Samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene, med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene, med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug"

Transkript

1 Samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene, med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål Grundlæggende værdier for samarbejdet Ansvarsfordeling i forhold til borgere på Lindegårdshusene, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug Ydelser i relation til målgruppen Psykiatrien Region Sjælland Ydelser i Serviceloven ved Center for Rusmiddelbehandling København Ydelser i Sundhedsloven ved Center for Alkohol- og Stofbehandling Roskilde Kommune Center Lindegårdens, Lindegårdshusenes ansvar og ydelser Den alment praktiserende læge Borgerens myndighedssagsbehandler (SEL) Den koordinerende indsatsplan Rammer for det daglige samarbejde Samarbejdsfora Flowchart for samarbejdet Bilag Oversigt over aktørernes fællesmængder og specialområder Side 2

3 1. Indledning og formål Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug er en fælles opgave på tværs af kommuner og regioner. Der er en bred faglig erkendelse af, at en sammenhængende og kvalificeret indsats, vedrørende sociale og sundhedsmæssige forhold, herunder misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling, er gensidigt afhængig. Skal støtte- og behandlingstiltagene lykkes bør de foregå samtidig og koordineret i et samarbejde mellem regioner, involverede kommuner og botilbud (Socialstyrelsen 2016). Dette dokument beskriver samarbejdet mellem Psykiatrien Øst (Region Sjælland), Center Lindegården, Center for Rusmiddelbehandling (CRK) (Københavns Kommune) samt Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) (Roskilde Kommune) angående borgere på Center Lindegården, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug. Center Lindegården er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Center Lindegården består i dag af 3 botilbud: Lindegårdshusene (180 boliger 1 ) der ligger i Roskilde Kommune i Region Sjælland. Stubberupgård (44 boliger) der ligger i Køge Kommune i Region Sjælland Holme (22 boliger) der ligger i Høje Taastrup Kommune i Region Hovedstaden Historisk set har Lindegårdshusene hørt under det psykiatriske hospital Sankt Hans. Boligerne var forbeholdt borgere som var færdigbehandlede på Sankt Hans, og som ønskede at blive i det lokale miljø. På det tidspunkt hørte Sankt Hans under Københavns Kommune. Denne samarbejdsbeskrivelse beskriver samarbejdet i forhold til borgere på Lindegårdshusene i Roskilde. Udover at bidrage til en afklaring af ansvarsfordelingen mellem de forskellige parter i forhold til borgere på Lindegårdshusene, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug, beskriver dokumentet rammerne for det konkrete daglige samarbejde mellem de fagprofessionelle, der omgiver borgeren. Til samarbejdsbeskrivelsen hører også et særligt dokument, der indeholder mere operationelle arbejdsgangsbeskrivelser. For mere detaljeret information om det daglige samarbejde mellem Region Sjælland Psykiatrien Øst og Center Lindegården, henvises der i øvrigt til særskilt samarbejdsbeskrivelse. I denne tydeliggøres det fælles ansvar for at indgå i et koordineret samarbejde, herunder ansvar, roller og handlinger i det daglige samarbejde. 1 Københavns Kommunes Socialudvalg har ultimo 2016 vedtaget en samlet omstillingsplan for kommunens botilbud, der bl.a. indebærer, at antallet af borgere på Lindegårdshusene nedbringes fra de nuværende 180 til 146 i 2017 og samlet i alt 70 omkring Bygningerne vil ved samme lejlighed blive gjort mere tidssvarende. Side 3

4 2. Grundlæggende værdier for samarbejdet De grundlæggende værdier for samarbejdet er: Vi har fælles mål og ansvar for at hjælpe borgerne på Lindegårdshusene med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug Vi tager alle imod borgeren, som henvender sig for at få hjælp. Hvis borgeren skal have hjælp et andet sted, hjælper vi borgeren videre Vi siger ja, når vi bliver inviteret til et samarbejde Vi informerer og videndeler med hinanden Vi er tilgængelige for hinanden Vi har respekt for hinandens fagligheder og ansvarsområder Side 4

5 3. Ansvarsfordeling i forhold til borgere på Lindegårdshusene, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug Der er mange professionelle aktører rundt om de borgere på Lindegårdshusene, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug. I det følgende skitseres det, hvilke aktører, der har ansvar for hvad. Det er en kommunal forpligtelse at tilbyde hjælp efter lov om social service. Kommunerne skal således: tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 2 Udgangspunktet her er således at støtte den enkelte borger til at kunne håndtere sit hverdagsliv, herunder sit misbrug, gennem støtte til personlig og social mestring. Såfremt den enkelte borger på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold i boform, skal kommunen tilbyde det 3. Flytter borgeren til et botilbud i en anden kommune, er det stadig den oprindelige kommune, der har pligt til at yde al hjælp efter lov om social service 4. Dette indbefatter også pligten til at tilbyde social stofmisbrugsbehandling, såfremt borgeren har et stofmisbrug 5. Københavns Kommune har således for langt de fleste borgere på Center Lindegården ansvar for den helhedsorienterede støtte og behandling jf. Serviceloven. Det er dog den kommune, hvor borgeren bor, som er ansvarlig for tilbud om ydelser efter Sundhedsloven. For borgerne på Lindegårdshusene har Roskilde Kommune således ansvaret for behandling af borgere med et alkoholmisbrug 6 samt den lægelige behandling for stofmisbrug 7. Regionerne varetager overordnet set diagnostik og psykiatrisk behandling af borgere med psykiske lidelser. Regionerne har ansvar for rusmiddelbehandling under sygehusindlæggelse samt for akut, kompliceret afrusning og behandling for akut alkoholforgiftning. Borgerens praktiserede læge kan også være part i forbindelse med borgernes misbrug. Borgerens egen læge kan således også vurdere borgerens misbrugsproblematik samt motivere borgeren til misbrugsbehandling. Den praktiserende læge kan også varetage medicinsk behandling af alkoholafhængighed, men kan ikke iværksætte medicinsk behandling af opioidafhængighed (substitutionsbehandling). De parter der har relation til borgeren er illustreret i nedenstående figur. 2 Lov om Social Service (SEL) 85 3 Lov om Social Service (SEL) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (SRL) 9, stk. 7, nr. 1 5 Lov om Social Service (SEL) Bekendtgørelse af Sundhedsloven (SUL) Bekendtgørelse af Sundhedsloven (SUL) 142 Side 5

6 Center Lindegården, Københavns Kommune SEL 85 CRK, Københavns Kommune SEL 101 BORGER CAS, Roskilde Kommune SUL 141 SUL 142 Borgers egen læge Borgerens myndighedssagsbehandl. (SEL) Psykiatrien Region Sjælland Side 6

7 4. Ydelser i relation til målgruppen Generelt gælder det, at den regionale behandlingspsykiatri ikke må afvise at udrede eller behandle borgere med en behandlingskrævende psykisk lidelse med den begrundelse, at de har et stofmisbrug/alkoholafhængighed. Omvendt må kommunerne ikke afvise at udrede eller behandle personer med stofmisbrug/alkoholafhængighed med den begrundelse, at de har en psykisk lidelse (Social- & Sundhedsstyrelsen, 2014, s.4). I nedenstående beskrives de forskellige parters ydelser jf. ansvarsfordelingen ovenfor. En visuel fremstilling fremgår af bilag i afsnit 10.1, hvor det tydeliggøres, at de fagprofessionelle, der omgiver borgerne på Center Lindegården, har hver deres specialområder, men i høj grad også mange fællesmængder dvs. områder, hvor de fagprofessionelle har fælles ydelser, viden og redskaber til rådighed. Når flere parter har ansvar for det samme, er der også større risiko for, at ingen tager ansvar og at borgeren som resultat falder mellem to stole. Omvendt vil alle borgerforløb være forskellige og parterne kan have skiftende ansvar og blive koblet på behandlingsforløbet på forskellige tidspunkter, hvorved fleksibiliteten i ydelser er vigtig. Dette tydeliggør nødvendigheden af tæt koordinering og samarbejde. 4.1 Psykiatrien Region Sjælland Når en borger visiteres til Psykiatrien Region Sjælland er borgeren omfattet af 30 dages udrednings- og behandlingsret, med mindre der tale om en retslig foranstaltning. Den psykiske lidelse samt et eventuelt misbrug udredes med henblik på diagnosticering. Misbruget udredes og nedskrives i behandlingsplanen, og adresseres efterfølgende i den koordinerende indsatsplan. Psykiatrien Region Sjælland iværksætter ikke egentlig misbrugsbehandling i ambulant regi, men kan iværksætte substitutionsbehandling under indlæggelse. Misbruget adresseres i støttende samtaler med distriktssygeplejerske eller læge, idet den psykiske lidelse og misbruget er tæt forbundne. I samtalerne er der blandt andet fokus på misbrugets skadelige virkninger samt interaktion med den psykiske lidelse. Hvad angår eventuelle somatiske lidelser udredes disse med henblik på henvisning til praktiserende læge. Psykiatrien Region Sjællands ydelser i relation til målgruppen er således: Udredning af psykiatrisk lidelse med henblik på diagnosticering, herunder fokus på evt. misbrug Udredning af somatisk lidelse med henblik på henvisning til praktiserende læge for videre relevant behandling Iværksættelse og regulering af relevant psykofarmakologisk behandling (fx antipsykotisk og antidepressiv medicin) Fokus på relationsdannelse til den enkelte patient Motivere til enten opstart eller fortsættelse af misbrugsbehandling. Side 7

8 Psykoedukation omkring den psykiatriske lidelse og information om misbrugets skadelige virkning Samarbejde om en koordineret behandling af borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug, herunder deltagelse i møder om koordinerende indsatsplaner. I forbindelse med en indlæggelse i psykiatrien videreføres misbrugsbehandlingen. Påbegyndes misbrugsbehandling under sygehusindlæggelse, skal der med samtykke fra patienten etableres forbindelse til den kommunale misbrugsbehandling eller egen læge med henblik på videreførelse af behandlingen. Distriktspsykiatrisk Team Lindegården behandler borgere bosiddende på Center Lindegården som er visiteret til ambulant behandling i Psykiatrien i Region Sjælland. Distriktspsykiatrisk Team Lindegården er en fremrykket del af Distriktspsykiatrien i Roskilde, som har kontor på Lindegårdshusene. Teamet er til stede på hverdage mellem kl og Teamet består af en overlæge (speciallæge i psykiatri), en distriktssygeplejerske og en lægesekretær. Teamet yder almindelig distriktspsykiatrisk ambulant arbejde, samt varetager domsansvaret for borgere med en retslig foranstaltning. 4.2 Ydelser i Serviceloven ved Center for Rusmiddelbehandling København Kommunal rusmiddelbehandling bygger på grundlæggende principper om frivillighed og frit valg i forhold til behandlingssted. Når en borger henvender sig træder behandlingsgarantien i kraft, hvilket betyder, at behandlingen opstartes senest 14 dage efter henvendelse. I den sociale misbrugsbehandling udredes borgerens misbrug samt psykiske, fysiske og sociale tilstand. Der udarbejdes en behandlingsplan, der indeholder en beskrivelse af mål og plan for indsatsen, herunder konkrete arbejdspunkter. Såfremt borgeren samtykker, opstartes der en koordinerende indsatsplan. Behandlingen iværksættes med udgangspunkt i behandlingsplanen, og kan både være individuel- eller gruppebaseret. Center for rusmiddelbehandling København (CRK) har afsat, hvad der svarer til en fuldtidsstilling til udgående rusmiddelbehandling på Center Lindegården. Den udgående indsats er et let tilgængeligt tilbud om rusmiddelbehandling til borgere, hvor stoffer er det primære misbrug. Indsatsen giver mulighed for at arbejde med misbruget i borgerens hverdag i samarbejde med borgeren og medarbejderne på Lindegårdshusene, som kender borgeren indgående. Misbrugsbehandlingen integreres således i det øvrige behandlings- og udviklingsarbejde med borgeren, hvorved den samlede indsats bliver sammenhængende og helhedsorienteret. Såfremt borgeren både har et problematisk forbrug af stoffer og alkohol, har de udgående behandlere mulighed for at adressere begge rusmidler. Dette uddybes under afsnittet om alkoholbehandling. Side 8

9 Konkret er indsatsen opsøgende og relationsopbyggende. Det betyder eksempelvis, at der er mulighed for længere relationsopbyggende og motiverende forløb, inden borgeren har taget stilling til en egentlig indskrivning i behandling. Udover det konkrete motivations- og behandlingsarbejde tilbyder de udgående behandlere sparring og kompetenceudvikling af personalet på Center Lindegården. Den sociale rusmiddelbehandling til borgere på Center Lindegården består således af: Udredning af misbrug, psykiske, sociale og fysiske problemstillinger Fokus på relationsdannelse til den enkelte borger Rådgivning Samtalebehandling, herunder rusmiddeledukation Samarbejde om en koordineret behandling, herunder deltagelse i møder om koordinerende indsatsplaner Sparring og kompetenceudvikling af personalet på Lindegårdshusene. 4.3 Ydelser i Sundhedsloven ved Center for Alkohol- og Stofbehandling Roskilde Kommune For borgere bosiddende i Roskilde kommune, herunder på Lindegårdshusene, er det Roskilde Kommune, der har ansvar for ydelser i Sundhedsloven dvs. lægelig behandling for stofmisbrug (SUL 142) og alkoholbehandling (SUL 141). Lægelig behandling for stofmisbrug Alle borgere, der indskrives i social stofmisbrugsbehandling har ret til en lægesamtale. Lægesamtalen har til formål at foretage en helhedsorienteret udredning af de problemstillinger, som knytter sig til stofmisbruget, herunder en vurdering af en eventuel forekomst af psykisk sygdom samt akutte eller kroniske helbredsproblemer. Er der ved afdækningen tegn på psykisk sygdom, henvises borgeren evt. til nærmere psykiatrisk udredning ved praktiserende speciallæge i psykiatri eller til sygehuspsykiatrien i Region Sjælland via Psykiatrisk Visitations Klinik i Region Sjælland afhængigt af sygdommens art og grad. Rusmiddelcenteret iværksætter ikke selv psykofarmakologisk behandling ved psykotiske tilstande. Iværksættelse af substitutionsbehandling sker på lægelig ordination på baggrund af en lægesamtale. Når substitutionsbehandlingen er ordineret vil der være hyppig opfølgning ved lægen for at sikre, at behandlingen har den rette effekt. Hyppigheden afhænger af en vurdering på baggrund af borgerens tilstand og behandlingsforløb. Alkoholbehandling Roskilde Kommunes Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) tilbyder alkoholbehandling til borgere, der har et ønske om et reduceret indtag eller et stop. Behandlingen er fokuseret og foregår i CAS lokaler i Roskilde og består af individuelle samtaleforløb eller deltagelse i gruppeforløb, dvs. et motivationsforløb, dagbehandling samt efterbehandling. Metoderne er primært forskellige kognitive tilgange. Klienterne screenes for psykiske og kognitive udfordringer i det omfang det skønnes nødvendigt, og der udarbejdes en dynamisk handleplanskontrakt. CAS ydelser i forhold til borgere på Lindegårdshusene består jf. Sundhedsloven af: Side 9

10 Udredning for somatiske lidelser med henblik på henvisning til praktiserende læge for videre relevant behandling Udredning af misbrug Eventuel henvisning til psykiatrisk udredning og behandling ved enten praktiserende speciallæge i psykiatri eller sygehuspsykiatrien i Region Sjælland Iværksættelse og regulering af relevant medicinsk behandling (fx antabus eller substitutionsmedicin) Fokus på relationsdannelse til den enkelte borger Rådgivning Samtalebehandling Rusmiddeledukation om rusmidlernes virkninger og bivirkninger Samarbejde om en koordineret behandling af borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug, herunder deltagelse i møder om koordinerende indsatsplaner. Selvom behandling af borgere, der har et problematisk forbrug af rusmidler er reguleret af både Sundhedsloven og Serviceloven kan det i praksis være hensigtsmæssigt at forsøge at minimere antallet af fagprofessionelle rundt om den enkelte borger. Såfremt borgeren ønsker det, kan det derfor i den konkrete situation aftales, at Center for Rusmiddelbehandling København varetager den sociale del af alkoholbehandlingen såfremt: Der er tale om en borger med et problematisk forbrug af alkohol som udelukkende har behov for social behandling, og altså ikke har behov for medicinsk/lægelig behandling. Der er tale om en borger, der både har et problematisk forbrug af alkohol og stoffer, og hvor borgeren allerede modtager social behandling fra Center for Rusmiddelbehandling København (CRK). Sundheds- og lægefaglig behandling af misbruget varetages altid af CAS. 4.4 Center Lindegårdens, Lindegårdshusenes ansvar og ydelser På Center Lindegårdens institutioner arbejder man med borgernes mestring af eget liv med henblik på at opnå øget livskvalitet og evne til at tage vare på eget liv. Primært arbejdes der med bostøtte, eksempelvis støtte til at varetage daglige livsførelse og egenomsorg. Indsatsen er både pædagogisk og sundhedsfagligt orienteret. Misbrug er en fast del af helhedsvurderingen, og der skal altid arbejdes konkret med misbruget, hvis der findes et sådant. Sammenholdt med de øvrige professionelle parter er personalet på Lindegårdshusene den aktør, der har den tætteste relation til borgerne bosiddende på Lindegårdshusene. Center Lindegården har derfor også det primære ansvar for at motivere borgerne til at gå i behandling, til at motivere til fastholdelse i behandling og til fortsat at have fokus på misbruget, såfremt borgerne udskrives planlagt/ikke planlagt af behandlingen. Side 10

11 Personalet på Lindegårdshusene kan til enhver tid søge sparring hos de udgående rusmiddelbehandlere fra CRK. Når enten CAS eller CRK har igangsat et rådgivnings- eller behandlingsforløb, er det personalet på Lindegårdshusenes opgave at yde daglig støtte til borgeren og i øvrigt være i tæt samarbejde med rusmiddelbehandlerne. Center Lindegårdens opgave i forbindelse med misbrug er desuden at skærme borgere bosiddende på Lindegårdshusene, der er udsat for gene i forbindelse med andre borgeres misbrug. Borgere bosiddende På Center Lindegården har råderet over egen bolig, og hvad der foregår der hører under privatlivets fred. 4.5 Den alment praktiserende læge Den alment praktiserende læge kan indgå i vurderingen af borgerens behandlingsbehov både ift. en misbrugsproblematik og ift. misbrugsrelaterede somatiske og psykiatriske problemstillinger. I udgangspunktet motiveres borgerne på Lindegårdshusene til at søge behandling for misbrugsproblemstillinger i CAS. Det er dog også muligt for den praktiserende læge selv at varetage behandling af et alkoholmisbrug (abstinensbehandling, antabus) og ved sværere abstinenstilstande henvise til abstinensbehandling under indlæggelse i hospitalsregi. Den alment praktiserende læge må ikke foretage substitutionsbehandling af opioidafhængighed, men skal henvise til den kommunale misbrugsbehandling (CAS). Hvis borgeren er behandlingsmæssigt stabiliseret og kan honorere de krav, som behandling hos en alment praktiserende læge stiller, kan substitutionsbehandlingen imidlertid delegeres til den alment praktiserende læge under forudsætning af både patientens og den alment praktiserende læges samtykke. Behandling for en psykiatrisk lidelse er regionens ansvar og kan foregå ved den alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge i psykiatri og i sygehusvæsenet. Hvorvidt borgeren skal henvises til psykiatrisk regi, beror på en lægelig vurdering og vil typisk ske ved den alment praktiserende læge. For borgerne på Lindegårdshusene vil der oftest være tale om, at de er indskrevet i distriktspsykiatrien, hvorved den psykiatriske behandling varetages i regionalt regi. 4.6 Borgerens myndighedssagsbehandler (SEL) Myndighedssagsbehandlerne i Psykiatrienheden har som kerneopgave at tilrettelægge sammenhængende og meningsfulde borgerforløb inden for de politiske, organisatoriske samt juridiske rammer, der er fastlagt i Serviceloven. Formålet er, at gøre borgerne mere selvhjulpne ud fra den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov. Konkret er sagsbehandlerens opgaver at: Give råd og vejledning eksempelvis ift. rusmiddelbehandling, hvis relevant Udrede borgeren ved hjælp af voksenudredningsmetoden, såfremt det vurderes eller borgeren ønsker at ansøge om hjemmevejledning eller botilbud Side 11

12 Indstilling til botilbud, hjemmevejledning eller egen bolig Opfølgning på borgere i botilbud i henhold til Servicelovens 107 og 108 (minimum hvert andet år) Deltagelse i netværksmøder Indkalde og deltage i netværksmøder med relevante samarbejdspartnere f.eks. regionerne. Side 12

13 5. Den koordinerende indsatsplan Såvel CAS, CRK, Psykiatrien Region Sjælland samt Center Lindegården har ansvaret for at initiere en koordinerende indsatsplan, og alle parter kan principielt varetage koordinatorfunktionen. Den koordinerende indsatsplan og vejledning kan hentes på Region Sjællands hjemmeside under linket: Den koordinerende indsatsplan bruges som redskab til at skabe overblik og koordinere de indsatser, der sættes i værk på tværs af de sektorer, der omgiver borgeren på Lindegårdshusene. Den koordinerende indsatsplan forudsætter ikke nødvendigvis, at alle parter er inkluderede, men bruges eksempelvis også til koordinering på tværs af kommuner. Udarbejdelse af den koordinerede indsatsplan forudsætter et samtykke og aktiv medvirken fra borgeren samt, at borgeren har et aktivt forløb hos de involverede parter. Side 13

14 6. Rammer for det daglige samarbejde Det daglige samarbejde tager udgangspunkt i de grundlæggende værdier for samarbejdet samt de overordnede lovningsmæssige rammer. 8 og 9 Som nævnt ovenfor bør den psykiatriske behandling samt rusmiddelbehandlingen være sammenhængende og koordineret. I Den nationale retningslinje for social stofmisbrugsbehandling og behandling for psykiske vanskeligheder fremgår det, at: Stofmisbrugsbehandlingen bør foregå integreret og som minimum koordineret med behandling af eventuelle psykiske lidelser. 10 I National klinisk retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse anbefales det, at: Det er god praksis at tilbyde integreret/koordineret behandling til personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. (Sundhedsstyrelsen 2016) 11 Videre fremgår det, at for personer med påvirket funktionsevne vil integreret behandling formentlig være mest hensigtsmæssigt. I vejledningen til de koordinerende indsatsplaner, beskrives det, at det vil være væsentligt, at regioner og kommuner har fokus på, at personalet har kompetencerne til at sikre en integreret behandling i såvel psykiatrien som i stof- og alkoholbehandlingen. 12 Samarbejdet omkring en borger med en samtidig psykisk lidelse og et misbrug kan antage forskellige former. Jf. nedenstående figur kan der både være tale om parallel behandling, koordineret og samtidig behandling samt integreret behandling. Koordineret og samtidig behandling indbefatter, at misbrugsbehandlingen, den sociale støtte og den psykiatriske behandling er koordineret fx. ved hjælp af en koordinerende indsatsplan. For størstedelen af borgerne på Lindegårdshusene, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug vil der være tale om en koordineret indsats. Parallel behandling, hvor rusmiddelbehandlingen og den psykiatriske behandling foregår samtidigt, men uden at være koordineret foregår kun, hvis borgeren ikke giver samtykke til et samarbejde. For en mindre del af borgerne på Lindegårdshusene vil en mere integreret behandling være en mulighed, og den psykiatriske behandling og misbrugsbehandlingen være integreret i hinanden. Det kan være i forhold til borgere, som er svært tilgængelige og meget svingende i deres psykiske lidelse og misbrug. 8 Sundhedsstyrelsen 2017: Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin 9 Sundhedsstyrelse 2012: Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer 10 Socialstyrelsen 2016: Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. 11 Sundhedsstyrelsen 2016: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse. 12 Sundhedsstyrelsen 2014: Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Side 14

15 Konkret kan den mere integrerede behandling bestå i, at medarbejdere fra Distriktspsykiatrien Team Lindegården og de udgående rusmiddelbehandlere fra CRK afholder fællessamtaler med borgerne, hvor misbrug, psykiatri mv. adresseres samlet. Aftaler om sådanne enkeltstående fællessamtaler kan aftales som led i den koordinerende indsatsplan. Misbrugsbehandling på samme tid som psykiatrisk behandling Parallel behandling Koordineret og samtidig behandling Misbrugsbehandling og psykiatrisk behandlingsforløb samtidigt og koordineret, eksempelvis ved brug af den koordinerende indsatsplan Misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling i samme hus Integreret behandling Kilde: Psykiatrien Region Sjælland 2014: Information om forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug Side 15

16 7. Samarbejdsfora Der afholdes 2-3 møder årligt mellem Ledelsen af Psykiatrien Øst og Ledelsen af Center Lindegården. På mødet drøftes overordnede emner, herunder også emner med relation til rusmiddelbehandling. Ledelsen i CAS deltager ad hoc. I 2017 vil der desuden blive afholdt møder af 2 timers varighed med ca. 1 måneds mellemrum mellem relevante frontmedarbejdere, udgående rusmiddelbehandler på Center Lindegården, rusmiddelbehandlere i CAS og Distriktspsykiatrisk Team Lindegården med deltagelse af de nærmeste ledelser. Formålet med dette forum er dels løbende dialoger om det konkrete samarbejde, faglig udveksling og drøftelse af typer af sager. Mødeforummet er også et led i implementeringen af Psykiatrien Region Sjællands forløbsprogram for dobbeltdiagnosticerede, hvor et af de centrale værktøjer er den Koordinerende Indsatsplan. Efter 2017 vurderes behovet for evt. fortsatte møder. Center Lindegården har ansvaret for at indkalde til samarbejdsmøderne. Samarbejdsbeskrivelsen revideres i begyndelsen af 2018 af relevante parter. Side 16

17 8. Flowchart for samarbejdet I dette afsnit er overordnet beskrevet og illustreret et forløb for opstart af en koordinerende indsatsplan for borgere bosiddene i Lindegårdshusene. Den fagprofessionelle, der er i kontakt med borgeren, bliver opmærksom på borgerens psykiske lidelse og misbrug. Inden videre dialog med borgeren kan man overveje at få sparring fra de udgående rusmiddelbehandlere i forhold til, hvordan man kan italesætte misbruget. På baggrund af dialog med borgeren vurderes borgerens misbrug, ønsker for misbrug og evt. ønsker om forandring. Det kan fx. være: o Ønske om mere viden om, hvordan rusmidlerne virker eller spiller sammen med den psykiske sygdom o Ønske om at tale med en professionel om misbrug o Ønske om afklaring i forhold til hvad rusmiddelbehandling er og om det er relevant for pågældende o Ønske om medicinsk behandling. Såfremt borgeren samtykker, tages der kontakt til relevant(e) samarbejdspartner(e). o Hvis borgeren har et alkoholproblem, tages der kontakt til Center for alkoholog stofbehandling, Roskilde Kommune o Hvis borgeren har et stofproblem, tages der kontakt til de udgående behandlere ved Center for Rusmiddelbehandling København o Hvis borgeren både har et alkohol- og stofproblem, vurderes det, hvad borgerens primære rusmiddelproblem er o Hvis man er i tvivl om hvad der er det primære rusmiddelproblem, tages der kontakt til enten CAS eller de udgående behandlere/ CRK og de vil hjælpe med at foretage vurderingen o Ved behov for psykiatrisk undersøgelse eller behandling skal lægen i den kommunale misbrugsbehandling eller borgerens egen læge kontaktes, for så vidt borgeren ikke allerede er indskrevet i distriktspsykiatrien. Såfremt borgeren samtykker opstartes en koordinerende indsatsplan. Der afholdes et koordinationsmøde, hvor alle involverede parter (jf. figuren s. 5) deltager. Borgerens aktuelle udfordringer og konkrete indsatser drøftes og aftales. Konkrete indsatser kan fx. være: o Samtaler med en rusmiddelbehandler og borgerens kontaktperson o Samtaler med en rusmiddelbehandler og psykiater/psykiatrisk sygeplejerske (rusmiddelbehandleren kan koble sig på psykiatersamtaler og vice versa) o Medicinsk behandling, hvor parterne gensidigt informerer hinanden. Forløb for opstart af koordinerende indsatsplan for borgere bosiddende i Lindegårdshusene er illustreret i nedenstående figur: Side 17

18 Det er forventeligt, at der er borgere, der ikke ønsker at give samtykke til et samarbejde. I disse tilfælde skal der løbende være fokus på at motivere borgeren til at samtykke. Indtil det lykkes at opnå et samtykke til samarbejde kan parterne som et minimum orientere sig i det Fælles Medicinkort (FMK) med henblik på at få overblik over borgerens medicinstatus. Borgerens egen læge orienteres altid ved opstart af substitutionsbehandling. Side 18

19 9. Bilag 9.1 Oversigt over aktørernes fællesmængder og specialområder Social myndighed, Kbh. Kommune CRK Kbh. Kommune Lindegården Kbh. Kommune CAS Roskilde Kommune Psykiatrie n Region Sjælland Social støtte: Socialfaglig helhedsvurdering af borger + (VUM) Visitation til den konkrete sociale støtte og til Center + Lindegården Initiativ til at udarbejde Koordineret Indsatsplan + + (+) + Myndighedsopfølgning på borgerens aktuelle situation + Borgers egen læge Misbrugsbehandling/(social)-psykiatrisk behandling: Motivere til at søge misbrugsbehandling Udredning misbrug + + Udredning psykisk lidelse Udredning somatisk lidelse Tilbud om lægesamtale + + Iværksættelse af antipsykotisk medicin + Iværksættelse af substitutions-medicin (SUL + 142) Udredning somatiske lidelser / komorbiditet (SUL 141 og 142) Social udredning, ASI mv. + (stof) + (alkohol) Rådgivning + (stof) + (alkohol) Relationsskabelse + (stof) Samtalebehandling + (stof) + (alkohol) + MI + (stof) Psykoedukation + ++ Rusmiddeledukation + (stof) + Daglig motivation til at fastholde behandling Efterværn efter afsluttet behandling Er ansvarlig for ++ Er særlig ansvarlig for Side 19

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Aftale vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse

Aftale vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse Aftale vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 2.1 Behandlingspsykiatriens opgave... 2 2.2 Praktiserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Besk. udvalget Januar 2017 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere