REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 21:00 Fraværende: Ingen. Rikke Karlsson deltog ikke i behandlingen af pkt. 8 til pkt. 23

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet Handicaprådet - omkonstituering Serviceeftersyn styrelsesvedtægt Personalepolitisk redegørelse Udbudspolitik: Krav om lærlinge-/praktikpladser i kommunale kontrakter Støvring Højskole og Rådhus Businesscase for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup Økonomiorientering ultimo maj Udbetaling vedr. miljøgodkendelser Frigivelse af midler til byggemodning på Elmesvinget, Bælum Frigivelse af midler til cykelbaner m.v. på Hjedsbækvej i Suldrup Springvand på privat grund Endelig vedtagelse af forslag til klimastrategi Kunstgave - opstilling af granitelefant i rundkørsel ved Porsborgparken Ansøgning fra Foreningen Mulighedernes Hus, Guldbæk Boliger for ældre og handicappede Ådalscentret - demensdagcenterfunktion Høringssvar til resultatrevision Rådighedstilsyn Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov status og videre forløb Orientering Lukket - Salg af ejendom Fejl! Bogmær 23. Lukket - Orientering Fejl! Bogmær Underskriftsside

3 1. Anmodning om udtrædelse af byrådet J.nr.: A30. Sagsnr.: 11/8927 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådsmedlem Jan Brøndum har ved mail den 20. juni 2011, anmodet om tilladelse til at udtræde af byrådet begrundet i arbejdsmæssige forhold. Jfr. Lov om Kommunale og Regionale Valg 103, stk. 1, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Af valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer samt kandidatudvælgelse fremgår det, at stedfortræder for partiet Venstre er Thomas Simoni Thomsen. Jan Brøndum er af udpeget til følgende udvalg og bestyrelser: Sundhedsudvalget Legatbestyrelse for Ane Kirstine Hansens Mindelegat Legatbestyrelsen for Dorthea Jensens Mindelegat Legatbestyrelsen for Ellen Marie Madsens legat Legatbestyrelsen for Katrine Kirstine Jensens Mindelegat Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anmodningen om at udtræde af byrådet imødekommes At stedfortræder for Venstre, Thomas Simoni Thomsen, indkaldes At der tages stilling til varetagelsen af udvalgsposter og øvrige bestyrelsesposter, der hidtil er varetaget af Jan Brøndum Beslutning i den : Godkendt som indstillet med udtræden med virkning fra udgangen af juli Thomas Simoni Thomsen indtræder i med virkning fra den 1. august 2011 og indtræder samtidig i Jan Brøndums udvalgspost i SU og legatbestyrelsesposter som anført. 285

4 Bilag: Åben Mail med anmodning om udtrædelse af byrådet BY

5 2. Handicaprådet - omkonstituering J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14463 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet består af 8 medlemmer, der sammensættes med 4 repræsentanter fra handicaporganisationerne og 4 kommunal repræsentanter, heraf 2 byrådsmedlemmer, udpeget således: 1 repræsentant fra sundhedsudvalget 1 repræsentant fra Børne- og ungdomsudvalget Der skal endvidere udpeges personlige stedfortrædere På byrådets konstituerende møde den 3. december 2009 blev følgende byrådsmedlemmer valgt: Sundhedsudvalget: Henrik Christensen med Gert Jensen som personlig stedfortræder. Børne- og ungdomsudvalget: Solveig Værum Nørgaard med Anders Norup som personlig stedfortræder. Birgitte Juel afløste Solveig Værum Nørgaard i forbindelse med hendes anmodning om at udtræde af byrådet i august 2010, herunder også hendes plads i Handicaprådet. På vegne af Birgitte Juel, har gruppeformand for Venstre Morten V. Nielsen anmodet om at Birgitte Juel løses fra sit hverv som medlem af Handicaprådet. Dette grundet arbejdspres. Som afløser peges på Anders Norup. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Birgitte Juel løses fra sit hverv som medlem af Handicaprådet At der udpeges et nyt medlem med personlig stedfortræder. Beslutning i den : Anders Norup indtræder i Handicaprådet med Birgitte Juul Nielsen som personlig stedfortræder. 287

6 3. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt J.nr.: P24. Sagsnr.: 11/6941 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På økonomiudvalgets møde den 8. december 2010 blev det besluttet, at der skulle foretages et serviceeftersyn af styrelsesvedtægten i foråret 2011 i forlængelse af implementeringen af den nye administrative struktur. Det blev samtidig tilkendegivet, at den politiske struktur tages op til samlet evaluering senest på et visionsseminar i Serviceeftersynet af styrelsesvedtægten er tilrettelagt således, at alene opgaver der i konsekvens af den nye administrative struktur naturligt kan overføres til et andet udvalgs område, er tilrettet i forbindelse med serviceeftersynet. Supplerende er der foretaget enkelte sproglige præciseringer. Der er foreslået rettelser i følgende bestemmelser: 10, stk , stk. 2 14, stk. 4 15, stk. 2 16, stk. 2 17, stk. 2 18, stk behandlede forslaget på deres møde den 26. maj, hvor forslaget blev godkendt med en tilføjelse til 15, stk. 2 vedr. ungdomsskolen/ungdomshuset. Det blev besluttet at sende forslaget i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling den 30. juni. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til serviceeftersyn sendes i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling. Bilag: Bilag udsendes med dagsorden til BUU 288

7 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Arbejdsmarkedsudvalget har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget har ingen bemærkninger. Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes. Udvalget indstiller endvidere, at TMU fremover er planlægningsudvalg. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at Ungdomsskolen, klubtilbud samt ungdomshuset og ungdomsklubberne fortsat er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde, idet udvalget betragter områderne som fritidstilbud. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles tiltrådt Beslutning i Økonomiudvalget den : Oplæg til styrelsesvedtægt indstilles godkendt med tilføjelse - at indstillingen fra KF indarbejdes i forslaget Thøger E Kristensen tilkendegav, at han tilsluttede sig indstillingen fra TM vedr. planlægning og han ikke kunne tilslutte sig indstillingen fra KF vedr. ungdomsskolen mv. Beslutning i den : Sagen udsættes med henblik på en nærmere beskrivelse af en placering af planlægningsopgaver i TM. Bilag: Åben Styrelsesvedtægter med rettelser - fagudvalg juni

8 4. Personalepolitisk redegørelse 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/10414 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Indledning: Personalepolitisk redegørelse er det årlige regnskab for arbejdet på det personalepolitiske område. Udover at fortælle aktuelle personalepolitiske historier tegner redegørelsen også et mere faktuelt billede af personaleområdet i form at diverse talfremstillinger. Dette års personalepolitiske redegørelse er bl.a. præget af de mange omstruktureringer, der har været arbejdet med i De største ændringer har været på daginstitutionsområdet og i administrationen. Strukturændringerne har skullet bidrage til økonomiske rationaliseringer, men begge har også været båret af forventninger om bidrag til bedre kvalitet i den service der leveres. Første kapitel i redegørelsen handler om de strukturændringer som organisationen har været igennem i det seneste år og de mange mål, som disse ændringer forventes, at indfri. Samtidig med strukturændringerne skal der også fortsat tænkes kompetenceudvikling af organisationen samt nytænkning i forhold til den måde opgaverne i kommunen løses på. Innovation er en vej at gå, når der skal udvikles. Her kan de stærke menneskelige fagligheder være en udfordring, men kan der skabes en kultur, hvor det er en del af fagligheden at lade den udfordre, kan vi måske udvikle nye, billigere (og måske bedre) måder at levere service på. Andet kapitel er et portræt af organisationen Rebild Kommune. Kommunens vigtigste ressource er medarbejderne. I dette kapitel beskrives udviklingen i antal, ansættelsesform, personalegennemstrømning, løn-, køns- og aldersfordeling. Medarbejderstaben er også i 2010 blevet mindre end året før. Helt nøjagtig er der sket et fald fra 2028 medarbejdere til medarbejdere. Udover de 1990 medarbejdere på ordinære vilkår og fleksjob har kommunen 471 medarbejdere som er ansat som timelønnede, elever eller jobs under det sociale kapitel. Lønudviklingen i gennemsnit blandt kommunens medarbejdere er i perioden november 2009 til november ,85 %. I ligestillingsøjemed er der fortsat en stor difference mellem gennemsnitslønningerne for kvinder og mænd. På lederniveau er der 66 ledere, halvdelen er kvinder, men disse figurer mest markant på kontraktholderniveau og kun med en lille andel på centerchefniveau. Den administrative topledelse i Rebild Kommune består udelukkende af mænd. Tredje kapitel kortlægger de omstruktureringer og forandringer som Rebild Kommune har været igennem det seneste år. Med en case illustreres forandringen i en af kommunens daginstitutioner. Kapitel fire beskriver de konsekvenser som kommunens trængte økonomi har fået. 68 medarbejdere blev i 2010 afskediget på grund af besparelser. Disse medarbejdere er løbende fratrådt hen over årsskiftet og foråret Som det fremgår af kapitlet har afskedigelserne været fordelt ud over en meget bred vifte af overenskomstgrupper med varierende antal. Her illustrerer en case fra en sfo, hvordan der i kommunen arbejdes med tiltag som bidrager til at reducere antallet af afskedigelser, hvilket kan ske gennem ompla- 290

9 cering, eller som i dette tilfælde gennem udlån. I kapitel 5 er der fokus på trivsel. Kapitlet beskriver trivselsmålinger som alle kommunens arbejdspladser har foretaget, samt den læring som processerne omkring trivselsdrøftelserne og -målingerne har tilvejebragt. Kapitlets anden halvdel rummer billeder og tal af fravær og nærvær i Rebild Kommune. Blandt andet med en case fra et ældrecenter. Forandring og udvikling er en del af hverdagen. Men bliver vi ved med at kunne rumme mere udvikling og forandring? Skal vi måske til at skifte brilleglassene ud med nogle nye og aflære frem for at blive ved med at kigge på vante opgaveløsninger gennem de måske efterhånden gnidrede glas. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Personalepolitisk Redegørelse 2011 tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Der blev udtrykt anerkendelse af gennemførelsen af strukturændringerne. Forvaltningen udarbejder oversigt over løbende (månedligt) lønforbrug for 2009 og frem og oversigt over rådhusansatte til økonomivurderingen i august. Beslutning i den : Taget til efterretning med en anerkendelse af personalets samlede indsats. Bilag: Åben Bilag - Drøftelse i Hovedudvalget i maj ØK Åben Personalepolitisk Redegørelse ØK

10 5. Udbudspolitik: Krav om lærlinge-/praktikpladser i kommunale kontrakter J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/15047 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har tidligere behandlet forslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om, at der vedtages et krav om lærlinge-/ praktikpladser i forbindelse med udbud af opgaver. tilkendegav, at der skulle arbejdes videre med en model hvor der kan stilles krav om, at leverandøren besætter et bestemt antal stillinger med praktikanter, herunder allerede ansatte praktikanter i virksomheden eller nyansatte. Forinden sagens videre behandling, ønskede byrådet sagen sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Erhvervsudviklingsrådet: Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den "LBR anbefaler, at der arbejdes videre med forslag om krav til oprettelse af lærlinge- /praktikpladser i forbindelse med kommunale udbud. det ønskes præciseret, at der skal være tale om alle kategorier, her elever/lærlinge/praktikanter." Beslutning Erhvervsudviklingsrådet den "Rådet konkluderede, at man ikke tror på ordninger med element af tvang overfor leverandørerne. Der var ligeledes enighed om, at sociale kontrakter kan være fordyrende for virksomhederne i en tid, hvor det i forvejen er meget svært at drive virksomhed indenfor byggefaget. Medlem af EUR Helle Astrup har efterfølgende præciseret på, at hun ikke er enige i flertallets udtalelse herom. Der stilledes spørgsmålstegn ved, om man i det hele taget kan lave en velfungerende og overskuelig model for, hvordan sociale klausuler evt. skal sammensættes. Medlem af EUR Helle Astrup har efterfølgende præciseret på, at hun ikke er enige i flertallets udtalelse herom. Gruppen omkring arbejdskraft og uddannelse tager initiativ til, at Rådet ved senere lejlighed tager en diskussion med Byg og LO omkring lærlingesituationen og i øvrigt kigger på, hvordan man kan arbejde med at få flere unge i gang med en uddannelse." Det skal bemærkes at Rebild kommune indgår i forskellige kommunale samarbejder om gennemførelse af udbud. I forbindelse med fælles udbud vil det ikke altid være muligt at få Rebild kommunes krav om sociale klausuler ind som en del af et udbud, med mindre der generelt er enighed blandt de udbydende kommuner. Rebild kommunes nuværende udbudspolitik lægger op til at omfanget af sociale klausuler fastlægges konkret i det enkelte tilfælde, men forudsættes at afspejle Rebild Kommunes egne forventninger omkring det rummelige arbejdsmarked. Specifikt vedrørende kravet om lærlinge-/praktikpladser, vil der formentlig være tale om anlægsprojekter af en væsentlig størrelse. Det vil således, med den gældende udbudspolitik, være muligt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale for større projekter, at opstille krav om anvendelse af elever- /lærlige- og praktikpladser. Rebild kommune har ikke stillet sådanne særlige krav i forbindelse med hidtidige udbud. 292

11 Kommunens udbudspolitik vedr. anlægsarbejder er under revision. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der i forbindelse med revision af Rebild kommunes udbudspolitik, sker en tydeliggørelse at omfanget af sociale klausuler. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt idet der samtidig tages højde for evt. ny lovgivning. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 293

12 6. Støvring Højskole og Rådhus J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/5100 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 31. marts 2011 sagen om Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole samt sagen Det videre arbejde med et nyt rådhus Vedr. Støvring Højskole besluttede : Sagen udsættes for en nærmere belysning af områdets mulige delvise anvendelse til boligformål henholdsvis kulturelle formål Vedr. det videre arbejde med et nyt rådhus besluttede : Sagen blev udsat for overvejelser af nye forslag/løsningsmuligheder.. Der var i tilslutning til at Borgmesteren i forhold til begge sager - tog en dialog med alle politiske partier og grupper m.h.p. at drøfte/sondere forskellige synspunkter og løsningsmuligheder i forhold til sagerne. Borgmesteren vil på mødet nærmere redegøre for disse drøftelser/sonderinger. Indstilling: Forvaltningen indstiller at Borgmesterens redegørelse drøftes med henblik på tilkendegivelser/aftaler vedr. det videre arbejde med sagerne. Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesterens redegørelse blev drøftet og taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om at få foretaget en tilstandsvurdering af Højskolens hovedbygning i forhold til en evt. fremtidig anvendelse til eksempelvis kulturelle formål. Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i juni Administrativ bemærkning: Det forventes at der til mødet foreligger en tilstandsvurdering af Højskolens hovedbygning. 294

13 Beslutning i Økonomiudvalget den : Byggeteknisk gennemgang af Højskolens hovedbygning blev udleveret. Det indstilles: - at administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager renoveres således at de arbejdsmiljømæssige og energimæssige krav opfyldes. - at der opføres et erstatningsbyggeri for det nuværende Rådhus i Støvring på højskolegrunden. Byggeriet kombineres med bibliotek med sigte på at opnå synergier med Stubhuset og øvrige kulturfaciliteter. - at Højskolens hovedbygning forudsættes bevaret og arealerne foran hovedbygningen mod Hobrovej bibeholdes som park. - at en projektgruppe bestående af medlemmer af BY suppleret med direktionen primo 2012 fremlægger en nærmere skitsering af projektets indhold og økonomi. - at et videre planlægningsmæssigt arbejde udføres i I forbindelse med planarbejdet skal sikres udvidelsesmuligheder for aktiviteterne på området. - at Hobrovej 88 samt biblioteksbygningen sælges når de nye bygninger tages i anvendelse. - at indstillingen sendes i. Ole Frederiksen og Søren Søe-Larsen tilkendegav at de ikke kunne tilslutte sig indstillingen, idet de finder, der er tale om en forkert politisk prioritering. Beslutning i den : Flertalsindstillingen fra ØK blev sat til afstemning. For stemte 16 Socialdemokraterne, Venstre med undtagelse af Ole Frederksen, Gert Fischer og Leif Nielsen, Det Radikale Venstre og De Konservative. Imod stemte 9 Dansk Folkeparti, SF, Oplandslisten, Ole Frederiksen, Gert Fischer og Leif Nielsen. Ingen stemte hverken for eller imod. Flertalsindstillingen var herefter godkendt. Ole Frederiksen begærede tilføjet protokollen, at han fandt byrådets beslutning respektløs. Bilag: Åben Byggeteknisk gennemgang af Støvring Højskole - BY

14 7. Businesscase for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/8281 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På Byrådsmødet den 27. april 2011 blev forvaltningen bedt om at fremstille businesscases for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup. Beregningerne er nu udarbejdet og fremlægges for. Endvidere blev der anmodet om en oversigt over hvilke boliggrunde kommunen har til salg. En sådan liste vedlægges. Beregningerne bygger på en række forudsætninger: - Salgspriserne er skønnede ud fra de priser, der i øvrigt tages for sammenlignelige grunde. - Omkostningerne til byggemodning er skønnede ud fra gennemsnitsomkostninger - Salgsomkostningerne fastsættes til kr. pr. parcel. - Tilslutningsafgifter indgår ikke i beregningerne, da disse forudsættes at hvile i sig selv. Som en tommelfingerregel kan der til de enkelte grunde tillægges ca kr. incl. moms i tilslutningsafgifter. - Der er ikke foretaget vurderinger af, hvorvidt grundene forventes solgt hurtigt eller ej. Øster Hornum: Det berørte område er byggemodning af den resterende del af Ølandsparken som er lokalplanlagt. I alt kan der jf. lokalplanen etableres 13 parceller til priser på kr. incl. moms/ kr. excl. moms. Udstykningsplanen jf. lokalplanen vedlægges som bilag. Rebild Kommune ejer grunden. Oprindeligt blev hele området i 1999 erhvervet for 1,5 mio.kr. Det område, der nu er foretaget beregninger for udgør ca. 2/3 af de erhvervede areal. Således skønnes grundprisen til 1,0 mio.kr. Salgsindtægter ekskl. moms Jordkøb* Byggemodning Dækningsbidrag før salgsomkostninger Salgsomkostninger "Fortjeneste" : udgift/underskud; -: indtægt/overskud Med de givne forudsætninger vil byggemodningen således udvise balance Likviditetsmæssigt skal det bemærkes, at udgiften til jorderhvervelse er afholdt i

15 Suldrup: Det berørte område er lokalplanlagt og ligger langs Hjedsbækvej i Suldrup Nord. I alt kan der jf. lokalplanen etableres 7 parceller til priser på kr. incl. moms/ 220 kr kr. excl. moms. Udstykningsplanen vedlægges som bilag. Området skråner meget ned mod sø- og moseområdet, men det er vurderingen, at kloakforholdene i området ikke vil udgøre nogen særlig udfordring, ligesom byggemodningen i øvrigt vil kunne gennemføres indenfor normale vilkår. Rebild Kommune ejer ikke grunden, der vil skulle erhverves forinden start. Der har tidligere været drøftelser med ejeren, der ikke førte til noget resultat. Der er derfor opstillet tre scenarier med forskellige købspriser: Jordpris 25 kr./m2 Jordpris 45 kr./m2 Jordpris 60 kr./m2 Salgsindtægter ekskl. moms Jordkøb Byggemodning Dækningsbidrag før salgsomkostninger Salgsomkostninger Fortjeneste : udgift/underskud; -: indtægt/overskud I alle tre scenarier forventes det, at kommunen vil kunne opnå økonomisk balance. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Beregningerne bygger på en række forudsætninger om priser, salgsindtægter m.v. Ændres på disse forudsætninger vil resultaterne ligeledes ændres i hhv. positiv og negativ retning. I gangsættelse byggemodninger vil i udgangspunktet indebære en udgift og påvirke likviditeten negativt. Den samlede likviditetspåvirkning vil på længere sigt afhænge af, hvor hurtigt grundene sælges. For begge byggemodninger må der forventes et likviditetsudlæg. I Øster Hornum drejer det sig om 4,6 mio.kr. (jordkøb, byggemodning, tilslutning) og i Suldrup drejer det sig om 2,2-2,6 mio.kr. (jordkøb, byggemodning, tilslutning) afhængigt af jordprisen. Det skal bemærkes, at Rebild Kommune har ejet jorden i Øster Hornum siden 1999, hvorfor likviditetsudlægget til jordkøb her er indregnet i kommunens nuværende samlede likviditet. Businesscasen viser, at der må forventes balance i Øster Hornum. Endvidere viser businesscasen, at der må forventes et mindre provenu ved byggemodning i Suldrup. Størrelsen heraf afhænger af den pris jorden - om muligt - kan erhverves for. Des skal endelig bemærkes, at nye grunde til en vis grad (henset til interne flytninger) må 297

16 forventes at medføre flere borgere i kommunen, hvorfor det kommunaløkonomisk muligvis vil kunne betale sig af gennemføre begge byggemodninger. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de to businesscases drøftes At der tages stilling til, hvorvidt de opstillede businessbaces giver anledning til fremskyndelse af byggemodning i hhv. Suldrup og Øster Hornum. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles: Ad Øster Hornum: - at byggemodningen udbydes i licitation i efteråret 2011 (med lang gennemførelseshorisont). - at de fornødne midler til byggemodningen søges indarbejdet i budgettet for Ad Suldrup: - at der optages forhandling med ejeren af jorden. Der tages efterfølgende stilling til det videre arbejde med projektet. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Bilag: Åben Overslagspris byggemodning Suldrup og Ø Hornum Åben Kortbilag - Ølandsparken i Ø. Hornum - ØK Åben Kortbilag - Hjedsbækvej i Suldrup - ØK Åben Oversigt over kommunale boliggrunde pr ØK Åben Forslag til salgspriser Suldrup og Ø Hornum - ØK

17 8. Økonomiorientering ultimo maj 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med udgangen af maj måned er der et samlet forbrug i forhold til det oprindelige budget på 41,8 %, mens det tilsvarende forbrug i 2010 var på 43,9 %. Der er som bilag vedlagt en særlig oversigt over forbruget med udgangen af maj Det konstaterede forbrug samlet set ved udgangen af maj 2011 er ikke umiddelbart højt i forhold til at overholde budgettet, men på konkrete områder, er økonomien presset til trods for de relativt positive forbrugsprocenter også for disse områder. Der er i første række tale om de specialiserede socialområder, hvor der er en skæv periodisering, hvorfor det er disponeringsopgørelserne, der danner grundlag for disse områders regnskabsvurdering. Hertil kommer som tidligere nævnt et pres på TM s område. Med baggrund i forudsætningen om, at der er besluttet en række initiativer, der skal nedbringe forbruget de sidste måneder af 2011 vurderes det, at forbruget samlet set fortsat er indenfor rammerne af en samlet budgetoverholdelse. I den seneste ØKV1 var det vurderingen, at såfremt de iværksatte handleplaner på op til 12 mio. kr. på de respektive områder, ville blive udmøntet, kunne der forventes et samlet merforbrug 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget en merudgift på niveau med samlede negative overførsel fra 2010 til 2011 på 4,6 mio. kr. Dette resultat er i orienteringen med udgangen af maj umiddelbart forværret med omkring 3 mio. kr. hvilket på nuværende tidspunkt anses for marginalt. De nedenfor nævnte afvigelser indenfor de enkelte udvalgsområder primært BU, SU og TM -, indebærer imidlertid, at s tidligere beslutning om; at Udvalgene sikrer budgetoverholdelse samlet set og at Udvalgene løbende foretager fornødne omprioriteringer i det omfang der viser sig særlige udgiftspres, der ikke kan rummes indenfor budgetterne på enkeltområder, fortsatskal iagttages og forfølges for at sikre en samlet budgetoverholdelse. DRIFT Arbejdsmarkedsudvalget Det er stadig forventningen, at området vil bidrage positiv til den samlede budgetoverholdelse, selvom områderne kontanthjælp og ledighedsydelse er pressede. For bruget er relativt lavt med udgangen af maj, hvilket blandt andet skyldes betalingsforskydninger i afregninger af udgifter til forsikrede ledige samt tilskud til fleksjob. Der forventes mindreudgifter til sygedagpenge, integration og dagpenge. Samlet forventes der fortsat et samlet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. I august måned kendes konsekvenserne af midtvejsreguleringen på de budgetgaranterede områder, herunder den særlige reguleringsordning for udgifter til dagpenge. Der vil på dette tidspunkt kunne gives et mere konkret bud på det samlede regnskabsresultat for

18 Børne- og Ungdomsudvalg Ved den seneste vurdering var vurderingen et samlet merforbrug på området på mio. kr. inklusiv overførsel af merforbrug på knap 3 mio. kr. Der vurderes nu et merforbrug på mio. kr. før effekten af handleplaner mv. På anbringelsesområdet for børn og unge var vurderingen et merforbrug i størrelsesordnen 8-10 mio. kr. Der er ikke tegn i disponeringen for 2011 på at de iværksatte handlinger er slået igennem endnu, da disponeringen med udgangen af maj, viser en stigning i udgifterne i forhold til den seneste opgørelse på 3 til 5 mio. kr. på årsbasis. I forhold til disponeringen, udgør knap 2 mio. kr. overførsel fra 2010 til 2011, mens den øvrige stigning kan henføres til blandt andet 300 o ny anbringelse fra , o en midlertidig anbringelse, o 3 nyanbringelser fra Fra disponeringens start var der afsat en bufferpulje på 4-6 mio. kr., som anvendes i takt med forhold som ovenstående. Bufferpuljen er i den seneste disponering med udgangen af maj reduceret med 3,6 mio. kr. Vurderingen pt. er at merforbruget hermed er steget fra 8-10 til mio. kr. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge styres stramt og følges tæt. På specialundervisningsområdet viser disponeringen med udgang af maj ligeledes en forværring, som blandt andet skyldes flere elever på Skibsstedskolen. Disponeringsopgørelsen med udgangen af maj, er dog ikke fuldstændig, da det ikke har været muligt at opdatere alle tallene på grund af sygdom. Kultur- og Fritidsudvalget Ingen ændringer i forhold til tidligere vurdering om budgetoverholdelse. Sundhedsudvalget Ved ØKV1 var vurderingen et merforbrug på 1-3 mio. kr.. Dette fastholdes i forhold til udviklingen i forbruget med udgangen af maj. Der vurderes mindreudgifter på pleje og omsorgsområdet på ca. 5 mio.kr., mens den største udfordring er det specialiserede social område for voksne med et merforbrug i størrelsesordnen 4-6 mio. kr. Det konkrete merforbrug vil i væsentlig grad være afhængig af afklaringen af flere sager fra tidligere år herunder bl.a. sagen der afventer afgørelse i ankesystemet. På vederlagsfri fysioterapi tyder forbruget med udgangen af maj stadig på et samlet merforbrug på ca. 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget På det samlede Teknik- og Miljøområde var vurderingen ved ØKV1 et merforbrug på 3,9 mio. kr., På udvalgsmødet i april blev det besluttet at finansiere 1,1 mio. kr. heraf inden for rammen. Forbruget med udgangen af maj ændrer ikke ved seneste vurdering. Økonomiudvalget Pr. ultimo maj 2011 har Økonomiudvalget et samlet udgiftsforbrug på 45 % i forhold til det oprindelige budget hvilket ligger noget over et 12 dels forbrug. Ved ØKV1 var vurderingen, at det administrative område trods dette vil overholde budgettet, hvilket stadig er

19 gældende. Dette kan i forhold til den seneste forklaring yderligere styrkes i at forbrugs % på tilsvarende tidspunkt sidste år var godt 1 % højere. I forhold til forklaringen ved ØKV1 er de samlede forsikringer, der var afregnet på administrationen blevet udkonteret primo juni Anlæg Forbruget på anlæg er med udgangen af maj måned på såvel udgifter som indtægter begrænset, hvilket blandt andet betyder at det ikke har den store likviditetsmæssige påvirkning. Likviditet og befolkning I forhold til udgangen af april måned er befolkningstallet steget fra til I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ligeledes ses måned for måned. Stigningen i aprils gennemsnit skyldes væsentligst renovationsindtægter, samt restafregning af 1. kvartals refusioner med staten, mens niveauet i maj indeholder den seneste lånoptagelse. Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning m.v. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som anført. Indstilling: Det indstilles - at økonomivurderingen tages til efterretning 301

20 - at tidligere beslutning om at Udvalgene skal gennemføre fornødne omprioriteringer/kompenserende besparelser i det omfang der konstateres udgiftspres, der ikke kan rummes indenfor budgetterne på enkeltområder fortsat iagttages og forfølges. - at spørgsmålet om evt. yderligere forbrugsbegrænsende tiltag som aftalt - behandles nærmere i forbindelse med økonomivurdering 2 i august Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget afventer tiltag af forbrugsbegrænsende karakter indtil der foreligger afgørelse i ankesagen på de 6,6 mill. Kr. Taget til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Der henvises til anden sag på dagsordenen. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Der henvises til anden sag på dagsordenen (tillægsdagsorden) Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Økonomivurderingen er ikke behandlet på udvalgsmødet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning med det fra Udvalgene anførte. Det gældende administrerede ansættelsesstop og forbrugsstop for det administrative område videreføres i resten af Til økonomivurderingen i august fremlægges en fornyet samlet vurdering med angivelse af mulige yderligere forbrugsbegrænsende tiltag. Der henstilles generelt til begrænsninger i det løbende driftsforbrug i Søren Søe-Larsen tilkendegav, at der allerede nu bør tages konkret stilling til foranstaltninger, der sikrer budgetoverholdelse for 2011 samlet set. Beslutning i den : Taget til efterretning med bemærkninger som anført af ØK. 302

21 Søren Søe-Larsen fastholdt sin tilkendegivelse fra ØK. Mogens Schou Andersen tilsluttede sig tilkendegivelsen. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben bilag til økonomiorientering ultimo maj ØK

22 9. Udbetaling vedr. miljøgodkendelser J.nr.: P05. Sagsnr.: 09/2914 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i februar 2009 en aftale med det sigte, at få afviklet sagspuklen på husdyrområdet. Aftalen omfatter sager efter Husdyrgodkendelses-lovens 11, 12 og 16. I 2008 blev der på landsplan afgjort godt 800 sager. Aftalen indebar, at der på landsplan skulle afgøres sager i 2009 og sager i 2010, altså en markant forøgelse i antal afgørelser. Aftalen indebar endvidere maksimale afgørelsestider afhængigt af, hvilken type ansøgning, der var tale om. For at forbedre rammerne for kommunernes arbejde afsatte staten dels 57 mio. kr. til en række konkrete tiltag (bl.a. et statsligt rejsehold, fastlægge standarder for BAT og en help desk) og dels et aktivitetsafhængigt beløb på 43,5 mio. kr. Kommuner med husdyrbrug fik et a conto beløb udbetalt på baggrund af antal ansøgninger i perioden Beløbet ville efterfølgende blive reguleret i forhold til det antal godkendelser, kommunen rent faktisk præsterede i løbet af 2009 og de første tre kvartaler af For Rebild Kommune var der fastlagt en baseline på 56 godkendelser og et måltal på 86 godkendelser. Betaling for miljøgodkendelser op til baseline er aftalt i forbindelse med DUT-forhandlingerne. Rebild Kommune modtog således en a conto udbetaling på kr. (de første udmeldinger tydede på kr.) for 30 godkendelser ud over baseline. Med henblik på at leve op til aftalen om maksimale afgørelsestider og samtidig få nedbragt sagsbunkerne vedtog den 26. marts 2009 at udvide normeringen på landbrugsområdet med 2 årsværk samt at de beløb, der udbetales fra Miljøministeriets pulje til fremme af miljøgodkendelser, skal anvendes til at udarbejde miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Idet Rebild Kommune inden 1. oktober 2010 afgjorde 98 miljøgodkendelsessager, har Kommunen i maj måned modtaget den endelige opgørelse, hvor der sker en regulering med kr. for de 12 godkendelser, der ligger over a conto udbetalingen vedr. 86 godkendelser. Jævnfør s beslutning vil beløbet blive anvendt til at udarbejde miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Forvaltningen vil anvende de herved frigjorte ressourcer til at indhente efterslæb på miljøtilsyn for landbrug og til nye landbrugssager som følge af ny lovgivning. 304

23 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indtægten skal korrigeres bevillingsmæssigt. Idet indtægten anvendes til at udarbejde miljøgodkendelser, bliver Kommunens likviditet ikke berørt. Såfremt traf beslutning om, at indtægten ikke skulle anvendes til at udarbejde miljøgodkendelser, ville kommunens likviditet blive forbedret med 0,4 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At indtægten korrigeres bevillingsmæssigt i overensstemmelse med s beslutning den 26. marts Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet, idet udvalget samtidig forudsætter, at der samtidig sættes fokus på tilsyn jf. sagsfremstillingen. Der gives en tillægsbevilling på kr. (kt. 06) finansieret ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling svarende til indtægten (kt. 06). Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Opgørelse over tilskud til ekstraordinær indsats vedr. miljøgodkendelser af husdyrbrug - TMU Åben Udbetaling af ekstra tilskud til ekstraordinær indsats vedr. miljøgodkendelser af husdyrbrug - TMU Åben Beslutning fra byrådsmøde vedr. miljøgodkendelser - ØK

24 10. Frigivelse af midler til byggemodning på Elmesvinget, Bælum. J.nr.: G00. Sagsnr.: 09/3372 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Der har været afholdt licitation på byggemodningen af 7 grunde på Elmesvinget i Bælum og laveste entreprenørtilbud lød på kr., hvilket er incl kloakanlæg. Hertil kommer tilslutningsafgifter til forsyningsvirksomheder og omkostninger: Mio. kr Entreprenøromkostninger 1,464 Tilslutningsafgifter mv. til el,vand, fjernvarme og kloak 0,705 Geoteknik og landinspektør 0,035 Uforudsete udgifter ca. 5% 0,100 Forvaltningens projektering, administration og tilsyn (ca. 5%) 0,100 I alt 2,404 Heraf skal Rebild Vand og Spildevand A/S betale 0,740 Netto 1,664 Der er indgået aftale med Rebild Vand og Spildevand A/S om ovenstående økonomi og overtagelse af kloakanlægget. Tilslutningsafgifterne vil blive opkrævet i forbindelse med salg af grundene. På denne baggrund anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på ovennævnte nettobeløb på 1,664 mio kr., finansieret af overførslen på 1 mio kr. og en tillægsbevilling på 0,664 mio kr. finansieret af kassen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Frigivelse af 1 mio kr overført fra 2010 til projektet og en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,664 mio kr Efterfølgende salgsindtægter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 306

25 At rådighedsbeløbet på 1 mio kr frigives At der gives i kassefinansieret tillægsbevilling på 0,664 mio kr Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet med tilføjelse - At de kr. finansieres af anlægsbudgettet til byggemodninger (reserveret pul je) - At der frigives kr. til projektet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM. I konsekvens af licitationsresultatet indstilles det endvidere at priserne ændres til henholdsvis kr. og kr. incl. moms men ekcl. tilslutningsafgifter jf. forvaltningens notat af 20. juni Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Businesscase - byggemodning - Elmesvinget, Bælum-ØK

26 11. Frigivelse af midler til cykelbaner m.v. på Hjedsbækvej i Suldrup J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/8240 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Efter borgermødet i Suldrup den 13. april har projektet med cykelbaner på den nordlige del af Hjedsbækvej været i indbudt licitation. Overslagsprisen fra 2009 lød på kr. Laveste konditionsmæssige tilbud lød på kr., hvortil skal tillægges 10% i uforudsete omkostninger samt 5% til projektering, administration og tilsyn, så den endelige pris bliver kr. Grunden til overskridelsen på ca kr. er at projektet er blevet udvidet med gennemskæring af eksisterende heller syd for Veggerbyvej, hvilket har fordyret det med ca kr. Arbejdet (afstibning mv) der skal laves nord for skolen på Hjedsbækvej, var heller ikke med i projektet fra starten. Endelig er overslaget lavet i 2009 og priserne er derfor steget. Merudgiften på foreslås taget fra de 2 mio. kr., der på sidste udvalgsmøde blev afsat til dobbeltrettet cykelsti fra Nysum til Ravnkilde. Dette indebærer, at der skal afsættes ekstra anlægsmidler hertil i Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Den samlede anlægsomkostning på kr. søges frigivet - dels de som er overført fra 2010 og dels de fra cykelstikontoen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den samlede anlægsomkostning på kr. frigives - dels de som er overført fra 2010 og dels de fra cykelstikontoen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 308

27 12. Springvand på privat grund J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/7895 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Udvalgsformanden havde til sidste møde under punktet Prioritering af trafiksikkerhedspuljen ønsket at følgende skulle indgå i dette punkt: Vedligeholdelse af springvand i Rebild kommune, der er placeret, hvor de har almen interesse. Det blev på mødet konkluderet at dette skulle tages op på næste møde. Status: Springvandet i Rebild Springvandet er placeret på Rebildselskabets grund. Den gamle Skørping Kommune satte i 1975 parkeringsarealerne i stand, og fik i den forbindelse råderetten over pladsen indtil 2074, dog med undtagelse af d. 4. juli hvert år. Driftsenheden bruger ca. 12 timer/år på springvandet, og kommunen betaler vand og el. Arealet betragtes som værende offentlig vej, da det er "lejet" for så lang en periode. Springvandet i Skørping Springvandet er placeret på Torvet, som er ejet af ANT Invest A/S. Kommunen betaler el og vand til springvandet. Driftsenheden bruger ca. 25 timer/år på springvandet. Springvandet i Støvring Springvandet er placeret ved stationen i Støvring, som ejes af DSB. Det er en gave i 2008 fra Støvring vandværk, der også betaler vandet. Strømmen er koblet til gadelyset. Der blev i forbindelse med overdragelsen aftalt den gældende fordeling af drift/vedligehold. Driftsenheden bruger ca. 6 timer/år på vedligeholdelse af springvandet. Springvandet i Nørager Springvandet er placeret på Torvet, som ejes af Prima Ejendomme ApS. Kommunen betaler hverken strøm eller vand til springvandet. Driftsenheden bruger ca. 12 timer/år på vedligeholdelse af springvandet. Springvandet i Suldrup Er placeret på torvet, som er ejet af COOP. Kommunen vedligeholder springvandet, og fylder det med vand. Strøm til springvandet betales ikke af kommunen. Har stået stille de sidste 2 år. Driftsenheden brugte ca. 12 timer/år på vedligeholdelse af springvandet. Kommunen har som vejbestyrelse ikke hjemmel til at bruge offentlige midler på private arealer. Da der foreligger aftaler om springvandene/arealerne i Rebild og Støvring Station, som offentlige forslås disse at fortsætte uændret. Arealerne med springvand i Skørping og Nørager er at betragte som offentlige vejarealer hvorfor de evt. kunne udskilles i matriklen som offentlig vej, hvis ejer ønsker dette. 309

28 Springvandet i Suldrup står i højere grad på privat område, hvorfor dette bør overgå til privat. (Det forlyder, at der ved privat initiativ/lag-midler er en renovering af springvandet undervejs). Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Driftsenheden bruger/brugte timer/år på vedligeholdelse af springvandene. Hertil kommer udgifter til el og vand. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At springvandene/arealerne i Rebild og Støvring Station betragtes som offentlige og fortsætter uændret. At arealerne med springvand i Skørping og Nørager udskilles i matriklen som offentlig vej, hvis ejer ønsker dette - ellers overgår drift/vedligehold til ejer. At springvandet i Suldrup overgår til privat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og Leif Nielsen indstiller at kommunen fremover vedligeholder de nævnte springvand samt springvandet ved Jernbanegade 14 i Støvring. Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller, at kommunen fremover af de nævnte udelukkende vedligeholder springvandene i Rebild og ved stationen i Støvring. Morten Lem og Bertil Mortensen begærer sagen i. Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - tilslutter sig indstillingen fra Morten Lem og Bertil Mortensen i TM. Søren Søe-Larsen tilslutter sig flertalsindstillingen fra TM. Beslutning i den : Flertalsindstillingen fra ØK blev bragt til afstemning. For stemte 14 Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Anny Winther, Anders Norup og Søren Konnerup. Imod stemte 8 Dansk Folkeparti, Oplandslisten, De Konservative, Morten V. Nielsen, Gert Fischer, Leif Nielsen, Jan Brøndum, Birgitte Juul Nielsen. Morten V. Nielsen og Ole Frederiksen stemte hverken for eller imod. Flertalsindstillingen var hermed godkendt. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 310

29 13. Endelig vedtagelse af forslag til klimastrategi J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/10509 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forslaget til Klimastrategi 2011 har nu været fremlagt i offentlig høring i 6 uger. Sagen har sidst været til behandling i den 31. marts 2011 (TMU den 8 marts). Under den offentlige høring er der ikke indkommet nogen høringssvar. Forvaltningen anbefaler, at peger på emner i handlingskataloget som indsatsområder i 2011 og 2012 og afsætter budget til disse områder. Forvaltningen foreslår, at udpeger følgende områder som særlige indsatsområder: Nr og : Energirenovering af bygninger Lave 5 års investeringsplan for energirenovering af energimærkede kommunale bygninger. (Tilbagebetalingstider på energiinvesteringer på år er i orden, hvis det vurderes, at det totaløkonomisk er en fornuftig løsning. Skal vurderes i de enkelte tilfælde.) Energirenovering af kommunale bygninger, der er energimærkede. Energirenoveringerne foretages helhedsorienteret under hensyn til vedligehold, pædagogik, indeklima mv. Budgetforslag: 5 mio. kr./år Nr : Totaløkonomisk beregning/vurdering på nye kommunale bygninger For alle nye kommunale bygninger skal der være en totaløkonomisk beregning/vurdering, både i forhold til energi og i forhold til almindelig drift og vedligehold. Budget: 0 kr. Nr og : Ådale og tørvemoser Genskabe naturlig hydrologi i ådale. Afbrydelse af rørdræn, lukning af drængrøfter (fra Vandplaner, Natura 2000-planer, naturgenopretning i øvrigt). Forbedre hydrologi i tørvemoser ved blokering af drængrøfter og afløb (fra Natura planer, naturgenopretning i øvrigt). Budgetforslag: 0,5 mio. kr/år I august 2012 vil klimastrategien blive taget op igen med henblik på evt at udpege nye indsatsområder. 311

30 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Forslag om 5,5 mio kr/år i investeringsoversigten. Af de 5 mio kr. til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering vil ca. 60% ( 3 mio kr ) kunne lånefinansieres. Nogle af investeringerne vil give en driftsbesparelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til Klimastrategi 2011 godkendes som en endelig vedtaget klimastrategi. At peger på emne nr , , , og fra handlingskataloget som indsatsområder i 2011 og 2012 At der afsættes 5,5 mio. kr/år til disse områder. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Gert Fischer, Leif Nielsen samt Mogens Schou Andersen indstiller, at nr og udelukkende iværksættes såfremt der ydes lodsejerne økonomisk kompensation for produk tionstab. Morten Lem deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med forbehold for afklaring af mulige anlægsmidler i forbindelse med budgetlægningen for Et flertal på 4 Anny Winther, Ole Frederiksen, Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen - tilslutter sig tilkendegivelsen fra Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen i TM. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK med præcisering om, at der søges indarbejdet et anlægsbeløb som indstillet i budget Lene Aalestrup, Morten V. Nielsen, Anders Norup, Ole Frederiksen, Søren Konnerup og Anny Winther tilsluttede sig flertalstilkendegivelsen fra ØK. Leif Nielsen, Gert Fischer, Jan Brøndum, Birgitte Juul Nielsen, Axel Rene Aubertin, Søren Søe-Larsen og Mogens Schou Andersen tilkendegav, at de ønskede, at der ydes lodsejerne 312

31 fuld kompensation for produktionstab. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Klimastrategi - supplerende notat 15. juni ØK

32 14. Kunstgave - opstilling af granitelefant i rundkørsel ved Porsborgparken J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/8368 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken. SAWO betinger sig, at elefanten vender hovedet mod virksomhedens grund og Sørup. Granitelefanten vil få en højde på 1,8 m og veje 6 tons. SAWO afholder udgifter til fundament og opstilling. Det bør dog være en betingelse, at opstillingen sker i samarbejde med og efter godkendelse af Rebild Kommune (Center Plan, Byg og Vej) Fremadrettet vil der være udgifter for Rebild Kommune til en årlig afrensning af figuren. Det vurderes, at der ikke vil være trafiksikkerhedsmæssige problemer med opstillingen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil ikke være udgifter til anlæg, men der vil være en tilbagevendende årlig opgave ifm. rensning. Udgiften hertil afholdes indenfor Driftsbyens budget. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det meddeles SAWO, at Rebild Kommune gerne modtager den tilbudte granitelefant på de anførte vilkår At forvaltningen arbejder videre med projektet i samarbejde med SAWO Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Oversendes til afgørelse i. Morten Lem deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Økonomiudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den : Sagen sendes tilbage til ØK til nærmere overvejelse. Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling. 314

33 15. Ansøgning fra Foreningen Mulighedernes Hus, Guldbæk J.nr.: P20. Sagsnr.: 10/19546 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Foreningen Mulighedernes Hus har på vegne af borgerne i Guldbæk og opland - herunder også byens øvrige foreninger - fremsendt ansøgning om finansiel støtte på kr. til projekt Mulighedernes Hus i Guldbæk. Det er hensigten, at Mulighedernes Hus i Guldbæk skal være et samlingspunkt for landsbyens borgere samt oplandet omkring Guldbæk. Huset skal sikre, at landsbyen fortsat forbliver attraktiv for alle uanset alder. Huset skal anvendes til almennyttige formål af byens borgere, og der skal være plads til forskellige aktiviteter: Byens klubber/foreninger som f.eks. ungdomsklubben, arrangementer som f.eks. motion og bevægelse, pasningsmuligheder for børn i alderen 3-6 år, legestue for børn i alderen 0-3 år. Generelt et samlingssted for byens borgere, herunder foreninger og klubber, så der hermed skabes rammer for nye initiativer. Der er ansøgningen gjort opmærksom på, at der er bred opbakning blandt alle byens borgere/interessenter til at opføre et arkitektonisk spændende byggeri, der passer til de lokale naturskønne omgivelser. Byggeriet skal være fremtidsorienteret, fleksibelt og bæredygtigt og skabe optimale trivselsmuligheder for alle byens borgere. Bygningen tænkes opført og drevet af Foreningen Mulighedernes Hus på tilkøbt grund ejet af Guldbæk Friskole & Børnehaven Guldklumpen. De fremtidige ejerforhold er endnu ikke endeligt afklaret. Projektbeskrivelse indeholdende projekt- og tidsplan samt anlægs- og driftsbudget er vedlagt som bilag. Derudover foreligger et righoldigt bilagsmateriale inklusiv forskelligt skitsemateriale i henhold til bilagsoversigten i projektbeskrivelsen som elektroniske bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det samlede anlægsbudget for projekt Mulighedernes Hus er 7,3 mio., hvoraf 5 mio. henhører til opførelse af et bruttoetageareal på ca. 360 m2. Der ansøges om et kommunalt anlægsbidrag på 0,95 mio. kr. Der er hverken på anlægsbudgettet for 2011 eller i overslagsårene afsat midler til formålet. Det er hensigten at et kommunale beløb kan anvendes som grundlag for at kunne søge yderligere medfinansiering fra forskellige statslige og europæiske programmer samt fonde. I det opstillede driftsbudget er der forudset et årligt kommunalt tilskud som til forsamlingshuse på kr. Dette vil i givet fald kunne finansieres inden for nuværende ramme til forsamlingshuse. 315

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt 360 2. Kodeks for det politiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:00. Fraværende: Rikke Karlsson og Gert Jensen Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole 17:00. Kultur-Fritidsudvalget Sted: Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping. Møde slut: 18:10 Fraværende: Søren Søe Larsen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 70 2. Dialogmøder med kontraktområderne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Rebild Kommune 125 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere