...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]."

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forreningsudvikling, ingeniør Bjarne Spielgelhauer Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006 stadfæstes Ved brev af 11. oktober 2006 har...[klager) indbragt Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006 for Energiklagenævnet. Klager er køber af ejendommen. Sælger af ejendommen har ladet energimærket udarbejde. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006, hvorefter de t af energikonsulent [...] udarbejdede energimærke blev vurderet til at være udarbejdet i overensstemmelse med retsgrundlaget, herunder at energikonsulentens registrering af ydermuren var sket i overensstemmelse med retningslinierne herfor i Håndbog for Energikonsulenter. Klager har indbragt sagen for Energiklagenævnet, idet klager mener at energikonsulenten har lavet en fejl i forbindelse med registreringen af ydermuren som 36 cm hulmur, uisoleret ved udarbejdelsen af energimærkerapporten. Det er klagers opfattelse, at energikonsulenten har begået rådgivningsansvar og bør hæfte for udgiften til en indvendig eller udvendig efterisolering. Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 22. september 2006 citeres:

2 [...] 1.0 Klagens indhold De gør i brev af den 23. februar 2006 gældende, at der i Energimærkerapporten er anført, at ejendommens ydermur består af 36 cm hulmur uisoleret. De oplyser herudover bl.a. følgende: "Vi har primo december måned haft folk ude for at lave hulmursisolering og konstaterede ved den lejlighed, at der ikke er hulmur på ejendommen. Der blev foretaget tre prøveboringer uden, at der blev konstateret hulmur. Der fandtes en enkelt boring, der muligvis er den, der omtales i energimærket, men denne boring viste ligeledes, at der ikke var hulmur". Side 2 af 17 De klager således over, at energikonsulenten har registreret følgende: 36 cm hulmur, uisoleret Mens De mener, at der faktuelt ikke er tale om hulmur. 1.1 Energikonsulentens kommentarer til klagen Den 28. februar 2006 oplyses energikonsulenten om klagesagen vedrørende ovenstående ejendom. Energikonsulenten bliver bedt om at indsende dokumentation samt kommentarer til klagen senest den 15. marts Den 29. marts 2006 sendes besigtigelsesnotat til høring hos energikonsulenten. Den 18. maj 2006 ringes der til energikonsulenten, og denne oplyser, at dokumentation og kommentarer vil blive fremsendt hurtigst muligt. Den 22. maj 2006 modtages dokumentation, men ingen kommentarer. 1.2 Besigtigelsesnotat Besigtigelsesnotat sendes til høring hos såvel energikonsulent som Dem den 29. marts Der er ikke modtaget kommentarer til notatet.

3 2.0 Afgørelse Denne afgørelse er truffet iht. 50, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger, hvoraf det bl.a. følger, at "klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, dog færdigbehandles klager til Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme efter den 31. december 2005 af Energistyrelsen". Det er Energistyrelsens vurdering, at styrelsen ikke kan tage stilling til, hvorvidt der er tale om en faktuel fejl i registreringen af ydermur. Side 3 af 17 Det følger af 30, stk. 2, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, at "udvalgene (Energistyrelsen) kan i forbindelse med en klagesag efter stk. 1 pålægge konsulenten at berigtige fejl og mangler i energimærkning eller, hvis særlige omstændigheder taler for det, lade en anden konsulent udarbejde ny energimærkning", finder Energistyrelsen, at energikonsulentens vurdering af ydermur er sket i overensstemmelse med Håndbog for Energikonsulenter. Det er Energistyrelsens vurdering, at energikonsulent [...] har udarbejdet energimærkerapporten, herunder registrering af ydermur, i overensstemmelse med retsgrundlaget. 3.0 Begrundelse 3.1 Energistyrelsens vurdering af indholdet af Energimærkerapporten Registrering af 36 cm hulmur, uisoleret Energikonsulenten har registreret husets ydermur som 36 cm hulmur, uisoleret. I besigtigelsesnotat af den 9. marts 2006 fremgår følgende: 1. Energikonsulenten oplyste, at han havde boret 3 steder indvendig i september 2004 (mod vest), og havde konstateret hulmur alle 3 steder. 2. De havde entreret med et isoleringsfirma i 2005, for at få hele ejendommen hulmursisoleret. I den forbindelse

4 udtog isoleringsfirmaet 2 mursten mod nord, for at indblæse isoleringsmateriale, men firmaet konstaterede, at ydervæggen mod nord var massiv (se billeder). 3. Der blev den 8. marts 2006 boret 2 huller udvendigt og 1 hul indvendigt i ydervæggen mod vest. Alle tre boringer viste massiv ydervæg. 4. Efter gennemgangen hentede konsulenten tegninger af ejendommen hos kommunen. 5. I henhold til tegningerne skulle ejendommen være opført med hulmur i stueplan og "kvistplan" med ca. 40 procents udmuring, målt forholdsvis på tegning (se vedlagte tegninger og ansøgningsbrev). 6. Ved en termografering af ydervæggen kan det muligvis konstateres, hvis der er og hvor der er hulmur. Af besigtigelsesnotatets punkt 2 og 3 ses det, at der ikke er fundet hulmur i ydermur mod nord og vest. Side 4 af 17 [...] Af besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at energikonsulenten har foretaget boreprøve 3 steder mod vest, og her fundet hulmur. Af besigtigelsesnotatets punkt 5 fremgår det af tegningerne, at ejendommen skulle være opført med hulmur, men med 40 procents udmuring målt forholdsvis på tegning, dvs. med en del massiv mur, en del hulmur osv. Man kalder også byggemetoden for "murede bindere", en byggemetode, man ikke bruger i dag, da det giver kuldebroer i ydermuren. Med den høje procents udmuring, er der derfor stor sandsynlighed for, at såvel isoleringsfirmaet som energikonsulenten kan have ramt udmuringen hver gang. Af besigtigelsesnotatets punkt 6 fremgår det, at en termografisk undersøgelse vil kunne konkludere, hvor der evt. er hulmur på ejendommen. Det er Energistyrelsens vurdering, at styrelsen på det foreliggende grundlag ikke kan afgøre, hvorvidt ejendommen er opført med eller uden hulmur, men vurderer, at det er sandsynligt, at ejendommen er opført med hulmur, dog med murede bindere.

5 3.2 Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde Registrering af 36 cm hulmur Af besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at energikonsulenten har foretaget boreprøve 3 steder mod vest. Dette stemmer overens med ejeroplysningsskemaet, hvor ejer giver tilladelse til boreprøve 2-3 steder på ejendommene. [...] Sammenholdt med, at der i perioden blev bygget med såvel hulmur som massiv mur samt at der forefindes tegninger, der viser hulmur, er det Energistyrelsens vurdering, at energikonsulent [...] har udarbejdet med energimærkerapporten i overensstemmelse med retsgrundlaget ved at registrere 36 cm hulmur, uisoleret. Side 5 af Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet, jf. 30 a, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger 30 a, stk. 1, hvoraf det følger, at "registreringsudvalgenes afgørelser efter 30, stk. 1-4, kan påklages til Energiklagenævnet". [...] Klagerens synspunkter til støtte for klagen Til støtte for klagen har klager i brev af 11. oktober 2006 anført: [...] Energistyrelsen har konkluderet, at energimærkekonsulent [...] har udarbejdet energimærke på vores ejendom i overensstemmelse med reglerne for udarbejdelse af energimærkerapporter. Det er vores opfattelse, at denne afgørelse ikke er korrekt. Energistyrelsen skriver i sin afgørelse på side 2, at Energistyrelsen ikke kan vurdere, hvorvidt der er tale om en faktuel fejl i registreringen af ydermur. Med denne begrænsning i styrelsens kompetence er det vores opfattelse, at styrelsen ikke med rette kan komme til det materielle korrekte resultat, at energikonsulenten har udarbejdet en korrekt rapport.

6 Det fremgår jo netop af sagen, at energimærkekonsulenten har begået en faktuel fejl, idet han har skrevet, at der var 36 cm. hulmur, og anvist en årlig besparelse ved hulmursisolering, og det har vist sig ikke at være tilfælde. Der er ingen hulmur. Det er da en fejl. I forbindelse med den fælles besigtigelse på ejendommen den 8. marts 2006 med deltagelse af skønsmand fra Sekretariatet for Energimærkning blev der foretaget 3 boreprøver, som alle viste at der ikke var hulmur. Da energikonsulenten fastholdt, at han havde konstateret hulmur, bad vi ham om at vise et af de steder på ejendommen, hvor han i forbindelse med udarbejdelse af energimærkerapporten havde foretaget en boreprøve, som viste hulmur. Energimærkekonsulenten anviste så et sted i soveværelset, hvor vi tog en boreprøve, som herefter vidste massiv mur og ingen hulmur. Side 6 af 17 Efter den fælles besigtigelse tog energimærkekonsulenten ned på teknisk forvaltning og rekvirerede tegninger, og det er korrekt, at der ifølge tegningerne er steder på ejendommen, hvor der burde være hulmur. Men det er der ikke. Vi har selv efterfølgende foretaget boreprøver de steder, som er vist på tegningen, og der er fortsat ingen hulmur at konstatere. Det sker jo altså, at huse opføres anderledes end det der fremgår af bygningstegningerne, hvilket altså er tilfældet i denne sag. Endvidere kan energimærkekonsulenten ikke påberåbe sig disse bygningstegninger til støtte for hans sag, idet han rent faktisk ikke havde disse tegninger forud for sin besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af energimærkerapporten. Det er jo altid nemt at være bagklog, når man nu har rekvireret tegningerne. Men som nævnt ovenfor har vi altså med bygningstegningerne i hånden fortsat ikke kunne finde hulmur nogen steder. Vi har som nævnt heller ikke kunne finde hulmur, selvom vi har boret de samme steder, som energimærkekonsulenten i sin tid gjorde. Hvad er formålet med energimærkeordningen

7 Vi gør naturligvis gældende, at energimærkekonsulenten har begået fejl i forbindelse med udarbejdelsen af energimærkerapporten, idet hans bemærkninger omkring hulmur er forkerte. Hele formålet med ordningen er jo netop, at den enkelte husejer skal gennemgå energimærkerapporten og følge de råd, som konsulenten giver til opnåelse af en besparelse på det samlede energiforbrug. For os som husejer var det netop af væsentlig betydning, at vi kunne hulmursisolere i så gammelt et hus fra 1897, som jo traditionelt set ikke er isoleret i den forstand, som vi kender det fra huse opført senere og frem til i dag. Vi lagde derfor meget vægt på denne oplysning i energimærket, og den besparelse, som energikonsulenten stillede i udsigt, hvis vi fulgte hans råd og anbefaling og fik hulmursisoleret. Side 7 af 17 Vi har fået foretaget en række beregninger hos en ingeniør på, hvad det vil koste at efterisolere enten ved en udvendig efterisolering eller indvendig efterisolering. I begge tilfælde må vi desværre se frem til en udgift på omkring kr Det er vores opfattelse, at energikonsulenten har begået rådgivningsansvar og bør hæfte for den udgift til en indvendig eller udvendig efterisolering, som nu er vores eneste alternativ. [...] Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen afgav ved brev af 11. oktober 2006 (modtaget i Energiklagenævnet den 15. november 2006) følgende bemærkninger til klagen: [...] Energistyrelsens kommentarer til klagen Energistyrelsen kommenterer på klagers bemærkninger i brev af den 11. oktober 2006 under følgende punkter: 1. Der er massiv mur og ikke hulmur. 2. Energikonsulenten kan ikke påberåbe sig bygningstegninger til støtte for hans sag. Ad punkt 1: Der er massiv mur og ikke hulmur

8 Energistyrelsen udtaler (citat fra afgørelse af 18. september 2006): "Jf. besigtigelsesnotatets punkt 5 fremgår det af tegninger, at ejendommen skulle være opført med hulmur, men med 40 procents udmuring målt forholdsvis på tegning, dvs. med en del massiv mur, en del hulmur osv.. Man kalder også byggemetoden for "murede bindere", en byggemetode, man ikke bruger i dag, da det giver kuldebroer i ydermuren. Med den høje procents udmuring, er der derfor stor sandsynlighed for, at såvel isoleringsfirma samt energikonsulenten, der foretog besigtigelsen kan have ramt udmuringen hver gang. Jf. besigtigelsesnotatets punkt 6 fremgår det, at en termografisk undersøgelse vil kunne konkludere, hvor der evt.. er hulmur på ejendommen". Side 8 af 17 På baggrund af, at det er sandsynligt, at isoleringsfirma og [...], der foretog besigtigelse, kan have ramt udmuringen, fandt Energistyrelsen således ikke i afgørelse af den 18. september 2006 at kunne tage stilling til, hvorvidt ejendommen er opført med eller uden hulmur. Energistyrelsen finder ikke, at der er kommet nye oplysninger i sagen, der kan be- eller afkræfte, hvorvidt der er hulmur på ejendommen. Kun en termografisk undersøgelse vil muligvis kunne vise dette. Energistyrelsen gentager, at idet udmuringen if. tegninger er op til 40 procent, da er der sandsynlighed for, at man under besigtigelsen har ramt udmuringen hver gang. Energistyrelsen har lagt vægt på, at det fremgår af aftalesedlen, at energikonsulenten har haft tilladelse til at foretage boreprøver, ligesom energikonsulenten udtaler, at han også har udført disse boreprøver, og fundet hulmur. Jf. besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at energikonsulenten har foretaget boreprøve 3 steder mod vest. Dette stemmer overens med ejeroplysningsskemaet, hvor ejer giver tilladelse til boreprøve 2-3 steder på ejendommen. [...] På baggrund af tilladelsen fra ejer af ejendommen, tegninger samt energikonsulentens udtalelser er det Energistyrelsens

9 vurdering, at det ikke kan afvises, at energikonsulenten har foretaget boreprøver og fundet hulmur på ejendommen. Det er således Energistyrelsens fortsatte vurdering, at det ikke kan fastslås, hvorvidt der er hulmur eller ej på ejendommen. Ad punkt 2: Energikonsulenten kan ikke påberåbe sig bygningstegninger til støtte for hans sag Energistyrelsen bemærker: Det er korrekt, at energikonsulenten efter besigtigelsen udtalte, at han ville hente tegninger over ejendommen på teknisk forvaltning, og straks herefter viste dem til kontrollanten, der var ved at udføre besigtigelse på et andet hus i området. Herefter modtog kontrollanten kopi af tegninger per fax. Side 9 af 17 Det er Energistyrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at energikonsulenten ikke havde tegningerne også før energimærkningen blev udarbejdet. Det er Energistyrelsens vurdering, at det, at energikonsulenten vælger at hente tegningerne ikke kan ses som et udtryk for, at energikonsulenten ikke har set tegningerne før. Idet energikonsulenten afleverer tegningerne til brug for sagen, da indgår tegningerne som en del af dokumentationen fra energikonsulentens side, og tegningerne er blevet brugt som et naturligt led i sagsbehandlingen. Det er Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten har foretaget en korrekt vurdering af ejendommen, idet (1) energikonsulenten har dokumentation for tilladelse til at foretage boreprøve, og ved boreprøve udtaler at have fundet hulmur; (2) det på byggetidspunktet var normalt at opføre 36 cm hulmur, evt. med faste bindere; (3) tegningerne viser hulmur med udmuring. Energistyrelsen understreger i øvrigt, at punkt 1 og 2 havde været tilstrækkeligt til at foretage en korrekt vurdering af ejendommen. Det er således fortsat Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten ikke har handlet forsømmeligt i sin vurdering af ejendommen. Det er Energistyrelsens vurdering, at det stadig ikke er dokumenteret, at ejendommen ikke har hulmur med fast bin-

10 dere, og finder derfor ikke, at der er nye oplysninger i sagen, der kan betinge en ændring af Energistyrelsens tidligere afgørelse af den 18. september [...] Supplerende bemærkninger fra klager Klager afgav ved brev af 15. december 2006 følgende supplerende bemærkninger til Energistyrelsens indlæg: [...] Følgende bemærkninger skal hermed gives: Punkt 1- Massiv mur og ikke hulmur Energistyrelsen udtaler, at energikonsulenten og isoleringsfirmaet, som har foretaget boreprøver kan have ramt udmuringen hver gang. Side 10 af 17 Energistyrelsen forholder sig slet ikke til de faktuelle oplysninger, som er givet i sagen.. Energimærkekonsulenten deltog i besigtigelsesmødet på ejendommen sammen med skønsmanden fra Sekretariatet for Energimærkning. De boreprøver der blev taget var bl.a. anvist af selve Energimærkekonsulenten. Blandt andet den boreprøve, der blev taget oppe i vores soveværelse. [...] viste selv, hvor vi skulle bore. Og der blev boret i overensstemmelse med hans anvisninger, og der blev ikke fundet hulmur. Men det forholder Energistyrelsen sig ikke til. Det mener jeg ikke er objektivt vurderet af Energistyrelsen. I det hele taget virker Energistyrelsen ikke som et objektivt klageorgan, men mere som Energikonsulentens "advokat". Punkt 2 - Bygningstegninger Energistyrelsen skriver at "det ikke kan antages, at Energikonsulenten ikke havde tegningerne også før energimærkningen blev udarbejdet".

11 Det er direkte i strid med sandheden og illustrere endnu en gang, at Energistyrelsen ikke har vurderet sagen objektivt, men leger Energikonsulentens "advokat". [...] havde ikke tegningerne før han lavede energimærket på ejendommen. Dette kan netop dokumenteres ved, at [...] i besigtigelsesrapporten ikke henviser til tegningerne, som baggrund for han konklusion om, at der er hulmur. Hvis han havde haft tegningerne så ville han også have kunnet se, at der maksimalt kunne være hulrum de steder under vinduerne i stueplan, jf. vedlagte tegning. Det har klart formodningen for sig, at han ville have noteret i sin energimærke, at der ikke med sikkerhed kunne lægges til grund, at der var hulrum i alle ydervægge i hele ejendommen, hvis han havde haft tegningerne. Med andre ord [...] havde vel ikke valgt at tilbageholde disse faktuelle oplysninger, hvis han havde haft kendskab til dem via tegninger. Side 11 af 17 Endvidere ville isolering af den smule hulrum, som der ifølge tegningerne skulle have været, men som altså ikke er der, ikke kunne give den besparelse, som Energikonsulenten lægger op til i sit energimærke. Den konklusion ville han formentlig også selv være kommet til, hvis han havde haft tegninger, som viste, at der i positivt fald ikke ville have været al den hulmur, som Energikonsulenten har troet, der har været, og som han har lagt til grund for sine økonomiske beregninger. Man må lægge til grund, at [...] som jo er underlagt et rådgivningsansvar ikke ville have interesse i at undlade oplysninger, som han var kommet i besiddelse af eksempelvis via tegninger. Denne argumentation støtter klart det faktum, at han ikke havde tegningerne inden besigtigelsen I Øvrigt er han jo forpligtet til at gemme det materiale, han har på hver enkelt sag.. Hvis han havde haft tegningerne inden energimærkeudarbejdelsen ville han ikke have haft behov for at indhente tegningerne på teknisk forvaltning.

12 Hvor om alting er, så nævnte [...] som sagt på den fælles besigtigelse, at han ikke havde haft tegningerne inden hans energimærkeudarbejdelse. Derfor at Energistyrelsens spekulationer ligegyldige for sagen og i øvrigt forkerte. Afslutningsvis skal jeg nævne, at det et skuffende så lidt objektiv Energistyrelsen har været i vurderingen af Energikonsulentens ansvar. Det er jo ikke i Energistyrelsens interesse, at fejl ikke bliver opdaget. Hvis ordningen skal fungere og man som køber skal have tillid til disse dokumenter, så må man fra myndighedernes side også sørge for, at køberne bliver kompenseret, når det viser sig, at energimærket ikke er retvisende. [...] Side 12 af 17 Supplerende bemærkninger fra Energistyrelsen Fra Energistyrelsens afsluttende indlæg ved brev af 19. januar 2007 citeres: [...] Energistyrelsen kommenterer på klagers bemærkninger i brev af 15. december 2006 under følgende punkter: 1. Massiv mur og ikke hulmur. 2. Bygningstegninger Ad punkt 1: Massiv mur og ikke hulmur Klager henviser til følgende: a. At energikonsulent [...] selv viste, hvor der skulle bores, men ikke fundet hulmur. b. At Energistyrelsen ikke virker som objektivt klageorgan, men som energikonsulentens "advokat". Ad a) Energistyrelsen henviser til de kommentarer vedrørende dette punkt, som Energistyrelsen afgav i november sidste år, i forbindelse med klagers første brev til Energiklagenævnet. Energistyrelsen fastholder således, at det ikke kan fastslås, hvorvidt der er hulmur eller ej på ejendommen. Energistyrelsen lægger vægt på, at det fremgår af aftalesedlen, at der er tilladelse til at udføre boreprøver, ligesom energikon-

13 sulenten udtaler at have fundet hulmur ved boreprøver. Sammenholdt med tegninger gentager Energistyrelsen, at det ikke kan afvises, at man ved boreprøver har ramt udmuringen hver gang, uanset hvem, der har besluttet, hvor boreprøver skal udføres. Som tidligere udtalt kan kun en termografisk undersøgelse vise, hvorvidt der er hulmur på ejendommen. Energistyrelsen finder således ikke, at der er nye oplysninger i sagen, der klarlægger, hvorvidt muren er massiv eller hul. Ad b) Det er Energistyrelsens opfattelse, at sagsbehandlingen lever op til både de tekniske og juridiske krav, der stilles. Dansk Energi Management A/S har som tidligere Sekretariat for Energimærkning af Små Ejendomme foretaget den indledende sagsbehandling og påset at sagen har været oplyst i tilstrækkeligt omfang, således at der i henhold til gældende offentlig ret kunne træffes en korrekt og retvisende afgørelse. Side 13 af 17 Heri ligger også, at den juridiske sagsbehandler i nødvendigt omfang har gennemgået klagens indhold og de af energikonsulenten afgivne oplysninger sammen med en teknisk medarbejder, der har indsigt i de byggetekniske og energimæssige forhold, som danner grundlag for en korrekt energimærkning, der lever op til energimærkningsordningens formål og retningslinier. I dette tilfælde er der tillige udført besigtigelse af ejendommen i forbindelse med klagesagen, som også er taget med i vurderingen. Den tekniske medarbejder var i dette tilfælde [...] som er uddannet bygningskonstruktør og har udført adskillige hundrede kontroller af energimærkninger over de sidste år. [...] udførte tillige besigtigelsen af ejendommen i forbindelse med denne klagesag. Som led i vurderingen af en klagesag og udarbejdelse af indstilling til Energistyrelsen sørgede sagsbehandlere for, at den konkrete sag blev behandlet i overensstemmelse med gældende lovgrundlag, retningslinier (Håndbogen) og retspraksis ved udvalget og Energiklagenævnet. Relevante passager fra sagens dokumentation er kopieret ind i afgørelsen. Denne fremgangsmåde er valgt for at sikre retssikkerheden hos klager og energikonsulent derved, at alle forhold i den konkrete sag fremgik af afgørelsen. Den særdeles lange og detaljerede afgørelse er desuden fremkommet efter revision af Registreringsudvalgets sagsbehandling,

14 som følge af en afgørelse fra Energiklagenævnet (Energiklagenævnets afgørelse af 6. december 2004, EKN j.nr ). Samtidig fremsendes alle sagens dokumenter til Energistyrelsen. Herefter inddeles alle vurderinger af klager i to dele: (1) Om der er konkrete fejl i rapporten, og (2) om fejlen skyldes energikonsulentens forsømmelighed. Det var denne afvejning, som er foretaget for hvert enkelt punkt i en klagesag. Energistyrelsen finder således, at afgørelsen er sket på et tilstrækkeligt og korrekt grundlag, og at der ikke er inddraget uvedkommende kriterier. Ad punkt 2: Bygningstegninger Energistyrelsen henviser til de kommentarer vedrørende dette punkt, som Energistyrelsen afgav i november sidste år, i forbindelse med klagers første brev til Energiklagenævnet. Side 14 af 17 Energistyrelsen kan ikke tage stilling til, hvorvidt energikonsulenten havde disse tegninger før eller efter udarbejdelsen af energimærkerapporten. Hvis energikonsulenten har udtalt, at han ikke havde tegninger før udarbejdelsen af energimærkerapporten, da giver Energistyrelsen klager ret i, at dette burde være anført som en del af dokumentationen. Dette ændrer imidlertid ikke på Energistyrelsens afgørelse; Som beskrevet har Energistyrelsen understreget, at punkt 1 og 2 havde været tilstrækkelig til at foretage en korrekt vurdering af ejendommen. Tegninger er således ikke udslagsgivende for at foretage en korrekt vurdering givet omstændighederne. Energikonsulenten lægger da også til grund for sin registrering, at han ved boreprøve har fundet hulmur. Energistyrelsen kan således kun gentage, at Energistyrelsen fortsat ikke finder, at energikonsulenten har handlet forsømmeligt i sin vurdering af ejendommen. Skulle en termografisk undersøgelse vise, at der ikke er hulmur, kan energikonsulenten naturligvis ikke have fundet hulmur. Energistyrelsen vurderer fortsat, at det ikke er dokumenteret, at ejendommen ikke er hulmur med faste bindere, og finder ikke, at der er nye oplysninger i sagen, der kan medføre en ændring af Energistyrelsens tidligere afgørelse. [...] Energikonsulentens kommentarer til klagen

15 Energikonsulenten har via sin advokat ved brev af 9. maj 2007 afgivet følgende bemærkninger til klagen: [...] Af besigtigelsesnotatets punkt 1 fremgår det, at min klients forsikringstager har foretaget en boreprøve 3 steder mod vest. Denne oplysning er i overensstemmelse med ejeroplysningsskemaet, hvor den daværende ejer af ejendommen gav energikonsulenten tilladelse til at foretage boreprøve 2-3 steder på ejendommen. Det er p.t. udokumenteret, at ejendommen ikke skulle være opført med murbindere, som indebærer en stor sandsynlighed for at min klients forsikringstager kan have ramt udmuringen ved hver boreprøve. Side 15 af 17 Der er således af klagerne ikke ført bevis for, at min klients forsikringstager på baggrund af de foretagne boreprøver burde have konkluderet, at ejendommen var med massiv mur. At ejendommen faktuelt er med hulmur understøttes i øvrigt af tegningsmaterialet for ejendommen, der viser dette forhold. Jeg er således fuldt ud enig med Energistyrelsen i, at klagerne ikke har påvist forhold, der med en rimelig grad af sandsynlighed giver anledning til at konkludere, at min klients forsikringstager skulle have begået en faglig fejl ved udarbejdelsen af energimærket. [...] Energiklagenævnets bemærkninger Det er klagers opfattelse, at energikonsulenten har begået rådgivningsansvar og bør hæfte for udgiften til en indvendig eller udvendig efterisolering. Energiklagenævnet kan under denne sag tage stilling til, om Energistyrelsens afgørelse er korrekt. Energiklagenævnet har derimod ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt energikonsulenten eller dennes firma har pådraget sig et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom. Et sådant krav må klager rejse ved et civilt søgsmål ved domstolene. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt energikonsulenten ved udarbejdelsen af energimærket vedrørende ejendommen beliggende har begået faglige fejl,

16 som kan tilskrives energikonsulentens forsømmelighed, ved at registrere ydermuren som 36 cm hulmur, uisoleret. Energistyrelsen lagde i sin afgørelse navnlig vægt på, at energikonsulenten 3 steder havde boret i muren og konstateret hulmur alle steder, at der på tidspunktet for opførelsen af huset blev bygget med såvel hulmur som massiv mur, og at tegningerne over huset bekræftede, at ejendommen bestod af både massiv mur og hulmur. Energikonsulenten havde således registreret ydermuren i overensstemmelse med retningslinierne herfor i Håndbog for Energikonsulenter. Klager er uenig i, at energikonsulenten ved sin undersøgelse af ejendommen har fundet hulmur. Klager har ved efterfølgende undersøgelser alene fundet massiv ydervæg. Klager gør endvidere opmærksom på, at tegninger over ejendommen først blev indhentet efter energikonsulenten havde uda r- bejdet energimærkerapporten. Side 16 af 17 Energistyrelsen henviste i sin afgørelse til, at det ikke på det foreliggende grundlag var muligt at konstatere, hvorvidt der er hulmur på ejendommen. En termografisk undersøgelse vil kunne fastslå hvor der eventuelt er hulmur på ejendommen. En sådan undersøgelse er ikke lavet. Det var dog Energistyrelsens vurdering, at det er sandsynligt at ejendommen er opført med hulmur, dog med murede bindinger. Energiklagenævnet lægger til grund, at energikonsulenten i forbindelse med energimærkning af ejendommen foretog 3 destruktive indgreb i muren, og at energikonsulenten konstaterede ved disse boreprøver, at der var tale om 36 cm hulmur, uisoleret. Energistyrelsens oplysning om, at der på tidspunktet for opførelsen af ejendommen blev opført huse med såvel hulmur som massiv mur, lægges endvidere til grund. Denne oplysning understøttes af de indhentede tegninger over ejendommen. Energiklagenævnet finder endvidere ikke, at det i forbindelse med udarbe j- delsen af energimærkerapporten kunne forlanges, at energikonsulenten foranstaltede en termografisk undersøgelse af ejendommen, eller at der i den udarbejdede energimærkerapport blev taget forbehold for en sådan undersøgelse. Nævnet finder på denne baggrund, at energikonsulenten ikke har udvist forsømmelighed i forbindelse med registreringen af husets ydermur, og dermed ved sit arbejde som særlig sagkyndig. Det af klager fremførte kan ikke føre til et andet resultat.

17 Nævnet finder herefter at Energistyrelsens afgørelse skal stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2006 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 11. juni 2007 og har efterfølgende været behandlet ved skriftlig votering. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. Side 17 af 17 P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Tina Alander Lindfors Fuldmægtig

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 26. januar 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 30. november 2005 tildeling af sanktioner

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 25. maj 2005 tildeling af advarsel og

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 14. april 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 17. november 2005 Pålæg om berigtigelse

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Sekretariatet for Energieffektive

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Pålæg om tilbagebetaling af opkrævet honorar til kunde som følge

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 8. juli 2005 pålæg om berigtigelse af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 8. juli 2005 pålæg om berigtigelse af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [... (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 8. juli 2005 pålæg om berigtigelse af

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 8. juli 2005 Pålæg om berigtigelse af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere