Københavns Gokart Bane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Gokart Bane"

Transkript

1 Københavns Gokart Bane VVM-anmeldelse (BEK nr /11/14) Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) I forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelse af Københavns Gokart Bane skal der udarbejdes en VVM-screening for Københavns Gokart Bane. Københavns Go-kart Bane er en eksisterende bane, som har været anvendt siden Banen har forandret sig meget siden, f.eks. er indkørslen flyttet fra Forlandet til Kraftværksvej 10 i forbindelse med anlæg af støjvolde. Der er også i årenes løb blevet opført en hel del nye bygninger på det m2 store areal for at følge med i den eksplosive tilgang til kartingsporten. Banen anvendelse, her under omfanget af brug til løb og træning, planlægges ikke ændret. Banen har undersøgt forskellige muligheder for supplerende støjdæmpning og er kommet frem til, at en supplerende støjvæg på toppen af støjvolden effektivt dæmper støj. Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Rådhus 1599 København V Tlf: Navn, adresse, telefonnr. og på kontaktperson Kristian S. Jakobsen Projektleder, Legepladsinspektør Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Drift og Anlæg Gyldenløvesgade 15, København V Mobil Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Kraftværksvej København S Matr.: 543 Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, og den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) Københavns Kommune

2 Oversigtskort i målestok 1: Gokart1_50000 Kortbilag i målestok 1: eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) Målestok angives: 1:5.000 Gokart1_5000 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 12 a) Permanente baner til motorvæddeløb samt prøvekørsel af biler eller motorcykler.

3 Projektets karakteristika Tekst 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav Københavns Kommune, Københavns Ejendomme Nyropsgade København V Tlf.: Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m 2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m 2 Ved gokartbanen er der opført garager, cafeteria, personalehus, toiletter m.m. på et ca m 2 stort areal. Gokartbane, bebyggelse samt asfalteret areal udgør ca m 2 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Projektets bebyggede areal i m2 Projektets nye befæstede areal i m2 Projektets samlede bygningsmasse i m3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Der er ikke behov for grundvandssænkning Grundarealet med gokartbanen og tilhørende bygninger samt parkeringsplads er ca. 2,8 ha. Den største del af arealet er græs. Gokartbanen ligger inden for et areal på ca. 1,6 ha. Selve gokartbanen er ca. 825 m lang. Der er ingen nye anlæg. Uændret Uændret 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Ikke relevant Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå mm/åå

4 Projektets karakteristika Tekst 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer type og mængde i driftsfasen Ikke relevant Mellemprodukter type og mængde i driftsfasen Færdigvarer type og mængde i driftsfasen Vand mængde i driftsfasen 6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: Olie mv. opsamles og afleveres på genbrugsstation. Almindelig dagrenovation Sanitært spildevand Intet Regnvand ledes til offentlig kloak via olieudskiller Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning X 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår jf. X H. Motorsportsbaner og flyvepladser H 201. Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes 5 dage om året eller mere. 9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår X Generelt overholdes krav, men ikke vejledende støjgrænser. 10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREFdokumenter X Hvis nej gå til pkt Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter 12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BATkonklusioner X Hvis nej gå til pkt. 14.

5 Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. X Støj fra motorsportsbaner. Vejlednings fra Miljøstyrelsen nr. 2, Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor Ikke relevant. 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor X Der er i CB racingplan registreret enkelte overskridelser af støjkrav i forbindelse med kørsel. Støjberegninger viser overskridelser i samtlige immissionspunkter for et referencetidsrum på 1 time. Støj kan reduceres væsentligt ved opsætning af støjskærm på støjvold, og udviklingen går mod mere støjsvage go-karts. Miljøgodkendelse af banen forudsætter lempelse af de vejledende støjgrænser. 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. X Hvis nej gå til pkt Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor 19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener X - I anlægsperioden - I driftsfasen 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener Hvis ja angives omfang og forventet udbredelse. - I anlægsperioden - I driftsfasen X X 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden - I driftsfasen X X Hvis ja angives og begrundes omfanget. Ikke relevant

6 Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr af 14. december 2006 X Projektets placering Ja Nej Tekst 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? X Området er ikke lokalplanlagt. 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? X X 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? X 28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? X 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) X 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? X 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens 3: Ca. 500 m til en 3 registreret sø. Søen er i forbindelse med kanalen rundt om Arsenaløen og Frederiksholm. Søen bliver ikke påvirket af gokartbanen. 32. Rummer 3-området beskyttede arter og i givet fald hvilke? X Nej 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område? Ca. 300 m til fredningen vedr. Kløvermarken. Kløvermarken påvirkes ikke af gokartbanen. 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Natura område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) Ca. 5 km til EF habitat- og fuglebeskyttelsesområde Saltholm og omliggende hav.

7 Projektets placering Ja Nej Tekst 35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen X 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? X 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? X Gokartbanen er placeret i et område, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Dvs. der er dokumentation for jordforurening på arealet. Da projektet ikke omfatter jordhåndtering, vurderes jordforureningen ikke relevant. 38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)? X Der er industri og erhverv på Kraftværkhalvøen og Prøvestenen, der dog ikke vurderes at kumulere med støj fra Gokart Banen. 39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? X 40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet. Den væsentligst miljøpåvirkning er støj i forbindelse med gokartkørslen. Der er i CB racingplan registreret enkelte overskridelser af støjkrav i forbindelse med kørsel. Støjberegninger viser overskridelser af vejledende støjgrænser. Beregningerne har vist, at støj kan reduceres væsentligt ved opsætning af støjskærm på støjvold. Københavns Gokartbane forventer at skulle opstille supplerende støjvæg for at opnå miljøgodkendelse, og forventer at dette i kombination med den løbende udvikling af støjsvage gokarts vil medføre at støjkrav kan overholdes inden for en kort årrække. Miljøgodkendelse af banen forudsætter lempelse af de vejledende støjgrænser. 41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. Dato: Bygherre/anmelder: Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider. Farverne rød/gul/grøn angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. Rød angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og grøn en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

8 Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

9

10 PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Københavns gokart, Støjkortlægning Miljømåling ekstern støj Rapport nr.: P Revision A Aalborg den 30. september 2015 Sag: Side 1 af 19 sider Hertil 3 bilag Klient: Københavns kommune c/o Kristian S. Jakobsen Gyldenløvesgade 15, 5 sal 1600 København V Rekvirent: Kristian S. Jakobsen Tlf. : Udført af: Regnar Oxholm Bonde Kvalitetssikret af: Henrik Højlund Larsen Resumé: Teknisk ansvarlig: Henrik Højlund Larsen Ver PHe Efter rekvisition fra Københavns kommune, er der foretaget en kortlægning af den eksterne støj omkring Københavns gokartbane beliggende i den nordøstlige del af Amager nær haveforeningen Strandhøj samt nyt boligkompleks ved Margretheholm. Nærværende rapport belyser de eksterne støjforhold som vil være gældende når anlægget er i drift med den ønskede aktivitet, efter fastlagte træningstider. Revisionen af den oprindelige rapport består i ændrede vejledende støjgrænseværdier i aftenperioden. Støjbelastningen er beregnet i 7 referencepunkter, som repræsenterer de naboejendomme og områder, som er støjmæssigt mest kritisk placeret. Antallet og placeringen af referencepunkterne er vurderet ud fra isodb kurver. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at støjvilkårene, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005, medfører signifikante overskridelser i samtlige immissionspunkter for et referencetidsrum på 1 time med de i kapitel 4.1 anførte aktiviteter. Ligeledes kan det konkluderes at en 3 m støjskærm placeret på den eksisterende vold ikke giver tilstrækkelig dæmpning da der for størstedelen af immissionspunkterne fortsat er signifikante overskridelser af de vejledende støjgrænser. Støjvilkårene, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder, er overholdt i samtlige immissionspunkter med 5 stk. udlejningsgokarts samt anvendelse af maskinel til vedligehold af baneområdet. Acoustica Akustik Støj Vibrationer Sofiendalsvej 94 Tlf Web CVR-nr DK-9220 Aalborg SV Direkte tlf Danmark Mobiltlf Fil P A-rapport

11 Side 2 af 19 sider INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING De berørte parter Miljøgodkendelser Rapportens omfang 5 2 BEREGNINGSOBJEKT Virksomheden Banens støjkilder Virksomhedens placering og omgivelser 6 3 LYDUDBREDELSESFORHOLD 7 4 DRIFTSFORHOLD Motorsportsaktiviteter Øvrige aktiviteter (industristøj) 9 5 METEOROLOGISKE FORHOLD 9 6 MÅLEMETODE Måle- og beregningsmetode Referencepunkter 10 7 GRÆNSEVÆRDIER OG REFERENCETIDSRUM 11 8 RESULTATER Støjens karakter Usikkerhed Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter med 3m støjskærm Resultat af støjbelastning for øvrige aktiviteter (industristøj) 16 9 KONKLUSION REFERENCER 19

12 Side 3 af 19 sider Bilag Bilag A Bilag B Bilag C Referencepunkternes og banens placering IsodB-kurver over støjens udbredelse Anvendte kildestyrker 1 side 2 sider 1 side

13 Side 4 af 19 sider 1 INDLEDNING Efter rekvisition fra Københavns kommune, er der foretaget en kortlægning af den eksterne støj omkring Københavns gokartbane beliggende i den nordøstlige del af Amager nær haveforeningen Strandhøj samt nyt boligkompleks ved Margretheholm. Nærværende rapport belyser de eksterne støjforhold som vil være gældende når anlægget er i drift med den ønskede aktivitet, efter fastlagte træningstider. Støjbelastningen er beregnet i 7 referencepunkter, som repræsenterer de naboejendomme og områder, som er støjmæssigt mest kritisk placeret. Antallet og placeringen af referencepunkterne er vurderet ud fra isodb kurver. En mulig reduktion af støjbelastningen ved placering af 3 m høj støjskærm oven på volden der omkranser gokartbanen eftervises desuden i nærværende rapport. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner (2), samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder (3). Nærværende støjkortlægning skal supplere en ansøgning om miljøgodkendelse for gokartbanen. Der er derfor foretaget vurderinger af støjbelastningerne i forhold til de vejledende støjgrænseværdier, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 (2), samt i forhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (9). 1.1 De berørte parter Virksomheden: Københavns gokart bane Kraftværksvej København S Repræsenteret ved Bo Laursen Telefon: Myndighed/klient: Københavns kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter Gyldenløvesgade 15, 5 sal 1600 København V Repræsenteret ved Kristian S. Jakobsen Telefon: Miljøgodkendelser Nærværende rapport supplerer en ansøgning om miljøgodkendelse for gokartbanen.

14 Side 5 af 19 sider 1.3 Rapportens omfang Undersøgelserne, der ligger til grund for nærværende rapport, er gennemført i apriljuni Driftsbetingelserne vedr. driftstider for banen samt antallet og sammensætningen af maskiner er alle oplyst af repræsentant fra Københavns gokartbane, Bo Laursen. Undersøgelserne indeholder følgende hovedelementer: Opbygning af beregningsmodel af banen og omgivelser. Fastlæggelse af driftsbetingelserne for banen. Beregning af enkeltstøjkilders bidrag i referencepunkterne. Udarbejdelse af rapport. Rapporten suppleres med bilag A, B og C, som primært indeholder oplysninger af teknisk karakter. I rapporten benyttes følgende definitioner for akustiske enheder: L Aeq : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, i db med referenceværdien 20 Pa L r : Støjbelastningen, det A-vægtede energiækvivalente korrigerede vægtede lydtrykniveau. L WA : Det A-vægtede lydeffektniveau i db med referenceværdien W 2 BEREGNINGSOBJEKT 2.1 Virksomheden Gokartbanen bliver udelukkende anvendt til kørsel med gokart og benyttet af banemedlemmer. 5 dage om ugen vil gokartbanen blive benyttet til motorsportsaktiviteter, træningsdage, mens de øvrige 2 er aktivitetsfrie med undtagelse af få weekender med løbsarrangementer. I sjældne tilfælde udlejes banen inkl. 5 udlejningsgokart på hverdage i perioden kl eller fredage i perioden kl Banens støjkilder På banen anvendes der gokarts af forskellige typer. Herudover forekommer der anvendelse af græsslåmaskine, buskrydder, el-værktøj og højttaleranlæg. Højtaleranlægget vil blive benyttet i begrænset omfang i forbindelse med afvikling af publikumsløb ellers ikke, og det indgår ikke i nærværende kortlægning. El-værktøj anvendes ligeledes sjældent udendørs og indgår ikke i nærværende kortlægning.

15 Side 6 af 19 sider 2.3 Virksomhedens placering og omgivelser Gokartbanen er placeret på Kraftværksvej 10, 2300 København S på matr. nr. 543, defineret som område O1 hvilket er et område udlagt til parker, herunder forlystelsesparker, legepladser, kirkegårde, sportsanlæg, mm., jfr. Kommuneplanens bestemmelser. Banen grænser op til områderne beskrevet i lokalplan 136, 326 og 464 samt matrikel 23. Derudover er området beskrevet i lokalplan 331 samt Christiania, tæt beliggende på banen. De nærmeste beboelsesejendomme er beliggende ca. 400 m vest for banen i Christiania samt ca. 500 m nord for banen i Margretheholm (Lokalplan 331). De nærmeste Kolonihavehuse er beliggende ca. 100 m vest for banen i matrikel nr. 23. Matr.23 Matr.543 Figur 2.1 Områder nær gokartbanen, placeret i matrikel 543. Områderne er markeret med lokalplan nr. eller matrikel nr. i fald de ikke hører under en lokalplan. (1) Gokartbanens nordlige og vestlige side samt sydlige side, i begrænset omfang, er afskærmet med støjvolde med varierende højder.

16 Side 7 af 19 sider Figur 2.2 Luftfoto af Gokartbanen indhentet fra google maps. 3 LYDUDBREDELSESFORHOLD Gokartbanen er støjskærmet af volde mod vest og nord samt syd i begrænset omfang. Virkningen ved placering af en 3 m høj støjskærm oven på volden eftervises desuden i nærværende rapport. Placering af skærmen fremgår af bilag A. Figur m støjskærm placeret oven på eksisterende støjvold set fra banens sydlige side. Der er beregningsmæssigt regnet med akustisk hårdt terræn på hele transmissionsvejen til referencepunkterne. Banen er regnet akustisk hård.

17 Side 8 af 19 sider 4 DRIFTSFORHOLD 4.1 Motorsportsaktiviteter I forbindelse med nærværende støjkortlægning er der regnet med, at banen vil blive benyttet på følgende tidspunkter og med angivne maksimal antal gokarts: Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag* Søndag Tidspunkt (vinter) (sommer) Max antal gokarts Tabel 4.1 Træningsdage og tidspunkter sammen med max antal anvendte gokarts. *Træning på lørdage foregår kun 2 gange om måneden. Følgende gokarts anvendes på banen: Rotax mini Rotax junior Rotax senior Rotax DD2 Cadett mini Cadett junior KF junior KF ROK junior KZ2 Rotax mini og junior samt Cadett mini og junior er de mest anvendte gokart typer mens Rotax DD2 og KZ2 sjældent anvendes. Denne drift er oplyst af repræsentant fra Københavns gokartbane, Bo Laursen. Ved beregninger er der taget udgangspunkt i journaler fra pc-programmet CB Racing- Plan, der anvendes på banen, for at efterligne en typisk maksimalsituation over en time. Der er taget udgangspunkt i journalen fra lørdag d. 14. marts 2015 i tidsrummet kl 12 til 13 samt onsdag d. 15. april 2015 i tidsrummet kl 18 til 19 da disse vurderes at repræsentere typiske maksimalsituationer. For de anvendte gokarttyper, er antal minutter de befinder sig på gokartbanen over en periode på en time, estimeret jævnfør de nævnte journaler. 60 min svarer til at 1 gokart konstant er tilstede på banen over denne time, 120 min svarer til at 2 gokarts konstant er tilstede på banen, osv. Den i nedenstående skema anførte drift er angivet for de tre ugedage med størst belastning. Samlet drift i minutter over 1 time Gokart type Mandag, onsdag, lørdag Dag Aften Cadett mini Cadett junior KF 15 0 KF junior Rotox mini Rotox junior Rotox senior KZ Diverse Tabel 4.2 Estimeret maximal situation angivet som drift i minutter for hver gokarttype over en periode på 1 time.

18 Side 9 af 19 sider Diverse dækker over ikke klart definerede gokarts jævnfør journaler fra CB Racing- Plan. Der beregnes med gokarts af typen Rotax junior for disse. Der regnes med fuldgas andel på 60%. 4.2 Øvrige aktiviteter (industristøj) Øvrige aktiviteter omfatter i nærværende rapport kørsel med udlejningsgokart samt anvendelse af græsslåmaskine på banens græsarealer. Beregninger foretages med følgende drift: 5 stk. udlejningsgokart med 2 timers drift på hverdage i dagperioden Fuldgas andel på 60%. 1 stk. græsslåmaskine med 2 timers drift på hverdage i dagperioden METEOROLOGISKE FORHOLD Beregningsresultaterne er gældende for den meteorologiske ramme, der i Miljøstyrelsens vejledning 6/1984 (11), er anført for måling af støj fra virksomheder. Dermed er forudsat en svag medvind fra støjkilderne mod referencepunkterne samt temperaturforhold i den nedre del af atmosfæren, der medfører lydudbredelsesmæssigt stabile forhold. 6 MÅLEMETODE 6.1 Måle- og beregningsmetode Bestemmelsen af den enkelte støjkildes lydeffekt og den efterfølgende beregning af støjkildens lydtrykniveau i referencepunkterne er udført i henhold til metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder (3). Metoden er implementeret i beregningsprogrammet SoundPlan version 7.3 (update ). Detaljerede oplysninger om beregningerne findes hos Acoustica. Kildestyrker for samtlige gokarts er hentet fra deklarationsmålinger. For udlejningsgokart er deklarationsmålinger udført i forbindelse med projekt for Auning Kart Park. Kildestyrkerne for udlejningsgokarts fremgår af Notat nr. N udført af Carl Bro A/S i 2004 (5). For de resterende er deklarationsmålinger udført og beskrevet i rapporter fra Motorsportens Akustiklaboratorium (6), (7) og (8). Disse er gengivet i bilag C til denne rapport. Med udgangspunkt i de samlede kildestyrker for de anvendte køretøjer på banen i de forskellige driftsscenarier, er der foretaget en opsplitning af støjkilden i et antal delkilder, som herefter er jævnt fordelt over selve baneanlægget.

19 Side 10 af 19 sider Herefter er de enkelte støjkilders bidrag til støjbelastningen i referencepunkterne beregnet. Beregningen tager hensyn til alle faktorer, der påvirker lydens udbredelse, herunder refleksioner, afskærmende genstande (f.eks. støjvolde og bygninger), terrænets karakter m.v. Summen af de beregnede støjbidrag fra hver enkelt støjkilde svarer til den samlede støj fra banen. Geografisk data herunder højdekurver, placeringer af bygninger og veje er indhentet hos kortforsyningen (4). 6.2 Referencepunkter Støjbelastningen er bestemt i 7 referencepunkter, som er placeret ved de nærmest beliggende boliger med størst støjbelastning. Alle referencepunkter er i højden 1,5 m over terræn med undtagelse af RP6A der er placeret i 21 m over terræn svarende til ca. 6.sal. Referencepunkternes placering fremgår af Bilag A. RP1: Strandgang 4 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP2: Strandgang 14 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP3: Strandgang 20 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP4: Strandgang 28 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP5: Norddyssen 63 Bolig beliggende i Christiania. RP6: Margretheholm stueetage Bolig beliggende i området tilhørende lokalplan 331. RP6A: Margretheholm 6.sal. Bolig beliggende i området tilhørende lokalplan 331.

20 Side 11 af 19 sider 7 GRÆNSEVÆRDIER OG REFERENCETIDSRUM Nærværende støjkortlægning skal supplere en ansøgning om miljøgodkendelse for gokartbanen. Der er derfor for motorsportsaktiviteter foretaget vurderinger af støjbelastningerne i forhold til de vejledende støjgrænseværdier, som er anført i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 2/2005 (2). Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi (midling på energibasis) over et tidsrum, som betegnes referencetidsrummet. Referencetidsrummet er for motorsportsanlæg fastsat til 1 time. For øvrige aktiviteter er der foretaget vurderinger af støjbelastningerne i forhold til de vejledende støjgrænseværdier, som er anført i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (9). Referencetidsrummet er for de øvrige aktiviteter (industristøj) fastsat til 8 timer i den anvendte periode, hverdage Grænseværdier i db(a) for motorsportsaktiviteter I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 (2) er der fastsat følgende vejledende grænseværdier for motorsportsanlæg med 5 træningsdage pr. uge i dagperioden og 2 træningsdage pr. uge i aftenperioden: Områdebetegnelse Hverdage Kl Lørdag Kl Hverdage Kl Lørdag Kl Boligområde 46 db(a) 45 db(a) Tabel 7.1 Grænseværdier for motorsport med 5 træningsdage pr. uge i dagperioden og 2 træningsdage pr. uge i aftenperioden. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), L r som funktion af tidsrum og områdetype. Grænseværdier i db(a) for øvrige aktiviteter (industristøj) I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (9) er der fastsat følgende vejledende grænseværdier for industristøj: Områdebetegnelse Hverdage Kl Lørdag Kl Hverdage Kl Lørdag Kl Etageboligområde 50 db(a) 45 db(a) 5. Boligområde for åben og lav boligbebyggelse 45 db(a) 40 db(a) Tabel Grænseværdier for industristøj. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), L r som funktion af tidsrum og områdetype.

21 Side 12 af 19 sider For kolonihaver i byområder anbefales det at anvende grænseværdier for enten område 4 eller 5. Grænseværdierne for område 5 er i nærværende rapport anvendt for immissionspunkterne RP1 til RP4. 8 RESULTATER 8.1 Støjens karakter Støjen fra gokartbanen, vil, som det er tilfældet for andre eksisterende baner, ikke frembringe støj med tydeligt hørbare toner eller impulser i beregningspunkterne. Der skal således ikke korrigeres med et + 5 db tillæg ved beregning af støjbelastningen, L r. 8.2 Usikkerhed Da der er tale om et eksisterende anlæg tages usikkerheder i betragtning i forbindelse med vurdering af støjbelastningen i forhold til de vejledende støjgrænser. 8.3 Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter Med i afsnit 4.1 nævnte driftsforhold er støjbelastningen, i afsnit 6.2 beskrevne referencepunkter, følgende. Resultater for lørdage er lig resultaterne for hverdage grundet tilsvarende driftsforhold. Lørdage i perioden 9-14 svarer til hverdage i perioden 9-18 og lørdage i perioden svarer til hverdage i perioden IsodB-kurver som viser støjbelastningen i omgivelserne er vist i bilag B1. Referencepunkt: RP1, Strandgang 4, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,1 3 Ja Hverdage, aften , ,8 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP2, Strandgang 14, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,5 3 Ja Hverdage, aften , ,3 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

22 Side 13 af 19 sider Referencepunkt: RP3, Strandgang 20, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,9 3 Ja Hverdage, aften , ,7 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP4, Strandgang 28, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,1 3 Ja Hverdage, aften , ,9 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP5, Norddyssen 63, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,0 3 Ja Hverdage, aften , ,7 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP6, Margretheholm stueetage, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,4 3 Ja Hverdage, aften , ,2 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

23 Side 14 af 19 sider Referencepunkt: RP6A, Margretheholm 6.sal, 21 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,0 3 Ja Hverdage, aften , ,7 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser 8.4 Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter med 3m støjskærm Med i afsnit 4.1 nævnte driftsforhold samt med 3m støjskærm placeret på støjvolden er støjbelastningen i afsnit 6.2 beskrevne referencepunkter, følgende. Resultater for lørdage er lig resultaterne for hverdage grundet tilsvarende driftsforhold. Lørdage i perioden 9-14 svarer til hverdage i perioden 9-18 og lørdage i perioden svarer til hverdage i perioden IsodB-kurver som viser støjbelastningen i omgivelserne er vist i bilag B2. Referencepunkt: RP1, Strandgang 4, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,6 3 Ja Hverdage, aften , ,3 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP2, Strandgang 14, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,8 3 Ja Hverdage, aften , ,5 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

24 Side 15 af 19 sider Referencepunkt: RP3, Strandgang 20, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,4 3 Ja Hverdage, aften , ,1 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP4, Strandgang 28, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , Nej Hverdage, aften , Nej Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP5, Norddyssen 63, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften , Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP6, Margretheholm stueetage, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,3 3 Ja Hverdage, aften , ,0 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

25 Side 16 af 19 sider Referencepunkt: RP6A, Margretheholm 6.sal, 21 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,0 3 Ja Hverdage, aften , ,8 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser 8.5 Resultat af støjbelastning for øvrige aktiviteter (industristøj) Med i afsnit 4.2 nævnte driftsforhold for øvrige aktiviteter er støjbelastningen, i afsnit 6.2 beskrevne referencepunkter, følgende. Referencepunkt: RP1, Strandgang 4, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP2, Strandgang 14, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

26 Side 17 af 19 sider Referencepunkt: RP3, Strandgang 20, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP4, Strandgang 28, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP5, Norddyssen 63, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP6, Margretheholm stueetage, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

27 Side 18 af 19 sider Referencepunkt: RP6A, Margretheholm 6.sal, 21 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser 9 KONKLUSION Grontmij A/S - Acoustica er af Københavns Kommune blevet rekvireret til at foretage en komplet opgørelse af de eksterne støjforhold i forbindelse med aktiviteterne på Københavns gokartbane på Kraftværksvej 10, 2300 København S. Støjbelastningen er beregnet i 7 referencepunkter, som er beliggende omkring banen. Den støjdæmpende virkning af en 3m høj støjskærm placeret på toppen af volden der omkranser banen er endvidere beregnet og vurderet. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner (2), samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder (3). På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at de vejledende støjgrænser, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 (2), medfører signifikante overskridelser i samtlige immissionspunkter for et referencetidsrum på 1 time med de i kapitel 4.1 anførte aktiviteter. Ligeledes kan det konkluderes at en 3 m støjskærm placeret på den eksisterende vold ikke giver tilstrækkelig dæmpning da der for størstedelen af immissionspunkterne fortsat er signifikante overskridelser. Omend der stadig er signifikante overskridelser har støjskærmen dog en betydelig dæmpende effekt på nogle af immissionspunkterne hvilket tydeliggøres ved sammenligning af isodb-kurver vist i bilag B1 og B2. For overholdelse af de vejledende grænseværdier er det nødvendigt med yderligere støjdæmpende tiltag f.eks. i form af lokal dæmpning på banen med flere mindre støjvolde på udvalgte positioner, ændring af driftsforhold, dæmpning af gokarts mm. Alternativt kan grænseværdierne for de omkringliggende områder lempes i forhold til de vejledende støjgrænser, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005. Støjvilkårene, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder, er overholdt i samtlige immissionspunkter med 5 stk. udlejningsgokarts samt anvendelse af maskinel til vedligehold af baneområdet.

28 Side 19 af 19 sider 10 REFERENCER 1) Lokalplan kort: 2) Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner 3) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder 4) Kortforsyningen: 5) Auning Kart Park. Notat nr. N , Carl Bro A/S, ). Måling af støjemission fra 5 karts klasser: Rotax mini, Rotax junior, Rotax senior, Rotax DD2 og Rotax heavy/ob. Motorsportens akustiklaboratorium, ). Måling af støjemission fra 5 karts klasser: KZ, Kadet mini, Kadet junior, KF3 og KF 2. Motorsportens akustiklaboratorium, ) Måling af støjemission. Karts klasser lørdag: Cadet mini, Cadet jun., National A jun., ROK/ROK heavy, National A, National A sen., Futura, Futura XL/OB og Super ROK/Heavy. Motorsportens akustiklaboratorium, ) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Eksternstøj fra virksomheder. 10) Græsslåmaskine kildestyrke målt i forbindelse med rapport nr.:p , sag nr , Grontmij. 11) Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder

29 Rapport nr. P Rev.A Bilag A Referencepunkternes og banens placering Side 1 af 1 sider BILAG A REFERENCEPUNKTERNES OG BANENS PLACERING p:\projects\358\ \04_output\bilag a - referencepunkter og banens placering.docx

30 Rapport nr. P Rev.A Bilag B IsodB-kurver over støjens udbredelse Side 1 af 2 sider BILAG B1 ISODB-KURVER OVER STØJENS UDBREDELSE MOTORSPORTSAKTIVITETER HVERDAGE 9-18 / LØRDAGE 9-14 p:\projects\358\ \04_output\bilag b - isodb-kurver over støjens udbredelse_reva.docx

31 Rapport nr. P Rev.A Bilag B IsodB-kurver over støjens udbredelse Side 2 af 2 sider BILAG B2 ISODB-KURVER OVER STØJENS UDBREDELSE MOTORSPORTSAKTIVITETER HVERDAGE 9-18 / LØRDAGE 9-14 MED 3M STØJSKRÆM PÅ VOLD p:\projects\358\ \04_output\bilag b - isodb-kurver over støjens udbredelse_reva.docx

32 Rapport nr. P Rev.A Bilag C Kildestyrker Side 1 af 1 sider BILAG C KILDESTYRKER Anvendte kildestyrker i L WA i db(a) re 1pW. Kilder for motorsportsaktiviteter: Kilde 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz Total Rotax mini [6] 62,6 88,0 94,1 105,3 111,2 108,0 107,1 104,2 114,9 Rotax junior [6] 62,2 87,7 98,1 106,8 113,0 110,5 109,9 106,9 117,1 Rotax senior [6] 61,8 87,7 100,1 108,3 115,2 112,5 112,0 108,8 119,2 Rotax DD2 [6] 62,7 95,5 107,1 110,3 113,2 112,6 114,7 111,4 120,0 Cadett mini [7] 83,6 88,8 95,8 102,9 106,0 107,9 109,7 106,0 114,2 Cadett junior [7] 82,6 83,5 96,3 104,7 108,0 111,5 111,3 107,3 116,3 KF junior [7] 79,6 88,7 100,9 107,9 110,1 108,1 107,9 103,4 115,1 KF [7] 78,7 86,5 99,0 109,3 112,5 115,0 114,6 106,5 119,7 ROK junior* [8] 60,1 81,7 98,4 104,0 107,4 109,5 108,8 104,4 114,5 KZ2 [7] 88,9 89,6 101,6 108,9 114,7 115,0 113,3 109,8 120,1 *ROK junior vurderes ud fra ROK super fratrukket 2dB. Kildestyrker for dellast beregnes ved subtraktion af 10 db efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner. Kilder for øvrige aktiviteter (industri): Kilde 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz Total Udlejningsgokart [5] Græsslåmaskine [10] 68,4 78,3 90,8 93,6 96,4 94,2 89,6 82,1 104,3 62,4 77,3 89,1 94,1 102,7 99,9 93,2 84,0 105,3 p:\projects\358\ \04_output\bilag c - kildestyrker_reva.docx

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vedlagt Microbryggeri Danmarksvej 17 Skanderborg Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vertikal Jordvarme Se digital ansøgning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Eric Korre Hortsen / Buffin Real Estate Danmark A/S Amaliegade

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tagmonteret soicelleanlæg. Soicelleanlægget etableres således, at det følger tagets hældning over de tekniske installationer. Oversigtskort i målestok 1:50.000 Oversigtskort

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende biogasmotor på Frederikshavn Renseanlæg. Det eksisterende biogasanlæg består af 2 x 167 kwe biogasmotorer og 1x 500

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVMpligt iht. VVMbekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVMbekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige.

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Basisoplysninger Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Hørkram Foodservice A/S ønsker at til-/ombygge deres varehus og køreareal på ejendommen

Læs mere

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projekt:

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby,

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby, VVM-screening VVM-screeningsskema til brug ved ansøgning om regulering af vandløb jf. Bekendtgørelse nr. 1832 af 16/12/2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger VVM-screening Anmeldeskema for: Egedal Autodele ApS Hassellunden 3 (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) I eksisterende lagerbygning (for bildele) på

Læs mere

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise Anmeldeskema - VVM Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune Bilag 5 Basisoplysninger Denne anmeldelse vedrører en ny placering af en tidligere anmeldt mast ved Vejby Station. Pga. stor lokal modstand mod at opføre en mast ved stationen, er det pga. nyt beregningsgrundlag

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der søges om etablering af en virksomhed der modtager sortere, presser og oplager ikke farligt industriaffald. I begrænset mængde vil der dog blive modtaget

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt)

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vestforbrænding ønsker at udvide åbningstiden til

Læs mere

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse er vedlagt Navn, adresse, telefon-nr. og e-mail på bygherre Navn,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet omfatter etablering af ca. 200 meter fjernvarmerør i St. 60/60-225 twinrør til forsyning af erhvervsbyggeri ved Vejlevej. Under Vejlevej

Læs mere

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup Tlf.:

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup   Tlf.: Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter iht. VVM-bekendtgørelsens 19 (LBK nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse nr 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Chalotte S. Pedersen Dir: +4579755688 Mob: e-mail: Chalotte.S.Pedersen @Hedensted.dk Sagsnr. 04.10.10-G00-6-16

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

Se tilladelse. Glostrup Kommune

Se tilladelse. Glostrup Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort Tekst Se

Læs mere

Bilag 5. Anmeldeskema

Bilag 5. Anmeldeskema Basisoplysninger Anmeldeskema Bilag 5 Boulstrup-Hou kraftvarmeværk ny halmkedel, samt etablering af ny akkumuleringstank ved DLG Boulstrupvej 10. Montering af nye varmevekslere ved BHKV Møllemarken 4.

Læs mere

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil:

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil: Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernvarme ringledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til forsyning

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015. Lise Kristoffersen Kildeager 6 4000 Roskilde Plan og Byggesag Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning

Læs mere

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted ,

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted , Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tillæg til miljøgodkendelse: Omlastning af husstandsinsamlet emballageaffald, rent træ og imprægneret træ. Modtagelse og opbevaring af have-/parkaffald,

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Tekst

Anmeldeskema. Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Tekst Anmeldeskema Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger

Bilag 5. Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) ' Fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde Porten til Sønderborg, vest for Sønderborg by, omfattet af lokalplan nr. 4.10-12. Opdimensionering

Læs mere

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. november 2014 Sags id 2014-25508 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk Ikke VVM-pligt for sænkning af vandløbsbunden

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn.

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn. Ansøgningsskema Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal, hvor det er

Læs mere

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma www.jph.dk CVR-nr. 31 48 65 64 Brønderslev Kommune Teknik & Miljø Ny Rådhusplads 1 raadhus@99454545.dk -------------------------------------------- VVM anmeldelse

Læs mere

1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx

1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx 1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx Anmeldelse i henhold til 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Læs mere

Anmeldelse. Jan Rasmussen, Stensgårdsvej Hjørring, kontaktperson Vennebjerg

Anmeldelse. Jan Rasmussen, Stensgårdsvej Hjørring, kontaktperson Vennebjerg 1 - DGU 5-936 2016 Anmeldelse i henhold til 2 i beke Hører til journalnummer: 13.02.01-P19-6-12 Anmeldelse i henhold til 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51,

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51, BS Biler Andrupvej 51 6705 Esbjerg Ø Email: bms1910@sol.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. december 2014 Sags id 14/19491 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16 13 96 E-mail vlo@esbjergkommune.dk

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Haderslev Kommune Indsendt af Ved Havnen 15 6100 Haderslev E-mail: rufo@haderslev.dk Telefon 21178746 CVR / RID CVR:29189757- RID:1285845566527 Indsendt: 18-01-2016 10:37 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk Nedenstående VVM-screening er baseret på LBK nr. 448 af 10. maj 2017 - Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger

Læs mere

VVM screening, pr. 17. juli 2014

VVM screening, pr. 17. juli 2014 VVM screening, pr. 17. juli 2014 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Køge Kommune Parkeringsanlæg Kongsberg Allé, Vejlitra 7000an 1.1 Indledning Køge Kommune har VVM anmeldt et parkeringsanlæg

Læs mere

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Projektnavn: Etablering af vertikal jordvarmeanlæg på Henrikshave 46, 2950 Vedbæk Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. Vejle AffaldGenbrug Vestre Engvej 70 7100 Vejle Virksomheder J.nr. MST-1270-01700 Ref. Tisch Den 6. april 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af åbningstid hos Vejle AffaldGenbrug Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro

Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro Kraghede1@gmail.com Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

Anmeldelse. 1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx. Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Anmeldelse. 1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx. Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - anmeldelsesskema-til-indvindingstilladelser.docx Hører til journalnummer: 13.02.01-P19-11-10 Anmeldelse i henhold til 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Karise Permatopia Opskrivning c/o Knud Erik Henriksen Alfehøjen Næstved

Karise Permatopia Opskrivning c/o Knud Erik Henriksen Alfehøjen Næstved Bek. Om VVM af 6. november 2014, nr. 1184, Bilag 5 Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Jan Amby Søhesten 1C 1 2635 Ishøj E-mail: ja@ak83.dk Telefon 43660819 CVR / RID CVR:10357136-RID:72299995 Indsendt: 23-02-2016 10:23 Ansøgningsnr.: MaID-2016-86

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-01254 Ref. nijol/inlth Den 27. august 2014 Afgørelse om at midlertidig plads for forkartering og mellemoplagring af olieforurenet jord på Miljøanlæg

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) Oversigtskort

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle.

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle. Lejre Kommune Natur & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Birgitte Uhrbrand Byggeri D 4646 4914 E biuh@lejre.dk

Læs mere

Basisoplysninger BILAG A. Anmeldeskema: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af biomasse på Avedøreværket, 7.

Basisoplysninger BILAG A. Anmeldeskema: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af biomasse på Avedøreværket, 7. BILAG A Anmeldeskema: Anlæg til modtagelse, mellemlagring og tilsætning af biomasse på Avedøreværket, 7. januar 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Avedøreværket ønsker at etablere

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Tommy Hamlet Søndergaard Baldersbækvej 6 2635 Ishøj E-mail: 36643@ishoj.dk Telefon 43577768 Indsendt: 04-02-2016 14:39 Ansøgningsnr.: MaID-2016-43 Indsendelse

Læs mere