betydning, hvilket stemmer godt overens med kampagnens fokus på 15 til 29-årige. Blandt de øvrige tiltag i PR-indsatsen er særligt unge-indsatsen prioriteret i kampagnen. Digitaliseringsstyrelsen havde her en målsætning om en stigning på minimum 4 procentpoint pr. uge i løbet af kampagnen i antallet af 15 til 24-årige, som tilmeldte sig Digital Post. Denne målsætning blev ikke opfyldt, men posttesten foretaget af MEGAFON viste, at hele 95% af de unge mellem 15 og 29 år kender til overgangen til Digital Post. De digitale generationsmøder har fået meget positiv feedback fra deltagerne, og arrangementerne har genereret positive historier i pressen. Kommunekonkurrencen var ligeledes en succes 48 kommuner deltog, og konkurrencen har fået positive tilbagemeldinger fra flere af de involverede kommuner. 5

6 2. Om Den fællesoffentlige kampagne 2.1. Om evaluatoren, MEGAFON MEGAFON har evalueret den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. MEGAFON optræder i den sammenhæng som uafhængigt analyseinstitut. MEGAFON har som evaluator udarbejdet nærværende kampagneevalueringsrapport efter grundig research og detaljeret gennemgang af de udarbejdede kampagnerapporter og baggrundsmaterialer, som er modtaget fra de involverede bureauer, Mindshare og Radius Kommunikation. MEGAFON har i forbindelse med denne rapport haft ubegrænset adgang til alle oplysninger om kampagnen, og MEGAFON har uden forbehold modtaget alle oplysninger, som er blevet efterspurgt. Med afleveringen af denne rapport garanterer MEGAFON for, at vi på alle områder er uafhængig af både Digitaliseringsstyrelsen og alle de involverede bureauer Formål og struktur Formålet med denne evaluering er at dokumentere effekten af den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evalueringen er opdelt i fem dele: Evalueringen af medieplanen (afsnit 3) tager udgangspunkt i den annoncering, der har indgået i kampagnen herunder digital annoncering, TV-kampagnen, printannoncer og outdoor-plakater. Evalueringen af posttesten (afsnit 4) analyserer resultaterne fra kampagnens posttest blandt den danske befolkning udarbejdet af MEGAFON. Evalueringen af netværksdelen (afsnit 5) tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse i netværket udført af Digitaliseringsstyrelsen, samt evaluering af Facebook-indsatsen og informationsmødet i juni. Evalueringen af PR-indsatsen (afsnit 6) tager udgangspunkt i en opgørelse over presseomtalen af kampagnen udarbejdet af Radius Kommunikation. Evalueringen af øvrige målrettede indsatser (afsnit7) evaluerer kampagnens ungeindsats, de digitale generationsmøder og kommunekonkurrencen. Hvert afsnit indledes med et introducerende afsnit og afsluttes med en delkonklusion, hvor effekten af de respektive indsatser vurderes Baggrund for kampagnen Staten, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark og en mere effektiv og moderne offentlig sektor, der er fleksibel for den enkelte borger. Overgangen til mere digital kommunikation med det offentlige er gennemført trinvist via indførelsen af en række love, hvor den første lov trådte i kraft 1. december 2012 og introducerede en række digitale selvbetjeningsløsninger, der blev obligatoriske at anvende. Pr. 1. november 2014 blev det yderligere indført at borgerne skal kunne modtage post fra det offentlige digitalt. Det betyder, at alle personer 6

7 med dansk CPR-nummer over 15 år i dag er tilmeldt Digital Post, med mindre de er blevet fritaget. Digital Post er et centralt element, der giver en mere effektiv kommunikation mellem borger og myndighed og sparer samfundet for mange penge, som kan bruges på fx skoler, sygehuse og ældrepleje. I forbindelse med overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige har Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) gennemført kampagner, herunder i 2014 med primært fokus på overgangen til Digital Post Kampagneelementer Kampagnen om Digital Post bestod af følgende elementer: PR-indsats med det formål at skabe opmærksomhed i medierne om primært Digital Post Medieindrykningsindsats med det formål at eksponere befolkningen mest muligt for kampagnens budskaber via webbannere, printannoncer, filmvisning og outdoor-plakater. Netværks- og myndighedsindsats med det formål at informere borgerne om kampagnens budskaber via aktiviteter og events, særligt på biblioteker og i borgerservicecentre. Herunder en Facebook-indsats med formål at involvere og informere offentlige medarbejdere, der arbejder med kommunikation og digitalisering rundt om i landet. Unge-indsats med det formål at øge antallet af unge, der tilmelder sig Digital Post. I denne forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen udviklet konceptet Er du mere digital end en 65 årig?. For de unge og ældre borgere har der været afholdt et generationsmøde på Rønde Højskole, hvor elever på højskolen hjalp de ældre borgere med overgangen til Digital Post. Kommunekonkurrence med det formål at aktivere og involvere kommuner i forhold til en national indsats om at tilmelde og fritage fra Digital Post. Digital Post event med det formål at sætte fokus på budskabet om Digital Post og overgangen 1. november Kåringen af den bedste kommune fandt sted ved et Digital Post event 1. november på Post- og Telemuseum i København Kampagnens partnere Kampagnen er et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og parterne bag er repræsenteret i Styregruppe for Digitaliseringsstrategien, der omfatter repræsentanter fra ministerier, regioner (repræsenteret gennem Danske Regioner) og kommuner (repræsenteret gennem KL). I regi af kampagnen var desuden nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra statslige myndigheder, kommuner og regioner Formål med kampagnen Den fællesoffentlige kampagne om obligatorisk digital kommunikation med det offentlige blev afviklet i perioden fra d. 18. august 2014 til d. 31. januar Kampagnen har haft til formål, at sikre: at borgere over 15 år er velinformerede om Digital Post, herunder om, at man skal tilmelde sig Digital Post eller blive fritaget fra Digital Post, samt huske at tjekke sin digitale post. 7

8 at borgerne skal kende til overgangen til digital selvbetjening, og at deres kontakt med det offentlige starter på nettet. Samlet set har formålet været, at borgerne skal kende til og være trygge ved digital selvbetjening og vide, at de kan få hjælp Kampagnens budskab og målgruppe Kampagnens målgruppe var alle borgere i Danmark i alderen 15 år og opefter, herunder med særligt fokus på at øge kendskabet blandt de unge (15 til 29-årige). Kampagnens primære budskaber var opdelt i to faser i forhold til, hvornår budskaberne var relevante. Fase 1: (18. august-31. oktober): Kommunikation om overgangen til Digital Post. Budskab: Tilmeld dig Digital Post, husk at tjekke din digitale post og at du kan bliver fritaget. 1.november 2014 (loven vedr. Digital Post træder i kraft): Budskab: Nu er du tilmeldt Digital Post, medmindre du er fritaget. Husk at tjekke din digitale post Fase 2: (1. november-31. januar): Husk at tjekke din Digitale Post, og information om digital selvbetjening. I denne fase informeres om nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger (bølge 3) og ligeledes om, at man skal huske at tjekke sin digitale post og i den forbindelse huske at opgive og mobil-nummer Kampagnens økonomi/udgifter Kampagnebudget/forbrug: Det samlede forbrug til kampagnen er på kr. Disse er fordelt som følger: Budget med udgiftsposter Forbrug 1. Medieindrykninger og PR Lokale events Medieindrykning forår Kampagnefilm - opdatering Tryk af materialer og distribution Kampagnekoncept og materialeudvikling Merchandise Evaluering og postmåling Diverse Total Budget I forhold til kampagnens to hoveddele: Kommunikation om Digital Post og Kommunikation om digital selvbetjening, så er langt hovedparten af budgettet i 2014 gået til at kommunikere Digital Post. I forhold til posten vedr. medieindrykninger og PR, så er fordelingen af denne del således: 8

9 Udspecificering af medieindrykninger og PR Forbrug 1. Medieindrykninger fra 18. august til 31. oktober 2014: a. Webbannere b. Visning af kampagnefilm c. Printannoncering d. Outdoor 2. Medieindrykninger fra 1. november 2014 til 31. januar 2015: a. Webbannere b. Printannoncering c. Outdoor 3. PR-indsats: a. Presse b. Digital Post-event 1. november 2014 c. Løbende rådgivning Unge-indsats Totalt budget Kampagnens mediestrategi og tidsplan Kampagnens webannoncering og TV-kampagne inkluderede eksponeringer på TV2-kanalerne (TV2, TV2 Charlie, TV2 Fri m.fl.) samt SBS kanaler: Kanal 4,5,6,7, Discovery Channel og TLC. Webkampagnen inkluderede eksponeringer i en række brede medier/netværk kombineret med målgruppespecifikke sites eller sites, der var relevante i forhold til en målgruppes situation. Annoncekampagnen var tilrettelagt, så der både var synlighed og dækning i den brede målgruppe og tilstedeværelse på nichesider for at ramme de snævre målgrupper. I regi af kampagnen blev der desuden afviklet en outdoorkampagne med plakater i det offentlige rum Kampagnens succeskriterier Posttest I februar 2012, 2013 og 2014 blev der gennemført borgerundersøgelser, hvor respondenterne svarede på deres kendskab, holdning og adfærd i forhold til digital kommunikation. Undersøgelsen blev gentaget i november 2014 og i februar 2015 med henblik på at måle udviklingen. Ud fra svarene i undersøgelsen vurderes det, om de udvalgte budskaber i kampagnen blev kommunikeret effektivt, og om budskaberne er formidlet hensigtsmæssigt, således at respondenterne husker dem. Kampagnens succeskriterier For at evaluere kampagnens effekt blev der opstillet succeskriterier, som i det følgende gennemgås nærmere. Kampagnens succeskriterier omkring Digital Post var følgende: Informere om overgangen til obligatorisk Digital Post Det er et succeskriterium for kampagnen, at minimum 90% af borgerne i Danmark skal være vidende om overgangen til Digital Post 9

10 Særligt fokus på, at den yngste målgruppe (15 til 29-årige) er velinformerede om overgangen til Digital Post. Det er et succeskriterium for kampagnen, at 70% af de årige kender til overgangen til Digital Post Viden om muligheden for fritagelse fra obligatorisk digital kommunikation Det er et succeskriterium for kampagnen, at 80% af de adspurgte borgere har kendskab til muligheden for fritagelse fra Digital Post At borgerne har set kampagnens materialer Det er et succeskriterium for kampagnen, at 60% angiver, at de har set kampagnens materialer og/eller hørt kampagnens budskaber vedr. tilmelding til Digital Post. Derudover er det et succeskriterium at, 80% er opmærksomme på, at de skal huske at tjekke deres digitale post. Kampagnens succeskriterie omkring digital selvbetjening var følgende: Informere om obligatorisk digital selvbetjening Det er et succeskriterium for kampagnen, at 75% af borgerne ved, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en række offentlige services. 10

11 3. Kampagnens medieplan 3.1. Kampagnens formål Medieplanens formål var at skabe opmærksomhed om Digital Post gennem eksponering på forskellige medieplatforme: digital annoncering, TV-kampagne, printannoncer samt outdoor-plakater. For hver medieplatform er der opsat mål for den ønskede eksponering. Disse mål bliver herefter sammenholdt med det opnåede resultat fra Mindshares evalueringsrapport. De forskellige delelementer gennemgås, hvorefter dette afsnit afrundes med en overordnet vurdering af den samlede eksponering Digital Annoncering Den digitale annoncering har kørt på en lang række hjemmesider og er målt i perioden 18. august til 31. januar Målsætningen for den digitale annoncering var samlet set visninger for denne periode. Værdien er højere, jo flere der ser annoncen. Idet en computer godt kan vise den samme annonce flere gange, skelnes der mellem antal visninger og antal unikke visninger. For at give et overblik over, hvor mange forskellige personer, der er blevet præsenteret for webannoncen, ser man på unikke visninger. Da det ikke er muligt at vurdere, hvor mange forskellige gange en enkelt person rent faktisk har set annoncerne, eller hvor mange forskellige browsere en person benytter, rapporteres der i denne evaluering udelukkende i antallet af unikke visninger og antal totale visninger. Det reelle antal unikke personer er derfor selvsagt lavere, end det unikke antal visninger annoncerne er blevet eksponeret i. Hvis man sammenholder antallet af visninger med antallet af unikke visninger, kan man udregne frekvensen af, hvor mange gange én unik bruger i gennemsnit har set annoncen. Et fokuspunkt i denne kampagne har været at opnå flest mulige visninger for pengene Resultater for digital annoncering Digital annoncering fase 1 To forskellige webannoncer med overskrifterne Er du tilmeldt Digital Post? og Husk at tjekke din digitale post er blevet benyttet i kampagnens fase 1 fra d.18. august til 31. oktober Dette er primært sket via redskabet Real-time Bidding (RTB). Webannoncerne er samlet set blevet vist gange fordelt på unikke browsere. Målet var visninger for denne periode, og resultatet er således særdeles tilfredsstillende. Annoncerne er gennemsnitligt blevet vist 5,62 gange pr. browser. Der blev klikket gange på budskaberne vedr. Digital Post. Klikraten ligger på 0,07%. 11

12 Medie: Digital annoncering Visninger (mål) Visninger (resultat) Unikke visninger Klik Unikke klik Digital annoncering fase 2 5 forskellige webannoncer med overskrifterne Din kontakt med det offentlige starter på nettet, Søg børnetilskud på borger.dk, Søg folkepension på borger.dk, Ansøg om byggetilladelse på borger.dk og Søg boligstøtte på borger.dk er blevet benyttet i kampagnens fase 2 fra d.1. november 2014 til 31. januar Dette er igen primært sket via redskabet Real-time Bidding (RTB). Webannoncerne er samlet set blevet vist gange og eksponeret i browsere. Målet var visninger for denne periode, og resultatet er således endnu en gang tilfredsstillende. Annoncerne er gennemsnitligt blevet vist 9,6 gange pr. browser. Der blev klikket gange på budskaberne. Klikraten ligger på 0,13%. Klikrate ,07 % 5,62 Medie: Digital annoncering Visninger (mål) Visninger (resultat) Unikke visninger Klik Unikke klik Klikrate ,13 % 9,6 Frekvens Frekvens 3.4. TV-kampagne TV-kampagnen kørte fra uge på TV2 s kanaler (TV2, Charlie, Fri mm.) og SBS kanaler: Kanal 4/5/6/7, Discovery Channel, TLC. Målsætningen var her at opnå en eksponering på Det oprindelige mål var , men blev reduceret, da Digitaliseringsstyrelsen ønskede øget eksponering i aldersgruppen år, hvilket medførte en tilføjelse af SBS-kanalerne, hvor priserne for at annoncere var højere. Denne ændring blev godkendt af Digitaliseringsstyrelsen Resultater for TV-kampagne TV-kampagnen evalueres ved hjælp af målet Target Rating Point (TRP). Dette mål dækker over, hvor mange i reklamens målgruppe der har set reklamen. TV-kampagnen opnår en TRP på 592, hvilket er 47 TRP over målsætningen på 545. Dette giver en estimeret eksponering på , hvilket overstiger målsætningen på eksponeringer med lige over 2 millioner. Dette må betragtes som et tilfredsstillende resultat. Medie: TV Eksponering (mål) Eksponering (resultat) Printannoncer Der er blevet annonceret med printannoncer i dagblade af to omgange i henholdsvis oktober 2014 og januar Målet var en total eksponering på Delmålene var henholdsvis i oktober-kampagnen og i januar-kampagnen. 12

13 3.7. Resultater for printannoncer Med en total eksponering på overstiger den totale eksponering målet om en eksponering på Også hvad angår delmålene for de to kampagner overstiger det endelige resultat de på forhånd definerede mål. Eksponeringen via annoncer i dagblade må dermed også siges at have opnået et tilfredsstillende resultat. Medie: Printannoncer Oktober 2014 Januar 2015 Total Eksponering (mål) Eksponering (resultat) Outdoor-plakater Digitaliseringsstyrelsen annoncerede for kampagnen i uge 43 og uge 46 i 2014 med outdoor-plakater i det offentlige rum. Målsætningen var at opnå en samlet eksponering på for de to uger Resultater for outdoor-plakater Med en samlet estimeret eksponering på overstiger det endelige resultat målet på med lidt over og må derfor siges at være tilfredsstillende. Delmålene for de respektive kampagneuger er ligeledes opnået. Medie: Outdoor-plakater Uge Uge Total Eksponering (mål) Eksponering (resultat) Delkonklusion: Vurdering af medieplanen For alle fire indsatsområder i medieplanen (digital annoncering, TV-kampagne, printannoncer og outdoor-plakater) gælder det, at eksponeringen har været højere end de opstillede mål. Dette vidner om en veludført kampagne, hvad angår alle delkomponenterne, og dermed en vellykket kampagne. Med et samlet antal eksponeringer for alle medieplatforme på er det opnåede resultat betragteligt over målet om en samlet eksponering på Dette må betragtes som et meget tilfredsstillende resultat. Medie: Total for alle medieplatforme Samlet eksponering (mål) Samlet eksponering (resultat)

14 4. Kampagnens posttest 4.1. Formål Der er gennemført to undersøgelser blandt kampagnens målgruppe med det formål at måle effekten af Digitaliseringsstyrelsens indsats. De to undersøgelser blev gennemført kort efter fase 1 i november 2014 (d nov.) og efter fase 2 i februar 2015 (d feb.). For at måle effekten af Digitaliseringsstyrelsens indsats sammenlignes resultaterne med resultaterne fra tidligere undersøgelser foretaget i juni og september 2014 omkring Digital Post samt med resultater vedr. tidligere års kampagneevalueringer (februar 2012, februar 2013 og februar 2014) Fremgangsmetode Den enkelte undersøgelse er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en IT-kombiundersøgelse en kombination af internet- og telefoninterview, med minimum 150 telefoninterview. Målgruppen for undersøgelsen var et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 15 år og opefter. Der blev i alt gennemført 1066 interview i februar 2015 og 2030 interview i november 2014 (repræsentativitet i forhold til køn, alder og geografi). Da det blev formodet, at mange respondenter ikke nødvendigvis ville tolke indsatsen som en egentlig kampagne, blev kampagnen i spørgsmålene omtalt som informationsindsatsen og kampagnen. I denne rapport vil vi for overskuelighedens skyld dog kun skrive kampagnen Kendskab til obligatorisk Digital Post Hele 95% af de adspurgte personer i medio november 2014 vidste, at de fra d. 1. november ville modtage deres post fra det offentlige digitalt. Herudover angav 3%, at de godt vidste, at post fra det offentlige ville blive digitalt, dog kendte de ikke den eksakte dato. Kun 2% angav, at de ikke vidste dette. 14

15 I september 2014 kendte 84% til, at de fra 1. november ville modtage post fra det offentlige digitalt. I juni var denne andel 57%. Hertil var der en andel på 26% i juni 2014 og 13% i september 2014, der vidste, at post fra det offentlige ville blive digitalt, dog kendte de ikke den eksakte dato. Således er der fra juni til november sket en positiv udvikling i kendskabet, idet andelen, der kendte den eksakte dato er steget fra 57% i juni til 95% i september. Samlet set var der 98% i november, 96% i september 2014 og 84% i juni 2014, der havde kendskab til Digital Post (dog en andel, der ikke kendte den eksakte dato jf. ovenstående). Mens der er sket en større stigning i denne andel fra juni til september, så er andelen på omtrent samme niveau i september og december. Udviklingen i resultaterne tyder på, at digitaliseringskampagnen har virket i forhold til at øge folks kendskab til obligatorisk Digital Post. At 95% af de adspurgte i november 2014 ved, at deres post fra d. 1. november er blevet digital, må siges at være et ganske stort kendskab sammenlignet med Digitaliseringsstyrelsens estimat på 90%. Hvis man ser på resultaterne opdelt efter alder i november 2014 målingen, så er det for alle aldersgrupper gældende, at der er et stort kendskab til overgangen til Digital Post d. 1. nov. Med undtagelse af kendskabet blandt de årige (91%), så er kendskabet blandt alle øvrige grupper ml %. Selvom kendskabet blandt de årige er lidt lavere end for de øvrige aldersgrupper, så har Digitaliseringsstyrelsen i overensstemmelse med målsætningen haft succes med at udbrede kendskabet til Digital Post blandt unge, og andelen ligger markant over Digitaliseringsstyrelsens succeskriterium på 70%. Hele 96% af de adspurgte personer i februar 2015 ved, at medmindre man er blevet fritaget fra at modtage Digital Post, nu selv har ansvar for at tjekke sin digitale post fra det offentlige. Heroverfor svarer kun 3% nej til dette spørgsmål. Sammenlignet med undersøgelsen foretaget i november 2014 er resultatet forholdsvis konsistent. I november havde 96% kendskab til, at man selv skal tjekke sin digitale post fra det offentlige. Således har Digitaliseringsstyrelsen også på dette område haft succes med deres kampagne, idet succeskriteriet var, at 80% skulle være opmærksomme på, at de selv skal huske at tjekke deres digitale post. 15

16 Hvis man ser på resultaterne opdelt efter alder i februar 2015-målingen viser undersøgelsen, at især de årige og de årige er bekendte med, at man har ansvar for at tjekke sin digitale post fra det offentlige (98% i begge grupper). 95% af de unge mellem 15 og 29 år svarer ja til spørgsmålet, hvilket altså svarer til det generelle niveau. Kendskabet til, at man ved at opgive mobilnummer og/eller adresse, kan få besked, når der er nye digitale breve til én, er ligeledes ganske højt. Her svarer 91% Ja, hvorimod kun 7% svarer Nej i februar Dette er en signifikant fremgang fra undersøgelsen i november 2014, hvor 87% svarede, at de havde kendskab til dette. Andelen af borgere, der vælger at gøre brug af en eller begge af disse muligheder er lavere end kendskabet til mulighederne. D. 1. november 2014 havde 79,7% tilmeldt sig med bekræftet e- mailadresse og 53,8% med bekræftet mobilnummer blandt de borgere, der er tilmeldt Digital Post. Disse var d. 1. februar 2015 steget til henholdsvis 86,1% og 65,4% (jf. nedenstående tabel). D. 1. februar 2015 var der kun 13,9%, der endnu ikke havde bekræftet eller mobilnummer. Dato Tilmeldte med bekræftet adresse Tilmeldte bekræftet mobilnummer Endnu hverken bekræftet eller mobilnummer D. 1. nov ,7% ,8% ,3% D. 1. feb ,1% ,4% ,9% 16

17 4.4. Fritagelse fra Digital Post Der tegner sig også et positivt billede i forhold til kendskabet til muligheden for fritagelse fra at modtage Digital Post fra det offentlige. 85% af de adspurgte har kendskab til denne mulighed, hvorimod 13% ikke kender til dette. Set i lyset af Digitaliseringsstyrelsens succeskriterium for kendskabet til denne mulighed, som var på 80%, må dette siges at være positivt. Sammenlignet med tidligere undersøgelser er kendskabet på omtrent samme niveau som i september og november 2014, men signifikant højere end i juni Således angav kun 72% i juni 2014, at de havde kendskab til fritagelse fra Digital Post fra det offentlige. Opdelt efter alder viser seneste undersøgelse, at kendskabet til denne mulighed er klart højest blandt de årige (95%) samt de årige (90%). Omvendt er kun 74% af de årige bekendt med denne mulighed. Digitaliseringsstyrelsen havde som målsætning, at ældre fra 60 år og derover bør have langt det højeste kendskab til denne mulighed. Denne målsætning kan delvist siges at være opfyldt, idet de årige har det klart højeste kendskab. Andelen i aldersgruppen 70 år eller derover (84%) er dog ikke større end gennemsnittet (85%). 17

18 4.5. Kendskab til den fællesoffentlige kampagne Dette afsnit omhandler resultater af spørgsmål kun stillet i november Har du bemærket overgangen til Digital Post? Digitaliseringsstyrelsen havde en målsætning om, at 60% af de adspurgte skulle have set eller hørt om kampagnens budskaber omkring overgangen til Digital Post. Hele 81% havde i november 2014 bemærket information om overgangen til Digital Post. Kun 17% angiver, at de ikke har bemærket denne information. Digitaliseringsstyrelsens målsætning må derfor i høj grad siges at være opfyldt. Opdelt efter alder viser der sig en tendens til, at de ældre grupper i størst grad har bemærket informationen omkring overgangen til Digital Post. Således har signifikant flere af de årige (88%) og personer der er 70 eller derover (87%) bemærket information omkring overgangen til Digital Post, sammenlignet med gennemsnittet (81%). Modsat har blot 77% af de unge (15-29 årige), som er en gruppe af særlig interesse i kampagnen, bemærket informationen omkring overgangen, hvilket er signifikant færre end gennemsnittet. Overordnet set ligger alle aldersgrupper dog over det forventede niveau, hvilket må siges at være ganske positivt. 18

19 Har du bemærket en eller flere af følgende informationstiltag vedr. overgangen til Digital Post? Af ovenstående graf fremgår det, at det især har været gennem artikler i presse og nyheder (57%) og breve fra kommunen (52%), at personer har fået kendskab til overgangen til Digital Post. Omvendt har de adspurgte i lavere grad bemærket informationstiltag i form af outdoor-plakater (14%) og bannerannoncer (19%). 19

20 4.6. Kendskab og holdning til øget digitalisering af offentlige services Som det fremgår af ovenstående figur, er der sket en meget markant stigning i andelen, der ved, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en række offentlige services. Hele 73% angiver, at de ved dette. Dermed er der sket en markant stigning i denne andel hvert år siden februar 2012, hvor andelen kun var 32% - i februar 2013 og februar 2014 var andelen henholdsvis 40% og 64%. Denne tendens må siges at være særdeles positiv og tyder på, at kampagnerne har været effektive. Det er et succeskriterium for kampagnen, at 75% af borgerne ved, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forhold til en række offentlige services. Da 73% af borgerne i februar 2015 angiver at vide dette, så lever kampagnen på dette punkt næsten op til målsætningen Hjælp til Digital selvbetjening 20

21 Respondenterne er desuden blevet spurgt om deres kendskab til, at man kan få hjælp til offentlig digital selvbetjening og kommunikation på fx kommunens borgerservice og biblioteker. I denne undersøgelse angiver 78%, at de har kendskab til dette. Der er ingen klar tendens i udviklingen i denne andel. Andelen er højere i forhold til målingen gennemført i februar 2014, hvor andelen var 72%, men samtidig lavere end undersøgelsen i september 2014, hvor andelen var 86%. Blandt den ældre målgruppe, her forstået som respondenter over 60 år, var kendskabet på 92%. Det er rigtig godt, da det særligt er denne målgruppe, der forventes at have et stort behov for hjælp til de digitale løsninger Holdning til anvendelse af offentlige services på internettet For at måle effekten af Digitaliseringsstyrelsens indsats sammenlignes resultaterne også her med resultaterne fra tilsvarende kampagneevalueringer fra tidligere år (februar 2012, februar 2013 og februar 2014). Der er overordnet en positiv holdning til anvendelse af offentlige services på internettet. 73% angiver, at de generelt er positive/meget positive over for at anvende offentlige services på internettet. Denne andel er signifikant højere end andelen i 2014 (67%). I 2013 var andelen omtrent den samme (74%) som i nærværende undersøgelse. Andelen, der generelt er negative/meget negative også lavere i nærværende undersøgelse (11%) i forhold til 2014 (14%), men på niveau med andelen i 2013 (10%). 21

22 Fordelt i forhold til alder ses en klar tendens til, at de yngre borgere er mere positive end de ældre borgere. Således er hele 85% af de årige positive/meget positive, mens kun 63% af de 70 årige og derover er positive/meget positive over for at anvende offentlige services på internettet 81% af de adspurgte er helt eller delvist enige i, at det er sikkert og trygt at anvende offentlige services på internettet. Dette svarer fuldstændig til andelen, der havde samme opfattelse i Omvendt er 8% helt eller delvist uenige i dette, så selvom det overordnet må siges, at det opfattes som trygt og sikkert at anvende offentlige services på internettet, er der stadig en gruppe, der ikke deler denne opfattelse. 70% er helt eller delvist enige i, at det er nemt at anvende offentlige services på internettet. Dette er en signifikant stigning i forhold til 2014, hvor andelen var 67%. 81% er i 2015 helt eller delvist enige i, at det er tidsbesparende at anvende offentlige services på internettet. Dette svarer til andelen i 2014 (82%), mens andelen i 2013 var signifikant større (88%). Omvendt er der flere i 2015, der er helt eller delvist uenige i, at det er tidsbesparende 10% i 2015 mod 8% i 2014 og 5% i

23 Langt størstedelen af de adspurgte er helt eller delvist enige i, at det er en fordel at anvende offentlige services på internettet, fordi man kan gøre det, når det passer (92%). Der er dog sket et lille fald i denne andel fra 94% i 2014 og 95% i 2013 og Andelen, som er helt enige i udsagnet, er hele 75%, hvilket er på niveau med de foregående år. Respondenterne er desuden blevet spurgt til, om de savner personlig kontakt/rådgivning, når de anvender offentlige services på internettet. Undersøgelsen viser i denne sammenhæng, at markant færre savner dette sammenlignet med undersøgelserne i 2012, 2013 og % svarer, at de er helt eller delvist enige, hvilket er en markant mindre andel end i 2014, hvor 48% svarede det samme. Omvendt er 41% helt eller delvist uenige i udsagnet, hvilket er en langt større andel end i 2014, hvor 30% havde denne opfattelse. Det ses klart, at der er en tendens til, at de ældre i højere grad end de yngre respondenter savner personlig kontakt/rådgivning. Flest er helt eller delvist enige i udsagnet blandt de årige (46%), de årige (44%) samt de, der er 70 år eller derover (44%), mens andelen kun er 30% blandt de årige og 32% blandt de årige. Trods udviklingen er der altså stadig en betydelig andel af befolkningen særligt blandt de ældre der savner personlig kontakt og rådgivning, når de anvender offentlige services på internettet 80% af respondenterne angiver, at de er helt eller delvist enige i, at det offentlige kan spare penge, når borgerne betjener sig selv på nettet. Denne andel er ikke signifikant forskellig fra andelen i undersøgelserne de foregående år. 23

24 4.7. Delkonklusion: Vurdering på baggrund af kampagnens posttest MEGAFON vurderer, at det overordnede kendskab til Digital Post er særdeles stort. Således angiver 95% af de adspurgte i november 2014, at de ved, at post fra det offentlige nu er digital. Dette er hele 5 procentpoint højere end målsætningen på 90%. Medtages andelen, der godt vidste, at post fra det offentlige ville blive digitalt, bare ikke hvornår, så er der hele 98% i november 2014, der godt vidste, at post fra det offentlige ville blive digitalt. Sammenlignes denne andel med resultaterne fra juni og september, så er andelen steget fra 84% i juni til 96% i september til 98% i november. I kampagnen har der særligt været fokus på at øge unges kendskab til Digital Post. Hele 91% af de årige vidste i november 2014, at de nu ville modtage post fra det offentlige digitalt. Dette betyder, at Digitaliseringsstyrelsens målsætning også på dette område er opfyldt, idet andelen ligger markant over Digitaliseringsstyrelsens succeskriterium på 70%. Et andet fokuspunkt for denne kampagne har været at sikre øget viden omkring muligheden for at blive fritaget Digital Post. Igen tegner der sig et positivt billede, idet 85% af de adspurgte har kendskab til denne mulighed, hvilket er 5 procentpoint højere end målsætningen på 80%. Særligt ønskede man et stort kendskab til denne mulighed blandt de ældre borgere, hvilket også synes at være tilfældet, da de årige har det største kendskab (95%) af alle aldersgrupper til denne mulighed. Dertil angiver 84% af de 70 årige og derover at have et kendskab til fritagelsen. Samtidig er det tydeligt, at danskerne bliver mere og mere bevidste om, at det bliver obligatorisk at betjene sig selv på internettet i forbindelse med en række offentlige services. Mens 63% i 2014 angav, at de var klar over dette, er det i seneste måling 73% der angiver dette. Selvom dette er en fremgang, lever resultatet ikke helt op til succeskriteriet om, at 75% skulle være bevidste om dette. Udover at kendskabet til Digital Post og obligatorisk betjening på nettet er forøget, er der også stor tilfredshed med disse tiltag. 73% angiver, at de er positive eller meget positive overfor at anvende offentlige services på nettet, hvilket er en markant fremgang fra 2014 undersøgelsen, hvor 67% angav dette. Derudover opfatter borgerne det som trygt og nemt at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. 81% er helt eller delvist enige i, at det er trygt, mens 70% er helt eller delvist enige i, at det er nemt. Der savnes stadig personlig kontakt/rådgivning i forbindelse med offentlige services på nettet blandt 39% af de adspurgte. Særligt blandt de ældre gør dette sig gældende. Dette tal er faldende ift. de tidligere år. På den anden side er hele 78% af de adspurgte dog opmærksomme på, at det muligt at få hjælp til digital selvbetjening på kommunernes borgerservice og biblioteker. Samlet set vurderes resultaterne af denne undersøgelse at være meget positive. Digitaliseringsstyrelsens konkrete målsætninger er opfyldt, og på langt de fleste spørgsmål, ses der en positiv udvikling fra de forrige års undersøgelser til seneste undersøgelse i

25 5. Evaluering af netværksindsatsen 5.1. Baggrund Denne del af evalueringen fokuserer på netværksdelen i kampagnen. Først beskrives baggrund og formål med at inddrage netværkene i kampagnen, hvorefter fremgangsmåden for undersøgelsen kort gennemgås. Herefter gennemgås resultaterne af undersøgelsen, og afslutningsvis vurderer MEGAFON effekten af netværkenes indsats Formål og mål Kampagnen har arbejdet med netværk bestående af især borgerservicecentrene og biblioteker rundt om i landet. Formålet med at inddrage netværkene i kampagnen er, at de bidrager til opbakning og formidling til borgerne samt afholder events og andre arrangementer, der støtter op om den fællesoffentlige kommunikationsindsats. Borgerservicecentre og biblioteker befinder sig i lokalområdet og er der, hvor borgerne henvender sig for at få hjælp og vejledning til digital kommunikation. Målet med de lokale aktiviteter i netværkene er at øge det generelle kendskab til Digital Post og til borger.dk og herunder at facilitere, at flere borgere aktivt benytter Digital Post og offentlige selvbetjeningsmuligheder på borger.dk. Formålet med evalueringsundersøgelsen blandt netværkenes deltagere er at afdække, i hvilket omfang netværkene har været tilfredse med informationen forud for kampagnen, samt hvilken effekt netværkene vurderer, at deres lokale indsats har haft. Undersøgelsen skal ligeledes afdække netværkenes anvendelse af kampagnematerialer og indsamle forslag til forbedringer til kommende kampagner. I dette afsnit vil Digitaliseringsstyrelsens Facebook-indsats på siden Start på nettet, samt de afviklede informationsmøder i juni for at informere myndighederne om planerne med kampagnen også blive evalueret Fremgangsmåde for undersøgelsen Evalueringsundersøgelsen blandt netværksdeltagerne er gennemført som en kvantitativ internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i november Digitaliseringsstyrelsen har selv stået for gennemførelsen af undersøgelsen. Der er i alt gennemført 106 besvarelser i netværksevalueringen, hvilket er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne art. Fordelingen mellem hovedaktørerne i netværkene er tilfredsstillende, idet 38 biblioteker, 50 borgerservicecentre og 18 andre kommunale afdelinger/institutioner deltog. 25

26 5.4. Resultater fra evalueringsundersøgelsen Kommunikation Som det fremgår af figuren, angiver i alt 96% af deltagerne, at det i nogen grad (36%) eller i høj grad (59%) har været tydeligt for dem, hvad de kunne gøre for at bidrage til kampagnen, mens 4% mener, at det i mindre grad var tydeligt for dem. Vedrørende kendskabet til Facebooksiden Start på nettet angiver 55% af de adspurgte, at de kender til Facebooksiden, mens 41% ikke kender til denne side Materialer Diverse kampagnematerialer, som fx foldere, plakater og merchandise, blev fremsendt til Borgerservice og biblioteker, der udleverede og informerede borgerne i den fysiske borgerbetjening/kontakt. Netværkenes deltagere har i stor udstrækning anvendt og uddelt det tilsendte materiale i deres kampagneindsats. Således svarer 98% af deltagerne, at de har gjort brug af materialerne, mens kun 1% ikke har gjort brug af materialerne. 26

27 85% af netværksdeltagerne oplever, at materialerne var noget (52%) eller meget (33%) brugbare, mens 14% mener de var begrænset brugbare. Ingen mener, at materialerne slet ikke var brugbare Kampagnemateriale på borger.dk/kampagne Undersøgelsen viser, at netværkenes medlemmer i relativt høj grad benytter sig af muligheden for at hente kampagnematerialer på borger.dk/kampagne. 76% har hentet kampagnemateriale fra siden (i 2014 gjaldt det kun 44%). 20% angiver, at de ikke har hentet materiale, mens 2% slet ikke kender til siden. Myndighedssiden på borger.dk med kampagnematerialer var særligt ofte besøgt i august (1797 besøg) og september (1561 besøg). 27

28 2.000 Besøg Besøg - De oftest åbnede artikler på hjemmesiden i perioden 21. juli 2014 til 31. januar 2015 var ikoner og billeder (996 klik), foldere til print, web og fjernprint (723 klik) og materialeoversigt (722 klik). Overordnet set er de mest besøgte artikler dem, der direkte omhandler kampagnematerialet. Top 10 mest åbnede artikler: Antal klik Ikoner og billeder 996 Foldere til print, web og fjernprint 723 Materialeoversigt 722 Unge og Digital Post 607 Om kampagnen 599 Præsentationer 593 Direkte meddelelser til borgerne om Digital 592 Post Sådan kommunikerer vi om Digital Post Kampagnefilm Information om Digital Post på andre sprog De mest benyttede links til dokumenter i perioden 21. juli 2014 til 31. januar 2015 er Samlet materialeoversigt (315 besøg), Tidsplan.pdf (306 besøg) og Budskabspapir om Digital Post (229 besøg). Top 10 mest benyttede links til dokumenter: Antal besøg Samlet materialeoversigt 315 Tidsplan.pdf 306 Budskabspapir om Digital Post 229 Powerpoint 163 Er du klar til Digital Post fra det offentlige? 173 Digitaliseringsstyrelsen - Mediaplan (overblik) 176 Borgerdk_M65_hjælpefolder_skærm1.pdf 130 Annonce til unge om Digital Post - Tjek din Digital 133 Post Papirbrev sendes med posten 112 Powerpoint

29 Desuden viser undersøgelsen, at der er stor tilfredshed med kampagnematerialet på borger.dk/kampagne. Næsten alle (96%), der har hentet materiale, synes, at materialerne på borger.dk/kampagne var noget (50%) eller meget (46%) brugbare. 4% mener, at materialerne var begrænset brugbare, mens ingen mener, at de ikke var brugbare. Som det fremgår af figuren har folder om Digital Post, kampagneikon for Digital Post og plakater været de materialer, som flest har gjort brug af. Færrest har gjort brug af præsentationer, Facebookquiz og kampagnefilm om Digital Post. 29

30 Netværksarrangementer og -aktiviteter 33% har uddelt kampagnemateriale, mens 32% har afholdt et eller flere kurser eller it-café. Derudover angiver de adspurgte selv en lang række andre aktiviteter, de har afholdt i forbindelse med den fællesoffentlige kampagne. Kun 1% angiver, at de ikke har gennemført aktiviteter. 91% af netværksdeltagerne vurderer, at deres aktiviteter har haft nogen (44%) eller stor (47%) effekt for de borgere, der har været berørt. 8% mener, at det har haft lille effekt, mens kun 1% mener, at det ikke har haft nogen effekt. Sammenlignet med undersøgelsen i 2014 er der en langt større andel, der mener, at det har haft stor effekt i 2014 udgjorde disse kun 22%. Andelen der mener, at det har haft lille eller ingen effekt er uændret. 30

31 5.5. Facebook-indsaten Til kampagnen oprettede Digitaliseringsstyrelsen Facebooksiden Start på nettet, med det formål at informere samt at beskrive nogle af de events og tiltag, der er blevet iværksat rundt om i landet. Målgruppen er offentlige medarbejdere, der arbejder med digitalisering og udbredelse til borgerne. Fokus har således ikke været på at levere information direkte til borgerne, men i højere grad at benytte siden som et sted de offentlige medarbejdere kunne få inspiration til arrangementer og selv dele billeder fra arrangementer og events samt idéer i forbindelse med arbejdet med implementering af digitaliseringen. Netværkene blev gjort opmærksomme på Facebook-siden før kampagnestart og løbende under kampagnen. Der er opstillet følgende målsætninger for siden: Antal følgere ved udgangen af kampagneperioden: 800 (mod 569 ved kampagnestart) Interaktion på siden (side-likes, likes på opslag, kommentarer til opslag, opslag på siden, delinger): Gennemsnit per dag i kampagneperioden 14 stk. (mod et gennemsnit på 11 stk. i kampagnen 2013) Facebook-indsatsens resultater Start på nettet er igennem kampagneperioden løbende blevet opdateret med information om aktiviteter i netværket, har linket til nyhedshistorier om kampagnen og forsøgt at engagere sidens følgere. Pr. 31. januar 2015 havde siden 701 likes, hvilket er under Digitaliseringsstyrelsens målsætning på 800. Således har siden opnået 132 nye likes under kampagneperioden. I forhold til den anden målsætning, omkring interaktion på siden, er denne heller ikke til fulde opfyldt. Der har været en gennemsnitlig daglig interaktion på Start på nettet på ca. 9 stk. Dette er en smule lavere end målsætningen på 14 stk. dagligt. Dog kan en del af denne lave interaktion skyldes, at siden i 2013 havde en promotet post, hvilket ikke er tilfældet i denne kampagne. Den promotede post kan muligvis have affødt en større interaktion på siden i Hvis man ser bredere på interaktionen på siden ses det, at der i gennemsnit har været 30 klik eller opslag af historier på siden dagligt i løbet af kampagneperioden. Herudover kan nævnes en række nøgletal i forbindelse med Facebooksiden Start på nettet : Antal personer, der har set indhold knyttet til siden - dagligt gennemsnit: 328 Antal gange sidens opslag er blevet vist i Nyheder, tickeren eller i forbindelse med besøg på siden - dagligt gennemsnit: 970 Antal personer, der har set nogen af sidens opslag: dagligt gennemsnit: Informationsmøde i juni Der blev afholdt informationsmøder i Ringsted og Århus. Af de 71 respondenter, der indgår i evalueringen, har 45% deltaget ved mødet i Ringsted, mens 55% har deltaget ved mødet i Århus. Overordnet er tilfredsheden med møderne stor hele 77% af de adspurgte svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 3% svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 20% er hverken tilfredse eller utilfredse. Respondenterne blev desuden spurgt, hvad der var det vigtigste/mest interessante ved møderne. Flest svarede, at oplæg/information om Digital Post (30%), oplæg/information om den fællesoffentlige kampagne 2014 (28%) samt lokale cases (22%) var blandt det vigtigste. Omvendt var der væsentligt 31

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2015/2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Evalueringens

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 1.1: Digital post til alle borgere i 2014

Afsluttende rapport for initiativ 1.1: Digital post til alle borgere i 2014 Afsluttende rapport for initiativ 1.1: Digital post til alle borgere i 2014 Stamdata Tabel 1: Stamdata for initiativ 1.1 Initiativnavn Digital Post til alle borgere i 2014 Ministerium Finansministeriet

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvad er opgaven? Målet er: At borgerne informeres om overgangen til digital

Læs mere

HPV Nyhedsbrev #4. Vaccination af drenge fra 1. juli Nyhedsbrev #4 MARTS Kære alle,

HPV Nyhedsbrev #4. Vaccination af drenge fra 1. juli Nyhedsbrev #4 MARTS Kære alle, HPV Nyhedsbrev #4 Kære alle, Mens vi venter på foråret, har vi skrevet Nyhedsbrev #4 fra indsatsen Stop HPV stop livmoderhalskræft. Der er sket meget siden sidst. Først og fremmest er det blevet besluttet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Bilag 3.b. Afsluttende rapport for initiativ 9.1: Digital dannelse for børn og unge. Ultimo 2017

Bilag 3.b. Afsluttende rapport for initiativ 9.1: Digital dannelse for børn og unge. Ultimo 2017 Bilag 3.b Afsluttende rapport for initiativ 9.1: Digital dannelse for børn og unge Stamdata Tabel 1: Stamdata for initiativ 9.1 Digital dannelse for børn og unge Ministerium Institution Styregruppe Projektejer

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Gladsaxe Kommune 2015

Gladsaxe Kommune 2015 Gladsaxe Kommune 2015 Brugerundersøgelse af borgerservice Gladsaxe Kommunes Borgerservice den 10. juni 2015 Disposition 1. Formål med undersøgelsen 2. Om undersøgelsen 3. Anbefalinger og konklusion 4.

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion METODE DATAINDSAMLING & MÅLGRUPPE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 9. oktober 2014 Sagsbeh: Meno03 Arbejdsgange og Teknologi Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Formål med planen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Ministeren bedes endvidere oplyse om det efter regeringens opfattelse er nødvendigt at indføre prøveperioder for nye systemer.

Ministeren bedes endvidere oplyse om det efter regeringens opfattelse er nødvendigt at indføre prøveperioder for nye systemer. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt (01) Notat Talepunkter til besvarelsee af KOU samrådsspørgsmål E Samrådsspørgsmål E Vil ministeren redegøre for regeringens

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

HPV Nyhedsbrev #5. Nyeste tal fra SSI stadig flere bliver vaccineret mod HPV

HPV Nyhedsbrev #5. Nyeste tal fra SSI stadig flere bliver vaccineret mod HPV HPV Nyhedsbrev #5 Kære alle Vi håber, at I har haft en dejlig sommer og er kommet godt i gang med efterårssæsonen. Stop HPV-indsatsen har ikke stået stille hen over sommeren. Det nye tilbud til drenge

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

DIGITALE MAGASINER I MASSEVIS - EFFEKTMÅLING

DIGITALE MAGASINER I MASSEVIS - EFFEKTMÅLING NATIO N AL EFFEK TMÅLIN GSRAPPO RT NATIONAL KAMPAGNE FOR RB DIGITAL Erfaringer fra tidligere projekter viser, at kendskab til de digitale licenser øger brugen, og derfor har der i DDB været fokus på at

Læs mere

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 3. Baggrund og metode 5 3.1 Baggrund for undersøgelsen 5 3.2 Metode 5 4.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014 Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune

Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune Byrådet i Fredericia Kommune ønsker at styrke lokaldemokratiet i kommunen. Derfor har vi brug for dine inputs til, hvordan vi engagerer endnu flere borgere

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere