Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes"

Transkript

1 (energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager], Vanløse over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 11. maj 2004 Tildeling af advarsel og pålæg om udarbejdelse af et nyt energimærke på baggrund af markkontrol af energimærke E [...] vedrørende ejerlejligheden beliggende [...]. Nævnsformand, dommer Poul Kejlskov Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 11. maj 2004 ophæves for så vidt angår den tildelte advarsel, og stadfæstes for så vidt angår pålægget om at udarbejde et nyt energimærke Ved brev af 7. juni 2004 klagede ingeniør [...], Vanløse over en afgørelse truffet af Registreringsudvalget den 11. maj 2004 truffet på baggrund af en markkontrol vedrørende energimærke E [...] vedrørende ejerlejligheden beliggende [...]. Klagen var stilet til Energistyrelsen, men styrelsen vide resendte ved brev af 21. december 2004 klagen til Energiklagenævnet som rette klageinstans. Klagen drejer sig om et energimærke, som efter Registreringsudvalgets opfattelse var behæftet med væsentlige fejl. Udvalget tildelte derfor...[klager] en advarsel og besluttede at konsulenten skulle udarbejde et nyt retvisende energimærke. Den påklagede afgørelse Fra Registreringsudvalgets afgørelse af 11. maj 2004 citeres:

2 [ ] På baggrund af vores skrivelse til dig af 18. marts 2004, har Registreringsudvalget for Energimærkning den 10. maj 2004 afsluttet behandlingen af markkontrollen af energimærket for ovennævnte ejendom. Beslutningen er at energimærket er behæftet med væsentlige fejl. Registreringsudvalget har besluttet, at du skal udarbejde et nyt energimærke, og at du tildeles en advarsel, som betyder at dine arbejder som energikonsulent i en periode fremover vil blive kvalitetskontrolleret oftere end sædvanligt, samt at yderligere fejl i dit energikonsulentarbejde kan betyde inddragelse af din godkendelse som energikonsulent. Registreringsudvalgets beslutning er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002, 29, stk. 3, litra 2. [ ] Side 2 af 22 Klagen til Energiklagenævnet I klagen af 7. juni 2004 anføres: [ ] Ved fremsendelse af nærværende skrivelse, bilagt sagens skriftlige akter, som vi er i besiddelse af, vil vi gerne klage over den advarsel vi er blevet tildelt, samt over den sagsgang der lægges til grund for advarslen. [ ] Herefter er der i klageskrivelsen givet en kort oversigt over sagsforløbet, og der klages i den forbindelse i det væsentlige over følgende konkrete forhold: at der forløber 5 mdr. fra det tidspunkt hvor konsulenten indsender det anmodede materiale til brug for kontrollen indtil den endelige markkontrol foreligger, at skrivelsen indeholdende markkontrollen er dateret den 6. januar 2004, men først modtages hos energikonsulenten den 17. februar 2004, hvorfor svarfristen, der i brevet er sat til den 14. januar 2004 er umulig at overholde, at pågældende energimærke er udarbejdet den 20. juni 2002 under det tidligere sekretariat, som fortolkede nogle af problemstillingerne i den på daværende tidspunkt gældende vejledning anderledes end det nuværende konsulentsekretariat udmelding om den nye fortolkning er dog ikke kommet ud til konsulenterne førend den 15. december 2003, at sekretariatet uddyber sin kontrol ud fra fejlagtige oplysninger og i øvrigt ikke besvarer alle klagers spørgsmål i sin skrivelse til konsulenten af 18. marts 2004, at konsulentens seneste skrivelse til sekretariatet af 4. maj 2004, der tilbageviser og påpeger fejl i sekretariatets skrivelse af 23. marts

3 2004, slet ikke indgår i Registreringsudvalgets vurdering og senere afgørelse af 12. maj 2004, og at der i øvrigt ikke svares på den efterfølgende. Herefter fortsætter klagen: [ ] Overordnet set. Skal konsulenterne kvalitetssikres/kontrolleres, skal det ske ud fra vejledningen og fortolkninger, såvel mundtlige, som skriftlige, der er gældende på tidspunktet for udarbejdelse af EM-mærket. Dette er tydeligvis ikke gjort her og ved flere af de kvalitetskontroller, der er udført på ejerlejligheder jfr. oplysninger fra andre konsulenter. Vi har ikke udført et energimærke, hvor vi prøver at snyde " nogen som helst, slet ikke forbrugerne og vil derfor gerne vide hvilke fejl, der er så presserende, at de kræver en advarsel til konsulenten. Side 3 af 22 [ ] Vi udarbejder vores mærker i god tro. Vi har svært ved at se værdien overfor forbrugere / ordningen, at der skal udsendes et nyt mærke til (Husejeren står der i skrivelsen ), 2 år efter det er udarbejdet. Det nye mærke skal ligeledes udarbejdes ud fra nye fortolkninger ( bl.a. beliggenhedskonstant ), hvilket er væsentligt i dette tilfælde, og giver et meget misvisende mærke på den pågældende lejlighed. Vi har udarbejdet nyt mærke, men ønsker ikke at sende det til forbrugeren før Energistyrelsen har behandlet sagen og må naturligvis i den forbindelse tage forbehold for evt. efterretslig spil, ifald vi bliver pålagt noget. NB. I vores "advarsel" henvises til Bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002, dvs. efter udarbejdelse af vort energimærke d. 20. juni 2002, har det nogen betydning? [ ] Registreringsudvalgets bemærkninger til klagen Ved brev af 26. juli 2005 fremkom Registreringsudvalget med sine bemærkninger til klagen. Fra brevet citeres: [ ] Registreringsudvalget skal indledningsvis først beklage den usædvanligt lange sagsbehandlingstid, som markkontrolsagen har været genstand for siden Sekretariatets brev af 26. juli 2004, og som strider mod de almindelige forvaltningsprincipper. Man skal endvidere beklage, at Energiklagenævnet ikke før nu modtager svar i sagen, hvilket skyldes mængden af sager til behandling i Sekretariatet.

4 Registreringsudvalget vedlægger kopi af sagens akter til Energiklagenævnet. Akterne og udvalgets svar er samtidig sendt til energikonsulenten. Nedenfor følger Registreringsudvalgets bemærkninger til klagens indhold og sagens akter: Spørgsmål om evt. genoptagelse af sagen Energiklagenævnet spørger om sagen er blevet genoptaget, idet Sekretariatet ved brev til energikonsulenten af 26. juli 2004 skrev: På baggrund af din skrivelse vil vi i næste uge: 1. Bede Registreringsudvalgets formand tage stilling til, om sagen skal behandles igen i Registreringsudvalget på baggrund af de nye oplysninger. 2. Bede formanden afgøre om din klage til Energistyrelsen skal have opsættende virkning på din udarbejdelse af nyt korrekt energimærke 3. Bede formanden tage stilling til din anmodning om aktindsigt. Baggrunden for Sekretariatets brev var energikonsulentens brev af 21. juli 2004, hvor konsulenten dels anmoder Registreringsudvalget om aktindsigt i sagen, og dels stiller en række spørgsmål. Registreringsudvalget skal i den forbindelse påpege, at energikonsulenten allerede ved brev af 4. maj 2004 havde stillet en række spørgsmål og fremkommet med kommentarer til sagens indhold. Dette brev forblev ubesvaret fra Sekretariatets side, idet det fremgik heraf at energikonsulenten ville udnytte sin klageadgang til (dengang) Energistyrelsen, såfremt Registreringsudvalget traf afgørelse i markkontrolsagen, der gik imod energikonsulentens påstande. Brevet blev modtaget i Sekretariatet den 5. maj Registreringsudvalgets afgørelse blev truffet den 10. maj 2004 og formidlet til energikonsulenten ved brev af 11. maj Idet energikonsulenten skrev på ny til Sekretariatet den 21. juli 2004, og idet man ikke var sikker på, om en klagesag var startet i Energistyrelsen, valgte Sekretariatet at besvare denne henvendelse ved ovenstående brev. Efterfølgende blev spørgsmålet om genoptagelse m.v. drøftet med Formandskabet for Registreringsudvalget, men desværre ikke videreformidlet til energikonsulenten. Registreringsudvalget skal beklage dette. Man har følgende kommentarer til de tre punkter: Ad 1) Eventuel genoptagelse af sagen i Registreringsudvalget Registreringsudvalget vurderer ikke, at der har været grundlag for en genoptagelse af sagen i Registreringsudvalget. Registreringsudvalgets afgørelse af 11. maj 2004 er baseret på Sekretariatets indstilling af 19. marts Indstillingen blev i Side 4 af 22

5 henhold til sædvanlig praksis udarbejdet ud fra sagens akter på tidspunktet for indstillingen. Der er derfor ved sagsbehandlingen i Registreringsudvalget ikke taget højde for energikonsulentens brev af 4. maj 2004, som blev modtaget i Sekretariatet den 5. maj På dette tidspunkt var sagen allerede til behandling i Registreringsudvalget, som traf deres afgørelse den 10. maj 2004, jf. brev af 11. maj 2004 med afgørelsen. En gennemgang af energikonsulentens brev af 4. maj giver i øvrigt ikke Registreringsudvalget anledning til at genoptage sagen, idet brevet ikke indeholder nye oplysninger af afgørende betydning for sagens behandling og afgørelse. Udvalget finder samtidig, at energikonsulenten i stedet henvises til at anføre eventuelle supplerende oplysninger i en klage til Energistyrelsen (senere Energiklagenævnet). Registreringsudvalget finder dog, at energikonsulenten kan være tjent med en tilbagemelding på brevets indhold. Udvalgets kommentarer følger nedenfor under et særskilt punkt. Ad 2) Eventuel opsættende virkning af udarbejdelse af ny Energimærkerapport som følge af en eventuel klage til Energistyrelsen Det var Registreringsudvalgets indtryk fra energikonsulentens brev af 16. juni 2004 hvoraf fremgik c/c Energistyrelsen at udvalgets afgørelse var påklaget til Energistyrelsen. Udvalget var dog ikke direkte bekendt med, om energikonsulenten havde udnyttet sin klageadgang til Energistyrelsen, idet man ikke fra styrelsens side var blevet orienteret om dette. Energistyrelsen har heller ikke meddelt, hvorvidt en klage ville have opsættende virkning på din udarbejdelse af ny Energimærkerapport på ejendommen. Det er udvalgets vurdering, at en afgørelse om opsættende virkning som følge af konsulentens klage til Energiklagenævnet, skal træffes af Energiklagenævnet. Ad 3) Anmodning om aktindsigt Registreringsudvalget skal kraftigt beklage, at energikonsulentens anmodning om aktindsigt ikke er behandlet før nu. Energikonsulenten beder i sit brev af 21. juli 2004 om aktindsigt i det materiale, der har været forelagt Registreringsudvalget, som baggrund for at konsulenten tildeles en advarsel. Udvalget har forstået denne anmodning således, at konsulenten anmoder om aktindsigt i alle faktiske oplysninger der har været forelagt udvalget i forbindelse med sagens behandling, idet udvalget sædvanligvis ikke tildeler aktindsigt i udvalgets interne arbejdsdokumenter. Energikonsulenten har derfor nu modtaget kopi af alle akter i sagen, samtidig med at akterne er sendt til Energiklagenævnet i kopi. Således er det alene udvalgets interne arbejdsdokumenter, der ikke er fremsendt i høring til energikonsulenten og til Energiklagenævnet. Side 5 af 22

6 Energikonsulentens brev af 4. maj 2004 Registreringsudvalget har i øvrigt følgende kommentarer til energikonsulentens brev af 4. maj 2004: Energikonsulenten har på side 2 undret sig over, at Registreringsudvalget både kan acceptere beliggenhedskonstant på 140 og 100. Årsagen til dette er, at de to beliggenhedskonstanter afspejler forskellige fordelingsprincipper for fordeling af varmeudgifterne i de enkelte lejligheder i ejendommen. Beliggenhedskonstanten 100 viser, at der er udjævning af energiforbruget pr. m² uanset lejlighedens placering i bygningen. Hvis beliggenhedsfaktoren er forskellig fra 100, viser det, at der ikke sker en udjævning af varmeforbruget pr. m². Energikonsulenten har i sin skrivelse af 4. maj 2004 argumenteret for, at 100 er den rigtige beliggenhedskonstant, men har i sin Energimærkerapport angivet beliggenhedskonstanten som 85. Årsagen til at Registreringsudvalget satte beliggenhedsfaktoren til 140 var, at dette er den rigtige beliggenhedsfaktor for den aktuelle lejlighed, hvis der ikke er udjævning (og ikke 85 som angivet af energikonsulenten i Energimærkerapporten). Når energikonsulenten i sin skrivelse af 4. maj 2004 argumenterer for at beliggenhedskonstanten bør være 100 fordi der sker en udjævning af forbruget, kan dette være rigtigt, men dette rykker ikke ved, at der er fejl i Energimærkerapportens beliggenhedskonstant. Registreringsudvalgets bemærkninger til fejl i Energimærkerapporten I dag afgøres tilsynssager (markkontroller) således, at Registreringsudvalget dels vurderer, om der er fejl i den Energimærkerapport, som energikonsulenten har udarbejdet, dels om disse fejl i givet fald skyldes energikonsulentens forsømmelighed. Skal man overføre princippet i denne sagsbehandling på den tidligere trufne afgørelse, må Registreringsudvalget endnu engang slå fast, så der foreligger følgende konkrete fejl i den oprindelige energimærkning: 1. Forkert opmålingsmetode 2. Fejl i så godt som alle registreringer af klimaskærm og varmeanlæg 3. Forkert beliggenhedskonstant 4. Fejl i beregning af ejendommens bruttovarmebehov 5. Forkert beregnet varmeudgift og varmeforbrug Registreringsudvalget finder stadig, at der er væsentlig fejl i udarbejdelsen af Energimærkerapporten. Registreringsudvalgets bemærkninger til energikonsulentens valg af metode og forsømmelighed Det er desuden Registreringsudvalgets vurdering, at den metode, som energikonsulenten har lagt til grund for sin registrering og beregning af ejerlejligheden er forkert. Energikonsulenten har taget udgangspunkt i det reelle forbrug af varme i kr./år, som opgjort af Clorius, og regnet baglæns, alene ud fra varmeomkostningerne. Derved har han ikke fået specificeret de faste el- Side 6 af 22

7 ler variable omkostninger for lejlighedens varmeforbrug. Det er meningen at energikonsulenten skal beregne bygningens varmetab og varmetab fra varmeanlægget i et standardår, og herefter beregne omkostningerne ud fra en fast afgift og en variabel afgift (kr. pr. MWh). Energikonsulenten har ikke beregnet bygningens varmeforbrug, og har ikke kendt til forsyningsselskabets tariffer. Energikonsulenten anfører i korrespondancen i sagen, at han har undervist i energimærkning af ejerlejligheder, og at han har anvendt den ene af de metoder, han har undervist i, til energimærkningen. Specielt fordi energikonsulenten har undervist kunne man anføre, at han så burde være særdeles opmærksom på, at hans undervisning følger de retningslinier, som er tilgængelige og gælder for alle energikonsulenter. Det er derimod ikke tilfældet. Energikonsulenten anfører i sin klage til Energistyrelsen (som oversendt til Energiklagenævnet), at det kapitel 8 i Håndbog for Energikonsulenter, som blev udgivet den 15. december 2003, ikke tidligere har været offentliggjort overfor konsulenterne. Dette er ikke tilfældet. Kapitel 8 er netop en opsummering af, hvad der gennem årenes løb er udgivet af det til enhver tid gældende Sekretariat overfor energikonsulenterne gennem Nyhedsbreve og Energi Konsulent NYT. Ved at opsummere det i et samlet kapitel ønskede Registreringsudvalget alene at sikre, at energikonsulenterne på en let måde kunne slå de relevante dele af de tidligere udsendte vejledninger op centralt og lettilgængeligt. Udarbejdelse af ny Energimærkerapport Energikonsulenten har så vidt Registreringsudvalget er bekendt ikke udarbejdet ny Energimærkerapport til erstatning for den fejlbehæftede rapport. Øvrige forhold Energikonsulenten har af tidligere klager eller tilsynssager haft følgende: Registreringsudvalgets afgørelse af 10. juni 2005, j.nr , klagesag over energimærkning udført af energikonsulenten, som resulterede i udvalgets afgørelse om ingen fejl. Der er ikke udført yderligere markkontroller på energikonsulenten. Den 21. juni 2005 er der gennemført to visuelle screeninger af energikonsulentens Energimærkerapporter, hvor der ikke har været væsentlige fejl. Retsgrundlag Energikonsulenten spørger i sin klage, om det har nogen betydning, at der i Registreringsudvalgets afgørelse henvises til bkg. nr. 789 af 19. september 2002, mens hans energimærkning blev udført den 20. juni 2002, dvs. før bekendtgørelsen trådte i kraft. Registreringsudvalget finder ikke at dette har betydning, idet de to bekendtgørelser materielt set er fuldstændig identiske. [ ] Side 7 af 22

8 Brevveksling mellem klager og Sekretariatet for Energimærkning Før indgivelse af klagen: 1. Sekretariatets markkontrol ved brev af 6. januar 2004: Ved brev til energikonsulenten af 6. januar 2004 meddelte sekretariatet, at der var foretaget markkontrol af energimærket og at der i den forbindelse var konstateret væsentlige fejl i mærket. Sekretariatet henviste til bilagene, hvoraf fejlenes art fremgik. Endvidere anførte sekretariatet, at markkontrollen var lavet uden at kunne få adgang til lejligheden og således baseredes på opmålinger udefra og fra hovedtrappen. Sekretariatet var desuden af den opfattelse, at beliggenhedskonstanten ifølge bilag 6-2 i Håndbog for Energikonsulenter burde fastsættes til 140 og ikke som angivet af energikonsulenten til 85. For så vidt angår energimærkets oplysning om, at en evt. ELO-rapport ikke har kunnet fremskaffes, bemærker sekretariatet, at en sådan slet ikke eksisterer på ejendommen, og at de tte burde oplyses. Side 8 af Energikonsulentens brev af 5. marts 2004 til sekretariatet: Ved brev af 5. marts 2004 svarede energikonsulenten på ovennævnte markkontrol. Konsulenten havde i det væsentlige følgende bemærkninger: kontrollen var ulovligt udført, idet kontrollanten ikke havde adgang til lejligheden under udførelsen af markkontrollen. kontrollanten havde udført kontrollen ved brug af metode 1 og ikke ved brug af metode 2, som anvendt af energikonsulenten. Resultaterne kan ikke sammenlignes og det påpeges, at kvalitetskontrol normalt bliver udført på baggrund af den metode, som konsulenten selv har anvendt i sit energimærke. beliggenhedskonstanten skal normalt være 100 og skal normalt ikke korrigeres i store ejendomme. En beliggenhedskonstant på 85 er et forsøg på at give et mere realistisk billede af forbruget og kan henføres til konsulentens fortolkning af vejledningens kap. 6.8, side 1, hvoraf fremgår at, Det beregnede forbrug sammenlignes med og justeres eventuelt på baggrund af det gennemsnitlige energiforbrug, der kan beregnes ud fra oplysninger om det oplyste energiforbrug i hele ejendommen. der er ikke korrigeret for graddage pga. tvivlen om brugen heraf, som var erkendt af det tidligere sekretariat. Det nye sekretariat har ikke meldt noget ud om håndteringen af denne problemstilling. for så vidt angår problemstillingen vedr. teksten om ELO-mærket, bemærker konsulenten, at det på varmeregnskabet er oplyst, at der er betalt for en ELO-gennemgang. Konsulenten har forsøgt at fremskaffe ELO-mærket, da det efter konsulentens mening er mere konkret end et individuelt energimærke.

9 3. Brev fra Sekretariatet for Energimærkning af 18. marts 2004: Ved brev til energikonsulenten af 18. marts 2004 har Sekretariatet for Energimærkning af små ejendomme kommenteret konsulentens brev af 5. marts 2004 og forsøgt at uddybe markkontrollen af energimærke nr. [...]. Af sekretariatets brev fremgår bl.a.: Om hvordan energimærker for ejerlejligheder udarbejdes i dag energimærker af ejerlejligheder både i dag og under det tidligere sekretariat udarbejdes efter Håndbog for Energikonsulenter. Håndbogen fra den 15. december 2003 er opdateret med 25 siders Kapitel 8 Tillæg 1 til Håndbogen, hvoraf de 6 sider handler om supplerende oplysninger og rettelser til kapitel 6 om ejerlejligheder. alt hvad det gamle sekretariat havde skrevet i Energikonsulent Nyt bortfaldt samtidig med udsendelse af tillægget. håndbogen giver efter sekretariatets opfattelse et entydigt billede af, hvordan et energimærke til en ejerlejlighed skal udarbe jdes. Side 9 af 22 Kommentarer til konsulentens skrivelse af 5. marts 2004 Principielt: kontrolmærket var ikke udført ulovligt derved, at kontrollanten ikke havde været inde i lejligheden. Kontrollen skal ikke udføres som et energimærke, men ved at der foretages en kvalitetssikring, To metoder: der er to metoder til beregning af varmeforbrug i ejerlejligheder og kontrollanten har anvendt metode 1 (opmåling af hele ejendommen) frem for metode 2 (med udgangspunkt i varmeregnskabet). Energikonsulenten har ikke anvendt metode 2 korrekt iht. Håndbogens kapitel Sekretariatet finder, at der er følgende fejl i konsulentens forudsætninger for beregning af varmeforbruget iht. metode 2: o konsulenten tager udgangspunkt i den samlede varmeomkostning i stedet for det samlede energiforbrug som Håndbogen anviser for metode 2. o der er ikke foretaget graddagekorrektion som metode 2 anviser. o der er ikke foretaget kvalitetssikring af forbruget på baggrund af en summarisk registrering af ejendommen, idet konsulentens registrering af ejendommens bygningsdele må betragtes som værende ikke til stede. Fx angiver konsulenten under bygningsdele, at der er ca m² loft mod uopvarmet rum, hvor der i virkeligheden er ca m². Vedr. konsulentens undervisning

10 det kursus som energikonsulenten underviste i under det gamle sekretariat var frivilligt og omhandlede; Praktiske erfaringer ved supplerende og individuel energimærkning, under overskriften Brug af sund fornuft, hvor konsulenten berettede om, hvordan han selv uda r- bejdede energimærker i ejerlejligheder. det fremgår ikke af Energikonsulent Nyt, at konsulenterne kan anvende varmeudgiften som udgangspunkt for beregning af varmetabet i store bygninger, og håndbogen som den var gældende i 2002 må de rfor følges. Vedr. ELO-rapporter en evt. ELO-rapport er ikke relevant i denne sag, da der er tale om et individuelt energimærke og da ELO-Sekretariatet i øvrigt har oplyst, at der aldrig har været udarbejdet ELO-rapport på bygningen. Vedr. andre fejl Bilag: Med henvisning til Håndbogens kap om Energiplan og Dokumentation er der følgende fejl i energikonsulentens bilag: o alle vinduesarealer fremkommer med et 0 for m², selvom der er registreret både vinduer med et og to lag glas. o der er ingen beskrivelse af varmeanlægget, herunder beskrivelse af varmtvandsbeholder, termostatventiler eller automatisk varmestyring og ingen forklaring på, hvorfor sådanne oplysninger ikke fremgår af bilaget. Under ventilation står at bygningen er delvis utæt. o energikonsulentens bemærkning om at, beregninger og opmåling er foretaget ud fra stikprøver og besigtigelser på ejendommen. Arealer er overslagsmæssige i henhold til vejledningen, er vildledende overfor forbrugeren, da der ikke er foretaget stikprøvemæssig opmåling. Beliggenhedskonstanten: I henhold til Håndbogens kap. 6, bilag 6.2 skal beliggenhedskonstanten være 140 for lejligheden i en ejendom der er middel isoleret. Sekretariatet er ikke enig i konsulentens tolkning om at beliggenhedskonstanten burde rettes til 100 ved en henvisning til håndbogens kap. 6.8 side 3 af 6. Sekretariatet fastholder en beliggenhedskonstant på 140. Beregning af bygningens bruttovarmebehov: Kontrollanten har ikke anvendt metode 2 (men derimod metode 1) ved sin beregning, idet energikonsulenten ikke var i besiddelse af data om energiforbruget, som opfyldte Håndbogens krav til metode 2-beregning. Sekretariatet fandt i øvrigt følgende fejl i konsulentens egne beregninger over forbruget på hele ejendommen: o ved omsætning mellem kr./år og MWh/år er der ikke indregnet den faste men kun den løbende. Side 10 af 22

11 o ved omregning mellem kr./år og MWh er den løbende afgift forkert. Der er regnet med 550 kr./mwh, mens den rigtige pris juli 2002 for Københavns Energi er 477 kr./mwh. o i beregning af forbruget til lejligheden har konsulenten anvendt en løbende udgift på 500 kr./mwh og en fast udgift på kr. (for 75 m²). Sekretariatet fandt konsulentens forudsætninger for beregning af energimærket forkerte iht. Håndbogen, ikke stringente i selve mærket og under alle omstændigheder ikke oplyst til forbrugeren i energimærket. Energimærkets varmeudgift og varmeforbrug: Energimærket viser, at det beregnede varmeforbrug er 11 MWh, svarende til en udgift på kr Beregningen er fremkommet ved, at konsulenten har sat prisen pr. MWh til 500 kr. og den faste afgift til kr./år. Det beregnede varmetab i energimærket er ca. 10,9 MWh. Denne beregning er ifølge sekretariatet forkert ud fra konsulentens egne forudsætninger, idet: o Pris pr. MWh i juli 2002 for Københavns Energi var 477 kr./mwh o Den faste afgift er en effektafgift, men kan omregnes til ca. 14 kr./m2, eller i dette tilfælde ca kr. Den korrekte pris er derfor ud fra et forbrug på 10,9 MWh ca i løbende afgift og kr. i fast afgift, i alt kr./år for opvarmning. o Konsulenten har ud fra varmeregnskabet udregnet bygningens varmeforbrug til kwh. Sekretariatet har ved brug af metode 1 (registrering af klimaskærm og varmeanlæg) beregnet varmetabet til kwh, hvilket med en beliggenhedskonstant på 140 betyder et forbrug i lejligheden på 15 MWh mod konsulentens 11 MWh. Sekretariatet anfører, at såfremt konsulenten havde anvendt den rigtige beliggenhedskonstant var resultatet udfra et samlet forbrug på kwh, blevet 14 MWh. o Lejlighedens beregnede forbrug er i sekretariatets kontrol ca kr. (som ifølge konsulenten er 60 % over det oplyste forbrug og derfor bør justeres). o Sekretariatet anfører, at konsulentens udgift for varme ville være kr./år, såfremt konsulenten havde anvendt den rigtige beliggenhedsfaktor og under forudsætning af, at konsulenten havde anvendt sine egne oplysninger om pris på MWh og fast afgift. Sekretariatet konkluderer, at konsulentens varmeudgift for lejligheden er fremkommet ved enten at regne baglæns ud fra det oplyste for- Side 11 af 22

12 brug, eller ved at konsulentens fejl tilfældigvis har givet et resultat, som han ud fra sund fornuft kunne acceptere. Energiplan: Sekretariatet bemærker, at der i henhold til konsulentens bilag er vinduer med et lag glas og at bygningen er delvis utæt, men at der ikke i energiplanen findes nogen bemærkninger om hvorvidt selve lejligheden havde vinduer med et lag glas, og ingen beregninger af, om det vil være rentabelt at opsætte fx forsatsruder med energiglas i vinduer med et lag glas. Der er heller ingen forslag til tætning af vinduerne. Konklusionen fra Sekretariatet for Energimærkning Sekretariatet fastholder i sin konklusion den opfattelse, at energimærke E [...] er behæftet med væsentlige fejl og deler ikke energikonsulentens opfattelse vedrørende manglende regler for udarbejdelse af energimærker for ejerlejligheder. Side 12 af Energikonsulentens brev af 4. maj 2004 til sekretariatet Som svar på ovennævnte brev fra sekretariatet af 18. marts 2004 har energikonsulenten bl.a. anført følgende: at energimærke og markkontrol er udført før det pr. 15. december 2003 udsendte tillæg vedr. energimærkning af ejerlejligheder. at spørgsmålet angående graddage-korrektion stadig er uafklaret og ikke medtaget i tillægget. at de tidligere udmeldinger (jf. EM-Nyt 01/2002) lød på, at der ikke skulle korrigeres for beliggenhed i beregningerne. at det er normalt indenfor EM-ordningen at omregne fra ejers årsforbrug i kr. til det faktiske forbrug i fx olie, naturgas eller fjernvarme, hvilket dog aldrig er udmeldt på skrift. at der ved en fejl er trykket forkert i EDB-programmet fsva. den løbe nde afgift til Københavns Energi. at det er rigtigt, at der ikke er foretaget opmåling af arealerne på hele ejendommen, men i stedet en summarisk registrering af ejendommen. at det fastholdes, at det var korrekt, at angive i energimærket, at en evt. ELO-rapport ikke kunne fremskaffes pga. ferie med henvisning til, at det af varmeregnskabet fremgår, at der er betalt for en ELO-rapport. at vinduerne er registreret med 0 m², da der ikke er udført en præcis opmåling (konsulenten tilføjer her, at det i princippet vil være ligeså forkert at skrive 200 m², hvis der er 250m²), at fjernvarmeanlægget kun er registreret overordnet, da der er tale om et traditionelt fjernvarmeanlæg at den generelle tekst i bilaget ikke er vildledende overfor forbrugerne, da de normalt ikke får udleveret kontroludskriften, som ikke er me-

13 get værd under lejligheder ved brug af metode 2 og da der i øvrigt er foretaget stikprøver og besigtigelse af ejendommen. at kritikken af, at der ikke nævnes energibesparelser ikke er berettiget, idet energimærket tydeligt oplyser, at vinduer/døre i lejligheden er termovinduer fra sidst i 80 erne og at der ingen er med 1-lag glas. I bilagets side 3 er endvidere angivet, at de sidste vinduer med 1-lag glas bør udskiftes til lavenergiglas, men da det skønnes individuelt for lejlighederne, må denne anbefaling høre hjemme her (under ejendom) og ikke under lejligheden. at der ved at fastholde metode 1 vil forekomme urealistiske resultater for forbrugerne. Efter indgivelse af klagen Fra energikonsulentens skrivelse til Sekretariatet for Energimærkning af 16. juni 2004 citeres: [ ] I forbindelse med udarbejdelse af nyt Energimærke for ovennævnte lejlighed, har vi foretaget opmåling af hele hovedejendommen på over 4300 m2. Vi har i den anledning nogle spørgsmål til det fremsendte kontrolskema fra konsulentsekretariatet, idet vi naturligvis har sammenholdt vores resultater hermed. Overordnet vil vi gerne spørge om man kan regne med de tal der er skrevet ind i skemaet, idet det som bekendt også fremgår af vor tidligere korrespondance, så kan kontroludskifter ikke benyttes ved supplerende EM-mærker, samt når der er beregnet lejligheder ud fra metode 2, som i vores tilfælde, på det oprindelige mærke. Umiddelbart er vi faldet lidt over vinduesarealerne, der jo som bekendt er dem med de højeste U-værdier. [ ] Vi er godt klar over at vedrørende fordeling af arealer på henholdsvis 1. og 2. lag glas, så vil der være stor variation, idet det praktisk talt er umuligt at stå på gaden - i gården m.m. og vurdere dette med en kikkert. Vi undrer os dog over forskellen på samlede arealer mod verdenshjørnerne: Konsulent-sekretariatets: Vores tal: Ø + V : 228 m² 338 m² Nord : 144 m² 117 m² Syd : 387 m² 137 m² Vi har efterfølgende rekvireret et komplet facadetegningssæt m.m. over ejendommen, som vi overordnet har sammenholdt med vores tal, og det stemmer. Der er jo en meget stor forskel og hvis vi i vort Energimærke er blevet kritiseret for ikke at skrive vinduesarealer ind, så duer Side 13 af 22

14 det da slet ikke at skulle skrive så forskellige arealer ind som kontrollanten lægger op til. Det vil være misinformation til forbrugerne. Samtidig vil en forskel på 110 m2 mod Ø+V og 250 m2 mod Syd, jo være så graverende fejl, at det ville udløse en advarsel, såfremt det var en konsulent og ikke en kontrollant, der havde udarbejdet mærket. Det kan ikke være rigtigt, at en kontrollant fra konsulentsekretariatet, har afvigelser på flere hundrede procent. Vi vil gerne vide om vi kan regne med kontrollantskemaet, inden vi påtaler andre afvigelser? Vedrørende evt. nyt Energimærke, kan vi oplyse, at vore beregninger giver et varmeforbrug på 11 MWh i lejligheden, hvilket er det samme som i det oprindelige udsendte Energimærke, med en beliggenhedsfaktor på 100. Vi vil fastholde at beliggenhedsfaktor 100 er den korrekte at anvende, ud fra de skriftlige udmeldinger der gjaldt i juni 2002 ( EM Nyt ). Såfremt beliggenhedsfaktor 140 skal anvendes, som meldt ud fra konsulent-sekretariatet, giver dette et forbrug på 14 MWh, dvs. 30% afvigelser på såvel a conto og faktisk forbrug. Det er en forkert fortolkning ved normale større ejendomme over 1500 m2. [ ] Side 14 af 22 Konsulentsekretariatet svarede på de ovennævnte spørgsmål fra klager ved skrivelse af 8. juli Sekretariatet oplyste i den forbindelse, at det havde skønnet bygningens bygningsdele og deres arealer ud fra en visuel skønsmæssig registrering på stedet. Endvidere anførte sekretariatet, at energikonsulenten sagtens kunne anvende eventuelle tegninger, både for angivelse af vinduesarealer og andre bygningsdele. Sekretariatet påpegede, at ansvaret for det nye energimærke påhvilede konsulenten, og at denne skulle udarbejde et individuelt energimærke, hvor varmeforbruget skulle baseres på en beregning af varmetab fra klimaskærm og ventilation, samt fra tab i varmeanlægget. Endelig anførte sekretariatet, at de t af sekretariatets skrivelse til konsulenten af 18. marts 2004 fremgik, at der kunne argumenteres for en beliggenhedskonstant på 100. Sekretariatet fandt det således acceptabelt, at konsulenten benyttede denne beliggenhedskonstant og imødeså derpå at modtage konsulentens reviderede energimærke til godkendelse. Som svar på sekretariatets brev af 8. juli 2004 anførte klageren følgende i brev af 21. juli 2004: [ ] Det er med fantastisk undren, at vi læser Deres skrivelse af 8. juli d.å., til undertegnede i ovennævnte sag.

15 I 2. afsnit forsvarer konsulent-sekretariatet deres udførte kontroludskrift (kvalitetssikring) og siger det er i orden, at der foreligger så store afvigelser ved en visuel kvalitetssikringskontrol. Det kan ikke være rigtigt, at det ikke betyder noget, om der f.eks. er 390 m² vinduer mod syd eller 140 m², en afvigelse på flere 100%, ved den bygningsdel der har den største u-værdi (betydning) og hvor man bør være mest omhyggelig. ( Mod Ø+V, var forskellen " kun " 100 m² ( m² ). Vi rekvirerede først tegningsmateriale efter vi havde besigtiget ejendommen, og så at noget var helt galt. Dette kan ikke være rigtigt, og når Konsulent-sekretariatet forsvarer dette, får det os for alvor til at sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af den kvalitetskontrol som sekretariatet udfører. Dette gælder ikke kun i nærværende sag, og vi håber at andre konsulenter er blevet kontrolleret ud fra væsentlig bedre grundlag og faglig viden, idet vi er vidner om, at en del har fået advarsler på baggrund af ejerlejlighedsenergimærker. Det ville have været mere retvisende af Konsulentsekretariatet, at fortælle, at der var sket en fejl (alvorlig fejl), frem for at forsvare dette makværk. Vedrørende at det nu er acceptabelt, at vi må benytte beliggenhedsfaktor 100 som beliggenhedsfaktor ud fra sekretariatets skrivelse af 18. marts 2004, er det lidt omskrivning af formuleringen, idet Konsulent-sekretariatet i denne (der er forelagt Registreringsudvalget) fastholder, at vi skulle benytte beliggenhedsfaktor 140. Energikonsulenterne skal ved store ejendomme > 1500 m², normalt benytte beboelsesfaktor 100, idet der automatisk (Brunetta/Viterra) korrigeres, hvilket det tidligere sekretariat var klar over. - Konsulent-sekretariatets fortolkning er forkert, og vi håber derfor at det bliver korrekt beskrevet i den nye håndbog. Nærværende sag, samt tilbagemeldinger fra andre konsulenter får os i tvivl om på hvilken baggrund Registreringsudvalget tildeler advarsler m.m. til konsulenterne og idet vi formoder der er aktindsigt også i denne sag, vil vi gerne se det materiale der har været forelagt Registreringsudvalget, som baggrund for at vi tildeles en advarsel. Vi er da kommet stærkt i tvivl om de (Registreringsudvalget) f.eks. har set vor skrivelse af 4. maj 2004, hvor vi tilbageviser de fleste af de kritikpunkter, Konsulent-sekretariatet er fremkommet med. Vi vil da endnu lige nævne, at Konsulent-sekretariatet stadig ikke har svaret på denne skrivelse. Vi skal gerne udarbejde et nyt Energimærke, såfremt det fastholdes, men det er svært at se formålet, idet forskellen på dette og det oprindelige er under 10 %. Her vil vi da gerne nævne, at Konsulent-sekretariatets beregninger viser 50 %, hvilket jo (dokumenteret), er helt forkert. Side 15 af 22

16 Dette nye mærke mener vi dog først bør udføres, når Energistyrelsen fastslår, at der skal udarbejdes et nyt, på baggrund af nærværende kvalitetskontrol. NB! (Til ekstra oplysning, har konsulent-sekretariatet i deres kontroludskrift anvendt u-værdi 0.65 for 150 mm loftisolering, hvilket burde være , igen en fejl på over 100 %). Igen; [ ] det ville have været mere retvisende af Konsulentsekretariat at indrømme, at de også begår fejl, og at f.eks. kontrollerne på ejerlejligheder generelt har været udført for tilfældige. Ved skrivelse af 26. juli 2004 svarede Sekretariatet for Energimærkning på klagers henvendelse af 21. juli Det fremgik heraf, at sekretariatet ville bede Registreringsudvalgets formand tage stilling til, om sagen skulle genoptages i udvalget på baggrund af de nye oplysninger. Sekretariatet ville endvidere bede formanden afgøre, hvorvidt konsulentens klage skulle tillægges opsættende virkning på udarbejdelse af et nyt korrekt energimærke. Der ville desuden blive anmodet om formandens stillingtagen til konsulentens anmodning om aktindsigt. Side 16 af 22 Retsgrundlag m.m. Fra dagældende bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger (energimærkningsbekendtgørelsen) citeres: [ ] 26. De i 24 og 25 nævnte konsulenter skal i deres virksomhed som godkendt konsulent 1) følge de retningslinier for deres virksomhed, som til enhver tid måtte blive udsendt fra Energistyrelsen eller de i 27 eller 28 nævnte udvalg, 2) følge de kurser eller orienteringsmøder, som er obligatoriske efter bestemmelse fra Energistyrelsen eller udvalgene, [ ] 9) følge anvisninger fra pågældende udvalg om kvalitetskontrol af energimærkning m.v. og efterkomme afgørelser i klagesager efter 30. [ ] 29. [ ] Stk. 2. [ ] Stk. 3. Udvalgene varetager følgende opgaver i forbindelse med godkendelse af konsulenter: 1) Behandle ansøgninger om optagelse som konsulent og godkende konsulenter.

17 2) Føre tilsyn med konsulenternes arbejde og træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre kvaliteten af arbejdet. 3) Behandle klager over konsulenter, jf ) Behandle spørgsmål om fratagelse af godkendelse. [ ] 30. Ejere af ejendomme eller andre, som har ladet udarbejde energimærkning eller ladet konsulenterne udføre andre ydelser i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, kan klage til de i 27 og 28 nævnte udvalg over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende konsulenternes ydelser. Udvalget giver klageren og konsulenten skriftlig underretning om sin afgørelse af klagen. Stk. 2. Udvalgene kan i forbindelse med en klagesag efter stk. 1 pålægge konsulenten at berigtige fejl og mangler i energimærkning eller, hvis særlige omstændigheder taler for det, lade en anden konsulent udarbejde ny energimærkning. Tilsvarende gælder for andre ydelser, som konsulenterne har udført i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter. Side 17 af 22 Stk. 3. Udvalgene kan inddrage godkendelsen af en konsulent: 1) hvis konsulenten overtræder bestemmelserne i kap. 2-4 om udarbejdelsen af energimærkning eller bestemmelser om udførelse af andre ydelser, som konsulenterne udfører i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, 2) i tilfælde af gentagne fejl i energimærkning eller energiplan eller andre ydelser som nævnt i nr. 1, 3) ved overtrædelse af bestemmelserne i 26. [ ] Energistyrelsen kan udsende nærmere bestemmelser om bl.a. udformning af og udarbejdelse af energimærke og om konsulenternes gennemførelse af deres arbejdsopgaver, jf. 32, stk. 1, nr. 1 og 4 i bekendtgørelsen. Energistyrelsen har herefter udsendt Håndbog for energikonsulenter hvorfra dele af kapitel 6 om energimærkning af ejerlejligheder citeres: [ ] 6.2 Energimærkningsmetoder Individuel energimærkning af den enkelte ejerlejlighed. En individuel energimærkning af den enkelte ejerlejlighed bygger på en registrering af ejerlejlighedens energimæssige tilstand, samt en mere summarisk vurdering af hele ejendommen. I forbindelse med beregningerne beregner energikonsulenten et gennemsnitligt energiforbrug for hele ejendommen. Energimærkningen kræver, at konsulenten aflægger et besøg i ejerlejligheden. [ ]

18 6.3 Energimærkningens indhold [ ] Energiplan og dokumentation [ ] En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte felter i Energimærke, Energiplan & dokumentation findes i afsnit 6.11 og kapitel Bilag Ved energimærkning af den enkelte ejerlejlighed er oplysninger om ejendommens / ejerlejlighedens energimæssige tilstand et obligatorisk bilag. Oplysningerne svarer i høj grad til de oplysninger, der gives om klimaskærm og varmeanlæg i Energiplan & dokumentation ved energimærkning af små ejendomme. [ ] 6.8 Beregningsprincipper ved energimærkning af ejerlejligheder Varme individuel energimærkning af den enkelte ejerlejlighed Den individuelle energimærkning af den enkelte ejerlejlighed bygger på det samlede energiforbrug og den energimæssige tilstand i hele ejendommen, og energiplanen indeholder også besparelsesforslag, der kun kan gennemføres fælles for hele ejendommen. Der er derfor behov for, at konsulenten foretager en vurdering af den samlede ejendom og herunder besigtiger fyrrum / boilerrum, kælder og evt. lofter/tagkonstruktioner. Den individuelle energimærkning A1, A2, C5 af den enkelte ejerlejlighed skal baseres på et gennemsnitligt energiforbrug for hele ejendommen. Ejerlejlighedens energiforbrug / energiudgift bestemmes herefter ud fra det gennemsnitlige energiforbrug på samme måde som i den supplerende energimærkning, dvs. en omregning ud fra oplysninger om fordelingsprincip i ejendommen og ejerlejlighedens beliggenhed. Beregning af det gennemsnitlige energiforbrug sker ud fra følgende oplysninger: En registrering af ejerlejligheden og de bygningsdele der er omkring den. En summarisk registrering / vurdering af resten af ejendommen. Oplysninger om ejendommens og ejerlejlighedens størrelse (BBR). Oplysninger om ejendommens samlede energiforbrug fra varmeregnskabet. Beregningen af varmeforbruget for den enkelte ejerlejlighed kan gennemføres på to forskellige måder: Ejendomme under m²: Side 18 af 22

19 En beregning af energiforbruget i hele ejendommen efter reglerne for små ejendomme svarende til beregningen i udlejningsejendomme med ejerlejligheder, dog er krav til arealberegning / beregning af overflader og krav til præcision i registrering mindre. Det beregnede forbrug sammenlignes med og justeres eventuelt på baggrund af det gennemsnitlige energiforbrug, der kan beregnes ud fra oplysninger om det oplyste energiforbrug i hele ejendommen. Ejendomme over m² En beregning af det gennemsnitlige energiforbrug i ejendommen ud fra varmeregnskabets oplysning om det samlede energiforbrug i ejendommen efter reglerne for udarbejdelse af ELO-rapporter, herunder korrektion af forbrug på baggrund af graddage. Dette tal kvalitetssikres på baggrund af den summariske registrering af hele ejendommen. Denne metode kan typisk anvendes i store ejendomme (større end m²), hvor forbrug ikke i væsentlig grad er afhængig af forbruget / adfærden i den enkelte ejerlejlighed. [ ] Tilpasning af varmeforbrug Den beregnede energiudgift til varme i ejerlejligheden skal tilpasses til det aktuelle fordelingsprincip i ejendommen. I de tilfælde hvor der sker en udjævning, så alle betaler det samme for samme varmekomfort, beregnes varmeforbruget i ejerlejligheden direkte ud fra gennemsnitsforbruget i hele ejendommen ved at gange med ejerlejlighedens areal, dvs. at beliggenhedskonstanten er 1,00. Der kan dog være andele af et fællesforbrug, som ikke er medtaget i gennemsnitsforbruget, og derfor skal lægges til. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er fællesarealer, som indgår i beregningen af det opvarmede areal. I så fald skal fællesforbruget beregnes og fordeles ud på ejerlejlighederne. I de ejerforeninger, hvor varme i væsentlig grad afregnes på baggrund af ejerlejlighedens reelle varmetab, dvs. der ikke sker en udjævning af forbruget, foretages en korrektion af det gennemsnitlige energiforbrug i ejendommen med beliggenhedskonstanterne, som er anført i bilag 6.2. I de tilfælde, hvor konsulenterne ikke kan vurdere, om der sker en udjævning eller ej, skal der ikke foretages en korrektion, men alene kommenteres på energiforbrug på baggrund af eventuelle oplysninger om oplyste energiudgifter. I langt de fleste tilfælde kan beliggenhedskonstanterne anvendes uden yderligere korrektion. Dog er der enkelte ejerlejlighedsforeninger uden udjævning af forbruget, hvor der er behov for en korrektion af beliggenhedskonstanterne for at sikre, at summen af ejerlejlighedernes energiforbrug ikke bliver større end det samlede energiforbrug i ejendommen. Side 19 af 22

20 De lejligheder, hvor der er krav om korrektion, er ejerlejligheder i ejerforeninger, hvor der ikke foretages udjævning af forbruget, og hvor et af følgende krav er opfyldt: Bygningen indeholder 6 ejerlejligheder eller færre Bygningen har 2 etager eller derunder Fritliggende bygninger med 1 opgang og max 2 ejerlejligheder på hver etage Specielle bygninger, hvor konsulenten skønner, at der er behov for korrektion I alle andre bygninger, f.eks. boligblokke med flere opgange, altangangshuse, opgangshuse mv., er der ikke behov for korrektion af beliggenhedskonstanten, da afvigelsen typisk vil være under 5 %. I ejendomme, hvor der foretages udjævning af energiforbruget, er beliggenhedskonstanten 100 %, og der vil aldrig være behov for korrektion. I de tilfælde, hvor beliggenhedskonstanten skal korrigeres, gøres dette ved at lave en sum af ejendommens korrektionsfaktorer for de enkelte ejerlejligheder og dividere med antallet af ejerlejligheder. Herefter skal beliggenhedskonstanten divideres med denne korrektion, før den anvendes ved omregning af det gennemsnitlige energiforbrug pr. m² for hele ejendommen til energiforbrug pr. m² i ejerlejligheden. [ ] Energimærke for varme og udgifter [ ] Energimærket skal indeholde oplysninger om tidligere ejers udgifter til varme, vand og el. Disse udgifter (forbruget) skal sammenlignes med det beregnede forbrug, og afvigelser skal kommenteres. [ ] Side 20 af 22 Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet opfatter klagen således, at der i det væsentlige klages over følgende hovedpunkter: 1. advarslen, herunder; at Registreringsudvalget i afgørelsen anfører, at udvalgets beslutning er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 19. september at markkontrollen af 18. marts 2004 er udført på baggrund af fejlagtige oplysninger at klagers skrivelse til sekretariatet af 4. maj 2004 ikke indgår i Registreringsudvalgets afgørelse. at energimærket er udarbejdet under hensyntagen til den udmeldte fortolkning af den på daværende

21 tidspunkt gældende vejledning i håndbog for energikonsulenter. Den nye fortolkning af vejledningen er først blevet offentliggjort den 15. december 2003 og lå derfor ikke til grund for konsulentens energimærke uda rbejdet 20. juni pålægget om udarbejdelse af et nyt energimærke. Ifølge bemærkningerne fra Registreringsudvalget af 26. juli 2005, fastholder udvalget, at der foreligger væsentlige fejl ved energimærket som følge af nedennævnte konkrete fejl i den oprindelige energimærkning: 1. Forkert opmålingsmetode 2. Fejl i så godt som alle registreringer af klimaskærm og varmeanlæg 3. Forkert beliggenhedskonstant 4. Fejl i beregning af ejendommens bruttovarmebehov 5. Forkert beregnet varmeudgift og varmeforbrug Side 21 af 22 Retsgrundlaget (hjemmelsgrundlaget) Angående hjemmelsgrundlaget skal det indledningsvist be mærkes, at forvaltningsmyndigheder som udgangspunkt skal henvise til det retsgrundlag, der er gældende på tidspunktet, hvor myndigheden træffer sin afgørelse, uanset at der er sket ændringer heri siden retstvistens opståen, medmindre ændringerne i retsgrundlaget kan have betydning for sagens bedømmelse. Nævnet bemærker her til, at selv om bekendtgørelse nr. 717 af 14. september 1999 om energimærkning m.v. i bygninger var gældende på tidspunktet for udfærdigelsen af energimærket den 20. juni 2002, er der ikke siden sket ændringer i de for denne sag relevante bestemmelser, og nævnet finder de r- for ikke anledning til at kritisere, at Registreringsudvalget i afgørelsen af 11. maj 2004 henviste til de på afgørelsestidspunktet gældende regler i energimærkningsbekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002, som hjemmelsgrundlag for beslutningen. Registreringsudvalgets tildeling af en advarsel som følge af væsentlige fejl i energimærket vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udvalget som myndighed er beføjet til at udstede sanktioner af pønal karakter over for energikonsulenter. I henhold til lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger samt bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om

22 energimærkning m.v. i bygninger kan en energikonsulent alene pålægges sanktioner, såfremt det er påvist, at denne har begået en fejl, der kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. En vurdering heraf må ske under hensyntagen til den faglige kunnen, der med føje kan forventes af en godkendt energikonsulent, og under hensyntagen til de krav og anbefalinger for konsulenternes arbejde, som følger af især Håndbog for Energikonsulenter. Spørgsmålet om, hvorvidt energikonsulenten behørigt er tildelt en advarsel, omfatter således ved sagens behandling i Energiklagenævnet en stillingtagen til, om de anførte fejl foreligger, og om de i givet fald bør sanktioneres med en advarsel. Det lægges til grund, at den i sagen omhandlede metode 2 kunne anvendes af en energikonsulent ved udarbejdelse af et energimærke. Når det af energikonsulenten udarbejdede energimærke skal kontrolleres, finder nævnes det rigtigst, at kontrollanten anvender samme metode. Da det ikke er sket i den foreliggende sag, findes der at være en sådan usikkerhed omkring resultatet af kontrollen, at nævnet vurderer konsulentens fejl omkring vinduerne, varmeanlægget og beregning af bruttovarmebehovet, som mindre væsentlige fejl, der ikke kan udløse en advarsel. Side 22 af 22 Sagen kan derfor passende afgøres med, at energikonsulenten pålægges at udarbejde et nyt energimærke. Energiklagenævnet finder herefter, at Registreringsudvalgets afgørelse skal stadfæstes for så vidt angår pålægget om udarbejdelse af et nyt energimærke, og at afgørelsen skal ophæves for så vidt angår den tildelte advarsel. Energiklagenævnets afgørelse Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 11. maj 2004 stadfæstes for så vidt angår pålægget om udarbejdelse af et nyt energimærke, og afgørelsen ophæves for så vidt angår den tildelte advarsel. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 11. juni Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside.

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 26. januar 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 30. november 2005 tildeling af sanktioner

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 14. april 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Pålæg om tilbagebetaling af opkrævet honorar til kunde som følge

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 25. maj 2005 tildeling af advarsel og

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tove Ditlevsens Vej 36 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-110577 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærskiftevej 63 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-007281 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Agertoften 21-67 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-091777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040196 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosevænget 2 Postnr./by: 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012334 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Marie

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers Gade 22 8900 Randers 730-017809-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 182 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024287 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere