Energimærkning SIDE 1 AF 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning SIDE 1 AF 9"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej Aabenraa Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Energimærkning Forbrug, Fjernvarme Udgift, Fjernvarme 283 MWh Fjernvarme kr/år Periode, Fjernvarme 01. juni maj 2007 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste. Rentable besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi og vandforbruget i bygningen. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbage betalingstid 1 Efterisolerin i kælder af yder og skillevægge i de opvarmede rum Total 57 MWh Fjernvarme kr kr kr. 13 år Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og

2 SIDE 2 AF 9 dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag. Besparelser og finansiering Samlet varmebesparelse: kr./år Investeringsbehov: kr. inkl. moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: Energibesparelsesforslagene er alle en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til: C1 Kommentarer til energimærkningen Ejendommen omfatter 25 rækkehus, bygget i 1949, på adressen Lindsnakkevej i Aabenraa De 25 rækkehuse opdelt i 4 typer: Type A nr har et samlet boligareal på 616 m2, svarende til hver lejemål er 77 m2 inkl. udnyttet tagetage, der er til hvert lejemål en sidebygning, hvor der er opvarmning i alle rum, så det samlede opvarmede areal pr. lejemål er 90 m2, ekskl. evt. havestuer Type B nr har et samlet boligareal på 560 m2, svarende til hver lejemål er 70 m2 inkl. udnyttet tagetage, der er delvis opvarmet kælder, så det samlede opvarmede areal pr. lejemål er 92 m2. Type C nr har et samlet boligareal på 704 m2, svarende til hver lejemål er 88 m2 inkl. udnyttet tagetage, men ekskl. havestuer. Der er delvis opvarmet kælder, så det samlede opvarmede areal pr. lejemål er 108,3 m2. Type C nr. 49 er et enkelt hus, som har et samlet boligareal på 94 m2 inkl. udnyttet tag etage, men ekskl. havestue. Der er opvarmet kælder, så det opvarmede areal er 116 m2. Det beregnede fjernvarmeforbruget ligger ca.10,3 % under landsgennemsnittet for tilsvarende bygninger. Energitallet er for ejendommen beregnet til 123,4 kwh/m2 mod et landsgennemsnit på ca. 133,7 kwh/m2. Det beregnede forbrug ligger ca. 31 % over normen for bygninger i henhold til det nyeste bygningsreglement, hvor kravet ligger på 92,5 kwh/m2, hvilket dog ikke er økonomisk realistisk at nedsætte forbruget til i denne ejendom. Ejendommens energimærke er på C2 hvilket er godt set ud fra ejendommens alder.

3 SIDE 3 AF 9 Fjernvarmeudnyttelsen (afkølingen) har vi ikke haft mulighed for at kontrollere, da vi kun har fået oplyst det samlede energiforbrug for samtlige 25 målere. Det er kun den enkelte beboer der evt. kontrollere sin egen fjernvarmemåler, der føres ingen driftsjournaler. Med hensyn til vandforbrug har hver enkelt lejemål deres egen måler, og afregner derefter. Der er ingen fælles elinstallationer, så al el afregnes direkte mellem hvert lejemål og elselskabet. Ejendommens almene vedligeholdelses tilstand synes at være god, men der kan godt gøres noget for at reducere energiforbruget, vi har foreslået 1 tiltag, som er direkte rentabel, men foretog desuden beregninger på 2 andre tiltag, som ikke umiddelbart er rentable, men som bør laves i forbindelse med vedligeholdelse Rentabelt tiltag : Da kælderen er delvis opvarmet, vil vi anbefale at ydervægge og skillevægge i de rum der er direkte opvarmet, der hvor der er opsat radiator, isoleres med min. 100 mm isolering. Med hensyn til den øvrige del af kælders ydervægge kunne det være fornuftigt også her at isolerer med tilsvarende tykkelse på isoleringen, da der bl.a. er flere varmerør der ikke er isoleret, måske fordi man ønsker varme i de rum, men så bør der i stedet opsættes radiator med termostatventil. Andre energibesparende forslag, som ikke er umiddelbar rentable : Vi fortog en beregning på udskiftning af de almindelige termoglas i veluxvinduerne til lavenergiglas, det vil give en mindre energibesparelse, men prisen bliver over kr., så det vil vi overlade til almindelig vedligehold. Vedrørende de ældre kældervinduer af jern, så kan vi forstå på vicevært og beboerne at her er der planer om udskiftning, vi foretog en beregning, som viser en mindre varmebesparelse, men udskiftningen og dermed energibesparelsen vil ikke være rentabel i forhold til investeringen, som vi har regnet på vil ligge på ca kr. Men vinduerne er gamle så ud fra et vedligeholdes synspunkt, så vil vi anbefale de udskiftes. Ved undersøgelse af ejendommens isolerings tilstand foretog vi nogle boreprøver i henholdsvis facade og gavle i stueplan, som viste hulmur med isoleringsgranulat. Ved vor beregning af varmeforbruget (varmetab) har vi derfor, beregnet at der i ydremure fra overkant kælder vindue til tagets begyndelse er hulmur med isoleringsgranulat, dog har vi taget trempel med plus den efterisolering der er foretaget der.( trempel er murværk fra etageadskillelsen stue 1. sal til tagfod ) Med hensyn til kælder har vi ved beregningen af varmeforbrugs (varmetab) beregnet en del af kælder som opvarmet, da der i hver lejemåls kælder er ét eller flere rum med radiator. I rækkehusene har vi medtaget hele sidebygningens areal i varmetabsberegningen, da alle rum har installeret radiator. Ved at udføre det nævnte besparelsesforslag vil energimærket blive ændret til et C1, svarende til et energital på 100,1 kwh/m2, hvilket for dette byggeri må betragtes som tilfredsstillende. Hvis de øvrige forslag som vi har omtal, som ikke er rentable, bliver udført vil det forbedre energitallet, men ikke ændre karakteren C1. Energimærkningen er foretaget i henhold til håndbog for energikonsulenter. Med hensyn til bygningsreglementet, så var der ingen krav på bygningstidspunktet, da der først i 1961 kom

4 SIDE 4 AF 9 bygningsreglement. Indberetningen er foretaget med program Builddesk version ver.177. Ved vore besøg på ejendommen er der blevet besøgt 1 til 2 af hver bygningstyper, det har ikke været muligt at besøge flere, men vi har besøgt og opmålt over 10 % af de forskellige typer bygninger. Der er tilsyneladen enkelte lejere, som har ført varme ud i havestuerne. men da vi ikke har oplysninger om disse havestuers opbygning har vi ikke taget disse bygninger med i beregningen. Der er medtaget havestue i lindsnakkevej 87, på 12 m2 til boligarealet, men der er flere af ejendommene der har havestuer, som ikke er medtaget. Vi har ingen oplysninger ellers om den havestue som er medtaget i BBRejermeddelelse. de øvrige havestuer er der heller ingen oplysninger om. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Rækkehusene er alle med udnyttet tagetage, som udefra består af rødt vingetegl, lagt på 38 x 57 mm lægter herefter afstandsliste på 25 x 50 mm. Der er Gyproc system U. undertag. Der er 150 mm mineralduld 39 + ældre 20 mm rockwoolmåtte, afsluttet med forskalning og beklædning med gipsplade. Skunk er isoleret mellem rem og stolper med 100 mm mineraluld mm mineraluld 39, fastholdt ved sømning. De bygninger der har kviste er taget på kvisten isoleret på samme måde sopm skunk, men over og under vindue på kvist er der kun isoleret med 100 mm mineraluld. De her oplyste isolerings tykkelser er alle taget fra de lånte tegninger. Ydervægge Ydervæggene på alle typer rækkehuse er udført med røde teglsten, ydervæggen er 30 cm hulmur, som er efterisoleret med granuleret mineraluld. Hulmurens isolering er undersøgt med teknoskop i facade og i gavl. hulrummet er ca. 8 cm. Facademur er ført ca. 1/2 m over etageadskillesen mellem stue og loft. Vinduer, døre, ovenlys mv. Alle vinduer og terassedøre i hele bebyggelsen i stue og loft etage er nyere fra Vinduer og terassedøre er træ / aluminium, d.v.s. glasrammerne er i aluminium og karmene er i træ. Alt glas er tolags energiruder 1,70 W/m2K Hoved og kælderdører er helt i træ, hoveddøre har sideparti i glas (energirude), kælderdøre har i den øverste trededel energirude, og den øvrioge del er isoleret fyldning med MDFplade indvendig og udvendig vandfast.

5 SIDE 5 AF 9 Gulv og terrændæk Kælder (inkl. fundamenter) Forslag 1: Ventilation I rækkehuset af type A er der desuden 2 døre i tilbygningen hvor dørene er med fuld fyldning, og med overparti med fast glas (energirude) Der er i alle 3 typer opsat VELUXOVENLYS vinduer, disse er ikke nyere, og har derfor ikke energiruder. Gulvene i Type B C og D er tilsyneladen isoleret med ca. 8 cm. i de. 15 cm træbjælkelag både mod kælder og mellem stue og loftetage. I type A er der ikke kælder, her ligger der bjælker / strøer 24 x 24 udlagt på 8 cm. betonunderlag, tilsyneladende med 8 cm. isolering. Vi har ikke undersøgt mellemrummene i gulve med teknoskob, da boligforeningen ikke ønsker dette. Terrændæk i kælder er udført med 10 cm. beton uden isolering. I rækkehusene af typerne B C og D er væggene / fundament 30 cm. beton uden isolering, dog er der nogle steder hvor beboerne selv har efterisoleret (max. 50 mm) og opsat beklædning i træ. Vinduer i kælder er jernvinduer med enkeltlag glas, disse vinduer er der planer om udskiftning til nye med energiglas. Efterisolerin i kælder af yder og skillevægge i de opvarmede rum, med 100 mm isolering og beklædning Ventilation (naturlig og mekanisk) Varme Der er kun naturlig ventilation. Varmeanlæg (inkl. kedel) Alle rækkehusene er tilsluttet fjernvarme, med eget stik og måler. Der er ingen centralstyring af varmen, fjernvarmenm kommer ind i kælder hvor der er en sådan. I de øvrige (type A) kommer fjernvarmestik ind i bryggers. Elektricitet Belysning Der er ingen fælles belysning, gadebelysningen er offentlig. Hårde hvidevarer Der er opsat komfur, vaskemaskine og emhætte.

6 SIDE 6 AF 9 Andre elektriske installationer Ingen Varmt brugsvand Forbrug Da hver enkelt lejer har egen varmtvandsbeholder, og der ikke er særskildt måler for registrering af koldtvand til varmtvandsbeholder, er det ikke muligt at få oplyst forbrug. Vandvarmer Varmtvandsrør Vand Toilet Varmefordelingsanlæg Der er i hvert hus opsat varmtvandsbeholder af fabrikat VØLUND 100 liter. Fra varmtvandsbeholder i kælder eller bryggers føres vandet til køkken og bad i uisolerede rør, der er ingen cirkulationrør til det varmevand. Der er almindelig lavtskylstoiletter Cirkulationspumpe til varme Der er ingen cirkulationspumpe til varmeanlæg, da hvert anlæg køre på fjernvarmetrykket og der er ingen styring af varme udover TDventil. Varmerør Automatik Varmeanlægget er et 2 strengetanlæg, varme frem og retur udgår fra fjernvarmestik i kælder eller bryggersi, i kælder løber de uisolerede varmerørerne under loft til stue og loftetage, hvor rørene er tilsluttet pladejernsradiatore og alle radiatorer er forsynet med rumtermostatventiler. I kælder er der også radiator i flere rum, så kælderen må betraktes som opvarmet via radiatorer og uisoleredevarmerør. Termostatventiler Der er rumtermostatventiler på alle radiatorer også i kælder. Natsænkning Der er ingen centralstyring af varmen, ogdermed heller ingen natsænkning. Bygningsbeskrivelse

7 SIDE 7 AF 9 Opførelsesår 1949 År for væsentlig renovering 1996 Varme Fjernvarme Supplerende opvarming ingen Boligareal ifølge BBR Erhvervsareal ifølge BBR 0 Opvarmet areal Anvendelse ifølge BBR areal Række kæde eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne) Kommentar til BBRoplysninger: Boligforerningen bør få ajourført BBR oplysningerne, specielt de havestuer der er på bygget, samt indsamle evt. tegninger og oplysninger om disse bygninger. Iøvrigt bør det registreres hvor mange der har varme i havestuerne, også af hensyn til fjernvarmes afregning for faste afgifter for areal opvarmning. Faste forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter Varme: 437,50 kr. pr. MWh Fjernvarme Fast afgift på varme: El: kr./år 1,49 kr. pr. kwh Vand: 39,00 kr. pr. m³

8 SIDE 8 AF 9 Sådan opgøres varmeregningen Hver enkelt lejer betaler varme efter det fjernvarmemåleren har registreret i den enkelte bolig. Afregningen sker af a conto til boligforeningen, og afregnes årligt efter aflæsning af måler. Hvad er energimærkning Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af enfamiliehuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Dog er energimærkninger af sommerhuse med et samlet etageareal under 120 m² gyldige i 10 år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns og Mærkningsordningerne, FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses energimærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmeside Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af

9 SIDE 9 AF 9 ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Ballevej 2 A, 8600 Silkeborg Telefon: / Energikonsulent nr.: Underskrift: Dato for bygningsgennemgang: 13. august 2007 Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj Det Energipolitiske Udvalg L 136 - O Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: 157 110993 001 Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33,

Læs mere

Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld

Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r.s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml BBR-nr.: Energimarkning nr.: Gyldigt 10 årfra: 3650 ølstykke 240 014Q04 o7 06-2011 EK-Pro. Be06 version 4 Firma: Tetcon A/s Energimærkninq oplyser om bygningens

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere