Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret"

Transkript

1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere ændringer Erklæringen skal sendes til: Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Erklæringen skal vedlægges de under punkt 12 oplistede dokumenter. 1. Oplysninger om den erklærende Navn Cpr-nummer Nationalitet (statsborgerskab) Udlændingenummer Fødeland Tlf. (privat) Fødeby Tlf. (mobil) Nuværende bopæl (folkeregisteradresse) Tlf. (arbejde) adresse Skal svaret på erklæringen sendes til din folkeregisteradresse? JA NEJ Hvis nej, angiv da anden adresse: Det er en betingelse for at afgive erklæring, at du er født her i landet, og at du har bopæl her i landet på erklæringstidspunktet. Fødselsregistreringssted og bopælsadressen skal være registreret i det danske Folkeregister (Det Centrale Personregister) eller for Færøerne i Landsfolkeregistret. Udfyldes af Statsforvaltningen Myndighed: J.nr.: Udfyldes af Justitsministeriet Indfødsretskontoret /330- Modtaget den: Side 1

2 2. Lovligt ophold i Danmark Erklæring kan alene afgives, hvis du har lovligt ophold her i landet på tidspunktet for erklæringens afgivelse, jf. indfødsretslovens 4 A, stk. 2. Erklæring kan dog ikke afgives, hvis der verserer en sag mod dig, hvor der af anklagemyndigheden er nedlagt påstand om udvisning, eller hvor anklagemyndigheden som vilkår for et tiltalefrafald har fastsat, at du udvises. 3. Bopæl i Danmark Det er en betingelse, at du på erklæringstidspunktet har bopæl her i riget, jf. indfødsretslovens 3 A, stk. 2, nr. 3. Ved vurderingen af, om du har bopæl her i riget, lægges oplysningerne i Det Centrale Personregister som udgangspunkt til grund. Det er endvidere en betingelse for at afgive erklæring, at du har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 12 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år, jf. indfødsretslovens 3 A, stk. 2, nr. 4. Opholdsafbrydelser i form af almindelig ferie eller lignende er ikke til hinder for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Dog medtages ved beregningen af, om den erklærende har været ude af landet i sammenlagt mere end 1 år inden for de sidste 6 år, også almindelige ferieophold, idet alle udenlandsrejser med undtagelse af f.eks. weekendophold medtages ved beregningen. I hvilke perioder har du haft bopæl i Danmark? Fra (dato) Til (dato) Kommune Side 2

3 I hvilke perioder har du opholdt dig i udlandet (inkl. ferieophold)? Afrejse (dato) Hjemkomst (dato) Land Formål 4. Betingelser om alder, folkeskolens afsluttende prøver og lægeerklæring Det er en betingelse for at afgive erklæring, at du ikke er fyldt 19 år, jf. indfødsretslovens 3 A, stk. 2, nr. 2. Se dog nedenfor under punkt 7 om personer, der tidligere på grund af en sigtelse for en lovovertrædelse ikke kunne erhverve dansk indfødsret ved erklæring. Det er endvidere en betingelse efter indfødsretslovens 3 A, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, at du på erklæringstidspunktet enten 1) har aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse med et samlet karaktergennemsnit på mindst 02 efter 7-trins-skalaen, 2) er fyldt 18 år, eller 3) er fyldt 15 år og ved en særlig lægeerklæring, jf. indfødsretslovens bilag 1, dokumenterer at have en langvarig nedsættelse af funktionsevnen, som påvirker evnen til eller muligheden for at gennemføre et eller flere af folkeskolens afsluttende prøvefag i 9. eller 10. klasse. Ad 1) Det samlede karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i 9. klasse skal udregnes som et gennemsnit af prøvekaraktererne i de fag, i hvilke der er aflagt prøve, jf. folkeskolelovens regler herom. De afsluttende prøver i 9. klasse kan alene anses for aflagt, hvis samtlige prøver i bundne prøvefag og prøvefag til udtræk er aflagt. Prøver i øvrige fag i 9. klasse vil, i den udstrækning de aflægges, indgå i udregningen af det samlede karaktergennemsnit, men aflæggelse af disse prøver er dog ikke en selvstændig forudsætning for, at de afsluttende prøver i 9. klasse kan anses for aflagt. Ved beregning af gennemsnittet tillægges alle prøvekarakterer den samme vægt. Standpunktskarakterer, karakterer for opgaver, vurderinger og evalueringer skal ikke medregnes i det samlede karaktergennemsnit. Det samlede karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i 10. klasse skal udregnes som et gennemsnit af prøvekaraktererne i de fag, i hvilke der er aflagt en prøve, jf. folkeskolelovens regler herom. For at de afsluttede prøver i 10. klasse kan anses for aflagt, forudsættes det, at alle prøver i de obligatoriske fag er aflagt. Side 3

4 Prøver i øvrige fag i 10. klasse vil, i den udstrækning de aflægges, indgå i udregningen af det samlede karaktergennemsnit, men aflæggelse af disse prøver er ikke en selvstændig forudsætning for, at bestemmelsens krav om, at afsluttende prøver i 10. klasse kan anses for opfyldt. En elev i 10. klasse kan vælge at kombinere prøverne, så eleven vælger at aflægge 10.-klasseprøver i ét eller flere fag og 9.-klasseprøver i andre fag, jf. folkeskolelovens regler herom. Hvor mange og hvilke prøver, der hermed kræves aflagt i det enkelte obligatoriske fag, afhænger af, om faget aflægges på 9.-klasse-niveau eller 10.-klasse-niveau. Ved beregning af gennemsnittet tillægges alle prøvekarakterer den samme vægt. Standpunktskarakterer, karakterer for opgaver, vurderinger og evalueringer skal ikke medregnes i det samlede karaktergennemsnit. Ad 2) Hvis du er fyldt 18 år, er det ikke en betingelse for erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring efter indfødsretslovens 3 A, at du har aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse med et samlet karaktergennemsnit på mindst 02 efter 7-trins-skalaen. Ad 3) Hvis du er fyldt 15 år og ved en særlig lægeerklæring, jf. indfødsretslovens bilag 1, dokumenterer at have en langvarig nedsættelse af funktionsevnen, som påvirker evnen til eller muligheden for at gennemføre et eller flere af folkeskolens afsluttende prøvefag i 9. eller 10. klasse, kan du afgive erklæring, selvom du ikke har aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse med et samlet karaktergennemsnit på mindst 02, og selv om du ikke er fyldt 18 år. Som eksempler på funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk karakter, der kan medføre en langvarig nedsættelse af funktionsevnen, kan nævnes mobilitetsproblemer, f.eks. langvarige problemer med ryg, arme og ben, kroniske eller fremadskridende sygdomme, f.eks. sklerose og hjerte-karsygdomme, psykiske lidelser, f.eks. langvarig depression, langvarig skizofreni, langvarige psykoser og langvarig eller kronisk PTSD, langvarige problemer med sanser og kommunikation, f.eks. afasi, samt udviklingshæmning og hjerneskade. Den særlige lægeerklæring, jf. indfødsretslovens bilag 1, er tilgængelig på Lægeforeningens Attestnøgle ( og Justitsministeriets hjemmeside ( Lægeerklæringen skal udfyldes af en læge. Du skal selv betale for lægens udfyldelse af lægeerklæringen. 5. Gebyr Ved afgivelse af erklæring betales et gebyr på kr. til Statsforvaltningen, jf. indfødsretslovens 12, stk. 1. Gebyret indbetales på Statsforvaltningens konto med reg.nr og kontonr Den erklærendes cpr-nummer skal oplyses ved betaling af gebyret. Side 4

5 6. Den erklærendes børn under 18 år Dit barn/dine børn kan få dansk indfødsret sammen med dig, hvis 1. barnet er ugift, 2. barnet er under 18 år, 3. barnet bor her i landet, 4. du har del i forældremyndigheden over barnet, og 5. den anden forælder har givet sit samtykke, hvis vedkommende har del i forældremyndigheden. Der skal vedlægges dokumentation for, at du har del i forældremyndigheden over barnet/børnene. For adoptivbørn er det endvidere en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Dokumentation for adoptionen skal vedlægges. Bemærk endvidere, at alle betingelserne, herunder eventuelt samtykke fra den anden forælder, skal være opfyldt på erklæringstidspunktet. Er alle betingelserne ikke opfyldt på erklæringstidspunktet, erhverver barnet/børnene ikke dansk indfødsret sammen med forælderen. Barnets navn og cpr-nummer Skal barnet have dansk indfødsret sammen med dig? (JA / NEJ) Den anden forælders navn og samtykke (underskrift) Den erklærendes og børnenes eventuelle bemærkninger: Hvis du har et barn/børn, der er ugifte, under 18 år og bosiddende her i landet, og som du ønsker skal have dansk indfødsret sammen med dig, kræves det, at du har forældremyndighed over barnet/børnene. Hvis barnets/børnenes anden forælder også har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke hertil. Side 5

6 Er du gift med barnets/børnenes anden forælder, behøver du ikke vedlægge dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet. Hvis du derimod er skilt, separeret eller bor papirløst sammen med den anden forælder, kræves der dokumentation for forældremyndigheden. Hvis der ikke vedlægges dokumentation for forældremyndigheden, og hvis den anden forældremyndighedsindehaver ikke har givet sit samtykke, vil Statsforvaltningen behandle din erklæring, men med den konsekvens, at barnet/børnene ikke erhverver dansk indfødsret sammen med dig. Det er en betingelse for, at et barn/børn kan omfattes af erhvervelsen af dansk indfødsret ved erklæring, at det godtgøres, at barnet ved erhvervelsen mister sit statsborgerskab i andre stater, medmindre den anden af barnets forældre fortsat har statsborgerskab dér og ligeledes har del i forældremyndigheden, jf. indfødsretslovens 5, stk. 2. Se endvidere nedenfor under punkt Kriminalitet Det er efter 3 A, stk. 2, nr. 5, en betingelse for at afgive erklæring, at du ikke er idømt a) bøde på kr. og derover, b) 20 dagbøder og derover for overtrædelse af straffeloven, c) bøde for spirituskørsel, d) bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, e) bøde for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13, f) betinget eller ubetinget frihedsstraf, eller g) forvaring, anbringelses- eller behandlingsdom eller ungdomssanktion. Det er desuden en betingelse efter 3 A, stk. 2, nr. 6 og 7, at du ikke er meddelt tiltalefrafald med vilkår, jf. retsplejelovens 723, eller er meddelt advarsel efter lov om euforiserende stoffer. Endvidere er det en betingelse efter 3 A, stk. 2, nr. 8, at du ikke er sigtet for en lovovertrædelse. Hvis du på grund af en sigtelse for en lovovertrædelse ikke kan erhverve dansk indfødsret ved erklæring, jf. 3 A, stk. 2, nr. 8, kan du afgive ny erklæring inden for 1 år efter, at der er truffet endelig afgørelse i sagen, selv om du forinden er fyldt 19 år, hvis du ved afgørelsen ikke er blevet idømt en sanktion omfattet af stk. 2, nr. 5, eller meddelt tiltalefrafald eller advarsel efter 3 A, stk. 2, nr. 6 og 7. Side 6

7 8. Afkald på hidtidigt statsborgerskab Erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring er betinget af, at den, som afgiver erklæring, godtgør, at den pågældende derved mister sit statsborgerskab i andre stater, jf. indfødsretslovens 4 A, stk. 1. Endvidere er det en betingelse for, at et barn kan omfattes af erhvervelsen af dansk indfødsret, at det godtgøres, at barnet ved erhvervelsen mister sit statsborgerskab i andre stater, medmindre den anden af barnets forældre fortsat har statsborgerskab dér og ligeledes har del i forældremyndigheden, jf. 5, stk. 2. Det afhænger af statsborgerretslovgivningen i dit hidtidige hjemland, om du automatisk fortaber dit hidtidige statsborgerskab ved erhvervelse af dansk indfødsret. Hvis du ifølge statsborgerretslovgivningen i dit hidtidige hjemland ikke automatisk fortaber dit statsborgerskab ved erhvervelse af dansk indfødsret, skal du søge om at blive løst fra dit hidtidige statsborgerskab hos dit hjemlands repræsentation i Danmark eller i et andet nærliggende land. Bemærk, at alle betingelserne for at afgive erklæring, herunder godtgørelse af, at du og dine eventuelle børn fortaber hidtidigt statsborgerskab i andre stater, skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du afgiver erklæring til Statsforvaltningen. På baggrund heraf opfordres du til at søge om at blive løst fra dit/dine hidtidige statsborgerskab(er) forud for afgivelse af erklæring om dansk indfødsret hos Statsforvaltningen. Når du søger om løsning fra dit hidtidige statsborgerskab hos en repræsentation for dit hjemland, skal du dog gøre opmærksom på, at du først opnår dansk indfødsret ved erklæring, når Statsforvaltningen har konstateret, at du opfylder samtlige øvrige betingelser herfor. Det vil derfor være en fordel, hvis dit hjemlands repræsentation har mulighed for at udstede en betinget løsningsattest, det vil sige en attest, hvoraf fremgår, at du vil opnå løsning fra dit statsborgerskab betinget af, at du erhverver dansk indfødsret. Erklæringer fra amerikanske, australske, britiske, canadiske og polske statsborgere sendes til Justitsministeriet, når Statsforvaltningen har konstateret, at alle betingelser for at afgive erklæring efter indfødsretslovens 3 A er opfyldt, idet ministeriet har aftalt særlige løsningsprocedurer med de respektive landes ambassader. Løsningsproceduren i forhold til disse lande består i, at Justitsministeriet meddeler den erklærende, at betingelserne for at afgive erklæring efter indfødsretslovens 3 A er opfyldt, dog på betingelse af, at den erklærende bliver løst fra sit hidtidige statsborgerskab, jf. 4 A. Ministeriet vedlægger samtidig til brug for ansøgning om løsning en erklæring, som den erklærende skal aflevere til det pågældende lands repræsentation, samt en fornyet erklæring efter 3 A, hvorved den pågældende erklærer at være løst fra sit hidtidige statsborgerretlige forhold til det pågældende land. Når ministeriet har modtaget original løsningsattest samt ovennævnte erklæring efter indfødsretslovens 3 A i udfyldt stand, vil ministeriet udstede et indfødsretsbevis til den erklærende. Hvis du erhverver dansk indfødsret, oplyser Justitsministeriet som udgangspunkt dit hjemlands myndigheder herom. Side 7

8 9. Samtykke Jeg samtykker i, at Statsforvaltningen hos andre myndigheder indhenter de oplysninger, også i elektronisk form, om mig og mine børn under 18 år, som er nødvendige for at behandle min erklæring om dansk indfødsret, herunder oplysninger om strafbare forhold i Kriminalregistret, om ophold her i landet hos Udlændingestyrelsen og om nationalitet, bopæl og familieforhold i Det Centrale Personregister. Dato Den erklærendes underskrift Er den erklærende under 18 år eller under værgemål, skal dette samtykke underskrives af forældremyndighedsindehaverne eller værge. Dato Forældremyndighedsindehaverens Dato Forældremyndighedsindehaverens 10. Tro og love-erklæring Jeg erklærer på tro og love, at alle oplysninger i dette skema er korrekte. Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens 161. Dato Den erklærendes underskrift Er den erklærende under 15 år, skal denne erklæring underskrives af forældremyndighedsindehaverne eller værge. Dato Forældremyndighedsindehaverens Dato Forældremyndighedsindehaverens Straffelovens 161 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt. Lov om dansk indfødsret 8 A Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. Side 8

9 11. Erklæring om dansk indfødsret Jeg erklærer herved, at jeg ønsker at erhverve dansk indfødsret. Dato Den erklærendes underskrift Er den erklærende under 18 år eller under værgemål, skal denne erklæring underskrives af forældremyndighedsindehaverne eller værge. Dato Forældremyndighedsindehaverens Dato Forældremyndighedsindehaverens Erklæring om erhvervelse af dansk statsborgerskab vedrørende en person under 18 år vil skulle afgives af forældremyndighedsindehaveren eller af begge forældremyndighedsindehavere, hvis der er fælles forældremyndighed, og i den udstrækning, der er tale om børn, som har den fornødne alder og modenhed, da tillige af barnet. Voksne personer under værgemål, som er ude af stand til selv at afgive erklæring, vil kunne benytte erklæringsadgangen ved en erklæring afgivet af værgen på den pågældendes vegne, i den udstrækning værgemålet omfatter spørgsmål om statsborgerskab. Side 9

10 12. Dokumentation Følgende dokumenter skal vedlægges i kopi (sæt X) Pas Dokumentation fra Udlændingestyrelsen eller Statsforvaltningen vedrørende opholdsgrundlag Dokumentation for indbetalt gebyr på kr. til Statsforvaltningen Følgende dokumenter skal vedlægges i kopi, såfremt du ønsker dit/dine barn/børn omfattet af erklæringen (sæt X) Dokumentation for forældremyndighed Dokumentation for eventuel adoption Følgende dokumenter skal vedlægges i original (sæt X) Dokumentation vedrørende løsning fra hidtidigt statsborgerskab, hvor dette ikke fortabes automatisk i henhold til statsborgerretslovgivningen i dit/dine hidtidige hjemland(e) Læge statsf beha om d Ét af følgende dokumenter skal vedlægges i original eller i bekræftet kopi, såfremt du ikke er fyldt 18 år (sæt X) Folkeskolens afgangsbevis Lægeerklæring til brug ved statsforvaltningens behandling af erklæringer om dansk indfødsret Med bekræftet kopi menes en kopi, hvor udstederen af det originale dokument ved et stempel bekræfter, at de har set det originale dokument. Side 10

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere