Brugervejledning. [Escribir texto] THS. Kondenserende gaskedel. Effektområde fra 1 kw til 50 kw (2014/03) DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. [Escribir texto] THS. Kondenserende gaskedel. Effektområde fra 1 kw til 50 kw 6 720 811 027 (2014/03) DA"

Transkript

1 Brugervejledning [Escribir texto] THS Kondenserende gaskedel Effektområde fra 1 kw til 50 kw (2014/03) DA

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Kedeloplysninger EU-overensstemmelseserklæring 3 3 Klargøring af kedlen til brug Oversigt over tilslutninger Tænd for gashanen Åbn for ventilen for varmefremløb og -returløb Kontrollér varmeanlæggets tryk Fyld varmeanlægget op Betjening Tastatur Visninger i display Start/stop af kedel Valg af centralvarmedrift Tænd/sluk for varmt brugsvand (THS...B120 og THS...M75): Indstilling af omskiftningstider og -temperaturer for centralvarme og varmt brugsvand Timer-programmering Temperaturindstilling til varmedrift Temperatur for automatisk omskiftning mellem sommer- /vintertilstand Brugsvandsopvarmning Indstilling af varmestyringen Energisparetip Fejlsøgning Service Miljø/bortskaffelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarsels henvisnin ger Advarselshenvisninger i teksten er vist med en en advarselstrekant på en grå baggrund. Signalord ved advarselshenvisningens start markerer typen og alvoren af konsekvenserne, hvis foranstaltningerne til forebyggelse af faren ikke følges. Følgende signalord er defineret og kan bruges i dette dokument: BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader eller dødsfald. FARE betyder, at der vil opstå alvorlige personskader eller dødsfald. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger, der ikke indebærer fare for mennesker eller ejendom, angives med det viste symbol. Øvrige symboler Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet Opremsning/listeindhold Opremsning/listeindhold (2. niveau) Tabel Generelle sikkerhedsanvisninger Denne brugervejledning er beregnet til brugeren af varmeanlægget. Læs alle brugervejledninger (kedel, varmestyringer osv.) grundigt, før betjening, og opbevar dem. Overhold sikkerhedsanvisninger og advarsler. Hvis du lugter gas En gasutæthed kan medføre eksplosion. Hvis du lugter gas, skal nedenstående regler følges: Undgå ild og gnister: Ryg ikke, tænd ikke en lighter, og stryg ikke tændstikker. Tænd/sluk ikke elektriske kontakter, og træk ikke stik til udstyr ud. Brug ikke telefonen eller dørklokken. Sluk for gastilførslen ved hovedhanen eller gasmåleren. Åbn vinduer og døre. Advar alle beboere, og forlad bygningen. Sørg for, at ingen personer går ind i bygningen. Uden for bygningen: Tilkald brandvæsen, politi og gasleverandør. Tiltænkt brug Kedlen må kun bruges som varmeapparat i et lukket varmtvandsanlæg til boliger. Al anden brug anses som ukorrekt. Enhver skade, som en sådan brug måtte medføre, er ikke vores ansvar. 2 THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03)

3 Kedeloplysninger Sikkerhed vedrørende elektriske apparater til brug i boliger og til lignende formål Følgende krav gælder i henhold til EN for at forhindre fare i at opstå ved brug af elektriske apparater: "Børn fra og med 8 år samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller personer med manglende erfaring og viden må ikke anvende kedlen, medmindre det sker under opsyn eller efter vejledning. Børn må ikke lege med kedlen. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. "Hvis strømforsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, kundens serviceafdeling eller af en kvalificeret person for at undgå fare." Eftersyn og service Jævnligt eftersyn og vedligeholdelse er en forudsætning for sikker og korrekt miljørigtig drift af varmeanlægget. Det anbefales derfor at indgå en aftale med Gastech-Energi A/S eller en autoriseret installatør om et årligt eftersyn og service efter behov. Arbejde på kedlen må kun udføres af Gastech-Energi A/S eller en autoriseret installatør. Få eventuelle fejl repareret med det samme. Ændringer og reparationer Hvis personer uden de nødvendige kvalifikationer foretager ændringer på kedlen eller andre dele af varmeanlægget, kan det medføre person- eller tingsskade. Arbejde på kedlen må kun udføres af Gastech-Energi A/S eller en autoriseret installatør. Fjern ikke kedelkabinettet. Foretag aldrig på nogen måde ændringer på kedlen eller andre dele af varmeanlægget. Åben forbrænding Opstillingsrummet skal være tilstrækkeligt ventileret, hvis kedlen trækker forbrændingsluft fra rummet. Kontakt en autoriseret installatør for at sikre, at ventilationskravene overholdes: hvis konstruktionsmæssige ændringer foretages (f.eks. udskiftning af vinduer og døre) hvis der efterfølgende installeres kedler, der fører udsugningsluft ud i det fri (f.eks. udsugningsventilatorer, køkkenventilatorer eller aircondition-enheder). Ventilationsåbninger i døre, vinduer og vægge må aldrig tildækkes, hverken helt eller delvist. Forbrændingsluft/rumluft Luften i opstillingsrummet skal være fri for brændbare eller kemisk aggressive stoffer. Brug eller opbevar aldrig brændbare eller eksplosive materialer (papir, drivmidler, fortyndere, maling osv.) i nærheden af kedlen. Brug eller opbevar aldrig stoffer (opløsningsmidler, klæbestoffer, klorholdige rengøringsmidler osv.) i nærheden af kedlen. 2 Kedeloplysninger THS...C-kedler er væghængte kondenserende gaskedler, der leverer centralvarme. Med tilbehøret til trevejsventilen kan der tilsluttes en brugsvandsbeholder. THS...B120 og THS...M75 er kedler til centralvarme og brugsvandsopvarmning med integreret brugsvandsbeholder. 2.1 EU-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og driftsfunktion de europæiske direktiver og de supplerende nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet med CE-mærket. THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03) 3

4 Klargøring af kedlen til brug 3 Klargøring af kedlen til brug 3.1 Oversigt over tilslutninger Det præcise arrangement af tilslutninger er forskelligt for hver enkelt type THS-kedel. Din installatør viser dig, hvor de forskellige tilslutninger sidder på din kondenserende gaskedel. 3.2 Tænd for gashanen Tryk grebet ind, og drej det helt mod uret (gashanen er lukket, når grebet er på linje med fremløbet). Fig. 1 Fig. 1: Tilslutninger til THS 0,9-9 C, THS 2-17 C og THS 5-25 C [1] Gashane (tilbehør) [2] Varmefremløbsventil til 2. varmekreds (THS-tilbehør) [3] Varmereturløbsventil til 2. varmekreds (THS-tilbehør) [4] Kondensatafløb [5] Varmefremløbsventil (tilbehør) [6] Kondensatvandlås (tilbehør) [7] Varmereturløbsventil (tilbehør) [8] Afløb fra sikkerhedsventil Fig Åbn for ventilen for varmefremløb og -returløb Drej grebet til venstre indtil anslag (greb i fremløbsretning = åbent). Figur 2 Tilslutninger til THS M75 H Fig. 2: [1] Gashane (tilbehør) [2] Varmefremløbsventil til 2. varmekreds (THS-tilbehør) [3] Varmereturløbsventil til 2. varmekreds (THS-tilbehør) [4] Kondensatafløb [5] Varmefremløbsventil (tilbehør) [6] Kondensatvandlås (tilbehør) [7] Afløb fra sikkerhedsventil [8] Varmereturløbsventil (tilbehør) [9] Koldtvandsventil (tilbehør) [10] Udløb for varmt brugsvand Fig Kontrollér centralvarmeanlæggets tryk Udlæs arbejdstrykket fra kedlens trykmåler. Arbejdstrykket er som standard 1-2 bar. Kontakt din varmeinstallatør, hvis du har brug for et højere arbejdstryk. 3.5 Fyld varmeanlægget op Den måde varmeanlægget fyldes op på, er forskellig fra anlæg til anlæg. Bed derfor din installatør om at vise dig, hvordan man gør. BEMÆRK: Beskadigelse af kedlen! Spændingsrevner kan opstå på den varme varmeveksler ved påfyldning af opvarmningsvand. Påfyld kun opvarmningsvand, når kedlen er kold. Det maksimale tryk på 3 bar ved den maksimale temperatur for opvarmningsvand må ikke overskrides (sikkerhedsventilen åbner). 4 THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03)

5 Betjening 4 Betjening Denne brugervejledning vedrører udelukkende denne kedel. Ved anvendelse af en rumtemperatur-afhængig varmestyring (f.eks. QAA75/78) er der visse funktioner, der adskiller sig med hensyn til drift. 4.2 Visninger i display Yderligere oplysninger kan fås i brugervejledningen til den rumtemperatur-afhængige varmestyring. 4.1 Tastatur Fig. 6 [1] Trelinjet tekstdisplay til meldinger [2] Alfanumerisk visning (f.eks. temperatur) [3] Alfanumerisk visning (f.eks. tid) Symbol Beskrivelse Komfortdrift Reduceret drift Fig. 5 Tastatur [1] Tænd/sluk-kontakt [2] Varmt brugsvand [3] Display [4] Driftsvælger [5] Infoknap [6] Skorstensfejerknap [7] Manuel tilstand [8] OK-knap (= bekræfter valg, gemmer værdi) [9] Drejeknap [10] ESC-knap ( = afslut valg, tryk to gange for at gå tilbage til normal visning) [11] Reset-knap Frostbeskyttelsestilstand Synkronisering vent Brænder tændt Fejl Informationsniveau aktivt Adgang til programmering ECO-funktion (kedel midlertidig slukket) Feriefunktion aktiv Varmekreds, valg Vedligeholdelse/særlig funktion Udskift batterier Vis den valgte varme- eller brugsvandsfunktion Tabel 2 THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03) 5

6 Betjening 4.3 Start/stop af kedel Start Tænd for kedlen på hovedafbryderen. Displayet tændes og viser kedeltemperaturen kort efter. Stop af kedel Sluk for kedlen på hovedafbryderen. Lampen slukkes. Hvis kedlen skal tages ud af drift i længere tid, skal frostbeskyttelsesbetingelserne overholdes. 4.5 Tænd/sluk for varmt brugsvand (THS...B120 og THS...M75): For at indstille varmt brugsvand: Tryk på knappen for varmt brugsvand. Der er tændt for brugsvandsdriften, når markeringen under symbolet vises på displayet. Fig Valg af centralvarmedrift Tryk på driftsvælgeren, indtil varmefunktionen vises under symbolet for den ønskede driftsform. Fig. 9 Visning, når brugsvandsdrift er tændt Når brænderen er tændt, vises symbolet. Den ønskede brugsvandstemperatur indstilles i servicemenuen ( kapitel 5). Fig. 8 Visning, når komfortdrift er tændt = automatisk funktion (dag- og nattemperaturværdier iht. tidsstyring, automatisk sommer-/vinteromskiftning, hvis der findes en udeføler) = kontinuerlig komfortdrift (kontinuerlig opvarmning med rumtemperatur indstillet til komfortdrift) = kontinuerlig reduceret komfortdrift (kontinuerlig opvarmning med rumtemperatur indstillet til reduceret drift) = frostbeskyttelsesfunktion (kontinuerlig frostbeskyttelse med rumtemperatur indstillet til frostbeskyttelse) Når brænderen er tændt, vises symbolet. Den ønskede rumtemperatur for hver driftstilstand indstilles via servicemenuen ( kapitel 5). BEMÆRK: Frost udsætter varmeanlægget for fare. Frostbeskyttelsesfunktionen beskytter kun kedlen mod tilfrysning. 6 THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03)

7 Indstilling af omskiftningstider og -temperaturer for centralvarme og varmt brugsvand 5 Indstilling af omskiftningstider og -temperaturer for centralvarme og varmt brugsvand Se tabel 3 med standardindstillinger for omskiftningstider og - temperaturer For at indstille den ønskede værdi: til centralvarme og varmt brugsvand. Hvis indstillingerne Drej drejeknappen til venstre eller højre. ikke svarer til dine behov, kan de ændres. Gem en indstilling Der findes tre menuniveauer. To af disse er forbeholdt installatøren. Tryk på OK for at gemme indstillingen. Det anden menuniveau, Slutbruger-menuen, er beskrevet nærmere Tryk på ESC for at skifte til den forrige visning. på nedenstående sider: Sådan kaldes en servicefunktion frem Hvis du ikke bekræfter de indstillede værdier ved at For at kalde en servicefunktion i denne menu frem: trykke på ESC, bliver værdierne ikke gemt. Tryk på OK. Slutbruger-menuen åbnes. For at vælge den ønskede undermenu: Hvis du ikke trykker på en knap i 2 minutter, lukker Drej drejeknappen til venstre eller højre. Slutbruger-menuen automatisk. Tryk på OK for at bekræfte valg af undermenu. For at bladre gennem servicefunktioner på dette niveau: Afslutning af servicefunktion uden at gemme værdier Drej drejeknappen til venstre eller højre. Tryk på ESC. Justering af værdi Den næste menu vises i displayet. Skift til servicefunktion ved hjælp af OK. Tryk på ESC igen. Servicefunktionens værdi blinker på displayet. Kedlen vender tilbage til normal drift. Oversigt over servicefunktioner Undermenu Servicefunktion 1) Enhed Indstillinger Standardindstilling Tid, dag og dato 1 Timer/minutter tt:mm 00:00 til 23:59 --:-- 2 Dag/måned dd.mm til År åååå 2004 til Operatørenhed 20 Sprog - German... English Tidsprogram, 500 Forvalg - Ma-sø Ma-fre Lø-sø Ma Ti Ma-sø varmekreds 1 On Tor Fre Lø Sø fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: Standardværdier - Nej Ja Nej Tidsprogram, 520 Forvalg - Ma-sø Ma-fre Lø-sø Ma Ti Ma-sø varmekreds 2 On Tor Fre Lø Sø fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: Standardværdier - Nej Ja Nej Tidsprogram 3, 540 Forvalg - Ma-sø Ma-fre Lø-sø Ma Ti Ma-sø varmekreds 3 On Tor Fre Lø Sø fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: Standardværdier - Nej Ja Nej Tabel 3 Slutbrugermenu THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03) 7

8 Indstilling af omskiftningstider og -temperaturer for centralvarme og varmt brugsvand Undermenu Servicefunktion 1) Enhed Indstillinger Standardindstilling Tidsprogram 4/varmt 560 Forvalg - Ma-sø Ma-fre Lø-sø Ma Ti Ma-sø brugsvand On Tor Fre Lø Sø fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: Standardværdier - Nej Ja Nej Tidsprogram Forvalg - Ma-sø Ma-fre Lø-sø Ma Ti Ma-sø On Tor Fre Lø Sø fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 6: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 22: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase tilkoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: fase frakoblet tt:mm 00:00 til 24:00 --: Standardværdier - Nej Ja Nej Ferie, varmekreds Forvalg Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode Start dd.mm til Slut dd.mm til Driftsniveau - Frostbeskyttelse Reduceret Frostbeskyttelse Ferie, varmekreds Forvalg Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode Start dd.mm til Slut dd.mm til Driftsniveau - Frostbeskyttelse Reduceret Frostbeskyttelse Ferie, varmekreds Forvalg Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode Start dd.mm til Slut dd.mm til Driftsniveau - Frostbeskyttelse Reduceret Frostbeskyttelse Varmekreds Komfort, setpunkt C Række 712 værdi til række værdi 712 Reduceret, setpunkt C Række 714 værdi til række værdi 714 Frostbeskyttelse, setpunkt C 4 til række 712 værdi Varmekurve, hældning - 0,10 til 4, Sommer/vinter, varmegrænse C 8 til Betontørring, setpkt., aktuelt C 0 til Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - Varmekreds Komfort, setpunkt C Række 1012 værdi til række (ekstraudstyr, hvis udvidelsesmodul er tilsluttet) 1012 Reduceret, setpunkt C værdi Række 1014 værdi til række værdi 1014 Frostbeskyttelse, setpunkt C 4 til række 1012 værdi Varmekurve, hældning - 0,10 til 4, Sommer/vinter, varmegrænse C 8 til Betontørring, setpkt., aktuelt C 0 til Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - Tabel 3 Slutbrugermenu 8 THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03)

9 Indstilling af omskiftningstider og -temperaturer for centralvarme og varmt brugsvand Undermenu Servicefunktion 1) Enhed Indstillinger Standardindstilling Varmekreds Komfort, setpunkt C Række 1312 værdi til række (ekstraudstyr, hvis udvidelsesmodul er tilsluttet) 1312 Reduceret, setpunkt C værdi Række 1314 værdi til række værdi 1314 Frostbeskyttelse, setpunkt C 4 til række 1312 værdi Varmekurve, hældning - 0,10 til 4, Sommer/vinter, varmegrænse C 8 til Betontørring, setpkt., aktuelt C 0 til Betontørring, dag, aktuelt - 0 til 32 - Varmt brugsvand 1610 Nominelt setpunkt C Række 1612 værdi til række værdi 2) Gulvstående kedel 2214 Setpunkt, manuel styring C 8 til Fejl 6705 SW-diagnosekode - - Service 7130 Skorstensfejerfunktion - Off On Off 7131 Brænderydelse - Delvis belastning Fuld belastning Maks. varmebelastning Maks. varmebelastning 7140 Manuel styring - Off On Off Status 8000 Tilstand, varmekreds SLT udløst - Diagnose, producent 8338 Tæller for timer kørt, brænder t 000:00:00 til 2730:15:00 000:00: Starttæller, brænder t 000:00:00 til 2730:15:00 000:00: timers udbytte, solenergi kwh 0,0 til 999, Samlet udbytte, solenergi kwh 0,0 til , Timer kørt, solvarmeudbytte t 0 til Timer kørt, solfangerpumpe t 00:00:00 to 2730:15:00 - Diagnose, forbruger 8701 Udetemp., min. C -50,0 til 50, Udetemp., maks. C -50,0 til 50,0 - Tabel 3 Slutbrugermenu 1) Servicefunktionerne 1, 2, 3 og 20 er funktioner i varmestyringen. Afhængigt af den anvendte styring (ekstratilbehør) kan indstillingerne afvige fra dem, der er angivet her. Servicefunktionerne over 500 er knyttet til styringen af den kondenserende gaskedel. Den sidste værdi, der skal indstilles for en servicefunktion over 500, f.eks. ved brug af flere rumtemperatur-kompenserende varmestyringer, er den gældende værdi. 2) For-setpunkt. 5.1 Timer-programmering Der er forskellige tidsprogrammer til rådighed for hver varmekreds (varmekreds 1, varmekreds 2 og tilvalget varmekreds 3) samt til produktion af varmt brugsvand (4/DHW) (med forbehold for installation til varmt brugsvand). Sådan indstilles omskiftningstider Omskiftningstider kan tildeles til grupper af ugens dage eller indstilles separat for individuelle dage. Tidsprogrammet kan hurtigt indstilles via forvalg af grupper af dage (f.eks. Man - fre. eller Lør - søn), der har samme omskiftningstider. Oversigt over parametre til tidsprogrammer tabel 3. Sådan resettes til standard tidsprogrammer Alle tidsprogrammer kan resettes til standardindstillingerne. Det medfører dog, at de individuelle programindstillinger går tabt. Ferieprogram Ferieprogrammet bruges til at omskifte varmekredsene til et fastsat driftsniveau i henhold til en dato (kalender). Ferieprogrammet kan kun bruges i automatisk driftstilstand. Oversigt over parametre til ferieprogrammet tabel Temperaturindstilling til varmedrift Rumtemperatur Den ønskede rumtemperatur til driftstilstandene Komfort, Reduceret og Frostbeskyttelse kan indstilles i Slutbruger-menuen. De indstillede værdier aktiveres i henhold til den valgte driftsstilstand og genererer forskellige temperaturniveauer i rum. Indstillingsområderne for indstillede værdier er indbyrdes afhængige ( figur 10). Elektronikken kan ikke styre rumtemperaturen, hvis fjernbetjeningen ikke omfatter en udetemperaturføler eller en rumtemperaturføler. Fig. 10 Rumtemperatur, indstillinger [TRK] Komfortdrift, indstillet værdi [TRK] Reduceret drift, indstillet værdi [TRF] Frostbeskyttelse, indstillet værdi THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03) 9

10 Indstilling af omskiftningstider og -temperaturer for centralvarme og varmt brugsvand Frostbeskyttelse Funktionen frostbeskyttelse forhindrer den omgivende rumtemperatur i at blive for lav. Kedlen reguleres derfor i henhold til den indstillede værdi for frostbeskyttelse. Varmekurve Det er vigtigt, at kedlen installeres med mindst én temperaturføler (rumtemperaturføler/udetemperaturføler). Vi anbefaler på det kraftigste både at installere en rumtemperaturføler og en udetemperaturføler. Varmekurven ( figur 11) bruges til at bestemme den indstillede værdi for fremløbstemperaturen i henhold til udetemperaturen. Hvis der ikke er tilsluttet en udetemperaturføler, er referenceudetemperaturen 0 C. Varmekurven kan tilpasses ved at ændre hældningen efter anlæggets karakteristik og bygningen (servicefunktion 720). Varmekurvens hældning afgør variationen i fremløbstemperaturen i henhold til udetemperaturen. Eksempel: Hvis der vælges en kurve med en hældning på 2,5 ved en udetemperatur på -5 C, vil fremløbstemperaturen blive ca. 78 C. Kurvens hældning har en større indvirkning på fremløbstemperaturen ved lave udetemperaturer end ved høje ( figur 10). Vi anbefaler derfor at korrigere hældningen, hvis der er forskel på den indstillede og den faktiske rumtemperatur ved lave temperaturer. Varmeanlæg, der kræver høje temperaturer (f.eks. gamle anlæg) bør typisk bruge en stejlere hældning (højere værdi). Anlæg med lavere temperaturer (f.eks. gulvvarmeanlæg) bør bruge en lavere hældning (lavere værdi). 5.3 Temperatur for automatisk omskiftning mellem sommer-/vintertilstand Servicefunktion 730: Sommer/vinter, varmegrænse er kun aktiv, hvis der er tilsluttet en udetemperaturføler. Ud fra den indstillede værdi for denne servicefunktion tændes og slukkes centralvarmen året igennem i henhold til udetemperaturen. Omskiftning sker uafhængigt, når driftstilstanden Automatisk er aktiv. Højere værdier betyder, at anlægget slukker, når vejret bliver varmere (senere om foråret, tidligere om efteråret). Lavere værdier betyder, at anlægget slukker, når vejret bliver køligere (tidligere om foråret, senere om efteråret). Denne funktion arbejder ikke i driftstilstanden KOMFORT. Displayet viser ECO ved sommerdrift. Pludselige svingninger i udetemperaturen filtreres ud. 5.4 Brugsvandsopvarmning Indstillet temperaturværdi Den indstillede temperaturværdi kan justeres i servicefunktion Brugsvandsdrift Valg af brugsvandsproduktion. Man - søn = kontinuerlig brugsvandsproduktion døgnet rundt hver dag. Tidsprogram, varmekreds = følger tidsprogrammet for centralvarme med aktivering 1 time tidligere. Tidsprogram 4/DHW = iht. dedikeret program for brugsvandsproduktion. Oversigt over parametre til brugsvandsprogrammet tabel Indstilling af varmestyringen Nogle af de funktioner, der er beskrevet her, ændrer sig, når der tilsluttes en rumvarme-afhængig varmestyring (f.eks. QAA75/QAA78). Programmeringsenheden og basisstyringen kommunikerer indstillingsparametre. Se brugervejledning til varmestyringen. Den viser: hvordan du indstiller driftstilstanden og varmekurven for vejrkompenseret styring. hvordan du indstiller rumtemperaturen. hvordan du varmer op på en økonomisk måde og sparer energi. Fig. 11 Varmekurver 10

11 Energisparetip Energisparetip Sparedrift Kedlen er konstrueret på en sådan måde, at gasforbrug og miljøforurening holdes på et minimum, samtidig med at komforten bliver så høj som mulig. Tilførslen af gas til brænderen reguleres i henhold til husets varmebehov. Hvis varmebehovet er mindre, fortsætter kedlen med at arbejde med en lille flamme. Denne proces kalde for modulerende styring, og den sørger for, at temperatursvingninger holdes på et lavt niveau, og at varmen fordeles jævnt i rummene. Det kan betyde, at kedlen er i drift i længere tid, men alligevel forbruger den faktisk mindre gas end en kedel, der konstant tændes og slukkes. Eftersyn og vedligeholdelse For at sikre, at gasforbrug og miljøpåvirkning (forurening osv.) forbliver så lav som muligt over en længere periode anbefales det at indgå en eftersyns-/vedligeholdelsesaftale med Gastech-Energi A/S eller en autoriseret installatør, der omfatter et årligt eftersyn samt service og vedligeholdelse på andre tidspunkter efter behov. Varmestyringer Få mere at vide i de relevante installations- og brugervejledninger til styringerne. Termostater Åbn de termostatstyrede radiatorventiler helt for at opnå den ønskede temperatur. Den ønskede rumtemperatur kan kun ændres på styringen, når temperaturen ikke nås efter en længere periode. Gulvvarmeanlæg Fremløbstemperaturen må aldrig indstilles højere end den maksimale temperatur, som producenten anbefaler. Udluftning Lad aldrig vinduer stå lidt åbne for at lufte ud. Det bevirker, at varme konstant lukkes ud af rummet, uden at luften forbedres væsentligt. Det er bedre at åbne vinduerne helt i kort tid. Luk de termostatstyrede radiatorventiler, mens rum udluftes. Varmt brugsvand Vælg altid en så lav brugsvandstemperatur som mulig. Vælger du en lav indstilling, kan du spare meget energi. Desuden medfører høje brugsvandstemperaturer øget tilkalkning og forringet kedelfunktion (f.eks. længere opvarmningstider eller lavere tappemængder). Cirkulationspumpe Hvis der er en cirkulationspumpe til varmt vand, så brug et timerprogram til at styre dens drift i henhold til de specifikke krav (f.eks. morgen, eftermiddag, aften). 7 Fejlsøgning Styringen overvåger alle sikkerheds- og styrekomponenter. Hvis der opstår en fejl under driften, vises en fejlkode. Hold reset inde. Kedlen starter igen, og fremløbstemperaturen for centralvarme vises. Hvis en fejl varer ved: Kontakt Gastech-Energi A/S eller din godkendte installatør og bed om hjælp. Giv nærmere oplysninger om fejlen og kedlen. 8 Service Eftersyn og service Brugeren er ansvarlig for, at varmeanlægget overholder sikkerhedsog miljømæssige krav. Du bør derfor indgå en eftersyns- og vedligeholdelsesaftale med Gastech-Energi A/S eller en autoriseret installatør. Aftalen bør omfatte et årligt eftersyn og service efter behov. På den måde sikrer du høj ydelse og miljøvenlig forbrænding. Rengøring af kabinet Tør kabinettet af med en fugtig klud. Brug aldrig aggressive eller ætsende rengøringsmidler. 9 Miljø/bortskaffelse Miljøbeskyttelse er meget vigtig for Bosch-gruppen. Produktkvalitet, lønsomhed og miljøbeskyttelse er ligeværdige mål for os. Love og forskrifter for miljøbeskyttelse overholdes nøje. Vi anvender den bedste teknik og de bedste materialer for at beskytte miljøet under hensyntagen til økonomisk synspunkter. Emballage Hvad angår emballage, er vi medlem af et landsspecifikt system, der sikrer optimal genbrug. Al vores emballage er miljøvenlig og kan genbruges. Gamle kedler Gamle kedler/apparater indeholder materialer, der er velegnede til genbrug. De enkelte komponenter er nemme at skille ad, og kunststofferne er mærket. På den måde kan de forskellige komponenter sorteres og genbruges eller bortskaffes. THS 0,9-9/2-17/5-25/10-35/ (2014/03) 11

12 Gastech-Energi A/S Sindalsvej 8 Vallensbækvej 18 F 8240 Risskov 2605 Brøndby Telefon

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR 6 720 810 367 (2014/02) BD-dk Brugervejledning ZEM SOLAR Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder 6720808446-00.1GX ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09 INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G FOR S T Y R I N G M O D L QAA 7 5 Réf. : BA - 1358 - - 2 - DA - 13 / 09 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Betjening 1.1 Betjeningspanel 1.2 Visning 1.3 Styring 1.4 ibrugtagning

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSE -3 A... ZSE 8-3 A... ZR 4-3 A... EuroPur-Kombi ZWE 35-3 A... DK etjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning CE1C2348da 2014-04-23 Building Technologies Velkommen! Velkommen! Brug betjeningsknappen (tryk-og-drej) til betjening af både rumapparat QAA74

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 4 1.1 Indhold... 4 1.2 Oversigtstabel... 4 1.3 Anvendte symboler... 5 1.4 Til hvem henvender denne vejledning

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere