Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling"

Transkript

1 Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 2017

2 Resumé Fritids- og klubområdet er under forandring. Folkeskolereformens længere skoledage er et af de forhold, som har haft betydning for denne forandringsproces, der bl.a. har medført en debat om kvaliteten af fritids- og klubtilbuddene. Dette notat handler om, hvad der ifølge litteratur på området kendetegner fritids- og klubtilbud af god kvalitet, med fokus på, hvad der skal til, for at tilbuddene kan skabe trivsel og udvikling hos børn og unge. Notatet beskriver fem kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud: 1 Alle børn og unge har mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber. 2 Den pædagogiske praksis giver mulighed for fri tid med legende samvær og lærende processer. 3 Børn og unge har medindflydelse på organiseringen af hverdagen i tilbuddene. 4 Personalet indsamler systematisk viden om børns og unges trivsel og perspektiver og deler den med hinanden. 5 Personalet samarbejder med andre fagprofessionelle og forældre på tværs af børns og unges livsarenaer. Notatet beskriver også strukturelle forhold, som ifølge forskning har betydning for kvalitet inden for dagtilbuds- og skoleområdet, og som dermed kan have betydning for kvaliteten i fritids- og klubtilbud. Det er forholdene normering og gruppestørrelse/klassestørrelse, fysiske rammer, personalets uddannelse og efteruddannelse samt pædagogisk ledelse. De strukturelle forhold er beskrevet med inspiration fra forskning på dagtilbuds- og skoleområdet, da de ikke er tilstrækkelig belyst i den fremsøgte litteratur om fritids- og klubområdet. Notatet bygger på skandinavisk faglitteratur og forskning fra perioden Det indgår som en forundersøgelse i en større undersøgelse af børns og unges brug af fritids- og klubtilbud bestilt af Undervisningsministeriet, hvor notatet skal danne grundlag for den større undersøgelses kvalitative og kvantitative dele. Den større undersøgelses overordnede formål er at bidrage med viden om udviklingen inden for både børns og unges brug og kvaliteten af fritids- og klubtilbud, efter at folkeskolereformen trådte i kraft i Indledning I Danmark har vi en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af fritids- og klubtilbud efter skole, men det er også en tradition, som er under forandring, bl.a. som følge af folkeskolereformens længere skoledage. I den offentlige debat har der derfor været et fokus på, hvordan den længere skoledag påvirker børns og unges brug af fritids- og klubtilbud og ikke mindst den pædagogiske kvalitet i tilbuddene. Kvalitet kan og vil komme til udtryk på mange forskellige måder i den pædagogiske praksis i fritids- og klubtilbud. I dette notat præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) litteraturens bud på, hvad der kendetegner fritids- og klubtilbud af god kvalitet, med fokus på, hvad der skal til, for at tilbuddene kan skabe trivsel og udvikling hos børn og unge. Notatet indgår som en del af EVA s større undersøgelse af børns og unges brug af fritids- og klubtilbud med fokus på børn og unge, der går i klasse. Kendetegnene ved god kvalitet skal danne grundlag for undersøgelsens kvalitative og kvantitative dele. Notatet er udarbejdet på baggrund af skandinavisk faglitteratur, evalueringer og videnskabelige forskningspublikationer på området fra de sidste 20 år 1. Fritids- og klubtilbuds historiske baggrund I Danmark har fritids- og klubtilbud for børn og unge i klasse en lang historie bag sig en historie, der udspringer af et socialpædagogisk sigte på at skabe bedre forhold for børn og unge i udsatte positioner. Det socialpædagogiske arbejde præger i dag fortsat fritids- og klubområdet, 1 Læs mere om afgrænsning og udvælgelse af litteratur i afsnittet Litteratursøgning på side 5. Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 2

3 der dog i årenes løb har ændret sig fra at være tilbud for de få og udsatte til i dag at være almene tilbud til alle børn og unge med fokus på at understøtte deres udvikling og evne til at indgå i fællesskaber (Ankerstjerne 2010b; Langager 2009). Ligesom fritids- og klubtilbud er gået fra at være tilbud, der i langt højere grad adskilte sig fra skolen og blev til netop i modsætning til skolen som del af børnenes frie tid til i dag at være tilbud, der lapper ind over og bliver tænkt både i forlængelse af og som indspark til læring i skolen (Larsen 2015). Det medvirker til, at fritids- og klubtilbud er under forandring. Forløberne for de første fritidshjem blev oprettet som en konsekvens af industrialiseringen, hvor arbejderklassens kvinder fik arbejde i industrien. Det betød, at børnene fik behov for erstatninger for hjemmet, der kunne forhindre, at de strejfede om på gaderne eller blev kriminelle. Der blev derfor etableret fortsættelsesasyler de senere fritidshjem som opholdssteder i form af pasnings- og omsorgsforanstaltninger efter skoletid for de socialt dårligst stillede børn (Allerup et al. 2003; Højholt et al. 2014). Fritidshjemmet har desuden fra begyndelsen indeholdt en pædagogisk dimension gennem det at skabe gode og inspirerende indendørs og udendørs rammer, hvor børn i samspil med voksne og andre børn kan tilegne sig viden og skabe relationer til kammerater (Ankerstjerne 2010b). I midten af 1980 erne blev det muligt for skolerne at oprette egne skolefritidsordninger (SFO er) og tilbyde pasningsmulighed efter skoletid i skoleregi. SFO erne blev hurtigt mere udbredte end fritidshjemmene. Klubberne har som fritidshjemmene også historisk set et socialpædagogisk sigte med det formål at skabe et alternativ til triste baggårde og kriminalitet (BUPL 2002). De første fritids- og ungdomsklubber blev oprettet i 1920 erne, og ligesom det gjorde sig gældende for fritidshjemmene, steg efterspørgslen efter klubberne, i takt med at kvinderne i stigende grad kom på arbejdsmarkedet fra slutningen af 1950 erne (Allerup et al. 2003; BUPL 2012; Larsen 2015). Klubberne havde som noget nyt fokus på at skabe kultur sammen med børn og unge gennem teater, musik og andre former for kreative udtryksformer ligesom det at blive dannet som medborgere ind i fællesskabet var og fortsat er i fokus (BUPL 2012). Fra 1980 erne, hvor den økonomiske krise kradsede, tog det opsøgende arbejde og samarbejdet med andre klubber og andre faggrupper fart. Klubberne har desuden en lang tradition for at samarbejde med idræts- og foreningslivet (ibid.). Fritids- og klubtilbuddenes historie har været med til at forme forståelserne af, hvad kvalitet i tilbuddene er i dag set i relation til børns og unges trivsel og udvikling. Det gælder bl.a. det nutidige fokus på det socialpædagogiske og opsøgende arbejde, børns og unges frie tid, deres opbygning af sociale relationer samt deres dannelse til medborgere. Det lovgrundlag, som fritids- og klubtilbuddene bygger på, er et andet forhold, der også indvirker på forståelser af kvalitet i den pædagogiske praksis i tilbuddene. Lovgivning om fritids- og klubtilbud Kommuner kan oprette og drive fritids- og klubtilbud på fire lovgrundlag nemlig bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), bekendtgørelse af lov om folkeskolen (folkeskoleloven), bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven) og bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven). Private foreninger kan desuden oprette og drive klubber efter bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). I dette notat ser vi nærmere på dagtilbudsloven, folkeskoleloven og ungdomsskoleloven, da det er tilbud, som drives under denne lovgivning, der indgår i undersøgelsen Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud, som notatet skal være med til at kvalificere gennemførelsen af. Oversigt over fritids- og klubtilbud og deres lovgrundlag 2 : Skolefritidsordning (SFO) drives i henhold til folkeskoleloven (0.-3. klasse). SFO 2 drives i henhold til folkeskoleloven (4.-6. klasse). SFO 3 drives i henhold til folkeskoleloven (7.-9. klasse). 2 Klassetrinene, som de forskellige tilbud henvender sig til, kan variere i nogle kommuner. Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 3

4 Fritidshjem drives i henhold til dagtilbudsloven (0.-3. klasse). Fritidsklub drives i henhold til dagtilbudsloven (4.-6. klasse). Juniorklub drives i henhold til ungdomsskoleloven (4.-6. klasse). Ungdomsklub drives i henhold til enten dagtilbudsloven, ungdomsskoleloven, folkeoplysningsloven eller serviceloven (7.-9. klasse). Det betyder, at de lovgivningsmæssige bestemmelser om mål og indhold er forskellige blandt fritids- og klubtilbuddene. Hvad angår formåls- og indholdskrav, har fritidshjem og klubtilbud drevet under dagtilbudsloven hver især en selvstændig formålsbestemmelse i lovgivningen. SFO er for klasse drives alle af en overordnet formålsbestemmelse for folkeskolen med tilhørende krav om mål og indholdsbeskrivelser. Endelig har ungdomsklubber drevet under ungdomsskoleloven også en overordnet formålsbestemmelse for ungdomsskolen. Detaljeringsgraden er forskellig lovgivningerne imellem, hvilket betyder, at de forståelser af kvalitet, der ligger til grund for hver lovgivning, og som knytter sig til kendetegn ved kvalitet i den pædagogiske praksis i fritids- og klubtilbud, fremgår tydeligere i noget lovgivning. Hvor der er sammenhæng til den anvendte litteratur, er lovgivningen nævnt under de forskellige kendetegn ved kvalitet. Fem kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud Kvalitet i den pædagogiske praksis i fritids- og klubtilbud kan med udgangspunkt i faglitteratur og forskning på området beskrives ved hjælp af fem kendetegn, der har en positiv betydning for børns og unges trivsel og udvikling. Fritids- og klubtilbud af høj kvalitet har følgende kendetegn: 1 Alle børn og unge har mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber. 2 Den pædagogiske praksis giver mulighed for fri tid med legende samvær og lærende processer. 3 Børn og unge har medindflydelse på organiseringen af hverdagen i tilbuddene. 4 Personalet indsamler systematisk viden om børns og unges trivsel og perspektiver og deler den med hinanden. 5 Personalet samarbejder med andre fagprofessionelle og forældre på tværs af børns og unges livsarenaer. Kendetegnene ved kvalitet vil i praksis overlappe hinanden og potentielt være forudsætninger for hinanden. Kendetegnene er beskrevet, så de går på tværs af aldersspændet mellem børn og unge i fritidshjem og SFO for børn i klasse i den ene ende af aldersskalaen og klubtilbuddene i den anden ende. Dog er der områder, hvor litteraturen peger på forhold, der særligt knytter sig til kvalitet for hhv. de yngste børn og de større børn og unge. Det hænger bl.a. sammen med, at fritidstilbud for de yngste børn er et pædagogisk tilbud med en pasningsfunktion, hvor det bliver kontrolleret, hvornår børnene kommer og går, mens fritids- og ungdomsklubber for de større børn og unge er pædagogiske tilbud med frit fremmøde, hvor de kan komme og gå alt efter lyst og behov. Der, hvor kendetegnene for kvalitet varierer for de forskellige aldersgrupper, fremgår det af notatet. Personalets uddannelsesniveau er ikke en del af kendetegnene ved kvalitet, da den fremsøgte litteratur på fritids- og klubområdet ikke giver anledning til at skrive dette forhold frem. Derfor bruger vi konsekvent betegnelsen personale i notatet. Dog indgår personalets uddannelse og efteruddannelse som strukturelle forhold, der kan have betydning for kvalitet på området, i notatets afsluttende afsnit sammen med forholdene normering og gruppestørrelse/klassestørrelse, fysiske rammer samt pædagogisk ledelse. Afsnittet tager afsæt i forskning på dagtilbuds- og skoleområdet. Litteratursøgning Til at udarbejde de fem kvalitetskendetegn er der søgt efter litteratur på bibliotek.dk og i Det Administrative Biblioteks biblioteksdatabase Netpunkt. Derudover er der foretaget en såkaldt hånd- Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 4

5 søgning på nettet med det formål at indfange publikationer fra forskningsinstitutioner, faglige organisationer og andre med relevans for emnet, og der er forespurgt hos Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige. Undervisningsministeriet har endvidere suppleret med forslag til litteratur. Der er søgt efter videnskabelige publikationer, faglitteratur, lærebøger, rapporter og evalueringer fra perioden udgivet på de skandinaviske sprog dansk, svensk og norsk. Grunden til, at det er skandinavisk litteratur, der danner afsæt for identifikation af kendetegn ved kvalitet, er, at vi i Norden har en særlig indretning af vores skole- og fritidstilbud, som gør det relevant at kigge på litteratur fra disse lande. I udvælgelsen af litteratur er der lagt vægt på relevans for det fritids- og klubpædagogiske felt. Mere specifikt er der blevet foretaget en afgrænsning til følgende søgeord: Fritidspædagogik/Klubpædagogik Børn/Unge SFO/Skolefritidsordning/Fritidshjem/Fritidstilbud/Ungdomsklub/Klub Trivsel/Kvalitet/Udvikling/Læring/Læreprocesser Fællesskab/Overgang/Interaktion/Børneperspektiv/Medbestemmelse/Medindflydelse/Inddragelse/Demokrati/Kompetence/Aktivitet/SDQ/Forældresamarbejde Børnemiljø/Børnemiljøvurdering/Udemiljø/Indemiljø Uddannelse/Efteruddannelse/Videreuddannelse Normering/Forberedelsestid. I alt 220 titler blev identificeret som muligt relevante efter første sortering af søgningerne. Cirka 60 af disse titler blev udvalgt til nærmere screening. Hovedkriteriet for screeningen har været litteraturens relevans med fokus på udgivelser, der bidrager til at besvare det spørgsmål, undersøgelsen stiller om kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud set i relation til børns og unges trivsel og udvikling. En gruppe af eksperter 3 med viden om pædagogisk praksis i fritids- og klubtilbud har bidraget til den endelige udvælgelse af litteratur. Der er inkluderet i alt 49 referencer i notatet. Disse publikationer udgør i samspil med den gældende lovgivning på området det vidensgrundlag, som dette notat bygger på. Notatet er ikke udtømmende for den litteratur, der findes på området. Derfor kan der være kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud, som ikke er identificeret. Den senere kvalitative undersøgelse vil bidrage til at uddybe og nuancere kendetegnene for kvalitet og give konkrete billeder af, hvad der spiller ind på kvalitet set i forhold til børns og unges trivsel og udvikling. Ud over at bidrage til udvælgelse af litteraturen har ekspertgruppen kvalificeret identifikation af kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud. 1) Alle børn og unge har mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber Litteraturen peger overordnet på følgende: Fritids- og klubtilbud skaber gode betingelser for, at børn og unge får mulighed for at indgå i konstruktive sociale relationer og fællesskaber med plads til alle. Aktiviteter, der tager udgangspunkt i børns og unges interesser og det, de er engagerede i, er et væsentligt element i at fremme deltagelsesmuligheder. Karakteristika ved gode deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber: Børn og unge bliver understøttet i at udvikle gode måder at deltage i fællesskaber på, hvor alle føler, at de hører til. 3 Eksperterne er: Pia Vingaard, leder af Klub Cassiopeia i Frederiksberg Kommune, Ulla Visbech, tidligere SFO-leder og nuværende chef for pædagogik og undervisning i Esbjerg Kommune, Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder på University College Sjælland, Andy Højholdt, lektor ved Institut for Skole og Læring på Professionshøjskolen Metropol, og Pernille Hviid, lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 5

6 Aktiviteter bruges til at fremme deltagelsesmuligheder, ved at de organiseres med udgangspunkt i det, børn og unge interesserer sig for og kan være fælles om. Personalet gør det overskueligt for børn og unge i udsatte positioner at deltage i fællesskabet ved at formidle regler og normer for samspil og tydeliggøre organisering af aktiviteter. Personalet har en anerkendende og tolerant tilgang i arbejdet med at understøtte børns og unges fællesskaber. Uddybende pointer fra litteraturen: Litteratur fremhæver, at det at være med i fællesskabet gør det meningsfuldt for børn og unge at være i fritids- og klubtilbuddet (Hviid 2006; Hviid 2012; Juhl 2012). Børns og unges muligheder for at danne sociale relationer og indgå i fællesskaber er imidlertid påvirket af de betingelser, som fritids- og klubtilbuddene stiller til rådighed. Derfor er det helt centralt, at personalet arbejder med at støtte børnene og de unge i at indgå i konstruktive fællesskaber, hvor alle føler, at de hører til. Det indebærer, at personalet ser nysgerrigt på de sociale dynamikker, som barnet eller den unge indgår i, og på den baggrund arbejder med at skabe, understøtte og fastholde deltagelsesmuligheder (Højholdt & Sederberg 2014; Højholt et al. 2014). Fritids- og klubtilbud kan spille en vigtig rolle for de børn og unge, som har svært ved at deltage i skolens undervisning, fordi personalet her ser barnet og den unge i en anden kontekst og får adgang til en viden om det, de er engageret i socialt og personligt (Ambs-Thomsen 2013; Falkner & Ludvigsson 2016; Højholt et al. 2014; Stanek 2014). Aktiviteter kan ifølge litteratur være med til at fremme børns og unges deltagelsesmuligheder i hverdagen, hvis de organiseres med udgangspunkt i noget, som børnene eller de unge interesserer sig for og kan være fælles om (Hviid 2006; Højholt et al. 2014). Samtidig giver aktiviteter mulighed for at udvide og bygge videre på børnenes og de unges engagementer og interesser (Mørch 2012). Børn finder hinanden ved at deltage i aktiviteter, og personalet får gennem aktiviteter indsigt i, hvad der er på spil for børnene i deres relationer til hinanden. Den viden kan personalet bruge til at forbinde børn gennem det at udvikle nye aktiviteter, der tilgodeser gode sociale relationer gerne på tværs af alder, da der er et udviklingspotentiale i at engagere sig i samspil med dem, man som yngre ser op til, og dem, man som ældre kan tage sig af (Hviid 2002; Hviid 2012). Når børnene når klubalderen, fremhæver litteratur, at aktiviteter, der tager udgangspunkt i de unges interesser, kan tiltrække dem til klubben. Digitaliseringen af ungdomskulturen har medført, at det er blevet lettere for børn og unge at holde kontakten til vennerne uafhængigt af tid og rum de kan nu fx sms e og aftale at mødes, hvor det før var klubben, der dannede afsæt for mødet med vennerne. Ligesom der i dag er flere fritidsaktiviteter at vælge imellem end tidligere. Aktiviteter kan altså være med til at gøre klubberne attraktive for de unge, hvor det dog fortsat er opbygning af relationer og det basale i at få skabt et fællesskab blandt de unge, der er en forudsætning for at igangsætte aktiviteter (Ambs-Thomsen 2013; Langager 2009; Middelboe 2012; Stenum & Nielsen 1997). Nogle børn har svært ved at finde ind i det sociale liv i fritidstilbuddet og i den sociale mangfoldighed, hvor der sker meget på en gang og på et stort areal. Samtidig er det svært at blive fundet, hvis ingen ved, hvad man har lyst til at være med i eller med hvem. Personalet kan gøre det mere overskueligt for børn i udsatte positioner at finde ind i fællesskabet ved at formidle de regler og normer, der styrer samspillet. Hvis et barn ikke er bevidst om regler og normer, har det nemlig svært ved at deltage i fællesskabet og risikerer at stå udenfor. Det oplever børnene som det værste, der kan ske (Falkner & Ludvigsson 2016; Hviid 2006; Kousholt 2012; Smedsplass 2016). Litteratur viser også, at jo mere gennemsigtig strukturen og organiseringen af aktiviteter er, jo bedre muligheder er der for at deltage, hvilket særligt gælder for børn i udsatte positioner. Gennemsigtighed i struktur og organisering kan fx understøttes ved at orientere om, hvilke aktiviteter det er muligt at deltage i samt hvor og hvornår (Ankerstjerne 2010b; Smedsplass 2016). Litteratur peger samtidig på, at inkluderende fællesskaber er præget af anerkendende, tolerante, tydelige og tillidsskabende voksne, der har fokus på at understøtte fællesskabet (Ambs-Thomsen 2013; Nielsen 2006; Smedsplass 2016). Der lægges derudover vægt på, at den voksne er fortrolig og støttende, rådgivende og engageret, særligt i forhold til børn og unge i udsatte positioner (Ambs-Thomsen 2013; BUPL & Ungdomsringen 2005). Relationen mellem den voksne og barnet eller den unge er altså væsentlig. Hvor det i nogle tilfælde er sværere at opbygge en relation til Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 6

7 barnet eller den unge, kan personalet vise interesse for det, som de er optaget af, vise omsorg og involvere sig i leg eller spil samt inddrage dem i opgaver og derigennem skabe deltagelsesmuligheder (Juhl 2012; Stanek 2014). Lovgivningen peger på følgende: Det vigtige ved at have fokus på fællesskabet i det pædagogiske arbejde er beskrevet i formålskravene for fritidshjem, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til børn og unge under dagtilbudsloven. Fritidshjem og klubber skal nemlig arbejde for at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. På tværs af lovgivningen på fritids- og klubområdet med undtagelse af bekendtgørelsen for ungdomsklubber er der desuden et fokus på at involvere og aktivere børn og unge, der har brug for en særlig indsats eller særlig støtte. 2) Den pædagogiske praksis giver mulighed for fri tid med legende samvær og lærende processer Litteraturen peger overordnet på følgende: Legende samvær handler om den frie tid til i fællesskaber at lege, afprøve og udforske med plads til det kreative, det skabende og forestillingsevnen. Legende samvær og frirummet til ikke at skulle noget bestemt er væsentlige elementer i fritids- og klubpædagogikken og har en værdi i sig selv. Samtidig er det legende samvær og den fri tid forbundet med forskellige læreprocesser og udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Karakteristika ved en pædagogisk praksis, der giver plads til fri tid med legende samvær og lærende processer: Der er rum og mulighed for børns og unges frie og spontane legende samvær. Personalets rolle er direkte og indirekte at støtte det legende samvær og derigennem gøre legen attraktiv og sikre også de børns deltagelse, som kan have svært ved at indgå i legen. Personalet arbejder med børns og unges læreprocesser som del af det legende samvær, der bl.a. understøtter børns og unges udvikling af personlige og sociale kompetencer. Uddybende pointer fra litteraturen: Litteratur pointerer, at leg og legende samvær har en værdi og er meningsfuld i sig selv (Ankerstjerne 2010b; Bjerresgaard et al. 2009; Falkner & Ludvigsson 2016; Larsen 2015). Det legende samvær er spontant og kan ikke bestemmes og reguleres udefra, samtidig med at det er lystbetonet, frivilligt og noget, børnene selv bestemmer over (Ankerstjerne 2010a; Ankerstjerne 2010b; Bjerresgaard et al. 2009). Det understøttes af den frie tid som et pusterum fra undervisning og organiserede fritidsaktiviteter. Fritidstilbud har her særegne legebetingelser i form af bl.a. udstrakt tid og varierede legemiljøer og -redskaber, der giver plads til at udforske, afprøve og skabe ting, som understøtter børns og unges kreativitet og forestillingsevne. Desuden er der mange andre børn at lege med, hvor det legende samvær understøtter barnets sociale udvikling (Ankerstjerne 2010a; Bjerresgaard et al. 2009; Smedsplass 2016). Det legende samvær udspiller sig forskelligt afhængigt af børnegruppen og børnenes alder, hvor det for større børn og unge bl.a. kan foregå gennem rollespil og boldspil. Samtidig med at det legende samvær er en tid, børnene selv bestemmer over, giver de dog udtryk for, at de sætter pris på vokseninitierede aktiviteter som del af det legende samvær. Børn giver udtryk for, at de ikke (kun) vil bestemme selv, men at de også gerne vil lave noget spændende og startes og fanges af personalet (Bjerresgaard et al. 2009; Hviid et al. 2012; Højholt et al. 2014). Derudover kan personalet understøtte det legende samvær ved at være tilgængelige og iagttage og støtte de børn, der har svært ved at komme i gang med en leg eller fastholde sig i en leg (Ankerstjerne 2010b; Smedsplass 2016). Børn lærer gennem leg og det, legen fører med sig (Bjerresgaard et al. 2009; Falkner & Ludvigsson 2016). På den måde er legende samvær og lærende processer indbyrdes forbundne, og det er ikke et spørgsmål om enten-eller (Hviid 2012; Juhl 2012). De læreprocesser, som fritids- og Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 7

8 klubtilbud giver anledning til, bl.a. gennem leg, sker i fællesskab og med udgangspunkt i børnenes og de unges interesser og nysgerrighed (Ankerstjerne 2010a; Falkner & Ludvigsson 2016). De lærende processer støtter fx op om udvikling af børnenes og de unges livsførelse, demokratiske deltagelse i fællesskaber samt udvikling af personlige og sociale kompetencer (Larsen & Mørch 2007). Læreprocesserne er på den ene side spontane og frivillige og følger ikke et bestemt skema eller et opsat smalt mål (Ankerstjerne 2010a; Falkner & Ludvigsson 2016; Hviid 2012; Højholt et al. 2014; Juhl 2012). På den anden side kan læreprocesserne også være rammesat og initieret af personalet, bl.a. med fokus på udvikling af børnenes og de unges sociale kompetencer som en del af arbejdet med udviklende og inkluderende fællesskaber. Litteratur om klubområdet beskriver dog, at de lærende processer først og fremmest sker i et frirum som det også gør sig gældende for det legende samvær der i høj grad er styret af de unge selv. De unge er bl.a. her optaget af det at blive bedre til noget som en del af at lære at mestre dvs. selv at kunne forvalte deres livsbane (Larsen & Mørch 2007; Larsen 2015). 3) Børn og unge har medindflydelse på organiseringen af hverdagen i tilbuddene Litteraturen peger overordnet på følgende: Fritids- og klubtilbud giver børn og unge medbestemmelse og medindflydelse på udformningen af hverdagen med dens tilbud og aktiviteter, hvorigennem de samtidig bliver dannet som demokratiske medborgere. Det indebærer at skabe rammerne for sociale kontekster, hvori børn og unge kan prøve sig frem og opleve konsekvenserne, når de selv forvalter deres tid og valg ligesom børn og unge skal have mulighed for at fremføre alternativer til den hverdag, personalet tilrettelægger. Karakteristika ved børns og unges medindflydelse på organiseringen af hverdagen i fritids- og klubtilbud: Børn og unge har medindflydelse gennem forskellige kanaler på beslutninger, tilbud og aktiviteter i hverdagen. Børns og unges perspektiver er et væsentlig afsæt for at give dem medindflydelse på organiseringen af hverdagen i fritids- og klubtilbud. Uddybende pointer fra litteraturen: I litteraturen bliver børns og unges medbestemmelse og medindflydelse på deres hverdag i fritidsog klubtilbuddet fremhævet som vigtig. Både som en ret for barnet og som led i en dannelsesproces til medborgere i et demokratisk samfund (Falkner & Ludvigsson 2016; Mørch 2012). Det kan handle om børn og unges rettigheder til at være med til at skabe og vælge de aktiviteter, de deltager i. FN s Børnekonvention bliver skrevet frem som et centralt dokument i det pædagogiske arbejde med at understøtte børns og unges medbestemmelse, da konventionen understreger, at barnet har ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres, samtidig med at samfundet er forpligtet til at sikre barnets interesser, når der træffes beslutninger (EVA 2009; FN s Børnekonvention1989; Hviid 2002). Dvs. at børns meninger ifølge konventionen skal inddrages i beslutninger og forhold, der vedrører deres liv. Som et afsæt for at give børn og unge medbestemmelse og medindflydelse på udformningen af hverdagen peger litteratur på, at personalet må søge, indsamle og gøre brug af børnenes og de unges perspektiver til at få indsigt i, hvordan de oplever hverdagen i fritidshjemmet, SFO en eller klubben (Stanek 2010). Det handler ikke bare om at spørge om, hvad børnene har mest lyst til at lave, men om at udforske børne- og ungelivet fra deres særlige perspektiver, fx ved at følge deres bevægelser rundt i fritids- og klubtilbuddet, eller ved at de tegner eller tager fotos af det, der er betydningsfuldt for dem i hverdagen (Ankerstjerne 2010b; Schwartz & Clark 2017). Ved at gå på opdagelse i børns og unges oplevelser kan personalet sammen med børnene og de unge indrette og justere praksis i hverdagen, så den imødekommer deres trivsel og udvikling (Schwartz & Clark 2017). Samtidig peger litteratur på, at medbestemmelse er noget, der skal læres gennem det at lære selv at administrere sin fritid og mestre sit liv (Højholt et al. 2014; Stenum & Nielsen 1997). Fritids- og Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 8

9 klubtilbuddene er ikke så tæt strukturerede af voksne som skolen og samtidig ikke så overskuelige, som hjemmene er. Det betyder, at der er særlige betingelser for børns og unges udvikling af livsførelse her. Børn og unge skal finde deres egen vej i de mange muligheder og vælge, hvad der er relevant for dem i fritids- og klubtilbuddet (Højholt et al. 2014). Det indebærer, at personalet må organisere hverdagen, så børn og unge gennem forskellige kanaler fx børnemøder får mulighed for at fremføre alternativer til den hverdag, personalet har tilrettelagt (Falkner & Ludvigsson 2016). Mens fritids- og klubtilbud ofte fremhæves for de særlige muligheder for at lade børnene og de unge være deltagere i beslutninger, som vedrører hverdagen i fritids- eller klubtilbuddet, peger litteraturen dog samtidig på, at deltagelsen kan være vilkårlig og ikke altid tilstrækkelig. Personalets tid går først og fremmest med at organisere hverdagen og de aktiviteter, der tilbydes. Samtidig er der strukturelle forhindringer for medbestemmelse som fx gruppens størrelse, eller at børnene bliver flyttet til andre lokaler i løbet af dagen. Det betyder, at der ikke altid er meget plads til børnenes egne valg (Falkner & Ludvigsson 2016). Lovgivningen peger på følgende: På tværs af lovgivningen på fritids- og klubområdet er der fokus på, at børn og unge opøver forståelse af og evne til at indgå i et demokratisk samfund. I den forbindelse bliver der med forskellige ord i folkeskoleloven, i bekendtgørelsen for SFO er samt i formålsbestemmelserne for fritidshjem og klubber under dagtilbudsloven lagt vægt på, at børn og unge skal have medbestemmelse og medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i tilbuddene. Fritidshjem under dagtilbudsloven skal samtidig udarbejde en børnemiljøvurdering, der indeholder en kortlægning af fritidshjemmets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø en vurdering, der skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan. Som led i udarbejdelsen af børnemiljøvurderingen skal børns oplevelser af børnemiljøet inddrages alt efter deres alder og modenhed. Det understreger et fokus på at give børnene medindflydelse på udformningen af hverdagen. 4) Personalet indsamler systematisk viden om børns og unges trivsel og perspektiver og deler den med hinanden Litteraturen peger overordnet på følgende: Fritids- og klubtilbud af høj kvalitet er kendetegnet ved, at personalet systematisk indsamler og deler deres viden om børns og unges trivsel, udvikling, sociale relationer og perspektiver på hverdagen i fritids- og klubtilbuddet. Den viden kan de bruge, når de tilrettelægger aktiviteter, sammensætter grupper og arbejder relationelt med børnene og de unge. Karakteristika ved en praksis, hvor personalet systematisk indsamler viden og deler den med hinanden: Personalet har fokus på alle børn og unge i gruppen ved at indhente viden om deres interesser, samspil og måder at deltage på. Personalet sætter egne forforståelser til side for at give plads til børns og unges oplevelser af fritids- og klubtilbuddet. Der afsættes tid til, at personalet systematisk kan indsamle og dele viden om børnene og de unges samspil og engagementer. Uddybende pointer fra litteraturen: Personalet får vigtige indsigter i børns og unges oplevelsesverdner ved at gå på opdagelse i deres perspektiver på hverdagen i fritids- og klubtilbuddene og iagttage og fortolke børnenes og de unges samspil, engagementer og måder at deltage på. De indsigter kan personalet bruge til at tilrettelægge og motivere til bestemte aktiviteter, til at sammensætte børnegrupper på baggrund af viden om fælles interesser og til at have dialog med kolleger (Højholt et al. 2014; Mørch 2012). Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 9

10 Opmærksomheden på, hvordan tingene ser ud fra børnenes og de unges perspektiver, fører ofte til overvejelser om alle de ting, voksne tager for givet fx det, at man som barn henter en voksen, hvis der er problemer, men som børnene måske ikke nødvendigvis tager for givet og derfor skal have hjælp til at gøre (Højholt et al. 2014). Det betyder, at personalet må arbejde aktivt med egne forforståelser som en del af det at være åben over for, hvad der er på spil for børnene og de unge (Schwartz & Clark 2017; Warming 2011). Når personalet arbejder systematisk med at gå på opdagelse i alle børns og unges oplevelsesverdner og perspektiver, bliver også de stille børn og unge set, hørt og tilgodeset. Ved at anvende systematiske metoder (fx trivselssamtaler, børneinterview og registrering af deltagelse i aktiviteter) til at identificere børn og unge, der har en perifer placering i de indbyrdes relationer, kan den indhentede viden bruges til at modvirke potentielt ekskluderende processer (EVA 2012). Det er væsentligt, at personalet har mulighed for at udveksle betragtninger og viden løbende såvel uformelt som formelt om, hvordan børnenes og de unges fællesskaber og måder at deltage på ser ud til at fungere lige nu, og om de ting, der brænder på (Højholt et al. 2014; Falkner & Ludvigsson 2016). Det kræver dog, at der afsættes tid til det i hverdagen ligesom en systematik med hensyn til vidensdelingen understøtter, at den finder sted (EVA 2012). 5) Personalet samarbejder med andre fagprofessionelle og forældre på tværs af børns og unges livsarenaer Litteraturen peger overordnet på følgende: Det er en pædagogisk opgave på tværs af institutioner og sektorer at lære børn at organisere socialt liv i forskellige sammenhænge. Tværprofessionelt samarbejde er væsentligt, da børns og unges deltagelse, trivsel og udvikling har stor betydning hele dagen og går på tværs af professionelle opdelinger, organiseringer og fagligheder. Det handler dels om et samarbejde mellem personale i fritids- og klubtilbud og lærere i skolen og dels om et bredt samarbejde med andre aktører. Karakteristika ved samarbejde på tværs af børns og unges livsarenaer: Det tværprofessionelle samarbejde bidrager med forskellig viden til et helhedsorienteret syn på at skabe muligheder for deltagelse, trivsel og udvikling. Der er rum, rammer og plads til afklaring og refleksion i samarbejdet på tværs. Klubtilbud spiller en vigtig rolle i det forebyggende og det uddannelsesrettede arbejde. Der samarbejdes aktivt med forældre som en vigtig ressource om barnet og den unges trivsel og udvikling. Uddybende pointer fra litteraturen: Børn og unge har en kompleks hverdag med skift med hensyn til lokaler og steder, skift med hensyn til voksne med forskellig optik og med en social mangfoldighed af børn og unge (Falkner & Ludvigsson 2016). I det tværprofessionelle samarbejde bidrager bl.a. lærere i skolen og personale i fritids- og klubtilbud med forskellig viden om børnenes og de unges liv. Litteratur lægger vægt på, at de forskellige faggrupper sætter ord på, at de har forskelligt syn på børn, udvikling og læring og øger bevidstheden om, at det tværprofessionelle samarbejde netop handler om at bidrage med forskellig viden om børnene og de unge og deres liv på tværs af arenaer (Bjerresgaard et al. 2009; Falkner & Ludvigsson 2016; Højholt et al. 2014). På den måde kan der opbygges et helhedsorienteret syn på det at skabe muligheder for deltagelse set i en sammenhæng mellem fx undervisning og fritids- og klubtilbud (Højholdt & Sederberg 2014). Samarbejdet kan derved modarbejde en opsplitning mellem det sociale og det læringsmæssige (Højholt et al. 2014). Videndeling på tværs af skole og fritids- og klubtilbud gør det muligt at ændre på fastlåste billeder af et barn eller en ung i en udsat position, at inspirere hinanden til nye måder at gribe problemstillinger an på og at følge op på hinandens tiltag (Ratner 2013; Stanek 2014). Som en forudsætning for det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere i skolen og personale i fritids- og klubtilbud peger litteraturen på, at der bør afsættes rammer, rum og tid til fælles faglig refleksion om børnenes og de unges trivsel og udvikling (Falkner & Ludvigsson 2016). Der er Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 10

11 dog udfordringer forbundet med den praktiske koordinering fx hvad angår tidspunkter på dagen, hvor man kan mødes. Der viser sig også udfordringer med hensyn til gensidigheden eller ligeværdigheden i samarbejdet, når det gælder lærere og pædagoger (Broström 2007; EVA 2016; Falkner & Ludvigsson 2016; Højholt et al. 2014). Forudsætninger for et godt tværprofessionelt samarbejde er samtidig at arbejde målrettet med at afklare ansvarsområder, myndighedsopgaver og roller samt at drøfte mål og holdninger ved hjælp af et fælles sprog. Derudover fremhæver litteratur, at det er vigtigt at være fagligt rustet til opgaven, samt at samarbejdet prioriteres ledelsesmæssigt og organisatorisk (Ambs-Thomsen 2013; Center for Ungdomsstudier 2015; Højholdt & Sederberg 2014). Det tværprofessionelle samarbejde vedrører ud over samarbejdet med lærere i skolen bl.a. også forvaltninger (socialrådgivere, PPR, sundhedsplejerske osv.), idrætsforeninger og kulturinstitutioner (Nielsen 2006; Højholdt & Sederberg 2013). På klubområdet nævner litteratur derudover betydningen af et samarbejde med bl.a. SSP, ungerådgivninger og virksomheder med fokus på tværfaglige drøftelser med forskellige aktører og udveksling af erfaringer i netværk (BUPL & Ungdomsringen 2005; Nielsen 2006). Klubtilbuddet kan fungere som aktør i det opsøgende og kriminalitetsforebyggende arbejde og som bindeled mellem den unge og forældrene, skolen, lokalområdet og de kommunale forvaltninger (Ambs-Thomsen 2013; Rambøll 2012). Klubberne kan på baggrund af kendskab til lokalmiljøet arbejde matrikelløst (på gaden og i andre miljøer) med at opsøge og tiltrække udsatte børn og unge, der ikke selv opsøger klubtilbuddet, men som personalet skønner, har behov, som klubben kan imødekomme (BUPL & Ungdomsringen 2005; Larsen 2015). Derudover kan klubtilbud ifølge litteratur på området spille en rolle som bindeled mellem skole, uddannelse og fritidsliv i forhold til det centrale mål om, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse (Lilleheden 2013). For unge, der er udfordret med hensyn til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, kan klubtilbud med blik for positive erfaringer og ressourcer fra den unges fritidsliv være med til at skabe nye former for samarbejder og partnerskaber (BUPL & Ungdomsringen 2005; Lilleheden 2013). Litteratur peger også på, at forældrene er vigtige samarbejdspartnere. Forældrene repræsenterer en adgang til viden om, hvordan børn og unge oplever hverdagen i fritids- og klubtilbuddet, og hvordan deres trivsel er derhjemme. Ved at forbinde den forskellige viden fra forskellige situationer i børns og unges liv på tværs af hjem og fritids- og klubtilbud kan personalet og forældrene sammen blive klogere på, hvad der er på spil for barnet eller den unge, og derigennem stille sig til rådighed for børnene og de unge som relevante voksne i deres liv og udvikling (Højholt et al. 2014). Børn og unge i klubalderen kan begynde at lægge låg på de informationer, som de giver deres forældre, og de kan ønske at holde flere ting for sig selv. Selvom det ændrer karakteren af forældresamarbejdet, er det dog stadigvæk vigtigt at samarbejde aktivt med forældrene som en ressource med en unik viden om barnet og den unge, men samtidig med en respekt for den unges privatliv (BUPL & Ungdomsringen 2005; Hagemann 2010). Lovgivningen peger på følgende: For børn og unge i fritidsklubtilbud under dagtilbudsloven er der fokus på at give dem kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så de bliver i stand til at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbuddet. Ligesom bekendtgørelsen for SFO erne som led i arbejdet med krop, bevægelse og sundhed i hverdagen lægger vægt på samarbejder med idrætsforeninger og lignende et samlet set eksternt samarbejde med det omgivende samfund, som også er indeholdt i den åbne skole som et element i folkeskolereformen. Samtidig er vigtigheden af samarbejdet mellem fritids- og klubtilbuddet og skolen beskrevet på tværs af lovgivningen. Lovgivningen på fritids- og klubområdet peger også på vigtigheden af at samarbejde med forældrene, hvor forældrebestyrelsesarbejdet står centralt dog er forældrene ikke nævnt som samarbejdspartnere i bekendtgørelsen for ungdomsklubberne. Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 11

12 Strukturelle forholds betydning for kvaliteten i fritids- og klubtilbud De fem kendetegn, der har en positiv betydning for børns og unges trivsel og udvikling i fritidsog klubtilbud, berører enkelte steder de strukturelle rammer og forhold, som den pædagogiske praksis udspiller sig inden for. Det kan være forhold som de fysiske rammer og ledelsesmæssige prioriteringer af ressourcer. Disse rammer og forhold er ikke beskrevet tydeligere som en del af kvalitetskendetegnene, fordi de ikke fylder i den fremsøgte litteratur. Det betyder dog ikke, at disse forhold ikke kan have en betydning for kvaliteten af den pædagogiske praksis i fritids- og klubtilbud. Forskning på både dagtilbuds- og skoleområdet peger på, at en række strukturelle faktorer har betydning for kvalitet. Med inspiration fra denne forskning perspektiveres de fem kvalitetskendetegn derfor i dette afsnit til forskellige strukturelle forhold. Dagtilbud, skole og fritids- og klubtilbud adskiller sig fra hinanden, og forskning fra det ene område kan derfor ikke blot overføres til det andet. Pointen med afsnittet er i stedet at hente inspiration fra forskning fra andre områder til at udforske forhold, der kan have betydning for kvalitet i fritids- og klubtilbud her med fokus på normering og gruppestørrelse/klassestørrelse, de fysiske rammer, personalets uddannelse og efteruddannelse samt pædagogisk ledelse. Normering og gruppestørrelse/klassestørrelse I dagtilbud for 0-6-årige kan en høj normering, dvs. et højt antal voksne pr. barn, og mindre gruppestørrelser føre til en bedre voksen-barn-kontakt med mere opmærksomme voksne, der tilbyder flere udviklingsrelaterede aktiviteter, og med børn, der udviser bedre socialt samspil med hinanden (Christoffersen et al. 2014). På skoleområdet viser forskning til gengæld ingen entydig sammenhæng, når det gælder antal elever pr. lærer og faglige resultater (KREVI 2012, Utdanningsdirektoratet 2013). Med hensyn til klassestørrelse viser forskning på den ene side ingen langtidseffekter af en given klassestørrelse (Leuven & Løkken 2017). Anden forskning viser dog, at klassestørrelse har betydning, dels i form af at elever på skoler med høj klassekvotient alt andet lige vil klare sig dårligere rent fagligt end elever på skoler med lav klassekvotient (KREVI 2012), og dels i form af at mindre klasser har en positiv effekt på gennemført uddannelse, løn og indtjening i voksenalderen (Frederiksson et al. 2013). De fysiske rammer De fysiske rammer forstået som bygninger og indretning af indendørs og udendørs rum har i dagtilbud betydning for børns aktivitetsniveau. Særligt antallet af indendørs kvadratmeter og større og mere varierede udendørsarealer har betydning for et højt fysisk aktivitetsniveau ved bl.a. at invitere til bevægelse og til mange forskellige typer af aktiviteter og relationer. Det indvirker på børns deltagelsesmuligheder og fremmer deres sundhed, trivsel, læring og udvikling (EVA 2017). På skoleområdet viser forskning desuden, at elevernes positive vurdering af skolens fysiske miljø har positive effekter på elevernes trivsel (Rambøll & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 2014). Uddannelse og efteruddannelse Forskning viser, at andelen af uddannede medarbejdere i sammenhæng med andre strukturelle forhold særligt normering har betydning for bl.a. et bedre læringsmiljø i dagtilbud samt for, at pædagogerne har en mere positiv og støttende adfærd, og at børnene har bedre kognitive og sociale kompetencer. Anden forskning viser, at efter- og videreuddannelse har betydning i både dagtilbud og skole. Inden for dagtilbud øger det kvaliteten af det pædagogiske arbejde ved at sikre en løbende refleksion, som er med til at øge børnenes læring, ligesom det medfører færre konflikter i børnegruppen (EVA 2017). På skoleområdet viser forskning, at efteruddannelse styrker den enkelte lærers viden og mulighed for at gennemføre en undervisning, hvor alle elever trives og har selvværd (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 2013). Pædagogisk ledelse Pædagogisk ledelse på dagtilbuds- og skoleområdet handler om at lede både strukturelle og processuelle forhold, der er indbyrdes forbundne, og som derfor er behandlet sammen i dette afsnit. De strukturelle forhold handler bl.a. om at sikre en god organisering og en hensigtsmæssig priori- Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 12

13 tering af ressourcer, mens det processuelle bl.a. indebærer at lede det pædagogiske og fagfaglige arbejde med børns og unges læring og udvikling i forbindelse med interaktioner mellem børn og voksne. På dagtilbudsområdet peger forskning på, at pædagogisk ledelse, der medfører høj kvalitet, er kendetegnet ved, at ledelsen vejleder og fastsætter klare rammer for det pædagogiske arbejde, og ved, at ledelsen sørger for, at målsætninger for arbejdet når helt ud i praksis. Det forudsætter bl.a. dialog med medarbejderne, og at lederen er til stede på stuerne (EVA 2017; Kragh-Müller & Ringsmose 2015; Sommersel et al. 2013). Pædagogisk ledelse på skoleområdet har ifølge forskning en positiv betydning for elevernes læring i skolen, når ledelsen formår at have fokus på arbejdet med elevernes læring i alle daglige ledelsesmæssige prioriteringer og handlinger. Der er som oftest tale om en indirekte påvirkning af elevernes læring, fx gennem ledelsesmæssig strategisk prioritering af tid, økonomiske ressourcer og medarbejderkompetencer, og ved at lederen skaber rammer for og aktivt understøtter samarbejde lærerne imellem (Brenton 2012; Robinson et al. 2009). Litteratur Allerup, P. et al. (2003). SFO og fritidshjem for de seks til niårige børn en landsdækkende undersøgelse, 1. rapport. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Ambs-Thomsen, P. (2013). Klubfeltets uundværlige indsats. I: Andersen, U. (red.): Læring til livet en antologi om socialpædagogiske indsatser i klubber. Ungdomsringen. Ankerstjerne, T. (2010a). Fritidspædagogik er andet end leg og mere end læring: om SFO som det senmoderne samfunds bud på Barndommens gade. I: Vera nr. 53. Ankerstjerne, T. (2010b): Fritidspædagogik før, nu og om lidt!. I: Ankerstjerne, T. (red.): SFOog fritidspædagogik før, nu og i fremtiden. Dafolo. Bjerresgaard, H. et al. (2010). Ord og billeder på fritidspædagogikken. University College Syd. Brenton, F. (2012). A Literature Review of School Practices to Overcome School Failure. OECD Education Working Papers, No. 68, OECD Publishing, Paris. Broström, S. (2007). Overgang fra dagtilbud til skole. I: Egelund, N. (red.): Skolestart. Kroghs Forlag. BUPL og Ungdomsringen (2005). Klubbernes potentiale. BUPL og Ungdomsringen. BUPL (2012). Fokus på fremtidens fritids- og ungdomsklubber. BUPL Nordsjælland (2012/02). Christoffersen, M.N. et al. (2014). Daginstitutioners betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Center for Ungdomsstudier (2015). Klubbernes gode samarbejde med skolen. Center for Ungdomsstudier, BUPL, Ungdomsringen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2013). Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd. Aarhus Universitet. EVA (2009). Børneperspektiver. Danmarks Evalueringsinstitut. EVA (2012). Alle børns deltagelse i læringsfællesskaber: en model for systematisk udvikling og evaluering af lokale indsatser i dagtilbud, skole og SFO: evalueringsrapport. Danmarks Evalueringsinstitut. EVA (2016). Litteraturstudie: Kendetegn ved et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger. Danmarks Evalueringsinstitut. EVA (2017). Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning. Danmarks Evalueringsinstitut. Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 13

14 Falkner, C. & Ludvigsson, A. (2016). Fritidshem och fritidspedagogik en forskningsöversikt. Högskolan i Borås. Frederiksson et al. (2013). Long-Term Effects of Class Size. I: Quarterly Journal of Economics. Vol. 128, Issue 1. Hagemann, S. (2010). Børnene vil være fri for mor og far. I: Børn & Unge, nr. 23. Hviid, P. (2002). Børnekonventionen i børns virkelighed: hverdagsliv i skole og SFO. I: Psykologisk set, årg. 19, nr. 48. Hviid, P. (2006). Fritidspædagogik i en sammenhæng. I: Social Kritik, nr. 103 (marts 2006). Hviid, P. (2012). Aldersblandede grupper og udviklingsmuligheder i SFO en. I: Hviid, P. & Højholt, C. (red.): Fritidspædagogik og børneliv. Hans Reitzels Forlag. Hviid, P. et al. (2012). Frihed og fritidspædagogik. I: Hviid, P. & Højholt, C. (red.): Fritidspædagogik og børneliv. Hans Reitzels Forlag. Højholdt, A. & Sederberg, M. (2014). Tværprofessionelt samarbejde i skole og fritidsliv. I: Ritchie, T. & Tofteng, D. (red.): Pædagog i skole og fritid perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen. Billesø & Baltzer. Højholt, C. et al. (2014). Fritidspædagogik, faglighed og fællesskaber. Dafolo. Juhl, P. (2012). Organisering i SFO en fritidspædagogiske figurer og forskellige indblik i børneliv. I: Hviid, P. & Højholt, C. (red.): Fritidspædagogik og børneliv. Hans Reitzels Forlag. Kousholt, D. (2012). Børnefællesskaber og udsatte positioner i SFO inklusion og fritidspædagogik. I: Hviid, P. & Højholt, C. (red.): Fritidspædagogik og børneliv. Hans Reitzels Forlag. Kragh-Müller, G. & Ringsmose, C. (2015). Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. KREVI (2012). Økonomi og faglig kvalitet i folkeskolen hinandens modsætninger? KREVI. Langager, S. (2009). Hvis vennerne er der, kommer jeg også: klubpædagogik, ungdomsliv og inklusionsveje. I: Unge pædagoger, nr. 1. Larsen, J. (2015). Fritid den nye elev i klassen: strategisk pædagogisk ledelse. Ungdomsringen. Larsen, N. & Mørch, S. (2007). Om unges læring og kompetence i klubben. I: Larsen, N. (red.): Unges læring på klub- og fritidsområdet. Ungdomsringen. Leuven, E. & Løkken, S. (2017). Long term impacts of class size in compulsory school. Statistisk sentralbyrå, Norge. Lilleheden, P. (2013). Klubberne og ungdomsskolen som bindeled. I: Andersen, U. (red.): Læring til livet en antologi om socialpædagogiske indsatser i klubber. Ungdomsringen. Middelboe, V. (2012). Ikke sejt at gå i SFO. I: Forskning, juni bupl.dk. Mørch, S. (2012). Fritiden og dens pædagogik. I: Hviid, P. & Højholt, C. (red.): Fritidspædagogik og børneliv. Hans Reitzels Forlag. Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene en vidensopsamling 14

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Trine Ankerstjerne professionskonsulent og lektor - UCC Trine Ankerstjerne - UCC - Leg i skolen - IPA - januar 2015 1 Workshoppens

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere