درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار"

Transkript

1 وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص 2<< برآورد خطر و ریسک ص 3<< روش های خوب کار ص 4<< وقتیکه باید برنامه کنرتل شخصی خودتان را بنویسید ص 5<< باید برنامه کنرتل شخصی خودتان را یادداشت کنید. زمانیکه اطمینان به موادغذائی در میان است ص 9<< کنرتل رشکت شام توسط ص 10<< فهرست کدهای صنفی برای بوتیک ها و رستوران ها ص 11<< در اینجا میتوان قانون و مقررات را پیدا کرد ص 12<< آخرین تدوین ژوئن 2009

2 2 کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها این جزوه درباره معرفی کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها میباشد هم کنترل شخصی کتبی هم روش های خوب کار. کنترل شخصی به شما کمک میکند تا مراقب این چیزها باشید: مواد غذائی مطمئن باشند بهداشت خوب در کارهای روزانه رعایت قانون مواد غذائی برنامه ای نحوه انجام این کنترل را توصیف و ثبت کند. کنترل کارهایی که از نظر اطمینان به موادغذائی بیشتر حساس هستند باید بشکل کتبی انجام شود. معموال کنترل شخصی کتبی برای بوتیک ها و رستوران ها بشکل کنترل مداوم درجه حرارت اجناس در هنگام نگه داری گرم کردن و سرد کردن آنها میباشد. بوتیک ها و رستوران های کوچک با مجموعه معدود اجناس و تولیدات محدود میتوانند از طریق جزوه اداره کل مواد غذائی»نمونه کنترل شخصی«در تهیه برنامه کنترل شخصی الهام بگیرند. در سایت آنرا پیدا میکنید: > Kontrol > Egenkontrol برای مثال منظور از بوتیک: بقالی سوپرمارکت قصابی نانوائی پنیرفروشی ماهی فرشی برای مثال منظور از رستوران امکانات وسیع خدمات سرو خوراک: رستوران پیتزافروشی کافه ای که خود غذا درست میکند شرکت های تهیه خوراک برای مهمانی ها کافه تریا در شرکت ها آشپزخانه مهدکودک ها و کودکستان ها کنترل شخصی به شما یک دید کلی خوب میدهد که چه چیزهایی در شرکتتان میتواند اشتباه و غلط انجام شود. با این کنترل شخصی میتوانید خسارات را محدود کرده و بدین ترتیب صرفجویی مالی کنید چون مواد کمتری را دور می اندازید. بعضی قسمت های کنترل شخصی باید کتبا ثبت شود و بعضی قسمت های دیگر نه. این در صورتی است که اطمینان به موادغذائی به خطر بیافتد.

3 3 برآورد خطر و ریسک باید مراحل را یکی یکی ارزیابی کنید شرکت ها باید خود قضاوت کنند که آیا اطمینان به موادغذائی میتواند به خطر بیفتد یا نه. به این برآورد خطر و ریسک می گویند. زمانیکه باید برایتان روشن شود که آیا به کنترل شخصی بشکل کتبی نیاز است و یا روش های خوب کاری بشکل شفاهی کافی میباشد باید یک تجزیه و تحلیل خطر و ریسک انجام دهید. بنابراین باید همه کارهای شرکت خود را بررسی کرده و برای هر یک از این کارها برآورد کنید که: 1. آیا این کار میتواند برای حفاظت موادغذائی خطر داشته باشد 2. اگر خطری وجود دارد باید برای کنترل آن چه بکنم کاری را میتوان زمانی کنترل کرد که بتوانید از طریق کنترل آن خطر مریض شدن افراد را بعلت موادغذائی کمتر کنید. برای مثال میتوان کنترل کرد که درجه حرارت مواد سرد بقدر کافی پایین باشد درجه حرارت گرم کردن بحد کافی باال باشد و یا مطمئن شد که ترتیب و ردیف کارهای نظافتی مناسب است. کاری را که الزم است مرتبا کنترل کرد تا خطر آن تحت کنترل باشد نقطه کنترلی بحرانی مینامند. در راهنمای درباره کنترل شخصی لیستی از روش های خوب کار و انواع کارهائی که به برنامه کنترل شخصی و ثبت کتبی نیاز دارند موجود است. برآورد خطر و ریسک باید شامل این نکات باشد: yمحل های کار در شرکت شما: مثال آشپزخانه ظرفشویی و سردخانه. yمراحل کار در شرکت شما: مثال گرم کردن موادغذائی چرخ کردن گوشت کاربرد موادغذائی بسته بندی نشده و تمیز کردن سطوحی که با موادغذائی برخورد دارند. yنظافت شخصی و آموزش. میتوانید از طریق کدهای صنفی که در صنف خرده فروشان نوشته شده است برای کنترل شخصی کمک بگیرید. اگر از کد صنفی استفاده میکنید الزم نیست برای کارهایی که در این کد تشریح شده است تجزیه و تحلیل خطر و ریسک انجام دهید.

4 4 روش های خوب کار مهه رشکت های موادغذائی باید در رابطه با نحوه رعایت صحیح هبداشت و عالمتگذاری درست اجناس روش های خوب کار داشته باشند. شما خودتان تعیین میکنید که روش های خوب کار در شرکتتان چطور باشند. مهم آنست که روش های کار شما تظمین کنند که رعایت بهداشت در مراحل تولیدی بهداشت شخصی و نظافت محل صحیح باشد و موادغذائی درست عالمتگذاری شده و همچنین مقررات رعایت شوند. بعضی شرکت ها احتماال تصمیم میگیرند که روش های خوب کار خود را یاداشت کنند تا بدین ترتیب بر همه چیز کنترل داشته باشند. این کار میتواند بخصوص برای شرکت هائی با کارمندان زیاد مزیت داشته باشد که در آنجا چندین نفر باید با روش های خوب کار آشنا باشند. در چنین مواردی روش های کار اغلب جنبه تشریح کار یا دستور کار پیدا میکند. روش های خوب کار کردن معموال نظافت مبارزه با حشرات و حیوانات مضر رسیدگی به خاکروبه و آموزش پرسنل میباشد. روش های خوب کار که بیشتر جنبه تخصصی دارند برای مثال زمانی است که مغازه های تهیه کننده موادغذائی تضمین میکنند که بسته بندی آنها مناسب تماس با موادغذائی می باشد و اجناس درست عالمتگذاری میشوند. شرکت هایی که خطر و ریسک در آنها کم است نباید بغیر از روش های خوب کار کنترل شخصی دیگری داشته باشند. مثال مغازه هائی که فقط اجناسی میفروشند که به یخچال یا فریزر نیاز ندارد.

5 5 وقتیکه باید برنامه کنترل شخصی خودتان را بنویسید زمانیکه برنامه کنترل شخصی خودتان را می نویسید باید به نکاتی که از نظر اطمینان به موادغذائی مهم هستند فکر کنید. در این رابطه چنین سؤاالتی از خود کنید: yدر کجا و چه چیزی در شرکت من میتواند اشتباه شود yچگونه شرکتم را اداره کنم تا اشتباهی پیش نیاید yچگونه مواظب باشم تا اشتباهی پیش نیاید yاگر با این وجود اشتباهی رخ داد چه کاری بکنم زمانیکه برای هر مرحله ای که اشتباه میتواند پیش آید به چنین پرسش هایی پاسخ دادید به اوضاع و احوال دید بهتری پیدا خواهید کرد. زمانیکه برای هر مرحله ای که اشتباه میتواند پیش آید به چنین پرسش هایی پاسخ دادید به اوضاع و احوال دید بهتری پیدا خواهید کرد. yکاال را دریافت می کنید yآنرا بکار میبرید مثال در یخچال میگذارید آنرا تهیه میکنید بسته بندی میکنید و yکاال را نگهداری کرده و میفروشید یخچال/بوفه/سرو.. در سه قسمت بعدی میتوانید مثال هایی از اشتباهات معمولی که برای بوتیک ها و رستوران ها در سه بخش»دریافت جنستهیه جنس«و»نگهداری غذاهای آماده«پیش می آید را ببینید. زمانیکه جنس را دریافت میکنید معموال چه اشتباهاتی میتواند پیش آید و چه کار میتوانید بکنید جنس باید زمان دریافت آن تازه باشد و باعث ابتال به مرض نشود. به این دلیل مهم است که درجه حرارت کاالهای سرد و یخزده هنگام حمل و نقل بقدر کافی پایین باشد. باید مرتب قبل از سر جا گذاشتن اجناس درجه حرارتشان را اندازه بگیرید. مثال هایی از کنترل در رابطه با دریافت جنس: چه اشتباهی میتواند پیش آید در این رابطه چه کاری میتوانید بکنید و چطور پیشگیری نمایید کنترل در صورتیکه اجناس سرد در درجه حرارت باال نگهداری شوند خطر رشد مثال باکتری ها در آن وجود دارد. با عرضه کننده قرار بگذارید که: yاجناس در داخل یخچال حمل شوند. yماهی تازه روی یخ گذاشته شود. yکاالها زمانی تحویل داده شود که شما بتوانید بالفاصله آنها را در یخچال بگذارید. موقع دریافت جنس درجه حرارت آنرا اندازه بگیرید تا از دریافت کاالهای سرد گرم شده خودداری نمایید.

6 6 زمانیکه خودتان اجناس را تهیه میکنید - معموال چه اشتباهاتی میتواند پیش آید و چه کاری میتوانید بکنید رستوران ها و بوتیک هائی که خودشان موادغذائی تهیه میکنند باید مراقب باشند که اجناس باعث آلوده شدن یکدیگر نشوند. همچنین اگر کاالها بحد کافی گرم و یا سریع سرد نشوند میتواند باکتری های بیماری زا در غذا رشد کند. مثال هایی از کنترل زمانیکه موادغذائی را تهیه میکنید: چه اشتباهی میتواند پیش آید در این رابطه چه کاری میتوانید بکنید و چطور پیشگیری نمایید کاالها یکدیگر را آلوده کنند برای مثال آب گوشت روی ساالد یا خاک سبزیجات در غذاهای آماده شده. کاالها را جدا از هم نگه دارید برای مثال: yدر سردخانه نباید خونابه گوشت روی ساالد چکه کند. yبعد از هر بار مصرف باید تخته های برش چاقوها و میزها خوب شسته شود. باید جا بقدر کافی داشته باشید تا نگهداری و تهیه غذاهای مختلف با هم قاطی نشود. پرسنل غذا را آلوده کنند. باکتری های بیماری زا در تخم مرغ مثال سلمونال اگر غذا گرم نشود )برای نمونه بستنی fromager و.)kærnemælkskoldskål راهنمایی خوب کارمندان در خصوص بهداشت شخصی - راهنمایی کارمندان در مورد خطر سرایت بیماری درصورتیکه خود شخص بیمار باشد. از تخم مرغ پاستوریزه استفاده کنید.

7 7 خوب است اگر بتوانید از یک دستور تهیه غذا استفاده کنید که در آن میزان مواد زمان و درجه حرارت گرم کردن و سرد کردن نوشته شده باشد. بدین ترتیب کنترل بهتری بر اطمینان به موادغذائی خواهید داشت. در صورت گرم کردن و سرد کردن: چه اشتباهی میتواند پیش آید در این رابطه چه کاری میتوانید بکنید و چطور پیشگیری نمایید کنترل غذا بقدر کافی گرم نمی شود. پرس غذا را تنظیم کنید. هرچه اندازه پرس بیشتر باشد گرم کردن کامل آن بیشتر وقت میبرد. درجه حرارت غذا باید دستکم ۷۵ درجه باالی صفر باشد. بطور مداوم درجه حرارت درون غذا را اندازه بگیرید تا مطمئن شوید که روش کارتان خوب است. سرد کردن غذا وقت زیادی میبرد. پرس غذا را تنظیم کنید. هرچه اندازه پرس بیشتر باشد سرد کردن آن بیشتر وقت میبرد. نباید بیشتر از 3 ساعت سرد کردن غذا از ۶۵ درجه تا 10 درجه باالی صفر طول بکشد. هنگام سرد کردن میتوان پرس بزرگ را در چندین بسته کوچک تقسیم کرد. بطور مداوم درجه حرارت درون غذا را اندازه بگیرید تا مطمئن شوید که سرد کردن سریع انجام میشود. حداکثر ۵ درجه باالی صفر 10 درجه باالی صفر ۶۵ درجه باالی صفر 3 ساعت حداقل 75 درجه باالی صفر

8 8 نگهداری غذاهای آماده معموال چه اشتباهی پیش می آید و شما چه کاری میتوانید بکنید همچنین هنگام نگهداری مهم است که روی درجه حرارت کنترل داشته باشید. اجناس سرد نباید در جای گرم باشند و اجناس گرم باید بقدر کافی گرم نگه داشته شوند. در غیر این صورت باکتری های بیماری زا میتوانند در غذا رشد کنند. مثال هایی از کنترل زمانیکه موادغذائی را نگهداری میکنید: چه اشتباهی میتواند پیش آید در این رابطه چه کاری میتوانید بکنید و چطور پیشگیری نمایید کنترل رشد باکتری در غذا چون در خالل تهیه غذا درجه حرارت باال نیست و یا غذا در روی میز گرم / دستگاه گرم کننده بمدت طوالنی نگه داشته میشود. مواظبت خوب از دستگاه هائی که در جریان گرم کردن موادغذائی بکاربرده میشوند از جمله دستگاه های اندازه گیری مانند دماسنج. مرتبا درجه حرارت داخل غذائی را که روی میز گذاشته شده اندازه بگیرید. باید حرارت آن دستکم ۶۵ درجه باالی صفر باشد. رشد باکتری های بیماری زا در غذا چون غذاهای بوفه برای یک مدت طوالنی و بدون گرم کردن روی میز گذاشته میشود. توجه داشته باشید که هر دیس و کاسه چند وقت روی میز بوده و قبل از پر کردن مجدد آنرا بشوئید. نباید غذا بیشتر از ۳ ساعت روی میز باشد. مداوم درجه حرارت داخل غذا را اندازه بگیرید. زمان گذاشتن هر نوع غذا روی میز بوفه را یادداشت کنید. رشد باکتری چون مواد سرد در محیط گرما نگهداری میشوند. مواد زیادی را با هم در یخچال نگذارید وگرنه خنک شدن آنها بیشتر طول میکشد. در سردخانه را ببندید. مرتبا درجه حرارت سردخانه را اندازه بگیرید. رشد باکتری چون باقیمانده غذا سریع سرد نشده و قبل از استفاده مجدد کامل و خوب گرم نمیشود. از باقیمانده غذای بوفه نباید دوباره استفاده کرد. به این دلیل هربار پرس های کمتری روی میز بگذارید. از یک دماسنج برای اندازه گیری حرارت استفاده کنید. باقیمانده غذای آشپزخانه نه غذای روی میز بوفه باید دستکم قبل از مصرف ۷۵ درجه باالی صفر باشد.

9 9 باید برنامه کنترل شخصی خودتان را یادداشت کنید. زمانیکه اطمینان به موادغذائی در میان است باید آن بخش از کنترل شخصی که مربوط به کنترل نکاتی میباشد که اهمیت اساسی روی اطمینان به موادغذائی دارند همراه با سند و مدرک داشت. بنابراین باید در برنامه کنترل شخصی خود این موارد نوشته شوند: yچه چیزی را یادداشت میکنید و yهر چند وقت یکبار اینکار را انجام میدهید. میتوانید از جدول های کنترل شخصی خود استفاده کنید تا کار سریع انجام شود. برنامه کنترل شخصی شما هم باید یک جدول اشتباهات داشته باشد. از آن در صورت وقوع اشتباه استفاده کنید. باید بنویسید که: yچه اشتباهی پیش آمد yدر این رابطه چکار کردم و yچه کاری میکنم که این اشتباه دوباره پیش نیاید. حداقل بمدت دو سال باید همه جدول ها را نگه دارید. تمام مدت باید برنامه کنترل شخصی شما مناسب شرکتتان باشد تمام مدت باید برنامه کنترل شخصی شما مناسب شرکتتان باشد. اگر در بوتیک یا رستوران تغییراتی میدهید باید کنترل کنید که تنظیم و تغییر برنامه الزم است یا نه. تغییرات میتواند برای مثال دستگاه جدید کاالهای جدید یا تغییر در روش کار باشد. دستکم یکبار در سال باید برنامه را مرور کنید تا مطمئن شوید که مناسب شرکت شماست. جدول ها و آرشیو اشتباهات در این رابطه میتوانند کمک خوبی باشند تا متوجه تغییرات احتمالی شوید. از کد صنفی استفاده کنید هنگام نوشتن برنامه کنترل شخصی کد صنفی کمک خوبی برای شماست. کد صنفی هم جدول هائی دارد که میتوانید برای ثبت مداوم کنترل شخصی خود آنها را کپی کنید. برای دریافت کد صنفی باید با سازمان صنفی خود تماس بگیرید. بعضی سازمان ها این اطالعات را در سایت اینترنت دارند و بعضی دیگر آنها را میفروشند. بتدریج اکثر کدهای صنفی را میتوان بصورت دیجیتالی دریافت کرد و بنابراین میتوانید نتایج کنترل خود را در کامپیوتر یا تلفن موبایل بنویسید. در پشت این جزوه لیست کدها و سازمان های صنفی مختلف برای بوتیک ها و رستوران ها موجود است. اگر از کد صنفی استفاده نمیکنید اگر از کد صنفی تأیید شده استفاده نمیکنید باید خودتان یک برنامه کنترل شخصی تهیه نمائید. میتوانید از طریق نمونه برنامه کنترل شخصی تهیه شده توسط اداره کل موادغذائی برای شرکت های موادغذائی که تولیدات و اجناس محدود دارند برای تهیه برنامه کنترل شخصی خود کمک بگیرید. بخاطر داشته باشید که این نمونه باید مناسب شرکت و کارهای شما تنظیم شود. در سایت > Kontrol > Egenkontrol این نمونه را پیدا میکنید.

10 10 کنترل شرکت شما توسط بیخبر برای کنترل نزد شما می آید. هدف از این دیدار کنترل روش های خوب کار شما و برنامه کنترل شخصی میباشد. بازرس برآورد میکند که آیا شما کنترل شخصی الزم را دارید کنترل شخصی شما مناسب شرکتتان میباشد و خود مراقب هستید که همه چیز صحیح باشد. در طی هر دیدار بازرس برنامه کنترل شخصی و جدول های شما را میبیند. بنابراین باید همه مدارک را بتوانید تهیه کنید. اگر بر کنترل شخصی خود تسلط نداشته باشید بازرس میتواند به شما اخطار بدهد که آنها را تغییر بدهد. همچنین درصورتیکه روش های کارتان آنچنان خوب نباشند میتوان به شما اخطار داد که کنترل شخصی بشکل کتبی انجام شود. در صورتیکه خودتان اجناس را وارد کنید اگر مستقیما موادغذائی از کشور دیگری به شرکت خود وارد میکنید شرایط خاصی برای کنترل شخصی وجود دارد. این مسئله هم برای اجناس کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و هم برای اجناس کشورهای خارج از اتحادیه اروپا صادق است. برای مثال باید قبل از وارد کردن جنس شرکت شما ثبت شده و کنترل شخصی خاص برای واردات داشته باشد. برای اطالعات بیشتر به سایت اداره کل موادغذائی > Import, eksport مراجعه نمائید. اگر شرکت شما جدیدا افتتاح شده است شرکت های جدید باید برنامه کنترل شخصی خود را همراه با تقاضای کسب پروانه به اداره موادغذائی محل ارسال دارند. بازرس همراه با شما برنامه را مرور کرده و برآورد میکند که آیا لزومی به تنظیم یا اضافه کردن نکات میباشد یا نه. برنامه کنترل شخصی از این به بعد بخشی از پروانه کسب شما خواهد بود.

11 11 فهرست کدهای صنفی برای بوتیک ها و رستوران ها این کدهای صنفی مربوط به بوتیک ها و رستوران ها میباشد و معرفی به آن سازمان صنفی که کد را صادر میکند: اکد صنفی سوپرمارکت ها تلفن کد صنفی نانوایان و قنادی ها در دانمارک تلفن کد صنفی هتل و رستوران ها تلفن کد صنفی ماهی فروشان تلفن کد صنفی قصابان تلفن کد صنفی پنیرفروشان تلفن کد صنفی رستوران ها و کافه تریاها تلفن کد صنفی برای قنادی ها نانوائی ها و شکالت سازان تلفن سایت فهرست همه کدهای صنفی را دارد: > Kontrol > Egenkontrol > Branchekoder

12 وزارة األغذية والزراعة والثروة السمكية دائرة السلع الغذائية در اینجا میتوان قانون و مقررات را پیدا کرد قانون و مقررات کنترل شخصی و بهداشت در خصوص بهداشت موادغذائی در آیین نامه پارلمان اروپا و شورای پارلمان )EF( شماره 852/2004 مورخ 29 آپریل 2004 موجود است. >> Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder )راهنمای کنترل شخصی در شرکت های موادغذائی( را هتیه کرده است. >> Vejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer )راهنمای کنترل شخصی شرکت ها در رابطه با واردات موادغذائی( اعالمیه ها و راهنمائی ها در >> Retsinformations hjemmeside )سایت اطالعات حقوقی( کتابخانه ها کتاب فروشی ها و یا Schultz Information Herstedvang Albertslund تلفن ایمیل آیین نامه ها در سایت << EUR-Lex کتابخانه ها کتاب فروشی ها یا سازمان های صنفی نمونه برنامه کنترل شخصی برای شرکت های موادغذائی با بخش تولید و مجموعه کاالهای محدود تهیه شده توسط را میتوان از طریق سایت > Kontrol > Egenkontrol دریافت نمود. این جزوه را میتوان از طریق fvst.dk > publikationer دریافت نمود. وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری...Mørkhøj Bygade, Søborg تلفن این جزوه فقط به صورت الکترونیکی برای download موجود است. ژوئن 2009 چاپ دوم شماره سفارش عکس:. Lars Bahl طرح: Om egenkontrol i butikker og restauranter, farsi januar udg. Publikationsnummer Manometer.dk

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: Izbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: It is your election. Somali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNE MNORTETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: zbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: t is your election. omali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere