KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade Randers C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overdrage domænenavnet jysk-vikar-service.dk til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en påstand i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. januar 2017 med bilag 1 samt mail af 4. april 2017 uden bilag fra kurator i indklagede, advokat Jan Toft Olesen. Registreringsforhold: Domænenavnet jysk-vikar-service.dk er registreret den 5. november Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: JYSK VIKARSERVICE A/S CVR har følgende binavne: JVS.DK A/S JYSK VIKARSERVICE ÅRHUS A/S Jysk Vikar A/S Jysk-Vikar-Service A/S 1

2 ÅRHUS VIKARSERVICE A/S og derfor også retten til at andre ikke kan markedsføre sig med det navn. [ ] Jysk Vikarservice er registreret den og har fungeret som et vikarbureau. Jysk Handel & Service ApS har registreret domænenavnet jysk-vikar-service.dk den 5. november 2015 og har kun eksisteret lidt over et år. Jeg mener derfor ikke at de har retten til at bruge dette navn. Selskabet er under konkurs og det kan skabe en risiko for, at vores nuværende og kommende kunder og vikarer bliver forvirret over dette. Klageren har som bilag 1 fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er et aktieselskab, der er registreret med navnet Jysk Vikarservice A/S og startdatoen 1. juli Det fremgår endvidere bl.a., at selskabet er registreret under branchekode Vikarbureauer, og at selskabets formål er at drive virksomhed med vikarbureau og hermed forbundet virksomhed. Ved sekretariatets opslag på den 25. januar 2017 fremkom ingen hjemmeside. Ved sekretariatets fornyede opslag den 22. april 2017 på fremkom fortsat ingen hjemmeside. Sekretariatet foretog den 23. april 2017 en søgning på Jysk Vikarservice i Google, der bl.a. resulterede bl.a. i en henvisning til hjemmesiden hvor sekretariatet tog følgende skærmprint: 2

3 Af sekretariatets opslag i DK Hostmaster whois-database fremgår, at domænenavnet jyskvikarservice.dk er registreret den 9. maj 2003, og at klageren er registrant af domænenavnet. Sekretariatet har ved opslag i Statstidende den 24. marts 2017 konstateret, at indklagede er taget under konkursbehandling ved dekret af 13. oktober 2016, og at advokat Jan Toft Olesen er udpeget som kurator. Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen, men kurator, advokat Jan Toft Olesen har i mail af 4. april 2017 skrevet følgende til sekretariatet: Idet jeg henviser til Deres mail af g.d. kan jeg oplyse, at ovennævnte konkursbo er under afslutning iht. konkurslovens 143. Af sekretariatets opslag i DK Hostmasters whois-database den 24. marts 2017 fremgår det, at domænenavnet jysk-vikar-service.dk har status af deaktiveret. DK Hostmaster har på sekretariatets forespørgsel den 27. marts 2017 oplyst, at domænenavnet er suspenderet på grund af manglende betaling. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren har navnet Jysk Vikarservice og derfor også har retten til at markedsføre sig under dette navn, at klageren blev registreret den 1. juli 1993 og har fungeret som vikarbureau, at indklagede har registreret domænenavnet jysk-vikar-service.dk den 5. november 2015, indklagede kun har eksisteret i lidt over et år, at indklagede ikke har retten til at bruge navnet Jysk Vikar Service og at indklagede er under konkurs, hvilket kan skabe en risiko for, at klagerens nuværende og kommende kunder samt vikarer vil blive forvirrede over dette. Indklagede har som nævnt ikke afgivet et egentligt svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som registrant af domænenavnet jysk-vikar-service.dk er indklagede forpligtet til at overholde 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af 3

4 god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger heraf, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Klageren har efter det oplyste drevet virksomhed siden 1993 og anvender i sin virksomhed som vikarbureau navnet Jysk Vikarservice A/S. Klageren markedsfører sig endvidere under betegnelsen Jysk Vikarservice på hjemmesiden Således er såvel klagerens virksomhedsnavn som domænenavn på nær bindestregerne identisk med det omtvistede domænenavn. Klageren har derfor en naturlig og væsentlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet jysk-vikar-service.dk i forbindelse med sin virksomhed. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede ved dekret af 13. oktober 2016 blev taget under konkursbehandling, og at konkursboet nu er indstillet til afslutning efter konkurslovens 143, hvorefter et bo sluttes uden dividende til kreditorerne. Det fremgår endvidere, at domænenavnet jysk-vikar-service.dk er blevet suspenderet som følge af manglende betaling. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at gøre brug af det omhandlede domænenavn. 4

5 Klagenævnet finder herefter, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. I medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Registreringen af domænenavnet jysk-vikar-service.dk skal overføres til klageren, Jysk Vikarservice A/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 11. maj 2017 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 5