Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)"

Transkript

1 AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Anders Gade Jensen (AGJ) Knud Holt Nielsen (KHN) Rikke Petersen (RP) Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) Torben Sommer (TS) Observatør Zibigniew Sobkowicz (ZS) Afbud Thomas Degn Nielsen (TDN) Referent: Bettina Houlberg, ACA A-siden/ledere Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen (MBA) Dato: 18. november 2015 Side 1/2 1. Godkendelse af dagsorden Bilag: Dagsorden 2. Opfølgning på LSU-mødet den 7. oktober 2015, herunder evt. yderligere bemærkninger til referatet. Bilag: Referat fra LSU-møde den 7. oktober 2015 Punkter til drøftelse eller beslutning: 3. Budget Motivering: Orientering og drøftelse af spareplaner i ACA Bilag: Eftersendes eller omdeles 4. Lønforhandlinger 2016 Kriterier Motivering: Drøftelse af kriterier for lønforbedringer i ACA Bilag: Forslag udarbejdet af arbejdsgruppe Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

2 AARHUS ARTS Orienteringspunkter og eventuelt: 5. Nyt om ACA Side 2/2 6. Eventuelt Bemærk: Punkterne A-F er fælles med LAMU (kl:10:00-11:00) A. Godkendelse af dagsorden B. Psykisk APV, status for processen Motivering: Orienteringspunkt C. Drøftelse af den nye arbejdsmiljøstatistik Motivering: Som tidligere aftalt, drøftes udviklingen i sygefravær mv. Bilag: Sagsfremstilling Arbejdsmiljøstatistikker Q Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistikker Q Bilag 2 Sygefraværsstatistik Q D. Årsplan hhv. LSU/LAMU/fællesmøder til drøftelse Motivering: Drøftelse af faste punkter til dagsorden 2016 Bilag: Udkast til årsplan for LSU/LAMU 2016 E. Evaluering af mødekoncept samt planlægning af møderække 2016 Motivering: LSU/LAMU møderne er lagt i kalenderen i Outlook nedenstående fire mødedatoer i Det besluttes på mødet, om konceptet med fællesmøder skal fortsættes og om LAMU eller LSU starter møderne kl. 9:00. Dato Tid Start kl. 9:00 Fredag den 11. marts 2016 Kl. 9:00-12:00? Onsdag den 25. maj 2016 Kl. 9:00-12:00? Fredag den 16. september 2016 Kl. 9:00-12:00? Onsdag den 9. november 2016 Kl. 9:00-12:00? F. Evt. Ole Jensen Formand Ivy Kirkelund Næstformand

3 AARHUS ARTS LSU-møde i ACA den 7. oktober 2015 Kl. 10:00-12:00 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale B101a Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Anders Gade Jensen (AGJ) Knud Holt Nielsen (KHN) Rikke Petersen (RP) Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) Torben Sommer (TS) Afbud: Zibigniew Sobkowicz (ZS), Observatør Gæster: Heine Hundahl Esbersen og Martha Berdiin, BSS AR Økonomi Referent: Bettina Houlberg, ACA A-siden/ledere Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Thomas Degn Nielsen (TDN) Observatør: Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner: Mads Brask Andersen, MBA Dato:. 12. november 2015 Side 1/4 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Det blev aftalt at starte med punkt 7. Heine Hundahl Esbersen og Martha Berdiin fra BSS AR Økonomi, deltog under dette punkt. 2. Opfølgning på LSU-mødet den 8. maj 2015, herunder evt. yderligere bemærkninger til referatet. Der var ingen bemærkninger til referatet fra den 8. maj Punkter til drøftelse eller beslutning: 3. Godkendelse af forretningsorden Et forslag til ændringer af forretningsordenen for LSU i ACA blev drøftet på LSUmøde før sommerferien den 8. maj. Bemærkninger og rettelser fra dette møde var indarbejdet i det udsendte forslag. Som svar på spørgsmål fra IK oplyste OJ, at der er afsat penge i budgettet for ACA til samarbejdsudvalgsmedlemmer, der ønsker kursus eller bruch-up i forbindelse med deres rolle som LSU-repræsentant. Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

4 AARHUS ARTS Det blev aftalt at forsøge at arrangere et halvdagsseminar for LSU-medlemmerne sidst på vinteren eller først på foråret, hvor alle medlemmer mødes fysisk. OJ og IK udarbejder et forslag hertil. Side 2/3 Forretningsordenen for LSU i ACA blev godkendt og er tilgængelig på ACAs hjemmeside: 4. Arbejdstidsregler Udkast til arbejdstidsregler for medarbejdere i ACA blev drøftet på LSU-møde før sommerferien. Efterfølgende har en arbejdsgruppe under LSU arbejdet videre med de kommentarer, som fremkom på mødet. Disse er indarbejdet i det nuværende forslag. Arbejdsgruppen har besluttet at udarbejde to regelsæt ét for ansatte ved ACA kontor og ét for ansatte ved Arts Bygningsdrift og Rengøring. Det blev aftalt, at nærmeste leder og daglig leder tilrettes i dokumentet, således at denne fremstår som én og samme. MBA tilretter dokumentet. Det blev aftalt, at arbejdstidsreglerne efter tilretning lægges på ACAs hjemmeside og annonceres via en lille nyhedsinformation på Arts. RP roste processen og fremhævede især, at der havde været et godt samarbejde omkring tilretning af reglerne, hvor alle var blevet imødekommet mht. ønsker og behov. 5. Lønforhandlinger Evaluering Til mødet var udsendt en evaluering af lønforhandling 2014 og 2015 udarbejdet af OJ, som er fremlagt i FSU. Evalueringen blev taget til efterretning. Det blev dog påpeget, at bilaget indeholder forkert datoperiode. OJ informerede om, at HR har fået Universitetsledelsens godkendelse af et forslag til forenkling af lønforhandlingsprocessen, herunder mere elektronisk understøttelse. Kriterier Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med tre medarbejderrepræsentanter og tre lederrepræsentanter til at udarbejde forslag til fremtidige kriterier for lønforbedring for medarbejderne i ACA. Det aftaltes, at der tages udgangspunkt i lønkriterierne for de tidligere VD-områder. Et oplæg forventes færdigt til kommende LSU-møde den 24. november 2015.

5 AARHUS ARTS 6. MUS Det blev drøftet, om der med henblik på MUS-samtalerne i ACA skal aftales særlige fælles temaer. Som mulige temaer blev nævnt: Side 3/3 Organisationsændringers virkning på den enkeltes arbejde Kompetenceudvikling, herunder forretningens pejlemærker en 4-årig periode frem i tiden Generel trivsel, fokus på de bløde værdier og det psykiske arbejdsmiljø OJ oplyste, at han ikke forventer at temaerne når at komme med i den nuværende MUS-runde, da flere allerede er i gang med at afholde samtalerne. Der vil til næste MUS-runde være mere fokus på at få aftalt temaerne i god tid. Det blev nævnt, at ikke alle medarbejdere har fået tilbudt en MUS-samtale. Iflg. MBA skal der tilbydes MUS-samtale til alle medarbejdere, der har et ugentligt timetal på 15 timer og derover. Det anbefales at medarbejdere, der ikke har holdt MUS-samtale, henvender sig til deres leder eller lokale TR-repræsentant. OJ følger op på den konkrete sag, der blev nævnt på mødet. 7. Økonomi Martha Berdiin og Heine Hundahl Esbersen fra Arts og BSS Økonomi gav en orientering om budgetteknikken og der var mulighed for at stille spørgsmål. LSU vil løbende blive holdt orienteret om budgetter og regnskaber for ACA med udgangspunkt i de skabeloner, som blev gennemgået. Orienteringspunkter og eventuelt: 8. Psykisk APV 2016 OJ oplyste, at der i forbindelse med den kommende psykiske APV er meldt mange forslag til spørgsmål ind. Disse behandles nu af en nedsat arbejdsgruppe, og der vælges nogle spørgsmål ud for hvert hovedområde og administrative enheder. En høringsrunde igangsættes den 26. oktober, hvor arbejdsmiljøgrupper beslutter, hvilke specifikke spørgsmål, der skal indarbejdes i APV-undersøgelsen for de enkelte fakulteter, hovedområder, administrationscentre og VD-områder. 9. Arbejdsmiljøstatistik for 2. kvartal Det blev diskuteret, hvordan der mest optimalt kan arbejdes med sygefraværsstatistikker og hvilket detaljeniveau, der er ønskværdigt.

6 AARHUS ARTS Det var enighed om, at det er vigtigt med fokus og løbende opfølgning på området. Der er forskellige analyseværktøjer og statistikker til rådighed og der vil blive kigget på, hvilke løsninger, der kan opfylde ACAs behov. Side 4/3 Det blev aftalt at få defineret en god praksis omkring opfølgning. Dette vil foregå i samarbejde mellem ledere og TR-repræsentanter. MBA redegjorde kort for gældende regler på sygefraværsområdet og fortalte, at der pt. ingen øvre grænse er for antallet af dage, en medarbejder kan være syg, førend man som leder må tage en sygefraværssamtale med vedkommende. Kategorien langtidssyg benyttes dog først, når sygefraværet for en samlet periode overstiger 21. dage. 10. Eventuelt Intet Ole Jensen Formand Ivy Kirkelund Næstformand

7 AARHUS ARTS Modtager(e): ACA LSU Notat Lønforhandlinger forslag til kriterier Det blev på LSU-mødet den 7. oktober 2015 i forbindelse med evaluering af lønforhandlingsprocessen aftalt, at der skulle fastlægges kriterier til brug for lønforhandlingerne i ACA i Ole Jensen Administrationschef Dato: 13. november 2015 Den nedsatte arbejdsgruppe (Ivy Kirkelund, Knud Holt Nielsen, Torben Sommer, Leo Normann Pedersen, Lars Mitens og Ole Jensen) har drøftet spørgsmålet på et møde den 11. november Arbejdsgruppen indstiller i enighed følgende: Side 1/2 Hensigtserklæring: De aftalte kriterier skal så vidt muligt være gennemskuelige og forståelige; opleves som rimelige og retfærdige og kunne tilgodese medarbejdere, som løser udviklingsopgaver såvel som driftsopgaver. Kriterier: Ansvar og kvalitet Medarbejderen tager ii særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige arbejdsopgaver og/eller påtager sig gerne nye opgaver. Forbedring og fornyelse i forhold til opgaver Medarbejderen udviser evne og vilje til at tage selvstændige initiativer i forhold til opgaveløsningen og bidrager til at opnå forbedringer i form af effektivisering og standardisering af systemer og arbejdsgange. Udvikling og vidensdeling Medarbejderen har i høj grad erhvervet sig nye kvalifikationer, som anvendes i det daglige arbejde og deler sin viden med sine kolleger. Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

8 AARHUS ARTS Samarbejde Medarbejderen bidrager i høj grad til at skabe sammenhæng via samarbejde internt på (i ACA, med Fællesadministrationen og de andre administrationscentre samt dekanat og fakultetssekretariat) og med eksterne samarbejdspartnere. Side 2/2 Brugerorientering Indenfor de givne rammer yder medarbejderne en optimal service, der er med til at få opgaverne til at lykkes og bidrager til gode relationer til de faglige miljøer. På vegne af arbejdsgruppen Ole Jensen

9 Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker Q Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Indstilling HR udarbejder fire gange årligt arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed danne grundlag for forebyggende og opfølgende indsats. Sagsfremstilling I statistikkerne for 3. kvartal (Q3) 2015 er der rapporteret i forhold til fakulteterne og enhedsadministrationen. Rapporteringen i forhold til denne organisering adskiller sig fra statistikkerne fra første og andet kvartal i 2015, men er i overensstemmelse den kommende rapportering af Psykisk APV Tallene for årets to første kvartaler er tilrettet. Psykologisk rådgivning I Q er der indledt 47 rådgivningsforløb, hvilket afspejler niveauet for tredje kvartal 2014, hvor 46 forløb blev igangsat. I de tre første kvartaler af 2015 er der igangsat 140 rådgivningsforløb. I 2014 gjorde s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb. Sammenlignes der med forbruget af ordningen i 2014, må det forventes, at der i 2015 vil være færre henvendelser end i Rådgivningsforløb ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige 1 Q Q Q Procentandel 24% 11% 14% 25% 27% 0% 100% De fem hovedområder anvendte i 2014 følgende procentandele af det samlede forbrug: ADM (Enhedsadministrationen) 29 %, ST 32 %, Health 19 %, BSS 7 %, Arts 13 %. Det foreløbige forbrug i 2015 fordeler sig på følgende måde: Enhedsadministrationen 27 %, ST 25 %, HE 14 %, Aarhus BSS 11 %, Arts 23 %.

10 AARHUS Dato: 07. september 2015 Side 2/4 Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken for Q fremgår forskellen på fakulteternes og Enhedsadministrationens brug af ordningen i Q3 2015: : 47 forløb/8647 ansatte = 0,54 henvendelse pr. 100 ansatte. ARTS: 11 forløb/971 ansatte = 1,13 henvendelse pr. 100 ansatte. BSS: 3 forløb/917 ansatte = 0,33 henvendelse pr. 100 ansatte. HE: 9 forløb/2389 ansatte = 0,38 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 11 forløb/2587 ansatte = 0,43 henvendelse pr. 100 ansatte. Enhedsadm.: 13 forløb/1751 ansatte = 0,74 henvendelse pr. 100 ansatte. Udvikling i rådgivningsforløb Udvikling i rådgivningsforløb 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30% 26% 12% 14% 18% 22% 28% 25% 8% 11% 33% 23% 19% 6% 23% Q Q Q Enhedsad m. ST HE Aarhus BSS AR 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19% 14% 11% 28% 30% 33% 14% 21% 12% 11% 13% 18% 33% 18% 26% Q Q Q FA ST HE Aarhus BSS AR Ovenfor er der afbilledet to diagrammer, hvor der skelnes mellem Enhedsadministrationen og Fællesadministrationen. I årets tre første kvartaler har der været væsentlige udsving i det procentvise forbrug på tværs af fakulteter, administrationscentre og i Fællesadministrationen. I tredje kvartal 2015 var der et rådgivningsforløb på både Administrationscenter Arts og Administrationscenter HE, mens der blev igangsat tre forløb på henholdsvis Administrationscenter Aarhus BSS og Administrationscenter ST. Som i de foregående statistikker dominerer rådgivningsområdet Stress/udbrændthed tredje kvartal Fra andet til tredje kvartal i 2015 er antallet af forløb omhandlende stress steget fra 27 til 34 henvendelser. Stressproblematikker udgjorde 72 % af henvendelserne i tredje kvartal 2015, hvilket sammenlignet med andet kvartal 2015 er et fald fra 75 %. To rådgivningsforløb har vedrørt Afskedigelse i tredje kvartal. Henvendelser vedrørende Samarbejdsproblemer er steget fra en til fem til ni henvendelser fra første til tredje kvartal. Arbejdsskadestatistik I Q er der anmeldt 10 arbejdsskader, hvorved der er anmeldt 28 arbejdsskader i de tre første kvartaler af Aarhus BBS er det eneste fakultet, hvor der ikke er anmeldt arbejdsskader i 2015, mens både Arts og Enhedsadministrationen ikke har fået anmeldt arbejdsskader i tredje kvartal Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS HE ST Enhedsadm kvartal* kvartal* kvartal * Antallet af ulykker kan adskille sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet.

11 AARHUS Dato: 07. september 2015 Side 3/4 På ST er der i tredje kvartal 2015 anmeldt ni arbejdsskader, hvilket er flere anmeldelser end, der blev anmeldt på ST i første halvår af % af de anmeldte skader i 2015 er sket på ST. Imidlertid er der anmeldt væsentligt færre arbejdsskader på i forhold til tidligere år. I 2015 er desuden anmeldt væsentligt færre arbejdsskader med under én dags fravær, hvilket måske kan bidrage til at forklare, hvorfor ST s andel af anmeldte skader er steget i forhold til de foregående år. I 2014 var knap 60 % (45/74) af de anmeldte arbejdsskader således forbundet med under en dags fravær, hvilket adskiller sig fra 2015, hvor under 15 % af arbejdsskaderne har været forbundet med mindre end 1 dags fravær. De anmeldte skader omhandler som tidligere ofte led-skader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 57 % og 14 % af arbejdsskaderne i 2015 vedrører således disse kategorier, der i 2014 udgjorde 50 % og 25 % af de anmeldte arbejdsskader. På trods af de foreløbigt lave anmeldelsestal i 2015 er det vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener i forbindelse med deres arbejde. Sygefraværsstatistik I forhold til tredje kvartal 2014 er det samlede fravær på i tredje kvartal 2015 faldet fra 1,5 dage til 1,1 dage. Sygefravær ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige Sygedage Q Antal ansatte Q Antal sygedage pr. ansat Q ,6 0,8 0,7 0,7 2,0 0 1,1 BSS, HE og ST havde i tredje kvartal ,7-0,8 fraværsdag pr. medarbejder, mens det registrerede fravær er dobbelt så hørt eller højere på henholdsvis Arts og i Enhedsadministrationen. På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der en betydelig forskel i det registrerede fravær. Sammenholdes tredje kvartal 2014 med tredje kvartal 2015 er der sket forskellige udviklinger i det registrerede fravær på fakulteterne. Fraværet på Aarhus BSS er således faldet med 0,6 dag. På HE er fraværet faldet med 0,1 dag, mens det på ST er faldet fra 1,4 dage til 0,7 dag. Det gennemsnitlige fravær på Arts er på samme niveau i tredje kvartal i begge år 1,6 dage. På de fire administrationscentre er det registrerede gennemsnitlige sygefravær henholdsvis 1,8 dage i Administrationscenter Arts og Administrationscenter Aarhus BSS og 2,8 dage på Administrationscenter HE og Administrationscenter ST, hvilket giver et gennemsnitligt fravær på 2,4 dage (2479 sygedage /1054 ansatte) i administrationscentrene. Fællesadministrationen havde et gennemsnitligt fravær på 1,4 dage (957 sygedage /697 ansatte) i tredje kvartal Fremadrettet indsats I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter, administrationscentre og Fællesadministrationen skal der tages højde for forskelle i registreringspraksis, forskelle i arbejdsfunktioner og de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage. Imidlertid bør der alligevel være opmærksomhed på, hvorfor nogle enheder har markant højere fravær end andre.

12 AARHUS Dato: 07. september 2015 Side 4/4 Manglende registreringer af sygefravær indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved, at eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlængelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. HR arbejder løbende på at forbedre registreringsdisciplinen. Sagsbehandler Jacob Søndergaard Jensen, HR Involvering Arbejdsmiljøstatistikkerne bør løbende behandles i HAMU, FAMU/AAMU og eventuelt på LAMUniveau samt i samarbejdsorganisationen. Tidsfrist Bilag Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistikker Q Bilag 2 Sygefravær Q3 2015

13 ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR AARHUS HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ NOVEMBER 2015

14 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige 1 Q Q Q Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST ADM Øvrige Q Q Q Q Kommentarer I Q er der indledt 47 rådgivningsforløb, hvilket afspejler niveauet for tredje kvartal 2014, hvor 46 forløb blev igangsat. I de tre første kvartaler af 2015 er der igangsat 140 rådgivningsforløb. I 2014 gjorde s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb. Sammenlignes der med forbruget af ordningen i 2014, må det forventes, at der i 2015 vil være færre henvendelser end i En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær end, hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer eller håndteres på et senere tidspunkt. Brugen af ordningen er imidlertid et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb. AARHUS NOVEMBER

15 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Udvikling i rådgivningsforløb Udvikling i rådgivningsforløb 100% 100% 90% 22% 19% 14% 11% 90% 30% 28% 80% 80% 70% 28% 30% Enhedsadm. 70% FA 25% 33% 60% 23% 60% 26% ST ST 50% 8% 50% 14% 21% HE HE 40% 12% 11% 19% 40% 12% 11% Aarhus BSS 30% 13% Aarhus BSS 30% 14% 6% 18% 20% AR 20% AR 33% 33% 10% 18% 23% 10% 26% 18% 0% 0% Q Q Q Q Q Q Kommentarer Ovenfor er der afbilledet to diagrammer, hvor der skelnes mellem Enhedsadministrationen og Fællesadministrationen. I årets tre første kvartaler har der været væsentlige udsving i det procentvise forbrug på tværs af fakulteter, administrationscentre og i Fællesadministrationen. I tredje kvartal 2015 var der et rådgivningsforløb på både Administrationscenter Arts og Administrationscenter HE, mens der blev igangsat tre forløb på henholdsvis Administrationscenter Aarhus BSS og Administrationscenter ST. De fem hovedområder anvendte i 2014 følgende procentandele af det samlede forbrug: ADM (Enhedsadministrationen) 29 %, ST 32 %, Health 19 %, BSS 7 %, Arts 13 %. Det foreløbige forbrug i 2015 fordeler sig på følgende måde: Enhedsadministrationen 27 %, ST 25 %, HE 14 %, Aarhus BSS 11 %, Arts 23 %. AARHUS NOVEMBER

16 RÅDGIVNINGSOMRÅDER - Rådgivningsområder Q Q Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Kommentarer Som i de foregående statistikker dominerer rådgivningsområdet Stress/udbrændthed tredje kvartal Fra andet til tredje kvartal i 2015 er antallet af forløb omhandlende stress steget fra 27 til 34 henvendelser. Stressproblematikker udgjorde 72 % af henvendelserne i tredje kvartal 2015, hvilket sammenlignet med andet kvartal 2015 er et fald fra 75 %. To rådgivningsforløb har vedrørt Afskedigelse i tredje kvartal. Henvendelser vedrørende Samarbejdsproblemer er steget fra en til fem til ni henvendelser fra første til tredje kvartal. Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken for Q fremgår forskellen på fakulteternes og Enhedsadministrationens brug af ordningen i Q3 2015: : 47 forløb/8647 ansatte = 0,54 henvendelse pr. 100 ansatte. ARTS: 11 forløb/971 ansatte = 1,13 henvendelse pr. 100 ansatte. BSS: 3 forløb/917 ansatte = 0,33 henvendelse pr. 100 ansatte. HE: 9 forløb/2389 ansatte = 0,38 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 11 forløb/2587 ansatte = 0,43 henvendelse pr. 100 ansatte. Enhedsadm.: 13 forløb/1751 ansatte = 0,74 henvendelse pr. 100 ansatte. AARHUS NOVEMBER

17 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Q Arts 11 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 4 Institut for Kultur og Samfund 1 DPU 3 Institut for Kommunikation og Kultur 1 Øvrige 2 ST 11 Center for Bioinformatik (BiRC) 2 Interdisciplinary Nanoscience Center (inano) 1 Institut for Bioscience 1 Institut for Fysik og Astronomi 2 Institut for Husdyrvidenskab 1 Institut for Ingeniørvidenskab 1 Institut for Kemi 1 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 1 Øvrige 1 Aarhus BSS 3 Institut for Psykologi 1 Institut for Økonomi 2 Health 9 Institut for Biomedicin 4 Institut for Klinisk Medicin 4 Institut for Odontologi 1 Enhedsadministrationen 13 Administrationscenter Arts 1 Administrationscenter Aarhus BSS 3 Administrationscenter HE 1 Administrationscenter ST 3 IT 2 Uddannelse 2 Økonomi og Bygninger 1 Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. AARHUS NOVEMBER

18 Enheds Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS HE ST -adm kvartal* kvartal* kvartal *Antallet af ulykker kan adskille sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS HE ST ADM Anmeldte arbejdsskader Anmeldte arbejdsskader Enheds -adm. 21% ST 57% ARTS 4% BSS 0% HE 18% ADM 29% ST 40% 3. ARBEJDSSKADER ARTS 4% BSS 3% HE 24% Kommentarer I Q er der anmeldt 10 arbejdsskader, hvorved der er anmeldt 28 arbejdsskader i de tre første kvartaler af Aarhus BBS er det eneste fakultet, hvor der ikke er anmeldt arbejdsskader i 2015, mens både Arts og Enhedsadministrationen ikke har fået anmeldt arbejdsskader i tredje kvartal På ST er der i tredje kvartal 2015 anmeldt ni arbejdsskader, hvilket er flere anmeldelser end, der blev anmeldt på ST i første halvår af % af de anmeldte skader i 2015 er sket på ST. Imidlertid er der anmeldt væsentligt færre arbejdsskader på i forhold til tidligere år. Af de følgende sider fremgår det desuden, at der i 2015 er anmeldt væsentligt færre arbejdsskader med under én dags fravær, hvilket måske kan bidrage til at forklare, hvorfor ST s andel af anmeldte skader er steget i forhold til de foregående år. Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i anmeldte således forholdsvist mange arbejdsskader (78) i På trods af de lave anmeldelsestal i 2015 er det vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener i forbindelse med deres arbejde. AARHUS NOVEMBER

19 FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE Fraværsdage ved arbejdsskade 2015 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 0 Fraværsdage ved arbejdsskade 2014 ARTS BSS HE ST ADM Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 Kommentarer En ulykke kan ifølge Arbejdsskadestyrelsen anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. Der skal være sammenhæng mellem arbejdet og årsagen til skaden. Hvis en medarbejder får en skade, mens medarbejderen er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et ulykkestilfælde, fx hvor medarbejderen rejser sig fra en stol og får en diskusprolaps, skyldes ikke nødvendigvis arbejdet. Når der er sket en arbejdsulykke, har pligt til at anmelde ulykken senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker med under en dags sygefravær anmeldes i tilfælde af efterfølgende gener samt ved udgifter til behandling, lægeerklæringer mv. Udover de rapporterede arbejdsskader modtager HR også en mindre mængde anmeldelser af ulykkestilfælde og nærved-ulykker, som ikke opfylder Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets kriterier for anmeldelse. Den lokale arbejdsmiljøorganisation bør imidlertid give tilstrækkelig opmærksomhed til nærvedulykkerne, så fremtidige ulykker forebygges. I 2014 var knap 60 % (45/74) af de anmeldte arbejdsskader forbundet med under en dags fravær, hvilket adskiller sig fra 2015, hvor under 15 % af arbejdsskaderne har været forbundet med mindre end 1 dags fravær. AARHUS NOVEMBER

20 ARBEJDSSKADENS ART Skadens art 2015 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet Total 28 Overfladiske sår eller skader 0% Andet 14% Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 6% Hjernerystelse 4% Arbejdsskadens art Åbne sår 14% Tandskader 0% Forgiftning, infektion 7% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 57% Kommentarer De anmeldte skader omhandler som tidligere ofte led-skader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 57 % og 14 % af arbejdsskaderne i 2015 vedrører således disse kategorier, der i 2014 udgjorde 50 % og 25 % af de anmeldte arbejdsskader. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af kendte og mulige fareforhold. AARHUS NOVEMBER

21 FORDELINGEN AF ARBEJDSSKADER 2015 ARTS 1 Institut for Kommunikation og Kultur 1 Aarhus BSS 0 HE 5 Institut for Biomedicin 2 Institut for Folkesundhed 1 Institut for Retsmedicin 1 Institut for Klinisk Medicin 1 ST 16 Institut for Husdyrvidenskab 5 Institut for Agroøkologi 1 Institut for Bioscience 4 Institut for Datalogi 1 Institut for Kemi 1 Institut for Fødevarer 4 ADM 6 Administrationscenter Arts 1 Administrationscenter HE 1 Administrationscenter ST 1 Uddannelse 1 IT og Digitale Medier 2 AARHUS NOVEMBER

22 3. SYGEFRAVÆR Sygefravær ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige Sygedage Q Antal ansatte Q Antal sygedage pr. ansat Q ,6 0,8 0,7 0,7 2,0 0,0 1,1 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Sygefravær ARTS BSS HE ST Enheds adm. Øvrige Antal sygedage pr. ansat ,8 4,4 3,1 4,6 10,4-5,6 Antal sygedage pr. ansat ,0 5,9 3,9 5,4 11,4-6,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 1,4 0,8 1,4 2,5-1,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,1 1,6 1,2 1,8 3,1-1,9 Antal sygedage pr. ansat Q ,0 1,6 1,1 1,2 3,2 1,6 1,7 Antal sygedage pr. ansat Q ,4 1,0 0,8 0,9 2,1 0,3 1,2 Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100 %). Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal månedslønnede ansatte på kvartalets første og sidste dag. Kommentarer I forhold til tredje kvartal 2014 er det samlede fravær på i tredje kvartal 2015 faldet fra 1,5 dage til 1,1 dage. BSS, HE og ST havde i tredje kvartal ,7-0,8 fraværsdag pr. medarbejder, mens det registrerede fravær er dobbelt så hørt eller højere på henholdsvis Arts og i Enhedsadministrationen. På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der en betydelig forskel i det registrerede fravær. Sammenholdes tredje kvartal 2014 med tredje kvartal 2015 er der sket forskellige udviklinger i det registrerede fravær på fakulteterne. Fraværet på Aarhus BSS er således faldet med 0,6 dag. På HE er fraværet faldet med 0,1 dag, mens det på ST er faldet fra 1,4 dage til 0,7 dag. Det gennemsnitlige fravær på Arts er på samme niveau i tredje kvartal i begge år 1,6 dage. På de fire administrationscentre er det registrerede gennemsnitlige sygefravær henholdsvis 1,8 dage i Administrationscenter Arts og Administrationscenter Aarhus BSS og 2,8 dage på Administrationscenter HE og Administrationscenter ST, hvilket giver et gennemsnitligt fravær på 2,4 dage (2479 sygedage /1054 ansatte) i administrationscentrene. Fællesadministrationen havde et gennemsnitligt fravær på 1,4 dage (957 sygedage /697 ansatte) i tredje kvartal AARHUS NOVEMBER

23 Sygefravær 2015 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra HRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Fællesadministrationen. Antal ansatte Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR-nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke vil være overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. højest 50 dage på hele. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om 's retningslinjer for fravær på 1

24 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,0 Health ,1 Aarhus Business and Social Sciences ,6 Science and Technology ,2 Øvrige ,6 Enhedsadministrationen , ,7 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f , Øvrige , ,0 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,1 2

25 Aarhus Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f , Øvrige , ,6 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,2 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,6 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter Health , Administrationscenter BSS , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT og Digitale Medier , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,2 3

26 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,4 Health ,8 Aarhus Business and Social Sciences ,0 Science and Technology ,9 Øvrige ,3 Enhedsadministrationen , ,2 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts 1817 Inst. f. Kommunikation og Kultur , Inst. f. Kultur og Samfund , Inst. f. Pædagogik og Uddannelse , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Øvrige , ,4 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,8 Aarhus Business and Social Sciences 1072 Erhvervskommunikation, Inst. f , Institut for Forretningsudvikling , Juridisk Institut , Psykologisk Institut , Undervisning og Læring, Center for , Virksomhedsledelse, Inst. f , Øvrige , ,0 4

27 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,9 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,3 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter Health , Administrationscenter BSS , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT og Digitale Medier , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,1 5

28 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,6 Health ,7 Aarhus Business and Social Sciences ,8 Science and Technology ,7 Øvrige ,0 Enhedsadministrationen , ,1 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 1817 Inst. f. Kommunikation og Kultur , Inst. f. Kultur og Samfund , Inst. f. Pædagogik og Uddannelse , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Øvrige , ,6 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,7

29 Business and Social Sciences 1072 Erhvervskommunikation, Inst. f , Institut for Forretningsudvikling , Juridisk Institut , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Virksomhedsledelse, Inst. f , Økonomi, Inst. f , Øvrige , ,8 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,7 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,0 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter Health , Administrationscenter BSS , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,0

30 Årsplan LSU/LAMU 2016 Dato Møde Indhold Den 11. marts 2016 LSU Kompetenceudvikling opfølgning Budgetopfølgning 2016 MUS-opsamling 2015 LSU/LAMU LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Fysisk APV handleplan Den 25. maj 2016 LSU Budget 2017 Budgetopfølgning 2016 MUS-samtaler og temaer LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Psykisk APV (rapport forventes i uge 20. Planlægning af indsats vedr. Psykisk APV) LAMU Den 16. september 2016 LSU Budgetopfølgning 2016 Evaluering af lønforhandlinger LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Drøftelse af handleplaner vedr. Psykisk APV LAMU Den 9. november 2016 LSU Budget 2017 LSU/LAMU LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Årsplan 2017 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2017 (input til aflevering i jan.)

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LAMU - LSU-møde i ACA den 9. november 2016 LAMU/LSU Kl. 10.00 10.30 og LSU kl. 10.30 11.30 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale 204 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Ditte Jessing, DJ Zbigniew Sobkowicz, ZS Ivy Kirkelund (Næstformand), IK. Referent: Anne Risager, AR

Ditte Jessing, DJ Zbigniew Sobkowicz, ZS Ivy Kirkelund (Næstformand), IK. Referent: Anne Risager, AR LSU-møde i ACA den 8. maj 2015 Kl. 9:00-11:00 Referat Aarhus bygning 1431, lokale 013-015. Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Marianne Bach Birn, MBB Anders Gade Jensen, AGJ Knud Holt Nielsen,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes)

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes) Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.00-10.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. december 2017 Kl Dagsorden. Aarhus: Bygning 1443, lok.

AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. december 2017 Kl Dagsorden. Aarhus: Bygning 1443, lok. AARHUS UNIVERSITET Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. december 2017 Kl. 10.00-11.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET ARTS Dagsorden Ole Jensen Dato: 23.. februar 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 11.00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl og fælles LSU/LAMU kl (dagsorden udsendt separat)

LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl og fælles LSU/LAMU kl (dagsorden udsendt separat) LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 9.00 10.00 og fælles LSU/LAMU kl. 10.00 10.30 (dagsorden udsendt separat) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 1. december, kl. 13.-15. Nordre Ringgade 1, 8 Aarhus C Bygning 1431, lokale 21 + 23 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) ARTS LSU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 10:30-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Dato: 25. maj 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 1. juni 2018, kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-440, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET ARTS Dagsorden Ole Jensen Dato: 1. december 2017 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 7. december kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 16. juni 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D120. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 16. juni 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D120. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 16. juni 2017 Kl. 09.00-10.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D120 Mødedeltagere: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine Adams (BKA) Signe

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 25. maj 2016 (Kl. 9.00 10.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13/ Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13/ Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU Møde den: 13/1 2015 Lokale 313, bygning 1443 / Emdrup A204 Videolink LAMU Dagsorden Deltagere: Steen Weisner (SW), Signe Hvid Maribo (SHM), Martha Vogdrup Berdiin (MVB), Lars Mitens (LMI), Aino Lea Winther-Pedersen,

Læs mere

Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 LSU HR

Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 LSU HR Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 REFERAT LSU HR Til stede: Ledelsen: Louise Gade, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Lizzi Edlich, Ina Wilkens Nissen Referent:

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.) Dagsorden Side 1/1 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 11.00-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

Afbud: Dorthe M. Andersen, Bjørn Vinding Gulbech, Helle Karvonen, Kim Kusk Mortensen, Anne Olsen, Camilla Mikkelsen.

Afbud: Dorthe M. Andersen, Bjørn Vinding Gulbech, Helle Karvonen, Kim Kusk Mortensen, Anne Olsen, Camilla Mikkelsen. Møde den: 16. maj 2016 kl. 10-12 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Referat LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Christina Troelsen, Erling Kjeldsen

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 26. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Uddannelsestype Fakultet Insitut Fagområde Administrativ enhed 2013 2014 2015 2016 2017 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Ditte Jessing (DJ) AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 10:30-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdru lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET ST FAMU møde den: 11.12.2014 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Ny Munkegade 120 Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv.

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv. Side 1/5 Mødedato: tirsdag den 21. november 2017 kl. 12-14 Mødested: Rektoratets mødelokale Mødeemne: LSU/LAMU-møde Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen (deltog

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere