Strategi for Fremtidens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Fremtidens"

Transkript

1 Strategi for Fremtidens psykiatri i Nordfyns Kommune 2015 Forfatter: Judith Poulsen Oprettet den 17.november 2015 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Fremtidens psykiatri... 3 Værdiudsagn i Psykiatriindsatsen... 4 Overordnede mål for Nordfyns psykiatriindsats... 4 Strategiske indsatsområder i Nordfyns psykiatriindsats... 5 Handlingsplan

3 Forord: Til budget 2015 afsatte Kommunalbestyrelsen en pulje til analyse af Psykiatriområdet. Med udgangspunkt i Nordfyns Kommunes Vision 2021, den politiske dagsorden nationalt og regionalt, ønsker Nordfyns Kommune at fremtidssikre den kommunale psykiatriindsats. I foråret 2015 gennemførte Marselisborg en analyse af psykiatrisektoren i Nordfyn Kommune. En af analysens væsentlige fund var, at kommunen havde svært ved at opstille målbare kriterier for succes og dermed specifikation af fremadrettet kvalitets- og serviceniveau. Det skyldes i særlig grad, at der ikke findes en egentlig strategi for psykiatriindsatsen i Nordfyns Kommune. På den baggrund blev det politisk besluttet at igangsætte en proces ud fra Marselisborgs anbefalinger: 1) Udarbejdelse af en strategi for Psykiatriindsatsen i Nordfyns Kommune 2) Forslag til en ændret organisering af området, herunder en styrkelse af ledelseskræfter på området. På baggrund af den gennemførte analyse har Social- og Sundhedsudvalget vedtaget, at der på psykiatriområdet i ønskes fokus på: - Styring og opfølgning. Der er netop ved at blive udført VUM model der skal styres efter resultatmål overensstemmelse mellem 141 handleplaner og den pædagogiske handleplan. - Tilbud kompetencer og ressourcer. Der skal arbejdes med kultur - ulighed i Sundhed Recovery Rehabilitering og kompetenceudvikling af medarbejderne. - Inklusion og frivillighed. Flere frivillige inddrages involvering af civilsamfundet. Strategi for psykiatri er udarbejdet med afsæt i: - Den nationale handlingsplan Ligeværd - nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser - Analyse af behov for Psykiatriindsats, Nordfyns Kommune, 2015 udarbejdet af Marselisborgcentret, - Samt de fælles drøftelser, som blev gennemført med relevante interessenter på temadagen tirsdag, den 25. august 2015 i Nordfyns Kommune. Der skal lyde en stor tak til alle de interesserede, der har bidraget på temamødet den 25. august 2015 til, at Strategien for psykiatri bliver skabt i samarbejde mellem borgere, frivillige, foreninger, sundhedsprofessionelle og kommunen. Anja Lund Social- og Sundhedsudvalgsformand

4 Fremtidens psykiatri Baggrund Fremtidens krav til psykiatriindsatsen defineres dels af et fagligt paradigmeskifte, dels af politiske prioriteringer og dels af et støt stigende antal borgere, som har ret til en kommunal indsats grundet deres psykiske funktionsevnenedsættelse eller psykiske sårbarhed. Det nære sundhedsvæsen og sundhedsaftalerne er udtryk for en opgaveglidning, der flytter opgaver fra regionalt regi til kommunalt regi ikke mindst grundet kortere indlæggelser og nye standarder for, hvornår en patient vurderes at være færdigbehandlet til udskrivning. Det betyder helt konkret, at kommunerne i dag skal håndtere borgere i eget hjem, som tidligere ville være indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit. Det stiller krav til de faglige kompetencer og de tilbud, kommunen har til sine borgere. Regeringens handleplan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Handleplanen fremhæver de fokusområder, som regeringen ønsker, at der skal arbejdes specifikt med frem mod 2020: 1. Forebyggelse og tidlig indsats 2. Styrket sammenhæng i indsatsen 3. Høj kvalitet i den faglige indsats 4. Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund 5. Nedbringelse af tvang 6. Bedre styring og ressourceanvendelse Indhold i Strategi for Fremtidens Psykiatri Strategien for psykiatri binder Nordfyns Kommunes Vision 2021, De nationale handlingsmål, Reformer på beskæftigelsesområdet, Anbefalingerne i Fremtidens Psykiatriindsat og Fremtidens tilbud på Voksenområdet 2013 sammen i en strategi for fremtidens psykiatri i Nordfyns Kommune. Nordfyns kommune har desuden en ambition om, at borgere med psykiske lidelser skal modtage tilbud, som dels har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af folkesygdomme og dels har fokus på jobrettet rehabilitering samt inddragelse af velfærdsteknologi. Psykiatriindsatsen favner bredt i Nordfyn Kommune, og der er således store forskelle på hvilke mål, indsatsen skal medvirke til at indfri. I strategien er der fokus på værdier, mål og fokusområder. det overordnede formål, værdisæt og centrale temaer, faglig fokus og organisering for psykiatriindsatsen. Alle elementer i sammenhængende psykiatriindsats bliver uddybet nedenfor og udvikles med fokus på samskabelse og innovation

5 Værdiudsagn i Psykiatriindsatsen På baggrund af analysens og temadagens drøftelser vil fremtidens psykiatriindsats være kendetegnet ved nedenstående: Vi deler viden, så borgeren kan opnå den rette støtte til sine specifikke behov Vi arbejder med overleveringer ikke afleveringer Vi arbejder systematisk med Rehabilitering 1 og Recovery 2 i arbejdet med borgeren Vi respekterer borgerens ret til at definere det gode liv Vi tror på, at vi gennem tværfagligt samarbejde sikrer den bedst mulige støtte til borgere med psykiske problemstillinger Borgeren oplever en kommune, der arbejder sammen om at støtte borgeren til et godt liv Borgeren motiveres til at tage ansvar for eget liv under hensyntagen til egne muligheder og begrænsninger Det gode liv for den enkelte skabes ved, at den enkelte borger er i centrum Psykiatriindsatsen i Nordfyns Kommune kendetegnes ved at indsatsen for den enkelte sker ved samskabelse, fleksibilitet og gennemsigtighed i processen Overordnede mål for Nordfyns psykiatriindsats At flere borgere med psykiske lidelser får tilknytning til arbejdsmarkedet At skabe bedre sundhed for borgere med psykisk lidelse på Nordfyn At der bliver skabt en rød tråd med fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering på tværs af Nordfyns Kommunes afdelinger At indsatsen leveres med udgangspunkt i LEON 3 - principperne med sundhedsfaglig- og socialfaglig bæredygtighed 1 Rehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, der med borgeren i centrum arbejder med at udvikle borgernes muligheder for at leve et ønsket hverdagsliv 2 Recovery betyder at komme sig fra en psykisk lidelse og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange af de borgere, som får alvorlige psykiske vanskeligheder 3 Lavest effektive omkostningsniveau

6 At borgerne med psykiatriindsat oplever, at de selv og kommunens fagprofessionelle er sammen om at tage ansvar for den enkeltes rehabilitering Civilsamfundet skal spille en større og mere aktiv rolle i den helhedsorienterede psykiatriindsats Strategiske indsatsområder i Nordfyns psykiatriindsats Fem strategiske indsatsområder gør sig gældende for Nordfyns psykiatriindsats: Tilbudsanvendelse Bedre Sundhed for borgere med psykisk lidelse Civilsamfundsinddragelse Implementering af sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i psykiatriindsatsen Organisering Handlingsplan Indsatsområde: Tilbudsanvendelse Mål: Borgeren modtager den rette rehabiliteringsindsats med faglig kvalitet som samtidig tager udgangspunkt i LEON 4 - principperne, og som tager højde for optimal udnyttelse af kommunes egne tilbud. Introduktion Nordfyns Kommune har en række tilbud, der er kommunalt drevne, mens andre tilbud købes eksternt. Kommunen står over for et valg mellem tilkøb af eksterne ydelser og behovet for specialkompetence i tilbuddene. Grundet Nordfyns Kommunes størrelse er det ikke muligt at opnå både en stor bredde i tilbud og et højt specialiseringsniveau. Der er behov for en præcisering af, hvornår og for hvilke borgere kommunen vil anvende eksterne tilbud, og hvornår kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at indsatsen gennemføres lokalt. Effektmål Indsatsen være behovsafstemt til den enkelte borger ud fra en konkret vurdering. At kommunens egne tilbud har et højt fagligt niveau samtidig med stor kompetencemæssig spændvidde At tilbudsanvendelsen bliver mere fleksibel og sammenkoblet med kommunens øvrige indsatsområder At kommunen har leverancesikkerhed på lokale tilbud At indsatsen kan tilrettelægges, så dobbeltydelser undgås og den mest omkostningsbevidste løsning kan vælges 4 Lavest effektive omkostningsniveau

7 Grundlæggende lægges der i strategiplanen op til, at der benyttes både eksterne og interne tilbud. Leverance/procesmål 1. Der udvikles en fælles tilbudsoversigt, som løbende opdateres, og som er tilgængelig for alle relevante medarbejdere i Nordfyns Kommune. Det betyder, at der skal arbejdes efter fælles og tværgående indsatser. Det skal sikres, at den enkelte borger hverken får en utidssvarende lille indsats eller en indsats, der vil være for omfattende og omsluttende. 2. At kommunen er prisbevidst i tilbudsvalg 3. Der gennemføres en særskilt analyse af de nuværende eksterne tilbud med henblik på at hjemtage alle relevante tilbud. Det er kun de sager, hvor kommunen ikke kan løfte opgaven fagligt, at der fortsat bør arbejdes med et eksternt tilbud. Anvendelse af eksterne tilbud skal således fremadrettet udelukkende anvendes, hvis det viser sig umuligt at gennemføre en relevant indsats i kommunens eget regi. 4. Medarbejdere i eksisterende tilbud kompetenceudvikles, så tilbuddene får en større kompetencemæssig spændvidde, så tilbuddet kan servicere borgere med komplekse problemstillinger. Når der gennemføres kompetenceudvikling, skal der i højere grad tænkes sammenhæng mellem fagområder, og der bør være opmærksomhed på at skabe fælles kompetenceudviklingsforløb. De fælles kompetenceudviklingsforløb kan medvirke til at skabe en større fælles faglig platform og forståelse for hinandens arbejdsområder. Indsatsområde: Bedre Sundhed til borgere med psykisk lidelse Overordnet mål: At skabe bedre sundhed for borgere med psykisk lidelse på Nordfyn At borgerne med psykiatriindsat oplever, at de selv og kommunens fagprofessionelle er sammen om at tage ansvar for den enkeltes sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Mål: Det forebyggende arbejde skal først og fremmest medvirke til at færre personer får behov for en aktiv indsats fra kommunens side. Det forebyggende arbejde skal sikre, at borgeren oplever, at der tidligt i tilværelsen bliver taget hånd om udfordringer. Det forebyggende arbejde skal medvirke til, at der bliver færre komplicerede sager. Introduktion Det gode psykiatriarbejde sætter ind før udfordringerne tager over, og borgeren får svært ved at føre et selvstændigt værdigt liv. Indsatsen og tænkningen i psykiatrien skal have et forebyggende sigte, der medfører, at færre borgere når at blive en integreret del af kommunens tilbud og faciliteter. Levevilkår og uddannelsesniveau har betyd- Effektmål At borgeren oplever en kommune, der tidligt tager hånd om eventuelle udfordringer, inden de eskalerer At kommunens medarbejdere har en fornuftig balance mellem mindste indgriben og tidlig indsats At borgeren får råd og vejledning, som de oplever som udviklende og omsorgs

8 ning for ens livsstil og dermed forebyggelse af sygdomme. Det er samfundsmæssigt vigtigt, at det offentlige er med til at oplyse, uddanne, støtte og skabe rammer for at hjælpe borgerne i deres stræben efter det sunde, gode og selvstændige liv på Nordfyn. Sårbare og udsatte borgere er hårdere ramt i forhold til sygdom, ledighed, fysiske og psykiske lidelser, social isolation og lever et kortere liv end resten af befolkningen. Sundhedsfremme og forebyggelse i Nordfyns Kommune er en livslang indsats, hvor der skal være fokus på forebyggende initiativer lige fra tidlig barndom til alderdom samt tage udgangspunkt i KRAMS 5 faktorerne. fuld frem for omklamrende og stigmatiserende At kommunens medarbejdere arbejder fælles om at spotte og intervenere på psykiatriske udfordringer på tværs af fagområder At borgerne modtager tilbud som kan tager hånd om deres sundhedsmæssige problemstillinger Leverancer/procesmål 1. Der skal udvikles KRAMS tilbud der passer til behovet. Nordfyns Kommunes forebyggelse tager afsæt i KRAMS faktorerne. Der skal foretages en præcisering af, hvor det kan være relevant at iværksætte tidlige indsatser rangerende fra forebyggende samtaler, rådgivning og vejledning til egentlige ydelser af forebyggende karakter. 2. Der gennemføres et kompetenceudviklingsforløb i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering af medarbejderne, der er i kontakt med borgere med psykiske problemstillinger. 3. Intervention kræver fysisk tilstedeværelse. Når enten borger eller kommune vurderer, at der kan iværksættes forebyggende initiativer, bør dette altid foregå i dialog med den berørte, og der skal være et fysisk møde, hvor indsats og intentioner drøftes Indsatsområde: Civilsamfundsinddragelse Overordnet mål: Civilsamfundet skal spille en større og mere aktiv rolle i den helhedsorienterede psykiatriindsats Mål: Flere frivillige skal inddrages. Den aktive rolle kan udfyldes af såvel individuelle personer, der ønsker at gøre en indsats for en pårørende, som organisationer og foreninger, der arbejder med frivillige i en foreningsstruktur. Der arbejdes på den led med en bredde i den frivillige indsats, der favner fra uorganiseret enkeltstående frivillighed til organiserede og vedvarende relationer. Introduktion Effektmål Ensomhed er et stort problem blandt borgere med psykiske lidelser. At borgerne oplever en større inddragelse i det omkringliggende samfund Inklusion i samfundslivet og foreningslivet kan forebygge ensomhed. At borgerne oplever omsorg fra personer, der udelukkende er der fordi, de selv ønsker at være der 5 Kost, rygning, alkohol, motion og stress

9 Inddragelsen af frivillige skal være et supplement til den fagprofessionelle indsats. Frivillighed betragtes ikke som en anledning til at spare ressourcer eller lægge ansvaret over på frivillige. Nordfyns Kommune ser samskabelse med frivillige som et værdifuldt element i forhold til at udvikle sammenhængende indsatser på psykiatriområdet. Kommunen har en grundlæggende tro på, at kommunale indsatser skal gå hånd i hånd med frivillige initiativer og indsatser, og at det er i kombinationen, at borgeren oplever en indsats, der favner bredt. Leverancer/procesmål At frivillige oplever at kunne bidrage med reel støtte og omsorg og dermed understøtte borgerens overordnede rehabilitering eller recovery. At medarbejdere i Nordfyns Kommune oplever frivillige som et konstruktivt supplement til den professionelle indsats, der samlet set understøtter den fagprofessionelle i sit helhedsorienterede arbejde 1. Der skal udarbejdes en model for samarbejde med frivillige på psykiatriområdet. Inddragelsen af frivillige skal være et supplement til den fagprofessionelle indsats. Frivillighed betragtes ikke som en anledning til at sparre ressourcer eller lægge ansvaret over på frivillige. Indsatsområde: Implementering af sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i psykiatriindsatsen Overordnet mål: At flere borgere med psykiske lidelser får tilknytning til arbejdsmarkedet Mål: At borgerne med psykiatriindsat oplever, at de selv og kommunens fagprofessionelle er sammen om at tage ansvar for den enkeltes rehabilitering Det styrkede samarbejde skal medvirke til at skabe rammerne for én fælles plan på tværs af områder. Et styrket samarbejde vil resultere i en større forståelse for hinandens områder, tilbud og kompetencer, hvilket gør det lettere at anvende hinandens ressourcer på tværs. Introduktion En god psykiatriindsats skal medføre, at borgeren i højere grad kan mestre eller komme sig over sin lidelse, hvorfor et afgørende parameter i indsatsen er, at der skabes ejerskab hos borgeren. Borgeren skal opleve at have indsigt og være vidende om, hvorfor indsatsen sammensættes, som den gør, og skal samtidig opleve, at det er borgerens egen proces. Borgerne skal således opleve empoverment 6 i praksis. Effektmål At borgeren oplever en indsats, der tager højde for borgerens situation, udfordringer og behov At borgerens oplever sig medinddraget i sit rehabiliteringsforløb At der bliver skabt en rød tråd med fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering på tværs af Nordfyns Kommunes afdelinger 6 Empoverment: at borgeren sætter sig i stand til selv at handle og tage ansvar

10 Rehabiliteringsarbejdet udføres ud fra grundlæggende antagelser: 1. Alle borgere er motiverede for at mestre sin egen hverdag og livsituation 2. Borgerne vil helst klare sig uden hjælp fra andre 3. Der er en sammenhæng mellem høj grad af selvhjulpenhed og høj grad af livskvalitet 4. Den gode psykiatriindsats i Nordfyns Kommune skal være kendetegnet ved, at sagsbehandlingen er gennemsigtigt, tværfagligt funderet, og at indsatsen på tværs er koordineret. Nordfyns Kommunes psykiatriindsats vil være tværfagligt funderet og arbejder med en sundhedsfremmende, forebyggede og rehabiliterende tilgang. At borgeren oplever en kommune, der arbejder sammen om at støtte borgeren til et godt liv At borgeren motiveres til at tage ansvar for eget liv under hensyntagen til egne muligheder og begrænsninger At medarbejderne i Nordfyns Kommune arbejder med hinanden om at skabe den bedste løsning med borgerens behov i centrum At borgerens udvikling og potentialer i højere grad vil kunne indfries ved at styre indsatser i samme retning, både så de kan understøtte hinanden og for at sikre, at der ikke trækkes i forskellige retninger Leverancer/procesmål 1. Nordfyns Kommune vil udvikle og etablere faste strukturer, der rammesætter ressourceforbrug og aftaler for iværksættelse af tværgående indsatser, handlinger og systematikker for samarbejde ved hændelser med betydning for det tværfaglige samarbejde, samt aftaler for afslutninger af indsatser. 2. Der gennemføres tværgående kompetenceudvikling i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering for medarbejdere i psykiatriindsatsen 3. Der nedsættes et tværfagligt koordinationsudvalg med deltagelse af udfører og bevilger med fast mødekadence til at sikre udarbejdelse af og evaluering af borgerens rehabiliteringsplan. Koordinationsudvalget udvikles og etableres med faste strukturer, der rammesætter ressourceforbrug og aftaler for iværksættelse af tværgående indsatser, handlinger og systematikker for samarbejde ved hændelser med betydning for det tværfaglige samarbejde, samt aftaler for afslutninger af indsatser. 4. Der skal udvikles arbejdsgange, der synliggør, hvordan medarbejdere kontakter og samarbejder med hinanden på tværs af fagområder. 5. Der skal etableres et samarbejde om forebyggelse med region og praktiserende læger. 6. Den kommunale sundhedsplejerske inddrages i den forebyggende indsats. 7. Der arbejdes med udekørende psykiatriteams til eget hjem omfattende Servicelovens 83, 85 og levering af sundhedsydelser

11 Indsatsområde: Organisering Overordnet mål: At der bliver skabt en rød tråd med fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering på tværs af Nordfyns Kommunes afdelinger At indsatsen leveres med udgangspunkt i LEON - principperne med sundhedsfaglig- og socialfaglig bæredygtighed Mål: Nyt fagligt paradigme med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og velfærdsteknologi herunder kompetenceudvikling indenfor områderne metodeudvikling - ulighed i sundhed recovery rehabilitering. En fælles borgerplan- Den røde tråd fra VUM Fra 141 handleplaner samt tværfaglige rehabiliteringsplaner Introduktion Den fremtidige psykiatriindsats i Nordfyns Kommune har en intern organisering, der er kendetegnet ved LEON med sundhedsfaglig- og socialfaglig bæredygtighed samt en rød tråd gennem de kommunale tilbud med fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering. Effektmål Den fremtidige organisering resulterer i: Gennemsigtighed og sammenhæng mellem mål og indsats for borgeren Fleksibilitet og smidighed i indsatsen på tværs af områder At borgeren og familien involveres i drøftelser, visitationer og indsatser En bredere indsats på færre borgere Leverancer/procesmål 1. Der gennemføres et kompetenceudviklingsforløb af medarbejderne, der er i kontakt med borgere med psykiske problemstillinger. 2. Der udarbejdes Fælles handleplaner og koordinering på tværs af fagenheder 3. Der er gennemsigtighed i ansvars- og rollefordelingen mellem bestillere og udfører 4. Der er tydelighed på relevant allokering af ressourcer afhængigt af målgruppens størrelse og behov 5. Der arbejde med udvikling af tværfaglige team med respekt for forskellige fagligheder Godkendt den 17. december 2015 i Kommunalbestyrelsesmøde

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden Sundhedstopmøde i Region Sjælland På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden 1 Tænk hvis det

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025 INDLEDNING De syddanske borgere skal i fremtiden opleve et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som de

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi 1 Indhold Forord... 3 Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi... 4 Rehabiliteringsbegrebet... 6 Funktionsevnebegrebet... 6 Målgruppen for rehabilitering... 6 Samarbejde på tværs af fagligheder

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere