Energirenovering af murermesterhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering af murermesterhus"

Transkript

1 Henrik Tommerup Energirenovering af murermesterhus DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R ISSN ISBN

2 Energirenovering af murermesterhus Henrik Tommerup Department of Civil Engineering DTU-bygning Kgs. Lyngby 2004

3 Forord Denne rapport beskriver konstruktioner og systemer samt varmetabsberegninger og simuleringer af energiforbrug for et typisk murermesterhus fra 1927 med et opvarmet etageareal på 161 m 2. Der er tale om beregninger af det eksisterende hus og huset med en række energibesparende tiltag, herunder hulmursisolering og nye forsatsvinduer med energiglas. Rapporten er udarbejdet af BYG DTU for Rockwool International A/S i forbindelse med projektet Energy Project Villa, der også omfatter detaljerede målinger af energiforbrug mm. Der har i projektet været fokus på de energibesparende tiltag, som giver største effekt i forhold til investeringen, og som ikke ændrer væsentligt på husets udseende, idet der er set bort fra tiltag som udvendig efterisolering og mekanisk ventilation med varmegenvinding. Murermesterhuse udgør generelt et stort potentiale for energibesparelser og dermed CO 2 reduktioner. Rapporten dokumenterer ved detaljerede beregninger, hvor stor en energibesparelse, der kan forventes ved umiddelbare energibesparende tiltag, der ikke ændrer på husets udseende. Rapporten er udarbejdet af forskningsadjunkt Henrik Tommerup, BYG DTU. Professor Svend Svendsen, BYG DTU, har været projektleder. Tegninger i bilagssektionen er udført af Kristoffer Volsing og Nicolaj Mac i forbindelse med eksamensprojekt om energirenovering af parcelhuse. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, november

4 Indholdsfortegnelse FORORD... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 SUMMARY PROJEKTETS BAGGRUND OG FORMÅL BEREGNING AF VARMETABSKOEFFICIENTER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONER OG SYSTEMER BESKRIVELSE AF SAMLINGSDETALJER BEREGNING AF KONSTRUKTIONER, U-VÆRDIER BEREGNING AF SAMLINGSDETALJER, PSI- OG L-VÆRDIER SAMMENFATNING AF RESULTATER BEREGNING AF ENERGIFORBRUG BESKRIVELSE AF MODEL SIMULERING RESULTATER REFERENCER BILAG

5 Sammenfatning Denne rapport beskriver, med udgangspunkt i et typisk ældre murermesterhus, detaljerede varmetabsberegninger og simuleringer af energiforbrug til rumopvarmning for huset før og efter en energirenovering. Der er tale om et hus med fuld kælder (uopvarmet), stue og 1. sal og et opvarmet etageareal på 161 m 2. Huset oprindelige konstruktioner består af ydervægge af 30 cm uisolerede hulmure med trådbindere. Vinduer er traditionelle gamle småsprosset trævinduer, der i stueetagen er delvist udstyret med forsatsglas. Skunk, skråvægge og hanebåndsloft er isoleret med gamle 50 mm isoleringsmåtter. De energibesparende tiltag er valgt baseret på en række løsningsmuligheder og tilhørende costbenefit analyser og vurderinger samt hensyntagen til bl.a. byggetekniske og anvendelsesmæssige forhold. De energibesparende tiltag der gennemføres er: - Hulmursisolering (indblæsning i ca. 80 mm hulrum). - Isolering af brystninger/radiatornicher (75 mm). - Nye forsatsvinduer med energiglas. - Isolering af skunk (250 mm). - Isolering af skråvæg (75 mm). - Isolering af loft (300 mm). - Delvis nye radiatorer og termostatventiler. Tiltagene ændrer ikke på husets udseende Dimensionerende varmetab og kuldebroer De nævnte tiltag medfører at det dimensionerende varmetab reduceres fra 15,0 kw (93 W/m 2 ) til 7,1 kw (44 W/m 2 ), svarende til en reduktion på 53 %. Det er forudsat at luftskiftet reduceres fra 1,0 gange i timen til 0,5 gange i timen på grund af nye forsatsvinduer og indvendige vinduesfuger. I den oprindelige udformning af huset er det dimensionerende transmissionstab 11,4 kw hvoraf 1,2 kw udgøres af kuldebroeffekter, mens det dimensionerende transmissionstab for det renoverede hus er 5,2 kw, hvor kuldebroerne udgør ca. 1,3 kw. Det dimensionerende transmissionstab reduceres således med 54 % og kuldebroandelen forøges fra 11 % til 25 %. Den forholdsvis lille andel før renoveringen kan tilskrives at klimaskærmskonstruktionerne generelt er dårligt isoleret, mens den betydelige andel efter energirenoveringen er udtryk for at kuldebroer generelt får en øget betydning ved øget isoleringsgrad. I den renoverede løsning er der betydelige kuldebroer ud for bl.a. de massive ydervægspartier omkring vinduer og døre. Simulering af nettoenergiforbrug til rumopvarmning Beregningerne er foretaget med programmet BSIM2002, hvor der er opbygget en detaljeret model af huset. Der er som udgangspunkt antaget et normalt internt varmetilskud fra personer, el-udstyr og belysning på 5 W/m 2, et naturligt luftskifte på 1,0 gange i timen og en rumtemperatur på 20 C. Der er desuden simuleret med et udeklima svarende til det Danske Design Reference år (DRY) og der er regnet på fyringssæsonen, svarende til september til maj (inkl.). Beregningerne viser at nettovarmebehovet til rumopvarmning - svarende til den energimængde der skal tilføres for at opretholde den ønskede rumtemperatur - reduceres fra 40,2 MWh/år til 21,3 MWh/år ved de omtalte energibesparende tiltag, svarende til omtrent en halvering. 3

6 Hvis det antages at luftskiftes samtidig reduceres fra 1,0 gange i timen til et indeklimamæssigt forsvarligt niveau på 0,5 gange i timen bliver varmebehovet 15,3 MWh/år, svarende til en reduktion på 62 %. I dette tilfælde er reduktionen i det samlede bruttovarmebehov til opvarmning på 48 %. Udover energibesparelsen er en positiv effekt af energirenoveringen at husets indeklima forbedres. Yderligere varmebesparelser vil som oftest kunne opnås ved efterisolering af kedel, varmtvandsrør og varmtvandsbeholder (typisk placeret i kælderen). Udvendig efterisolering og mekanisk ventilation med varmegenvinding er eksempler på effektive tiltag, der også vil kunne give yderligere besparelser. Det vurderes at rumopvarmningsbehovet således vil kunne reduceres med ca. 75 %. Bruttoenergiforbrug til opvarmning Tabel 1 viser husets samlede bruttoenergiforbrug til opvarmning. Dette inkluderer nettoenergiforbrug til rumopvarmning, nettoenergiforbruget til varmt brugsvand, ikke-nyttiggjorte varmetab fra varmerør og varmtvandsbeholder samt årsnyttevirkningen for den oliefyrede kedel. Der er forudsat en årsnyttevirkning på 70 % før energirenoveringen og 65 % efter. Det ses at bruttoenergiforbruget for grundmodellen reduceres med 35 %, idet der er forudsat et luftskifte på 1,0 gange i timen både før og efter energirenoveringen, mens reduktionen er 48 %, hvis luftskiftet antages reduceret til 0,5 gange i timen efter renoveringen. Beregningerne viser med andre ord at husets samlede energiforbrug til opvarmning kan reduceres betydeligt ved forholdsvis beskedne klimaskærmsrelaterede efterisoleringstiltag. Tabel 1. Bruttoenergiforbrug til opvarmning [kwh/år] før og efter de energibesparende tiltag. Modelnavn Før Efter Besparelse Reduktion (pct.) Grundmodel 67,8 44,2 23,6 35 IV3 70,6 47,2 23,4 33 VENT0,5 59,0 35,0 24,0 41 VENT1,5 75,7 53,4 22,3 29 WCS 78,2 56,5 21,7 28 4

7 Summary Report R-102: Energy renovation of an old single-family house. Taking a typical, rather old master builder house as a starting point, this report describes detailed heat loss calculations and simulations of energy consumption for space heating for the house before and after an energy renovation. It is a house with a full basement (not heated), a ground floor and a first floor and a heated area of 161 m 2. The original structures of the house are composed of external walls of 30 cm uninsulated cavity walls with steel ties. The windows are traditional, old windows with small wooden glazing bars, which, on the ground floor, are partly equipped with a second frame with ordinary glass. The space under the roof slope, the sloping walls and the collar-beam roof are insulated with old 50 mm insulation mats. The energy conservation measures have been chosen based on a number of solution possibilities and corresponding cost-benefit analyses and estimations and also, among other things, consideration for construction and employment conditions. The energy conservation measures that are carried out are: - Cavity wall insulation (injection in roughly 80 mm cavity). - Insulation of window walls/radiator recesses (75 mm). - New second window-frame with energy-saving glass. - Insulation of space under the roof slope (250 mm). - Insulation of sloping wall (75 mm). - Insulation of collar-beam roof (300 mm). - Partially new radiators and thermostat valves. The measures do not alter the appearance of the house. Dimensioning heat loss and thermal bridges The mentioned measures result in a reduction of the dimensioning heat loss from 15.0 kw (93 W/m 2 ) to 7.1 kw (44 W/m 2 ), corresponding to a reduction of 53%. This is provided that the air change rate is reduced from 1.0 times an hour to 0.5 times an hour primarily because of sealing of windows. I the original design of the house, the dimensioning transmission heat loss is 11.4 kw, of which 1.2 kw are thermal bridge effects, whereas the dimensioning transmission heat loss of the renovated house is 5.2 kw, where the thermal bridges are about 1.3 kw. The dimensioning transmission heat loss is thus reduced by 54% and the thermal bridge part is increased from 11% to 25%. The relatively small share before the renovation is due to the generally poor insulation of the thermal envelope constructions, whereas the considerable share after the energy renovation reflects that thermal bridges generally become more important when the insulation rate is increased. In the renovated solution there are considerable thermal bridges, for instance outside the massive exterior wall parts around windows and doors. Simulation of net energy consumption for space heating The calculations have been made by means of the program BSIM2002, where a detailed model of the house has been constructed. The calculation model has assumed a normal internal contribution of heat from persons and household electricity of 5 W/m 2, a natural air change rate of 1.0 times an hour and a room temperature of 20 C. Furthermore, simulations have been made with an outdoor 5

8 climate corresponding to the Danish Design Reference Year (DRY) and the heating season, September to May (incl.), has been calculated. The calculations show that the space heating demand can be reduced from 40.2 MWh/year to 21.3 MWh/year through the mentioned energy conservation measures, corresponding to almost a 50% reduction. Assuming that the air change rate is reduced from 1.0 times an hour to 0.5 times an hour the space heating demand is only 15,3 MWh/year equivalent to a reduction of 62%. In this case the reduction in the final total heating demand is 48%. Furthermore, the indoor climate of the house is improved. It will usually be possible to obtain additional energy savings through subsequent insulation of boiler, hot water pipes and hot water tank (typically placed in the basement). Outside subsequent insulation and mechanical ventilation with heat recovery are examples of effective measures, which will also be able to yield additional savings. It is estimated that in this way it would be possible to reduce the room heating demand by about 75%. Gross energy consumption for heating Table 1 shows the total energy consumption for heating. This includes the net energy consumption for space heating and hot water, non-utilized heat losses from heating pipes, hot-water tank and also the efficiency of the oil-fired boiler. An average efficiency of 70% before the energy renovation and 65% after is assumed. The total energy consumption for the basis model is reduced by 35%, assuming an air change rate of 1.0 times an hour in both the before and after situation, and a 48% reduction if the air change rate after the energy renovation is considered reduced to 0.5 times an hour. In other words, the total energy consumption for heating can be reduced significantly by implementing modest envelope related insulation improvements. Table 1. Total energy consumption for heating [kwh/year] before and after the energy renovation. Model name Before After Savings Reduction (p.c.) Basis model IV VENT VENT WCS

9 1 Projektets baggrund og formål I forbindelse med kommende skærpelse af energikravene i Bygningsreglementet stilles der som noget nye ligeledes krav til at man i forbindelse med renoveringer af eksisterende bygninger, skal efterleve nye krav til transmissionskoefficienter mv. for de renoverede dele. Der lægges altså op til at man skal inddrage energirenovering, når man foretager almindelig renovering af bygninger, hvilket skal sikre at de eksisterende bygninger ved renovering så vidt muligt bringes op på niveau svarende til krav til nybyggeri i Bygningsreglementet. Flere rapporter dokumenterer at der er et stort potentiale for økonomisk rentable energibesparelser i eksisterende boliger. Projektets har på denne baggrund haft som formål at demonstrere i praksis, hvor stor en energibesparelse der kan opnås ved energirenovering af et typisk murermesterhus i energiklasse C5 opført før 1950, og hvilken totaløkonomi der er forbundet hermed. Projektet omfatter både detaljerede målinger af energibesparelser og beregninger af forventede energibesparelser. Denne rapport omhandler beregningsdelen. 7

10 2 Beregning af varmetabskoefficienter I dette kapitel gennemgås baggrunden for og resultaterne af de detaljerede beregninger af konstruktioner og samlingsdetaljers varmetabskoefficienter. Først gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte konstruktioner, samlingsdetaljer, varme- og ventilationssystemer samt de energibesparende tiltag. Herefter foretages beregninger af varmetabskoefficienter for hhv. konstruktioner og samlingsdetaljer, og der opstilles en samlet oversigt over resultaterne. Med hensyn til varmetabskoefficienterne foretages der beregninger for alle konstruktioner som indgår i huset samt alle de vigtigste samlingsdetaljer, dvs. de detaljer som indeholder de største kuldebrobidrag til det samlede transmissionstab. Varmetabsberegninger er gennemført på baggrund af indvendige mål. Dette svarer ikke til metoden angivet i DS418 [1], hvor visse konstruktioner regnes ud fra udvendige mål for at tage højde for kuldebroer som ikke direkte dækkes af beregningerne. I denne rapport medtages samtlige betydende kuldebroer direkte i beregningerne, og det er derfor ikke nødvendigt at justere arealerne for at tage højde for disse. Med undtagelse af dette, er grundlaget for beregningerne generelt DS Beskrivelse af konstruktioner og systemer Konstruktioner samt varme- og ventilationssystemerne beskrives kort i det følgende. Beskrivelsen er i overvejende grad baseret på opmålinger og inspektioner i huset, da det foreliggende tegningsmateriale har været meget sparsomt. Det har ikke været praktisk muligt at få fastlagt alle dimensioner og detaljer vedrørende konstruktionerne, men med hjælp fra litteratur mm. vedrørende den daværende gængse byggeteknik for murede huse, vurderes beskrivelsen at være fyldestgørende Etageadskillelse mod kælder Etageadskillelse af træbjælkelag. Konstruktionen består, regnet indefra, af 28 mm gulvplanker (λ = 0,130 W/mK) på bærende bjælker med dimensionen 7 7 og centerafstand på 1 m (λ = 0,130 W/mK), luftfyldt hulrum over lerindskud på ca. 20 mm (R = 0,18 m 2 K/W), ca. 70 mm lerindskud (λ = 1,500 W/mK) og 25 mm indskudsbrædder (λ = 0,130 W/mK). I en mindre del af stueetagen er der ovenpå gulvplanker tilføjet et parketgulv og en del af kælderloftet er pudset, men der ses bort fra dette ved beregninger af varmetabet. Energibesparende tiltag: Der foretages ikke efterisolering af etageadskillelsen Ydervæg Størstedelen af ydervæggen består af en 300 mm fuldmuret hulmur med ca. 80 mm hulrum (uisoleret) og 10 mm puds (λ = 0,500 W/mK). Formuren består af 110 mm teglsten (λ = 0,730 W/mK) og bagmuren af 110 mm teglsten (λ = 0,620 W/mK), som er forbundet med 3 mm ståltrådsbindere (9-10 stk. pr. m 2 ). Omkring vinduer/døre er udført ½ stens ommuring. Over vinduer/døre er dog udført lige stik i 1½ stens højde. I den ene gavl er vindue udmuret. I opholdsstuer i stueetagen er radiatorer placeret i nicher under vinduerne (dybde på ca. 170 mm). Ydervæggen består her af formur i teglsten med puds. Energibesparende tiltag: Hulmursisolering ved indblæsning af granulat i 80 mm hulrum (λ = 0,044 W/mK). Isolering af brystninger / radiatornicher med 75 mm Flexi A isoleringsbatts (λ = 0,037 W/mK) og 13 mm gipsplade (λ = 0,200 W/mK). 8

11 2.1.3 Hanebåndsloft Konstruktionen består, regnet indefra af 15 mm puds (λ = 0,500 W/mK), 25 mm forskallingsbrædder (λ = 0,130 W/mK) på bjælker med dimensionen 4 4 og centerafstand på 1 m (λ = 0,13 W/mK), 100 mm luftfyldt hulrum mellem bjælker (R = 0,16 m 2 K/W), 25 mm gulvbrædder (λ = 0,130 W/mK) og 50 mm isoleringsmåtter ( Rockwool isoleringsmåtte 2, der er et ældre produkt med en varmeledningsevne på 45 Cal/mhK svarende til 0,052 W/mK). samt ventileret tagrum med tagsten med understrøgne fuger på lægter (R = 0,200 m 2 K/W). Energibesparende tiltag: Eksisterende isolering og gulvbrædder fjernes. Hulrum mellem hanebåndsbjælker fyldes ud med 100 mm Flexi A-isoleringsbatts (λ = 0,037 W/mK) og over hanebånd etableres 200 mm ubrudt isolering i to lag med forskudte samlinger (Fleksi A isoleringsbatts, λ = 0,037 W/mK). Der etableres gangbro Skråvæg Konstruktionen består, regnet indefra, af 15 mm puds (λ = 0,500 W/mK), 25 mm forskallingsbrædder (λ = 0,130 W/mK) på bjælker med dimensionen 5 5 og centerafstand på 1 m (λ = 0,13 W/mK), 50 mm isoleringsmåtter (λ = 0,052 W/mK) samt ventileret tagrum med tagsten med understrøgne fuger på lægter (R = 0,200 m 2 K/W). Energibesparende tiltag: Eksisterende isolering fjernes. 75 mm nye Flexi A-isoleringsbatts (λ = 0,037 W/mK) Lodret skunk Konstruktionen består, regnet indefra, af 15 mm puds (λ = 0,500 W/mK), 25 mm forskallingsbrædder (λ = 0,130 W/mK) på stolper med dimensionen 2 4 og centerafstand på 1 m (λ = 0,13 W/mK), 50 mm isoleringsmåtter (λ = 0,052 W/mK) samt ventileret tagrum med tagsten med understrøgne fuger på lægter (R = 0,200 m 2 K/W). Energibesparende tiltag: Eksisterende isolering fjernes. 100 mm nye Super A-isoleringsbatts (λ = 0,034 W/mK) mellem stolper og 150 mm udenpå. Fastgøres med skruer Etageadskillelse mod stueetage / vandret skunk Etageadskillelse af træbjælkelag. Konstruktionen består, regnet fra 1. sal, af 28 mm gulvplanker (λ = 0,130 W/mK) på bærende bjælker med dimensionen 7 7 og centerafstand på 1 m (λ = 0,13 W/mK), ca. 70 mm lerindskud (λ = 1,500 W/mK), 25 mm indskudsbrædder (λ = 0,130 W/mK), hulrum under lerindskud på ca. 80 mm (R = 0,16 m 2 K/W), 25 mm forskallingsbrædder (λ = 0,130 W/mK) og 15 mm puds (λ = 0,500 W/mK). I den vandrette skunk at der herudover udlagt 50 mm isoleringsmåtter (λ = 0,052 W/mK). Energibesparende tiltag: Fjernelse af eksisterende isolering og udlægning af 250 mm Super A isoleringsbatts (λ = 0,034 W/mK) i to lag med forskudte samlinger Kviste Huset har to kviste, der består af et vindue, et tag og sider. Tag og sider (trekanter) består af et to bræddelag med et tyndt isoleringslag på ca. 20 mm i mellem samt beklædning indvendigt (puds) og udvendigt (zink). Energibesparende tiltag: Ingen, udover at sidedel og del under vinduer der vender mod skunk isoleres. 9

12 2.1.8 Vinduer og yderdøre Vinduer er traditionelle gamle småsprosset trævinduer, der i stueetagen er delvist udstyret med forsatsglas. Ramme-karmprofilet har dimensionen 120 mm x 98 mm (d x b). Lod- og tværpostprofil har dimensionen 120 mm x 126 mm (d x b), mens sprosseprofilet har dimensionen 24 mm x 21 mm (d x b). Dimensioner er inkl. glaslister i kit. Hvor ruden består af et enkelt lag glas er tykkelsen 3 mm, svarende til en U-værdi på 5,8 W/m 2 K. Den totale solenergitransmittans for glasset er 87 %. Med forsatsglas er rudens U-værdi 2,8 W/m 2 K, mens den totale soltransmittans er 76 %. I Tabel 2 nedenfor er vist en oversigt over de enkelte vinduer og døre. Det fremgår heraf at det samlede areal af vinduer og døre i huset er 30,3 m 2, mens 23,1 m 2 findes i den opvarmede del af huset. Vindues- og dørarealet (hulmål) i den opvarmede del af huset udgør 15 % af det opvarmede etageareal. Set for huset under ét ligger glasandelen på ca. 53 % af det samlede vindues- og dørareal. Tabel 2. Oversigt over vinduer og døre. Dimensioner og arealer er baseret på vinduesmål. Antal [stk.] Bredde [m] Højde [m] A g [m 2 ] A f [m 2 ] A [m 2 ] Samlet Areal [m 2 ] Vindue (2 fag) 1 1,08 1,51 0,90 0,73 1,63 1,63 Vindue forsats (2 fag) 3 1,08 1,51 0,90 0,73 1,63 4,89 Vindue forsats nederst (2 fag) 2 1,08 1,51 0,90 0,73 1,63 3,26 Vindue (2 fag ingen tværpost) 4 1,08 1,13 0,71 0,51 1,22 4,88 Vindue forsats (3 fag) 1 1,59 1,51 1,36 1,04 2,40 2,40 Vindue (2 fag ingen tværpost) 2 1,08 0,87 0,51 0,43 0,94 1,88 Vindue (1 fag) 2 0,56 1,51 0,43 0,41 0,84 1,68 Hoveddør 1 0,92 2,3 1,10 1,02 2,12 2,12 Vindue i skråvæg 1 0,54 0,61 0,14 0,19 0,33 0,33 Kældervindue (2 fag) 6 1,08 0,69 0,37 0,37 0,75 4,47 Kældervindue (3 fag) 1 1,59 0,69 0,56 0,53 1,10 1,10 Kælderdør 1 0,92 1,85 0,00 1,70 1,70 1,70 Total 30,3 Energibesparende tiltag: Nye forsatsvinduer med energiglas i stueetage og 1. sal Indervægge Konstruktionen består af 110 mm teglsten med ca. 10 mm puds Kælder Kælderen er delvist nedgravet, idet ca. halvdelen af kælderydervæggen vender mod det fri. Kælderydervæggen mod jord består af ca. 340 mm beton (λ = 1,950 W/mK), mens den øvrige væg er almindelig hulmur. Kældergulvet antages at bestå af 100 mm beton (λ = 1,950 W/mK) og 200 mm singels (λ = 0,700 W/mK) mod jord. 10

13 Varmeanlæg Varmeanlægget er et to strenget radiatoranlæg, baseret på naturligt drivtryk. Det varme vand produceres i en uisoleret oliefyret kedel placeret i kælderen. Vandet fordeles i stålrør der er 2½ i fyrrummet og 1¼ i de strenge der forsyner opholdsstuerne, men dimensionen er ¾ i de øvrige strenge. Der er generelt tale om en isoleringstykkelse på ca. 20 mm. Varmt vand produceres i en 200 liter varmtvandskappebeholder med ca. 30 mm isolering. Energibesparende tiltag: Nye radiatorer i brystninger/nicher i stueetagen og nye termostatventiler Ventilation Princippet for ventilation af huset er naturlig ventilation via primært utætheder omkring vinduer, aftrækskanaler i ydervæggen og åbning af vinduer og døre. Energibesparende tiltag: Ingen. Nye forsatsvinduer og indvendige fuger vil betyde en væsentlig forbedring af huset lufttæthed. Derved kan ventilationen i højere grad styres ved oplukning af vinduer/døre. Der opsættes ventilator i køkken, monteret i vindue. 2.2 Beskrivelse af samlingsdetaljer De vigtigste samlingsdetaljer er samlingen mellem ydervæg og vindue (kuldebro ved lodret og vandret vinduesfals), samlingen mellem tagkonstruktion og ydervæg (kuldebro ved tagfod), samlingerne mellem vandret og lodret skunk, skunk og skråvæg samt skråvæg og hanebåndsloft. Disse samlingsdetaljer fremgår af tegningerne i bilag 8 og Beregning af konstruktioner, U-værdier Beregningerne foretages på baggrund af DS418:6.udgave [1] (Beregning af bygningers varmetab). Denne relativt nye og reviderede standard, foreskriver nye principper for beregning af U-værdien, idet der tages udgangspunkt i den deklarerede varmeledningsevne for isoleringsmaterialet bestemt ifølge de harmoniserede europæiske produktstandarder. Der er desuden sket ændring af beregningen af U-værdien i relation til bl.a. varmeledningsevnen for andre byggematerialer, ventilerede og uventilerede hulrum, luftspalter i isoleringslaget og korrektionen for bindere for at bringe DS 418 i overensstemmelse med den tilsvarende europæiske standard. Der foretages dog også beregninger af kuldebroeffekter vha. de detaljerede beregningsprogrammer HEAT2 [2] og THERM [3] Etageadskillelse mod kælder Konstruktionen beregnes vha. detaljerede beregningsprogrammer, da konstruktion gennembrydes af bærende bjælker. Der opbygges en 2-dimensional model af et typisk udsnit af etageadskillelsen, svarende til at der medtages 1,0 m af konstruktionen (svarende til centerafstanden for bjælkerne). Det antages at overgangsisolansen for fladen der vender mod kælder er den samme som for fladen der vender mod stueetagen (analogt til indervægge), dvs. 0,17 m 2 K/W. U-værdien kan på denne baggrund fastlægges til: 1,12 W/m 2 K. 11

14 2.3.2 Ydervæg U-værdien for ydervæggen fastlægges ved at der først bestemmes U-værdier for de rene 1- dimensionale snit, svarende til hulmur, snit i lodret fals, snit vandret fals, brystninger/radiatornicher og udmuret vindue. 30 cm uisoleret hulmur s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans 0,17 Puds 0,010 0,500 0,02 Bagmur af teglsten 0,110 0,620 0,18 Uisoleret ikke-ventileret hulrum 0,080-0,18 Formur af teglsten 0,110 0,730 0,15 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 1,43 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 Korrektion for bindere gennem et ikke-isoleret hulrum: ingen. 0,00 U 1,43 Udmuringer omkring vinduer/døre s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans 0,17 Puds 0,010 0,500 0,02 Teglsten 0,300 0,675 0,44 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 1,58 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 1,58 Brystninger/radiatornicher s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans 0,17 Puds 0,030 0,500 0,06 Teglsten 0,110 0,675 0,16 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 2,54 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 2,54 12

15 Udmuret vindue s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans 0,17 Puds 0,010 0,500 0,02 Hulrum 0,015-0,17 Teglsten 0,220 0,675 0,33 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 1,46 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 1,46 Der foretages efterisolering af hulmur og brystninger. I tilfældet med isoleret hulmur gives et tillæg for murbindere, der er skønnet ud fra tabel A.3.2 i DS cm isoleret hulmur s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans 0,17 Puds 0,010 0,500 0,02 Bagmur af teglsten 0,110 0,620 0,18 Isolering (hulrumsfyld) 0,080 0,044 1,82 Formur af teglsten 0,110 0,730 0,15 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 0,43 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 Korrektion for bindere (estimeret) 0,02 U 0,45 Isoleret brystninger/radiatornicher s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans 0,17 Pladebeklædning, gips 0,013 0,200 0,07 Isolering (flexi A) 0,075 0,037 2,03 Puds 0,030 0,500 0,06 Teglsten 0,110 0,675 0,16 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 0,40 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 0, Hanebåndsloft Konstruktionen beregnes vha. detaljerede beregningsprogrammer, da konstruktion gennembrydes af bærende bjælker. Der opbygges en 2-dimensional model af et typisk udsnit af loftkonstruktionen, svarende til at der medtages 1,0 m af konstruktionen (svarende til centerafstanden for bjælkerne). 13

16 U-værdien kan på denne baggrund fastlægges til: 0,539 W/m 2 K. Der er tale om ét isoleringslag uden fastklemning, og derfor skal der korrigeres for luftspalter i isoleringen (niveau 2 korrektion). Korrektionen kan beregnes til 0,011 W/m 2 K. Den resulterende U-værdi bliver derved: U-værdi for hanebåndsloft: 0,55 W/m 2 K. Den efterisolerede konstruktion beregnes på tilsvarende vis. Der skal ikke korrigeres for luftspalter i isoleringen, idet isolering antages lagt ud i to lag, hvor det øverste lag ligger med forskudte samlinger hen over hanebånd og isoleringen mellem hanebåndene (niveau 0). Den korrigerede U- værdi bliver derved: U-værdi for efterisoleret hanebåndsloft: 0,12 W/m 2 K Skråvæg Konstruktionen beregnes vha. detaljerede beregningsprogrammer, da konstruktion gennembrydes af tagspærene. Der opbygges en 2-dimensional model af et typisk udsnit af loftkonstruktionen, svarende til at der medtages 1,0 m af konstruktionen (svarende til centerafstanden for bjælkerne). U-værdien kan på denne baggrund fastlægges til: 0,677 W/m 2 K. Der er tale om ét isoleringslag uden fastklemning, og derfor skal der korrigeres for luftspalter i isoleringen (niveau 2 korrektion). Korrektionen kan beregnes til 0,017 W/m 2 K. Den resulterende U-værdi bliver derved: U-værdi for skråvæg: 0,69 W/m 2 K. Den efterisolerede konstruktion beregnes på tilsvarende vis. Der skal korrigeres for luftspalter i isoleringen, idet isolering antages lagt ud i ét lag mellem bjælkerne (niveau 0). Korrektionen kan beregnes til 0,008 W/m 2 K. Den beregnede U-værdi kan fastlægges til: 0,433 W/m 2 K. Den korrigerede U-værdi bliver derved: U-værdi for efterisoleret skråvæg: 0,44 W/m 2 K Lodret skunk Konstruktionen beregnes vha. detaljerede beregningsprogrammer, da konstruktion gennembrydes af stolper. Der opbygges en 2-dimensional model af et typisk udsnit af konstruktionen, svarende til at der medtages 1,0 m af konstruktionen (svarende til centerafstanden for stolperne). U-værdien kan på denne baggrund fastlægges til: 0,660 W/m 2 K. Der er tale om ét isoleringslag uden fastklemning, og derfor skal der korrigeres for luftspalter i isoleringen (niveau 2 korrektion). Korrektionen kan beregnes til 0,016 W/m 2 K. Den korrigerede U-værdi bliver derved: U-værdi for lodret skunk: 0,68 W/m 2 K. Den efterisolerede konstruktion beregnes på tilsvarende vis. Der korrigeres ikke for luftspalter i isoleringen, idet de to lag isolering antages placeret med forskudte samlinger og fastholdes tæt mod bagbeklædningen (niveau 0). Den korrigerede U-værdi bliver derved: U-værdi for efterisoleret lodret skunk: 0,13 W/m 2 K. 14

17 2.3.6 Vandret skunk Konstruktionen beregnes vha. detaljerede beregningsprogrammer, da konstruktion gennembrydes af bærende bjælker. Der opbygges en 2-dimensional model af et typisk udsnit af konstruktionen, svarende til at der medtages 1,0 m af konstruktionen (svarende til centerafstanden for bjælkerne). U-værdien kan på denne baggrund fastlægges til: 0,495 W/m 2 K. Der er tale om ét isoleringslag uden fastklemning, og derfor skal der korrigeres for luftspalter i isoleringen (niveau 2 korrektion). Korrektionen kan beregnes til 0,009 W/m 2 K. Den korrigerede U-værdi bliver derved: U-værdi for lodret skunk: 0,50 W/m 2 K. Den efterisolerede konstruktion beregnes på tilsvarende vis. Der skal ikke korrigeres for luftspalter i isoleringen, idet de to lag isolering antages lagt ud med forskudte samlinger. Den korrigerede U- værdi bliver derved: U-værdi for efterisoleret vandret skunk: 0,12 W/m 2 K Kviste Varmetabskoefficienter for de dele af kvisten, der ikke tidligere er blevet bestemt, beregnes nedenfor. Isoleringen i kvisttag og sider antages at have samme varmeledningsevne som huset eksisterende isolering. Kvisttag s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans 0,14 Puds 0,015 0,500 0,03 Forskalling 0,019 0,130 0,15 Hulrum 0,16 Isolering 0,020 0,052 0,38 Brædder 0,025 0,130 0,19 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 0,95 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 0,95 Kvistsider (trekanter) s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans (0,13+0,04) 0,17 Puds 0,015 0,500 0,03 Forskalling 0,019 0,130 0,15 Isolering 0,020 0,052 0,38 Brædder 0,025 0,130 0,19 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 1,09 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 1,09 15

18 2.3.8 Kælder Varmetabskoefficienter for kælderydervæg og kældergulv er beregnet nedenfor. Kælderydervæg mod jord s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans, jord 0,50 Overgangsisolans, inde 0,13 Beton 0,340 1,950 0,17 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 1,24 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 1,24 Kældergulv s λ R [m] [W/mK] [m 2 K/W] Overgangsisolans, jord 2,00 Overgangsisolans, inde 0,17 Beton 0,100 1,950 0,05 Singels 0,200 0,700 0,29 Ukorrigeret varmetabskoefficient, U' 0,45 Korrektion for luftspalter i isoleringslaget: ingen. 0,00 U 0, Vinduer og yderdøre I huset findes vinduer med både enkelt lag glas og forsatsvinduer. Varmetekniske data for glas/rude og de enkelte vinduesprofilsnit er baseret på beregnede værdier som anført på hjemmesiden (forsatsvinduer). Der er anvendte værdier for referencevindue (vinduer med enkelt lag glas) og forsatsvinduer svarende til Trehøje. Følgende beregnede værdier anført i Tabel 2 anvendes generelt til bestemmelse af U-værdierne for de konkrete vinduer. Tabel 3. U-værdier for vinduer. Vindueskomponent Referencevinduer Forsatsvinduer med alm. glas Forsatsvinduer med energiglas Rude 5,8 2,8 1,9 Ramme-karm 2,2 1,4 1,2 Lod- og tværpost 2,4 1,5 1,3 Den samlede U-værdi beregnes på følgende måde: U = A g U g + A A g f U + A f f + Ψ g l g Beregnede U-værdier for vinduer og døre er anført i Tabel 4, hvor også gennemsnitlige U-værdier for glas-del (U g ) og træ-del (U f ) er vist. De anførte linietabskoefficienter gælder for 16

19 midtersprosserne, og den negative værdi betyder at varmetabet er mindre end i glasdelen. Når der er forsatsvinduer, er varmetabet stort set det samme i de to snit. Vinduesfugen (kalfatringsfugen) tillægges iht. DS418 samme transmissionskoefficient som selve vinduet eller døren. Det ses at den gennemsnitlige U-værdi i den opvarmede del af huset er beregnet til ca. 3,3 W/m 2 K. Tabel 4. Beregnede varmetekniske data for vinduer og døre. Vindues-/dørtype Antal Bredde Højde U g U f Ψ g U [stk.] [m] [m] [W/m 2 K] [W/m 2 K] [W/mK] [W/m 2 K] Vindue (2 fag) 1 1,08 1,51 5,80 2,27-0,032 4,13 Vindue forsats (2 fag) 3 1,08 1,51 2,80 1,44-2,19 Vindue forsats nederst (2 fag) 2 1,08 1,51 3,79 1,71-2,86 Vindue (2 fag ingen tværpost) 4 1,08 1,13 5,80 2,25-0,032 4,20 Vindue forsats (3 fag) 1 1,59 1,51 2,80 1,45-2,21 Vindue (2 fag ingen tværpost) 2 1,08 0,87 5,80 2,24-0,032 4,08 Vindue (1 fag) 2 0,56 1,51 5,80 2,22-0,032 3,95 Hoveddør 1 0,92 2,3 5,80 1,48-3,73 Vindue i skråvæg 1 0,54 0,61 2,80 1,45-2,03 Kældervindue (2 fag) 6 1,08 0,69 5,80 2,23-0,032 3,95 Kældervindue (3 fag) 1 1,59 0,69 5,80 2,25-0,032 4,00 Kælderdør 1 0,92 1,85 0,00 1,80-1,80 Total/middelværdi (ekskl. kælder) 3,27 Som energibesparende tiltag opsættes nye forsatsvinduer med energiglas. Resultaterne af tilsvarende beregninger som ovenfor er vist i Tabel 5. Tabel 5. Beregnede varmetekniske data for vinduer og døre med nye forsatsvinduer med energiglas. Vindues-/dørtype Antal Bredde Højde U g U f Ψ g U [stk.] [m] [m] [W/m 2 K] [W/m 2 K] [W/mK] [W/m 2 K] Vindue (2 fag) 1 1,08 1,51 1,90 1,24-1,60 Vindue forsats (2 fag) 3 1,08 1,51 1,90 1,24-1,60 Vindue forsats nederst (2 fag) 2 1,08 1,51 1,90 1,24-1,60 Vindue (2 fag ingen tværpost) 4 1,08 1,13 1,90 1,22-1,62 Vindue forsats (3 fag) 1 1,59 1,51 1,90 1,25-1,61 Vindue (2 fag ingen tværpost) 2 1,08 0,87 1,90 1,22-1,59 Vindue (1 fag) 2 0,56 1,51 1,90 1,21-1,56 Hoveddør 1 0,92 2,3 5,80 1,48-3,73 Vindue i skråvæg 1 0,54 0,61 2,80 1,45-2,03 Kældervindue (2 fag) 6 1,08 0,69 5,80 2,23-4,03 Kældervindue (3 fag) 1 1,59 0,69 5,80 2,25-4,07 Kælderdør 1 0,92 1,85 0,00 1,80-1,80 Total/middelværdi (ekskl. kælder) 1,80 Beregningerne viser at nye forsatsvinduer med energiglas vil reducere den gennemsnitlige U-værdi fra 3,27 til 1,80 W/m 2 K, svarende til en reduktion på 45 %. Solindfaldet vil reduceres en smule pga. en nedsat solenergitransmittans. 17

20 2.4 Beregning af samlingsdetaljer, Psi- og L-værdier Beregninger af samlingsdetaljer foretages vha. det detaljerede beregningsprogram HEAT2 [2] og THERM [3]. I hvert af de efterfølgende afsnit er der givet en kortfattet gennemgang af hvordan beregningerne er gennemført (forudsætninger, randbetingelser osv.) Vindue/ydervæg (kuldebro ved lodret og vandret fals) Der opbygges en 2-dimensional model af et vandret snit (lodret fals) hhv. lodret snit (vandret snit) i samlingen mellem vindue og ydervæg. Beregningsteknisk findes kuldebroeffekten ved at regne på den fulde detalje (vindue, fuge og 1000 mm af ydervæggen) og herudfra fastlægges varmestrømmen. Dernæst foretages en beregning af en tilsvarende model, hvor der indlægges adiabatiske snit på hver side af gennemmuringen i falsen. Herved bortskæres kuldebroeffekterne som opstår pga. geometrien i samlingen, og da der allerede er taget højde for den konstruktive kuldebro i samlingen er alle effekter dækket ind. Ved at tage differencen mellem resultaterne af de to beregninger og dividere med den påtrykte temperaturdifferens fremkommer linietabet for samlingen. Kuldebro ved vandret fals over vinduer i facaden er medtaget i linietab for samlingen mellem tagkonstruktion og ydervæg (se beskrivelse nedenfor). Beregning af samlingen mellem vindue og radiatorniche er ligeledes beskrevet separat Ydervæg/radiatorniche (lodret fals) Denne samling er en samling mellem hulmur og formur. Hulmurens fals der grænser op mod radiatornichen er gennemmuret. Princippet for beregning af linietabet er som for beregning af samlingen mellem vindue og ydervæg Vindue/radiatorniche (vandret fals) Beregninger af denne detalje ligner beregninger af samlingen mellem vindue og ydervæg. Forskellen ligger primært i at det kun er nødvendigt med et enkelt adiabatisk snit mellem ydervæg (formur) og vinduesfuge for at bortskære de ønskede kuldebroeffekter og derved kunne beregne linietabet i samlingen Tagkonstruktion/ydervæg (kuldebro ved tagfod) Der findes to varianter af denne samling; ved vinduer og mellem vinduer. Der opbygges 2- dimensionale modeller af et typisk udsnit af samlingen mellem ydervæg og loft-/tagkonstruktion. Det typiske udsnit ved vinduer svarer til at der modelleres vindue, stik, gesims og 1,5 m af den vandrette skunk (fra indersiden af ydervæggen), mens der mellem vinduer modelleres 1,0 m af ydervæggen under loftets underside og 1,5 m af den vandrette skunk. Først gennemføres en beregning af den fulde detalje og varmestrømmen fastlægges. Dernæst foretages en beregning af en tilsvarende model, hvor der indlægges to adiabatiske snit således at hele hjørnet i samlingen bortskæres fra beregningen samt at der ved vinduer indlægges et adiabatisk snit mellem vindue og væg, så også denne geometriske effekt inkluderes. For begge de to varianter regnes på snit imellem og i bjælkerne i etageadskillelsen. Linietabet bestemmes ved vægtning af de to linietab Skunk (kuldebro ved vandret og lodret skunk) Der opbygges en 2-dimensional model af et lodret snit i samlingen mellem vandret og lodret skunk - både imellem og i bjælkerne. Beregningsteknisk findes kuldebroeffekten ved at regne på den fulde detalje, svarende til 1 m af begge konstruktioner, og herudfra fastlægges varmestrømmen. Dernæst foretages beregninger af den 1-dimensionale varmestrøm gennem hver af de to konstruktionsdele. Ved at tage differencen mellem resultaterne af de to beregninger og dividere med den påtrykte 18

Energirenovering af murermesterhus

Energirenovering af murermesterhus Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 06, 2016 Energirenovering af murermesterhus Tommerup, Henrik M. Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov Jesper Kragh Svend Svendsen Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport R-103 BYG DTU November 2004 ISBN=87-7877-169-2 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Beskrivelse

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer

Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer Byggesystem: Fuldmuret DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-066 2003 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-128-5 Forsøgshus

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer

Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer Henrik Tommerup Jørgen Rose Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer, Byggesystem: Skalmurede porebetonelementer

Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer, Byggesystem: Skalmurede porebetonelementer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 06, 2015 Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktioner Del 1: Konstruktioner/systemer, Byggesystem: Skalmurede porebetonelementer Tommerup, Henrik M.; Rose, Jørgen

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BYG DTU. Typehus svarende til BR energikrav Del 1: Optimering af konstruktioner/systemer. Jørgen Rose

BYG DTU. Typehus svarende til BR energikrav Del 1: Optimering af konstruktioner/systemer. Jørgen Rose BYG DTU Jørgen Rose Typehus svarende til BR-005- energikrav Del 1: Optimering af konstruktioner/systemer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-001 001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-055-6 Typehus

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Eksamensprojekt 22. juli 2011 Majbritt Lorenzen, s052914 DTU Byg Indholdsfortegnelse Bilag 1 Idékatalog...

Læs mere

FACADEISOLERING, DER VIRKER

FACADEISOLERING, DER VIRKER VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER NETVÆRKSDAGEN, 27. NOVEMBER 2015. FACADEISOLERING, DER VIRKER HENRIK M. TOMMERUP, CIVILING., SENIORKONSULENT RAMBØLL, ØRESTAD AFD. RENOVERING & BYGNINGSFYSIK

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

A B C D C E F G Kontroludskrift Side 1 af 5 Kontroludskrift Indberettet d. 02-04-2012 Energimærke-nr. 100263473 Bygningsdata Navn Hovedbygning Opførelsesår 1978 BBR-bygningsnummer 001 Renoveringsår

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergårdsvej 283 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. marts 2015 Til den 18. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Hele bygningen 21.06.2007 1 Lavenergikoncepter Udvikling af lavenergikoncepter: Konkretisering af strategi Identificering

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab

Beregning af bygningers varmetab Dansk standard DS 418 7. udgave 2011-04-26 Beregning af bygningers varmetab Calculation of heat loss from buildings DS 418 København DS projekt: M251829 ICS: 91.120.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Energimærke. Adresse: Grenåvej 17 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Grenåvej 17 Postnr./by: SIDE 1 AF 59 Adresse: Grenåvej 17 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-138369-126 Energikonsulent: Jørn Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Adresse: Grenåvej 17 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Grenåvej 17 Postnr./by: SIDE 1 AF 91 Adresse: Grenåvej 17 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-138369-020 Energikonsulent: Jørn Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 Varmt og koldt vand 196 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015 EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima Marts 2015 Troels Kildemoes, Ekolab EUDP - J.nr. 64012-0112 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørrebrogade 28 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Over-Holluf-Vej 4 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-285708 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Deltavej 97 9000 Aalborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. december 2014 Til den 18. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere