1 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Omfang Alment om beskrivelsen: Omfang Afgrænsning generelt Afgrænsning vand, afløb og sanitet: Afgrænsning varme: Afgrænsning teknisk isolering: Arbejde uden for entreprisen: Referencer Generelt Myndigheder Byggeplads Affaldshåntering og rengøring Beskyttelse af materialer Byggevand Diverse arbejder Kvalitetsstyring Materialer og udstyr Kontrolprocedure D&V-vejledning Drift- og vedligeholdelsesvejledninger Aflevering Rengøring Idriftsætning Indregulering Prøver Huller m.m Lukning af huller og udsparinger: Tilstøbning af udsparinger/reces: Materialer og produkter Produkter - vand, afløb- og sanitet Rørledninger i jord PEX-rør i rør Rustfri stålrør Komponenter Måler Brugsvandsveksler Bæringer Bøsningsrør / rosetter Sanitet og sanitetsudstyr Afløbsrør Tagvandsnedløb Gulvafløb Faldstammeudluftning Produkter - varme Stålrør Stålrør - fittings Rør til gulvvarme Gulvvarmesystem Isolerende gulvvarmeplader...11

2 Side : 2/ Komponenter Bæringer Bøsningsrør / rosetter Produkter - teknisk isolering Øvrige materialer: Udførelse Arbejde generelt Rørledningsarbejder generelt Rørgennemføringer Fejlafsatte huller og udsparinger Bøsninger og rosetter Bæringer Arbejde med vand, afløb og sanitet Stikledning i jord Jordarbejder for vandstik Vand generelt Arbejder med PEX-rør Arbejder med rustfri stålrør Placering af rørledninger, ventiler mv Indvendige afløbsledninger Brugsvandsmåler Brugsvandsmåler Udførelse - varme Rørledninger generelt Rørlægning - tilgængelige stålrør Arbejder med pex rør Bøsninger Bæringer Udførelse teknisk isolering Isoleringstykkelser - rørisolering Rørisolering Kontrol Relationer til andre arbejder...19 Forskrifterne i arbejdsbeskrivelsen gælder altid frem for bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen.

3 Side : 3/19 2 Omfang 2.1 Alment om beskrivelsen: Beskrivelsen for de enkelte arbejder under denne entreprise er opdelt i Generelle arbejder, som beskriver forhold, der er fælles for alle arbejder, og arbejdsbeskrivelser, som beskriver de enkelte arbejder. Arbejderne er generelt beskrevet for 1 bolig, men er i sin helhed gældende for alle typer bolig. Arbejdsbeskrivelse er grupperet i: Generelt grundlag Vand- afløbs- sanitetsanlægsarbejder Varmeanlægsarbejder Teknisk isoleringsarbejder 2.2 Omfang Vand, afløb, sanitet og varmeanlægsarbejdet samt teknisk isolering udføres i en ny bebyggelse bestående af i alt 59 boliger beliggende ved Asylvej i Risskov. Omfanget af etape 2, som dette udbud omhandler, er nærmere beskrevet i byggesagsbeskrivelsen samt anvist på situationsplanen. Arbejdet omfatter opbygning af nye vand-, afløb-, sanitet-, og varmesinstallationer vist på ingeniørog arkitekttegninger. Indeholdt er således alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler i forbindelse med arbejdernes gennemførelse Afgrænsning generelt Boring, skæring og hugning af huller og udsparinger i alle materialer for fastgørelser, bæringer og rørgennemføringer og lukning af samme. Nødvendige udskæringer i polystyrenlag for føring af fordelingsledninger, koblingsledninger og afløbsrør. Afsætning af udsparinger på elementtegninger Udstøbning af udsparinger i elementvægge og dæk og alle former for reparationer efter rørgennembrydninger, således også udstøbning om rørgennemføringer i vægge/dæk og udsparinger i elementer for installationer. Bøsningsrør, rosetter og rørophæng. Kvalitetssikring Drift- og vedligeholdelsesvejledning til hver bolig Afgrænsning vand, afløb og sanitet: Vandstik i jord ført fra stopventil ved grundgrænsen til teknikarrangement

4 Side : 4/19 Målerarrangement på brugsvand ved teknikarrangement, inkl. m3-måler, komponenter mv. og inkl. fordelingsarrangement til brugsvand. Levering, montering og tilslutning af brugsvandsveksler. Brugsvandsinstallation i bygningerne herunder fordelerrørsarrangementer med afspærringsventiler, målerarrangement, fordelerrør, koblingsledninger og koblingsdåser. Sanitets porcelæn, sanitetsudstyr og armatur. Afløbsledninger, tagvandsnedløb, kloakudluftninger og alle gulvafløb inkl. tagvand i skur. Etablering af byggevand og vand og afløb til sanitetsvogn Afgrænsning varme: Fjernvarmestik ført ind i teknikskab afsluttet med 2 afspærringsventiler opbygget af Fjernvarme Århus. Teknikarrangement i teknikskab Varmeanlæg i bygninger, herunder gulvvarmeanlæg og shuntarrangementer til gulvvarmeanlæg (---) Interne elforbindelser til gulvvarmeshunt, regulatorer, telestater og øvrige el-udstyr nævnt i komponentliste. Tilslutning til brugsvandsveksler. Nødvendige udskæringer i polystyrenlag for føring af varmeledninger mellem gulvvarmezoner. Levering og montering af automatikanlæg til styring af varmeanlæg og gulvvarmeanlæg. Automatikanlæg skal idriftsættes og indreguleres af fabrikant P. Henning Jensen Aps. Instruktion af ejendommens beboer Afgrænsning teknisk isolering: Isoleringsarbejder udføres i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget som foreskrevet i projektmaterialet. Intet isoleringsarbejde må påbegyndes før rørsystemet er godkendt af bygherrens tilsyn. Varmeisolering af fjernvarmerør. Varmeisolering af varme brugsvandsrør. Kondensisolering af kolde brugsvandsrør. Kondensisolering af faldstammer i hulmurer. Kondensisolering af faldstammeudluftninger. Kondensisolering af tagvandsnedløb Rørmærkningstape Arbejde uden for entreprisen: Elentreprenøren fører desuden stærkstrøm frem til alle shuntarrangementer og regulatorer. Udførsel af udsparinger i betonelemenetvægge og dæk, der er afsat på elementtegninger under vvs-arbejdet. Jord- og terrænarbejde for vandstikledning. 2.3 Referencer

5 Side : 5/19 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 432:2009, Norm for afløbsinstallationer. DS 439:2009, Norm for vandinstallationer. DS 469, Dansk Ingeniørforenings norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium DS 448, Norm for fjernvarmeledninger DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer Boligministeriets VA- godkendelser Kommune- og vandforsyningsregulativer og bestemmelser Fjernvarmeværks tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning. Bygningsreglement 2008 med tillæg. Publikationer SBI-anvisning nr. 185, Afløbsinstallationer, 2. udgave SBI-anvisning nr. 165, Vandinstallationer, 1990 Rørforeningens VVS-kataloger Kvalitetssikring i byggeriet (Vejledning), Erhvervs og boligstyrelsen (1. maj 2000) Kvalitetssikring i VVS-virksomheder, Dansk VVS-installatør forening, oktober 1994 Anvisningsblade fra Rockwool vedr. Teknisk Isolering Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. 3 Generelt Arbejdet VVS-anlæg omfatter ydelser nævnt i denne beskrivelse eller vist på tegningerne. Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten angivne ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, standarder mv. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. 3.1 Myndigheder Entreprenøren skal foretage anmeldelse til myndigheder ved arbejdets påbegyndelse samt rekvirere tilsyn i henhold til de stedlige regulativer. Entreprenøren skal om fornødent stille nødvendigt mandskab til rådighed for myndighedernes tilsyn.

6 Side : 6/19 Brugsvand tilsluttet vand fra Århus kommunale vandforsyning. Entreprenøren skal have autorisation til at udføre vand- og afløbsinstallationer. Varme er fjernvarme tilsluttet Fjernvarme Århus. Entreprenøren skal tilkalde myndighedernes tilsyn i det omfang de måtte ønske dette. Endvidere påhviler det entreprenøren at foretage de nødvendige anmeldelser til myndigheder. 3.2 Byggeplads Affaldshåntering og rengøring Med mindre andet fremgår af Fællesbetingelserne skal entreprenøren selv sørge for bortskaffelse af eget affald. Alle udgifter til bortskaffelsen og deponering skal være indeholdt i tilbudet. I løbet af byggeperioden skal entreprenøren sørge for renholdelse af byggepladsen i forbindelse med eget arbejde. Fremstår byggepladsen ikke renholdt og velordnet vil byggeledelsen af sikkerhedsmæssige årsager foranledige en rengøring og oprydning på pladsen, for VVS entreprenørens regning. Umiddelbart inden afleveringen rengøres de færdige anlæg for snavs, byggestøv m.m. Vandlåse og afløbsskåle renses omhyggeligt og beskyttelsesfolie og lignende fjernes fra sanitetsgenstande, rosetter m.m Beskyttelse af materialer Alt materiale der modtages på byggepladsen, skal opbevares efter leverandørens anvisninger. Indtil afleveringen har entreprenøren selv ansvaret for alle materialer, der bliver leveret på byggepladsen. Også komponenter der af andre skal indbygges i rørsystemet har entreprenøren ansvaret for, medmindre der foreligger en skriftlig overdragelseserklæring. Bortkomne komponenter vedrører således ikke bygherren. Entreprenøren har ligeledes ansvaret for, at eksist. komponenter der henhører under eget arbejde og som senere skal genanvendes, opbevares på en sådan måde, at disse ikke beskadiges. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Byggevand VVS-entreprenøren etablerer byggevand og fjerner det igen efter endt brug. Entreprenøren er pligtig til jævnligt at tilse installationen, således at vandspild på grund af defekte armaturer m.m. undgås. Der tilsluttes byggevand til samtlige sanitetsvogne. Placering af byggevand og sanitetsvogne koordineres under hovedentreprisen. Der skal regnes med at vand kan tilsluttes ved stikledning ved de enkelte boliger. Der udføres stander med 20 mm spulehaner for byggevand. Byggevand tilkobles stopventil i terræn ved skel til de enkelte grunde. Der monteres målerarrangement til måling af forbrug. Måler udleveres af vandforsyningen.

7 Side : 7/19 Til vinterbyggeri medregnes PEM-rør mied isolering samt frostsikring via eltracing. Montering og tilslutning efter anvisning af fagtilsynet. Entreprenøren er pligtig til at frostbeskytte installationer for byggevand. Desuden skal de under byggesagsbeskrivelsen anførte arbejder udføres Diverse arbejder VVS entreprenøren skal, så snart der sættes varme på anlæg gælder også under udtørring, løbende aflæse energimåler og udlevere forbrugene til byggeledelsen. Aflæsningsperioden må ikke være længere end 14 dage. Entreprenøren har pligt til, at være behjælpelig med at minimere varmeforbruget under byggeperioden. 3.3 Kvalitetsstyring Materialer og udstyr Beskrivelsens krav til udstyr og materialer kan være angivet ved funktionskrav, ved henvisning til fabrikat eller ved en kombination af begge dele. Alle komponenter der indbygges i vand- og afløbsinstallationer skal være VA-godkendte. Ajourførte tegninger: På opfordring fra entreprenøren vil der blive fremsendt et ekstra tegningssæt, hvorpå entreprenøren skal indtegne alle ændringer, som aftales undervejs i byggeriet Kontrolprocedure Entreprenøren er forpligtet til at kvalitetssikre sine ydelser i henhold til Byggestyrelsens cirkulære af 2000, Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejdet. 3.4 D&V-vejledning Entreprenøren skal levere D&V-vejledninger indeholdende oplysninger til brug for bygherrens drift og vedligehold af alle de i nærværende beskrivelse nævnte VVS-anlæg. D&V-vejledninger afleveres til byggeledelsen 2 uger inden aflevering Drift- og vedligeholdelsesvejledninger Anlæggene betragtes først som værende afleveret, når entreprenøren har udarbejdet 2 sæt driftsog vedligeholdelsesvejledninger, der afleveres i ringbind med skilleblade i følgende delafsnit: 1. Adresseliste på entreprenøren med kontaktpersoner og evt. tilkaldeordninger. 2. Anlægsbeskrivelse - udsugningsanlæg 3. Driftsvejledning 4. Vedligeholdelsesrutiner, som er nødvendige for dækning på entreprenørens garanti. 5. Brochureblade på de indbyggede komponenter, med angivelse af tekniske specifikationer, specielt med henblik på senere udskiftninger. 6. Indreguleringsrapporter m.m. 7. Automatikanlæg og el-diagrammer

8 Side : 8/19 8. Teknisk mappe med alle akter og CE-mærkningserklæringer (kan evt. afleveres i separat ringbind) På opfordring skal entreprenøren på stedet gennemgå anlæggene med bygherrens repræsentant. Driftsinstruktionen vil normalt finde sted umiddelbart efter ibrugtagningen. 3.5 Aflevering Aflevering kan først finde sted, når anlæggene er afprøvet og eventuelle fejl er rettede samt den krævede dokumentation herunder alle formelle godkendelser er udleveret til byggeledelsen. Aflevering: Inden endelig aflevering skal alle betingelserne i denne beskrivelse være opfyldt og anlæggene være 100 % funktionsduelige. Selv om varme- og ventilationsanlæggene helt eller delvis er taget i brug i forbindelse med opvarmning/udtørring, sker afleveringsforretningen samlet, når alle arbejder er tilendebragt. Fuldendelses, aflevering og rengøring: Alle sanitetsgenstande, stålvaske, vandlåse og riste, skal være rensede for snavs og påklistret papir. Alle vandlåse og riste samt installationsgenstande i øvrigt, skal renses omhyggeligt inden afleveringen. Aflevering kan først finde sted, når alle ledninger er prøvet, eventuelle fejl er rettet og alle indreguleringer er foretaget Rengøring VVS-anlæg skal leveres i rengjort stand. Komponenter skal holdes omhyggeligt afdækkede for olie, snavs med videre indtil anlægget skal tages i brug. Ved uisolerede og synlige rør skal alt overflødigt pakgarn, samt alle grater mv. fra brugen af rørtænger og andet værktøj fjernes. Alle automatikanlæg rengøres for mørtelrester, støv mv Idriftsætning Entreprenøren skal foretage en verifikation af, at systemerne er rigtigt forbundet og fungerer i overensstemmelse med projektet. Verifikationen foretages efter at anlæggene er afprøvet og skal dokumenteres. Udskiftning Reguleringsventiler, pumper, udluftningsventiler mv., der i garantiåret måtte vise sig at være utætte, har dårlig gang mv., skal på opfordring af bygherrens tilsyn bringes i orden eller udskiftes Indregulering Alle indreguleringsventiler forindstilles efter anvisning fra fagtilsynet herunder også automatik til gulvvarmeanlæg. Automatikanlæg skal idriftsættes og indreguleres af fa. P. Henning Jensen. Skulle der senere, når bygning er taget i brug, vise sig mangler ved indreguleringen, må entreprenøren rette dette om fornødent af flere gange. Anlægget skal afleveres fuldt færdigt til brug.

9 Side : 9/ Prøver Entreprenøren skal medtage de i arbejdsbeskrivelsen angivne prøver herunder vareprøver, prøveopstillinger, funktionsprøver med videre. Der skal udføres prøveopstilling af 1. stk teknikarrangement i hver af de to hustyper i installationsskab. Prøveopstillingen skal godkendes af fagtilsynet. Godkendt prøve skal danne grundlag for alle øvrige teknikarrangementers udførelse. 3.7 Huller m.m. For egne installationer skal entreprenøren medtage: Opmærkning og boring af huller samt udfræsning af riller i beton og lignende. Endvidere tilstøbning/lukning af huller og riller omkring installationer. Opmærkning af huller i gipspladevægge og -lofter. Interimistiske fastgørelser af rør, bøsninger med videre i forbindelse med tilstøbning/lukning. Nærværende entreprenør skal i sit tilbud indregne afsætning af huller / udsparinger samt boring / hugning af huller for egne installationer. Udsparinger/reces for koblingsledninger, dåser og afløb i nye elementvægge og -dæk udføres under elementarbejdet, men udsparinger/reces afsættes på elementtegninger under vvs-arbejdet Det er derfor vvs der har ansvaret for at få afsat huller i elementer. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at udsparinger, huller, bæringer, bolte mv. er rigtigt afsat. Huller i fundamenter for jordledninger og fordelingsledninger afsættes og bores under VVS entreprisen Lukning af huller og udsparinger: Det påhviler nærværende entreprenør at lukke alle ovenstående udsparinger og huller efter, at egne installationer er ført igennem Tilstøbning af udsparinger/reces: Reparationer og lukning af huller og udstøbning af udsparinger mv. kan efter aftale udføres af byggepladsens MU-entreprenør. Lukning af huller og udsparinger udføres i godkendte materialer. Dette sker på initiativ fra VVS entreprenøren og for dennes regning. 4 Materialer og produkter 4.1 Produkter - vand, afløb- og sanitet Leverede materialer skal svare til nedenstående, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Rørledninger i jord Brugsvandsrør i jord udføres i PE- rør fabr. Wavin PE 80 - PN 10, VVS nr xxx. inkl. tilhørende fittings. Rør samles ved elektrosvejsning. Ved fundamentsgennemføringer anvendes ISIFLO- murgennemføringer PEX-rør i rør

10 Side : 10/19 Rør leveres i trykklasse 1,0 MPa (10 bar) som Wirsbo PEX-rør. Fordelingsledninger i installationsskakte skal være PEX rør, VVS nr xx. Rør isoleres på stedet jf. afsnit om Teknisk isolering. Øvrige rør skal være Wirsbo PEX rør i rør, VVS nr xx. Koblingsledninger udføres overalt i PEX15-rør i rør, VVS nr Rustfri stålrør Vandrør leveres som Geberit Mapress rustfri stålrør AISI 316L med tilhørende fittings. Fordelerrør- overgangsmuffer/nipler Koblingsledninger sluttes til fordelerrør VVS nr , og (2, 3 og 4 afgreninger). Fordelingsledninger tilsluttes stålrør ved overgangsmuffer som TA 602 eller overgangsnipler TA Komponenter Ventiler, komponenter, målerarrangement mv. fremgår af tegninger og komponentlister Måler I teknikskab monteres m 3 vandmåler. Målere afhentet hos vandforsyningen. M 3 måler skal monteres under VVS arbejdet. Målerne skal monteres efter fabrikantens anvisninger og med fremadvendt målerskive. I teknikskab monteres energimålere i brugsvandsunit under vvs-arbejdet. Målere afhentes ved Fjernvarme Århus Brugsvandsveksler Leveres i fabr. Wavin brugsvandsunit type Amnis BVT.VS, ydelse 32,3 kw, inkl. kappe vvs nr Bæringer Til rustfri stålrør anvendes bæringer i system Mürpo fra Universal Fastgørelse med lyddæmpende gummiindlæg. PEX-fordelingsledninger og koblingsledninger fastgøres til vægge, gulve og lofter med rørbærere. Fordelingsledninger og koblingsledninger i gulve fastholdes med eksempelvis patentbånd pr. ca. pr.1000 mm Bøsningsrør / rosetter Ved væg- og dæk gennemføringer anvendes Trolbøsninger. Der anvendes ikke bøsningsrør om PEX-rør i rør Sanitet og sanitetsudstyr Der leveres og monteres sanitets porcelæn og sanitetsudstyr jf. komponentliste, tegning nr. V.08. Sanitet mv. placeres iht. arkitekttegninger Afløbsrør Afløbsrør udføres i PVC frie rør. Afløbsrør udføres overvejende i GEBERIT Silent. Rør anvendes iht. fabrikkens anvisning. Rør samles ved spejlsvejsning. Afløbsrør nævnt i sanitetslisten udføres i Geberit PEH, der samles ved spejlsvejsning. Afløbsrør ført i facadeisolering kondensisoleres.

11 Side : 11/ Tagvandsnedløb Tagnedløb i hulmure udføres i GEBERIT PEH med tilhørende formstykker. Rør samles ved spejlsvejsning og anvendes iht. fabrikkens anvisning. Tagnedløb kondensisoleres Gulvafløb Gulvafløb leveres i fabr. Blücher, VVS nr. jf. komponentliste V Faldstammeudluftning Der udføres udluftning af 1 stk. faldstamme i hver bolig. Faldstammeudluftninger føres over tag og afsluttes i taghætter. Taghætter leveres og monteret af tagpapentreprenør. Faldstammeudluftning udføres i GEBERIT Silent. 4.2 Produkter - varme Leverede materialer skal svare til nedenstående, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet: Stålrør Middelsvære, sømløse, sorte gevindrør efter DIN 2440, VVS nr Dimensioner er angivet ved nominel diameter Stålrør - fittings Blødstøbt GF randfittings eller SAV blødstøbt fittings efter DIN Rør til gulvvarme Rør til gulvvarme leveres som P. Henning Jensen Midi gulvvarmerør 20x2 m. vvs nr.: m. tilhørende overgangsstykker, slutmuffer og fordelerrør. Bestykning fremgår af komponentliste, tegning V Gulvvarmesystem Komponenter, typer, størrelser og mængder fremgår af komponentliste, tegning nr. V Isolerende gulvvarmeplader Gulvvarmeplader leveres iht. komponentliste med tilhørende vendeplader og inkl. P. Henning Jensen varmefordelingsplader Komponenter Ventiler, pumper, automatik mv. Der leveres og monteres komponenter jf. tegninger Bæringer Til stålrør anvendes bæringer i system Mürpo fra Universal Fastgørelse med lyddæmpende gummiindlæg. Fordelingsledninger fastgøres til ramme i installationsskakte med rørbære Bøsningsrør / rosetter Ved væg- og dæk gennemføringer anvendes bøsningsrør. Mellem brandceller og i installationsskakte anvendes bøsningsrør, der kan opfylde krav til luft-, brand- og lydtæthed som Karfa VVS nr xxx. Ved væggennemføringr i øvrigt kan anvendes Trolbøsninger.

12 Side : 12/ Produkter - teknisk isolering Varmeisolering: Fa. Rockwool Universal rørskåle Kondensisolering: Fa. Rockwool Universal rørskåle Øvrige materialer: Isogenapak VVS nr Rørmanchetter VVS nr xxx Rørmærkningstape: BV, BK VVS nr xxx VF, VR VVS nr xxx 5 Udførelse 5.1 Arbejde generelt Rørledningsarbejder generelt Vandstik føres fra stophane i terræn ind i bygningen og afsluttes med afspærringsventil før og efter måler. Vand kobles til varmevekslerunit til produktion af varmt vand. Der udføres fordelerarrangements til både varmt og koldt vand i teknikskabe i bryggers i type 2 boliger og køkken i type 1 boliger. På 1. sal monteres fordeler i bunden af teknikskab. Pex rør i rør føres fra fordelerarrangement til de enkelte tappesteder afsluttet med koblingsdåse i betonelement eller lette vægge. Alle ledninger oplægges således, at deres indbyrdes afstande overholder DS Installationer i byggeriet og beregning af pladsbehov for montage. På tegningsmaterialet er ikke angivet udluftninger og aftapningsventiler. Entreprenøren skal selv sørge for, at alle ledninger monteres således, at en effektiv udluftning og aftapning kan finde sted. Rørledninger skal, når de er paralleltløbende og ligger i samme niveau, have underkant af færdig isolering i samme plan. Hvor ledninger føres igennem allerede opsatte dampmembraner i lofts-, væg- og dækkonstruktioner, skal entreprenøren selv sørge for en effektiv lukning med fuge, så lufttæthed opnås omkring gennemføringen. Under montage af ledningsanlæg skal alle rør holdes lukkede. Ansvaret for alle følgeskader forårsaget af fremmedlegemer i anlæggene påhviler entreprenøren Rørgennemføringer Vådrum: Hvor rørledninger føres igennem konstruktioner omkring vådrum, skal SBI-anvisning 169 Gulve og vægge i vådrum og By- og Byg anvisning 200 Vådrum følges. Det er entreprenørens ansvar at alle brandgennemføringer forsynes med mærkning iht. MKgodkendelser. Rørinstallationer af metal. Ifølge Brandteknisk Vejledning nr. 31 stilles der ikke krav om særlige brandmæssige foranstaltninger til gennemføringer af metalrør i plastbøsningsrør hvis: 1. Medierør ikke er større end DN40 (48,8 mm) og rørbøsningens udvendige diameter ikke er større end 54 mm. 2. Rørbøsning er støbt eller fuget brandmæssigt forsvarligt til den gennembrudte bygningsdel. 3. Spalten mellem medierør og inderside af rørbøsning ikke er større end 6 mm.

13 Side : 13/19 4. Samlet spalteareal i gennembrydning ikke er større en mm². 5. Luftspalte mellem medierør og rørbøsningens inderside lufttætnes med f.eks. gummiring, mineraluld eller fugemasse. 6. Luftspalte mellem medierør og bøsningsrør lufttætnes. Er medierør større end DN 40, skal bøsningsrør udføres af ubrændbart materiale som Karfa Flexbøsninger. Rørinstallationer af plast Vandførende installationer af brændbart materiale kan anvendes i bygninger op til 23 m over terræn (målt til underkant redningsåbning). Ifølge Brandteknisk Vejledning nr. 31 stilles der ikke krav om særlige brandmæssige foranstaltninger til gennemføringer af plastrør i bøsningsrør hvis: 1. Rørgruppen er på maks. 6 rør, med udvendig diameter der ikke er større end 32 mm. 2. Den gennembrudte væg er mindst 75 mm tyk og udført som BS-bygningsdel 60 eller bedre. 3. Den gennembrudte etageadskillelse er mindst 150 mm tyk og udført som BS-bygningsdel eller bedre. 5. Den gennembrudte bygningsdel er masiv i en afstand på mindst 150 mm fra det vandførenderørs yderside og udført i murværk, beton eller letbeton. 6. Omkring plastrørsgennebrydninger brandtætnes med mineraluld eller fugemasse. Er de vandførende rør større end 32 m, skal rør isoleres med ubrændbart materiale eller rørgruppen skal beklædes til BD- bygningsdel 30. Der bør være mindst 40 mm mellem de vandførende rørs yderside og beklædning Afløbsrør Hvor afløbsrør af brændbart materiale gennembryder brandcelle afgrænsende vægge og etageadskillelser, skal monteres godkendte brandmanchetter i henhold til gældende regler. Lydtætte rørgennemføringer Hvor rørledninger føres igennem vægge og dæk med lydkrav, er det afgørende, at huller ikke bores større end nødvendigt, og at hulrum mellem hul og bøsningsrør tætnes med mineraluld og tilstøbes. Ved dobbeltvægge gælder anvisninger i SBI-anvisning Bygningsakustik, Teori og praksis. Almindelige rørgennemføringer Hulrum tætnes ved udmuring, tilstøbning eller stopning med mineraluld. Lukningen udføres således, at den beskrevne malerbehandling af den pågældende konstruktion kan ske uden yderligere behandlinger Fejlafsatte huller og udsparinger Efterreparation af fejlafsatte og unødigt store huller sker på nærværende entreprenørens regning Bøsninger og rosetter Alle steder hvor rørledninger passerer gennem etageadskillelser og vægge, skal der anvendes bøsningsrør af plast beregnet for den pågældende gennembrydningsdel men mellemrum mellem medierør og bøsningsrør skal efterfølgende udstoppes med mineraluld, eller der skal anvendes gummipakningsringe.

14 Side : 14/19 Hvor der er brandkrav skal Karfa Flex-bøsning benyttes. Rosetterne skal passe til ovenstående systemløsninger. Hvor rørene føres igennem tyndplader, nedhængte lofter og lignende, anvendes almindelige hvide plastrosetter, som fastlimes til konstruktionsdelen Bæringer Der anvendes bæringer / rørophængningssystem i fabrikat, som Müpro eller Flamco. Hvor mere end 2 rør monteres ved siden af hinanden monteres fællesbæring. Alle rørbøjler skal være med lydisolerende indlæg. Afstandene mellem bæringerne i vandanlæg, skal overholde afstandskrav jf. DS 439:2000 s tabellerne V.4.5.3a-b. Afstandene mellem bæringerne i varmeanlæg, skal overholde afstandskrav jf. DS469 beregningsafstand i afsnit vejledning. Afstandene mellem bæringer for afløbsledninger skal overholde fabrikantens anvisninger. Hvor ledninger monteres synlige på væg anvendes rørbærere af zink med vægflange VVS nr Ved evt. fastgørelse af forkromede afløbsrør i vådrum skal rørbærere være forkromede. Alle rørbærere forsynes med lydisolerende indlæg af PE. Hvor flere rør monteres paralleltløbende, placeres rørbærere ud for hinanden. 5.2 Arbejde med vand, afløb og sanitet Stikledning i jord Vandstikledninger i jord udføres i PE rør der samles ved elektrosvejsning. Ledningsdimensioner er angivet på tegninger. Rør nedlægges i 1,2 m dybde, målt til overside rør. Rør tilsluttes stopventil opsat af Vandforsyningen ved grundgrænsen. Gennemføring i fundament udføres med ISIFLO fundamentsgennemføring. Om bøsningsrør skal der udstøbes med ekspanderende cementmørtel for at opnå vandtæthed. Hultagning og udstøbning om gennemføring udføres af VVS entreprenøren Jordarbejder for vandstik Jord- og terrænarbejde for vandstik udføres under jord- og kloakarbejder Vand generelt Fordelingsledninger i udføres i PEX rør. Fordelingsarrangementer, opbygges i rustfri stålrør med afspærringsventiler og fordelerrør. Alle ledninger skal monteres således, at deres ekspansion er sikret. Fastspændinger og sidestyr skal være indregnet i tilstrækkeligt antal og udføres efter bygherrens tilsyns anvisninger. Endvidere skal ledninger føres således, at systemets udluftning uhindret kan finde sted ved almindelig vandaftapning. Hvor rør føres gennem bygningsdele anvendes bøsninger. Gennemføringer skal opfylde alle krav til luft-, brand- og lydtæthed. Koblingsledninger i Pex15 rør i rør: Koblingsledninger skal overvejende føres i polystyrenlag. Riller i polystyren udskæres af VVS. Under alle riller i polystyren udlægges lyddug der ligeledes leveres og udlægges af VVS. Røranlægget forsynes med tømmehaner i fornødent omfang, så alle rørstrækninger kan tømmes. Synlige rør oplægges i lige flugter og parallelt med vægge og lofter. Alle rørender skal under arbejdet holdes lukkede med propper, således at der ikke kommer fremmedlegemer ind i rørene.

15 Side : 15/ Arbejder med PEX-rør Forsyningsledninger til 1. sal udføres i PEX rør i rør. Rør føres fra fordelingsledninger i bryggers via terrændæk og facadeisolering til fordelingsarrangementer i teknikskab på 1. sal. Rør isoleres på stedet jf. afsnit om Teknisk isolering. Ved væg og etagegennemføringer monteres Karfa flexbøsninger. Koblingsledninger fra fordelerrør til de enkelte tapsteder i bygning udføres af PEX15-rør monteret i tomrør. Rørene afsluttes ved armaturer med koblingsdåser inkl. kobling, der indtil endelig montage forsynes med propper. Koblingsdåser skal gøres forsvarligt fast i bunden af udsparinger eller på underlag i lette vægge, og oversiden skal flugte med de færdige vægoverflader. Ved alle tilslutninger skal anvendes støttebøsninger Arbejder med rustfri stålrør Tilgængelige vandrør udføres i rustfri stålrør. Desuden anvendes rustfri stålrør til fremstilling af fordelingsarrangementer i installationsskabe. Rør samles ved anvendelse af pressfittings iht. fabrikantens anvisninger. Fordelingsarrangementer, med afspærringsventiler og fordelerrør, fastgøres til vægge via rammer og rørbærere Placering af rørledninger, ventiler mv. Der skal ved rørenes indbyrdes placering tages hensyn til fornøden arbejdsplads ved eventuel isolering. Alle ventiler, aftapninger, måler mv. skal placeres på en sådan måde, at en forsvarlig og bekvem betjening og aflæsning kan finde sted. Montering af afløb og vandledninger må påregnes udført af flere gange Indvendige afløbsledninger Ledningsmateriale og dimension er som angivet på tegninger, samt tagafvanding fra skur. Entreprisegrænsen mellem kloakarbejde i jord og indvendige afløbsledninger er ved kloakmuffe i gulv/terrændæk. Afløbsskåle i terrændæk og etagedæk leveres og monteres under VVS-arbejdet, der også sørger for tilslutninger i skålene. Faldstammer, der udføres i GEBERIT Silent, samles med spejlsvejsninger. Hvor afløbsrør føres gennem dæk til anden brandcelle monteres brandmancheter. Udluftningsledninger ført over tag afsluttes i taghætte afsat under anden entreprise. Afløb fra WC, HV, GA på 1. sal og kondensafløb til ventilationsanlæg føres i etagedækket og ud gennem facadeelement og faldstamme føres ned i facadeisoleringen. Skjulte afløbsrør fra håndvaske, vaskemaskiner, køkkenvaske og afløbsrør der føres i vægge og gluve udføres i PEH. Rør anvendes i henhold til det pågældende fabrikats VA-godkendelse, DS 432 og SBI-anvisning 96. Rør samles ved spejlsvejsning. Det skal påses, at fald på hoved- og sideledninger er minimum 20. Åbne ender af afløbssystemet skal holdes midlertidigt lukkede under arbejdets gang. Til afpropning skal anvendes slutmuffer af plast. Isoleringsmateriale eller lignende må ikke anvendes til afpropning. Ved arbejdets aflevering skal hele afløbssystemet (ikke kloaksystem) gennemskylles og renses for fremmedlegemer af enhver art, herunder også eventuel beton, mørtel og maling.

16 Side : 16/ Brugsvandsmåler Sanitetsgenstande leveres i henhold til de på tegninger angivne VVS-numre. Sanitet monteres og fastgøres efter fabrikantens anvisninger. Rist og ramme skal hvile på gulvafløbsskåle, der må ikke være mellemrum udfyldt med beton. Sidegrene til gulvafløb skal fastgøres Brugsvandsmåler Brugsvandsmåler monteres teknikskab jf. vandforsyningens regler. 5.3 Udførelse - varme Rørledninger generelt Teknikarrangement i teknikskab udføres i stålrør, der samles med fittings. I hver bolig monteres brugsvandsunit med indbygget shunt for gulvvarme, fordelerarrangement til gulvvarme. Energimåler monteres i unit. Fra fordelerrør føres Pex til gulvvarmeanlæg. Bestykning fremgår af komponentliste. På 1. sal monteres fordelerarangemenet og luftudlader i teknikskab. Ud for inspektionslem i henholdsvis skab i type 1 boliger og element væg i type 2 boliger monteres luftskrue på gulvvarmeslanger. Gulvvarme monteres iht. punkt Ved montering af stålrør skal der, ved rørenes indbyrdes placering, tages hensyn til arbejdsplads ved eventuel isolering. Alle ventiler, pumper, aftapninger mv. skal anbringes og vendes for en forsvarlig og bekvem brug. Ledninger skal føres således, at systemets udluftning uhindret kan finde sted gennem automatiske luftudlader Rørlægning - tilgængelige stålrør Rør udføres jf. tegninger i ret udførelse og efter de angivne mål. Teknikarrangementet skal udføres nøjagtigt tilpasset den på plan/snittegning viste placering. Stålrør samles med fittings. Alle gevind skal være lige og fuldskårne. Ved sammenskruning anvendes pakgarn og paksalve. Samlinger skal afrenses for pakmateriale. Arrangementer udføres med unioner i en sådan udstrækning, at termostatiske ventiler, varmtvandveksler og lignende kan demonteres uden overskæring af rør. Ved oplægning skal der tages hensyn til ekspansion, udluftning og aftapning Arbejder med pex rør Gulvvarme: (---) Gulvvarmeslanger udlægges og bindes til armeringsnettet jf. tegninger og rør indstøbes i beton. Gulvvarmeslanger føres uden om område hvor trappe skal fastgøres ned i gulv. (---) Rør til gulvvarme udføres i pex 20 rør. Rør lægges i rette længde jf. tegning. VVS er efter udførsel af gulvvarme behjælpelig med opklodsning af rionet. Rør må ikke samles. Pex rør til (---) skal senere indstøbes i betonplade med min 30 mm dækkende beton. Rør trykprøves inden indstøbning. VVS entreprenøren er pligtig til, at orienterer MU-entreprenøren om områder med gulvvarme. I baderum udfører VVS i samarbejde med murer, den nødvendig opklodsning af armeringsnet, efter gulvvarmeslanger er udlagt.

17 Side : 17/19 Gulvvarmesystem er opdelt i zoner. Hvor gulvvarmeslanger fremføres i gulv til de enkelte zoner, føres rør i polystyrenlag. Udskæring i polystyren udføres af VVS. Under udskæringer udlægges lyddug, der ligeledes leveres og udlægges af VVS. Gulvvarme rør isoleres hvor de passerer rum de ikke betjener Bøsninger Alle steder hvor rørinstallationen gennembryder overflader og skifter fra synlige til ikke synlig installation, skal der monteres bøsningsrør. Alle rosetter, bøsninger mv. skal være fastgjorte. Hvor rør føres gennem etageadskillelser og gennem vægge med brandkrav, anvendes bøsningsrør, der skal kunne opfylde krav til luft- brand- og lydtæthed. Der henvises til afsnit Generelt Bæringer Bæringer anbringes til sikker fastholdelse af rørene. Hvis vand- og varmerør føres sammen udføres fællesbæringer. Afstand mellem bæringer er maks. 1,5 m + 20 gange mindste rørdiameter, dog ikke større end 2,5 m. 5.4 Udførelse teknisk isolering Isoleringstykkelser - rørisolering Isoleringstykkelser skal være som følgende ved anvendelse af Universal rørskåle, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet (anvendes andet isoleringsmateriale skal isoleringsnormens krav opfyldes): Alle rum regnes opvarmede. Varme Nominel diameter: Uopvarmede rum: Opvarmet rum Varmt brugsvand (fremløbstemp. 60 ) Nominel diameter: Uopvarmede rum: Opvarmede rum:

18 Side : 18/ Rørisolering Varmerør Alle rør isoleres mod varmetab. Isoleringstykkelse jf. skema for varme. Synlige rør i stueetagen herunder teknikrum, isoleres med universal rørskåle med tapede samlinger. Rør afsluttes med Isogena. Skjulte rør, isoleres med Universal rørskåle og afsluttes med tapede samlinger. Gulvvarme rør isoleres hvor de passerer rum de ikke betjener. Varme brugsvandsrør Alle rør ekskl. koblingsledninger isoleres. Isoleringstykkelse jf. skema for brugsvand opvarmede rum. Rørisolering udføres med universal rørskåle. Synlige rør herunder rør i teknikrum isoleres med universal rørskåle og afsluttes med Isogena. Skjulte rør, isoleres med Universal rørskåle og afsluttes med tapede samlinger. Kolde brugsvandsrør Alle rør ekskl. koblingsledninger isoleres mod kondens med 20 mm universal rørskåle. Synlige rør herunder rør i teknikrum isoleres med universal rørskåle og afsluttes med isogena. Skjulte rør, isoleres med universal rørskåle og afsluttes med tapede samlinger. Afløbsrør Afløbsrør og faldstammeudluftning der føres i facadeisolering og i tagkasetter, isoleres mod kondens med 30 mm universal rørskåle med tapede samlinger. Tagvandsnedløb Tagvandsnedløb i facadeisolering isoleres mod kondens med 30 mm universal rørskåle med tapede samlinger. Rørmærkning Hovedrør i teknikrum mærkes med rørmærkningstape der fastgøres på isogena. Rørmanchetter Rørisolering afsluttes med rørmanchetter mod ventiler, pumpe vægge mv. 5.5 Kontrol Trykprøvning mv. Vandanlæg udføres for driftstryk på 0,6 MPa og trykprøves 1 MPa (10 bar). Når anlægget er færdigt, skal det gennemskylles omhyggeligt, og der foretages trykprøve med koldt vand i henhold til DS 439 side 65 og SBI-anvisning 165 kap. 20 side 480. Prøvetrykket opretholdes i 1 time, og herunder skal alt vise sig absolut tæt.

19 Side : 19/19 Ledninger der skal indstøbes, isoleres eller på anden måde inddækkes inden en samlet trykprøve kan finde sted, må trykprøves separat. Entreprenøren har det fulde ansvar for frostskader. Varmeanlæg udføres for et driftstryk på 0,6 MPa (6 bar) og trykprøves med 1 MPa (10 bar) overtryk. Når anlægget er færdigt, skal det gennemskylles omhyggeligt, og der foretages trykprøve med vand iht. DS 569, side 306. Prøvetrykket opretholdes i 1 time, og herunder skal alt vise sig absolut tæt. Ledninger, der skal indstøbes, isoleres eller på anden måde inddækkes, inden en samlet trykprøve kan finde sted, må trykprøves separat. 5.6 Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Samarbejde med andre entreprenører er en selvfølge.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 7 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål.

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål. Ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S HAB HADERSLEV ANDELSBOLIGFORENING VARBERGPARKEN BLOK 4-7 AFD. 27 Totalrenovering og ombygning TILLÆGSBLAD NR. 02 FOR INGENIØR Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer Juni 2009 TIGRIS Pex-One rør en fleksibel og holdbar løsning naturligvis Brugsvands- og varmeinstallationer Overblik, der giver indblik TIGRIS Pex-One rør 4-5 Teknisk information 12-13 Fittings 6 Teknisk

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere