Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter Bilagsdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel"

Transkript

1 Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag 20 Bilag 21 Bilag 22 Bilag 23 Bilag 24 Bilag 25 Bilag 26 Bilag 27 Bilag 28 Bilag 29 Bilag 30 Bilag 31 Bilag 32 Bilag 33 Bilag 34 Bilag 35 Bilag 36 Bilag 37 Bilag 38 Bilag 39 Bilag 40 Bilag 41 Energimærkningsskala for en- og flerfamiliehuse Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger Brændværdier for forskellige brændsler Omsætning mellem energienheder Ejeroplysningsskema til brug ved energimærkning af ejendomme BBR anvendelseskoder Temperaturfaktor, b for klimaskærmen U-værdier for typiske bygningsdele U-værdier og g-værdier for typiske vinduer Glasandele og afskærmningsfaktorer for typiske vinduer og solafskærmninger Ældre bygningsreglementers krav til U-værdier Typiske konstruktioner i Danskernes huse Levetider for energibesparende forslag Overslagsværdier for infiltration Ventilation i typiske rum Varmegenvinding i ventilationsanlæg Lysstofrør Benyttelsesfaktor for belysning Arbejdslamper Temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg Overslagsværdier for kedeltab Gennemsnitstab for fjernvarmeinstallationer og vekslere Virkningsgrad for ovne Varmetab fra varmtvandsbeholdere Varmetab fra rør Korrektion af beregningsmæssig gennemsnitstemperatur Sammenhæng mellem t, CO 2 -indhold, og røgtab - oliefyrede kedler Sammenhæng mellem t, CO 2 -indhold, og røgtab gasfyrede kedler Bygningsreglementets krav ved ombygning eller udskiftning Aftaleseddel Energipriser Koder for bygningsdele Grundluftskifte i småhuse Oversigtsskema for den nye energimærkeordning Eksempler for datablade for solvarme Eksempel på positivliste for systemgodkendte varmepumper og klimaanlæg. Korrektionsfaktor fe og estimeret effektivitet Relativ COP og testtemperaturer Eksempel på oplysninger om biobrændselskedler Eksempler på energimærker Standardskygger for eksisterende bygninger

2

3 Bilag 01 Energimærkningsskala for en- og flerfamiliehuse Skalatrinene gælder for bygninger med følgende BBR-anvendelseskoder: 110 Stuehuse til landbrugsejendom 120 Fritliggende enfamiliehuse 130 Række-, kæde- og dobbelthuse 140 Etageboligbebyggelse 150 Kollegium 160 Døgninstitution 190 Anden bygning til helårsbeboelse 510 Sommerhuse, der mærkes som enfamiliehuse Skalatrin Grænseværdi i kwh/m² år A1 < /A A2 < /A B1 < /A B2 < /A C1 < /A C2 < /A D1 < /A D2 < /A E1 < /A E2 < /A F1 < /A F2 < /A G1 < /A G2 > /A A er det opvarmede etageareal i m². 510 Sommerhuse, der kan mærkes efter forenklet metode Skalatrin Grænseværdi i kwh/m² år F1 Nye sommerhuse, som opfylder bygningsreglementets specifikke energikrav F2 Sommerhuse, som opfylder de specifikke energikrav i BR-S 98 gældende indtil 1/ G1 Sommerhuse, som er isoleret svarende til følgende U-værdier: tag og loft: 0,40 W/m² K ydervægge, kælderydervægge og skråvægge: 0,50 W/m² K gulve og terrændæk: 0,40 W/m² K G2 Sommerhuse, som ikke opfylder ovenstående krav Kilde: Energistyrelsen Side 1

4

5 Bilag 02 Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger Skalatrin Grænseværdi i kwh/m² år A1 < /A A2 < /A B1 < /A B2 < /A C1 < /A C2 < /A D1 < /A D2 < /A E1 < /A E2 < /A F1 < /A F2 < /A G1 < /A G2 > /A A er det opvarmede etageareal i m². Kilde: Energistyrelsen Side 1

6

7 Bilag 03 Brændværdier for forskellige brændsler Brændsel Enhed vægt i kg kwh /enhed Affald ton Brænde, Klv. Kløvet og stablet ca rummeter Brænde, Skr. Skov rummeter ca Brænde, Rm. Kasse rummeter ca Træpiller m Træpiller ton Træ flis m Træ flis ton Halm m Halm ton Halmpiller ton Korn ton (15% vand) Fuelolie kg 1 11,3 Fuelolie liter 0,98 11,1 Fyringsgasolie kg 1 11,9 Fyringsgasolie liter 0,85 10,1 Naturgas m 3 0,84 11,0 Bygas m 3 0,76 4,7 Biogas m 3-6,4 LPG ( flydende ) ton Petroleum ton Petroleum liter 0,8 9,7 Koks ton Koks hl Kul ton Kul hl Fjernvarme m 3 (35 gr. afkøling) - 40,6 Fjernvarme kwh - 1,0 Fjernvarme MWh ,0 Fjernvarme Gcal ,0 Fjernvarme GJ - 278,0 Fjernvarme MJ - 0,28 El kwh - 1,0 Kilde: Håndbog for energikonsulenter Side 1

8

9 Bilag 04 Omsætning mellem energienheder kwh 0,091 3,600 0,089 0,099 0,860 11,0 0,278 m³ naturgas 38,9 0,026 MJ 9,3 0, ,028 0,239 1,027 11,3 1,163 4,187 40,6 0,108 kg fuelolie 9,7 0,103 Mcal 1,119 0,116 Ved omsætning fra en energienhed til en anden skal man multiplicere med det tal, man først møder ved bevægelsen fra den ene energienhed 0,918 10,1 36,2 0,894 8,6 liter fyringsolie Kilde: Håndbog for energikonsulenter Side 1

10

11 Bilag 05 Ejeroplysningsskema til brug ved energimærkning af ejendomme Ejers oplysninger om ejendommen til brug for energimærkning. Energimærkningen udføres efter retningslinierne i Energistyrelsens Håndbog for energikonsulenter Ejendommens BBR nummer Ejers navn og adresse samt evt. Navn og adresse på evt. administrator/varmemester eller lignende som er kontaktperson på ejendommen Rekvirenten af en energimærkningsrapport skal i egen interesse give konsulentens så fyldestgørende oplysninger om ejendommen konstruktioner og installationer som muligt. Såfremt rekvirenten ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen kan det resultere i en forringet energimærkningsrapport. Det er derfor hensigtsmæssigt at udlevere følgende dokumenter til energikonsulenten forud for energimærkningen. I det omfang intet andet er nævnt, gælder oplysningerne for alle kategorier af bygninger. BBR meddelelsen eller alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmede areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse. Kopi af seneste rapport vedrørende oliekedeltest (findes i ejendomme som har fået foretaget lovpligtigt kedeleftersyn efter 1. april 2006) Kopi af seneste rapport vedrørende energimærkning Kopi af tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO) Kopi af driftsjournaler siden sidste energimærkning for ejendomme omfattet af krav hertil, jf. energimærkningsbekendtgørelsens 21 (kun ejendomme over m²) Navn og adresse mv. samt oplysninger om evt. administrator (flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger) Kopi af årsopgørelse inklusive udgifter for det seneste års varmeforbrug eller oplysninger det seneste års varmeforbrug og udgifterne hertil Evt. oplysninger om priser i forbindelse med vand og el. Disse oplysninger er frivillige idet energikonsulenten alternativt kan gennemføre beregningerne på standardpriser Årsopgørelser for el, vand og varme, også hvis det er en lejer, som betaler for forbruget. Bygningstegninger Særlige oplysninger eller eftersynsrapporter vedrørende ventilations- og køleanlæg Oplysninger om ombygninger og andre bygningsforandringer, som enten allerede er planlagt eller som overvejes Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen Rekvirenten bedes desuden give følgende oplysninger til konsulenten, så vidt som disse er bekendte sammen med eventuel foreliggende dokumentation for dette: Side 1

12 Hulmur / gulvkonstruktion Del af mur / gulv Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for evt. attest Hulmur Terrændæk Krybekælder Tagisolering Del af tag Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for tegning Hanebåndsloft Skråvæg Lodret skunk Vandret skunk Antal hvidevarer. Ved enfamiliehuse skal angives hvidevarer som indgår ved salg eller udleje. Ved flerfamiliehuse skal angives hvidevarer i fællesområder som kan benyttes af flere beboere, eller hvor driftsudgifterne betales via fællesudgifterne. Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Køleskab m. frostboks Køleskab U. frostboks Køle/fryseskab Kummefryser Skabsfryser El-bageovn Komfur El-kogeplader Lavenergi 0-5 år 5-10 år >10 år Side

13 Planlagte bygningsændringer Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg mv. Energikonsulenten kan tage stilling til om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav om energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er særlig rentable i forbindelse med at der alligevel foretages bygningsforandringer. Og energikonsulenten skal konkret oplyse om besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med renovering. Driftstider (kun for bygninger indenfor handel, service og den offentlige sektor) Konsulenten har brug for oplysninger om driftstider i forbindelse med ejendommen tekniske installationer herunder ventilationsanlæg, varmeanlæg og belysningsanlæg Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret de ovenstående oplysninger, og at evt. manglende oplysninger kan medføre en forringet energimærkningsrapport. Rekvirent Navn: Underskrift: Dato for oplysninger Side 3

14

15 Bilag 06 BBR anvendelseskoder Bygninger til helårsbeboelse. 110 Stuehus til landbrugsejendom. 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus) (vandret adskillelse mellem enhederne). 150 Kollegium. 160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem). 190 Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign. 210 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. 220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.). 230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v Anden bygning til landbrug, industri etc. Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign. 310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910. transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. 330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. 390 Anden bygning til transport, handel etc. Bygninger til kulturelle formål samt institutioner. 410 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign. 420 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.). 430 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. 440 Bygning til daginstitution. 490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Side 1

16 Bygninger til fritidsformål. 510 Sommerhus. 520 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.) 530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.). 540 Kolonihavehus. 590 Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. 910 Garage med plads til et eller to køretøjer. 920 Carport 930 Udhus Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Side

17 Bilag 07 Temperaturfaktor, b for klimaskærmen Såfremt den ønskede bygningsdel ikke fremgår af denne liste skal temperaturfaktoren b udregnes i henhold til kapitel. For nye bygninger skal temperaturfaktoren b altid beregnes i henhold til kapitel. Bygningsdel Temperaturfaktor, b Terrændæk og kældergulve Terrændæk og kældergulv uden gulvvarme 0,7 Klinkegulve med gulvvarme i nyere bygninger 1,2 Trægulve og tæppegulve med gulvvarme i ældre bygninger 2,0 Etageadskillelse mod uopvarmet, uisoleret kælder Uisoleret etageadskillelse 0,5 Isoleret etageadskillelse 0,7 Etageadskillelse mod uopvarmet, isoleret kælder Uisoleret etageadskillelse 0,3 Isoleret etageadskillelse 0,6 Gulv mod krybekælder Uisoleret etageadskillelse 0,5 Isoleret etageadskillelse 0,7 Bygningsdele mod uopvarmet rum Garager og udhuse 1,0 Tag- og loftrum 1,0 Udeliggende trappeopgange og lign. 0,7 Udestue 0,7 Kældervæg mod uopvarmet kælder Som for etageadskillelsen Kælderydervægge Kælderydervæg mod jord 0,7 Ydervægge og fundamenter Bag radiatorer i brystninger som er dårligere isoleret end 2,0* resten af ydervæggen Ved konvektorgrave 2,0 * Dog kun for den del af brystningen som radiatoren dækker. Hvis radiatoren fx dækker 60 % af brystningen da 1,6 for hele brystningen, idet de 60 % skal tages i forhold til 2,0, svarende til 1,2 og de resterende 40 % skal tages i forhold til normal temperaturfaktor for vægge, som er 1, Side 1

18

19 Bilag 08 U-værdier for typiske bygningsdele Bilag 8.1 U-værdier for massive ydervægge Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 1.0 Bindingsværk 2,80 Bindingsværk ½ sten med 15% træ 1.1 ½ sten tegl 3,20 12 cm massiv teglvæg (½-stens væg) 1.2 ½ sten + 50 mm mm 0,65 12 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering 1.3 ½ sten mm mm 0,38 12 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering 1.4 1/1 sten tegl 2,10 24 cm massiv teglvæg (1/1 stens væg) 1.5 1/1 sten + 50 mm 0,60 24 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering 1.6 1/1 sten +100 mm 0,35 24 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering 1.7 1½ sten tegl 1,50 35 cm massiv teglmur, T1800 i formur og T1600 i bagmur 1.8 1½ sten + 50 mm 0,55 35 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering, 1.9 1½ sten mm 0,33 35 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering sten tegl 1,20 47 cm massiv teglydervæg sten + 50 mm 0,50 48 cm massiv teglydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering, sten mm 0,30 49 cm massiv teglydervæg, indvndigt efterisoleret med 100 mm isolering cm letbeton 1,10 19 cm letbetonydervæg cm letbeton + 50 mm 0,50 20 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering cm letbeton mm 0,30 21 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 100 mm isolering cm letbeton 0,75 29 cm letbetonydervæg cm letbeton + 50 mm 0,40 29 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering cm letbeton mm 0,27 29 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 100 mm isolering cm beton over jord 3,00 30 cm betonydervæg cm beton over jord mm 0,37 30 cm betonydervæg efterisoleret med 100 mm isolering cm klinkebeton over jord 0,95 30 cm letklinkebeton ydervæg cm klinkebeton o.j mm 0,30 30 cm letklinkebetonvæg, efterisoleret med 100 mm isolering 1.23 mur mm 0,25 alle typer uisoleret ydervæg, som efterisoleret med 150 mm isolering 1.24 mur mm 0,19 alle typer uisoleret ydervæg, som efterisoleret med 200 mm isolering Løbenummeret i venstre kolonne anvendes også i bilag Side 1

20 Bilag 8.2 U-værdier for hule mure / tunge ydervægge Lbr. Beskrivelse U-værdi Note cm hul, uisoleret 1, cm hul efterisoleret granulat 0, cm hul efterisoleret brændte klinker 1, cm hul isoleret 0, cm Tung BR61 - BR72 1,00 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, bagmur T cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring, efterisoleret med mineraluldsgranulat med lamda ca. 0,045 W/m K. 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring efterisoleret med letklinker med lamda ca. 0,080 W/m K. 30 cm teglhulmur, isoleret samtidigt med opførelsen. 10% kuldebro. Isolering med lamda ca. 0,037 W/m K 30 cm ydervæg der opfylder bygningsreglementet op til F.eks. Tegl som ydervæg luft og cm porebeton Pb600 eller 12 cm molersten 700 som bagmur. OBS disse ydervægge er ikke hulmursisolerede cm Tung BR granulat 0,42 30 cm ydervæg der opfylder bygningsreglementet op til 1979 uden hulmursisolering, er efterisoleret med granulat lamda 45. F.eks. Tegl som ydervæg 75 mm granulat og cm porebeton Pb600 eller 12 cm molersten 700 som bagmur cm hul mur uisoleret 1,60 36 cm hul mur uisoleret, med 10% kuldebro cm hul mur efterisoleret 0, ca 35 cm 10% udmuring 0, tegl-letbeton 0,30 36 cm hul mur med 10% kuldebro. Efterisoleret med hulrumsgranulat, med lamda ca. 0,045 W/m K. 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering og 10% kuldebro. Isoleret med batts med lamda ca. 0,037 W/m K. 36 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering er skønnet at svare til kravene i bygningsreglement på opførelsestidspunktet Bilag 8.3 U-værdier for lette ydervægge og kvistflunke Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 3.1 Kvist flunk 2,50 brædder med beklædning ud- og indvendigt, uisoleret 3.2 Let uisoleret 1,90 10 cm let væg med beklædning ud- og indvendigt, uisoleret 3.3 Let BR (70 mm) 0,60 Ydervæg med ca. 100 mm stolpeskelet og ca. 75 mm isolering 3.4 Let ,30 Let ydervæg med mm isolering. Ydervæggens isolering er skønnet at svare til kravene i bygningsreglement på opførelsestidspunktet 3.5 Skalmur-200 mm + bekl. 0,20 Skalmur med 2x95 mm isolering, indvendigt beklædt med gipsplade Side

21 Bilag 8.4 U-værdier for kælderydervægge mod jord, hvor kældergulv er ca. 2 m under terræn Lbr. Beskrivelse U-værdi Note cm beton 0,90 30 cm betonkælderydervægge. Hele ydervæggens højde er mod jord* cm beton + 50 mm 0, cm beton mm 0,33 30 cm betonkælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering 30 cm betonkælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm isolering cm letklinkebeton 0,52 30 cm klinkebeton kælderydervægge cm letklinkebeton + 50 mm 0, cm letklinkebeton mm 0,25 30 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering cm letklinkebeton 0,48 35 cm klinkebeton kælderydervægge cm letklinkebeton + 50 mm 0, cm letklinkebeton mm 0,24 30 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm isolering 35 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering cm letklinkebeton 0,45 39 cm klinkebeton kælderydervægge cm letklinkebeton + 50 mm 0, cm letklinkebeton mm 0,22 35 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm isolering 39 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering cm beton mm 0, cm letklinkebeton mm 0, cm beton mm 0, cm letklinkebeton mm 0,16 * For kælderydervægge af 30 cm beton med kun 1 m af højden mod jord er U-værdien for delen mod jord 1,10 W/m² K. Ved udvendig efterisolering skal anvendes 10 % mere isoleringstykkelse Side 3

22 Bilag 8.5 U-værdier for vægge mellem opvarmede og ikke opvarmede rum Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 5.1 ½ sten 2,10 12 cm massiv teglvæg (½-stens væg) 5.2 ½ sten + 50 mm mm 0,56 12 cm teglvæg, indvendigt efterisoleret med ca. 50 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning 5.3 1/1 sten 1,50 24 cm massiv teglvæg (1/1 stens væg) 5.4 1/1 sten + 50 mm 0,51 24 cm teglvæg, indvendigt efterisoleret med ca. 50 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning cm letbeton 1,50 10 cm letbeton (Gasbeton) cm letbeton + 50 mm 0,52 10 cm letbeton (Gasbeton), indvendigt efterisoleret med 50 mm, afsluttende med pladebeklædning cm letbeton 0,95 19 cm letbeton (Gasbeton) cm letbeton + 50 mm 0,44 19 cm letbeton (Gasbeton), indvendigt efterisoleret med 50 mm, afsluttende med pladebeklædning cm letbeton 0,66 29 cm letbetonydervæg cm letbeton mm 0, cm beton 3,10 29 cm letbetonydervæg, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning cm beton + 50 mm 0,69 10 cm betonvæg med 50 mm isolering, indvendigt beklædt med plade cm beton 2, cm beton + 50 mm 0,66 19 cm betonvæg med 50 mm isolering, indvendigt beklædt med plade cm beton 2,30 30 cm betonvæg cm beton + 50 mm 0, cm massiv tegl 1, cm hul, uisoleret 1, cm hul efterisoleret 0, cm hul isoleret 0, cm hul mur uisoleret 1, cm hul mur efterisoleret 0,28 30 cm betonvæg efterisoleret med 100 mm isolering, afsluttende med pladebeklædning 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum. Væggen skal undersøges med teknoskop 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum. Ydervæggen er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Ydervæggen skal undersøges med teknoskop 30 cm teglhulmur, isoleret samtidigt med opførelsen. Ydervæggen skal undersøges med teknoskop 30 cm hulmur med tegl yderst og mangehulssten/molerssten indvendigt. 7,5 cm hulrum, uisoleretvæggen skal undersøges med teknoskop 30 cm hulmur med tegl yderst og mangehulssten/molerssten indvendigt. 75 mm isoleret hulrum. Væggen skal undersøges med teknoskop 5.23 let uisoleret 1,90 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, uisoleret mm isolering 0,65 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 50 mm isolering mm isolering 0,48 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 75 mm isolering mm isolering 0,38 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 100 mm isolering mm isolering 0,24 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 150 mm isolering mm isolering 0,18 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 200 mm isolering mm isolering 0,14 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 250 mm isolering mm isolering 0,12 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 300 mm isolering Bilag 8.6 U-værdier for træbjælkelag mod kælder, krybekælder, loftrum. U-værdi for fladt tag Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 6.1 Træ på bjælker 1,90 Brædder på bjælker uden isolering 6.2 Træ på bjælker m. (lerindskud) 1,50 Brædder på bjælker med lerindskud 6.3 Træ + tæppe på bjælker m. lerindskud 1,30 Brædder og tæppe på bjælker med lerindskud uden isolering 6.4 Træ / bjælker - 50 mm 0,60 Brædder på bjælker med 50 mm isolering. 6.5 Træ / bjælker mm 0,40 Brædder på bjælker med 100 mm isolering. 6.6 Træ på bjælker mm 0,30 Brædder på bjælker med 150 mm isolering. Side

23 6.7 Træ på bjælker mm 0,20 Brædder på bjælker med 200 mm isolering. 6.8 Træ på bjælker mm 0,16 Brædder på bjælker med 225 mm isolering. 6.9 Bjælkelag uisoleret 1,20 Uisoleret bjælkelag med brædder, bjælker og beklædt underside 6.10 Bjælkelag - 50 mm 0,52 Trægulv på bjælker, ca. 15 x 15 cm, med 50 mm isolering mellem bjælker 6.11 Bjælkelag mm 0,37 Trægulv på bjælker, ca. 15 x 15 cm, med 100 mm isolering mellem bjælker 6.12 Bjælkelag mm 0,25 Bjælkelag med 150 mm isolering Bjælkelag mm 0,20 Bjælkelag med 200 mm isolering Bjælkelag 250 mm 0,15 Bjælkelag med 250 mm isolering. Bilag 8.7 U-værdier for massive etageadskillelser mod kælder, krybekælder, loftrum. U- værdi for fladt tag Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 7.1 Tæppe cm beton 2,30 Tæppe på beton etageadskillelse, cm tyk 7.2 Træ cm beton 1,40 Træ / strøer på beton etageadskillelse, cm tyk Træ/tæppe cm beton + 50 mm Træ/Tæppe cm beton mm 0,54 Træ / strøer med 50 mm isolering på beton etageadskillelse, cm tyk 0,33 Træ / tæppe med 100 mm isolering på beton etageadskillelse, cm tyk 7.5 tæppe -20 cm letbeton 1,30 Tæppe på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk 7.6 træ -20 cm letbeton 1,00 Træ/strøer på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk 7.7 Træ/tæppe 20 cm letbeton + 50 mm 0,47 Træ/strøer med 50 mm isolering på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk Side 5

24 Bilag 8.8 U-værdier for terrændæk Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 8.1 Gulv mod jord 1,00 Trægulv på strøer/bjælkelag på jord 8.2 Linoleum/beton 0,70 Linoleum/vinyl på beton direkte mod jord. 8.3 Linoleum-beton-20 cm Leca 0,44 Linoleum/vinyl på beton, med ca. 20 cm letklinker under betonplade. 8.4 Træ- beton, 20 cm Leca 0,34 Trægulv med strøer på beton, med ca. 20 cm letklinker under betonplade. 8.5 Træ/vinyl med 50 mm isolering 0,20 Trægulv med strøer på beton, med ca. 50 mm isolering mellem lægter. 8.6 Træ/vinyl med 75 mm isolering 0,18 Trægulv med strøer på beton, med ca. 75 mm isolering mellem lægter. Bilag 8.9 U-værdier for kældergulve Lbr. Beskrivelse U-værdi Note 9.1 Beton/jord 0,50 Betonkældergulv mod jord. 9.2 trægulv beton/jord 0,45 Trægulv på beton mod jord 9.3 Træ/tæppe-beton-20 cm Leca 0,25 Trægulv på beton med ca. 20 cm letklinker under betonplade. 9.4 Træ/vinyl med 50 mm isolering 0,20 Trægulv på beton med ca. 50 mm isolering mellem strøer. Bilag 8.10 Linjetab for ydervægsfundamenter Lbr. Beskrivelse -værdi Note 10.1 Betonvæg på betonfundament 0,80 Klinkegulv Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på betonfundament Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkerfundament Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkerfundament 0,70 Klinkegulv 0,30 Klinkegulv 0,25 Klinkegulv 10.5 Kældervægsfundament i beton 0,40 Klinkegulv 10.6 Kældervægsfundament i letbeton 0,30 Klinkegulv Trægulv over betonpladen reducerer linjetabet med ca. 10 %. Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004 Side

25 Bilag 09 U-værdier og g-værdier for typiske vinduer Flerfagsvindue h x b i meter 1,2 * 0,6 En gående ramme 1 rude 1,2 * 1,2 To gående rammer 2 ruder 1,4 * 1,6 Tre gående rammer 3 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas Fast vindue 1 rude 1 +1 lag Termorude termorude energiglas 3 lags lag 1 lag glas h x b i meter glas Energirude 1,2 * 0,6 4,8 2,6 2,9 2,3 1,8 1,8 1,2 * 1,2 5,1 2,6 2,9 2,2 1,8 1,6 1,4 * 1,6 5,2 2,7 2,8 2,1 1,8 1,5 Fast vindue 1 rude 1 +1 lag Termorude termorude energiglas 3 lags lag 1 lag glas h x b i meter glas Energirude 1,2 * 0,6 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 1,9 1,2 * 1,2 4,7 2,4 2,8 2,2 1,8 1,7 1,4 * 1,6 4,9 2,5 2,8 2,1 1,8 1,6 Termorude 3 lags termorude lag energiglas Energirude 4,2 2,3 2,70 2,3 1,7 1,9 4,3 2,3 2,70 2,3 1,7 1,9 4,3 2,3 2,70 2,3 1,7 1, Side 1

26 Bondehusvindue h x b i meter 1,2 * 0,6 Et fags 6 ruder 1,2 * 1,2 To fags 12 ruder 1,4 * 1,6 Tre fags 18 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas 3 lags termorude lag energiglas Energirude 3,7 2,1 2,9 2,7 1,7 2,4 3,9 2,2 2,8 2,5 1,7 2,2 3,8 2,1 2,7 2,4 1,7 2,1 Dannebrogsvindue h x b i meter 1,8 * 0,6 Et fags 2 ruder 1,8 * 1,2 To fags 4 ruder 1,6 * 1,1 To fags 4 ruder 1,8 * 1,6 Tre fags 6 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas Termorude Termorude 3 lags termorude lag energiglas Energirude 4,1 2,2 2,7 2,3 1,7 1,9 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 1,9 4,1 2,2 2,7 2,3 1,7 2,0 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 2,0 Side

27 Dannebrogsvindue h x b i meter 1,8 * 0,6 Et fags 10 ruder 1,8 * 1,2 To fags 20 ruder 1,6 * 1,1 To fags 20 ruder 1,8 * 1,6 Tre fags 30 ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas 3 lags termorude lag energiglas Energirude 3,7 2,30 2,9 2,7 1,7 2,4 3,8 2,30 3,0 2,7 1,7 2,4 3,7 2,30 2,9 2,7 1,7 2,5 3,7 2,30 3,0 2,7 1,7 2,5 Terrassedøre h x b i meter 2,1 * 0,6 Sidestykke til terrassedør 2,1 * 0,9 Enkelt terrassedør, en rude 2,1 * 1,9 Skydedør, to ruder 1 lag glas 1 +1 lag glas Termorude Termorude 3 lags termorude lag energiglas Energirude 3,2 2,2 2,5 2,2 1,9 2,00 4,0 2,4 2,6 2,1 1,8 4,3 2,5 2,6 2,1 1,7 Forudsætninger mv. U-værdi for glas i W/m²K: 1 lag 5, som koblede ruder 2,80-2 lags termorude 2,80-3 lags termorude 1, energirude som koblede ruder 1,90 - energirude som to lags termorude 1, Side 3

28 U-værdi for ramme/karm/sprosse i W/m²K: 1,90 som gennemsnit for vinduer med et lag glas og termoruder 1,5 som gennemsnit for vinduer med forsatsrammer 1+1 Linietabet for rudens afstandsprofil (psi) g i W/mK: To- lags termorude 0,07, For 3-lags termoruder 0,09 For to lags energitermorude 0,10 For 1+1 løsninger med koblede ruder 0 U-værdierne er beregnet iht. DS udgave. Solvarmetransmittans (g-værdi) og lystransmittans (LT-værdi) for typiske ruder. Værdierne anvendes, hvis ikke der foreligger oplysninger for de aktuelle ruder. Rudetype g-værdi LT-værdi 1 lag glas 1+1 lag glas Termorude 3 lags termorude 1+1 lag energiglas Energirude, ældre Energirude, ny Solafskærmende rude, svagt Solafskærmende rude, kraftigt 0,85 0,75 0,75 0,65 0,70 0,70 0,65 0,45 0,25 0,90 0,80 0,80 0,70 0,75 0,75 0,80 0,55 0,30 Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004 og Statens Byggeforskningsinstitut (LT-værdier) Side

29 Bilag 10 Glasandele og afskærmningsfaktorer for typiske vinduer og solafskærmninger Glasandel Vindues type h x b i m Arealfaktor F f Fast ramme en rude vindue 1,2 x 0,6 0,70 Fast ramme med en rude 1,2 x 1,2 0,80 Fast ramme med en rude 1,2 x 1,6 0,85 En gående ramme, 1 rude 1,2 x 0,6 0,60 En gående ramme, 1 rude 1,2 x 1,2 0,70 En gående ramme, 1 rude 1,2 x 1,6 0,75 Bondehusvindue, et fags 1 rude 1,2 x 0,6 0,60 Bondehusvindue, to fags 2 ruder 1,2 x 1,2 0,60 Bondehusvindue, tre fags 3 rude 1,2 x 1,6 0,60 Bondehusvindue, et fags 6 ruder 1,2 x 0,6 0,45 Bondehusvindue, to fags 12 ruder 1,2 x 1,2 0,50 Bondehusvindue, tre fags 18 rude 1,2 x 1,6 0,50 Dannebrogsvindue 1 fag 2 ruder 1,8 x 0,6 0,55 Dannebrogsvindue 2 fag 4 ruder 1,8 x 1,2 0,60 Dannebrogsvindue 2 fag 4 ruder 1,4 x 1,6 0,55 Dannebrogsvindue 3 fag 6 ruder 1,8 x 1,6 0,60 Dannebrogsvindue 1 fag 10 ruder 1,8 x 0,6 0,45 Dannebrogsvindue 2 fag 20 ruder 1,8 x 1,2 0,50 Dannebrogsvindue 2 fag 20 ruder 1,4 x 1,6 0,45 Dannebrogsvindue 3 fag 30 ruder 1,8 x 1,6 0,45 Sidestykke til terrassedør med 1 stor rude 2,1 x 0,6 0,30 Terrassedør med en stor rude 2,1 x 0,9 0,50 Skydedør med to store ruder 2,1 x 1,8 0,60 h x b er vinduesmålene Side 1

30 Solafskærmningsfaktorer Placering Dobbeltruder Energiruder og -glas Indvendig Mellem glas * Udvendig Type Lys Mørk Lys Mørk Persienne 0,60 0,80 0,70 0,85 Rullegardin 0,30 0,70 0,45 0,80 Gardin 0,60 0,80 0,70 0,85 Persienne 0,30 0,50 0,25/0,40 0,45/0,60 Gardin (screen) 0,30 0,50 0,25/0,40 0,45/0,60 Persienne 0,10-0,20 0,10-0,20 Gardin (screen) 0,10-0,20 0,10-0,20 * For solafskærmning mellem glaslag afhænger solafskærmningsfaktoren af energibelægningens placering. Hvis energibelægningen er på inderste glaslag gælder de lave værdier eller gælder de høje værdier. Side

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9.1 Generelt... 3 9.1.1 Inden energimærkningen påbegyndes... 3 9.1.2 BBR anvendelseskoder... 3 9.1.3 Graddage for 1992-2012... 5 9.1.4 Koder for bygningsdele...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Klingbjerg 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009701 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Isolere ydervægge 29 MWh Fjernvarme 13690 kr. 306975 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Isolere ydervægge 29 MWh Fjernvarme 13690 kr. 306975 kr. 22. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lansenervej 3A Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007299 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Enebærvej 8 Postnr./by: 9530 Støvring BBR-nr.: 840-005528-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie SIDE 1 AF 18 Adresse: Bygaden 020 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-008948-001 Energikonsulent: Harry Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 53 4500 Nykøbing Sj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderdalen 35 Sønderdalen 35 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2013 Til den 29. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 89 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 55 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-007059 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jagtvej 59 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. juli 2013 Til den 18. juli 2023. Energimærkningsnummer 311009313

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Spurvevej 45 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-021129-001 Energikonsulent: Anders Dahl Mogensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -2.8 MWh Fjernvarme, 5444 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -2.8 MWh Fjernvarme, 5444 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kalmargade 31 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-233353 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Grønnehavevej 011B 3390 Hundested BBR-nr.: 260-015743 Energikonsulent: Ole Wedel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: EWT

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solskinshøjen 33 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2013 Til den 13. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lillehøjen Lillehøjen 28 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Ramten Hedevej 11 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-101618-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mariegade 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007708 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderhavvej 24 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024. Energimærkningsnummer 311059288

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 191 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Marstrup Bygade 129 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Marstrup Bygade 129 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Marstrup Bygade 129 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-010699-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd. 16A, B-fløjen Sygehusvej 5 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2012

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere