Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjern Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015

2 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej Skjern Driftsleder Karsten Jørgensen Telefon: Mobil: I planlægningsfasen bistås Skjern Fjernvarme af DFP A.m.b.a. v/ direktør Per Hougaard Telefon: Mobil: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ bygherrerådgiver Morten Søgaard Nielsen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE FORHOLD TIL LOVGIVNING OG PLANLÆGNING VARMEPLANLÆGNING FYSISK PLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNINGER MILJØFORHOLD ANDRE FORHOLD FORHANDLING MED BERØRTE PARTER STATISKE BEREGNINGER (GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER) AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER TILKNYTTEDE PROJEKTER NORMER OG STANDARDER M.V BESKRIVELSE AF PROJEKTET HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER OVERSLAG OVER ANLÆGSUDGIFTER KONSEKVENSBEREGNINGER BEREGNINGSMETODE SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Oversigtskort 2. Selskabsøkonomi Side 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Skjern Fjernvarme varmeforsyner ca ejendomme i Skjern by med hovedsageligt overskudsvarme fra Skjern Papir, kraftvarme fra egen gasmotor, varme fra gas-, olie- og biomassekedler. Varmen distribueres via Skjern Fjernvarmes ledningsnet, der er udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Skjern Fjernvarme råder over 3 centraler med i alt 3 oliefyrede kedler, 3 gaskedler, der alle fungerer som spids- og reservelast. Derudover har Skjern Fjernvarme en træpillekedel og en gasmotor på regulerkraft-markedet som de primære produktionsenheder. Træpillekedlens produktion erstattes i 2015 af varmeproduktion på en ny fliskedel på Nykærsvej (tidligere projektforslag). Udover ovenstående varmeproduktioner leverer Skjern Papir en stor mængde overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Skjern Fjernvarme har ladet udarbejde nærværende projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for konvertering af spidslastproduktion fra fuelolie til naturgas jf. nedenstående (nedenstående effekter er indfyrede): Kongevej 41-3 fueloliekedler nedlægges (15,66 MW). Ånumvej 30-1 ny gaskedel opstilles i eksisterende central (4,81 MW). Nykærsvej 2-1 ældre gaskedel (5,56 MW) udskiftes med 1 ny gaskedel (ca. 4,81 MW). Jf. ovenstående fjernes 15,66 MW fuelolie-effekt og der etableres yderligere 4,06 MW naturgas-effekt. I alt reduceres varmeydelsen med ca. 8 MW. Oliekedlerne på Kongevej, er fra 1970érne og ikke længere tidssvarende ift. drift, miljø mv. Konvertering af spids- og reservelastproduktion fra fuelolie til naturgas er derfor både driftsøkonomisk samt miljømæssigt fordelagtig. Centralens placering, midt i et boligområde, er endvidere ikke hensigtsmæssigt ift. tung trafik, støj mv. Etablering af nye gaskedler vil højne forsyningssikkerheden, mindske hhv. driftsomkostninger samt den miljømæssige belastning fra spids- og reservelastproduktion. 1.2 Formål Projektforslaget har til formål, at belyse forholdene ved at konvertere spidsog reservelastproduktion fra fuelolie til naturgas og dermed danne grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet efter varmeforsyningsloven. Projektforslaget fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på godkendelse efter Lov om varmeforsyning. Side 4

5 1.3 Indstilling Skjern Fjernvarme ønsker, at sikre den nødvendige forsyningssikkerhed i form af tilstrækkelig spids- og reservelastkapacitet i forbindelse med spidsbelastning samt produktionsnedbrud på hhv. Skjern Papir samt Skjern Fjernvarmes primære produktionsenheder. Nærværende projekt omfatter nedlægning af 3 oliekedler på Kongevej. Etablering af 1 ny gaskedel på Ånumvej samt udskiftning af 1 eksisterende gaskedel med 1 ny gaskedel på Nykærsvej. Kedlerne vil være en del af den fremtidige spids- og reservelast hos Skjern Fjernvarme. I forbindelse med nedlægning af oliekedlerne, fjernes udover selve kedlerne også den tilhørende skorsten samt de nedgravede fuelolietanke. Ved etableringen af gaskedlen på Ånumvej vil det være nødvendigt at etablere en ny skorsten, da den eksisterende skorsten kun har et løb. I forbindelse med projekteringen besluttes det, om der etableres en ekstra et-løbet skorsten eller om der i stedet etableres en ny fælles to-løbet skorsten. Den eksisterende 39 meter høje skorsten på Nykærsvej forventes at være tilstrækkelig til en ny og større gaskedel. I forbindelse med projekteringen laves der OML-beregninger der efterviser dette. Der foretages ikke udvendige bygningsændringer som følge af ovenstående projekter. Skjern Fjernvarme ansøger herved Ringkøbing-Skjern Kommune om godkendelse af projektforslaget efter Lov om varmeforsyning, LBK nr af 24/11/2014 (varmeforsyningsloven) og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/2014 (projektbekendtgørelsen). Produktionsformen kan godkendes under henvisning til 14 i projektbekendtgørelsen og varmeproduktionsanlægget samt brændsel under henvisning til 17 stk Organisation Skjern Fjernvarme er bygherre i projekterne og i projekteringsfasen bistås bygherren af DFP. 1.5 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering, er angivet nedenstående. Projektforslaget fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune, primo maj Projektet myndighedsbehandles i maj-juni Projektet godkendes endeligt af Kommunen efter afholdt høringsfrist på 4 uger, forventeligt i uge 31. Endelig godkendelse forventes at foreligge ultimo juli Side 5

6 VVM Screening udarbejdes i maj måned 2015 og fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune. Ansøgning om miljøgodkendelser udarbejdes i juni/juli måned 2015 og fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune. Udskiftning og installationsarbejdet påbegyndes primo maj Anlæg klar til drift ultimo oktober De anførte terminer er betinget af, at myndighedsgodkendelsen foreligger senest med udgangen af juli Side 6

7 2 Forhold til lovgivning og planlægning Varmecentralerne er beliggende i følgende kommuneplanrammer iht. Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune: Kongevej: Kommuneplanramme nr. 39bo029 og lokalplan nr. 8A Ånumvej: Kommuneplanramme nr. 39of083 og lokalplan nr. 205 Nykærsvej: Kommuneplanramme nr. 39er048 og lokalplan nr. 62A Nærværende projekt kræver ikke lokalplansændringer. Der findes ingen frednings- eller naturbeskyttelsesområder i nærheden af nærværende projektområdet, dog er området syd for Nykærsvej klassificeret som et eng-område med høj naturværdi. 2.1 Varmeplanlægning Projektet er omfattet af projektbekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 bilag 1 punkt Fysisk planlægning Gaskedlerne på både Ånumvej og Nykærsvej etableres i eksisterende bygninger. På Ånumvej etableres der en ny skorsten og jf. lokalplanen for området, kan der opføres to skorstene på op til 30 meter i højden. Nedlægning af fueloliekedlerne samt opførelsen af de nye gaskedler medfører, at spids- og reservelastproduktionen omfordeles fra en fordeling i førsituationen mellem hhv. Kongevej, Ånumvej og Nykærsvej til en fordeling mellem Ånumvej og Nykærsvej. Omfordelingen optimerer distributionsforholdene for Skjern Fjernvarme. 2.3 Forbrugertilslutninger Nærværende projektforslag indebærer ingen yderligere forbrugertilslutning, men er alene nødvendig af hensyn til at sikre forsyningssikkerheden og mindske miljøbelastningen. 2.4 Miljøforhold Ved ændring af varmeproduktionsanlæg, skal anlæggene på hhv. Ånumvej og Nykærsvej miljøgodkendes iht. gældende regler. Ansøgning om revision af eksisterende miljøgodkendelser vil blive udarbejdet i 2-3. kvartal 2015 og fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune. Eksisterende miljøgodkendelse for Ånumvej er dateret 19. april 2006 og Nykærsvej d. 5. marts Side 7

8 De miljømæssige konsekvenser af at konvertere spids- og reservelast produktion fra fuelolie til naturgas samt at udskifte en ældre gaskedel er en reduktion i de samlede emissioner fra Skjern Fjernvarme. De nye kedler har højere virkningsgrader end de eksisterende og de udstyres endvidere med kvalitetskedler, Low-NOx brændere, samt nyeste styringer for reduktion af emissionerne. Side 8

9 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Skjern Fjernvarme og Ringkøbing- Skjern Kommune, Planlægning, Miljø og natur m.fl. 3.2 Statiske beregninger (geotekniske undersøgelser) De nødvendige undersøgelser udføres i forbindelse med detailprojektet, herunder statiske beregninger for fundamenter for hhv. de nye og større kedler samt den ny skorsten. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Anlæggene etableres i eksisterende bygninger der er ejet og driftet af Skjern Fjernvarme, hvorfor der ikke er behov for arealafståelser eller servitutpålæg i forbindelse med projektets gennemførelse. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Tilknyttede projekter Der er ingen tilknyttede projekter. 3.6 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen skal alle relevante, gældende danske/europæiske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet Dansk Standard (DS) m.fl. overholdes. Side 9

10 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Projektet omfatter fjernelse af 3 fueloliekedler samt en 62 meter høj skorsten på Kongevej. Derudover etableres der en ny kondenserende gaskedel samt skorsten på Ånumvej og en ældre gaskedel på Nykærsvej udskiftes med en ny og lidt større gaskedel. På Kongevej fjernes en olieeffekt på i alt 15,66 MW svarende til en varmeydelse på i alt 13 MW. På Ånumvej suppleres den eksisterende gaskedel med en ny kondenserende gaskedel med Low-NOx brænder med en gaseffekt på 4,81 MW og en varmeydelse på 5 MW. På Nykærsvej udskiftes en ældre gaskedel med en gaseffekt på 5,56 MW og en varmeydelse på 5 MW, med en ny kondenserende gaskedel med en gaseffekt på 4,81 MW og en varmeydelse på 5 MW. Den eksisterende skorsten vurderes at være tilstrækkelig høj, hvilket eftervises med en OML beregning. Bygningernes udvendige udseender vil ikke umiddelbart blive påvirket af projekterne. 4.2 Tekniske specifikationer Skjern Fjernvarmes nuværende spids- og reservelastkapacitet er angivet i tabel 4.1: Adresse Enheder Indfyret [MW] Ydelse [MW] Brændsel Kongevej 41 3 oliekedler 15,66 13,00 Fuelolie Ånumvej 30 1 gaskedel 4,81 5,00 Gas Nykærsvej 2 2 gaskedler 15,56 15,60 Gas Total 6 kedler 36,03 33,60 Fuelolie/Gas Tabel 4.1: nuværende spids- og reservelastkapacitet Kedlerne på Kongevej 41 tages ud af drift og der etableres en supplerende gaskedel på Ånumvej og en af kedlerne på Nykærsvej udskiftes til en ny og større gaskedel. Den samlede indfyrede spids- og reservelastkapacitet for de nuværende centraler er jf. tabel 4.1 på 36,03 MW. Den fremtidige indfyrede spids- og reservelastkapacitet er 24,43 MW, som det fremgår af tabel 4.2. Side 10

11 Adresse Enheder Indfyret [MW] Ydelse [MW] Brændsel Kongevej 41-0,00 0,00 - Ånumvej 30 2 gaskedler 9,62 10,00 Gas Nykærsvej 2 2 gaskedler 14,81 15,60 Gas Total 4 kedler 24,43 25,60 Gas Tabel 4.2: fremtidig spids- og reservelastkapacitet Som det fremgår af tabel 4.1 og 4.2, så reduceres den indfyrede effekt med 11,6 MW og den samlede varmeydelse reduceres med 8 MW, hvilket skyldes højere virkningsgrader på de nye kedler. Skjern Fjernvarme reducerer dermed spids- og reservelastkapaciteten som følge af projekternes gennemførelse. 4.3 Overslag over anlægsudgifter For at estimere anlægsudgifterne der er forbundet med projektet, har DFP indhentet en overslagspriser fra en kedelleverandør. Derudover ligger Skjern Fjernvarmes og DFP s erfaring på området også til grund for overslagspriserne. Priserne der fremgår af nedenstående tabel 4.3 er ekskl. moms. 1. Nedlæggelse af oliecentral på Kongevej, 6900 Skjern Post Beskrivelse Overslag 1.1 Fjernelse af 3 stk. nedgravede olietanke (3 x liter) Fjernelse af 3 stk. oliekedler (i alt 13 MW indfyret) Fjernelse af Skorsten (62 meter høj) ca. 48, 5 ton Bygningsarbejder Total Etablering af 1 stk supplerende 5 MW gaskedel i eksisterende bygning - Ånumvej Post Beskrivelse Overslag 2.1 Ny komplet 5 MW kvalitetsgaskedel (kondenserende) med low-nox brænder Komplet installation af gaskedel (el, vand SRO mv.) inkl. 2.3 Bygningsarbejder - vinduesparti kan umiddelbart fjernes og kedel indsættes Ny 2-løbet skorsten - 30 meter høj til 2 x 5 MW gaskedler (inkl. fundament) Total Udskiftning af 1 stk 3 MW gaskedel med ny 5 MW gaskedel i eksisterende bygning - Nykærsvej Post Beskrivelse Overslag 3.1 Fjernelse af én 3 MW gaskedel inkl. 3.2 Ny komplet 5 MW kvalitetsgaskedel (kondenserende) med low-nox brænder* Komplet installation af gaskedel (el, vand SRO mv.) inkl. 3.4 Bygningsarbejder -Kedel skal indsættes gennem gavl Total * Eksisterende 39 m høje skorsten vurderes at kunne genanvendes Samlet overslag Beskrivelse Overslag Overslag jf. ovenstående tabeller Diverse uforudsete omkostninger (10%) Samlet overslag Tabel 4.3: overslagspriser Som det fremgår af ovenstående tabel 4.3, så beløber det samlede overslag sig til kr. Side 11

12 Alternativet til projektet er at levetidsforlænge de 3 fueloliekedler samt gaskedlen på Nykærsvej. Levetidsforlængelse vil, hverken ift. forsyningssikkerhed, driftsøkonomi eller miljø, være tilrådelig. En 10 års levetidsforlængelse af kedlerne skønnes at koste i omegnen af kr. Levetidsforlængelse udskyder blot udskiftningen af de gamle kedler og det må forventes, at kedlerne skal udskiftes efter ca. 10 år. Det kan ikke udelukkes at få enkeltdele af levetidsforlængelsen, vil kunne genanvendes, hvorfor der er indregnet et beløb på kr. til udskiftning af de resterende dele. Side 12

13 5 Konsekvensberegninger 5.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet ift. selskabsøkonomien. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter og der er således valgt en betragtningsperiode fra år Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af projektet. Ift. brugerøkonomien så er der foretaget en beregning af, projektets betydning for et standardhus (års varmebehov på 18,1 MWh) i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde. Alle angivne priser er ekskl. moms. 5.2 Selskabsøkonomi I vedlagte bilag 2 er selskabsøkonomien for de 2 scenarier vist. I beregningerne er brændselsprisen for olie beregnet til 941,3 kr./mwh og for gas 415,4 kr./mwh. Brændselspriserne er med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes brændselsprisstatistik, 3. kvartal 2014 divideret med kedlernes virkningsgrader. Drift og vedligehold på oliekedlerne er vurderet til 30 kr./mwh, hvilket sammenlignet med produktion på gaskedler (10 kr./mwh) er højt. Årsagen til den højere omkostning er, at de gamle kedler anvender fuelolie, der kræver konstant opvarmning og medfører mere vedligehold, samt kedlernes dårligere virkningsgrader. I beregningerne afskrives investeringen over 20 år og lånet afdrages i takt med afskrivningen. Der er regnet med en lånerente på 3,5% inkl. div. Omkostninger. For projektet er nutidsværdien af omkostningen beregnet, ved en tilbagediskonteringsrente på 3,5%. Den samlede udgift (nutidsværdi) i projektet fremgår af bilag 2 og er beregnet til kr. over de 20 år. Den samlede udgift (nutidsværdi) til referencen (levetidsforlængelse) fremgår ligeledes af bilag 2 og er beregnet til kr. over de 20 år. Side 13

14 Skjern Fjernvarmes varmesalg Antal "standardhuse" Årsvarmebehov på 18,1 MWh Selskabsøkonomisk resultat - Reference betragtningsperioden Selskabsøkonomisk resultat - Projekt i betragtningsperioden Selskabsøkonomisk besparelse i betragtningsperioden Årlig selskabsøkonmisk besparelse Tabel 5.1: selskabsøkonomi MWh/år stk kr kr kr kr. Som det fremgår af ovenstående tabel 5.1, så vil der projektet være et selskabsøkonomisk overskud ift. referencen. Projektet medfører en besparelse for Skjern Fjernvarme på kr. over hele betragtningsperioden. 5.3 Brugerøkonomi Udgifterne til at sikre tilstrækkelig spids- og reservelast kapacitet indregnes i værkets tariffer. For Skjern Fjernvarmes ca forbrugere (3.009 standardhuse), vil prisen pr. standardhus jf. tabel 5.2 falde med 12 kr./år. Skjern Fjernvarmes varmesalg Antal "standardhuse" Årsvarmebehov på 18,1 MWh Årlig selskabsøkonmisk besparelse Brugerøkonomisk besparelse for et standardhus Tabel 5.2: brugerøkonomi MWh/år stk kr. 12 kr./år Sker der nedbrud på kedlerne i referencescenariet, hvilket er sandsynligt, vil meromkostninger medføre en endnu større besparelse i projektet. 5.4 Samfundsøkonomi Der er ikke udarbejdet samfundsøkonomiske beregninger for projektet, da produktionen er svært forudsigelig og afhænger af bl.a. udetider for hhv. Skjern Papir samt Skjern Fjernvarmes øvrige centraler. Jf. projektbekendtgørelsen 23 stk. 3, kan kommunen beslutte, på baggrund af et projektforslags karakter og baggrund, at et eller flere forhold nævnt i 23 stk. 1 ikke skal foreligge, hvis oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for projektforslaget. Det vurderes, at samfundsøkonomien i dette tilfælde er uvæsentlig, da projektforslagets udgangspunkt er, at sikre varmeforsyningen i spidslastperioder og ved driftsstop eller lignende. Ringkøbing-Skjern Kommune har endvidere været i dialog med HMN naturgas og via mail bekræftet, at der i dette projekt ikke skal udarbejdes samfundsøkonomiske beregninger. Side 14

15 5.5 Energi og miljø Miljømæssigt vil der ske en forbedring, idet de nye kedler opfylder alle krav til de gældende love og regler, og vil have bedre virkningsgrader end de gamle kedler. Emissionen fra fuelolie og gas er vist her: Brændsel CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Fuelolie 78,0 3,0 2,0 344,0 142,0 2,5 Gas 57,0 1,0 4,0 130,0 90,0 12,0 Tabel 5.3: Emissioner fra hhv. fuelolie og gas Ovenstående emissioner er fra Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (maj 2009), da den seneste forudsætningsskrivelse fra december 2014 ikke indeholder emissioner for fuelolie på varmeproducerende enheder. Emissionerne for gas er jf. Energistyrelsens gældende forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (december 2014). Det er svært at forudsige i hvilket omfang kedlerne sættes i drift, men når de producerer, vil anvendelsen af kedlerne have et marginalt mindre udslip pr produceret enhed, pga. bedre udnyttelse af brændsel. Samlet set forventes kedlerne på Ånumvej, at producerer ca. 4,8% og kedlerne på Nykærsvej ca. 11,5 % af det samlede årlige varmesalg på MWh. 5.6 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsmæssige omkostning ved et projekt, skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. Da der ikke er udarbejdet egentlige samfundsøkonomiske beregninger, er der heller ikke foretaget egentlige følsomhedsanalyser. Følsomheden ved projektet vurderes dog som minimale, idet der ikke forventes mange driftstimer på kedlerne, ligesom alternativet er, at der skal investeres et større beløb i eksisterende varmecentraler på Kongevej og Nykærsvej, såfremt dette projekt ikke gennemføres. Side 15

16 6 Konklusion Under selskabsøkonomien er vist udviklingen i fjernvarmeværkets omkostning ved konvertering af spids- og reservelast fra olie/gas til gas. 3 oliekedler på Kongevej nedlægges og der etableres 1 ny gaskedel på Ånumvej. Derudover udskiftes der 1 gaskedel på Nykærsvej. Projektet skal ses i forhold til alternativet, som er at vedligeholde og levetidsforlænge eksisterende nedslidte kedler. Selskabsøkonomien viser, at de samlede omkostninger i betragtningsperioden, der er forbundet med gennemførelse af projektet, er lavere omkostningerne i referencen. Brugerøkonomisk medfører projektet (sammenlignet med referencen), en besparelse på ca. 12 kr./år for et standardhus. De fremtidige omkostninger til at vedligeholde, levetidsforlænge, opdatere anlæggene samt afholde uforudsete omkostninger ved nedbrud, vurderes at være noget højere end omkostningerne, der er forbundet med projektet. Pga. marginalt bedre virkningsgrader på de nye kedler samt konvertering fra fuelolie til gas, vil udslippet af emissioner blive mindsket. Grundet bedre selskabs- og brugerøkonomi anbefales det derfor, at konvertere og omlægge Skjern Fjernvarmes nuværende spids- og reservelastkapacitet som beskrevet i nærværende projektforslag. Side 16

17 Dato: Målforhold: 1:10000 Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Skjern Fjernvarme - Projektforslag for konvertering og omlægning af spids- og reservelastkapacitet. Ånumvej 30, Skjern Ny gaskedel Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Kongevej 41, Skjern Oliekedler nedlægges. Nykærsvej 2, Skjern Ældre gaskedel udskiftes.

18 Selskabsøkonomi - Projekt Samlet investering jf overslag (kr.) Varmeproduktion Kongevej (MWh) Ånumvej (MWh) Nykærsvej (MWh) Varmeproduktion ab værker (kr.) Drift og vedligehold (kr.) Afskrivning over 20 år (kr.) Gæld (kr.) Forrentning 3,5% (kr.) Årlige udgifter Nutidsværdi Selskabsøkonomi - Reference Levetidsforlængelse Varmeproduktion Kongevej (MWh) Ånumvej (MWh) Nykærsvej (MWh) Varmeproduktion ab værker (kr.) Drift og vedligehold (kr.) Afskrivning over 20 år (kr.) Gæld (kr.) Forrentning 3,5% (kr.) Årlige udgifter Nutidsværdi Bilag 2 - Selskabsøkonomi 1. maj 2015 Produktionsenheder - Spids- og reservelast Indfyret [MW] Varmeydelse [MW] Virkningsgrad Reference [MWh/år] Projekt [MWh/år] Kongevej 41, 6900 Skjern 3 x Fueloliekedler (fjernes) 15,66 13,00 0, Total Kongevej Ånumvej 30, 6900 Skjern Olie/Gaskedel 4,81 5,00 1, Ny gaskedel 4,81 5,00 1, Total Ånumvej Nykærsvej 2, 6900 Skjern Gaskedel 1 (udskiftes) 5,56 5,00 0, Gaskedel 4 10,00 10,60 1, Ny Gaskedel 4,81 5,00 1, Total Nykærsvej Samlet varmeproduktion Oliekedler Ngaskedler Varmeproduktionspriser (kr./mwh) 941,3 415,4 Drift og vedligehold (kr./mwh) Afskrivningsperiode (år) 20 Forrentning 3,5% Nutidsværdi rente 3,5%

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag for udskiftning af fliskedel på Thorsminde Varmeværk Projektforslag i h.t. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Marts 2015 Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for et udskiftning af eksisterende halm kraftvarmeanlæg med 8,5 MW. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2016

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere