UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 B347800U - KJO Aooo- OO' Øs^ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2007 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommeme Lars Lindencrone Petersen, Hedegaard Madsen og Dorthe Wiisbye). 2. afd. nr. B : A- (advokat Bjarke Madsen) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradvokaten v/advokat Kristine Schmidt Usterud). Sagen og parternes påstande Patientforsikringen traf i 1998 afgørelse om, at A var berettiget til erstatning efter patientforsikringsloven for en skade opstået i forbindelse med en operation i maj Ved afgørelsen udmålte Patientforsikringen svie- og smertegodtgørelse til A ~. og gav samtidig afslag på godtgørelse for varigt men og afslag på erstatning for erhvervsevnetab. I \999 meddelte Patientforsikringen, at man ikke fandt grundlag for at ændre afgørelsen fra Denne sag drejer sig om, hvorvidt Patientskadeankenævnet ved en afgørelse af 12. juni 2000 med rette har tiltrådt Patientforsikringens afgørelse fra \ 999. ^''^søgeren, A har under hovedforhandlingen nedlagt endelig ' om, at Patientskadeankenævnet tilpligtes at anerkende, at betingelseme for gen- ~Patientforsikringens afgørelse af 31. august \99B er opfyldt, jf dagældende ^sansvarsloven, således at sagen skal hjemvises til fomyet realitetsbehandling ddeankenævnet.

2 Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder Den 9. april 1997 var sagsøgeren, der dengang hed A på A hospital. I skadejoumalen er blandt andet noteret følgende:, på skadestuen "Har tidligere haft anamnese med bindevævssygdom, ikke afgjort om der var tale om reaktiv arthrit eller MCTD [mixed coimective tissue disease]. Gennem 1 måned haft smerter sv. t. hø. 3. MP-led, haft hævelse og morgenstivhed, men ikke egentlige smerter. Er roer og får en del slag ovenpå hånden med årerne. Pludselig i dag bemærket at fingeren trækker skævt, ikke haft dette tidligere. Ingen nylige fraumer. Obj: Diffus hævelse i interstitset mellem 3. og 4. MP-kno. Der er let eksematisering, let og diffiis ømhed, ingen ossøs ømhed, fingeren ekstenderes/flekteres helt, men i bevægelsen fra fuld fleksion mod ekstension, glider ekstensorsenen ulnart og frækker derved fingeren uhnart. God kraft ved ekstension af PIP- og DEP-led. Ingen sideløshed, ingen hyperekstensionsløshed. Kan dreje sig om en sidesniplæsion, endskønt det ikke er et helt klart billede. Røntgen uden fraktur, luksation eller arfrosetegn. Ingen ostit. Behandling: Fingeren tapes til 2. fingeren sv.t. gmndstykket. Efterbeh: Ses i Håndkirargisk Ambulatorium... til vurdering." Den 14. april 1997 noterede overlæge J joumal i Kirurgisk Ambulatorium på samme hospital: blandt andet følgende i A 's "Pt. har en kromsk bindevævssygdom med ledengagement, som startede i bamdommen. Har haft en tendens til at højre hånds fingre har peget let ulnart de sidste 3-4 år. Pt. fræner roning hver dag hele sommeren og havde en episode for 1 uge siden, hvor der muligvis kom et slag på højre hånds 3. finger, hvorefter langfingeren strittede ulnart. Ingen frakturer røntnologisk. Obj: Nogen hævelse mellem 2. og 3. kno, og extensorsenen ses glide ulnart om 3. kno. I øvrigt ingen synovit af fingrenes led, som føles stabile. Pt.s kroniske synovit har givet en forslapning af extensoraponeurosen radialt og er nu gledet ulnart. Der er indikation for hvilket kan foregå i operation. 1. a. anæstesi amb. med synovectomi af MCP III og radiale raphi af

3 ekstensoraponeurosen." Den 7. maj 1997 blev A opereret på ^, Sygehus. Under operationen foretoges en synovektomi (fjemelse af betændt ledvæske). Der blev lavet en radial raphi (søm) på strækkesenen, hvorefter den ved strækning og bøjning af fingeren kørte centralt over knoglen. Der blev endvidere anlagt en gipsskiime med hånden i funktionsstilling. Senere samme dag blev A udskrevet. Den 18. august 1997 blev A opsagt fra sin stilling som sekretær i, og i brevet med meddelelsen herom hedder det: Det er med beklagelse, at vi må meddele dig, at du herved opsiges fra din stilling hos, til fi"atræden den 31. december Du har været ansat fi'a 15. september 1993 og har som følge deraf 4 måneders opsigelsesvarsel. Årsagen til afskedigelsen skyldes din langvarige sygdom, hvor du har været delvist sygemeldt fi"a 1. december 1996 og fuldt ud sygemeldt fra 7. maj 1997 og fortsat. Såfremt du af din læge erklæres for fuld tjenestedygtig, samt at din gigtlidelse er stabiliseret og du genoptager arbejdet inden 31. december 1997, vil opsigelsen blive tilbagekaldt. I et joumalnotat fra C Sygehus, ortopædkimrgisk afdeling, hedder det vedrørende A ~ den 7. november 1997: "Henvist fra egen læge med henblik på behandling af gener fra højre 3. finger. Af anamnesen fremgår af den vedlagte joumalkopi, him har en ikke nænnere afklaret gigtlidelse, med hvilken hun er henvist til i. Demdover har hun på højre hånd haft en ekstensorseneluksation ud for grundleddet på 3. finger, og senen var gledet ulnart med deraf følgende funktionsindskrænkning. Hun er behandlet i med rafering af ekstensoraponeurosen. Hun synes ikke der er kommet tilfredsstillende funktion i fingeren herefter. Der er stadigvæk tendens til at fingeren glider ulnart, og der er hævelse og smerter omkring gmndleddet. Jeg mener det er nødvendigt at reoperere med tenoplastik på ekstensoraponeurosen, først og fremmest rafering radialt med også en ulnar release. Er kommet til skævt på afdelingen i, og ønsker derfor at blive opereret her.

4 Opskrives til indlæggelse i henhold til ovenstående...." Den 10. november 1997 blev A genopereret på C, Sygehus. Strækkesenen blev germemskåret og frilagt. En seneforbindelse mellem 3. og 4. strækkesene blev couperet, og sfrækkesenen gled derefter på plads. Der blev anlagt gipsskinne, og den følgende dag blev A ' udskrevet. Af et notat fra den 19. december 1997 i A '5 joumal fra Ortopædkirurgisk Ambulatorium på C, Sygehus fremgår blandt andet: Der har været meget god fremgang under træningen. Hun sfrækker praktisk taget frit og flekterer til i hvert fald 80 grader. Der er stadig nogen hævelse omkring cikatricen, men senen virker pænt centreret over knoen. Der er ikke grund til yderligere ergoterapi. Hun er instmeret i øvelser, som him selv kan fortsætte med derhjemme, og hun virker fomuftig. Hun er fyret fra sit arbejde, men jeg mener, hun kan raskmeldes per Den 20. januar 1998 anmeldte A til Patientforsikringen, at hun havde været ude for en patientskade. Af hendes anmeldelse fremgik, at skaden indtraf på hospital, den 7. maj I anmeldelsen hedder det blandt andet: Hvor indtraf skaden? (Sygehusets navn og afdeling) Tidspunkt (dag, måned, år, kl.) A hospital 7/ kl. ca Har De været behandlet på andre sygehuse? - hvilke? Efter invalideringen, fik jeg foretaget en ny operation. Hvorledes indtraf skaden? - se beskrivelse i vedlagte bilag. Sygehus Hvori består skaden? - se beskrivelse i vedlagte bilag.

5 Har De p& nuværende tidspunktfysiskegenere efter patientskaden, der ikke er en tølge af den lidelse, De oprindeligt blev behandlet for? "xl Ja 1 INBJ Hvis ja, beskriv hvilke? Slås med at træne højrehånd/arm, så den bliver stærk igen. Desuden er jeg meget stresset over min situation, hvor fremtiden ikke er, som jeg havde håbet/forventet. Har De haft indkomsttab som følge af patientskaden? ØJa QNej Hvis ja, angiv beløb. kr. Lønseddel + opsigelse angiv årsløn kr. (Dokumentaion vedlægges) - Har mistet mit arbejde!!! Sammen med anmeldelsen fulgte tre bilag fi-a A med nærmere redegørelse fra hende angående forløbet før, under og efler de to operationer. Bilagene indeholder blandt andet følgende afsnit: "I april 1997, blev jeg af skadestuen henvist til håndkimrgisk afdeling på /i hospital - efler at jeg om eftermiddagen havde været ude for et uheld under min træning i dobbeltsculler. Min langefinger på højre hånd havde været øm i ca. 2 måneder og siddet lidt pudsigt (en smule skævt udad) pga. jeg kom til at ligge ovenpå hånden ved et fald - men efter det slag den fik xmder træningen var den meget øm. Jeg kan desværre ikke huske datoen for denne "konsultation" ved håndkirarg - men lægens navn glemmer jeg ALDRIG! "Konsultationen" tog ca. 2-3 min. hvor han så på hånden, vrikkede lidt med min langefinger. Jeg fortalte om ulykken og om at fingeren havde siddet skævt i et par måneder, samt at jeg led af gigt. Han konkluderede straks at der var tale om gigtbetændelse (synovit), og at jeg skulle opereres. Ordret sagde han: "Det er en ganske simpel operation, som vi gør ambulant, fiildstændig ukompliceret.... Den 7. Maj 1997 blev jeg opereret af P. Operationen fandt sted på S Sygehus. Operationen var utrolig lang - jeg lå med lokalbedøvelse, mens han "opererede" i 70 minutter. Den "gigtbetændelse" han var sikker på, kurme han ikke finde. De forandringer han så omkring mit led ved langefingeren (Som han også brækkede fi'a hinanden i et forsøg på at finde betændelsen) - har stammet fra dengang jeg var syg for over 10 år siden. Under operationen spurgte jeg ham hvordan det så ud. Jeg sagde til ham, at han vel måtte have set mange gigtpatienter indefra. Til dette svarede han "nej, du er den første". Dette gjorde mig om muligt mere utryg, men hvad skulle jeg gøre?. - Jeg blev sendt hjem igen efter ca. 3 Vi time og fik at vide, at jeg skulle tage kodimagnyler, hvis det gjorde ondt. IA '5 joumal på Ortopædkimrgisk Ambulatorium på C ; Sygehus er noteret følgende under datoen 2. marts 1998:

6 »9 Objektivt: Findes cikatricen reaktionsløs. Der er moderat hævelse omkring grundleddet, men ikke mere end hvad der kan svare til normal postoperativ reaktion efter de 2 operationer. Fingeren bøjer og strækker fiildstændig frit, og extensor-senen er pænt centreret over knoen. Det hele virker upåfaldende. Hævelsen vil formentlig aftage noget, og smerterne må også forventes at svinde i løbet af nogle måneder. Jeg har ikke yderligere behandlingsforslag. Hun bør gå i gang med at bmge hånden så vidt muligt normalt. Der er ikke aftalt yderligere konfrol." Ved brev af 20. marts 1998 uddybede A: i sin klage til Patientforsikringen. Hun anførte, at nogle konklusioner, der var anført af A hospital ikke stemte overens med virkeligheden, og gav en nærmere redegørelse for sine helbredsforhold, sine arbejdsmæssige forhold og behandlingen på sygehuset under og efter de to operationer. I et brev af 19. maj 1998 redegjorde overlæge G C Sygehus, over for Kommime, revaliderings- og daa)engeafsnittet, for den helbredsmæssige status for A, I brevet hedder det blandt andet: "På baggmnd af undersøgelsen den , må forholdene skønnes fiildstændig tilfredsstillende. Det er forventeligt, at de gener der var på dette tidspunkt gradvist vil aftage, og lidelsen omkring sfrækkesenen til højre 3. finger kan ikke ventes at medfiare indskrænkninger i erhvervsevnen, og således ikke lægges til grund for revalideringsmæssige foranstaltninger." Fra medio august 1998 til ultimo marts 1999 holdt A barselsorlov. Den 31. august 1998 traf Patientforsikringen følgende afgørelse: AFGØRELSE Patientforsikringen har fimdet, at Deres skade i form af ikke-optimal opstramning af strækkesenen på højre langefinger er omfattet af lov om patientforsikring. Patientforsikringen har endvidere fiindet, at De er berettiget til kr.

7 13.360,00 i godtgørelse for svie og smerte efter lov om patientforsikring. Hertil kommer renter fira skadedatoen den 7. maj Afgørelsen er traffet i henhold til 2, stk. 1, nr. 1 og 5, stk. 1 i lov om patientforsikring. Beløbet med renter vil blive udbetalt til Dem germem Kommunernes gensidige Forsikringsselskab, der er orienteret ved kopi af denne afgørelse. SAGSFREMSTILLING Patientforsikringen har på baggrand af oplysningerne i Deres anmeldelse, anmeldelsen fra hospital samt de indhentede lægelige akter lagt følgende hændelsesforløb til grand for sin afgørelse: De havde siden 14-årsalderen haft en kronisk bindevævssygdom. I april 1997 mærkede De i forbindelse med roning, at Deres højre hånds 3. finger strittede udad. De henvendte Dem på skadestuen, A hospital, hvorefter De blev undersøgt af håndkirargeme i Ortopædkirargisk ambulatorium. Der var mistanke om synovitaktivitet (betændelse i led) svarende til grandleddet og mellem-leddet og en forslapning af sfrækkesenen, som medførte, at fingeren gled udad. Den 7. maj 1997 fik de foretaget en sjmovektomi (^emelse af betændt ledvæske). Man fandt kun en diskret synovit. Strækkesenen lå udad og tydeligt distenderet (udsfrakt). Der blev lavet en radial raphi (søm) på strækkesenen, hvorefter den ved strækning og bøjning af fingeren kørte centralt over knoglen. Der blev anlagt en gipsskiime med hånden i fiinktionsstiuing. Efter operationen var der ingen komplikationer, og der var ro i hånden, hvorfor De blev udskrevet samme dag. Den 20. maj 1997 blev stingene fjemet, og gipsen blev genanlagt. Da gipsen skulle fjemes den 3. juni 1997 var fingeren blev noget stiv. De blev udstyret med en 8-tal strop og blev instraeret i ubelastet bevægetræning. Ved en ambulant konfrol den 17. jimi 1997 var fingeren noget hævet over grandleddet. Den 22. juni 1997 henvendte De Dem på skadestuen, og den 23. juni 1997 henvendte De Dem på Ortopædkirargisk ambulatorium, idet De havde smerter i det opererede grandled og i yderlédene i 4 fingre. Der var hævelse radialt svarende til grandleddet, og langfingeren gled igen udad, når De bøjede fingeren. Der var minimal hævelse svarende til yderleddet. Der var mistanke om, at De havde fået en opblusning af Deres gigtlidelse i hånden, hvorfor man i første omgang forsøgte at behandle med gigtmedicin, og man ville herefter se tiden an og eventuel foretage en reoperation. De blev via egen læge henvist til. C Sygehus, hvor De blev undersøgt, og man fandt indikation for reoperation, som blev foretaget den 10. november Sfrækkesenen blev gennemskåret og frilagt. En distal seneforbindelse mellem 3. og 4. sfrækkesene blev couperet, hvorefter strækkesenen gled pænt på plads. Der blev anlagt gipsskinne, og De blev udskrevet den følgende dag.

8 Den 8. december 1997 blev gipsen og stingene fjemet. Fingeren sad pænt, og der var rimelig bevægelighed. De påbegyndte herefter optræning den følgende dag. Ved den seneste ambulante kontrol den 19. december 1997 havde der været meget god fremgang. De kumie næsten sfrække fiit og bøjede til 80 grader. Der var nogen hævelse omkring arret, men senen var pænt cenfreret over knoen. De har anført i anmeldelsen, at De blev opereret den 7. maj 1997, hvorefter De havde mange smerter, og da De skulle have ^emet stingene var Deres hånd hævet og blå, hvilket der ikke blev gjort noget for, og De fik genanlagt den samme gipsbandage, som senere samme dag blev lagt om. De har endvidere anført, at De ved de efterfølgende kontroller gjorde opmærksom på Deres smerter, men at De fik at vide, at det skyldtes Deres gigtsygdom. Endelig har De anført, at De herefter henvendte Dem på C Sygehus, hvor De blev reopereret, og at Deres hånd nu er i bedring. A Sygehus har i anmeldelsen anført, at der formentlig under operationen den 7. maj 1997 var mangelfuld løsning af sfrækkesenen over langefingerens grundled. BEGRUNDELSE Der ydes erstatning, hvis en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes, hvorved skaden ville have været undgået. Patientforsikringen har vurderet, at behandlingen på A hospital ikke er udført i overensstemmelse med, hvad der efter lægevidenskab og erfaring har været det bedst mulige i den givne situation. Der er herved lagt vægt på, at optimal behandling havde tilsagt, at man ved den primære operation havde foretaget opstramning på den ene side af senen og løsning på den anden side af senen, således som operationen senere blev udført på CI Sygehus. GODTGØRELSE FOR SVIE OG SMERTE Efter erstatningsansvarslovens 3 kan der ydes godtgørelse for svie og smerte for tiden fra skadens indtræden og indtil skadelidtes tilstand er blevet stationær. Der ydes kun godtgørelse for svie og smerte for den del af sygeperioden, der skyldes behandlingsskaden. Patientforsikringen har vurderet, at den periode, hvor De er berettiget til godtgørelse for svie og smerte, er perioden fra den første operation den 7. maj 1997 og frem til reoperationen den 10. november Patientforsikringen har ved fastsættelsen af den godtgørelsesberettigede periode lagt vægt på, at den operation. De fik foretaget den 10. november 1997, og det efterfølgende sygeforløb svarer til det forløb. De forventeligt ville have

9 gennemgået, såfiremt man havde udført optimal operation ved operationen den 7. maj [1997]. De er herefter berettiget til kr samt renter heraf fira skadedatoen den 7. maj GODTGØRELSE FOR VARIGT MÉN Efter erstatningsansvarslovens 4 ydes der godtgørelse for varigt mén, såfiremt skaden har medført en helbredsforringelse, for hvilken der efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel kan fastsættes et mén på 5 % eller derover. Patientforsikringen har fundet, at Deres varige mén som følge af patientskaden ikke kan fastsættes til 5 % eller derover. Der er ved vurderingen heraflagt vægt på, at det fremgår af joimialnotat af 19. december 1997, at De kurme strække fingeren frit og bøje den til 80 grader, og at senen virkede pænt centreret over knoen. De har i brev af 20. marts 1998 oplyst, at Deres hånd er følelsesløs og hævet, ligesom De har smerter i hånden, og at De har fået oplyst, at det ikke er sikkert, at Deres gener vil aftage. Det skal hertil bemærkes, at Patientforsikringen har fundet, at Deres nuværende gener hovedsageligt er følger af Deres grundsygdom og den relevante behandling heraf, som De modtog ved reoperationen den 10. november ERHVERVSEVNETAB Efter erstatningsansvarslovens 5 kan der tilkendes skadelidte erstatning for erhvervsevnetab, såfremt skaden, efter at skadelidtes tilstand er blevet stationær, har medført varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der ydes dog ikke erstatning, såfremt erhvervsevnetabet er mindre end 15 %. Patientforsikringen har vurderet, at Deres erhvervsevne er nedsat med mindre end 15 % som følge af Deres behandlingsskade. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at Deres nuværende gener må anses som værende en følge af Deres gmndsygdom, og at det ikke kan anses som en følge af patientskaden, at De ikke længere kan bestride Deres tidligere erhverv. De er således ikke berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. 9»

10 rettede A _ > henvendelse til overlæge A der var speciallæge i ortopædkirurgi. Han udfærdigede en erklæring af 9. juni 1999, hvori det hedder: Objektivt Findes ossøs prominens sv.t. hø. 3. Stråle. Bevægeligheden er pæn, men der er stadig nogen fejlrotation. Hofteleddene er præget af reduceret indadrotation og flexion til godt 9o. Medfølgende røntgen viser artrose i begge hofteled, dog med rimelig bevaret ledspalte. Hvad hofteartrosen angår, foreslår jeg, at vi starter på svagt belastet cykel- og rotræmng. Henvises til røntgen af højre hånd m.h.p. ossøse forandringer. Igen når røntgensvar foreligger : Røntgen viser normale forhold. Patienten vil overveje synovectomi på et senere tidspunkt." I et brev af 29. juli 1999 anmodede A ' 5 advokat Patientforsikringen om at genoptage sagen, blandt andet for så vidt angår afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt men og for svie og smerte. Af brevet fremgår blandt andet følgende: 5J Jeg vedlægger... kopi af skrivelse af 9. juni 1999 fra overlæge speciallæge i ortopædkimrgi A ^ til Doktor H, idet det af skrivelsen fremgår, at der hos A findes ossøs prominens svarende til højre tredje sfråle. Bevægeligheden er fin, men der er stadig nogen fejlrotation. Endvidere er der anført "er blevet behandlet to gange for skade på den højre tredje finger i forbindelse med roning, senest opereret af G sygehus, men har fortsat hævelse og smerter, pincetgrebet er hæmmet og patienten får hurtigt trætbarhed. Kan kun skrive ganske kort tid." Jeg skal på oveimævnte baggrund anmode Patientforsikringen om at genoptage sagen for så vidt angår afgørelsen vedrørende spørgsmål om erstatmng for varige mén, erhvervsevnetab, samt svie og smerte. Således har patientforsikringen afvist at yde erstatning for erhvervsevnetab, idet man finder at geneme hovedsageligt er en følge af A'^ grundsygdom.

11 Patientforsikringen tænker her på den kroniske bindevævssygdom, som A havde fra hun var 14 til him var år. Ai har ikke efter den tid haft symptomer på kronisk ledgigt og det fremgår da også af biopsi rapporten i forbindelse med operationen den 7. maj 1997 at der ingen aktiv synovit er ftmdet. Det fremgår også af kontination 1 fra den 7. november 1997 fra C sygehus, at "man ikke har indtryk af synovialissvulst i leddet." Endvidere fremgår det under kontination 3 fra samme dag at der er fimdet "Sequelae" efter staphinfektion. Opmærksomheden henledes også på, at den gigtmedicin, som min klient fik ordineret fra A hospital ifølge det oplyste blev stoppet på foranledning af C sygehus. På baggrund af de nye oplysninger i sagen, og den forværring der er indtrådt med min klients hånd jævnfør Speciallæge Ai 5 overnævnte skrivelse, skal der derfor anmodes om at sagen genoptages vedrørende varige mén, erhvervsevnetab samt svie og smerte erstatningen. Svie og smerte erstatningen skal forhøjes, idet stationær tidspunkt må lægges på et senere tidspunkt end tidligere fastsat af Patientforsikringen. 55 Efter anmodning fra Patientforsikringen afgav overlæge M', 5 der er speciallæge i ortopædisk kimrgi ved håndkirargisk afsnit på -O Sygehus en erklæring om A '3 tilstand den 13. oktober erklæringen hedder det blandt andet: "På anmodning af Patientforsikringen har jeg udspurgt og undersøgt oveimævnte. Det drejer sig om en anmeldelse efter Lov om Patientforsikring. Man ønsker følgende: En beskrivelse af patienten nuværende tilstand. Stillingtagen til hvorvidt den aktuelle forværring med overvejende sandsynlighed kan tilskrives følgeme efter den primære operation på A hospital 7. maj 1997? Hvorvidt det er overvejende sandsynligt, at skadelidtes grundsygdom er årsag til hendes nuværende gener. Aktuelle klager: Disse vedrører alle højre hånd. Dette drejer sig om: 1. Tendens til hævelse radialt ved 3. fingers grandled især ved varmepåvirkning. Hævelsen omfatter i en vis grad også resten af fingeren, og patienten kan således ikke passe sine ringe længere. Hun er hyppigt nødt til at holde hånden højt eleveret for at modvirke hævelsen.

12 Smerter, disse konstant tilstede i let eller mellemsvær grad. De forværres uprovokeret i perioder, hvor de kan brede sig til underarmen og ifølge patienten have karakter af seneskedehindebetændelse. Endvidere forværres smerteme ved belastning og bestemt bevægelser. 3. Følelse af at højre 3. finger står i vejen. 4. Tendens til låsning af højre 3. finger ved mellemleddet, idet denne har tendens til overstrækning og ind imellem har svært ved strækkes ud i yderleddet (svanehalsdeformitet). 5. Forstyrret finmotorik. Patienten skal koncentrere sig meget, når hun bmger hånden og har således hyppigt tabt og herved ødelagt ting, så som tallerkener m.m. Endvidere har hun svært ved at håndtere små genstande feks. knapper bl.a. på bømetøjet og knappenåle. 6. En fomemmelse af mindre følsomhed på radialsiden af 3. fingers pulpa. 7. Kraftnedsættelse. Har således svært ved at bære ting på flad hånd eller ved greb om feks. er serveringsbakke. Kan dog uden større problemer bære ting ved at løfte op i en hank. RESUME OG KONKLUSION Ved den objective undersøgelse findes overvejende normal bevægelighed, dog let ekstensionsdefekt i højre hånds uinare fingres grandled. Der er let nedsat handskemål men i øvrigt normale omfangsmål. Håndtrykskraften findes reduceres med omkring 30 %. Der findes ikke aktuelle objective tegn på inflammatorisk eller degenerativ ledsygdom på overextremiteteme. Ekstensorsenen svarende til højre 3. finger findes velplaceret, men der er hævelse og en lille væskeansamling omkring operationsstedet radialt ved grundleddet. Besvarelse af de stillede spørgsmål: 1. En beskrivelse af patientens nuværende tilstanden, se ovenstående. 2. Efter alt at dømme har der været tale om en forværring af tilstanden efter den primære operation, idet der udvikledes en smertetilstand og en tendens til hævelse, medens fejlstillingen i fingeren forblev nogenlunde uændret. Fejlstillingen er ved den senere reoperation rettet op, men patienten angiver fortsat at være plaget af smerter, således at forløbet i den henseende har haft indflydelse på patientens nuværende tilstand. Tilstanden anses for stationær. 3. Hvorvidt det er overvejende sandsynligt, at skadelidtes grundsygdom er årsag til hendes nuværende gener? Dette er noget vanskeligt at afgøre. Ifølge alle joumalnotatet og fremtoningen af hændernes øvrige led har der ikke været tale om hævelse (synovit) af fingrenes led igennem de sidste 5-6 år. Ved operationeme er der ikke fimdet nogen særlig synovit, og røntgenimdersøgelseme har igermem de sidste 5 år været normale. Således virker det ikke sandsynligt, at patientens grandsygdom har haft betydning af udviklingen af skaden eller har betydning for hendes nuværende tilstand. Det må formodes, at patientens primære skade er opstået i forbindelse med et traume under roning (slag/vrid eller lignende) og at skaden på højre 3. fingers ekstensorseneaponeurose således at opstået på traumatisk basis.

13 -13- Jeg har efter min midersøgelse af patienten efterlyst og modtaget resultatet af den patologiske undersøgelse foretaget på vævet udtaget ved operationen den : "Makroskopisk beskrivelse: Ganske fiiugagtige/flageformede små vævsstykker, grålige, alt med i en kapsel." "Mikroskopi beskrivelse: Små lu-egelmæssige flager af synovialisvæv uden inflammation, granulomer, fibrose, aflejringer, tumordannelse eller tegn på malignitet." "Diagnoser: Synovialis. Normalt væv". Resultatet af den patologiske undersøgelse styrker således min konklusion: at ekstensorseneskaden efter al sandsynlighed er opstået på traumatisk basis, og at skadelidtes nuværende tilstand, hvad angår hændeme, ikke skyldes inflammatorisk ledsygdom." Som bilag til erklæringen var vedlagt et skema til belysning af blandt andet A *5 håndtrykskraft. Et af skemaets spørgsmål lød: "Er håndtrykskraften nedsat, og da i hvilket omfang?" Dette besvaredes i skemaet med følgende notering: "3 forsøg (Vensti-e): 85 kpa Højre: 60 kpa " Den 15. december 1999 traf Patientforsikringen afgørelse om, at A ikke var berettiget til yderligere godtgørelse eller erstatning efter lov om patientforsikring. Afgørelsen indeholder blandt andet følgende afsnit: Afgørelseme er tmffet i henhold til 5, stk. 1, i lov om patientforsikring. Genoptagelse For så vidt angår genoptagelsen af sagen vedrørende erstatning for erhvervsevnetab samt godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén finder Patientforsikringen ikke gmndlag for at ændre sin tidligere afgørelse herom af den 31. august 1998.

14 -14- Ved vurderingen er det blandt andet lagt til grund, at det at speciallægeerklæringen fremgår: at det er overvejende sandsynligt, at Deres klients grundsygdom ikke har haft indflydelse på det aktuelle ft)rløb. at extensorseneskaden efter alt at dømme er opstået på traumatisk basis før den primære operation. at den oprindeligt konstaterede uinare deviation af 3. finger er ophævet efter den anden udførte operation - således at Deres klients finger nu er lige, leddet rimeligt velbevægeligt og sfræksenen velcenfreret. Endvidere er der let ømhed ud for grundleddet og ingen sikre fialeforstyrrelser. Den anden operation har således rettet Deres klients finger op. Den 7. januar 2000 indbragte sagsøgeren, som nu havde skiftet navn til A, Patientforsikringens afgørelse af 15. december 1999 for Patientskadeankenævnet. Den 8. april 2000 afgav overlæge Mi en supplerende erklæring til Patientforsikringen. I derme hedder det blandt andet: "På Deres anmodning, dateret , har jeg foretaget en fomyet gennemgang af de for mig foreliggende oplysninger. Anledningen er, at skadelidtes advokat ved brev dateret , klager over mangler i min erklæring, dateret Skadelidte anfører over for sin advokat i et brev dateret , og i et 2- sider langt brev dateret , at hun har meget svært ved at skrive i hånden og på edb, på gmnd af smerter, og at dette er årsag til, at hun er blevet fyret fra sit arbejde. Denne oplysning finder jeg er i overensstemmelse med min erklæring, navnlig side 3, "Aktuelle klager", pkt. 2: "smerter, disse konstant tilstede i let eller mellemsvær grad,..., forværres ved belastning og bestemte bevægelser." Endvidere er der overensstemmelse med mine oplysninger om forstyrret fimnotorik og kraftnedsætteise, selvom jeg ikke direkte nævner skriveproblemer. Endvidere finder jeg skadelidtes oplysning i overensstenmielse med min bemærkning side 5, afsnit 2: "Hun føler sig vedvarende plaget af smerter og funktionsforstyrrelse i hånden og mener således ikke at kunne genoptage et arbejde som kontorassistent..."; samt min bemærkning side 2, afsnit 1: "Skadelidte blev opsagt på gmnd af sygefravær i forbindelse med den aktuelle skade på hendes højre hånd". Jeg kan derfor uden problemer tilføje følgende til min erklæring, vedrørende de aktuelle klager:

15 - 15- "Skadelidte anfører, at hun på grund af smerter i sin højre hånd, har meget svært at skrive i hånden og på edb, og at dette har været årsag til at hun blev sagt op fra en stilling som kontormedarbejder." " Den 12. juni 2000 tilfrådte Patientskadeankenævnet afgørelsen fra Patientforsikringen 15. december ankenævnets afgørelse hedder det blandt andet: Deres klage af 7. januar 2000 må befragtes som en anke over Patientforsikringens afslag på genoptagelse af 15. december Patientskadeankenævnet skal af den grund ildce foretage en materiel vurdering af sagen, hemnder om ansvarsgrundlaget er til stede. Patientskadeankenævnet skal alene foretage en vurdering af oplysninger om helbredsgmndlaget på tidspunktet for Patientforsikringens første afgørelse den 31. august 1998 og på tidspunktet for den anden afgørelse den 15. december Det følger af lov om patientforsikring 5, stk. 1, jf lov om erstatningsansvar 11, at en sag kan genoptages, såfremt der indfræder uforadsete ændringer i skadelidtes helbredstilstand således at skadelidtes méngrad eller erhvervsevnetab må antages at være væsentlig højere end først antaget. Patientforsikringen har i sin afgørelse af 15. december 1999 taget stilling til, hvorvidt sagen kunne genoptages. Til grand herfor foreligger som tidligere anført en speciallægeerklæring fra ortopædkirargisk speciallæge M og Patientforsikringen har på grandlag heraf ftmdet, at sagen ikke kuime genoptages. Patientskadeankenævnet kan tiltræde, at erklæring fra ortopædkirurgisk speciallæge M, hans supplerende erklæring af 8. april 2000 samt fremstedte bilag fra Deres klient ikke ses at ramme oplysninger, som ikke allerede i væsentligt samme omfang har været tilstede på tidspunktet for Patientforsikringens første afgørelse i sagen den 31. august Der er herved lagt vægt på, at der ved Patientforsikringens afgørelse af 31. august 1998 forelå kopi af joumalen fra f\ hospital i perioden fra 1994 og frem til håndkirargien den 7. maj 1997, hvorefter A j 1 den 28. juli 1997 meddelte, at hun fremover ville gå til ambulant konfrol på C. sygehus. Der forelå endvidere kopi af joumalen fra C, sygehus i perioden fra den 7. november 1997 til den 19. december Af joumalmaterialet fremgår bl.a. at A i 1982 udviklede udbredt inflammatorisk ledsygdom med affektion af nakke, samtlige fingerled (undtagen tommelfinger), håndled, knæ og fødder. Ved sin henvendelse i skadestuen på / hospital den 9. april 1997 havde hun igennem en måned [...] haft smerter svarende til højre 3. MP-led og hævelse. Hun havde fået et slag over hånden og pludselig en dag bemærket, at fingeren trak skævt. På ortopædkirargisk afdeling vurderede man situationen således, at der "forelå en glidning af højre 3. fingers ekstensorsene i ulnar retning på grand af en slapning af senens radiale aponeurose". Af joumalnotat fra

16 -16- C. Sygehus fremgår, at A blev fyret fra sit job i slutningen af 1997, men at hun kunne raskmeldes den 1. januar Det er i al væsentlighed disse gener i form af smerter og fimktionsforstyrrelser som Patientforsikringen i forbindelse med revurderingen og afgørelsen af 15. december 1999 har forsøgt at udrede via en speciallægeerklæring fra speciallæge M Patientskadeankenævnet finder på denne baggrund, at der for så vidt angår Deres klients gener, hemnder genernes art, omfang og intensitet ikke er tale om ufomdsete ændringer i Deres klients helbredstilstand, idet disse oplysninger forelå på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse af 31. august 1998, hvoraf fremgår, at A havde problemer med følesans, hævelse og smerter, og at hun havde fået oplyst, at det ikke var sikkert, at geneme ville aflage. Nævnet finder videre, at der ikke er tale om oplysninger som vil kuime bevirke, at deres klients méngrad eller erhvervsevnetab vil kunne betragtes som væsentlig højere end antaget den 31. august Der er herved lagt vægt på, at resultatet af den objektive speciallægeundersøgelse konkluderer, at "der findes overvejende normal bevægelighed, dog let ekstensionsdefekt i højre hånds uinare fingres grundled. Der er let nedsat handskemål men i øvrigt normale omfangsmål. Håndtrykskraften findes reduceret med omkring 30 %. Der findes ikke aktuelle objective tegn på inflammatorisk eller degenerativ ledsygdom på overeksfremiteteme. Ekstensorsenen svarende til højre 3. finger findes velplaceret, men der er hævelse og en lille væskeansamling omkring opera-tionsstedet radialt ved grundleddet". Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der ikke er klaget over resultatet af den objektive undersøgelse. Speciallægeerklæringen konkluderer endelig, at ekstensorskaden efter al sandsynlighed er opstået på fraumatisk basis, og at skadelidtes nuværende tilstand, hvad angår hændeme, ikke skyldes inflammatorisk ledsygdom. Hvad angår det forhold, at A har svært ved at skrive i hånden og på edb, og at dette har været årsag til, at hun blev sagt op på sin tidligere arbejdsplads, finder speciallæge M i sin udtalelse af 8. april 2000, at det harmonerer med hans erklæring af 13. oktober Nævnet finder samlet, at der ikke er indtrådt uforadsete ændringer i skadelidtes helbredstilstand af et sådant omfang, at de kan danne grandlag for at genoptage Deres klients sag, og nævnet må tilfræde Patientforsikringens afgørelse herom afl5. december Den 29. august 2003 udtalte Retslægerådet følgende i sagen: "Spørgsmål 1; Led patienten af en kronisk bindevævssygdom eller en inflammatorisk eller degenerativ ledsygdom eller af en gigtsygdom umiddelbart forudfor behandlingen på A hospital den 7. maj 1997? Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, bedes Retslægerådet uddybe sin besvarelse.

17 -17- Forud for behandlingen på A Sygehus den havde A fået stillet diagnoserne 'Tcronisk børneleddegigt" i 1982, senere modificeret til "blandingsbindevævssygdom" i 1984 og i 1995 påvistes lette degenerative forandringer i begge hofteled, sandsynligvis en følge efter de førstnævnte lidelser. Retslægerådets uddybende besvarelse er som følger: (dvs. 14 år gammel) fik A stillet diagnosen 'Tcronisk børneleddegigt" O'uvenil idiopatisk arthritis) på Reumatologisk Afdeling, : Sygehus. Diagnosen var baseret på karakteristisk ledhævelse afficerende hændemes kno- og mellemled, håndled, tæernes grundled, ankelled og med smerter i nakkehvirvelsøjlen samtidig med typiske blodprøveforandringer (positiv for IgM-RF og ANA). Sygdomsforløbet var mildt og krævede kun beskeden behandling. Senere i 1984 ændres diagnosen på Bømeafdelingen, til "blandingsbindevævssygdom" (mixed connective tissue disease), en mere bredt favnende diagnose, der fomden ledmanifestationeme omfattede såkaldte Reynaud's anfald (anfald med døde, hvide fingre), træthed og karakteristiske blodprøver (positiv ANA i høj titer med plettet mønster og hemnder såkaldt høj titer for RNP-antistof over ). Sygdomsforiøbet fortsat relativt mildt, og hun afsluttes i 1988fi-a Bømeafdelingen, let. Det bemærkes, at røntgenundersøgelser i 1983 og 1985 af hofteled, knæled, fødder og hænder viste normale forhold. Fra 1994 følges Ai på Reumatologisk Afdeling, Sygehus. Som forklaring på hoftesmerter påvises ved røntgenundersøgelse samt CT-skaiming og MR-skanning januar 1997 lette degenerative forandringer i begge hofteled, som mest sandsynlig er en følge efter ovennævnte kroniske bømeleddegigt og/eller blandingsbindevævssygdom, men i øvrigt kan man i perioden 1994 til afslutningen november 1997 fastholde diagnosen blandingsbindevævssygdom, som har et mildt forløb og ikke kræver væsentlig behandling. Spørgsmål 2: Retslægerådet bedes oplyse den sandsynligste årsag til den lidelse, som sagsøgeren blev behandlet for på /\ hospital den 7. maj 1997, idet graden af sandsynlighed herfor bedes angivet. Retslægerådet finder det overvejende sandsynligt, at de forandringer i A '3 i 3. fingers gmndled og strækkesene, som hun blev behandlet for på 4 Sygehus den , er udløst på traumatisk basis (slag, vrid eller lignende) ved roning og ikke skyldes aktivitet i den tidligere bømeleddegigt og/eller blandingsbindevævssygdom. Ved undersøgelse i kirurgisk ambulatorium den noteres, at A " i muligvis fik et slag af åren over højre hånds 3. finger og i senere speciallægeerklæring fra den [...] angives sagsøger at have berettet, at hun den pågældende dag fik klemt højre hånd af åren under roning mellem årene og efterfølgende fik hævelse af højre 3. fingers grundled samt skævhed af fingerens stilling og dårlig strækkefimktion. Ved operationen den fandtes ingen betydende betændelse ved ledkapsel eller sene, og efterfølgende mikroskopi af fjemet senevæv viste helt normale forhold. Der beskrives ingen generel ledhævelse og ej heller andre symptomer, blodprøveforandringer eller røntgenforandringer tydende på aktiv leddegigt og/eller bindevævssygdom, hvilket sam-

18 -18- menfattende taler for, at forandringeme i 3. højre finger overvejende sandsynligt er udløst på traumatisk basis (slag, vrid eller lignende). Det forhold, at reoperationen den ligeledes ikke finder betændelsesagtige forandringer og i øvrigt fiarer til tilfredsstillende resultat, taler imod aktivitet i generel leddegigt/bindevævssygdom som forklaring, og støtter at der er tale om traumatisk betingede forandringer af strækkesenen til 3. finger. Spørgsmål 3: Udbrød der iforbindelse med behandlingen den 7. maj 1997 eller kort tid herefter infektion i patientens neglebånd og omkring operationsstedet? Retslægerådet bedes i den forbindelse oplyse, hvorvidt patienten med behandlingen pådrog sig stafylokokker. iforbindelse I efterforløbet af operationen den beskrives smerter, både på operationsstedet, men også i de øvrige fingres yderled. Ifølge A var der infektionsproblemer, som bl.a. medførte, at neglevoldene hævede og hun mistede neglene på fingrene. Der skal være påvist stafylokokvækst i sekret fra neglevoldene. Disse forhold er blevet behandlet af A ^3 egen læge, og der foreligger ikke joumalmateriale til dokumentation. Umiddelbart efter operationen fjemes sting den , gipsen fjernes endeligt den , Ai vurderes på skadestuen den og igen i ortopædkimrgisk ambulatorium den , alt sammen A Sygehus, og her bemærkes ingen abnormiteter ved hændeme udover de velbeskrevne ved 3. højre finger. Nogle måneder senere undersøges A på Ortopædkimrgisk Afdeling, C Sygehus den og opereres med godt resultat på højre 3. finger den , og også her beskrives, bortset fra 3. højre finger, normale forhold ved hændeme. Det kan således med de foreliggende bilag ikke dokumenteres, at A har haft en stafylokokinfektion i relation til operationen den Spørgsmål 4: Idet henvises til sagens bilag [..f, bedes Retslægerådet oplyse den sandsynligste årsag til, at håndtrykskraften i patientens højre hånd er reduceret med omkring 30 %, idet graden af sandsynlighed bedes angivet. Retslægerådet bedes i den forbindelse oplyse, hvornår håndtrykskraftsreduktionen må anses for at være indtrådt, herunder om reduktionen må anses for at være indtrådt over en længere periode. Såfremt Retslægerådet er af den opfattelse, at håndtryks kraftsreduktionen er sket over en længere periode, bedes Retslægerådet så vidt muligt angive perioden. I bilag [...] angives håndtrykskraften i højre hånd reduceret med omkring 30 %, men det angives ikke, om det er i forhold til vensfre hånd, og der er ingen tidligere målinger til sammenligning. Måling af håndtrykskraft er meget subjektiv, og den her angivne enkeltmåling fra den , dvs. mere end 2 år efter operationen, kan Retslægerådet ikke angive nogen forklaring på. Retslæ-

19 -19- gerådet kan heller ikke angive, om den nedsatte håndtrykskraft er indtrådt for flere år siden som følge af den tidligere bømeleddegigt og blandingsbindevævssygdom, eller først er indtrådt i efterforløbet af de to foretagne operationer på 3. højre fmger. Spørgsmål 5: Idet henvises til sagens bilag [...], bedes Retslægerådet oplyse den sandsynligste årsag til, at patienten postoperativt udviklede en kronisk smertetilstand og en tendens til hævelse i højre hånd. Anser Retslægerådet det i den forbindelse for usandsynligt, at den konstaterede fejlstilling af højre hånds 3. finger i perioden imellem operationen den 7. maj 1997 og reoperationen den 10. november 1997 har været en medvirkende årsag til udviklingen af en smertetilstand og tendens til hævelse? Smertetendens i højre hånd umiddelbart efter operationen den skyldes overvejende sandsynligt selve operationen. Den objektive hævelse er i øvrigt kun beskrevet som diskret ved efterfølgende undersøgelser den , , , og i Ortopædkimrgisk Ambulatorium og Skadestue, A Sygehus. Spørgsmål 6: Anser Retslægerådet det for sandsynligt og med hvilken grad af sandsynlighed, at patienten har fået varige følger/gener som følge af behandlingen på Odense Universitetshospital den 7. maj 1997? I bekræftende fald bedes pågældende følger/gener beskrevet nærmere. Sagsøgerens konstaterede fejlstilling af strækkesenen til højre hånds 3. finger blev første gang den opereret korrekt, om end utilstrækkeligt i sit omfang, og det var derfor nødvendigt med reoperation den , og denne beskrives som vellykket. Ved speciallægeefterundersøgelse [...] den angiver A > tendens til hævelse ved 3. fingers gmndled, smerter i 3. finger, fornemmelse af at 3. finger står i vejen, dårligere fiimiotorik, en fomemmelse af mindre følsomhed på 3. fingers bloimne og kraftnedsættelse i højre hånd. Ved den objektive undersøgelse findes leddene uden hævelse og med normal bevægelighed, senere upåfaldende inklusive velplaceret strækkesene til højre 3. finger, ligesom kredsløbsforhold og følesans findes normale. Vedrørende følesansen dog let usikkerhed ved 2-punktsdiskrimination på 3. højre finger. Objektivt således beskedne gener, og operationen af 3. højre fingers strækkesene findes vellykket. Den nedsatte 2-punktsdiskrimination i 3. højre finger er overvejende sandsynligt en følge efter en af de to operationer. Det kan ikke afgøres, om den fortsatte subjektive smerte, strækkedefekten i de fire uinare fingres gmndled og den generelt nedsatte kraft i højre hånd skyldes lidelsen i 3. højre finger og de hermed forbundne operationer, eller snarere er en følge af den tidligere aktive bømeleddegigt og/eller blandingssygdommen. Spørgsmå] 7:

20 -20- Pådrog patienten sig varige gener som følge af den lidelse, som patienten blev behandlet for den 7. maj 1997, idet pågældende gener bedes beskrevet nærmere. Spørgsmålet er besvaret i spørgsmål 5 og spørgsmål 6. Spørgsmål 8: Er der sket en forværring afpatientens smerter og funktionsforstyrrelse i dennes højre hånd og højre hånds fingre, herunder ringefingeren, i perioden efter operationen den 7. maj 1997, herunder efter re-operationen den 10. november I bekræftende fald bedes forværringen beskrevet nærmere. Der er ingen obj ektiv dokmnentation for forværring af A' > smerte og fuiilctionsforstyrrelse i den højre hånd og højre hånds fingre i perioden efter operationen den , hemnder efter reoperationen den , bortset fra den let nedsatte 2-pimktsdiskrimination på højre 3. finger, jf i øvrigt besvarelse af spørgsmål 6. Spørgsmål 9: Giver nærværende sag i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger? Retslægerådet har ikke andre bemærkninger til sagen. Supplerende spørgsmål fra Kammeradvokaten: Spørgsmål A: Er beskrivelsen i Patientforsikringens afgørelse af 31. august 1998 f...j af sagsøgerens lidelse forenelig med de i sagen foreliggende lægelige diagnoser [...]? Retslægerådet foretager ikke vurdering af andre myndigheders, hemnder Patientforsikringen, udtalelser. Spørgsmå] B: Retslægerådet bedes beskrive, hvilke af de gener, som sagsøgeren havde på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse i august 1998 [..J, kan henføres til henholdsvis patientskaden og til følger efter grundlidelsen. De gener, som sagsøger havde på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse august 1998 [...] kan efter Retslægerådets vurdering overvejende sandsynligt henføres til A '5 ' ' skade af sfrækkesenen til højre finger, således som allerede beskrevet i besvarelsen af spørgsmål 2, 3, 4 og 5. Retslægerådet skal yderligere fremhæve, at der ikke i de foreliggende akterer holdepunkt for, at A ^5 tidligere diagnosficerede børneleddegigt og/eller blandingsbindevævssygdom har haft betydning for forandringeme i sfrækkesenen til 3. højre finger og ej heller til den beskrevne forbi-

21 -21 - gående hævelse i 3. højre fingers grundled og mellemled. Retslægerådet skal yderligere fremhæve, at der ved operationeme ikke er fundet betydende betændelsesreaktion, hemnder ej heller ved mikroskopi af fjemet væv, røntgenundersøgelserne har igennem 5 år været uden tegn på aktiv leddegigt, og endelig har de mange joumalnotater været uden objektive eller blodprøvemæssige tegn på aktivitet i Ai^ i ; gmndsygdom, hvorfor det er overvejende sandsynligt, at A.' 5 fraume under roning (slag, vrid eller lignende) har medført en skade på højre 3. fingers sfrækkesene, og dette samt de to efterfølgende operationer herfor forklarer AiS efterfølgende gener fra højre hånd. Spørgsmål C: Er beskrivelsen i Patientforsikringens afgørelse af 15. december 1999 f...j forenelig med de lægelige diagnoser, der er stillet på det pågældende tidspunkt [...]? Retslægerådet foretager ikke en vurdering af andre offentlige myndigheders udtalelser, her Patientforsikringens afgørelse af den Spørgsmål D: Retslægerådet anmodes om at beskrive, hvilke af de gener, sagsøgeren havde på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse i december 1999 f..j, der kan henføres følger efter sagsøgerens grundlidelse, og hvilke gener der kan henføres til patientskaden. De gener, som sagsøger havde på tidspimktet for Patientforsikringens afgørelse i december 1999 [...], er efter Retslægerådets vurdering overvejende sandsynligt relateret til A '5 skade af strækkesenen til højre 3. finger, således som allerede beskrevet i besvarelsen af spørgsmål B samt 2, 3, 4 og 5. Spørgsmål E: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt der i perioden mellem Patientforsikringens afgørelse i 1998 [...] og Patientforsikringens afgørelse i 1999 [...] er indtrådt væsentlig forværring i sagsøgerens helbredstilstand. Efter Retslægerådets vurdering er der i perioden mellem Patientforsikringens afgørelse i 1998 [...] og Patientforsikringens afgørelse i 1999 [...] ikke indfrådt nogen væsentlig forværring i sagsøgers helbredstilstand. Sagsøgers gener beskrives bedst i bilag [...] af den , hvoraf det fremgår, at A *3 subjektive klager alle er relateret til højre hånd, og det drejer sig om 1) tendens til hævelse af 3. fingers gmndled, 2) smerter fra 3. højre finger, som kan brede sig til underarm, 3) fomemmelse af at 3. højrefinger er i vejen, 4) tendens til låsning af 3. højre finger ved mellemleddet, 5) forstyrret finmotorik af højre hånd, 6) en fomemmelse af mindre følsomhed på radialsiden af 3. fingers blomme, 7) kraffriedsættelse i højre hånd, men objektivt er forandringeme beskedne med hævelse radialt ved 3. højre fingers grundled, knitren ved bevægelse i leddet, lidt usikkerhed ved 2-punktsskelnen ved 3. højre finger, men ellers helt normale objektive forhold.

22 -22- Retslægerådet vurderer, at der overvejende sandsynligt er tale om følger opstået i forbindelse med et traume under roning (slag, vrid eller lignende), og at der specielt ikke er fundet holdepunkt for aktivitet i A ' 5 grundlidelse. Spørgsmål F: Såfremt spørgsmål E besvares bekræftende, anmodes Retslægerådet om at oplyse, hvorvidt den pågældende forværring udfra en lægefaglig vurdering måtte kunne forventes henset til sagsøgerens grundlidelse, eller om den skyldes patientskaden. Er besvaret, jf spørgsmål E. Den 19. april 2004 afgav C, en erklæring om A ^> tilstand. på Ortopædkirurgisk Afdeling på I erklæringen hedder det blandt andet: Aktuelle skade og sygdomsforløb: Efter den sidste operation opnåede patienten et bedre resultat og kurme afsluttes efter endt ergoterapeutisk genoptræning primo Patienten havde dog fortsat en forringet håndftmktion og påbegyndte revalidering. Revalideringen var desuden betinget af slidgigt i begge hofteled. Resume: Ved den objektive undersøgelse findes der ikke tegn til aktiv inflammatorisk led- eller bindevævssygdom. Sv. t. højre hånd er der følger efter luksation af strækkesenen til 3. finger. Der er fortykkelse over knoen pga. arvævsdaimelse, der er let nedsat ekstension over grundleddet, men i øvrigt ingen forskel i bevægeligheden af fingerleddene på højre og venstre hånd, der er ikke muskelatrofi, der er normal sensibilitet, kraften er reduceret til 24 kg mod 30 kg på venstre side. Der findes tegn til slidgigt i begge hofteled med nedsat bevægelighed. Vurdering og konklusion:

23 -23- Der er overensstemmelse mellem patientens aktuelle klager og de objektive, fund. Ved gennemgang af joumalmaterialet fra de forskellige sygehuse, hvor patienten har været til undersøgelse og behandling siden 1982 og til 2001 skønnes det, at der har været tale om ren traumatisk betinget luksation af strækkesenen til 3. finger opstået i forbindelse med slag af åre. Dette begmndes i at patienten i 1997 ikke havde aktivitet i inflammatorisk sygdom, der havde aldrig været klager over ekstensorsenen tendinitis, der er peroperativt ikke fiindet tegn til inflammatorisk sygdom og endelig er der ved histologisk undersøgelse af væv fra 1. operation ikke flmdet tegn til inflammatorisk lidelse. Hertil kommer, at der ved den objektive undersøgelse dags dato ikke er tegn til reumatologisk lidelse af hændeme. Hvad angår recidiv af luksation af strækkesenen efter den 1. operation skønnes dette ikke at bero på en fejlbehandling, men en kombinaton af uheldige omstændigheder - biologiske forhold (bl.a. ødem), genoptræningsmæssige forhold, kimrgiske forhold, postoperativ sår/neglebåndsinfektion. Det er ikke muligt at angive en bestemt årsag til at der tilkom recidiv. Det er velkendt [at] der ved senekimrgi kan opstå recidiv, som kræver reoperation. Tilstanden har været stationær siden medio Ved sammenligning med speciallægeerklæring ved overlæge M fi'a 1999 skønnes tilstanden at være uændret siden da. Prognose: Der er ikke øget risiko for udvikling af slidgigt i 3. fingers gmndled. Der er øget risiko for udvikling af tendinitis på højre hånd pga. let ændret biomekanik. Aktuelle skade har medført et vist mén." Til erklæringen hørte bilag i form af skemaer angående blandt andet bevægelighed af skuldre, håndled og fingre samt håndtrykskraft. Ifølge det udfyldte skema var håndtrykskraften for A håndtryk med venstre hånd. 24 kg for håndtryk med højre hånd og 30 kg for I en udtalelse af 25. febmar 2005 besvarede Retslægerådet supplerende spørgsmål om sagen. Udtalelsen har denne ordlyd: "Spørgsmål 10. Idet henvises til Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 1, 2 og 6, bedes Retslægerådet oplyse, hvorvidt patienten havde hævelse af tredje fingers grundled, smerter fra tredje højre finger, som kan brede sig til underarmen, fomemmelse af at tredje højre finger er i vejen, tendens til låsning af tredje højre finger ved mellemledet, forstyrret finmotorik i højre hånd, en fornemmelse af mindre følsomhed på radialsiden af tredje fingers blomme og kraftned-

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 Sag 174/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Krebs) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 7-2960/2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008:

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008: Retten i Herning Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS 3-1384/2008: N mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Under

Læs mere

Funktionsattest ASK 350 Fingre

Funktionsattest ASK 350 Fingre Funktionsattest ASK 350 Fingre Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:.. Arbejdsskadestyrelsens journalnr.: Skadedato:.

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens RETTEN i ESBJERG Udskrift dornbogen DOM Afsagt den 25. marts 2014 i sag nr. BS l/2013: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens Under denne sag der er anlagt medfør af retsplejelovens

Læs mere

FP 450 Funktionsattest Fingre

FP 450 Funktionsattest Fingre FP 450 Funktionsattest Fingre Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen,

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 26. marts 2009 i sag nr. BS /2007:

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 26. marts 2009 i sag nr. BS /2007: Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. marts 2009 i sag nr. BS 1-2000/2007: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2., 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007:

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: A mod Lægemiddelskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2., 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

FP 450 Funktionsattest Fingre

FP 450 Funktionsattest Fingre FP 450 Funktionsattest Fingre Udfyldes af forsikringsselskabet/rekvirenten Navn: CPR-nr.: Stilling: Skadenr.: Skadedato: Udfyldes af den undersøgende læge 1 Diagnose angivet på dansk og latin Diagnose

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Retten i Holbæk. 'SAN t2 ^f"^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS /2007: Udskrift af dombogen DOM

Retten i Holbæk. 'SAN t2 ^f^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS /2007: Udskrift af dombogen DOM Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM 'SAN t2 ^f"^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS 4-2321/2007: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24. april 2009, handler om, hvorvidt

Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24. april 2009, handler om, hvorvidt RETTEN PÅ BORNHOLM Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2009 i sag nr. BS 131/2009: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaflet 43 1161 København K Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24.

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 Sag 103/2010 (1. afdeling) A (advokat Joan Vollertsen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I tidligere instans

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring 1 Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring Lægens navn Speciallæge i ortopædkirurgi X-købing Sygehus 0000 X-købing Til Rekvirent Adresse Postnummer By X-købing den dd.mm.åå Vedrørende: Speciallægeerklæring

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Fjernelse af hovedet af albuebenet (Darrach)

Fjernelse af hovedet af albuebenet (Darrach) Patientinformation Fjernelse af hovedet af albuebenet (Darrach) Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag Underarmen har to knogler, spolebenet (radius) og

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

Funktionsattest ASK 440 Fodled

Funktionsattest ASK 440 Fodled Funktionsattest ASK 440 Fodled afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2016 i sag nr. BS 2C-217/2015: mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidl. Patientskadeankenævnet) Finsensvej 15 2000

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling KEN nr 9475 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-5012-56987 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 Sag 231/2015 (1. afdeling) Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

som følge af behandlingen på Privathospitalet Hamlet fra den 24. august 2010 og frem var forældet.

som følge af behandlingen på Privathospitalet Hamlet fra den 24. august 2010 og frem var forældet. Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. september 2017 i sag nr. BS 6-1149/2016: 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Patientskadeankenævnet har pligt til at

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Patientskadeankenævnet har pligt til at Retfen i rhus DOM fsagt den 25. maj 2009 af Retten i rhus, 1. afdeling BS 1-2014/2007: ' (advokat Thomas Ghiladi) mod Patientskadeankenævnet Vhnmelskaftet43,2. 1161 København K (Kammeradvokaten) Sagens

Læs mere