FLYVESTATION VÆRLØSE BORGERMØDE FREJA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYVESTATION VÆRLØSE BORGERMØDE FREJA"

Transkript

1 FLYVESTATION VÆRLØSE BORGERMØDE FREJA + +

2 Vision VELKOMMEN TIL FLYVERKVARTERET! EN NY UNIK OG BÆREDYGTIG LANDSKABSBYDEL OPSTÅR OMKRING HANGARERNE, FILMBYEN OG DEN ENESTÅENDE NATUR

3 Flyvestationen mellem by og landskab Værløse Flyvestation Værløse Flyvestation Værløse Grøn Kile Sydlejren Jonstrup Måløv FLYVESTATION VÆRLØSE I FINGERPLANEN SYDLEJREN PÅ KANTEN AF EN GRØN KILE

4 Egenart FLYVESTATION OG MILITÆRLEJR TIDLIGERE LUKKET FOR OFFENTLIGHEDEN EN HEMMELIG OASE MIDT I NATUREN

5 Egenart DE RÅ BYGNINGER OMKRING FLEKSIBLE FLADER EKSISTERENDE BYGNINGER MED SÆRPRÆG - FINDES IKKE ANDRE STEDER

6 Egenart NÆRHEDEN TIL DE STORE ÅBNE REKREATIVE AREALER DE STORE PRAGMATISKE FLYVERHANGARER - FLEKSIBLE, RUMMELIGE OG IDENTITETSRIGE LOKALER

7 Inputs fra workshops med Furesø Kommune, Freja Ejendomme, Naturstyrelsen, Filmstationen, Nordlejren, Ballerup Kommune, Egedal Kommune og andre interessenter

8 Inputs omsat til strategier og vision Inputs workshops Kulturhistoriske spor Åbne vidder Gode boliger Enestående natur Flyvestationen masterplan Mikroklima Faunapassager sikres Hjemmehørende arter Sammenhængende natur Terrænet er styrende Forurening håndteres LAR som kvalitet Kollektiv trafi k Bløde trafi kanter Artsmangfoldighed Fællesskab Blandede typologier Stor variation Nye bofællesskaber Private uderum til alle Bæredygtighed Filmstationen som nabo Hangarer får ny funktion Fleksibilitet i planen 4 strategier 01 UDVIKL SYDLEJREN SOM DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG 02 DYRK FLYVESTATIONENS EGENART OG KULTURHISTORIE 03 ETABLER SAMMENHÆNGENDE OG MANGFOLDIG NATUR 04 SKAB DELOMRÅDER MED SÆRLIG IDENTITET Vision VELKOMMEN TIL FLYVERKVATERET EN NY UNIK OG BÆREDYGTIG LANDSKABSBYDEL OPSTÅR OMKRING HANGARERNE, FILMBYEN OG DEN ENESTÅENDE NATUR

9 4 strategier C. PERIMETERRUTEN B. LANDINGSBANEN A. KULTUR OG FRITIDSAKSEN 01 UDVIKL SYDLEJREN SOM DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG På denne måde kan sammenhængskraften mellem flyvepladsen, Måløv og Jonstrup styrkes og det vil gøre Sydlejren mere attraktiv for tilflyttere 02 DYRK FLYVESTATIONENS EGENART OG KULTURHISTORIE Området har en helt særlig kulturhistorie og en række fascinerende fortællinger og artefacts, der skal være med til at give Sydlejren en særlig identitet og bymæssig fortælling 03 ETABLER SAMMENHÆNGENDE OG MANGFOLDIG NATUR Med et sammenhængende grønt naturbælte forbindes de spredte bevoksninger gennem Sydlejren og giver en ny sammenhængende grøn identitet til området 04 SKAB DELOMRÅDER MED SÆRLIG IDENTITET Med masterplanen skabes en robust plan, der kan tilpasses over tid. Hvert delområde kan etableres i faser, og har en særlig identitet

10 01 UDVIKL SYDLEJREN SOM DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG

11 3 Flyvestationen OPLEVELSESFORLØB Værløse 3 fantastiske oplevelsesforløb B. LANDINGSBANEN C. PERIMETERRUTEN A. KULTUR- OG FRITIDSAKSEN

12 A. Kultur- og fritidsaksen - Organiser bydelens kultur-, fritidsfunktioner langs akse Programmer med nye attraktive aktiviteter og mødesteder Udstilling på kanten Kultur- og fritids loop Knudepunktet Filmpladserne Sport og fritid ved Sletten 7. HANGAR Filmstationen Mødested Mødested HANGAR 2 Nye funktion eks flyvermuseum, sportshal, opbevaring af udstyr Mødested HANGAR Fritidshjem/daginstitution Filstationens legeland Dobbeltprogrammerede flader Leg på kanten Natur/landskab Byrum inviterer til sport og aktiviteter Installationer til ophold og leg Bassin/skateområde

13 B. landingsbanen Den åbne flade til udfoldelse, fri leg og sport rulleskøjteløb løbebane windsurfi ng på land Aktiviteter skaber ny værdi til den historiske landingsbane

14 C. Perimetervejen - fordelingsvej i Sydlejren og sti gennem forskellige landskaber Det kan overvejes om stien ved skrænten skal løbe syd for Nordlejren 5. Skrænten 3. Søndersø 4. Græsmarken 6. Mosen 2. Engen 1. Sydlejren Ny beplantning Drageflyvning Udsigt Søndersø Naturlegeplads/ophold Bakket landskab Morgendis over mosen

15 C. Perimetervejen i Sydlejren Fra transportvej til grøn korridor 45 BUS vej 6.35m PERIMETERVEJEN I SYDLEJREN IDAG Asfalt belagt transportvej grøft 1,5m perimetervej 6,5m busstop grønt fællessti 1m 0,5m 2,5m DEN NYE GRØNNE FORDELINGSVEJ GENNEM SYDLEJREN Vandopsamling Busrute med busstoppesteder Cykelsti Asfalt

16 Tænk kollektiv infrastruktur Der er i øjeblikket langt til kollektiv transport HILLERØDMOTORVEJEN 5.42 KM 68 MIN 20.5 MIN VÆRLØSE ST KM BUS KNARDRUPVEJ 1.40 KM 51 MIN 15.5 MIN 17 MIN 5 MIN BUS JONSTRUPVANGVEJ 1.45 KM KILDEDAL ST 1.87 KM MÅLØV ST KM 18 MIN 5.5 MIN 24 MIN 7 MIN 21 MIN 6 MIN

17 I fremtidens Sydlejr er der maks 5 minutter til bussen 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN BUS 3 MIN BUS BUS MAKS. 5 MIN TIL STOPPESTED KRÆVER 3 BUSSTOP

18 02 DYRK FLYVESTATIONENS EGENART OG KULTURHISTORIE

19 Kulturhistoriske spor på området Nærheden til de store åbne rekreative arealer De store pragmatiske flyverhangarer Eksisterende bygninger med særpræg findes ikke andre steder Flyvestation og militærlejr tidligere lukket for offentligheden En hemmelig oase midt i naturen

20 Landskabet som omdrejningspunkt for byudviklingen Få naturen helt tæt på boligen HANGARER OG LANDSKAB FLETTER LANDSKABET TRÆKKES HELT IND TIL DEN ENKELTE BOLIG

21 Nyt liv i gamle bygninger FRA EN LUKKET HANGAR FOR FLY TIL EN ÅBEN HANGAR FOR AKTIVITETER OG LIV

22 Vejnettet og bebyggelsesstrukturen ved boligen KONTAKTEN TIL LANDSKABET SOM FORBILLEDE FOR VEJNETTET BEBYGGELSEN I SYDLEJREN LIGGER SOM HANGARER MED DIREKTE KONTAKT TIL LANDSKABET

23 Kulturaksen Omdannelse af den eksisterende flade skaber identitet omkring den kulturelle akse FRA EFTERLADT OVERSKUDSLANDSKAB......TIL EN AKTIV, DYMANISK KULTUR- OG FRITIDSAKSE

24 03 ETABLER SAMMENHÆNGENDE OG MANGFOLDIG NATUR

25 Grøn byggemodning EKSISTERENDE LANDSKABELIGE KVALITETER GRØN BYGGEMODNING BYGGEFASEN Bliver katalysator for byudviklingen Styrk eksisterende kvaliteter og skab øget naturværdi. Rekreative funktioner/anvendelse i området De første beboere flytter ind i et allerede beplantet og aktivt område

26 Eksisterende landskabelige kvaliteter LAV BEPLANTNING SKOV / TÆT BEPLANTNING VAND 3 BESKYTTEDE OMRÅDER

27 Fra dag 1 dyrkes de eksisterende landskabelige kvaliteter ved hjælp af ny beplantning Et sammenhængende grønt bælte definerer potentielle byggeområder

28 Sammenhængende natur med forskellige kvaliteter SKOV 2. PLANTAGE 3. ÅDAL 4. OVERDREV 5. ENG 6. AGER

29 04 SKAB DELOMRÅDER MED SÆRLIG IDENTITET

30 Nye delområder skabes ud fra landskabelige kvaliteter og eksisterende bygninger UDSIGTEN HANGARAKSEN BAKKERNE FILMSTATIONEN GRÆSENGEN UDSIGTEN FILMSTATIONEN GRÆSENGEN HANGARAKSEN BAKKERNE

31 Vigtigt at blande typologier og beboersammensætningen BØRNEFAMILIER ENLIGE MED BØRN + LEJLIGHEDER RÆKKEHUSE PAR PUNKTHUSE PENSIONISTER KLYNGER

32 At bygge i landskabet Delområder med forskellige identiteter og karakterer filmhusene slettehusene enghusene udsigtshusene hangaraksen pælehusene bakkehusene skovhusene

33 Eksempler på forskellige boligtyper FILMHUSENE BAKKEHUSENE - Familieboliger - Fællesgård og private terrasser - Nærhed til Filmstationen etager SLETTEHUSENE - Familieboliger - Fællesgade/shared space - Udsigts terrasser etager - Flerfamilieboliger, pensionister - Fællesgård og private terrasser - Udsigt til landskabet etage PÆLEHUSENE - Familie - og pensionistboliger - Fællesgade/shared space - Nærhed til skoven - løftet stueetage etager SKOVHUSENE - Flerfamilie-, ungdoms- og pensionistboliger - Fællesområde mellem bebyggelserne - Nærhed til skoven etager UDSIGTSHUSENE - Flerfamilieboliger, pensionister - Fællesområde mellem to bebyggelser - Udsigt til landskabet etager

34 Skovhusene - Landskab og bygninger fletter

35 Enghusene - et nyt landskabeligt bykvarter

36 BÆREDYGTIGHED OG MILJØ

37 Realdanias bæredygtighedsværktøj VÆRKTØJ TIL BÆREDYGTIG BYUDVIKLING VEJLEDNING Realdanias Værktøj til bæredygtig byudvikling MILJØ OG RESSOURCER Energi Energiforbrug til bygningsdrift CO2-udledning fra elforbruget CO2-udledning fra varmeforbruget Transport Faciliteter til gående og til cyklister Incitament til at benytte kollektiv transport Trafikløsning Vand Regnvandshåndtering Affald Affaldshåndtering SOCIAL OG SUNDHED Fysiske rammer Lokale klimaforhold Tilpasning til ændrede klimaforhold Tryghed Grønne og blå elementer i bybilledet Byliv Variation i byens funktioner Byrum og mødesteder Sundhed Uorganiseret fysisk aktivitet Sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter Mangfoldighed Variation i beboersegmenter Aktiviteter og plads til alle ØKONOMI Totaløkonomi Forurening og fundering ved byggemodning Infrastruktur ved byggemodning og drift Anlægs- og driftomkostninger af kommende byggeri Samfundsøkonomi ved elforsyningsløsningen Samfundsøkonomi ved varmeforsyningsløsningen

38 Værktøjet gøres stedsspecifikt TOTALØKONOMI ENERGI 5 4 TRANSPORT NATURVÆRDI ENERGI 5 4 TRANSPORT 3 2 IDENTITET 3 2 VAND MANGFOLDIGHED 1 VAND 1 TOTALØKONOMI AFFALD SUNDHED AFFALD MANGFOLDIGHED FYSISKE RAMMER BYLIV FYSISKE RAMMER SUNDHED BYLIV REALDANIAS BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Ud fra de 3 overordnede dimensioner er der opstillet 9 væsentlige temaer, der dækker centrale forhold vedrørende bæredygtighed i et byomdannelses- eller byudviklingsprojekt. BÆREDYGTIGHED I SYDLEJREN For at sikre en unik bæredygtig udvikling af Sydlejren, tilføjes to tema, for at sikre en stedsspecifik og grøn tilgang til byudviklingen. Fokus ligger på de temaer, der er presserende for Sydlejren.

39 Bæredygtighed i Sydlejren NATURVÆRDI Sammenhængende natur Biodiversitet Faunapassager Styrk naturindhold ENERGI Energiforbrug Energiproduktion 5 4 TRAFIK Bløde trafikanter Forbindelser på tværs Kollektiv transport IDENTITET Egenart Kulturhistoriske spor Rullearealer Brand for bydelen Enestående landskab VAND Synlig håndtering Klimaændringer LAR TOTALØKONOMI Grøn byggemodning Lav drift Attraktivt boligområde Dynamisk udbygningsproces AFFALD Materialekredsløb MANGFOLDIGHED Variation Blandede typologier Divers beboersammensætning SUNDHED Motionsstier Elementer der inviterer til leg og bevægelse Tilbud for alle BYLIV Rekreativ værdi Attraktive byrum Attraktioner FYSISKE RAMMER Tilgængelighed Mikroklima Tryghed Fleksibilitet

40 Spilleregler for bæredygtighed udvikling af Sydlejren LØS ALDRIG ÉN TING AF GANGEN Byudviklig betyder, at der skal udbygges med flere boliger, nye fællesskaber, nye erhverv og ny infrastruktur samtidig med at der skal sikres mod fremtidens klima. Alt for ofte løses de problemstillinger som isolerede elementer, selvom der er mulighed for at skabe synergi mellem indsatserne. LØS ALDRIG ALT PÅ ÉN GANG Byudvikling i Sydlejren er en kompleks opgave, der må forstås som en proces. Masterplanen kan ikke løses på én gang. Det kræver, at der tænkes langsigtet og med en robusthed overfor ændringer over tid i både klima og behov. SKAB FORBINDELSER OG NETVÆRK Der skabes forbindelser og grønne netværk på tværs af Sydlejrens grænser. Byudviklingen skal bidrage til at binde Sydlejren sammen med byen omkring og skabe nye sammenhænge og oplevelser i området. BLAND OG SKAB VARIATION Sydlejren skal være en mangfoldig bydel. Beboerne, biologien og byggeriet skal ikke ses som værende i opposition til hinanden, men de skal understøtte hinanden og tilføre Sydlejren reelt nye typer oplevelser, bosætninger og fællesskaber. TÆNK BYUDVIKLING UD FRA LANDSKABET Naturen skal tages til indtægt i Sydlejren som en pragmatisk og sanselig ressource. Det er oplagt og helt naturligt. Brug landskabet, naturelementerne og topografien som styrende element når Sydlejren skal byudvikles.

41 FORELØBIGE SKITSER

42 Indledende planskitser Skitse 1

43 Indledende planskitser Skitse 2

44 Indledende planskitser Skitse 3

45 Indledende planskitser Skitse 4

46 Indledende planskitser Skitse 5