Københavns Gokart Bane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Gokart Bane"

Transkript

1 Københavns Gokart Bane VVM-anmeldelse (BEK nr /11/14) Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) I forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelse af Københavns Gokart Bane skal der udarbejdes en VVM-screening for Københavns Gokart Bane. Københavns Go-kart Bane er en eksisterende bane, som har været anvendt siden Banen har forandret sig meget siden, f.eks. er indkørslen flyttet fra Forlandet til Kraftværksvej 10 i forbindelse med anlæg af støjvolde. Der er også i årenes løb blevet opført en hel del nye bygninger på det m2 store areal for at følge med i den eksplosive tilgang til kartingsporten. Banen anvendelse, her under omfanget af brug til løb og træning, planlægges ikke ændret. Banen har undersøgt forskellige muligheder for supplerende støjdæmpning og er kommet frem til, at en supplerende støjvæg på toppen af støjvolden effektivt dæmper støj. Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Rådhus 1599 København V Tlf: Navn, adresse, telefonnr. og på kontaktperson Kristian S. Jakobsen Projektleder, Legepladsinspektør Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Drift og Anlæg Gyldenløvesgade 15, København V Mobil Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Kraftværksvej København S Matr.: 543 Ejerlav: Amagerbros Kvarter, København Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, og den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) Københavns Kommune

2 Oversigtskort i målestok 1: Gokart1_50000 Kortbilag i målestok 1: eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) Målestok angives: 1:5.000 Gokart1_5000 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 12 a) Permanente baner til motorvæddeløb samt prøvekørsel af biler eller motorcykler.

3 Projektets karakteristika Tekst 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav Københavns Kommune, Københavns Ejendomme Nyropsgade København V Tlf.: Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m 2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m 2 Ved gokartbanen er der opført garager, cafeteria, personalehus, toiletter m.m. på et ca m 2 stort areal. Gokartbane, bebyggelse samt asfalteret areal udgør ca m 2 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Projektets bebyggede areal i m2 Projektets nye befæstede areal i m2 Projektets samlede bygningsmasse i m3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Der er ikke behov for grundvandssænkning Grundarealet med gokartbanen og tilhørende bygninger samt parkeringsplads er ca. 2,8 ha. Den største del af arealet er græs. Gokartbanen ligger inden for et areal på ca. 1,6 ha. Selve gokartbanen er ca. 825 m lang. Der er ingen nye anlæg. Uændret Uændret 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Ikke relevant Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå mm/åå

4 Projektets karakteristika Tekst 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer type og mængde i driftsfasen Ikke relevant Mellemprodukter type og mængde i driftsfasen Færdigvarer type og mængde i driftsfasen Vand mængde i driftsfasen 6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: Olie mv. opsamles og afleveres på genbrugsstation. Almindelig dagrenovation Sanitært spildevand Intet Regnvand ledes til offentlig kloak via olieudskiller Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning X 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår jf. X H. Motorsportsbaner og flyvepladser H 201. Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes 5 dage om året eller mere. 9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår X Generelt overholdes krav, men ikke vejledende støjgrænser. 10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREFdokumenter X Hvis nej gå til pkt Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter 12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BATkonklusioner X Hvis nej gå til pkt. 14.

5 Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. X Støj fra motorsportsbaner. Vejlednings fra Miljøstyrelsen nr. 2, Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor Ikke relevant. 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor X Der er i CB racingplan registreret enkelte overskridelser af støjkrav i forbindelse med kørsel. Støjberegninger viser overskridelser i samtlige immissionspunkter for et referencetidsrum på 1 time. Støj kan reduceres væsentligt ved opsætning af støjskærm på støjvold, og udviklingen går mod mere støjsvage go-karts. Miljøgodkendelse af banen forudsætter lempelse af de vejledende støjgrænser. 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. X Hvis nej gå til pkt Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor 19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener X - I anlægsperioden - I driftsfasen 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener Hvis ja angives omfang og forventet udbredelse. - I anlægsperioden - I driftsfasen X X 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden - I driftsfasen X X Hvis ja angives og begrundes omfanget. Ikke relevant

6 Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr af 14. december 2006 X Projektets placering Ja Nej Tekst 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? X Området er ikke lokalplanlagt. 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? X X 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? X 28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? X 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) X 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? X 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens 3: Ca. 500 m til en 3 registreret sø. Søen er i forbindelse med kanalen rundt om Arsenaløen og Frederiksholm. Søen bliver ikke påvirket af gokartbanen. 32. Rummer 3-området beskyttede arter og i givet fald hvilke? X Nej 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område? Ca. 300 m til fredningen vedr. Kløvermarken. Kløvermarken påvirkes ikke af gokartbanen. 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Natura område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) Ca. 5 km til EF habitat- og fuglebeskyttelsesområde Saltholm og omliggende hav.

7 Projektets placering Ja Nej Tekst 35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen X 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? X 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? X Gokartbanen er placeret i et område, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Dvs. der er dokumentation for jordforurening på arealet. Da projektet ikke omfatter jordhåndtering, vurderes jordforureningen ikke relevant. 38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)? X Der er industri og erhverv på Kraftværkhalvøen og Prøvestenen, der dog ikke vurderes at kumulere med støj fra Gokart Banen. 39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? X 40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet. Den væsentligst miljøpåvirkning er støj i forbindelse med gokartkørslen. Der er i CB racingplan registreret enkelte overskridelser af støjkrav i forbindelse med kørsel. Støjberegninger viser overskridelser af vejledende støjgrænser. Beregningerne har vist, at støj kan reduceres væsentligt ved opsætning af støjskærm på støjvold. Københavns Gokartbane forventer at skulle opstille supplerende støjvæg for at opnå miljøgodkendelse, og forventer at dette i kombination med den løbende udvikling af støjsvage gokarts vil medføre at støjkrav kan overholdes inden for en kort årrække. Miljøgodkendelse af banen forudsætter lempelse af de vejledende støjgrænser. 41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. Dato: Bygherre/anmelder: Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider. Farverne rød/gul/grøn angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. Rød angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og grøn en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

8 Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

9

10 PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Københavns gokart, Støjkortlægning Miljømåling ekstern støj Rapport nr.: P Revision A Aalborg den 30. september 2015 Sag: Side 1 af 19 sider Hertil 3 bilag Klient: Københavns kommune c/o Kristian S. Jakobsen Gyldenløvesgade 15, 5 sal 1600 København V Rekvirent: Kristian S. Jakobsen Tlf. : Udført af: Regnar Oxholm Bonde Kvalitetssikret af: Henrik Højlund Larsen Resumé: Teknisk ansvarlig: Henrik Højlund Larsen Ver PHe Efter rekvisition fra Københavns kommune, er der foretaget en kortlægning af den eksterne støj omkring Københavns gokartbane beliggende i den nordøstlige del af Amager nær haveforeningen Strandhøj samt nyt boligkompleks ved Margretheholm. Nærværende rapport belyser de eksterne støjforhold som vil være gældende når anlægget er i drift med den ønskede aktivitet, efter fastlagte træningstider. Revisionen af den oprindelige rapport består i ændrede vejledende støjgrænseværdier i aftenperioden. Støjbelastningen er beregnet i 7 referencepunkter, som repræsenterer de naboejendomme og områder, som er støjmæssigt mest kritisk placeret. Antallet og placeringen af referencepunkterne er vurderet ud fra isodb kurver. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at støjvilkårene, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005, medfører signifikante overskridelser i samtlige immissionspunkter for et referencetidsrum på 1 time med de i kapitel 4.1 anførte aktiviteter. Ligeledes kan det konkluderes at en 3 m støjskærm placeret på den eksisterende vold ikke giver tilstrækkelig dæmpning da der for størstedelen af immissionspunkterne fortsat er signifikante overskridelser af de vejledende støjgrænser. Støjvilkårene, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder, er overholdt i samtlige immissionspunkter med 5 stk. udlejningsgokarts samt anvendelse af maskinel til vedligehold af baneområdet. Acoustica Akustik Støj Vibrationer Sofiendalsvej 94 Tlf Web CVR-nr DK-9220 Aalborg SV Direkte tlf Danmark Mobiltlf Fil P A-rapport

11 Side 2 af 19 sider INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING De berørte parter Miljøgodkendelser Rapportens omfang 5 2 BEREGNINGSOBJEKT Virksomheden Banens støjkilder Virksomhedens placering og omgivelser 6 3 LYDUDBREDELSESFORHOLD 7 4 DRIFTSFORHOLD Motorsportsaktiviteter Øvrige aktiviteter (industristøj) 9 5 METEOROLOGISKE FORHOLD 9 6 MÅLEMETODE Måle- og beregningsmetode Referencepunkter 10 7 GRÆNSEVÆRDIER OG REFERENCETIDSRUM 11 8 RESULTATER Støjens karakter Usikkerhed Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter med 3m støjskærm Resultat af støjbelastning for øvrige aktiviteter (industristøj) 16 9 KONKLUSION REFERENCER 19

12 Side 3 af 19 sider Bilag Bilag A Bilag B Bilag C Referencepunkternes og banens placering IsodB-kurver over støjens udbredelse Anvendte kildestyrker 1 side 2 sider 1 side

13 Side 4 af 19 sider 1 INDLEDNING Efter rekvisition fra Københavns kommune, er der foretaget en kortlægning af den eksterne støj omkring Københavns gokartbane beliggende i den nordøstlige del af Amager nær haveforeningen Strandhøj samt nyt boligkompleks ved Margretheholm. Nærværende rapport belyser de eksterne støjforhold som vil være gældende når anlægget er i drift med den ønskede aktivitet, efter fastlagte træningstider. Støjbelastningen er beregnet i 7 referencepunkter, som repræsenterer de naboejendomme og områder, som er støjmæssigt mest kritisk placeret. Antallet og placeringen af referencepunkterne er vurderet ud fra isodb kurver. En mulig reduktion af støjbelastningen ved placering af 3 m høj støjskærm oven på volden der omkranser gokartbanen eftervises desuden i nærværende rapport. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner (2), samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder (3). Nærværende støjkortlægning skal supplere en ansøgning om miljøgodkendelse for gokartbanen. Der er derfor foretaget vurderinger af støjbelastningerne i forhold til de vejledende støjgrænseværdier, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 (2), samt i forhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (9). 1.1 De berørte parter Virksomheden: Københavns gokart bane Kraftværksvej København S Repræsenteret ved Bo Laursen Telefon: Myndighed/klient: Københavns kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter Gyldenløvesgade 15, 5 sal 1600 København V Repræsenteret ved Kristian S. Jakobsen Telefon: Miljøgodkendelser Nærværende rapport supplerer en ansøgning om miljøgodkendelse for gokartbanen.

14 Side 5 af 19 sider 1.3 Rapportens omfang Undersøgelserne, der ligger til grund for nærværende rapport, er gennemført i apriljuni Driftsbetingelserne vedr. driftstider for banen samt antallet og sammensætningen af maskiner er alle oplyst af repræsentant fra Københavns gokartbane, Bo Laursen. Undersøgelserne indeholder følgende hovedelementer: Opbygning af beregningsmodel af banen og omgivelser. Fastlæggelse af driftsbetingelserne for banen. Beregning af enkeltstøjkilders bidrag i referencepunkterne. Udarbejdelse af rapport. Rapporten suppleres med bilag A, B og C, som primært indeholder oplysninger af teknisk karakter. I rapporten benyttes følgende definitioner for akustiske enheder: L Aeq : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, i db med referenceværdien 20 Pa L r : Støjbelastningen, det A-vægtede energiækvivalente korrigerede vægtede lydtrykniveau. L WA : Det A-vægtede lydeffektniveau i db med referenceværdien W 2 BEREGNINGSOBJEKT 2.1 Virksomheden Gokartbanen bliver udelukkende anvendt til kørsel med gokart og benyttet af banemedlemmer. 5 dage om ugen vil gokartbanen blive benyttet til motorsportsaktiviteter, træningsdage, mens de øvrige 2 er aktivitetsfrie med undtagelse af få weekender med løbsarrangementer. I sjældne tilfælde udlejes banen inkl. 5 udlejningsgokart på hverdage i perioden kl eller fredage i perioden kl Banens støjkilder På banen anvendes der gokarts af forskellige typer. Herudover forekommer der anvendelse af græsslåmaskine, buskrydder, el-værktøj og højttaleranlæg. Højtaleranlægget vil blive benyttet i begrænset omfang i forbindelse med afvikling af publikumsløb ellers ikke, og det indgår ikke i nærværende kortlægning. El-værktøj anvendes ligeledes sjældent udendørs og indgår ikke i nærværende kortlægning.

15 Side 6 af 19 sider 2.3 Virksomhedens placering og omgivelser Gokartbanen er placeret på Kraftværksvej 10, 2300 København S på matr. nr. 543, defineret som område O1 hvilket er et område udlagt til parker, herunder forlystelsesparker, legepladser, kirkegårde, sportsanlæg, mm., jfr. Kommuneplanens bestemmelser. Banen grænser op til områderne beskrevet i lokalplan 136, 326 og 464 samt matrikel 23. Derudover er området beskrevet i lokalplan 331 samt Christiania, tæt beliggende på banen. De nærmeste beboelsesejendomme er beliggende ca. 400 m vest for banen i Christiania samt ca. 500 m nord for banen i Margretheholm (Lokalplan 331). De nærmeste Kolonihavehuse er beliggende ca. 100 m vest for banen i matrikel nr. 23. Matr.23 Matr.543 Figur 2.1 Områder nær gokartbanen, placeret i matrikel 543. Områderne er markeret med lokalplan nr. eller matrikel nr. i fald de ikke hører under en lokalplan. (1) Gokartbanens nordlige og vestlige side samt sydlige side, i begrænset omfang, er afskærmet med støjvolde med varierende højder.

16 Side 7 af 19 sider Figur 2.2 Luftfoto af Gokartbanen indhentet fra google maps. 3 LYDUDBREDELSESFORHOLD Gokartbanen er støjskærmet af volde mod vest og nord samt syd i begrænset omfang. Virkningen ved placering af en 3 m høj støjskærm oven på volden eftervises desuden i nærværende rapport. Placering af skærmen fremgår af bilag A. Figur m støjskærm placeret oven på eksisterende støjvold set fra banens sydlige side. Der er beregningsmæssigt regnet med akustisk hårdt terræn på hele transmissionsvejen til referencepunkterne. Banen er regnet akustisk hård.

17 Side 8 af 19 sider 4 DRIFTSFORHOLD 4.1 Motorsportsaktiviteter I forbindelse med nærværende støjkortlægning er der regnet med, at banen vil blive benyttet på følgende tidspunkter og med angivne maksimal antal gokarts: Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag* Søndag Tidspunkt (vinter) (sommer) Max antal gokarts Tabel 4.1 Træningsdage og tidspunkter sammen med max antal anvendte gokarts. *Træning på lørdage foregår kun 2 gange om måneden. Følgende gokarts anvendes på banen: Rotax mini Rotax junior Rotax senior Rotax DD2 Cadett mini Cadett junior KF junior KF ROK junior KZ2 Rotax mini og junior samt Cadett mini og junior er de mest anvendte gokart typer mens Rotax DD2 og KZ2 sjældent anvendes. Denne drift er oplyst af repræsentant fra Københavns gokartbane, Bo Laursen. Ved beregninger er der taget udgangspunkt i journaler fra pc-programmet CB Racing- Plan, der anvendes på banen, for at efterligne en typisk maksimalsituation over en time. Der er taget udgangspunkt i journalen fra lørdag d. 14. marts 2015 i tidsrummet kl 12 til 13 samt onsdag d. 15. april 2015 i tidsrummet kl 18 til 19 da disse vurderes at repræsentere typiske maksimalsituationer. For de anvendte gokarttyper, er antal minutter de befinder sig på gokartbanen over en periode på en time, estimeret jævnfør de nævnte journaler. 60 min svarer til at 1 gokart konstant er tilstede på banen over denne time, 120 min svarer til at 2 gokarts konstant er tilstede på banen, osv. Den i nedenstående skema anførte drift er angivet for de tre ugedage med størst belastning. Samlet drift i minutter over 1 time Gokart type Mandag, onsdag, lørdag Dag Aften Cadett mini Cadett junior KF 15 0 KF junior Rotox mini Rotox junior Rotox senior KZ Diverse Tabel 4.2 Estimeret maximal situation angivet som drift i minutter for hver gokarttype over en periode på 1 time.

18 Side 9 af 19 sider Diverse dækker over ikke klart definerede gokarts jævnfør journaler fra CB Racing- Plan. Der beregnes med gokarts af typen Rotax junior for disse. Der regnes med fuldgas andel på 60%. 4.2 Øvrige aktiviteter (industristøj) Øvrige aktiviteter omfatter i nærværende rapport kørsel med udlejningsgokart samt anvendelse af græsslåmaskine på banens græsarealer. Beregninger foretages med følgende drift: 5 stk. udlejningsgokart med 2 timers drift på hverdage i dagperioden Fuldgas andel på 60%. 1 stk. græsslåmaskine med 2 timers drift på hverdage i dagperioden METEOROLOGISKE FORHOLD Beregningsresultaterne er gældende for den meteorologiske ramme, der i Miljøstyrelsens vejledning 6/1984 (11), er anført for måling af støj fra virksomheder. Dermed er forudsat en svag medvind fra støjkilderne mod referencepunkterne samt temperaturforhold i den nedre del af atmosfæren, der medfører lydudbredelsesmæssigt stabile forhold. 6 MÅLEMETODE 6.1 Måle- og beregningsmetode Bestemmelsen af den enkelte støjkildes lydeffekt og den efterfølgende beregning af støjkildens lydtrykniveau i referencepunkterne er udført i henhold til metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder (3). Metoden er implementeret i beregningsprogrammet SoundPlan version 7.3 (update ). Detaljerede oplysninger om beregningerne findes hos Acoustica. Kildestyrker for samtlige gokarts er hentet fra deklarationsmålinger. For udlejningsgokart er deklarationsmålinger udført i forbindelse med projekt for Auning Kart Park. Kildestyrkerne for udlejningsgokarts fremgår af Notat nr. N udført af Carl Bro A/S i 2004 (5). For de resterende er deklarationsmålinger udført og beskrevet i rapporter fra Motorsportens Akustiklaboratorium (6), (7) og (8). Disse er gengivet i bilag C til denne rapport. Med udgangspunkt i de samlede kildestyrker for de anvendte køretøjer på banen i de forskellige driftsscenarier, er der foretaget en opsplitning af støjkilden i et antal delkilder, som herefter er jævnt fordelt over selve baneanlægget.

19 Side 10 af 19 sider Herefter er de enkelte støjkilders bidrag til støjbelastningen i referencepunkterne beregnet. Beregningen tager hensyn til alle faktorer, der påvirker lydens udbredelse, herunder refleksioner, afskærmende genstande (f.eks. støjvolde og bygninger), terrænets karakter m.v. Summen af de beregnede støjbidrag fra hver enkelt støjkilde svarer til den samlede støj fra banen. Geografisk data herunder højdekurver, placeringer af bygninger og veje er indhentet hos kortforsyningen (4). 6.2 Referencepunkter Støjbelastningen er bestemt i 7 referencepunkter, som er placeret ved de nærmest beliggende boliger med størst støjbelastning. Alle referencepunkter er i højden 1,5 m over terræn med undtagelse af RP6A der er placeret i 21 m over terræn svarende til ca. 6.sal. Referencepunkternes placering fremgår af Bilag A. RP1: Strandgang 4 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP2: Strandgang 14 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP3: Strandgang 20 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP4: Strandgang 28 Kolonihave beliggende i matrikel nr. 23. RP5: Norddyssen 63 Bolig beliggende i Christiania. RP6: Margretheholm stueetage Bolig beliggende i området tilhørende lokalplan 331. RP6A: Margretheholm 6.sal. Bolig beliggende i området tilhørende lokalplan 331.

20 Side 11 af 19 sider 7 GRÆNSEVÆRDIER OG REFERENCETIDSRUM Nærværende støjkortlægning skal supplere en ansøgning om miljøgodkendelse for gokartbanen. Der er derfor for motorsportsaktiviteter foretaget vurderinger af støjbelastningerne i forhold til de vejledende støjgrænseværdier, som er anført i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 2/2005 (2). Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi (midling på energibasis) over et tidsrum, som betegnes referencetidsrummet. Referencetidsrummet er for motorsportsanlæg fastsat til 1 time. For øvrige aktiviteter er der foretaget vurderinger af støjbelastningerne i forhold til de vejledende støjgrænseværdier, som er anført i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (9). Referencetidsrummet er for de øvrige aktiviteter (industristøj) fastsat til 8 timer i den anvendte periode, hverdage Grænseværdier i db(a) for motorsportsaktiviteter I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 (2) er der fastsat følgende vejledende grænseværdier for motorsportsanlæg med 5 træningsdage pr. uge i dagperioden og 2 træningsdage pr. uge i aftenperioden: Områdebetegnelse Hverdage Kl Lørdag Kl Hverdage Kl Lørdag Kl Boligområde 46 db(a) 45 db(a) Tabel 7.1 Grænseværdier for motorsport med 5 træningsdage pr. uge i dagperioden og 2 træningsdage pr. uge i aftenperioden. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), L r som funktion af tidsrum og områdetype. Grænseværdier i db(a) for øvrige aktiviteter (industristøj) I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (9) er der fastsat følgende vejledende grænseværdier for industristøj: Områdebetegnelse Hverdage Kl Lørdag Kl Hverdage Kl Lørdag Kl Etageboligområde 50 db(a) 45 db(a) 5. Boligområde for åben og lav boligbebyggelse 45 db(a) 40 db(a) Tabel Grænseværdier for industristøj. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), L r som funktion af tidsrum og områdetype.

21 Side 12 af 19 sider For kolonihaver i byområder anbefales det at anvende grænseværdier for enten område 4 eller 5. Grænseværdierne for område 5 er i nærværende rapport anvendt for immissionspunkterne RP1 til RP4. 8 RESULTATER 8.1 Støjens karakter Støjen fra gokartbanen, vil, som det er tilfældet for andre eksisterende baner, ikke frembringe støj med tydeligt hørbare toner eller impulser i beregningspunkterne. Der skal således ikke korrigeres med et + 5 db tillæg ved beregning af støjbelastningen, L r. 8.2 Usikkerhed Da der er tale om et eksisterende anlæg tages usikkerheder i betragtning i forbindelse med vurdering af støjbelastningen i forhold til de vejledende støjgrænser. 8.3 Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter Med i afsnit 4.1 nævnte driftsforhold er støjbelastningen, i afsnit 6.2 beskrevne referencepunkter, følgende. Resultater for lørdage er lig resultaterne for hverdage grundet tilsvarende driftsforhold. Lørdage i perioden 9-14 svarer til hverdage i perioden 9-18 og lørdage i perioden svarer til hverdage i perioden IsodB-kurver som viser støjbelastningen i omgivelserne er vist i bilag B1. Referencepunkt: RP1, Strandgang 4, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,1 3 Ja Hverdage, aften , ,8 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP2, Strandgang 14, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,5 3 Ja Hverdage, aften , ,3 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

22 Side 13 af 19 sider Referencepunkt: RP3, Strandgang 20, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,9 3 Ja Hverdage, aften , ,7 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP4, Strandgang 28, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,1 3 Ja Hverdage, aften , ,9 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP5, Norddyssen 63, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,0 3 Ja Hverdage, aften , ,7 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP6, Margretheholm stueetage, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,4 3 Ja Hverdage, aften , ,2 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

23 Side 14 af 19 sider Referencepunkt: RP6A, Margretheholm 6.sal, 21 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,0 3 Ja Hverdage, aften , ,7 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser 8.4 Resultat af støjbelastning for motorsportsaktiviteter med 3m støjskærm Med i afsnit 4.1 nævnte driftsforhold samt med 3m støjskærm placeret på støjvolden er støjbelastningen i afsnit 6.2 beskrevne referencepunkter, følgende. Resultater for lørdage er lig resultaterne for hverdage grundet tilsvarende driftsforhold. Lørdage i perioden 9-14 svarer til hverdage i perioden 9-18 og lørdage i perioden svarer til hverdage i perioden IsodB-kurver som viser støjbelastningen i omgivelserne er vist i bilag B2. Referencepunkt: RP1, Strandgang 4, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,6 3 Ja Hverdage, aften , ,3 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP2, Strandgang 14, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,8 3 Ja Hverdage, aften , ,5 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

24 Side 15 af 19 sider Referencepunkt: RP3, Strandgang 20, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,4 3 Ja Hverdage, aften , ,1 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP4, Strandgang 28, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , Nej Hverdage, aften , Nej Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP5, Norddyssen 63, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften , Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP6, Margretheholm stueetage, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse Alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,3 3 Ja Hverdage, aften , ,0 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

25 Side 16 af 19 sider Referencepunkt: RP6A, Margretheholm 6.sal, 21 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Vejl. Over- Bereg- Støj- deling niveau be- støj- skrid- net grænse alle last- græn- else Usikker- signifi- kilder ning Ser Hed kant Hverdage, dag , ,0 3 Ja Hverdage, aften , ,8 3 Ja Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser 8.5 Resultat af støjbelastning for øvrige aktiviteter (industristøj) Med i afsnit 4.2 nævnte driftsforhold for øvrige aktiviteter er støjbelastningen, i afsnit 6.2 beskrevne referencepunkter, følgende. Referencepunkt: RP1, Strandgang 4, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP2, Strandgang 14, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

26 Side 17 af 19 sider Referencepunkt: RP3, Strandgang 20, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP4, Strandgang 28, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP5, Norddyssen 63, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser Referencepunkt: RP6, Margretheholm stueetage, 1,5 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse Alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser

27 Side 18 af 19 sider Referencepunkt: RP6A, Margretheholm 6.sal, 21 meter o.terræn. Referencepunkt Døgnind- Samlet Støj Støj- Over- Bereg- Støj- deling niveau be- græn- skrid- net grænse alle last- Ser else Usikker- signifi- kilder ning Hed kant Hverdage, dag , Hverdage, aften Tabel Beregnet støjbelastning samt vurdering af støjgrænser 9 KONKLUSION Grontmij A/S - Acoustica er af Københavns Kommune blevet rekvireret til at foretage en komplet opgørelse af de eksterne støjforhold i forbindelse med aktiviteterne på Københavns gokartbane på Kraftværksvej 10, 2300 København S. Støjbelastningen er beregnet i 7 referencepunkter, som er beliggende omkring banen. Den støjdæmpende virkning af en 3m høj støjskærm placeret på toppen af volden der omkranser banen er endvidere beregnet og vurderet. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner (2), samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder (3). På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at de vejledende støjgrænser, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 (2), medfører signifikante overskridelser i samtlige immissionspunkter for et referencetidsrum på 1 time med de i kapitel 4.1 anførte aktiviteter. Ligeledes kan det konkluderes at en 3 m støjskærm placeret på den eksisterende vold ikke giver tilstrækkelig dæmpning da der for størstedelen af immissionspunkterne fortsat er signifikante overskridelser. Omend der stadig er signifikante overskridelser har støjskærmen dog en betydelig dæmpende effekt på nogle af immissionspunkterne hvilket tydeliggøres ved sammenligning af isodb-kurver vist i bilag B1 og B2. For overholdelse af de vejledende grænseværdier er det nødvendigt med yderligere støjdæmpende tiltag f.eks. i form af lokal dæmpning på banen med flere mindre støjvolde på udvalgte positioner, ændring af driftsforhold, dæmpning af gokarts mm. Alternativt kan grænseværdierne for de omkringliggende områder lempes i forhold til de vejledende støjgrænser, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005. Støjvilkårene, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder, er overholdt i samtlige immissionspunkter med 5 stk. udlejningsgokarts samt anvendelse af maskinel til vedligehold af baneområdet.

28 Side 19 af 19 sider 10 REFERENCER 1) Lokalplan kort: 2) Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner 3) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder 4) Kortforsyningen: 5) Auning Kart Park. Notat nr. N , Carl Bro A/S, ). Måling af støjemission fra 5 karts klasser: Rotax mini, Rotax junior, Rotax senior, Rotax DD2 og Rotax heavy/ob. Motorsportens akustiklaboratorium, ). Måling af støjemission fra 5 karts klasser: KZ, Kadet mini, Kadet junior, KF3 og KF 2. Motorsportens akustiklaboratorium, ) Måling af støjemission. Karts klasser lørdag: Cadet mini, Cadet jun., National A jun., ROK/ROK heavy, National A, National A sen., Futura, Futura XL/OB og Super ROK/Heavy. Motorsportens akustiklaboratorium, ) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Eksternstøj fra virksomheder. 10) Græsslåmaskine kildestyrke målt i forbindelse med rapport nr.:p , sag nr , Grontmij. 11) Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder

29 Rapport nr. P Rev.A Bilag A Referencepunkternes og banens placering Side 1 af 1 sider BILAG A REFERENCEPUNKTERNES OG BANENS PLACERING p:\projects\358\ \04_output\bilag a - referencepunkter og banens placering.docx

30 Rapport nr. P Rev.A Bilag B IsodB-kurver over støjens udbredelse Side 1 af 2 sider BILAG B1 ISODB-KURVER OVER STØJENS UDBREDELSE MOTORSPORTSAKTIVITETER HVERDAGE 9-18 / LØRDAGE 9-14 p:\projects\358\ \04_output\bilag b - isodb-kurver over støjens udbredelse_reva.docx

31 Rapport nr. P Rev.A Bilag B IsodB-kurver over støjens udbredelse Side 2 af 2 sider BILAG B2 ISODB-KURVER OVER STØJENS UDBREDELSE MOTORSPORTSAKTIVITETER HVERDAGE 9-18 / LØRDAGE 9-14 MED 3M STØJSKRÆM PÅ VOLD p:\projects\358\ \04_output\bilag b - isodb-kurver over støjens udbredelse_reva.docx

32 Rapport nr. P Rev.A Bilag C Kildestyrker Side 1 af 1 sider BILAG C KILDESTYRKER Anvendte kildestyrker i L WA i db(a) re 1pW. Kilder for motorsportsaktiviteter: Kilde 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz Total Rotax mini [6] 62,6 88,0 94,1 105,3 111,2 108,0 107,1 104,2 114,9 Rotax junior [6] 62,2 87,7 98,1 106,8 113,0 110,5 109,9 106,9 117,1 Rotax senior [6] 61,8 87,7 100,1 108,3 115,2 112,5 112,0 108,8 119,2 Rotax DD2 [6] 62,7 95,5 107,1 110,3 113,2 112,6 114,7 111,4 120,0 Cadett mini [7] 83,6 88,8 95,8 102,9 106,0 107,9 109,7 106,0 114,2 Cadett junior [7] 82,6 83,5 96,3 104,7 108,0 111,5 111,3 107,3 116,3 KF junior [7] 79,6 88,7 100,9 107,9 110,1 108,1 107,9 103,4 115,1 KF [7] 78,7 86,5 99,0 109,3 112,5 115,0 114,6 106,5 119,7 ROK junior* [8] 60,1 81,7 98,4 104,0 107,4 109,5 108,8 104,4 114,5 KZ2 [7] 88,9 89,6 101,6 108,9 114,7 115,0 113,3 109,8 120,1 *ROK junior vurderes ud fra ROK super fratrukket 2dB. Kildestyrker for dellast beregnes ved subtraktion af 10 db efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner. Kilder for øvrige aktiviteter (industri): Kilde 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz Total Udlejningsgokart [5] Græsslåmaskine [10] 68,4 78,3 90,8 93,6 96,4 94,2 89,6 82,1 104,3 62,4 77,3 89,1 94,1 102,7 99,9 93,2 84,0 105,3 p:\projects\358\ \04_output\bilag c - kildestyrker_reva.docx