...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]."

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forreningsudvikling, ingeniør Bjarne Spielgelhauer Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006 stadfæstes Ved brev af 11. oktober 2006 har...[klager) indbragt Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006 for Energiklagenævnet. Klager er køber af ejendommen. Sælger af ejendommen har ladet energimærket udarbejde. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006, hvorefter de t af energikonsulent [...] udarbejdede energimærke blev vurderet til at være udarbejdet i overensstemmelse med retsgrundlaget, herunder at energikonsulentens registrering af ydermuren var sket i overensstemmelse med retningslinierne herfor i Håndbog for Energikonsulenter. Klager har indbragt sagen for Energiklagenævnet, idet klager mener at energikonsulenten har lavet en fejl i forbindelse med registreringen af ydermuren som 36 cm hulmur, uisoleret ved udarbejdelsen af energimærkerapporten. Det er klagers opfattelse, at energikonsulenten har begået rådgivningsansvar og bør hæfte for udgiften til en indvendig eller udvendig efterisolering. Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 22. september 2006 citeres:

2 [...] 1.0 Klagens indhold De gør i brev af den 23. februar 2006 gældende, at der i Energimærkerapporten er anført, at ejendommens ydermur består af 36 cm hulmur uisoleret. De oplyser herudover bl.a. følgende: "Vi har primo december måned haft folk ude for at lave hulmursisolering og konstaterede ved den lejlighed, at der ikke er hulmur på ejendommen. Der blev foretaget tre prøveboringer uden, at der blev konstateret hulmur. Der fandtes en enkelt boring, der muligvis er den, der omtales i energimærket, men denne boring viste ligeledes, at der ikke var hulmur". Side 2 af 17 De klager således over, at energikonsulenten har registreret følgende: 36 cm hulmur, uisoleret Mens De mener, at der faktuelt ikke er tale om hulmur. 1.1 Energikonsulentens kommentarer til klagen Den 28. februar 2006 oplyses energikonsulenten om klagesagen vedrørende ovenstående ejendom. Energikonsulenten bliver bedt om at indsende dokumentation samt kommentarer til klagen senest den 15. marts Den 29. marts 2006 sendes besigtigelsesnotat til høring hos energikonsulenten. Den 18. maj 2006 ringes der til energikonsulenten, og denne oplyser, at dokumentation og kommentarer vil blive fremsendt hurtigst muligt. Den 22. maj 2006 modtages dokumentation, men ingen kommentarer. 1.2 Besigtigelsesnotat Besigtigelsesnotat sendes til høring hos såvel energikonsulent som Dem den 29. marts Der er ikke modtaget kommentarer til notatet.

3 2.0 Afgørelse Denne afgørelse er truffet iht. 50, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger, hvoraf det bl.a. følger, at "klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, dog færdigbehandles klager til Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme efter den 31. december 2005 af Energistyrelsen". Det er Energistyrelsens vurdering, at styrelsen ikke kan tage stilling til, hvorvidt der er tale om en faktuel fejl i registreringen af ydermur. Side 3 af 17 Det følger af 30, stk. 2, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, at "udvalgene (Energistyrelsen) kan i forbindelse med en klagesag efter stk. 1 pålægge konsulenten at berigtige fejl og mangler i energimærkning eller, hvis særlige omstændigheder taler for det, lade en anden konsulent udarbejde ny energimærkning", finder Energistyrelsen, at energikonsulentens vurdering af ydermur er sket i overensstemmelse med Håndbog for Energikonsulenter. Det er Energistyrelsens vurdering, at energikonsulent [...] har udarbejdet energimærkerapporten, herunder registrering af ydermur, i overensstemmelse med retsgrundlaget. 3.0 Begrundelse 3.1 Energistyrelsens vurdering af indholdet af Energimærkerapporten Registrering af 36 cm hulmur, uisoleret Energikonsulenten har registreret husets ydermur som 36 cm hulmur, uisoleret. I besigtigelsesnotat af den 9. marts 2006 fremgår følgende: 1. Energikonsulenten oplyste, at han havde boret 3 steder indvendig i september 2004 (mod vest), og havde konstateret hulmur alle 3 steder. 2. De havde entreret med et isoleringsfirma i 2005, for at få hele ejendommen hulmursisoleret. I den forbindelse

4 udtog isoleringsfirmaet 2 mursten mod nord, for at indblæse isoleringsmateriale, men firmaet konstaterede, at ydervæggen mod nord var massiv (se billeder). 3. Der blev den 8. marts 2006 boret 2 huller udvendigt og 1 hul indvendigt i ydervæggen mod vest. Alle tre boringer viste massiv ydervæg. 4. Efter gennemgangen hentede konsulenten tegninger af ejendommen hos kommunen. 5. I henhold til tegningerne skulle ejendommen være opført med hulmur i stueplan og "kvistplan" med ca. 40 procents udmuring, målt forholdsvis på tegning (se vedlagte tegninger og ansøgningsbrev). 6. Ved en termografering af ydervæggen kan det muligvis konstateres, hvis der er og hvor der er hulmur. Af besigtigelsesnotatets punkt 2 og 3 ses det, at der ikke er fundet hulmur i ydermur mod nord og vest. Side 4 af 17 [...] Af besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at energikonsulenten har foretaget boreprøve 3 steder mod vest, og her fundet hulmur. Af besigtigelsesnotatets punkt 5 fremgår det af tegningerne, at ejendommen skulle være opført med hulmur, men med 40 procents udmuring målt forholdsvis på tegning, dvs. med en del massiv mur, en del hulmur osv. Man kalder også byggemetoden for "murede bindere", en byggemetode, man ikke bruger i dag, da det giver kuldebroer i ydermuren. Med den høje procents udmuring, er der derfor stor sandsynlighed for, at såvel isoleringsfirmaet som energikonsulenten kan have ramt udmuringen hver gang. Af besigtigelsesnotatets punkt 6 fremgår det, at en termografisk undersøgelse vil kunne konkludere, hvor der evt. er hulmur på ejendommen. Det er Energistyrelsens vurdering, at styrelsen på det foreliggende grundlag ikke kan afgøre, hvorvidt ejendommen er opført med eller uden hulmur, men vurderer, at det er sandsynligt, at ejendommen er opført med hulmur, dog med murede bindere.

5 3.2 Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde Registrering af 36 cm hulmur Af besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at energikonsulenten har foretaget boreprøve 3 steder mod vest. Dette stemmer overens med ejeroplysningsskemaet, hvor ejer giver tilladelse til boreprøve 2-3 steder på ejendommene. [...] Sammenholdt med, at der i perioden blev bygget med såvel hulmur som massiv mur samt at der forefindes tegninger, der viser hulmur, er det Energistyrelsens vurdering, at energikonsulent [...] har udarbejdet med energimærkerapporten i overensstemmelse med retsgrundlaget ved at registrere 36 cm hulmur, uisoleret. Side 5 af Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet, jf. 30 a, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger 30 a, stk. 1, hvoraf det følger, at "registreringsudvalgenes afgørelser efter 30, stk. 1-4, kan påklages til Energiklagenævnet". [...] Klagerens synspunkter til støtte for klagen Til støtte for klagen har klager i brev af 11. oktober 2006 anført: [...] Energistyrelsen har konkluderet, at energimærkekonsulent [...] har udarbejdet energimærke på vores ejendom i overensstemmelse med reglerne for udarbejdelse af energimærkerapporter. Det er vores opfattelse, at denne afgørelse ikke er korrekt. Energistyrelsen skriver i sin afgørelse på side 2, at Energistyrelsen ikke kan vurdere, hvorvidt der er tale om en faktuel fejl i registreringen af ydermur. Med denne begrænsning i styrelsens kompetence er det vores opfattelse, at styrelsen ikke med rette kan komme til det materielle korrekte resultat, at energikonsulenten har udarbejdet en korrekt rapport.

6 Det fremgår jo netop af sagen, at energimærkekonsulenten har begået en faktuel fejl, idet han har skrevet, at der var 36 cm. hulmur, og anvist en årlig besparelse ved hulmursisolering, og det har vist sig ikke at være tilfælde. Der er ingen hulmur. Det er da en fejl. I forbindelse med den fælles besigtigelse på ejendommen den 8. marts 2006 med deltagelse af skønsmand fra Sekretariatet for Energimærkning blev der foretaget 3 boreprøver, som alle viste at der ikke var hulmur. Da energikonsulenten fastholdt, at han havde konstateret hulmur, bad vi ham om at vise et af de steder på ejendommen, hvor han i forbindelse med udarbejdelse af energimærkerapporten havde foretaget en boreprøve, som viste hulmur. Energimærkekonsulenten anviste så et sted i soveværelset, hvor vi tog en boreprøve, som herefter vidste massiv mur og ingen hulmur. Side 6 af 17 Efter den fælles besigtigelse tog energimærkekonsulenten ned på teknisk forvaltning og rekvirerede tegninger, og det er korrekt, at der ifølge tegningerne er steder på ejendommen, hvor der burde være hulmur. Men det er der ikke. Vi har selv efterfølgende foretaget boreprøver de steder, som er vist på tegningen, og der er fortsat ingen hulmur at konstatere. Det sker jo altså, at huse opføres anderledes end det der fremgår af bygningstegningerne, hvilket altså er tilfældet i denne sag. Endvidere kan energimærkekonsulenten ikke påberåbe sig disse bygningstegninger til støtte for hans sag, idet han rent faktisk ikke havde disse tegninger forud for sin besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af energimærkerapporten. Det er jo altid nemt at være bagklog, når man nu har rekvireret tegningerne. Men som nævnt ovenfor har vi altså med bygningstegningerne i hånden fortsat ikke kunne finde hulmur nogen steder. Vi har som nævnt heller ikke kunne finde hulmur, selvom vi har boret de samme steder, som energimærkekonsulenten i sin tid gjorde. Hvad er formålet med energimærkeordningen

7 Vi gør naturligvis gældende, at energimærkekonsulenten har begået fejl i forbindelse med udarbejdelsen af energimærkerapporten, idet hans bemærkninger omkring hulmur er forkerte. Hele formålet med ordningen er jo netop, at den enkelte husejer skal gennemgå energimærkerapporten og følge de råd, som konsulenten giver til opnåelse af en besparelse på det samlede energiforbrug. For os som husejer var det netop af væsentlig betydning, at vi kunne hulmursisolere i så gammelt et hus fra 1897, som jo traditionelt set ikke er isoleret i den forstand, som vi kender det fra huse opført senere og frem til i dag. Vi lagde derfor meget vægt på denne oplysning i energimærket, og den besparelse, som energikonsulenten stillede i udsigt, hvis vi fulgte hans råd og anbefaling og fik hulmursisoleret. Side 7 af 17 Vi har fået foretaget en række beregninger hos en ingeniør på, hvad det vil koste at efterisolere enten ved en udvendig efterisolering eller indvendig efterisolering. I begge tilfælde må vi desværre se frem til en udgift på omkring kr Det er vores opfattelse, at energikonsulenten har begået rådgivningsansvar og bør hæfte for den udgift til en indvendig eller udvendig efterisolering, som nu er vores eneste alternativ. [...] Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen afgav ved brev af 11. oktober 2006 (modtaget i Energiklagenævnet den 15. november 2006) følgende bemærkninger til klagen: [...] Energistyrelsens kommentarer til klagen Energistyrelsen kommenterer på klagers bemærkninger i brev af den 11. oktober 2006 under følgende punkter: 1. Der er massiv mur og ikke hulmur. 2. Energikonsulenten kan ikke påberåbe sig bygningstegninger til støtte for hans sag. Ad punkt 1: Der er massiv mur og ikke hulmur

8 Energistyrelsen udtaler (citat fra afgørelse af 18. september 2006): "Jf. besigtigelsesnotatets punkt 5 fremgår det af tegninger, at ejendommen skulle være opført med hulmur, men med 40 procents udmuring målt forholdsvis på tegning, dvs. med en del massiv mur, en del hulmur osv.. Man kalder også byggemetoden for "murede bindere", en byggemetode, man ikke bruger i dag, da det giver kuldebroer i ydermuren. Med den høje procents udmuring, er der derfor stor sandsynlighed for, at såvel isoleringsfirma samt energikonsulenten, der foretog besigtigelsen kan have ramt udmuringen hver gang. Jf. besigtigelsesnotatets punkt 6 fremgår det, at en termografisk undersøgelse vil kunne konkludere, hvor der evt.. er hulmur på ejendommen". Side 8 af 17 På baggrund af, at det er sandsynligt, at isoleringsfirma og [...], der foretog besigtigelse, kan have ramt udmuringen, fandt Energistyrelsen således ikke i afgørelse af den 18. september 2006 at kunne tage stilling til, hvorvidt ejendommen er opført med eller uden hulmur. Energistyrelsen finder ikke, at der er kommet nye oplysninger i sagen, der kan be- eller afkræfte, hvorvidt der er hulmur på ejendommen. Kun en termografisk undersøgelse vil muligvis kunne vise dette. Energistyrelsen gentager, at idet udmuringen if. tegninger er op til 40 procent, da er der sandsynlighed for, at man under besigtigelsen har ramt udmuringen hver gang. Energistyrelsen har lagt vægt på, at det fremgår af aftalesedlen, at energikonsulenten har haft tilladelse til at foretage boreprøver, ligesom energikonsulenten udtaler, at han også har udført disse boreprøver, og fundet hulmur. Jf. besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at energikonsulenten har foretaget boreprøve 3 steder mod vest. Dette stemmer overens med ejeroplysningsskemaet, hvor ejer giver tilladelse til boreprøve 2-3 steder på ejendommen. [...] På baggrund af tilladelsen fra ejer af ejendommen, tegninger samt energikonsulentens udtalelser er det Energistyrelsens

9 vurdering, at det ikke kan afvises, at energikonsulenten har foretaget boreprøver og fundet hulmur på ejendommen. Det er således Energistyrelsens fortsatte vurdering, at det ikke kan fastslås, hvorvidt der er hulmur eller ej på ejendommen. Ad punkt 2: Energikonsulenten kan ikke påberåbe sig bygningstegninger til støtte for hans sag Energistyrelsen bemærker: Det er korrekt, at energikonsulenten efter besigtigelsen udtalte, at han ville hente tegninger over ejendommen på teknisk forvaltning, og straks herefter viste dem til kontrollanten, der var ved at udføre besigtigelse på et andet hus i området. Herefter modtog kontrollanten kopi af tegninger per fax. Side 9 af 17 Det er Energistyrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at energikonsulenten ikke havde tegningerne også før energimærkningen blev udarbejdet. Det er Energistyrelsens vurdering, at det, at energikonsulenten vælger at hente tegningerne ikke kan ses som et udtryk for, at energikonsulenten ikke har set tegningerne før. Idet energikonsulenten afleverer tegningerne til brug for sagen, da indgår tegningerne som en del af dokumentationen fra energikonsulentens side, og tegningerne er blevet brugt som et naturligt led i sagsbehandlingen. Det er Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten har foretaget en korrekt vurdering af ejendommen, idet (1) energikonsulenten har dokumentation for tilladelse til at foretage boreprøve, og ved boreprøve udtaler at have fundet hulmur; (2) det på byggetidspunktet var normalt at opføre 36 cm hulmur, evt. med faste bindere; (3) tegningerne viser hulmur med udmuring. Energistyrelsen understreger i øvrigt, at punkt 1 og 2 havde været tilstrækkeligt til at foretage en korrekt vurdering af ejendommen. Det er således fortsat Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten ikke har handlet forsømmeligt i sin vurdering af ejendommen. Det er Energistyrelsens vurdering, at det stadig ikke er dokumenteret, at ejendommen ikke har hulmur med fast bin-

10 dere, og finder derfor ikke, at der er nye oplysninger i sagen, der kan betinge en ændring af Energistyrelsens tidligere afgørelse af den 18. september [...] Supplerende bemærkninger fra klager Klager afgav ved brev af 15. december 2006 følgende supplerende bemærkninger til Energistyrelsens indlæg: [...] Følgende bemærkninger skal hermed gives: Punkt 1- Massiv mur og ikke hulmur Energistyrelsen udtaler, at energikonsulenten og isoleringsfirmaet, som har foretaget boreprøver kan have ramt udmuringen hver gang. Side 10 af 17 Energistyrelsen forholder sig slet ikke til de faktuelle oplysninger, som er givet i sagen.. Energimærkekonsulenten deltog i besigtigelsesmødet på ejendommen sammen med skønsmanden fra Sekretariatet for Energimærkning. De boreprøver der blev taget var bl.a. anvist af selve Energimærkekonsulenten. Blandt andet den boreprøve, der blev taget oppe i vores soveværelse. [...] viste selv, hvor vi skulle bore. Og der blev boret i overensstemmelse med hans anvisninger, og der blev ikke fundet hulmur. Men det forholder Energistyrelsen sig ikke til. Det mener jeg ikke er objektivt vurderet af Energistyrelsen. I det hele taget virker Energistyrelsen ikke som et objektivt klageorgan, men mere som Energikonsulentens "advokat". Punkt 2 - Bygningstegninger Energistyrelsen skriver at "det ikke kan antages, at Energikonsulenten ikke havde tegningerne også før energimærkningen blev udarbejdet".

11 Det er direkte i strid med sandheden og illustrere endnu en gang, at Energistyrelsen ikke har vurderet sagen objektivt, men leger Energikonsulentens "advokat". [...] havde ikke tegningerne før han lavede energimærket på ejendommen. Dette kan netop dokumenteres ved, at [...] i besigtigelsesrapporten ikke henviser til tegningerne, som baggrund for han konklusion om, at der er hulmur. Hvis han havde haft tegningerne så ville han også have kunnet se, at der maksimalt kunne være hulrum de steder under vinduerne i stueplan, jf. vedlagte tegning. Det har klart formodningen for sig, at han ville have noteret i sin energimærke, at der ikke med sikkerhed kunne lægges til grund, at der var hulrum i alle ydervægge i hele ejendommen, hvis han havde haft tegningerne. Med andre ord [...] havde vel ikke valgt at tilbageholde disse faktuelle oplysninger, hvis han havde haft kendskab til dem via tegninger. Side 11 af 17 Endvidere ville isolering af den smule hulrum, som der ifølge tegningerne skulle have været, men som altså ikke er der, ikke kunne give den besparelse, som Energikonsulenten lægger op til i sit energimærke. Den konklusion ville han formentlig også selv være kommet til, hvis han havde haft tegninger, som viste, at der i positivt fald ikke ville have været al den hulmur, som Energikonsulenten har troet, der har været, og som han har lagt til grund for sine økonomiske beregninger. Man må lægge til grund, at [...] som jo er underlagt et rådgivningsansvar ikke ville have interesse i at undlade oplysninger, som han var kommet i besiddelse af eksempelvis via tegninger. Denne argumentation støtter klart det faktum, at han ikke havde tegningerne inden besigtigelsen I Øvrigt er han jo forpligtet til at gemme det materiale, han har på hver enkelt sag.. Hvis han havde haft tegningerne inden energimærkeudarbejdelsen ville han ikke have haft behov for at indhente tegningerne på teknisk forvaltning.

12 Hvor om alting er, så nævnte [...] som sagt på den fælles besigtigelse, at han ikke havde haft tegningerne inden hans energimærkeudarbejdelse. Derfor at Energistyrelsens spekulationer ligegyldige for sagen og i øvrigt forkerte. Afslutningsvis skal jeg nævne, at det et skuffende så lidt objektiv Energistyrelsen har været i vurderingen af Energikonsulentens ansvar. Det er jo ikke i Energistyrelsens interesse, at fejl ikke bliver opdaget. Hvis ordningen skal fungere og man som køber skal have tillid til disse dokumenter, så må man fra myndighedernes side også sørge for, at køberne bliver kompenseret, når det viser sig, at energimærket ikke er retvisende. [...] Side 12 af 17 Supplerende bemærkninger fra Energistyrelsen Fra Energistyrelsens afsluttende indlæg ved brev af 19. januar 2007 citeres: [...] Energistyrelsen kommenterer på klagers bemærkninger i brev af 15. december 2006 under følgende punkter: 1. Massiv mur og ikke hulmur. 2. Bygningstegninger Ad punkt 1: Massiv mur og ikke hulmur Klager henviser til følgende: a. At energikonsulent [...] selv viste, hvor der skulle bores, men ikke fundet hulmur. b. At Energistyrelsen ikke virker som objektivt klageorgan, men som energikonsulentens "advokat". Ad a) Energistyrelsen henviser til de kommentarer vedrørende dette punkt, som Energistyrelsen afgav i november sidste år, i forbindelse med klagers første brev til Energiklagenævnet. Energistyrelsen fastholder således, at det ikke kan fastslås, hvorvidt der er hulmur eller ej på ejendommen. Energistyrelsen lægger vægt på, at det fremgår af aftalesedlen, at der er tilladelse til at udføre boreprøver, ligesom energikon-

13 sulenten udtaler at have fundet hulmur ved boreprøver. Sammenholdt med tegninger gentager Energistyrelsen, at det ikke kan afvises, at man ved boreprøver har ramt udmuringen hver gang, uanset hvem, der har besluttet, hvor boreprøver skal udføres. Som tidligere udtalt kan kun en termografisk undersøgelse vise, hvorvidt der er hulmur på ejendommen. Energistyrelsen finder således ikke, at der er nye oplysninger i sagen, der klarlægger, hvorvidt muren er massiv eller hul. Ad b) Det er Energistyrelsens opfattelse, at sagsbehandlingen lever op til både de tekniske og juridiske krav, der stilles. Dansk Energi Management A/S har som tidligere Sekretariat for Energimærkning af Små Ejendomme foretaget den indledende sagsbehandling og påset at sagen har været oplyst i tilstrækkeligt omfang, således at der i henhold til gældende offentlig ret kunne træffes en korrekt og retvisende afgørelse. Side 13 af 17 Heri ligger også, at den juridiske sagsbehandler i nødvendigt omfang har gennemgået klagens indhold og de af energikonsulenten afgivne oplysninger sammen med en teknisk medarbejder, der har indsigt i de byggetekniske og energimæssige forhold, som danner grundlag for en korrekt energimærkning, der lever op til energimærkningsordningens formål og retningslinier. I dette tilfælde er der tillige udført besigtigelse af ejendommen i forbindelse med klagesagen, som også er taget med i vurderingen. Den tekniske medarbejder var i dette tilfælde [...] som er uddannet bygningskonstruktør og har udført adskillige hundrede kontroller af energimærkninger over de sidste år. [...] udførte tillige besigtigelsen af ejendommen i forbindelse med denne klagesag. Som led i vurderingen af en klagesag og udarbejdelse af indstilling til Energistyrelsen sørgede sagsbehandlere for, at den konkrete sag blev behandlet i overensstemmelse med gældende lovgrundlag, retningslinier (Håndbogen) og retspraksis ved udvalget og Energiklagenævnet. Relevante passager fra sagens dokumentation er kopieret ind i afgørelsen. Denne fremgangsmåde er valgt for at sikre retssikkerheden hos klager og energikonsulent derved, at alle forhold i den konkrete sag fremgik af afgørelsen. Den særdeles lange og detaljerede afgørelse er desuden fremkommet efter revision af Registreringsudvalgets sagsbehandling,

14 som følge af en afgørelse fra Energiklagenævnet (Energiklagenævnets afgørelse af 6. december 2004, EKN j.nr ). Samtidig fremsendes alle sagens dokumenter til Energistyrelsen. Herefter inddeles alle vurderinger af klager i to dele: (1) Om der er konkrete fejl i rapporten, og (2) om fejlen skyldes energikonsulentens forsømmelighed. Det var denne afvejning, som er foretaget for hvert enkelt punkt i en klagesag. Energistyrelsen finder således, at afgørelsen er sket på et tilstrækkeligt og korrekt grundlag, og at der ikke er inddraget uvedkommende kriterier. Ad punkt 2: Bygningstegninger Energistyrelsen henviser til de kommentarer vedrørende dette punkt, som Energistyrelsen afgav i november sidste år, i forbindelse med klagers første brev til Energiklagenævnet. Side 14 af 17 Energistyrelsen kan ikke tage stilling til, hvorvidt energikonsulenten havde disse tegninger før eller efter udarbejdelsen af energimærkerapporten. Hvis energikonsulenten har udtalt, at han ikke havde tegninger før udarbejdelsen af energimærkerapporten, da giver Energistyrelsen klager ret i, at dette burde være anført som en del af dokumentationen. Dette ændrer imidlertid ikke på Energistyrelsens afgørelse; Som beskrevet har Energistyrelsen understreget, at punkt 1 og 2 havde været tilstrækkelig til at foretage en korrekt vurdering af ejendommen. Tegninger er således ikke udslagsgivende for at foretage en korrekt vurdering givet omstændighederne. Energikonsulenten lægger da også til grund for sin registrering, at han ved boreprøve har fundet hulmur. Energistyrelsen kan således kun gentage, at Energistyrelsen fortsat ikke finder, at energikonsulenten har handlet forsømmeligt i sin vurdering af ejendommen. Skulle en termografisk undersøgelse vise, at der ikke er hulmur, kan energikonsulenten naturligvis ikke have fundet hulmur. Energistyrelsen vurderer fortsat, at det ikke er dokumenteret, at ejendommen ikke er hulmur med faste bindere, og finder ikke, at der er nye oplysninger i sagen, der kan medføre en ændring af Energistyrelsens tidligere afgørelse. [...] Energikonsulentens kommentarer til klagen

15 Energikonsulenten har via sin advokat ved brev af 9. maj 2007 afgivet følgende bemærkninger til klagen: [...] Af besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at min klients forsikringstager har foretaget en boreprøve 3 steder mod vest. Denne oplysning er i overensstemmelse med ejeroplysningsskemaet, hvor den daværende ejer af ejendommen gav energikonsulenten tilladelse til at foretage boreprøve 2-3 steder på ejendommen. Det er p.t. udokumenteret, at ejendommen ikke skulle være opført med murbindere, som indebærer en stor sandsynlighed for at min klients forsikringstager kan have ramt udmuringen ved hver boreprøve. Side 15 af 17 Der er således af klagerne ikke ført bevis for, at min klients forsikringstager på baggrund af de foretagne boreprøver burde have konkluderet, at ejendommen var med massiv mur. At ejendommen faktuelt er med hulmur understøttes i øvrigt af tegningsmaterialet for ejendommen, der viser dette forhold. Jeg er således fuldt ud enig med Energistyrelsen i, at klagerne ikke har påvist forhold, der med en rimelig grad af sandsynlighed giver anledning til at konkludere, at min klients forsikringstager skulle have begået en faglig fejl ved udarbejdelsen af energimærket. [...] Energiklagenævnets bemærkninger Det er klagers opfattelse, at energikonsulenten har begået rådgivningsansvar og bør hæfte for udgiften til en indvendig eller udvendig efterisolering. Energiklagenævnet kan under denne sag tage stilling til, om Energistyrelsens afgørelse er korrekt. Energiklagenævnet har derimod ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt energikonsulenten eller dennes firma har pådraget sig et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom. Et sådant krav må klager rejse ved et civilt søgsmål ved domstolene. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt energikonsulenten ved udarbejdelsen af energimærket vedrørende ejendommen beliggende har begået faglige fejl,

16 som kan tilskrives energikonsulentens forsømmelighed, ved at registrere ydermuren som 36 cm hulmur, uisoleret. Energistyrelsen lagde i sin afgørelse navnlig vægt på, at energikonsulenten 3 steder havde boret i muren og konstateret hulmur alle steder, at der på tidspunktet for opførelsen af huset blev bygget med såvel hulmur som massiv mur, og at tegningerne over huset bekræftede, at ejendommen bestod af både massiv mur og hulmur. Energikonsulenten havde således registreret ydermuren i overensstemmelse med retningslinierne herfor i Håndbog for Energikonsulenter. Klager er uenig i, at energikonsulenten ved sin undersøgelse af ejendommen har fundet hulmur. Klager har ved efterfølgende undersøgelser alene fundet massiv ydervæg. Klager gør endvidere opmærksom på, at tegninger over ejendommen først blev indhentet efter energikonsulenten havde uda r- bejdet energimærkerapporten. Side 16 af 17 Energistyrelsen henviste i sin afgørelse til, at det ikke på det foreliggende grundlag var muligt at konstatere, hvorvidt der er hulmur på ejendommen. En termografisk undersøgelse vil kunne fastslå hvor der eventuelt er hulmur på ejendommen. En sådan undersøgelse er ikke lavet. Det var dog Energistyrelsens vurdering, at det er sandsynligt at ejendommen er opført med hulmur, dog med murede bindinger. Energiklagenævnet lægger til grund, at energikonsulenten i forbindelse med energimærkning af ejendommen foretog 3 destruktive indgreb i muren, og at energikonsulenten konstaterede ved disse boreprøver, at der var tale om 36 cm hulmur, uisoleret. Energistyrelsens oplysning om, at der på tidspunktet for opførelsen af ejendommen blev opført huse med såvel hulmur som massiv mur, lægges endvidere til grund. Denne oplysning understøttes af de indhentede tegninger over ejendommen. Energiklagenævnet finder endvidere ikke, at det i forbindelse med udarbe j- delsen af energimærkerapporten kunne forlanges, at energikonsulenten foranstaltede en termografisk undersøgelse af ejendommen, eller at der i den udarbejdede energimærkerapport blev taget forbehold for en sådan undersøgelse. Nævnet finder på denne baggrund, at energikonsulenten ikke har udvist forsømmelighed i forbindelse med registreringen af husets ydermur, og dermed ved sit arbejde som særlig sagkyndig. Det af klager fremførte kan ikke føre til et andet resultat.

17 Nævnet finder herefter at Energistyrelsens afgørelse skal stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 11. juni 2007 og har efterfølgende været behandlet ved skriftlig votering. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. Side 17 af 17 P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Tina Alander Lindfors Fuldmægtig

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 30. november 2005 tildeling af sanktioner

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 17. november 2005 Pålæg om berigtigelse

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 14. april 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer Poul

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret udgave af afgørelsen Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Egelund Østergade 5 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere