KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene danskpapirisolering.dk, danskpapirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnene. Klageren har endvidere nedlagt påstand om frifindelse over for den af indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Indklagedes påstande Frifindelse for klagerens påstand, samt at klageren tilpligtes at overdrage domænenavnet papirisolering.dk. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. april 2008 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 16. maj 2008, replik af 19. maj 2008 med 2 bilag (5 og 6) og duplik af 10. juni 2008 med 4 bilag (A-D). Registreringsdato: Domænenavnene danskpapirisolering.dk og trekantens-papirisolering.dk er registreret den 21. februar Domænenavnet dansk-papirisolering.dk er registreret den 10. april Domænenavnet papirisolering-danmark.dk er registreret den 9. april Domænenavnet papir-isolering.dk er registreret den 28. februar

2 Sagsfremstilling: Klager har oplyst følgende: Indklagede har siden 14. jan været indehaver af domænet Dette domæne har navn efter arten af et produkt som bruges af mange isolatører i branchen og er ikke kendetegnende for noget specifikt som indklagede beskæftiger sig med. Der henvises til bilag 3 - brev af 25. april 2007 fra Patent og Varemærkestyrelsen som afslår at registrere papirisolering som varemærke, da det, som de begrunder, repræsentere arten af den varer som indklagede sælger/forarbejder. Indklagede og klager har siden september 2005, haft kendskab til hinandens virksomheders eksistens via et fælles kursus hos vores leverandør af papirisolering. Der har siden denne periode været et sporadisk, men godt samarbejde imellem de 2 virksomheder. 28. august 2007 registrer vi så domænerne i forbindelse med, at vi tidligere har omdannet vores firma til et ApS og samtidig får registreret binavnet Dansk Papirisolering ApS jfr. bilag 1. Dette falder åbenbart indklagede for brystet, da han mener at have rettighederne til navnet "papirisolering" pga hans tidlige registrering af domænet Uden dialog eller anden kommunikation registrerer han blandt mange flere domænenavnene: registreret den 21. feb papirisolering.dk registreret den 21. feb registreret den 21. feb (refererer til vores geografiske beliggenhed i centrum af Trekant-området) Endvidere registrerer han domænenavnet den 10. april 2008, efter vores mail af 8. april 2008 (i dette brev får vi fejlagtigt skrevet domænenavnet med bindestreg), hvor vi appellere til en mindelig overdragelse af domænenavnet, (vi har på dette tidspunkt ikke opdaget de andre navne indklagede har registreret, som krænker og snylter på vores firmanavn) - Se bilag 4 - mail af 8. april Ligeledes registrerer indklagede domænenavnet den 9. april Vores mail af 8. april 2008 ender i øvrigt ud med, at vi bliver ringet op af [A], som er den formelle ejer af Holm Isolering ApS, som i meget iltre toner belærer os om hans rettigheder til navnet papirisolering samt i øvrigt udtaler sig meget nedladende om vores gøren og laden samt hjemmesider, hvilket vi betragter som værende uvæsentligt i denne sammenhæng. Efter en relativ kort, næsten envejs, dialog ender samtalen med, at vi opfordres til at gå til vores advokat, hvis vi vil ham noget. [ ] Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at vi ikke har interesse i at forfølge disse. Ligeledes har indklagede registreret flere udenlandske topdomænenavne af ren chikane/snylteri magen til vores firmanavn og -adresse bla. følgende: 2

3 Listen er muligvis ikke fyldestgørende, da vi ikke har kendskab til, hvorledes udenlandske domænenavne søges ud fra registranten. Klageren har som bilag 1 fremlagt en fuldstændig rapport fra CVR-registeret vedrørende klager, hvoraf fremgår, at klageren har registreret binavnet Dansk Papirisolering ApS. Som bilag 3 er fremlagt kopi af brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 25. april 2007 vedrørende en ansøgning om registrering af varemærket papirisolering. I brevet meddelte styrelsen under henvisning til varemærkelovens 13, stk. 2, at styrelsen havde fundet, at varemærket ikke havde fornødent særpræg. Som bilag 4 er fremlagt kopi af af 8. april 2008 fra klageren til indklagedes direktør, hvori klageren under henvisning til klagerens binavn anmoder om, at indklagede overdrager domænenavnet dansk-papirisolering.dk til klageren. I klagen har klageren påstået indklagede tilpligtet at overdrage domænenavnet haastrupvej138papirisolering.dk, som indklagede registrerede den 21. februar 2008, til klageren. Indklagede har i svarskriftet taget bekræftende til genmæle over for denne påstand. Indklagede har oplyst følgende: Vedrørende indklagede kan det oplyses, at indklagede personligt ejer de i sagen omhandlende domæner. Domænerne er udlånt til Holm Isolering ApS. Indklagede er eneanpartshaver i selskabet. Hendes ægtefælle [A] er ansat som direktør. Indklagede, hendes ægtefælle eller selskaber som de kontroller hel eller delvist, ejer ikke Indklagede har ingen kendskab til domænernes ejerforhold. Indklagede begyndte i 2003 at anvende ordet "papirisolering" i forbindelse med isolering af ejendomme. Det er [A]s opfattelse, at han var den første i Danmark til at anvende ordet. En nærmere undersøgelse hos Dansk Sprognævn viser, at ordet ikke findes i hverken nudanskordbog, retskrivningsordbogen eller andre ordbøger. Sammensætningen af ordet papir og isolering er dog i overensstemmelse med dansk retskrivnings tradition for sammensætning af 2 ord. Dansk sprognævn har søgt på ordet i infomedia.dk, og ordet kan spores tilbage til en artikel i Herefter er brugen af ordet tiltaget. Det må derfor konkluderes, at [A] ikke var den første til at bruge ordet, men at han muligvis ikke har hørt om ordet, før han sammensatte de 2 ord. Indklagede registrerede den 14. januar 2005 domænet Domænet er valgt ud fra, at virksomhedens vigtigste isoleringsmateriale er granuleret genbrugspapir. Her skal det be- 3

4 mærkes, at Dansk Hulmursisolering ApS i henhold til deres hjemmeside primært anvender polystyren (Flamingo). Klagerne og [A] mødte hinanden på et kursus i september Kurset blev afholdt på et tidspunkt, hvor indklagede var begyndt at bruge ordet samt produktet. På kurset blev klageren introduceret til produktet og har efterfølgende fået teknisk bistand af indklagede. Der har aldrig været tale om et samarbejdsforhold, idet klageren kun har henvendt sig til indklagede med tekniske spørgsmål, idet indklagede var mere erfaren med anvendelse af produktet. Indklagedes virksomhed består i dag af en tregrenet virksomhed. Den første gren importerer granuleret genbrugspapir. Det importerede genbrugspapir anvendes i virksomhedens to øvrige grene. Den anden gren anvender genbrugspapiret til isolering i ejendomme primært i gl. Ribe amt. Der anvendes isoleringsmaskine, trailer og bil. Denne del af virksomheden kan beskrives som den traditionelle håndværksdel. Den sidste gren er en samarbejdsgren. Denne del af virksomheden beskæftiger sig med etablering af et netværk af isoleringsvirksomheder, som skal anvende genbrugspapiret fra virksomheden. Samarbejdspartnerne forpligtes sig til at købe genbrugspapir hos indklagede mod at få know how fra indklagede. Herudover udlånes domæner til samarbejdspartnerne. I øjeblikket er der en samarbejdspartner i Ølgod og en på Fyn. Samarbejdspartneren i Ølgod har lejet og partneren på Fyn har lejet Der er konkrete projekter i gang i trekantsområdet til hvilket formål er indkøbt. Det skal bemærkes, at indklagede fik egenimport i februar måned er taget i brug på Fyn. vil blive taget i brug indenfor 1 måned. vil blive taget i brug inden for et halv år. Hvad angår oplyser indklagede, at domænet blev registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren. Domænet vil derfor blive overdraget snarest muligt. Klageren har i replikken anført følgende: Indklagede skriver, at "Dansk Hulmursisolering ApS i henhold til deres hjemmeside primært anvender polystyren (Flamingo)." - Til dette skal bemærkes, at dette gør sig gældende for så vidt angår hulmursisolering. Et simpelt opslag på domænet ville have fortalt, at vi under vores registrerede binavn Dansk Papirsisolering ApS i sagens natur bruger papirisolering i stor stil i andre konstruktioner. Det skal således bemærkes, at klager på indeværende års 4 første måneder har haft en omsætning på papirisolering alene svarende til indklagedes fulde omsætning i hele sidste offentliggjorte årsregnskab. De forretningsmæssige interesser i domænerne, kan således ikke tilsiges at være større for indklagede end klager, måske snare tværtimod. [ ] Det er muligt, at indklagede ikke vil vedkende sig en form for samarbejde, det skal dog bl.a. bemærkes at indklagede således på sin hjemmeside flere steder benytter tekster, efter aftale, som klager først anvendte på sin hjemmeside. Også på andre mindre områder har der været et sporadisk samarbejde. 4

5 Det betvivles, at indklagede ejer domænet da han hverken står som ejer eller registrant. Dette er dog uvæsentligt for sagen. Indklagede skriver i sit svarskrift "Hvad angår oplyser indklagede, at domænet blev registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren..." Dette er ikke korrekt, indklagede oprettede domænet den 21. februar 2008 og vi kontakter ham første gang i denne sag (og i det hele taget i år) 8. april. Domænet er registreret samme dato som domænerne og hvorfor det må antages at det er samme fejlagtige "desperation" som ligger til grund for registreringen og ikke en sund forretningsmæssig beslutning. Om indklagedes krav om overdragelse af domænet skal følgende gøres gældende: Dansk Hulmursisolering ApS har siden september 2005 arbejdet regelmæssigt med produktet papirsisolering og har i dag efterhånden oparbejdet en kundekreds som gør, at der næsten dagligt isoleres med dette produkt. Domænet er erhvervet med henblik på, at tydeliggøre vores arbejde med papirisolering, da vores oprindelige hoveddomæne ikke direkte signalere brugen af dette produkt. Der er siden oprettelsen af firmanavnet Dansk Papirisolering ApS sket en målrettet og tydelig markedsføring med dette firmanavn på selvstændige brochurer, hjemmeside og på anden vis. Brochuren er vedlagt som bilag 6 og ses på forsiden afwww.papir-isolering.dk. Brochuren er lavet på så tidligt et tidspunkt, at vi endnu ikke havde erhvervet domænet. I stedet har vi på brochuren brugt domænenavnet men da det efter vores oplysninger giver lavere ranking på søgemaskinerne, valgte vi senere at satse på det danske domænenavn Vi er netop nu ved, at få finjusteret vores nye hjemmeside layout, hvorfor der ikke er let genkendelighed imellem det man møder på de 2 sider, vil inden for de næste par måneder, når det nye hjemmeside layout er endeligt færdig, blive nedlagt og forwardet til Klageren har som bilag 6 fremlagt kopi af brochuren Dansk PAPIRisolering, som er udgivet af klageren. I folderen benyttes betegnelsen papirisolering generisk, mens Dansk Papirisolering angives som et markedsføringsnavn for klagerens produkter. Indklagede har i duplikken anført følgende: Som dokumentation for anvendes af vedlægges annoncer fra 2005, 2006 og Endvidere vedlægges udskrift fra Ugeavisen Esbjergs kundedatabase. I databasen er hver indrykning noteret. Det skal bemærkes, at der har kørt annoncerer i andre tidsskrifter, men det har ikke været muligt at fremkomme med kopier. Henvisning til forefindes på tøj, klistermærker, messestande samt 2 stor isoleringstraileren. Se evt. billeder på hjemmesiden. Hvad angår er det korrekt, at domænet er ejet af Semberlund byg og papirisolering ApS. Imellem Semberlund byg og isolering ApS og indklagede er der et kontraktforhold, hvor Semberlund byg og papirisolering ApS har forpligtet sig til at overdrage domænet ved ophør af virksomheden eller opsigelse af kontrakten om levering af papirisolering fra indklagede. Kontrakten vil ikke blive fremlagt, idet den indeholder forretningshemmeligheder. 5

6 er ikke en del af denne tvist. Men de faktiske omstændigheder om domænet har relevans, når og skal vurderes. Det første domæne er meget naturligt, idet importeringen af papirisolering foregår i papirisolering-danmark ved indklagede. Udskrift fra CVR registret vedlægges. Domænet svaret derfor til virksomhedens navn. Danmark er ikke en bøjning af ordet dansk. Danmark er et proprium, og ordet dansk er et adjektiv. Der er derfor meget stor forskel på disse to ord. Ordene er almindelige anvendt i det danske sprog og signaler ikke særlige virksomheder, effekter eller lign. Domænerne dansk-papirisolering.dk og danskpapirisolering.dk skal i fremtiden anvendes som hovedhjemmesiden for de selvstændige isoleringsvirksomheden, der bliver registreret som aftager af isoleringsmaterialet fra indklagede. Fra hovedhjemmesiden skal aftageren kunne finde de individuelle hjemmesider. Indklagede er en mindre virksomhed, som har anvendt meget tid på importeringsdelen, derfor er hjemmesiden endnu ikke oprettet. Det sidste domæne, trekantenspapirisolering.dk, vil om kort tid blive taget i brug, idet forhandlingerne med en aftager i trekantsområdet forventes at være etableret inden sommerferien. Det er korrekt, at klageren har en større omsætning end indklagede. At klagerens omsætning er 3 gange så stor med omkring 9 ansatte i forhold til indklagedes omsætning med 1 ansat er uden betydning for sagen. Det relevante forhold er interessen i domænerne. Retspraksis er ikke, at den der er sidst i tid men størst i omsætning vinder ret, tværtimod. Først i tid og med en rimelig forretningsmæssig interesse vinder ret. Indklagede arbejder kun med papirisolering, hvorimod produktet for klageren er sekundært i forhold til bl.a. flamingo. Det må afvises, at indklagede har kopieret ting fra klagerens hjemmeside. Klagerens hjemmeside er, efter indklagedes opfattelse, meget uprofessionel. Kopiering har derfor ingen interesse. Indklagede har derimod udlånt brochure til klageren, som klageren kunne anvende som idékatalog. Hvad angår papir-isolering.dk må det antages, at den er registreret af klageren, idet klageren er bekendt med forvekslingsmuligheden. På registreringstidspunktet havde klageren ingen betydelig omsætning på produktet, men havde udelukkende kendskab til navnet papirisolering gennem indklagedes firma. Klageren opererer i hele landet, herunder Esbjerg. Indklagede opererer primært i Syddanmark, men ønsker med den nye importdel at udvide betragteligt. Sekretariatet har kunnet konstatere, at en søgning på betegnelsen papirisolering i søgemaskinen Google resulterer i ca hits. Ved en gennemgang af de første 50 hits kan det konstateres, at betegnelsen generelt anvendes generisk, herunder på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside, hvor følgende blandt andet fremgår: Papirisolering Papirs isoleringsevne målt med varmestrømsmåler Varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis papiruld og mineraluld er blevet målt. Det gennemsnitlige måleresultat viser, at varmestrømmen gennem papirisolering er 20 pct. større end gennem mineraluld. Et andet resultat af målingerne er, at fugtindholdet i papirisoleringen ikke ser ud til at forringe varmeisoleringsevnen, så længe der er tale om konstruktioner med et acceptabelt fugtindhold. 6

7 Ved søgning på betegnelsen dansk papirisolering fremkommer 8 hits, som alle relaterer sig til klageren. Domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk er ikke set aktivt anvendt for en hjemmeside, mens klagesagen har verseret. Sekretariatet har ved opslag den 28. august 2008 på domænenavnet papir-isolering.dk taget følgende kopi: Der er ikke set væsentlige ændringer i brugen af domænenavnet, mens klagesagen har verseret. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klagerens binavn, Dansk Papirisolering ApS nyder beskyttelse efter markedsføringslovens 18, at ordet Danmark i domænenavnet papirisolering-danmark.dk er en grammatisk bøjning af dansk og dermed ligger tæt op ad klagerens forretningskendetegn, at indklagede var i ond tro, da indklagede registrerede domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk, og trekantenspapirisolering.dk, at indklagede ved sin brug af domænenavnene danskpapirisolering.dk, danskpapirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk, og trekantens-papirisolering.dk krænker og snylter på klagerens forretningskendetegn, at indklagede dermed har handlet i strid med markedsføringslovens 18, 7

8 at klageren ikke er bekendt med en konkurrencesituation i trekantsområdet og på Fyn, og at indklagedes anbringende om, at klagen skulle være motiveret heraf, bestrides, at der i forhold til klagerens selvstændige påstand henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 25. april 2007, jf. bilag 3, hvoraf fremgår, at ordet papirisolering ikke har fornødent særpræg, og at der i forhold til klagerens selvstændige påstand i øvrigt henvises til klagenævnets afgørelse i sag nr vedrørende domænenavnet head-set.dk. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisoleringdanmark.dk og trekantens-papirisolering.dk primært er tilknyttet den virksomhed, som indklagede beskæftiger sig med, at ordene dansk, papir, isolering, danmark og trekanten er generelle ord, som ikke henviser til en bestemt virksomhed, at indklagede har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i de omtvistede domænenavne, at indklagede har godtgjort, at domænerne ikke er købt med henblik på markedsføring i strid med markedsføringsloven eller lov om god domæneskik, at klagerens eneste formål med nærværende sag er at påtvinge indklagede at indstille konkurrencen i trekantsområdet og på Fyn, at det til støtte for indklagedes selvstændige påstand gøres gældende, at køb af et domænenavn med en bindestreg i modsætning til det oprindelige domænenavn uden bindestreg af en virksomhed indenfor samme branche og konkurrenceområde efter fast praksis anses for at være i strid med såvel domæneloven som markedsføringsloven, at klagerens brug af domænenavnet papir-isolering.dk er egnet til at skabe forveksling mellem klageren og indklagede, og at klagerens registrering af domænenavnet papir-isolering.dk er i strid med domæneloven 12 samt markedsføringslovens 18. Nævnets bemærkninger: Indklagede har til støtte for sin selvstændige påstand gjort gældende, at klagerens registrering af domænenavnet papir-isolering.dk er i strid med markedsføringslovens 18. Klageren har herover for påstået frifindelse under henvisning til, at betegnelsen papirisolering er en almindelig betegnelse, som der ikke kan opnås kendetegnsret til. Nævnet lægger på baggrund af det oplyste til grund, at betegnelsen papirisolering i almindelighed anvendes som en beskrivende betegnelse for det produkt, som blandt andre klager og indklagede udbyder. Betegnelsen har derfor som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Vil indklagede påberåbe sig en særlig kendetegnsret til denne betegnelse, må indklagede derfor godtgøre, at indklagede har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at indklagede har godtgjort, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Dette understøttes dels af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 25. april 2007, jf. bilag 3, dels af sekretariatets undersøgelser. Selv om indklagede ikke har eneret til betegnelsen papirisolering, forudsætter klagers anvendelse af domænenavnet papir-isolering.dk dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). 8

9 Ved at vælge at drive sin virksomheds hjemmeside under domænenavnet papirisolering.dk løber indklagede den risiko, at denne betegnelse der som nævnt er rent beskrivende eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, der som led i markedsføringen af samme type ydelser har behov for at anvende ydelsernes generiske betegnelse, herunder som domænenavn. Klageren har erhvervet domænenavnet papir-isolering.dk til brug for sin virksomhed, som blandt andet driver erhverv med papirisolering. Klageren anvender ikke betegnelsen på en sådan måde, at der fx gives indtryk af, at klageren skulle være den eneste internetbaserede udbyder af varer og ydelser relateret til papirisolering, og der er ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at klagers registrering og brug af domænenavnet papir-isolering.dk skulle være retsstridig i forhold til indklagede. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tage indklagedes selvstændige påstand til følge. Klageren har til støtte for sin påstand vedrørende domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk gjort gældende, at klagerens binavn, Dansk Papirisolering, er beskyttet efter markedsføringslovens 18. Betegnelsen dansk papirisolering består af ord, der fremstår som en beskrivelse af klagers ydelser og nationale tilhørsforhold, og betegnelsen har derfor som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen dansk papirisolering, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at klageren har godtgjort, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Selv om klageren ikke kan få medhold i sine kendetegnsretlige indsigelser over for indklagedes brug af domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisoleringdanmark.dk og trekantens-papirisolering.dk, skal indklagede dog ved sin brug af domænenavnene overholde god domænenavnsskik, jf. ovenfor. Domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er i alt væsentligt identiske med klagerens binavn. Når henses hertil samt til, at indklagede foretog registrering af danskpapirisolering.dk samtidig med, at indklagede registrerede domænenavnet haastrupvej138papirisolering.dk, som ifølge indklagedes egne oplysninger er registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering af netop domænenavnene danskpapirisolering.dk og danskpapirisolering.dk er sket på samme baggrund. Registreringerne må derfor antages at være foranlediget af indklagedes kendskab til klagerens brug af selskabsnavnet Dansk Papirisolering og af den konflikt, som der tilsyneladende har været mellem parterne på tidspunktet for registreringerne af domænenavnene. Det må på denne baggrund antages, at indklagedes registrering af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er sket med det formål enten at lede internetbrugere, der søger efter klageren på internettet, hen til hjemmesiden for indklagedes egen virksomhed eller med henblik på at chikanere klageren. 9

10 Indklagede synes dermed ikke at have nogen loyal interesse i at opretholde registreringerne af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk, som klageren har et åbenlyst behov for at kunne gøre brug af. Indklagedes fastholdelse af disse domænenavnsregistreringer kommer herefter til at fremstå som illoyal over for klageren og dermed som stridende mod god domænenavnsskik, da registreringerne er til væsentlig gene for klageren, dels fordi de er forvekslelige med klagers selskabsnavn og egnede til at skabe forvirring hos klagers kunder, dels fordi registreringerne hindrer klageren i at registrere sit selskabsnavn som domænenavn. Nævnet finder på denne baggrund, at indklagedes registrering og fastholdelse af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1. For så vidt angår domænenavnene papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk, er der tale om to domænenavne, der begge er sammenstillinger af almindelige beskrivende ord, som ikke heller ikke når de sættes sammen umiddelbart forbindes med klageren eller klagerens virksomhed. Det kan samtidig ikke afvises, at indklagede som selv driver virksomhed med papirisolering kan have en loyal interesse i at registrere og gøre brug af disse domænenavne. Nævnet finder derfor, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at give klageren medhold i den del af klagers påstande, som vedrører dem. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Betina Sørensen, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Dansk Hulmursisolering ApS. Overførslerne gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyrerne for klagen vedrørende danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk tilbagebetales til klageren. Der kan ikke gives klageren, Dansk Hulmursisolering ApS, medhold i, at indklagede, Betina Sørensen, skal overdrage domænenavnene papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk til klageren. Der kan ikke gives indklagede, Betina Sørensen, medhold i, at klageren, Dansk Hulmursisolering ApS, skal overdrage domænenavnet papir-isolering.dk til indklagede. Dato: 29. december 2008 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Thomas Riis 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 577 Klager: Multihåndværkeren v/h.c. Christophersen Brunsøvej 15 Hareskovby 3500 Værløse v/advokat Johnny Petersen Indklagede: DITCON A/S H.C. Ørsteds Vej 55 1879 Frederiksberg C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0082 Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th. 2200 København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade 26 6950 Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1498 Klager: Ophelia v/carsten Kressner Gasværksvej 4e 1665 København V Indklagede: Ofelia Copenhagen ApS Amagertorv 3 1160 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere