Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.:"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 24. august 2010 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Stormly Vejlevej Juelsminde Tlf.: Forstander: Karl Peter Nielsen Stedfortræder: Inger Marie Olesen Målgruppe Afdelinger Driftscenter Stormlys Bo- og dagtilbud ejes af Filadelfia og har driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Målgruppen er borgere med betydelig eller varig nedsat fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau, primært som følge af vanskelig behandlelig epilepsi, som har behov for omfattende støtte i hverdagen. Botilbuddet Afdelingsleder: Lov om Social Service pladser Inger Marie Olesen Dagtilbuddet Afdelingsleder: Lov om Social Service pladser Richard Nielsen Køkken og Service Afdelingsleder: Lov om Social Service Lisbeth Bruun Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal Viborg

2 Tidligere tilsyn Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt (Udsat pga. vejrlig ) Aktuelt tilsyn Uanmeldt tilsyn på Stormly den 24. august Grundlag for tilsynet Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tilgængeligt materiale i ESDH (regionens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden, samt fra tidligere tilsynsrapporter. Seneste tilsynsrapport fra februar 2010 ligger ikke på tilbuddets hjemmeside. Der var følgende opmærksomhedspunkt: Ydelseskatalog: Hvilke vigtige organisatoriske skridt kunne ledelsen med fordel gøre, så arbejdet med ydelseskataloget opprioriteres? Fokusområder for tilsynet Deltagere i tilsynet Program for tilsynet Ydelseskatalog, som opfølgning på sidste tilsynsbesøg Individuelle planer Faglig udvikling Arbejdsmiljø Synliggørelse Ledelse: Karl Peter Nielsen Inger Marie Olesen, afdelingsleder og stedfortræder Medarbejdere: Deltagerne var udvalgt af ledelsen. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Tilsynet ankom kl og deltog i morgensang, før besøget blev planlagt sammen med forstanderen. Der var interview med ledelse og medarbejdere, og afslutningsvist var der en opsamling med ledelsen, før tilsynet forlod tilbuddet igen kl. 12. Tilsynet er udført af Trine K. Birkemose Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Tilbuddet er i gang med at lave et ydelseskatalog. Det er tilsynets vurdering, at arbejdet med ydelseskataloget kan forbedres, hvis ledelsen laver en strategi for processen, og melder ud til medarbejdergruppen, hvad ydelseskataloget skal bruges til. Stormly arbejder med individuelle planer, og dokumentation for indsatsen sker i Bosted System, hvor medarbejderne er på vej til at doku- Side 2

3 mentere for delmål. Beboerne inddrages konkret i deres dagligdag, men ikke i arbejdet med individuelle planer og mål. Stormly skal medvirke i et projekt om Det Gode Liv, hvorunder der skal arbejdes med brugerinddragelse. Stormly forventer at igangsætte et erstatningsbyggeri med 9 torumsboliger ved siden af de eksisterende bygninger i efteråret Stormly anvender et kompetenceskema i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne (MUS). Kursusønsker drøftes i ledelsen, i uddannelsesgruppen og plan for uddannelse drøftes i lokal-med-udvalget. Ifølge Stormlys ledelse er der en plan for faglig udvikling, hvilket ikke er synliggjort for medarbejderne. Alle medarbejdere skal have en grunduddannelse indenfor epilepsi, men der er ikke beskrevet et kompetenceudviklingsforløb. Stormlys specialviden og faglige kompetencer kunne være mere tilgængelig for andre, fx på hjemmesiden, hvor tilbuddet kunne profileres bedre, eventuelt med cases. Arbejdsmiljøet beskrives samstemmende som godt fra medarbejdere og ledelse. Der er et godt samarbejde, hvor ledelsen er tæt på i det daglige arbejde. Opmærksomhedspunkter Ydelseskatalog: Hvordan kan ledelsen beskrive mål og retning for ydelseskataloget på Stormly? Brugerinddragelse: Hvordan kan Stormly inddrage beboerne efter deres kompetencer i deres individuelle planer og mål? Faglig udvikling: Hvordan kan Stormly synliggøre et årshjul for faglig udvikling og beskrive kompetenceudviklingsforløbet? Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Ledelse Tilsynet fulgte op på seneste tilsynsrapport vedrørende ydelseskataloget, som afdelingslederen sammen med fagkonsulenten har arbejdet konkret med. Hver beboers individuelle støttebehov er blevet vurderet over hele døgnet. Planen er at drøfte ydelseskataloget i de enkelte teams. Ledelsen er opmærksom på udfordringerne ved drøftelse i personalegruppen, når der er store individuelle forskelle på støtten, som ydes. Ydelseskataloget skal give kommunerne et overblik over Stormlys kompetencer, men også give en beskrivelse af, hvad basistaksten på Stormly indeholder, hvilket kan anvendes ved matchning af nye beboere. Der er behov for at skærpe vurderingen af kommende beboere, hvor der ofte modtages en beskrivelse af de fysiske behov, mens de psykiske behov kan være mere tidkrævende at tilgodese. Alle beboere er drøftet ved handleplansmøder med kommunen i maj/juni, hvor Stormly forinden har vurderet, om der var behov for at tilpasse støt- Side 3

4 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen ten til de enkelte beboere. Reguleringer i taksten skal godkendes både i regionen og kommunen. Hele processen med ydelseskataloget forventes afsluttet til foråret Målgruppe: Stormly er normeret til 24 pladser, men belægningen er pt. 21. På sigt skal normeringen stadig være 24 pladser, hvilket betyder meget for økonomien, især for personalenormeringen på tilbuddet. De kommende besparelser i regionens psykiatri- og socialområde betyder også nedskæringer på Stormly, om end besparelsen ikke er udmeldt konkret ved tidspunktet for tilsynsbesøget. Besparelsesforslag skal drøftes i ledelse, brugerråd og i MED-udvalget snarest. Individuel plan: Beboernes individuelle planer danner et godt udgangspunkt for handleplansmøderne med kommunen, hvor kontaktpersonerne deltog i processen. Medarbejderne skal følge op på de individuelle planer ved teammøderne, som starter igen efter sommerferien. Da teamstrukturen er ændret, har det givet drøftelser om hvordan medarbejderne reviderer i de planer, som andre har skrevet. Mål og delmål er formuleret for de fleste beboere, og stedfortræderen vurderer at der er sat realistiske mål. Der har været fokus på ikke at sætte målene for højt, og kommunen har været en god sparringspart i denne proces. De individuelle planer ligger i Bosted System, som også anvendes til dagbogsnotater. Der anvendes undergrupper til strukturering af notaterne, fx anfald, blodtryk mv., hvilket giver et godt overblik, og notaterne kan printes for hvert område. Brugerinddragelse: I forbindelse med kvalitetsmodellen skal tilbuddet afdække beboernes muligheder for inddragelse. Beboerne inddrages generelt ved beboermøder og beboerrådsmøder, og Stormly lægger stor vægt på beboerinddragelse på det personlige plan i hverdagen. Efter ledelsens vurdering er der plads til at videreudvikle den individuelle brugerinddragelse på Stormly. Stormly har tilmeldt 15 beboere og 9 medarbejdere til et kommunalt projekt Det gode Liv i Hedensted kommune. Projektet, som kører frem til 2012, handler blandt andet om brugerinddragelse. Medarbejdere skal fx på kursus om kommunikation og inddragelse, og der er planlagt fælles kursusdage for brugere og medarbejdere. Samarbejdsrelationer: Stormly er en del af Filadelfia, som blandt andet indeholder Danmarks forskningscenter for epilepsi. Stormly tilbyder særlige kompetencer på epilepsiområdet. Side 4

5 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Stormly har efterspurgt vejledning fra Oligofreni-teamet på Risskov. Der er behov for psykiatritilsyn med nogle beboere, hvilket det ikke har været muligt at etablere faste aftaler for. Ledelsen anser det for problematisk, hvis Stormly skal være specialiseret til at kunne modtage mennesker med udfordrende problemstillinger, hvis eksperthjælpen ikke kan indhentes. Synliggørelse: Ud over promovering på hjemmesiden og Tilbudsportalen har Stormly ingen aktuel synliggørelse af tilbuddet, men ifølge ledelsen skal Stormlys særlige kompetencer promoveres i forbindelse med byggeriet. Det er ledelsens erfaring at præsentation af tilbuddet overfor nye borgere og pårørende altid efterlader et positivt indtryk. Medarbejdere Medarbejderne synes de individuelle planer er informative og brugbare, men indsatsen kan gøres endnu mere konkret, ved at hver kontaktperson beskriver fx 2-3 mål for hver beboer, og der dokumenteres for målene i Bosted System. De aktive delmål skal være synlige på forsiden i Bosted System. Dokumentationen ville samtidig lette opfølgningen for teamene, når data ikke skal uddrages manuelt af en stor mængde dagbogsnotater. Medarbejderne fortæller at der er mål for alle beboere, men som det fungerer nu, er det ikke tilstrækkeligt synligt i hverdagen. De individuelle planer er lavet af medarbejderne, men uden væsentlig inddragelse af beboerne, som mest inddrages konkret i hverdagen. Efter medarbejdernes vurdering kunne nogle beboere godt selv formulere mål, mens andre vil kunne inddrages mere på et orienteringsplan; fx om at buskørsel øves i de kommende tre måneder. Der kan være beboere, som har et vigtigt mål, som pt. er ukendt for medarbejderne. Medarbejderne ser frem til øget brugerinddragelse på Stormly, blandt andet gennem Det gode Liv, hvor beboerne også deltager. Alle beboerne har et sprog, dog med varierende udtryksformer. Medarbejderne aflæser hvad beboerne mener, når der er behov for det. Medarbejderne kan ikke oplyse om kommunikationsformen altid er beskrevet i de individuelle planer. Medarbejderne synes Bosted System er anvendeligt og let tilgængeligt, men at der kan arbejdes mere struktureret med beboernes mål. Der er flere ting, som kan udvikles, fx print af medicinlister til doseringsæsker, så der ikke kan ske fejl ved afskrift. Dagbogsnotaterne er relevante, og der er opmærksomhed på ikke at nævne personfølsomme oplysninger om andre beboere eller personale. Ifølge medarbejderne har medarbejdergruppen forståelse for, at beboerne skal have det godt på Stormly, hvor respekt og ligeværd er centrale begreber. Medarbejderne anvender en anerkendende tilgang til beboerne, men også afledning, samtidig med der er fokus på kommunikationen. Der er behov for særlig faglig viden om fx epilepsi, anfald og medicin. Der Side 5

6 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen er en god introduktion til at beskrive anfaldene objektivt, hvorefter kollegaer med særlig viden kan vurdere hvilken type anfald, der er tale om. Der er tæt kontakt til en overlæge fra Filadelfia, som kommer på Stormly hver tredje måned. Der er god faglig viden om ernæring, og hvilke beboere, der har særlige udfordringer i forhold til kosten. Køkkenlederen vejleder på teammøder om kost eller laver en kostplan, hvis en beboer har særlige behov for kost med meget eller lidt næring. Medarbejderne vurderer, at nogle beboere er blevet mere aktive, siden kosten er blevet omlagt for at give et mere stabilt blodsukker. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Ledelse Erstatningsbyggeriet, som med en nylig byggetilladelse kan igangsættes i efteråret 2010, giver i alt 12 to-rumsboliger inklusive lejlighederne i det gule hus. 10 af de eksisterende boliger er et-rums med eget bad/toilet. Byggeriet placeres i Stormlys have ved siden af de eksisterende bygninger. Der er nedsat en byggegruppe, hvor sikkerhedsrepræsentanten og en assistent medvirker. Der er ikke beboerrepræsentant med i byggegruppen, men beboerrådsformanden har set tegningerne. Der er pt. flere uløste spørgsmål, fx om kaldesystem, overfaldsalarm og opdeling af medarbejderne på flere bygninger. Medarbejdere Medarbejderne mener at arbejdet kan udføres i de nuværende rammer, som ikke er tidssvarende, men glæder sig til nye boliger kan tages i brug. De er forberedt på nye udfordringer, eksempelvis med større afstande. Medarbejdere og medarbejderforhold Faglig udvikling Ledelse Stormly anvender et kompetenceskema i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne (MUS). Medarbejderne modtager skemaet en måned før samtalen, og behov og ønsker drøftes ved MUS. Kursusønsker drøftes i ledelsen, i uddannelsesgruppen og uddannelsesplan fremlægges i Lokal- MED-udvalget. Ifølge Stormlys ledelse er der en plan for faglig udvikling, men det er ikke synliggjort for medarbejderne. Der er ikke beskrevet et kompetenceudviklingsforløb, men alle medarbejdere skal have en grunduddannelse indenfor epilepsi. Hver tredje måned Side 6

7 Medarbejdere og medarbejderforhold Faglig udvikling kommer en neurolog, som tilser alle beboere med epilepsi. Det er samtidig en mulighed for medarbejderne til at lære mere, og minimum en gang årligt underviser neurologen i epilepsi. Der er gennemført et kursus om anerkendende tilgang i foråret, hvor underviseren blandt andet var Stormlys supervisor. Underviserne var gode til at bringe alle deltagere i spil, og de fik nye metoder at arbejde videre med. Alle medarbejderne deltog, hvilket letter implementeringen af ny viden. Ledelsens planer om opkvalificering kører videre, om end med enkelte forhindringer. Alle medarbejdere fik ved et møde i juni information om kvalitetsmodellen, implementeringen og sammenhængen med daglig praksis. Der kommer et kursus om gentle teaching, mens opfølgningen på neuropædagogik afventer aftale med en ny underviser. Det er muligt at etablere intern undervisning på Stormly, om end det er de samme ressourcepersoner, som også arbejder med neuropædagogik og/eller medvirker vedrørende kvalitetsmodellen og Det gode Liv. Medarbejdere 1 Obsessive Compulsive Disorder, dvs. tvangstanker eller tvangshandlinger Mange beboere har epilepsi, og viden herom er grundlæggende på Stormly. Ofte er epilepsien kombineret med andre lidelser, fx psykiske lidelser, OCD 1 eller frontallapsskader. Det er medarbejdernes opfattelse, at organisationen er blevet bedre til at opsøge specifik viden om foranstående og omsætte ny viden. Der er ansat flere social- og sundhedsassistenter, hvilket er en relativt ny faggruppe på Stormly. Der er god praksis for at bruge kollegaerne til sparring både i hverdagen og på kurser. Medarbejderne har netop udfyldt et skema fra ledelsen om nuværende kompetencer, og hvilken viden medarbejderen efterspørger. Medarbejdere og medarbejderforhold Arbejdsmiljø Ledelse Stormly har haft øget opmærksomhed på det fysiske arbejdsmiljø, herunder at medarbejderne følger de instruktioner, som er lavet af forflytningsvejledere. Forstanderen foretager kontrolbesøg et antal gange årligt, hvor han går med i plejen og observerer, hvordan instruktionerne følges, herunder anvendelsen af hjælpemidler. Efterfølgende er der en dialog med medarbejderne om forløbet, og resultatet dokumenteres. I det daglige er der stor bevidsthed om at bruge forflytningsvejledningerne, hvilket opfølgningen måske er med til at opretholde. Der er også enkelte eksempler på at instruktionerne ikke følges: Fx var en beboer faldet, og en medarbejder hjalp denne op uden brug af hjælpemidler, heldigvis uden en skade med permanente følger. Side 7

8 Medarbejdere og medarbejderforhold Arbejdsmiljø Alle medarbejdere fra bodel og værksted har deltaget i et kursus om etik i omsorgsarbejde, herunder ved forflytninger, eksempelvis om det er i orden at flytte en person uden tøj på i en personløfter. Sikkerhedsrepræsentanten har arbejdet meget med arbejdsmiljøaftalen, som er godkendt i MED-udvalget. Den største udfordring i det psykiske arbejdsmiljø er vold og trusler, hvilket forekommer fra et par beboere. Antal indberetninger ligger nogenlunde konstant. Der er registreret en magtanvendelse i Ledelsen bemærker det gode psykiske arbejdsmiljø i sommerperioden, som er udfordrende med ferieafvikling, sygdom og brug af vikarer. Det er gået godt, især fordi en række medarbejdere har taget flere vagter, og i det hele taget går gennem ild og vand for Stormly. Derfor har der kun været behov for én vikar i tre måneder, mens de faste medarbejdere har dækket resten ind. Stormly har været igennem en svær proces i foråret med besparelser på grund af nedgang i belægningen, hvilket resulterede i opsigelser og nogle ansættelser blev ikke forlænget. Medarbejdere Medarbejderne synes de er gode til at drøfte og fordele dagens opgaver. Der er et velfungerende samarbejde med villighed til at træde til og hjælpe, hvis en kollega har brug for det. Faggrupperne har forskellige ansvarsområder, fx har social- og sundhedsassistenterne ansvar for lægekontakt. Der er et godt samarbejde med ledelsen, hvor stedfortræderen ofte giver en hånd med om morgenen. Medarbejderne oplever at de får svar fra ledelsen på henvendelser, men også at de selv skal tage ansvar for at få tingene til at fungere. Hvis en medarbejder undrer sig over en andens handlinger, tages det op direkte med pågældende, hvilket bliver taget godt imod. Side 8