Omlægning af registreringsafgiften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omlægning af registreringsafgiften"

Transkript

1 DI Omlægning af registreringsafgiften 1. Transporten er vital for den enkelte og samfundet Danmark hører til blandt de rigeste lande i verden. Den placering skal fastholdes. Derfor skal DI hele tiden arbejde på at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår. Det skaber øget vækst og dermed den velstand, som skal bære det danske viden- og velfærdssamfund - også i fremtiden. Det moderne samfund er et mobilt samfund Effektiv transport er en forudsætning for globaliseringen En afgørende forudsætning for til stadighed at være et samfund i vækst er, at der også er de rigtige rammer for den trafikale mobilitet. Et moderne samfund er nemlig et mobilt og fleksibelt samfund. Ressourcer som viden, natur, materialer, produkter, arbejdskraft og købekraft er i vid udstrækning bundet i tid og sted. Derfor er transport nødvendig. 2. Transportens CO2-udledning er stigende Den trafikale mobilitet har imidlertid også nogle klimamæssige konsekvenser. Mens det er lykkedes at reducere CO2- udledningen i handels-, service- og produktionserhvervene samt i husholdningerne markant, er transportsektorens udledning derimod vokset med ca. 25 pct. i forhold til i CO2-udledning ved slutforbrug af energi Transportsektorens andel af den samlede CO2-udledning har samtidig været stigende og udgør i dag ca. 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning. Vejtransporten tegner sig for godt 93 pct. af transportsektorens samlede CO2-udledning. Når vejtransportens andel er så stor, skyldes det, at ca. 90 pct. af persontransporten og ca. 80 pct. af godstransporten foregår på vej. Personbilerne tegner sig for godt halvdelen af vejtransportens CO2-udledning. Stort politisk fokus på klima 3. Både krav om mere mobilitet og mindre CO2 Der blæser i dag helt andre klimapolitiske vinde, end der gjorde for blot få år siden. Der er sket et skred i prioriteringen mellem den økonomiske konkurrencedygtighed og hensynet til klimaet, som i dag ligger meget højt på den politiske dagsorden. Både i Danmark og i EU. Sagsnr.:

2 Den 23. januar 2008 lancerede EU-kommissionen et forslag, som indebærer, at Danmark skal reducere sit CO2-udslip med 20 pct. frem til Selvom om forslaget endnu ikke er vedtaget, forventes det, at det især bliver landbruget og transportsektoren, som kommer til at holde for, hvis Danmark skal opnå væsentlige CO2-reduktioner. Som det fremgår af grafen nedenfor, er CO2-udledningen fra den danske transportsektor steget markant i perioden Det er således en betydelig udfordring, hvis transportsektoren skal nedbringe sin CO2-udledning med 20 pct. frem til EU ønsker markant reduktion af nye bilers CO2-udslip Transportsektoren kommer under pres Vækst og klima skal gå hånd i hånd EU-Kommissionen har ultimo 2007 også fremlagt et forslag om krav til reduktion af CO2-udledningen fra nye biler. I 2007 var den gennemsnitlige udledning fra nye biler i Danmark på 157 g/km. Med forslaget lægges der op til en ganske stor reduktion. Ifølge forslaget må det gennemsnitlige CO2-udslip fra nye personbiler i snit højest være 120 g/km i Motorteknologi skal bidrage til, at man når ned på et gennemsnitligt udslip på 130 g/km, mens supplerende tiltag skal give en reduktion på yderligere 10 g/km. Det er ikke givet, at EU-Kommissionens forslag vil blive vedtaget, som det ligger. Der er dog ingen tvivl om, at der i de kommende år under alle omstændigheder vil blive lagt et betydeligt pres på transportsektoren for at reducere CO2-udledningen. For DI er det afgørende at pege på løsninger, som kan bidrage til at afkoble væksten i transportsektorens CO2-udledning fra væksten i transport, så transportsektorens udledning reduceres samtidig med, at mobiliteten øges. Sagt på en anden måde skal 1 Ifølge EU-kommissionen skal de 400 største danske virksomheder fra 2012 tildeles egne CO2-kvoter direkte fra EU. CO2-udledningen fra disse virksomheder vil derfor ikke indgå i det danske CO2-regnskab. 2

3 der peges på veje til, hvordan målet om mobilitet og fortsat økonomisk vækst kan gå hånd i hånd med hensynet til klimaet. 4. Øget beskatning er ikke en løsning Analyser bag regeringens klimastrategi "En omkostningseffektiv klimastrategi" (2003) peger på, at reduktionsomkostningerne på transportområdet er store, mens potentialet er relativt lille. På trods af de relativt høje omkostninger ved at reducere transportens CO2-udledning, er der ingen tvivl om, at transportsektoren på den ene eller den anden måde også kommer til at holde for. Ikke mindst fordi en fortsat stigning i CO2-udledningen fra denne sektor vil indebære, at andre sektorer bliver pålagt større krav og omkostninger. Når der skal peges på muligheder for at reducere transportens CO2-udledning, er det vigtigt at være opmærksom på, at de nuværende afgifter på transport allerede er væsentligt højere end den kvotepris, der regulerer de kvoteomfattede sektorer. En benzinafgift på 4 kr./l svarer således til en CO2-afgift i størrelsesordenen kr. pr. ton CO2, hvilket skal ses i forhold til den kvotepris på ca. 225 kr. pr. ton CO2, som de CO2-regulerede sektorer skal betale. Danske bilister brandbeskattes Den danske bilbeskatning udmærker sig ganske enkelt ved at være verdens højeste og ved især at beskatte købet af bilen. Det har både en række negative konsekvenser for miljøet, trafiksikkerheden og for bilmarkedets funktion. I 2007 forventes provenuet fra transportrelaterede udgifter at blive ca mia. kr. Det svarer til ca. 6 pct. af de samlede danske skatter og afgifter eller ca. 2,8 pct. af BNP. Til sammenligning udgør bilafgifterne i gennemsnit for EU-27 kun ca. 0,7 pct. af BNP. Provenuet stammer fra registreringsafgiften, årlige ejerafgifter, brændstofafgifter, forsikringsafgifter og vejbenyttelsesafgift. Provenu fra motorkøretøjsafgifter 2007 Registreringsafgiften topper Den danske bilpark er gammel... Den største andel af provenuet stammer fra registreringsafgiften. I 2007 udgjorde registreringsafgiften således ca. 22 mia. kr. (44 pct.). De årlige grønne ejerafgifter (vægtafgift mv.) udgjorde ca. 9,5 mia. kr. (19 pct.), mens provenuet fra benzin- og dieselafgift udgjorde knap 17 mia. kr. (32 pct.). 5. Effekterne af den høje registreringsafgift Den høje danske registreringsafgift betyder bl.a., at salget af nye biler begrænses, og at der er markant færre biler pr. indbygger i Danmark end i de øvrige vesteuropæiske lande. 3

4 og teknologiske forbedringer forsinkes Registreringsafgiften giver anledning til spekulation Ingen fortjeneste ved at sælge nye biler Store administrative byrder Stigende import af brugte biler med høj CO2-udledning Registreringsafgiften styrer markedet De høje købspriser kombineret med de mere moderate årlige ejerafgifter giver også et incitament til at beholde bilerne i mange år. Denne langsomme udskiftning af bilparken betyder, at teknologiske forbedringer også slår igennem med stor forsinkelse. Det gælder både forbedringer, som primært er til gavn for den enkelte bilist (f.eks. i forhold til komfort og egen sikkerhed), og forbedringer, som i højere grad kommer andre end bilisten til gode (f.eks. miljøforbedringer og sikkerhed for andre trafikanter). Derudover har den høje værdibaserede registreringsafgift en række uheldige konsekvenser for bilmarkedet. For det første giver registreringsafgiften anledning til spekulation og uklar prisdannelse. F.eks. har en bilkunde en stor interesse i at aftale en lav pris for både den nye bil og sin medbragte byttebil. Herved slipper kunden for at betale en betydelig afgift for den nye bil. Lignende spekulationer er set med gulpladebiler, leasede firmabiler og en lang række øvrige gråzone-markeder, som holdes kunstigt i live af registreringsafgiften. For det andet forstærker registreringsafgiften den betydelige priskonkurrence, der er for salg af nye biler. Og mange bilvirksomheder forsøger at indhente det tabte på eftermarkedet. Det kan derfor ikke overraske, at de danske værkstedspriser ligger markant over priserne i udlandet, mens bilpriserne (før afgifter) ligger under. For det tredje er det også meget dyrt for både virksomheder og myndigheder at håndtere de mange komplicerede regler, som følger af registreringsafgiften. Endelig er bilimporten af ældre brugte biler fra især Tyskland eksploderet i de senere år. I 2002 blev der importeret ca brugte biler, mens dette tal i 2007 er vokset til ca Importen skyldes især, at ældre forurenende biler i Tyskland belastes med miljøafgifter og derfor afskrives hurtigere. Bilens værdi er ikke noget godt afgiftsgrundlag, hvis afgiftssystemet skal understøtte forbrugernes valg af brændstofeffektive og dermed CO2-venlige biler. Der er i dag en vis sammenhæng mellem bilens afgiftsbelastning og bilens CO2-udledning. Denne sammenhæng er dog hverken systematisk eller entydig, hvilket fremgår af nedenstående graf, der viser sammenhængen mellem CO2-udledning og samlet afgiftsbelastning for de hyppigst solgte biler i Danmark. 4

5 CO2 g/km Registreringsafgift (kr.) Billige biler, som i dag beskattes mere lempeligt, har nødvendigvis ikke et lavt CO2-udslip. Omvendt findes der også dyre biler, som beskattes meget hårdt, selvom de har et relativt lavt CO2-udslip. Hvis afgiftsgrundlaget er bilens CO2-udslip og ikke som i dag primært bilens værdi, øges incitamentet til at vælge en bil med et lavt CO2-udslip. 6. DI's forslag til omlægning af bilafgifterne Hvis man skal reducere CO2-udledningen i transportsektoren samtidig med, at der kommer flere biler og mere trafik, er det nødvendigt at reducere det enkelte køretøjs udledning. Og det er samtidig nødvendigt, at det sker på den mest omkostningseffektive og perspektivrige måde. DI ønsker nemlig ikke færre biler på vejene. Derimod er energieffektive biler vejen frem. Fra en værdibaseret afgift til en løbende CO2-baseret afgift Ved at omlægge registreringsafgiften til en årlig CO2-baseret afgift vil CO2-udslippet fra bilerne i Danmark kunne reduceres ganske meget. I forhold til andre tiltag vil en omlægning af bilafgifterne være en lavthængende frugt, som ikke på afgørende vis vil gribe ind i danskernes levevis. Ændring i afgiftsprincipper Registreringsafgift: - Afhænger primært af bilens pris - Opkræves ved indregistrering af bilen Løbende CO2-afgift: - Afhænger af bilens CO2- udslip - Opkræves årligt af bilens ejer En sådan omlægning vil indebære, at bilafgifterne fordeles mere ligeligt over hele bilens levetid i modsætning til i dag, hvor hovedparten af afgifterne betales ved købstidspunktet. 5

6 kr kr kr 800 kr 600 Registreringsafgift og grøn ejerafgift CO2-baseret afgift kr 400 kr 200 kr 0 År 0 År 2 År 4 År 6 År 8 År 10 År 12 År 14 Ved at erstatte registreringsafgiften med en løbende CO2- baseret afgift opnås 3 effekter, som reducerer CO2- udledningen: Øget salg af CO2- effektive biler Yngre bilpark Mindre import af brugte biler For det første vil flere købe CO2-effektive biler. Disse biler vil nemlig blive relativt billigere end de biler, der udleder mere CO2. For det andet indebærer løbende CO2-baserede afgifter, at bilejerne får tilskyndelse til at udskifte deres bil noget oftere. På den måde opnås en foryngelse af bilparken, som både giver betydelige miljø- og sikkerhedsgevinster. For det tredje vil det efter afgiftsomlægningen være mindre attraktivt at importere en brugt bil fra udlandet. Der er i de senere år sket en markant stigning i antallet af importerede brugte biler. I 2006 blev der således importeret én brugt bil for hver fjerde ny bil, som blev solgt. Markedet for brugtbilimport er opstået, fordi biler afskrives hurtigere i udlandet end i Danmark, hvor registreringsafgiften holder brugtbilspriserne oppe. SKAT skønner, at gennemsnitsalderen blandt de brugte importerede biler er ca. 11 år. Hvis denne import mindskes betydeligt, vil det også reducere bilparkens CO2-udledning. 7. Modelberegninger For at belyse, i hvilket omfang en omlægning af bilafgifterne vil kunne bidrage til at reducere CO2-udslippet fra transportsektoren, har DI, Bilbranchen og De Danske Bilimportører bedt COWI om at beregne konsekvenserne. DI har regnet på mange forskellige modeller og følgende er et eksempel. Eksempel på en ny afgiftsmodel Hele registreringsafgiften lægges over på en årlig CO2- baseret ejerafgift, der har samme profil som den grønne ejerafgift har for benzinbiler i dag. Afgiften udglattes og gøres til en linje gennem gennemsnitsværdierne for de nuværende ejer-afgiftsintervaller. Det sikrer, at der ikke sker store hop i afgiften ved kun små stigninger i CO2-udslippet. 6

7 Tallene nedenfor baserer sig på en konkret model, hvor der skal betales ejerafgift for alle biler, der udleder mere end 80 gram CO2/km. For at sikre budgetneutralitet for staten skaleres den nuværende ejerafgift med en faktor. Direkte CO2- reduktion på 6,2 pct. COWI vurderer, at denne model vil påvirke bilsalget, så flere vil købe CO2-effektive biler. Det vurderes, at denne effekt vil give en CO2-reduktion på 4,2 pct. Der vil desuden være større tilskyndelse til at udskifte ældre biler med nye, mere CO2- effektive biler, hvilket vil give en CO2-reduktion på 2,0 pct. Derudover vil en omlægning mindske importen af især ældre brugte biler. Denne effekt vurderes at ville give en CO2- reduktion på 2,0 pct. Yderligere CO2- effekter på samlet 3,2 pct. Grønnere biler kan give øget kørsel Samlet CO2-effekt på 9,4 pct. COWI vurderer samtidig, at der kan opnås en yderligere foryngelse af bilparken på ca. 1 år, hvis afgiften gøres dynamisk. En dynamisk afgift betyder, at afgiften løbende opdateres i takt med den teknologiske udvikling. Det vil ofte være sådan, at en bil, der på købstidspunktet er CO2-effektiv, senere hen vil blive relativt mindre CO2-effektiv, og derfor skal den betale en højere afgift. COWI anslår, at en dynamisk afgiftsmodel vil medføre en yderligere reduktion af CO2-udledningen på 2 pct. COWI vurderer, at der er tilskyndelse til øget bilkørsel, hvis man har en bil, som kører længere på literen. Derfor er der en såkaldt "rebound-effekt", fordi det samlede transportarbejde stiger. COWI anslår, at denne effekt vil give en CO2-stigning på 0,8 pct. Samlet vurderes denne model at give en samlet CO2-reduktion på 9,4 pct. COWI har endvidere regnet på andre modeller, hvor der opnås større CO2-reduktioner. Disse modeller giver større tilskyndelse til at vælge især mindre biler. CO2-reduktionskilde Direkte effekter Ændret nybilsalg Yngre bilpark Direkte effekter i alt Yderligere effekter Mindre brugtbilimport Dynamisk afgiftsmodel Øget bilkørsel ("rebound-effekt) Yderligere effekter i alt Procent 4,2 2,0 6,2 2,0 2,0-0,8 3,2 I alt CO2-reduktion 9,4 7

8 Provenuneutral - men pengene kommer først i statskassen på sigt Mange regler skal ændres for at skabe balance Omlægning giver vindere og tabere Tilsvarende afgiftsomlægninger skal ske for varebiler mv. 8. Mange hensyn ved en afgiftsomlægning Det er i beregningerne lagt til grund, at en eventuel afgiftsomlægning skal være provenuneutral for staten (på langt sigt) efter adfærdsændringer. På kort sigt vil der opstå en likviditetsforskydning, idet afgiften ikke længere opkræves på indregistreringstidspunktet, men er spredt over hele bilens levetid. Det svarer til de principper, der normalt anvendes i Skatteministeriet, når de provenumæssige konsekvenser af afgiftsændringer skal vurderes. En omlægning af bilafgifterne er en vanskelig øvelse, som vil påvirke mange interessenter. Det eksisterende regelsæt er komplekst, og der findes et hav af særregler, undtagelser fradrag mv. Derudover vil et skifte i både afgiftsgrundlag og tidspunktet for afgiftsbetalingen også føre til markante ændringer i bilpriser (inkl. afgift) og derved i forbrugernes efterspørgsel. De store forskydninger af de relative priser vil indebære omfordelinger blandt hhv. bilejere, bilforhandlere, bilimportører mv. Der vil være tabere og vindere i alle kategorier. 9. Indfasning og overgangsordninger Forslaget omhandler kun afgifter på personbiler. Det er dog klart, at når der sker en gennemgribende ændring af bilafgifterne for personbiler, vil det blive nødvendigt med tilsvarende afgiftsomlægninger for varebiler og andre køretøjer med henblik på at skabe et gennemskueligt, enkelt og sammenhængende afgiftssystem. Potentielle CO2-effekter ved disse følgeomlægninger er ikke estimeret, men vurderes at være betydelige. CO2-beregningerne tager udgangspunkt i den situation, hvor de nye CO2-baserede afgifter er fuldt indfaset. Afgiftsomlægningen i 2007 gav store tab for mange forhandlere og importører. Derfor skal en kommende afgiftsomlægning indføres, så hverken forbrugere eller branchen rammes unødigt hårdt. Gamle biler på gamle afgifter - i 10 år Omlægning skal indfases lempeligt for virksomheder og bilejere Det anbefales, at de nye afgifter som udgangspunkt kun gælder biler, der endnu ikke er indregistrerede. De biler, som allerede er indregistrerede, skal derimod fortsætte under gældende regler i en afgrænset periode - f.eks. 10 år frem. Herefter bør alle biler overgå til de nye CO2-baserede afgifter. Ved at sætte slutdato på, begrænses den fase, hvor ældre biler fastholdes unødigt længe, fordi de har lavere løbende ejerafgifter. Derudover kan man kan forestille sig flere modeller for indfasning af et nyt afgiftssystem. Det afgørende er, at det indføres så lempeligt som muligt i forhold til bilejere og virksomheder. Én model kunne være en gradvis indfasning over f.eks. 5 år. En anden model kunne være, at man i en slags karénsperiode kan afmelde biler - og få tilbagebetalt registreringsafgiften - for senere at tilmelde dem igen til en lavere markedspris. 8

9 Overgangsperiode på 12 måneder: Vælg selv afgiftsmodel Det anbefales endvidere, at der bør være en overgangsordning på op til 12 måneder for de biler, som allerede er indført eller bestilt hjem, men som ikke er leveret. I denne overgangsperiode skal bilforhandlerne selv kunne vælge, om bilerne skal beskattes efter de gamle afgiftsregler eller de nye CO2-baserede afgifter. 9

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Baggrundsnotat. En årlig CO2-afgift

Baggrundsnotat. En årlig CO2-afgift Baggrundsnotat En årlig CO2-afgift 1. De nuværende bilafgifter I dag ligger størstedelen af afgiftsbelastningen på biler i forbindelse med købet af bil. Den høje værdibaserede registreringsafgift tegner

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Vejen til grøn biltrafik

Vejen til grøn biltrafik Vejen til grøn biltrafik Det Radikale Venstres folketingsgruppe, januar 2010 Vejen til grøn biltrafik Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik i Danmark. Vi vil reducere bilernes CO2- udledning med

Læs mere

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd , Grøn skattereform RUC, 3.12.08 Grundlæggende principper Grønne skatter er effektive til adfærdsændring Kan vi korrigere markedet? Forureneren-betaler-princippet, eksternaliteter Skal man kunne betale

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt J.nr. 2008-518-0032 Dato: 11. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet , Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet Dakofa, 11.12.08 Grundlæggende principper Mere skat på det vi vil begrænse (forurening) mindre skat på det vi vil have mere af (arbejde) Grønne skatter

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Samfundsøkonomisk prioritering af CO 2 -tiltag i transportsekt o- ren.

Samfundsøkonomisk prioritering af CO 2 -tiltag i transportsekt o- ren. Michael Soetmann Trafikministeriet Samfundsøkonomisk prioritering af CO 2 -tiltag i transportsekt o- ren. (Indlæg ved trafikdage på Aalborg Universitet 19.-20. august 1996) 1. Den overordnede CO2-målsætning

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0) Internt DI-notat Til: Fra: Tine Roed/Skat MISV/DI Transport Kopi: Dato: 24. marts 2009 DI-Sagsnr.: Vedr.: Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008 Europaudvalget 2008 2898 - miljø Bilag 1 Offentligt KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N OT AT T IL FOLKE TI NGETS M I LJØPOLI TI SKE U DV AL G 22. september 2008 J.nr. Ref. STKJE Side 1/8 Rådsmøde (Miljø)

Læs mere

Registreringsafgiftsprovenu

Registreringsafgiftsprovenu Registreringsafgiftsprovenu En indikator for den økonomiske vækst Ivan Erik Kragh 25. september 213 1 1 INTRODUKTION 1 Introduktion Vi skal i denne analyse ser nærmere på, om hvorvidt man kan anvende registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Klimavenlig transport vejen derhen

Klimavenlig transport vejen derhen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

Analyse 8. januar 2015

Analyse 8. januar 2015 8. januar 2015 Lavere satser på Storebæltsbroen giver god mening Af Jens Hauch Aktuelt har Venstre foreslået, at der skal indføres en pendlerrabat på 40 pct. på Storebæltsbroen. Reaktionen fra regeringspartierne

Læs mere

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg DI Den 23. februar 2011 Nyhedsbrev Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg Vismændene har i dag fremlagt deres årlige diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. Rapporten indeholder 3 kapitler:

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017 Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017 1 Omlægning af bilafgifterne Et dynamisk samfund bygger på, at man let og sikkert kan bevæge sig fra sted til sted. Mobilitet er et samfundsgode. Derfor

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug

Bilafgifter og energiforbrug Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Trafikdage Trafikdage 2008 2008 / 25. / 25. august august 2008 2008 / Side / Side 1 1 Rasmus Gravesen Tetraplan A/S

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Aftale om omlægning af bilbeskatningen

Aftale om omlægning af bilbeskatningen Aftale om omlægning af bilbeskatningen Regeringens lovforslag En omlægning af varebilbeskatningen En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene Fradrag eller tillæg i registreringsafgiften afhængig

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( )

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( ) Notat: Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab 19-09-2017 Af Søren Havn Gjedsted (26 82 70 22) og Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) Registreringsafgiften er samfundsøkonomisk overflødig

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande

Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande Fremlæggelse for Embedsmandskomiteen 22. september 2008 Projektets formål At evaluere brug af afgifter som middel til at reducere bilers CO2-udslip

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 4 Offentligt 6. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. november 2005 Til underretning for

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt Departementet 21-9-25 J.nr. 25-318-411 Afgifternes fordelingsmæssige virkninger i forhold til husholdningernes samlede forbrug

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 8. december 2011 Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 1. Indledning og sammenfatning Energiafgifter er et populært skatteobjekt. Bare indenfor de seneste år er forhøjelser af energiafgifterne

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet 22. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at en kommende skattereform skal indeholde en sænkning af indkomstskatten, der blandt andet finansieres ved

Læs mere

Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter

Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter v/ Adm. direktør Erik Østergaard, DTL TØF: Road Pricing og Kørselsafgifter 10. november 2011 Hvorfor kørselsafgifter? TØF: Road Pricing og Kørselsafgifter 2 10/11-2011

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere