Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter"

Transkript

1 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave

2 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Region Nordjylland Sundhed & Sammenhæng Fyrkildevej Aalborg Ø Udgivelsesdato: 7. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland på 1

3 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Dette er en forkortet udgave af Patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter, som alene beskriver arbejdsdelingen mellem de involverede aktører, og deres roller i patientforløbet. For de faglige anbefalinger omkring indsatsen henvises til den fulde udgave af patientforløbet, som kan ses på dette link: Patientforløb i Primærsektoren for patienter med lænderygsmerter De sygdomsspecifikke sundhedsaftaler i Region Nordjylland Region Nordjylland og kommunerne i regionen besluttede i 2006, at der skal udarbejdes sygdomsspecifikke sundhedsaftaler for at sikre sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser. De sygdomsspecifikke aftaler omfatter patientforløb for mennesker med kroniske lidelser indenfor ni områder: - Hjerte-kar sygdomme - Diabetes type II - Demens - KOL - Osteoporose - Muskel- og skeletlidelser - Psykisk sygdom - Kræft - Overfølsomhed I 2008 blev der indgået en Generel rammeaftale om sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen. Den generelle rammeaftale fælles for alle sygdomsgrupper - indeholder bl.a. fælles principper for sammenhængende og styrkede patientforløb, den generelle arbejdsdeling mellem sektorer og at indsatsen bygger på evidens og fælles kvalitetsudvikling. Den generelle rammeaftale suppleres af de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler - udfyldningsaftaler, der bl.a. præciserer arbejdsdelingen mellem de forskellige sektorer i de enkelte dele af patientforløbet, den specifikke arbejdsdeling for sygdomsgruppen og den aktivitet aftalerne indebærer for region og kommuner. Det er frivilligt, om de enkelte kommuner vil tilslutte sig aftalerne og Sundhedsstyrelsen skal - i modsætning til de lovbestemte sundhedsaftaler - ikke godkende denne form for aftaler Baggrund for den sygdomsspecifikke aftale på Muskel-skeletområdet Denne aftale formidler de centrale og regionale retningslinjer for udredning, behandling og henvisning af patienter som henvender sig i primærsektoren med lænderygsmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde, opblussen/væsentlig forværring i en bestående tilstand eller langvarige lændesmerter. Lændesmerter forekommer hyppigt, og har generelt en god prognose, men med tendens til recidiv. I Sundhedsprofil 2010 undersøgelsen af danskere over 16 år angav 51,0 % af befolkningen at de havde haft smerter eller ubehag i ryg eller lænd indenfor de sidste 14 dage og 24,9 % heraf havde været meget generet af smerter i ryg eller lænd svarende til nordjyske borgere. I en tidligere dansk undersøgelse fandt man, at indenfor et år havde 35 % af befolkningen over 16 år haft ondt i lænderyggen, og 37 % af disse havde søgt behandling i primærsektoren; ca. 1/3 søgte behandling hos kiropraktor og 2/3 hos egen læge. I nogle få procent af tilfældene skyldes lændesmerter alvorlig underliggende sygdom (f.eks. cancer), og enkelte patienter får langvarige forløb med store menneskelige og økonomiske konsekvenser. De fleste 2

4 patienter færdigbehandles i primærsektoren, og kun en mindre del af patienter med rygsmerter udredes og behandles i sekundærsektoren. Omkostningerne ved patientgruppen har man ud fra data fra 2005 skønnet til på landsplan at udgøre ca. 16,8 mia.. Heraf udgør omkostninger ved behandling 5,6 mia., sygedagpenge 2,3 mia. og førtidspension 8,9 mia. Overførselsindkomster til bl.a. revalidering, fleksjob og arbejdsskadeerstatninger samt administrativ sagsbehandling var ikke medtaget selvom disse udgifter også udgør mange milliarder. Det kan derfor skønnes at man i dag anvender ca. 600 mio. kr./år til rygbehandling i Region Nordjylland. Pga. et stigende antal operationer for rygsmerter, udsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner den et sæt retningslinjer for visitation og henvisning af patienter med degenerative lidelser i columna, som er indarbejdet i det nedenstående 1. Implementeringen af de nye kliniske retningslinjer forventes at bidrage positivt til behandlingen af disse patienter. Der er dog mange uafklarede spørgsmål ift. hvorledes denne store patientgruppe, mest rationelt håndteres både ud fra et klinisk og økonomisk perspektiv. Forventningen er, at antallet af henvisninger til de reumatologiske rygambulatorier vil stige betydeligt efter indførelse af de nye retningslinjer for visitation og henvisning. Dette nødvendiggør at man administrativt og politisk forholder sig til hvorledes det øgede antal henvisninger skal imødekommes, herunder hvilke omfordelinger i ressourcer der er påkrævet. Der ses et stort forbedringspotentiale i forhold til behandlingseffekt og ressourceforbrug, ved en systematisk evidensbaseret udvikling af området og koordinering af indsatsen. Nedenfor vises først en skematisk opstilling af det aftalte patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter, og derefter beskrives kort de enkelte aktørers roller i forløbet. I bilag 1 er aktørernes roller opsummeret i to tabeller, som skitserer aktiviteter og roller i henholdsvis de første 8 uger af indsatsen, og i de efterfølgende uger, hvis patienten enten er i bedring, eller har været i et tilbud i sekundærsektoren. 1 I et notat fra fra Danske Regioner fremgår dog at antallet af operationer i perioden 2007 til 2010 i Region Nordjylland har været stabilt (+0,1 %) mod en vækst i hele landet på 16,6 % (per 1000 indbyggere ift. bopæls region). 3

5 Flowdiagram for Patientforløb i Primærsektoren Første konsultation Anamnese Objektiv undersøgelse Diagnostisk triage: - Røde Flag - Rodpåvirkning - Uspecifikke lændesmerter Vurdering af risiko for langvarigt forløb (Risikostratificering) Patientinformation Vurdering af om der er behov for revurdering før, der er gået 2 uger Overveje henvisning til supl. behandling i primærsektoren Efter 2 og 4 uger Henvisning til Reumatologisk Rygambulatorium. Supl. anamnese Efter behov supl. objektiv undersøgelse Vurdering af risiko for langvarigt forløb (Risikostratificering) Revurdering af patienten: - Ingen bedring - Invaliderende symptomer - Bedring Patientinformation Overveje henvisning til supl. behandling i primærsektoren Patienter med rodpåvirkning som ikke er i bedring efter 4 uger, henvises til rygambulatorium Efter 8 uger Henvisning til reumatologisk Rygambulatorium. Supl. anamnese Efter behov supl. objektiv undersøgelse Revurdering af patienten: - Ingen bedring - Bedring Patientinformation Fokus på daglige funktioner og arbejde. Overveje supl. behandling i Primærsektoren, eller det Kommunale Sundhedscenter. 4

6 Patientforløbets aktører og deres roller Borgere som får så ondt i ryggen i ryggen, at de overvejer behandling, henvender sig i langt de fleste tilfælde til enten deres egen læge (2/3) eller til en kiropraktor (1/3). Det er derfor primært Almen praksis og kiropraktorerne, der skal sikre at det skitserede patientforløb finder sted. Som det ses i flowdiagrammet på foregående side, så er det initiale patientforløbet i primærsektoren meget systematisk i sin udformning, og de forskellige aktører er tænkt til at skulle bidrage med deres indsats på relativt fastlagte tidspunkter i forløbet. Her vil der være en kort uddybning af de forskellige aktørers roller i det skitserede forløb. Et systematiske forløb skal være med til at sikre patienterne en hurtig indsats, men må omvendt ikke være med til at sygeliggøre patienterne. Det er derfor vigtigt, at alle aktører, som patienten kommer i kontakt har en kognitiv tilgang til undersøgelse og behandling af patienten. Det er vigtigt at pointere overfor patienten at der meget sjældent er tale om en alvorlig sygdom, og i øvrigt forsøge at få denne til at leve et så normalt og aktivt liv som det er muligt, herunder, at en sygemelding ikke altid er nødvendig. Almen Praksis Første henvendelse fra en borger til egen læge kan være over telefonen, som e-konsultation eller ved en konsultation i klinikken. Ved første konsultation i klinikken indledes patientforløbet, som skitseret, og egen læge foretager anamnese, undersøgelse og en diagnostisk triage, som den første stratificering af patienten. Er der tale om uspecifikke lændesmerter eller en mulig rodpåvirkning fortsættes med patientforløbet, som skitseret. M.h.t. indhold og omfang af undersøgelse og anamnesen henvises til den uforkortede udgave af patientforløbet. Ved undersøgelserne efter 2 og 4 uger kan det desuden overvejes at benyttes Start Back skemaet til at vurdere, om patienten er i risiko for at få et langvarigt forløb. Det er også vigtigt, at egen læge orienterer sig i forhold til arbejdssituationen og, om patienten har verserende sager omkring erstatning eller pension, da dette kan have en indflydelse på effekten af indsatsen. Efter aftale med patienten kan denne henvises til behandling hos kiropraktor eller praktiserende fysioterapeuter efter 2, 4 eller 8 uger i patientforløbet. Sker dette, er det vigtigt med en god og løbende kommunikation mellem lægen, patient og behandler m.h.p. at vurdere, om behandlingen har en positiv effekt, eller om patienten skal henvises til sekundærsektoren. Hvis patienten er sygemeldt, er det tillige vigtigt at overveje mulighederne i forhold til arbejdspladsen, fx ved at få istandsat en rundbordsamtale med arbejdsgiveren og kommunen. Kiropraktorerne Når en borger henvender sig til en kiropraktor med lændesmerter, har kiropraktoren, som egen læge, ansvaret for at patienten indgår i patientforløbet som skitseret herunder, at der foretages anamnese, undersøgelse og diagnostisk triage ved første henvendelse. Hvis det efter de 8 uger viser sig, at patienten ikke er i bedring, og derfor skal henvises til sekundærsektoren, er det for øjeblikket nødvendigt, at kiropraktoren beder patienten gå til egen læge m.h.p. at blive henvist videre. Har patienten først været ved egen læge inden henvendelsen til kiropraktoren, og er blevet anbefalet at modtage supplerende behandling, er det egen læge, der har ansvaret for at patienten følger det skitserede forløb. er Når en patient henvender sig til en praktiserende fysioterapeut, er det i langt de fleste tilfælde fordi de er blevet henvist af egen læge. Det er derfor vigtigt, at fysioterapeuten kender til det skitserede patientforløb, og dels via henvisningen og patienten selv kan orientere sig om, hvor i forløbet patienten befinder sig, når de kommer til fysioterapeuten. Det er derfor også vigtigt at fysioterapeuten og patienten løbende holder lægen 5

7 orienteret om udviklingen i patientens situation, således at lægen kan vurdere, om det er nødvendigt at viderehenvise patienten til sekundærsektoren. Med øje for det relativt kort patientforløb, er det vigtigt at patienten hurtigt kommer i gang med behandlingen hos fysioterapeuten, og at der er tale om et intensivt forløb. Reumatologisk Rygambulatorium Når en patient henvises videre til Reumatologisk Rygambulatorium, bør de indenfor en eller to måneder (afhængig af patientens tilstand jvf nye retningslinjer) efter henvisning være i gang med et forløb på sygehuset. I modsats fald træder det udvidede frie sygehus valg i kraft, hvilket betyder, at patienten har ret til at vælge et andet sygehus, herunder evt. et privat sygehus. Det er hensigten med indsatsen overfor mennesker med lænderygsmerter, at der skal ske en hurtig afklaring af deres situation, og at sygehuset skal tilbyde op til 12 ugers konservativ behandling. Er der ikke en positiv effekt af denne behandling, skal det vurderes, om et operativt indgreb kan være relevant. Kommunerne I det initiale patientforløb i primærsektoren er der ikke på figuren beskrevet en rolle for kommunerne. Der er dog ingen tvivl om, at kommunerne har en rolle, som i denne fase især vil være fokuseret på en arbejdsmarkeds og en social indsats afhængig af borgerens øvrige situation. I disse tilfælde vil der ofte være tale om en borger med et tilbagevendende problem. Kommunen vil typisk være involveret i de tilfælde, hvor der bliver tale om en længerevarende sygemelding, og der kan i disse tilfælde tages initiativ til et samarbejde mellem læge, kommune og arbejdsgiver m.h.p. at understøtte patientens mulighed for en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. I de fleste tilfælde er kommunens rolle mere fremtrædende i perioden efter det initiale forløb. I de tilfælde, hvor patienten opnår en positiv effekt af behandlingen på sygehuset, vil det være oplagt at kommunen kan spille en rolle fx i forbindelse med en tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt vedligeholdelse af den opnåede effekt og forebyggelse af tilbagefald. I de tilfælde, hvor patienten ender med at blive opereret, vil der være mulighed for at patienten udskrives til almen genoptræning i kommunen herunder evt. også en indsats i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Udvikling og forskning i tilknytning til patientforløbet Muskel-skeletforum er en del af den Nordjyske kronikermodel, og er nedsat med henblik på at støtte op om implementering, kvalitetssikring og udvikling af patientforløb for patienter med lændesmerter. I Muskelskeletforum deltager repræsentanter fra de relevante lægefaglige specialer, kommunerne, almen praksis, kiropraktorerne, de praktiserende fysioterapeuter og fra Regionshuset. Forskningsenheden for almen praksis i Nordjylland har i samråd med Muskel-skeletforum igangsat et studie, som skal undersøge hvordan et nyt patientforløb som dette bedst implementeres i almen praksis. Der er tale om et randomiseret studie, hvor 50 klinikker får en tildelt en ekstra indsats i forbindelse med implementeringen af patientforløbet. Senere er der planer om også at se nærmere på de sundhedsmæssige effekter af de nye indsatser, der med tiden skal kobles på patientforløbet. Forskningsresultater fra forskningsenheden for almen praksis kan således medvirke til løbende at videreudvikle patientforløbet. Muskel-skeletforum: Formand: Martin Bach Jensen, Kontaktoplysninger: Sekretariat: Sundhed & Sammenhæng v. Lars Lejbølle, Kontaktoplysninger: Se i øvrigt: 6

8 Bilag 1: Aktiviteter og aktørernes roller. 0 8 uger: Aktivitet Udredning og løbende vurdering: Udføres af Kiropraktor Behandling: - Medicinsk behandling - Information / kognitiv indsats Alle - Øvelsesterapi Privatpraktiserende fysioterapeut Kiropraktor - Manuel terapi Kiropraktor Henvisning til: - Socialmedicinsk indsats - Arbejdsmedicinsk indsats - Behandling og udredning i sekundær sektor Socialmedicinsk indsats: - Fokuseret socialmedicinsk Socialmedicinsk enhed 3 samtale 2 - Misbrugsproblematik Kommunalt misbrugscenter Arbejdsmedicinsk indsats: - Opfølgningssamtale Kommune - Arbejdsfastholdelse Kommunalt jobcenter Arbejdsgiver Arbejdsmedicinsk klinik 2 Vurdering hos egen læge efter 2 uger, og igen 4 uger. Hvis patienten er sygemeldt og ikke umiddelbart står overfor en raskmelding, og der ikke er en umiddelbar biomedicinsk grund til dette, kan patienten henvises til en fokuseret socialmedicinsk samtale på Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus. Kriterier for henvisning af lænderygpatienter til Socialmedicinsk Enhed (ud fra ovenstående) - Vanskeligt/ ikke muligt at vende tilbage til tidligere arbejde pga. vedvarende fysiske barrierer? - Vanskeligt/ikke muligt at vende tilbage til tidligere arbejde pga. sociale eller psykosociale belastninger og herunder sygdomsbekymring? Ved misbrug forventes iværksat tiltag af egen læge. - Er der en pågående erstatningssag (rullemenu), der vanskeliggør forløbet? I rullemenu kan fremgå forsikringssag, arbejdssag mv. Ved pågående arbejdsskadesag kan henvises til Arbejdsmedicinsk Klinik. Ved mistanke om arbejdsbetinget sygdom henvises til Arbejdsmedicinsk Klinik (som vanligt). 3 Under forudsætning af at der skabes mulighed for henvisning til dette 7

9 Hvis patienten er i bedring efter 8. uge eller efter tilbud i sekundærsektor: Aktivitet Udføres af Genoptræning - Almen genoptræning Kommunens træningsafdeling Sekundær forebyggelse - Fysisk træning / aktivitet Kommunalt træningstilbud - Smertebehandling - Livsstilsintervention i forhold Kommunalt sundhedscenter til rygning og vægttab Social medicinsk indsats - Misbrugsproblematik Kommunens misbrugscenter - Pensionssag / forsikringssag /arbejdsskadesag Arbejdsmedicinsk indsats - Arbejdsfastholdelse & tilbagevenden til arbejde Kommune Socialmedicinsk enhed Kommunalt jobcenter Arbejdsgiver Socialmedicinsk enhed Arbejdsmedicinsk klinik 8

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Til Deltagere i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Sundhed & Sammenhæng Sundheds- og Kvartershuset Fyrkildevej

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 6. september 2011

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 6. september 2011 Til Deltagere i Muskel-skeletforum Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 6. september 2011 Dagsorden: 1. Diskussion af revideret udkast til patientforløb i primærsektoren med fokus på følgende

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Ansøgning fra Aalborg Kommune til puljen vedr. forløbsprogrammer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning fra Aalborg Kommune til puljen vedr. forløbsprogrammer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning fra Aalborg Kommune til puljen vedr. forløbsprogrammer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Indledning Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner besluttede i 2006,

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Punkt 5. Status på tilbud til borgere med smerter i ryggen finansieret gennem de statslige kronikermidler - en udmøntning af sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. muskel skelet sygdomme. 2010-28362. Orientering:

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Sundhedsaftalen Model for samarbejdsaftale vedr. Træning i stedet for operation Knæartrose

Sundhedsaftalen Model for samarbejdsaftale vedr. Træning i stedet for operation Knæartrose Sundhedsaftalen 2015-2018 Model for samarbejdsaftale vedr. Træning i stedet for operation Knæartrose Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt november 2016 Model for arbejdsdeling,

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Indledning.....................................................................................................

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Udkast til FORSIDE: Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland ( billeder, logoer mv. indsættes) Version november 2010 Side 1 af 7 Udkast til Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 7. februar 2012

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 7. februar 2012 Til Deltagere i Muskel-skeletforum Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 7. februar 2012 Dagsorden: 1. Orientering Sundhed & Sammenhæng en ny afdeling i Regionen. 2. Fra sidste møde: Muligheder

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen Demensnetværk Jesper Torp Nielsen Punkter Status for implementering af udredningsmodellen Rebild. Status på organiseringen af e for DÆMP/Demens afholdt møde i FFKS Andet? S u n d h e d s k o o r d i n

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter. Formidlingsmøde Aalborg 20. november 2012

Patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter. Formidlingsmøde Aalborg 20. november 2012 Patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Formidlingsmøde Aalborg 20. november 2012 NY AFTALE PÅ MUSKELSKELETOMRÅDET STIGENDE RYGKIRURGISK AKTIVITET => NYE NATIONALE RETNINGSLINJER

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter

11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter BESLUTNINGSPROTOKOL Sager til efterretning 11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter SOU 402/2005 J.nr. 28/2003 INDSTILLING OG BESLUTNING Sundhedsforvaltningen indstiller, at

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Patientforløb i primærsektoren - for patienter med lænderygsmerter. Region Nordjylland

Patientforløb i primærsektoren - for patienter med lænderygsmerter. Region Nordjylland Patientforløb i primærsektoren - for patienter med lænderygsmerter Region Nordjylland ARBEJDSGRUPPEN FOR LANGVARIGE LÆNDERYG SMERTER under TVÆRSEKTORIELT MUSKEL-SKELETFORUM Januar 2012 Arbejdsgruppens

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere