Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter Bilagsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel"

Transkript

1 Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag 20 Bilag 21 Bilag 22 Bilag 23 Bilag 24 Bilag 25 Bilag 26 Bilag 27 Bilag 28 Bilag 29 Bilag 30 Bilag 31 Bilag 32 Bilag 33 Bilag 34 Bilag 35 Bilag 36 Bilag 37 Bilag 38 Bilag 39 Bilag 40 Bilag 41 Energimærkningsskala for en- og flerfamiliehuse Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger Brændværdier for forskellige brændsler Omsætning mellem energienheder Ejeroplysningsskema til brug ved energimærkning af ejendomme BBR anvendelseskoder Temperaturfaktor, b for klimaskærmen U-værdier for typiske bygningsdele U-værdier og g-værdier for typiske vinduer Glasandele og afskærmningsfaktorer for typiske vinduer og solafskærmninger Ældre bygningsreglementers krav til U-værdier Typiske konstruktioner i Danskernes huse Levetider for energibesparende forslag Overslagsværdier for infiltration Ventilation i typiske rum Varmegenvinding i ventilationsanlæg Lysstofrør Benyttelsesfaktor for belysning Arbejdslamper Temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg Overslagsværdier for kedeltab Gennemsnitstab for fjernvarmeinstallationer og vekslere Virkningsgrad for ovne Varmetab fra varmtvandsbeholdere Varmetab fra rør Korrektion af beregningsmæssig gennemsnitstemperatur Sammenhæng mellem t, CO 2 -indhold, og røgtab - oliefyrede kedler Sammenhæng mellem t, CO 2 -indhold, og røgtab gasfyrede kedler Bygningsreglementets krav ved ombygning eller udskiftning Aftaleseddel Energipriser Koder for bygningsdele Grundluftskifte i småhuse Oversigtsskema for den nye energimærkeordning Eksempler for datablade for solvarme Eksempel på positivliste for systemgodkendte varmepumper og klimaanlæg. Korrektionsfaktor fe og estimeret effektivitet Relativ COP og testtemperaturer Eksempel på oplysninger om biobrændselskedler Eksempler på energimærker Standardskygger for eksisterende bygninger

2

3 Bilag 01 Energimærkningsskala for en- og flerfamiliehuse Skalatrinene gælder for bygninger med følgende BBR-anvendelseskoder: 110 Stuehuse til landbrugsejendom 120 Fritliggende enfamiliehuse 130 Række-, kæde- og dobbelthuse 140 Etageboligbebyggelse 150 Kollegium 160 Døgninstitution 190 Anden bygning til helårsbeboelse 510 Sommerhuse, der mærkes som enfamiliehuse Skalatrin Grænseværdi i kwh/m² år A1 < /A A2 < /A B1 < /A B2 < /A C1 < /A C2 < /A D1 < /A D2 < /A E1 < /A E2 < /A F1 < /A F2 < /A G1 < /A G2 > /A A er det opvarmede etageareal i m². 510 Sommerhuse, der kan mærkes efter forenklet metode Skalatrin Grænseværdi i kwh/m² år F1 Nye sommerhuse, som opfylder bygningsreglementets specifikke energikrav F2 Sommerhuse, som opfylder de specifikke energikrav i BR-S 98 gældende indtil 1/ G1 Sommerhuse, som er isoleret svarende til følgende U-værdier: tag og loft: 0,40 W/m² K ydervægge, kælderydervægge og skråvægge: 0,50 W/m² K gulve og terrændæk: 0,40 W/m² K G2 Sommerhuse, som ikke opfylder ovenstående krav Kilde: Energistyrelsen Side 1

4

5 Bilag 02 Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger Skalatrin Grænseværdi i kwh/m² år A1 < /A A2 < /A B1 < /A B2 < /A C1 < /A C2 < /A D1 < /A D2 < /A E1 < /A E2 < /A F1 < /A F2 < /A G1 < /A G2 > /A A er det opvarmede etageareal i m². Kilde: Energistyrelsen Side 1

6

7 Bilag 03 Brændværdier for forskellige brændsler Brændsel Enhed vægt i kg kwh /enhed Affald ton Brænde, Klv. Kløvet og stablet ca rummeter Brænde, Skr. Skov rummeter ca Brænde, Rm. Kasse rummeter ca Træpiller m Træpiller ton Træ flis m Træ flis ton Halm m Halm ton Halmpiller ton Korn ton (15% vand) Fuelolie kg 1 11,3 Fuelolie liter 0,98 11,1 Fyringsgasolie kg 1 11,9 Fyringsgasolie liter 0,85 10,1 Naturgas m 3 0,84 11,0 Bygas m 3 0,76 4,7 Biogas m 3-6,4 LPG ( flydende ) ton Petroleum ton Petroleum liter 0,8 9,7 Koks ton Koks hl Kul ton Kul hl Fjernvarme m 3 (35 gr. afkøling) - 40,6 Fjernvarme kwh - 1,0 Fjernvarme MWh ,0 Fjernvarme Gcal ,0 Fjernvarme GJ - 278,0 Fjernvarme MJ - 0,28 El kwh - 1,0 Kilde: Håndbog for energikonsulenter Side 1

8

9 Bilag 04 Omsætning mellem energienheder kwh 0,091 3,600 0,089 0,099 0,860 11,0 0,278 m³ naturgas 38,9 0,026 MJ 9,3 0, ,028 0,239 1,027 11,3 1,163 4,187 40,6 0,108 kg fuelolie 9,7 0,103 Mcal 1,119 0,116 Ved omsætning fra en energienhed til en anden skal man multiplicere med det tal, man først møder ved bevægelsen fra den ene energienhed 0,918 10,1 36,2 0,894 8,6 liter fyringsolie Kilde: Håndbog for energikonsulenter Side 1

10

11 Bilag 05 Ejeroplysningsskema til brug ved energimærkning af ejendomme Ejers oplysninger om ejendommen til brug for energimærkning. Energimærkningen udføres efter retningslinierne i Energistyrelsens Håndbog for energikonsulenter Ejendommens BBR nummer Ejers navn og adresse samt evt. Navn og adresse på evt. administrator/varmemester eller lignende som er kontaktperson på ejendommen Rekvirenten af en energimærkningsrapport skal i egen interesse give konsulentens så fyldestgørende oplysninger om ejendommen konstruktioner og installationer som muligt. Såfremt rekvirenten ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen kan det resultere i en forringet energimærkningsrapport. Det er derfor hensigtsmæssigt at udlevere følgende dokumenter til energikonsulenten forud for energimærkningen. I det omfang intet andet er nævnt, gælder oplysningerne for alle kategorier af bygninger. BBR meddelelsen eller alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmede areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse. Kopi af seneste rapport vedrørende oliekedeltest (findes i ejendomme som har fået foretaget lovpligtigt kedeleftersyn efter 1. april 2006) Kopi af seneste rapport vedrørende energimærkning Kopi af tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO) Kopi af driftsjournaler siden sidste energimærkning for ejendomme omfattet af krav hertil, jf. energimærkningsbekendtgørelsens 21 (kun ejendomme over m²) Navn og adresse mv. samt oplysninger om evt. administrator (flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger) Kopi af årsopgørelse inklusive udgifter for det seneste års varmeforbrug eller oplysninger det seneste års varmeforbrug og udgifterne hertil Evt. oplysninger om priser i forbindelse med vand og el. Disse oplysninger er frivillige idet energikonsulenten alternativt kan gennemføre beregningerne på standardpriser Årsopgørelser for el, vand og varme, også hvis det er en lejer, som betaler for forbruget. Bygningstegninger Særlige oplysninger eller eftersynsrapporter vedrørende ventilations- og køleanlæg Oplysninger om ombygninger og andre bygningsforandringer, som enten allerede er planlagt eller som overvejes Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen Rekvirenten bedes desuden give følgende oplysninger til konsulenten, så vidt som disse er bekendte sammen med eventuel foreliggende dokumentation for dette: Side 1

12 Hulmur / gulvkonstruktion Del af mur / gulv Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for evt. attest Hulmur Terrændæk Krybekælder Tagisolering Del af tag Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for tegning Hanebåndsloft Skråvæg Lodret skunk Vandret skunk Antal hvidevarer. Ved enfamiliehuse skal angives hvidevarer som indgår ved salg eller udleje. Ved flerfamiliehuse skal angives hvidevarer i fællesområder som kan benyttes af flere beboere, eller hvor driftsudgifterne betales via fællesudgifterne. Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Køleskab m. frostboks Køleskab U. frostboks Køle/fryseskab Kummefryser Skabsfryser El-bageovn Komfur El-kogeplader Lavenergi 0-5 år 5-10 år >10 år Side

13 Planlagte bygningsændringer Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg mv. Energikonsulenten kan tage stilling til om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav om energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er særlig rentable i forbindelse med at der alligevel foretages bygningsforandringer. Og energikonsulenten skal konkret oplyse om besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med renovering. Driftstider (kun for bygninger indenfor handel, service og den offentlige sektor) Konsulenten har brug for oplysninger om driftstider i forbindelse med ejendommen tekniske installationer herunder ventilationsanlæg, varmeanlæg og belysningsanlæg Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret de ovenstående oplysninger, og at evt. manglende oplysninger kan medføre en forringet energimærkningsrapport. Rekvirent Navn: Underskrift: Dato for oplysninger Side 3

14

15 Bilag 06 BBR anvendelseskoder Bygninger til helårsbeboelse. 110 Stuehus til landbrugsejendom. 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus) (vandret adskillelse mellem enhederne). 150 Kollegium. 160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem). 190 Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign. 210 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. 220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.). 230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v Anden bygning til landbrug, industri etc. Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign. 310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910. transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. 330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. 390 Anden bygning til transport, handel etc. Bygninger til kulturelle formål samt institutioner. 410 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign. 420 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.). 430 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. 440 Bygning til daginstitution. 490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Side 1

16 Bygninger til fritidsformål. 510 Sommerhus. 520 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.) 530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.). 540 Kolonihavehus. 590 Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. 910 Garage med plads til et eller to køretøjer. 920 Carport 930 Udhus Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Side

17 Bilag 07 Temperaturfaktor, b for klimaskærmen Såfremt den ønskede bygningsdel ikke fremgår af denne liste skal temperaturfaktoren b udregnes i henhold til kapitel. For nye bygninger skal temperaturfaktoren b altid beregnes i henhold til kapitel. Bygningsdel Temperaturfaktor, b Terrændæk og kældergulve Terrændæk og kældergulv uden gulvvarme 0,7 Klinkegulve med gulvvarme i nyere bygninger 1,2 Trægulve og tæppegulve med gulvvarme i ældre bygninger 2,0 Etageadskillelse mod uopvarmet, uisoleret kælder Uisoleret etageadskillelse 0,5 Isoleret etageadskillelse 0,7 Etageadskillelse mod uopvarmet, isoleret kælder Uisoleret etageadskillelse 0,3 Isoleret etageadskillelse 0,6 Gulv mod krybekælder Uisoleret etageadskillelse 0,5 Isoleret etageadskillelse 0,7 Bygningsdele mod uopvarmet rum Garager og udhuse 1,0 Tag- og loftrum 1,0 Udeliggende trappeopgange og lign. 0,7 Udestue 0,7 Kældervæg mod uopvarmet kælder Som for etageadskillelsen Kælderydervægge Kælderydervæg mod jord 0,7 Ydervægge og fundamenter Bag radiatorer i brystninger som er dårligere isoleret end 2,0* resten af ydervæggen Ved konvektorgrave 2,0 * Dog kun for den del af brystningen som radiatoren dækker. Hvis radiatoren fx dækker 60 % af brystningen da 1,6 for hele brystningen, idet de 60 % skal tages i forhold til 2,0, svarende til 1,2 og de resterende 40 % skal tages i forhold til normal temperaturfaktor for vægge, som er 1, Side 1

18

19 Bilag 08 U-værdier for typiske bygningsdele Bilag 8.1 U-værdier for massive ydervægge Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 1.0 Bindingsværk 2,80 Bindingsværk ½ sten med 15% træ 1.1 ½ sten tegl 3,20 12 cm massiv teglvæg (½-stens væg) 1.2 ½ sten + 50 mm mm 0,65 12 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering 1.3 ½ sten mm mm 0,38 12 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering 1.4 1/1 sten tegl 2,10 24 cm massiv teglvæg (1/1 stens væg) 1.5 1/1 sten + 50 mm 0,60 24 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering 1.6 1/1 sten +100 mm 0,35 24 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering 1.7 1½ sten tegl 1,50 35 cm massiv teglmur, T1800 i formur og T1600 i bagmur 1.8 1½ sten + 50 mm 0,55 35 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering, 1.9 1½ sten mm 0,33 35 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering sten tegl 1,20 47 cm massiv teglydervæg sten + 50 mm 0,50 48 cm massiv teglydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering, sten mm 0,30 49 cm massiv teglydervæg, indvndigt efterisoleret med 100 mm isolering cm letbeton 1,10 19 cm letbetonydervæg cm letbeton + 50 mm 0,50 20 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering cm letbeton mm 0,30 21 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 100 mm isolering cm letbeton 0,75 29 cm letbetonydervæg cm letbeton + 50 mm 0,40 29 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering cm letbeton mm 0,27 29 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 100 mm isolering cm beton over jord 3,00 30 cm betonydervæg cm beton over jord mm 0,37 30 cm betonydervæg efterisoleret med 100 mm isolering cm klinkebeton over jord 0,95 30 cm letklinkebeton ydervæg cm klinkebeton o.j mm 0,30 30 cm letklinkebetonvæg, efterisoleret med 100 mm isolering 1.23 mur mm 0,25 alle typer uisoleret ydervæg, som efterisoleret med 150 mm isolering 1.24 mur mm 0,19 alle typer uisoleret ydervæg, som efterisoleret med 200 mm isolering Løbenummeret i venstre kolonne anvendes også i bilag Side 1

20 Bilag 8.2 U-værdier for hule mure / tunge ydervægge Lbr. Beskrivelse U-værdi Note cm hul, uisoleret 1, cm hul efterisoleret granulat 0, cm hul efterisoleret brændte klinker 1, cm hul isoleret 0, cm Tung BR61 - BR72 1,00 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, bagmur T cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring, efterisoleret med mineraluldsgranulat med lamda ca. 0,045 W/m K. 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring efterisoleret med letklinker med lamda ca. 0,080 W/m K. 30 cm teglhulmur, isoleret samtidigt med opførelsen. 10% kuldebro. Isolering med lamda ca. 0,037 W/m K 30 cm ydervæg der opfylder bygningsreglementet op til F.eks. Tegl som ydervæg luft og cm porebeton Pb600 eller 12 cm molersten 700 som bagmur. OBS disse ydervægge er ikke hulmursisolerede cm Tung BR granulat 0,42 30 cm ydervæg der opfylder bygningsreglementet op til 1979 uden hulmursisolering, er efterisoleret med granulat lamda 45. F.eks. Tegl som ydervæg 75 mm granulat og cm porebeton Pb600 eller 12 cm molersten 700 som bagmur cm hul mur uisoleret 1,60 36 cm hul mur uisoleret, med 10% kuldebro cm hul mur efterisoleret 0, ca 35 cm 10% udmuring 0, tegl-letbeton 0,30 36 cm hul mur med 10% kuldebro. Efterisoleret med hulrumsgranulat, med lamda ca. 0,045 W/m K. 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering og 10% kuldebro. Isoleret med batts med lamda ca. 0,037 W/m K. 36 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering er skønnet at svare til kravene i bygningsreglement på opførelsestidspunktet Bilag 8.3 U-værdier for lette ydervægge og kvistflunke Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 3.1 Kvist flunk 2,50 brædder med beklædning ud- og indvendigt, uisoleret 3.2 Let uisoleret 1,90 10 cm let væg med beklædning ud- og indvendigt, uisoleret 3.3 Let BR (70 mm) 0,60 Ydervæg med ca. 100 mm stolpeskelet og ca. 75 mm isolering 3.4 Let ,30 Let ydervæg med mm isolering. Ydervæggens isolering er skønnet at svare til kravene i bygningsreglement på opførelsestidspunktet 3.5 Skalmur-200 mm + bekl. 0,20 Skalmur med 2x95 mm isolering, indvendigt beklædt med gipsplade Side

21 Bilag 8.4 U-værdier for kælderydervægge mod jord, hvor kældergulv er ca. 2 m under terræn Lbr. Beskrivelse U-værdi Note cm beton 0,90 30 cm betonkælderydervægge. Hele ydervæggens højde er mod jord* cm beton + 50 mm 0, cm beton mm 0,33 30 cm betonkælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering 30 cm betonkælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm isolering cm letklinkebeton 0,52 30 cm klinkebeton kælderydervægge cm letklinkebeton + 50 mm 0, cm letklinkebeton mm 0,25 30 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering cm letklinkebeton 0,48 35 cm klinkebeton kælderydervægge cm letklinkebeton + 50 mm 0, cm letklinkebeton mm 0,24 30 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm isolering 35 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering cm letklinkebeton 0,45 39 cm klinkebeton kælderydervægge cm letklinkebeton + 50 mm 0, cm letklinkebeton mm 0,22 35 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm isolering 39 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering cm beton mm 0, cm letklinkebeton mm 0, cm beton mm 0, cm letklinkebeton mm 0,16 * For kælderydervægge af 30 cm beton med kun 1 m af højden mod jord er U-værdien for delen mod jord 1,10 W/m² K. Ved udvendig efterisolering skal anvendes 10 % mere isoleringstykkelse Side 3

22 Bilag 8.5 U-værdier for vægge mellem opvarmede og ikke opvarmede rum Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 5.1 ½ sten 2,10 12 cm massiv teglvæg (½-stens væg) 5.2 ½ sten + 50 mm mm 0,56 12 cm teglvæg, indvendigt efterisoleret med ca. 50 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning 5.3 1/1 sten 1,50 24 cm massiv teglvæg (1/1 stens væg) 5.4 1/1 sten + 50 mm 0,51 24 cm teglvæg, indvendigt efterisoleret med ca. 50 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning cm letbeton 1,50 10 cm letbeton (Gasbeton) cm letbeton + 50 mm 0,52 10 cm letbeton (Gasbeton), indvendigt efterisoleret med 50 mm, afsluttende med pladebeklædning cm letbeton 0,95 19 cm letbeton (Gasbeton) cm letbeton + 50 mm 0,44 19 cm letbeton (Gasbeton), indvendigt efterisoleret med 50 mm, afsluttende med pladebeklædning cm letbeton 0,66 29 cm letbetonydervæg cm letbeton mm 0, cm beton 3,10 29 cm letbetonydervæg, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning cm beton + 50 mm 0,69 10 cm betonvæg med 50 mm isolering, indvendigt beklædt med plade cm beton 2, cm beton + 50 mm 0,66 19 cm betonvæg med 50 mm isolering, indvendigt beklædt med plade cm beton 2,30 30 cm betonvæg cm beton + 50 mm 0, cm massiv tegl 1, cm hul, uisoleret 1, cm hul efterisoleret 0, cm hul isoleret 0, cm hul mur uisoleret 1, cm hul mur efterisoleret 0,28 30 cm betonvæg efterisoleret med 100 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum. Væggen skal undersøges med teknoskop 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum. Ydervæggen er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Ydervæggen skal undersøges med teknoskop 30 cm teglhulmur, isoleret samtidigt med opførelsen. Ydervæggen skal undersøges med teknoskop 30 cm hulmur med tegl yderst og mangehulssten/molerssten indvendigt. 7,5 cm hulrum, uisoleretvæggen skal undersøges med teknoskop 30 cm hulmur med tegl yderst og mangehulssten/molerssten indvendigt. 75 mm isoleret hulrum. Væggen skal undersøges med teknoskop 5.23 let uisoleret 1,90 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, uisoleret mm isolering 0,65 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 50 mm isolering mm isolering 0,48 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 75 mm isolering mm isolering 0,38 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 100 mm isolering mm isolering 0,24 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 150 mm isolering mm isolering 0,18 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 200 mm isolering mm isolering 0,14 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 250 mm isolering mm isolering 0,12 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 300 mm isolering Bilag 8.6 U-værdier for træbjælkelag mod kælder, krybekælder, loftrum. U-værdi for fladt tag Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 6.1 Træ på bjælker 1,90 Brædder på bjælker uden isolering 6.2 Træ på bjælker m. (lerindskud) 1,50 Brædder på bjælker med lerindskud 6.3 Træ + tæppe på bjælker m. lerindskud 1,30 Brædder og tæppe på bjælker med lerindskud uden isolering 6.4 Træ / bjælker - 50 mm 0,60 Brædder på bjælker med 50 mm isolering. 6.5 Træ / bjælker mm 0,40 Brædder på bjælker med 100 mm isolering. 6.6 Træ på bjælker mm 0,30 Brædder på bjælker med 150 mm isolering. Side

23 6.7 Træ på bjælker mm 0,20 Brædder på bjælker med 200 mm isolering. 6.8 Træ på bjælker mm 0,16 Brædder på bjælker med 225 mm isolering. 6.9 Bjælkelag uisoleret 1,20 Uisoleret bjælkelag med brædder, bjælker og beklædt underside 6.10 Bjælkelag - 50 mm 0,52 Trægulv på bjælker, ca. 15 x 15 cm, med 50 mm isolering mellem bjælker 6.11 Bjælkelag mm 0,37 Trægulv på bjælker, ca. 15 x 15 cm, med 100 mm isolering mellem bjælker 6.12 Bjælkelag mm 0,25 Bjælkelag med 150 mm isolering Bjælkelag mm 0,20 Bjælkelag med 200 mm isolering Bjælkelag 250 mm 0,15 Bjælkelag med 250 mm isolering. Bilag 8.7 U-værdier for massive etageadskillelser mod kælder, krybekælder, loftrum. U- værdi for fladt tag Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 7.1 Tæppe cm beton 2,30 Tæppe på beton etageadskillelse, cm tyk 7.2 Træ cm beton 1,40 Træ / strøer på beton etageadskillelse, cm tyk Træ/tæppe cm beton + 50 mm Træ/Tæppe cm beton mm 0,54 Træ / strøer med 50 mm isolering på beton etageadskillelse, cm tyk 0,33 Træ / tæppe med 100 mm isolering på beton etageadskillelse, cm tyk 7.5 tæppe -20 cm letbeton 1,30 Tæppe på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk 7.6 træ -20 cm letbeton 1,00 Træ/strøer på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk 7.7 Træ/tæppe 20 cm letbeton + 50 mm 0,47 Træ/strøer med 50 mm isolering på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk Side 5

24 Bilag 8.8 U-værdier for terrændæk Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 8.1 Gulv mod jord 1,00 Trægulv på strøer/bjælkelag på jord 8.2 Linoleum/beton 0,70 Linoleum/vinyl på beton direkte mod jord. 8.3 Linoleum-beton-20 cm Leca 0,44 Linoleum/vinyl på beton, med ca. 20 cm letklinker under betonplade. 8.4 Træ- beton, 20 cm Leca 0,34 Trægulv med strøer på beton, med ca. 20 cm letklinker under betonplade. 8.5 Træ/vinyl med 50 mm isolering 0,20 Trægulv med strøer på beton, med ca. 50 mm isolering mellem lægter. 8.6 Træ/vinyl med 75 mm isolering 0,18 Trægulv med strøer på beton, med ca. 75 mm isolering mellem lægter. Bilag 8.9 U-værdier for kældergulve Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 9.1 Beton/jord 0,50 Betonkældergulv mod jord. 9.2 trægulv beton/jord 0,45 Trægulv på beton mod jord 9.3 Træ/tæppe-beton-20 cm Leca 0,25 Trægulv på beton med ca. 20 cm letklinker under betonplade. 9.4 Træ/vinyl med 50 mm isolering 0,20 Trægulv på beton med ca. 50 mm isolering mellem strøer. Bilag 8.10 Linjetab for ydervægsfundamenter Lbr. Beskrivelse -værdi Note 10.1 Betonvæg på betonfundament 0,80 Klinkegulv Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på betonfundament Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkerfundament Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkerfundament 0,70 Klinkegulv 0,30 Klinkegulv 0,25 Klinkegulv 10.5 Kældervægsfundament i beton 0,40 Klinkegulv 10.6 Kældervægsfundament i letbeton 0,30 Klinkegulv Trægulv over betonpladen reducerer linjetabet med ca. 10 %. Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004 Side

25 Bilag 09 U-værdier og g-værdier for typiske vinduer Flerfagsvindue h x b i meter 1,2 * 0,6 En gående ramme 1 rude 1,2 * 1,2 To gående rammer 2 ruder 1,4 * 1,6 Tre gående rammer 3 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas Fast vindue 1 rude 1 +1 lag Termorude termorude energiglas 3 lags lag 1 lag glas h x b i meter glas Energirude 1,2 * 0,6 4,8 2,6 2,9 2,3 1,8 1,8 1,2 * 1,2 5,1 2,6 2,9 2,2 1,8 1,6 1,4 * 1,6 5,2 2,7 2,8 2,1 1,8 1,5 Fast vindue 1 rude 1 +1 lag Termorude termorude energiglas 3 lags lag 1 lag glas h x b i meter glas Energirude 1,2 * 0,6 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 1,9 1,2 * 1,2 4,7 2,4 2,8 2,2 1,8 1,7 1,4 * 1,6 4,9 2,5 2,8 2,1 1,8 1,6 Termorude 3 lags termorude lag energiglas Energirude 4,2 2,3 2,70 2,3 1,7 1,9 4,3 2,3 2,70 2,3 1,7 1,9 4,3 2,3 2,70 2,3 1,7 1, Side 1

26 Bondehusvindue h x b i meter 1,2 * 0,6 Et fags 6 ruder 1,2 * 1,2 To fags 12 ruder 1,4 * 1,6 Tre fags 18 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas 3 lags termorude lag energiglas Energirude 3,7 2,1 2,9 2,7 1,7 2,4 3,9 2,2 2,8 2,5 1,7 2,2 3,8 2,1 2,7 2,4 1,7 2,1 Dannebrogsvindue h x b i meter 1,8 * 0,6 Et fags 2 ruder 1,8 * 1,2 To fags 4 ruder 1,6 * 1,1 To fags 4 ruder 1,8 * 1,6 Tre fags 6 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas Termorude Termorude 3 lags termorude lag energiglas Energirude 4,1 2,2 2,7 2,3 1,7 1,9 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 1,9 4,1 2,2 2,7 2,3 1,7 2,0 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 2,0 Side

27 Dannebrogsvindue h x b i meter 1,8 * 0,6 Et fags 10 ruder 1,8 * 1,2 To fags 20 ruder 1,6 * 1,1 To fags 20 ruder 1,8 * 1,6 Tre fags 30 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas 3 lags termorude lag energiglas Energirude 3,7 2,30 2,9 2,7 1,7 2,4 3,8 2,30 3,0 2,7 1,7 2,4 3,7 2,30 2,9 2,7 1,7 2,5 3,7 2,30 3,0 2,7 1,7 2,5 Terrassedøre h x b i meter 2,1 * 0,6 Sidestykke til terrassedør 2,1 * 0,9 Enkelt terrassedør, en rude 2,1 * 1,9 Skydedør, to ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas Termorude Termorude 3 lags termorude lag energiglas Energirude 3,2 2,2 2,5 2,2 1,9 2,00 4,0 2,4 2,6 2,1 1,8 4,3 2,5 2,6 2,1 1,7 Forudsætninger mv. U-værdi for glas i W/m²K: 1 lag 5, som koblede ruder 2,80-2 lags termorude 2,80-3 lags termorude 1, energirude som koblede ruder 1,90 - energirude som to lags termorude 1, Side 3

28 U-værdi for ramme/karm/sprosse i W/m²K: 1,90 som gennemsnit for vinduer med et lag glas og termoruder 1,5 som gennemsnit for vinduer med forsatsrammer 1+1 Linietabet for rudens afstandsprofil (psi) g i W/mK: To- lags termorude 0,07, For 3-lags termoruder 0,09 For to lags energitermorude 0,10 For 1+1 løsninger med koblede ruder 0 U-værdierne er beregnet iht. DS udgave. Solvarmetransmittans (g-værdi) og lystransmittans (LT-værdi) for typiske ruder. Værdierne anvendes, hvis ikke der foreligger oplysninger for de aktuelle ruder. Rudetype g-værdi LT-værdi 1 lag glas 1+1 lag glas Termorude 3 lags termorude 1+1 lag energiglas Energirude, ældre Energirude, ny Solafskærmende rude, svagt Solafskærmende rude, kraftigt 0,85 0,75 0,75 0,65 0,70 0,70 0,65 0,45 0,25 0,90 0,80 0,80 0,70 0,75 0,75 0,80 0,55 0,30 Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004 og Statens Byggeforskningsinstitut (LT-værdier) Side

29 Bilag 10 Glasandele og afskærmningsfaktorer for typiske vinduer og solafskærmninger Glasandel Vindues type h x b i m Arealfaktor F f Fast ramme en rude vindue 1,2 x 0,6 0,70 Fast ramme med en rude 1,2 x 1,2 0,80 Fast ramme med en rude 1,2 x 1,6 0,85 En gående ramme, 1 rude 1,2 x 0,6 0,60 En gående ramme, 1 rude 1,2 x 1,2 0,70 En gående ramme, 1 rude 1,2 x 1,6 0,75 Bondehusvindue, et fags 1 rude 1,2 x 0,6 0,60 Bondehusvindue, to fags 2 ruder 1,2 x 1,2 0,60 Bondehusvindue, tre fags 3 rude 1,2 x 1,6 0,60 Bondehusvindue, et fags 6 ruder 1,2 x 0,6 0,45 Bondehusvindue, to fags 12 ruder 1,2 x 1,2 0,50 Bondehusvindue, tre fags 18 rude 1,2 x 1,6 0,50 Dannebrogsvindue 1 fag 2 ruder 1,8 x 0,6 0,55 Dannebrogsvindue 2 fag 4 ruder 1,8 x 1,2 0,60 Dannebrogsvindue 2 fag 4 ruder 1,4 x 1,6 0,55 Dannebrogsvindue 3 fag 6 ruder 1,8 x 1,6 0,60 Dannebrogsvindue 1 fag 10 ruder 1,8 x 0,6 0,45 Dannebrogsvindue 2 fag 20 ruder 1,8 x 1,2 0,50 Dannebrogsvindue 2 fag 20 ruder 1,4 x 1,6 0,45 Dannebrogsvindue 3 fag 30 ruder 1,8 x 1,6 0,45 Sidestykke til terrassedør med 1 stor rude 2,1 x 0,6 0,30 Terrassedør med en stor rude 2,1 x 0,9 0,50 Skydedør med to store ruder 2,1 x 1,8 0,60 h x b er vinduesmålene Side 1

30 Solafskærmningsfaktorer Placering Dobbeltruder Energiruder og -glas Indvendig Mellem glas * Udvendig Type Lys Mørk Lys Mørk Persienne 0,60 0,80 0,70 0,85 Rullegardin 0,30 0,70 0,45 0,80 Gardin 0,60 0,80 0,70 0,85 Persienne 0,30 0,50 0,25/0,40 0,45/0,60 Gardin (screen) 0,30 0,50 0,25/0,40 0,45/0,60 Persienne 0,10-0,20 0,10-0,20 Gardin (screen) 0,10-0,20 0,10-0,20 * For solafskærmning mellem glaslag afhænger solafskærmningsfaktoren af energibelægningens placering. Hvis energibelægningen er på inderste glaslag gælder de lave værdier eller gælder de høje værdier. Side

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Energimærkningsskala for en- og flerfamiliehuse Bilag 02 Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger Bilag 03 Brændværdier for forskellige brændsler

Læs mere

Levetider for energibesparende forslag Bygningsreglementets krav ved ombygning eller udskiftning

Levetider for energibesparende forslag Bygningsreglementets krav ved ombygning eller udskiftning Håndbog for energikonsulenter 2008 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Bilag 2.5 Bilag 2.6 Bilag 2.7 Bilag 2.8 Bilag 2.9 Bilag 2.10 Bilag 2.11 Bilag 2.12 Bilag

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge gulve og lofter 03 Linjetab 15

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Bilag 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Bilag 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Bilag 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 02 Generelt 02 Energimærkningsskala 08 Brændsel 17 BILAG GENERELT BBR anvendelseskoder Anvendelseskoder

Læs mere

Bilag HB 2008 Indhold

Bilag HB 2008 Indhold Bilag HB 2008 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider fior energibesparende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 Varmt og koldt vand 196 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

5. Energipotentiale lokalisér besparelserne på klimaskærm varmetab i bygningerne

5. Energipotentiale lokalisér besparelserne på klimaskærm varmetab i bygningerne 5. Energipotentiale lokalisér besparelserne på klimaskærm varmetab i bygningerne 5.1 Stort potentiale Den energirenovering, der gennemføres nu, skal holde i måske 40 år! Derfor er det håndværkerens opgave

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Bilag. Gyldig fra den

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Bilag. Gyldig fra den HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER Bilag Gyldig fra den INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 02 Generelt 02 Energimærkningsskala 07 Brændsel 15 GENERELT GENERELT BBR anvendelseskoder Bygninger til helårsbeboelse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Landevejen 6 9560 Hadsund 846-019331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9.1 Generelt... 3 9.1.1 Inden energimærkningen påbegyndes... 3 9.1.2 BBR anvendelseskoder... 3 9.1.3 Graddage for 1992-2012... 5 9.1.4 Koder for bygningsdele...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søvej 99 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juli 2012 Til den 26. juli 2019. Energimærkningsnummer 310001406

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åstruphegnet 23 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-002247-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur.

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur. Eksempel: Mad 1 > 12727 Madlavning Mad 1 traditionelt elkomfur til induktionskomfur keramisk elkomfur til induktionskomfur kwh/år 12727 12725 Mad 2 traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 12726 Belysning

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Runddelen 14 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 630-030399 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Klingbjerg 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009701 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gaabensevej 001 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Mogens Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Næsgårdvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080604-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 85 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-004685 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Birkholmvej 52 5471 Søndersø Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Unavngivet Nr. Ørslev Bygade 6 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. juni 2012 Til den 6. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 10 4891 Toreby L Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rimsøvej 4 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-101166-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernbanevej 8 4850 Stubbekøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. oktober 2012 Til den 1. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestergade 9 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-111165 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Sankt Nicolai Gade 6 Postnr./by: 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-084971-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Gevnø Gade 7 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-009609-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere