BI-strategi. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BI-strategi. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg"

Transkript

1 BI-strategi for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Den Fælles BI-enhed Kvalitet og Data November 2013

2 Indledning Denne BI 1 -strategi forholder sig til det behov for data og ledelsesinformation, som hele RM koncernen har, med henblik på at forstå sine opgaver, levere og analysere sine indsatser og måle sine resultater. BI-strategien sætter rammerne for, hvordan Region Midtjylland vil levere den rigtige information til den rigtige bruger i den rette form og på det rigtige tidspunkt. Intentionen er, at brugeren skal kunne agere optimalt i forhold til den aktuelle situation, således at BI-enheden understøtter forretningsområderne i at levere bedre velfærd og kvalitet for færre penge RM koncernen består af flere forretningsområder, som også hver for sig har behov for data til analysebrug, faste rapporter og ledelsesinformation. På forretningsområderne findes en unik organisering, som skal kendes og respekteres, når data gøres op og vurderes. Der findes og bruges et stort antal datakildesystemer, hvor data fødes og oplagres. Kendskab til kildesystemernes opbygning og funktion er afgørende for dannelsen af datamodellerne 2. Datamodeller udformes af BI-kyndige medarbejdere i Den Fælles BI-enhed (også kaldet BI-enheden) i dialog med brugere af kildesystemerne, sådan at den relevante kontekst og arbejdsproces afspejles i modellerne. De relevante medarbejdere og ledere, som har brug for data til analysebrug og rapporter samt ledelsesinformation, er også involveret i udformningen af datamodellens forretningslogik. De enkelte kildesystemers funktion og udvikling kan påvirke BI-arbejdet, hvorfor BIenheden skal adviseres ved større ændringer. Derudover vil der fra tid til anden skulle gennemføres ændringer i kildesystemer, for at den ønskede datamodel kan fungere. Derfor skal samarbejdet mellem RMIT og Den Fælles BI-enhed være tæt og godt. Overførsel af data fra kildesystemerne til BI-enhedens datavarehus er en afgørende procedure. Overførsel skal ske hyppigt (delta-loads 3 ), for at tilbagemeldinger til frontpersonale og ledere kan ske på den ønskede måde. Al relevant data overføres til datavarehuset for at tillade både stor bredde og stor kompleksitet i dataanvendelsen, men også for at muliggøre helt nye og innovative analytiske tilgange og dertil hørende præsentation. 1 BI står for Business Intelligence og er en fællesbetegnelse for teorier, metoder, processer og teknologier, der omdanner rådata (fra fx lønsystemer og patientjournaler) til meningsfuld information om fx sygefravær, bemanding, aktivitet og behandlingskvalitet. 2 Tilrettelæggelse af data og relationer til andet data i datavarehuset. 3 Delta-load processen overfører kun de data, som er nye eller har ændret sig siden sidste dataoverførsel. Side 2

3 Vision Visionen er at forbedre Region Midtjyllands organisation, ydelser, ressourceforbrug, effekt og omdømme ved til enhver tid at levere det bedst kvalificerede datainformationsgrundlag for beslutninger og udvikling. Region Midtjyllands BI-arbejde skal således gøre alle medarbejdere i stand til som en naturlig og helt nødvendig del af det daglige arbejde at anvende datainformation som understøttende i forhold til det daglige virke og at foretage beslutninger baseret på det bedste datainformationsgrundlag. BI-arbejdet skal omdanne data til information og information til viden. Denne viden skal kunne føre til informerede handlinger og beslutninger, der tilfører værdi til forretningsområderne og gøre Region Midtjylland i stand til at forfølge og opnå koncernens mål på alle niveauer. Visionen harmonerer med Region Midtjyllands værdier: Dygtighed: Vi vil tilbyde Region Midtjyllands medarbejdere den bedst mulige BI-løsning med adgang til alle relevante data og dermed understøtte, at organisationen kan efterkomme de stadige kvalitets- og effektivitetskrav. Dristighed: Vi vil etablere et datavarehus med alle relevante data, og i den proces vil vi slippe operationelle data fri for brugere i et særligt spor med devisen frihed under ansvar 4. Dialog: Region Midtjyllands BI-løsning bliver udviklet i tæt samspil med brugerne. BIenheden kommunikerer derudover åbent om drift, prioritering og projektstyring. BI-arbejdets mission Region Midtjyllands forretningsområder skal understøttes i at levere mere velfærd, bedre kvalitet, større effekt og større bæredygtighed for færre penge. BI-arbejdets bidrag til dette er at levere al relevant datainformation i ét fælles datavarehus til alle relevante brugere på en meningsfuld og lettilgængelig måde. Der skal være let adgang til at bygge innovative BI-løsninger, der skal være med til at sikre dataanvendelsen i både kendte og nye sammenhænge og understøtte brugerne på en fleksibel måde. BI-arbejdets pejlemærker Med afsæt i blandt andet Ledelses- og Styringsgrundlaget udarbejdes der årligt et Arbejdsgrundlag for Sundhedsområdet, hvis formål er at sikre et opdateret og fælles afsæt for regionens strategiske arbejde. Derudover udpeger både Psykiatriplanen, 4 Konceptet Frihed under ansvar forklares nærmere i afsnittet vedr. arkitektur. Side 3

4 Social Strategi, Den Regionale Udviklingsplan og Sundhedsplanen konkrete indsatsområder og udviklingsspor. Ovenstående planer og de udpegede indsatsområder vil være pejlemærker for BIarbejdet. Intentionen for BI-arbejdet skal altid være rettet mod forbedring af regionens funktionsmåde i mødet med borgere og patienter. Her vil BI-enhedens passion være at finde. BI-arbejdets mål BI-arbejdet har nedenstående overordnede mål, som kan opdeles i et forretningsmæssigt, teknisk og procesmæssigt aspekt: Forretningsmæsigt: BI-enheden skal understøtte og servicere den daglige drift i processen fra data til information til viden til handling til resultat. Den enkelte brugers behov for datainformation skal understøttes for at kunne forfølge og opnå koncernens mål på alle niveauer. Dette gøres ved, at BI-enheden sikrer ét fælles og validt datavarehus med tilstrækkeligt datainformationsgrundlag til at kunne drive, lede og udvikle alle forretningsområder i Region Midtjylland. BI-enheden sikrer også et ens datagrundlag på ledelsesmæssig niveau til fx dialogmøder og til tværgående indsatser på alle niveauer. De dataansvarlige afdelinger i staben har ansvaret for den faglige kvalitet af data, herunder datadefinitioner og nøgletal, samt faglig validering af data i samarbejde med øvrige brugere og BI-enheden. Teknisk: BI-enheden skal levere en generisk datastruktur og model med veldokumenterede data. Datamodellen skal sikre gennemskueligheden, brugervenligheden og tilgængeligheden samt understøtte det daglige BI-arbejde på alle forretningsområder. Procesmæssigt: BI-enheden har ansvar for at initiere og sikre brugerstyret BI-arbejde, ved at brugerne er en integreret og afgørende partner i BI-arbejdet. BI-enheden vil iværksætte Den åbne dataorganisation, hvor alle involverede medarbejdere i koncernen arbejder i et transparent miljø, på et fælles datagrundlag og mod fælles mål. BI-enheden går i dialog med brugerne og er gennemsigtige og retfærdige i opgavevaretagelsen Den åbne dataorganisation Grundtanken med den åbne dataorganisation er et åbent og tillidsbaseret samarbejde mellem de lokale dataenheder og BI-enheden om det at tilvejebringe og udstille information til alle relevante brugere. BI-enheden orkestrerer dette arbejde, men en stor del af indsatsen ligger også hos de lokale dataenheder. Målsætningen med Den åbne dataorganisation er at nedbryde grænser for hvem, der kan og må gøre hvad og på den måde få meget mere til at ske. I stedet for fokus på Side 4

5 grænser skal vi udnytte hinandens kompetencer på tværs med øje for både lokale og fælles behov. Det betyder f.eks. at personer uden for BI-enheden kan og bør bidrage til udvikling af BI-løsninger i Region Midtjyllands datavarehus dette udøves blandt andet gennem arbejdet med BI Fast Track, men ellers betyder det også, at BI-enheden skal være eller gøres opmærksom på eksisterende lokale datakompetencer, og at disse inddrages i udvikling af BI-løsninger. På denne måde sikres også, at der helt fra starten inkorporeres den rette forretningsforståelse i planlægning og udvikling af både datavarehuset og konkrete BI-løsninger. Derudover er det væsentligt, at processer og værktøjer til analyse og rapportering understøtter høj grad af lokal udvikling og distribution af rapporter mm., samt at der i nødvendigt omfang er fokus på udvikling af lokale kompetencer til dette formål. Der fastlægges en række konkrete og målbare mål: 1. Minimum 90% brugertilfredshed på de ovennævnte områder, fx: Understøtter BI-arbejdet i tilstrækkelig grad den daglige drift? Er data tilstrækkeligt/meningsfuldt til rådighed? Er du som bruger tilstrækkeligt inddraget i udviklingen af BI-løsninger? 2. Anvendelse af BI-løsninger: De nyetablerede BI-løsninger skal være taget i brug ift. det forventede/estimerede niveau Der er gennemført evalueringer på større BI-løsninger 3. Konsolidering mhp. effektivisering BI-arbejdet skal gennem konsolidering af fx front end redskaber medvirke til effektivisering og besparelser Behovsscenarier Det er væsentligt at understrege, at der er behov for data og monitoreringer til vidt forskellige formål, og at tidshorisonterne er tilsvarende varierende. Desuden er målgrupperne ofte forskellige, dog med et vist overlap. Man kan således beskrive flere scenarier, som stiller krav til BI-arbejdet i Region Midtjylland, såsom: 1. Behov for information i mødet med borgeren eller patienten nu og her. Meget af disse data skal leveres af kildesystemerne (fx MidtEPJ), men intentionen er, at datavarehuset også skal kunne levere data så tidstro som muligt og i overensstemmelse med brugernes behov. Side 5

6 2. Behov for dag-til-dag data til forskellige drifts- og styringsanalyser på alle driftsområder samt til kvalitetssikring, når man har færdiggjort dagens arbejde inden for 1-2 dage 3. Behov for data til budget- og aktivitetsopfølgning samt til kvalitetsudvikling inden for få uger, månedsvist, kvartalsvist 4. Behov for data vedrørende løn, sociale data mv. 5. Behov for data til Regional Udvikling Smart Region er en innovationsindsats i Region Midtjylland, som har til formål at skabe en digital foregangsregion. Det handler bl.a. om at udnytte IT til at løse samfundsmæssige udfordringer, som klima og velfærd, og samtidig bidrage til erhvervsudvikling. Et delprojekt i indsatsen omhandler udnyttelsen af 'åbne data', som der via etableringen af platformen ODAA ( er skabt en række konkrete erfaringer med. 6. Behov for data til forskning op til flere år efter dokumentation af hændelsen/ydelsen Både kliniske data fra EPJ-systemer og LPR, samt data fra regionens øvrige funktionsområder anvendes i højere og højere grad til forskning Elementer i BI-strategien Udover vision, mission og mål for BI-arbejdet adresserer BI-strategien følgende områder: Organisation den organisering, der skal understøtte opnåelsen af visionen, missionen og målene. Politikker de processer, metoder og standarder, der skal etableres for at have tydelige spilleregler og principper for styring, udvikling, drift og support. Arkitektur det datamæssige setup og struktur. Teknologi det software og hardware, arkitekturen laves i. BI-enheden har desuden en kommunikationsstrategi, der udarbejdes særskilt. Organisering Til at effektuere BI-strategien og opnå de ønskede mål blev Den Fælles BI-enhed i Region Midtjylland etableret pr. 1. august BI-enheden servicerer alle koncernens forretningsområder Regional Udvikling, Psykiatri og Social, Præhospitalet, de somatiske hospitaler samt stabene. BI-enheden skal understøtte brugernes behov og ønsker, der opstår både i mødet med borgeren, ved dag-til-dag beslutninger, ved administrativ taktisk afrapportering og styring samt til langsigtet strategisk planlægning og i forsknings- og udviklingsøjemed. Som grundlag for at yde den bedste service til kunderne i alle forretningsområderne har BI-enheden ansvar for og bemyndigelse til at drive regionens BI-initiativer, dvs. udarbejde rammer, beslutte værktøjer, platform, metoder og standarder samt styre Side 6

7 konsulentsamarbejdet. Dette udøves i samarbejde med forretningsområdernes dataenheder og øvrige interessenter. Organiseringen skal understøtte opnåelsen af visionen og missionen samt opnåelse af fastsatte mål på både operationelt, taktisk og strategisk niveau. BI-enheden har således ansvaret for at realisere og vedligeholde BI-strategien gennem leverancer og drift af BI-miljøet. Dette gøres blandt andet gennem sikring af de relevante kompetencer irt. afdækning af forretningsbehov og anvendelse af fælles BIværktøjer, etablering af fælles platform til understøttelse af effektiv leverance også på tværs - og kontinuerlig forbedring af dataanvendelsen gennem effektiv kommunikation og opfølgning. BI-enheden skal sikre fokus på kontinuerlig forbedring af den tekniske datakvalitet, dvs. dataflowet og -kvaliteten fra kildesystemer til færdige BI-løsninger. Derudover har BI-enheden en forpligtelse til at indsamle og anvende bedste praksis for de relevante discipliner og dokumentere dette i håndbøger og politikker. BI-enheden er et selvstændigt kontor i Kvalitet og Data og er geografisk placeret i Regionshuset Viborg. Udover BI-enheden er der i Region Midtjylland andre centrale grupper og samarbejdsparter, som beskrives i nedenstående vi kalder det dataorganisationen. BI-enheden har ansvaret for at understøtte, udbygge og koordinere dette samarbejde blandt andet gennem formelle fora, netværk og fælles kompetenceudvikling. I Region Midtjyllands dataorganisation på BI-området er der følgende centrale grupper og samarbejdsparter: Lokale dataenheder forretningsområdernes analytikere, der fungerer som lokale superbrugere/supportere, og som er essentielle partnere i BI-arbejdet Dataansvarlig afdeling stabsafdelinger med udelukkende fagligt ansvar for bl.a. datadefinitioner BI-bestyrelsen - Koncernledelsesrepræsentanter, der fungerer som bestyrelse for BI-arbejdet Rådgivningsgruppe - varetager slutbrugernes ønsker og behov og styrker koordinering mellem forretningsområderne og BI-enheden Taktisk prioriteringsgruppe skal etableres: repræsentanter fra Rådgivningsgruppen mhp. daglig prioritering indenfor den vedtagne projektportefølje og fastsatte budget BI-enhed ansvarlig for tilvejebringelse af valide data til alle forretningsområder PAS-gruppen understøtter korrekt registreringspraksis Datadefinitionsgruppen - sikrer udarbejdelse, brug af og kvalitetssikring af ensartede datadefinitioner og klassifikationer Dataorganisationen vil blive beskrevet nærmere i samarbejde med de pågældende grupper og enheder og indgå i den samlede BI Metode & Governance. Her vil blandt andet de enkelte gruppers ansvar, roller, opgaver og samspil blive beskrevet. Side 7

8 Politikker Der udarbejdes en BI-metode & Governancemodel for ledelse og vejledning af BIarbejdet i Region Midtjylland. Set i lyset af de mange interessenter og involverede parter i BI-arbejdet er governancemodellen vigtig for at kunne understøtte: effektiv styring effektiv udvikling effektiv drift og support BI Metode & Governance for Region Midtjyllands BI-arbejde og dermed for Den Fælles BI-enhed tager udgangspunkt i nærværende BI-strategi og skal sikre strategiens implementering, effekt og udvikling. Modellen omfatter rammer og strukturer, der har som overordnet mål at sikre brugernes behov for datainformation på alle niveauer og dermed sikre et tilstrækkeligt og validt datainformationsgrundlag for at kunne drive, lede og udvikle forretningsområdet. Modellen indeholder relevante politikker, metoder, standarder og håndbøger til understøttelse af ovenfor nævnte punkter. Politikkerne mm. udarbejdes og tilpasses fortløbende på baggrund af eksisterende erfaring og best practice. BI Metode & Governance vil derudover beskrive brugerstyring, datasikkerhed og sikring af datakvalitet. Skabeloner for indsendelse af ønsker, processtyringsskabeloner, status-, afrapporterings- og evalueringsskabeloner etc. vil også være en del af modellen. BI Metode & Governance udarbejdes i harmoni med Region Midtjyllands it-strategi. De rette samarbejdsflader etableres og udvikles gennem udarbejdelse af en samarbejdsaftale med RMIT. Aftalen tilpasses fortløbende i takt med bl.a. tekniske og organisatoriske forandringer. Formålet med BI Metode & Governance er først og fremmest at effektivisere leverancer, at optimere og simplificere processer irt. prioritering og planlægning samt at sikre opsamling af erfaringer og best practice. BI Metode og Governance videreudvikles fortløbende og forelægges BI-bestyrelsen ved større ændringer. Arkitektur Region Midtjyllands Business Intelligence understøttes af en BI-arkitektur, som består af tre lag: Ét fælles datavarehus for alle Region Midtjyllands forretningsområder, hvor data fra diverse kildesystemer konsolideres og struktureres Datamarter, hvor data er tilgængelige til alle forretningsspecifikke formål Fælles BI-løsninger, som anvender og leverer information via en række slutbrugerværktøjer fx SAS EG, Excel osv. BI-arkitekturen styres af forretningskrav, såsom informationskrav, funktionelle krav og lovgivningskrav. Det er et væsentligt princip for BI-arkitekturen, at den ikke er mere Side 8

9 kompleks end nødvendigt og samtidig er fremtidssikret i forhold til Region Midtjyllands behov for rapporter og analyser. Dermed understøtter arkitekturen det overordnede arbejde med datakvalitet. For at sikre konsistens i data, forbedre performance og mindske kompleksiteten af datavarehusarkitekturen er der truffet beslutning om én platform og dermed én teknologi (Microsoft) til back end-delen. BI-arkitekturen besluttes af BI-enheden og efterleves af alle enheder, der arbejder med BI-løsninger. Succeskriterierne for BI-arkitekturen er: at den kan levere informationsgrundlaget til, at organisationen kan efterkomme de stadige kvalitets- og effektivitetskrav. Der skal være et fælles og bredt datagrundlag for analytikere o.l. og herudover enkelte ledelsesrapporter at datastruktur og model er gennemskuelig, generisk og hensigtsmæssig, og data er valide og veldokumenterede. Datastrukturen skal give mulighed for at følge patientforløb på tværs af sektorer at den kan sikre de rigtige data på det rigtige tidspunkt, det rigtige sted, i rette form og dermed understøtte alle medarbejdere i Region Midtjylland at den understøtter tværsektoriel styring og udvikling at den er fleksibel og skalerbar mht. behov, data, teknologi og brugere at den understøtter adgang via mobile enheder (fx smartphones og tablets) at den tillader agilitet i udviklingen af både datavarehus og BI-løsninger at den har en robust lagdelt opbygning som er nem at drifte og vedligeholde Den Fælles BI-enhed implementerer to spor i arkitekturen: 1. BI Konsolideret: Alle data fra kildesystem overføres til datavarehuset for videre behandling og lægges til rette, så de er letforståelige og lettilgængelige for alle. BIenheden har ansvaret mht. datavarehus, datamarter og BI-løsninger. 2. BI Fast Track: Her overføres data direkte fra kildesystem til datavarehus. I BI Fast Track kan foretages eksplorerende, midlertidige forespørgsler samt ad hoc udtræk, fx fra nye datakilder. Fast Track sporet har også til formål at vurdere, om der er BIløsninger, der skal løftes ind i BI-konsolideret. Fast Track tilgås kun af BI-enheden samt særlige RM-udviklere, hvis rolle og ansvar er beskrevet og vedtaget af BIbestyrelsen. Der udarbejdes en klar definition af, hvornår og hvordan løsninger laves i de to spor, samt hvilke kriterier der er for at løfte løsningen ind i BI Konsolideret. Dette beskrives i BI Metode & Governance af BI-enheden. De to spor skal understøtte den fleksibilitet og agilitet, som er nødvendig i BI-arbejdet. Udover de to ovennævnte spor i arkitekturen, vurderes der på sigt være behov for at etablere et område, der kan bruges til forskningsformål samt avanceret analyser på alle typer af data enten enkeltstående eller sammen med andre Region Midtjylland data. Dette spor kaldes for BI Forskning (spor 3 i nedenstående). Side 9

10 Nedenstående figur illustrerer de tre spor Den nærmere beskrivelse af arkitekturen udarbejdes og vedligeholdes af BI-enheden. I samarbejde med RMIT bør der desuden udarbejdes og vedligeholdes en oversigt over IT systemlandskabet for fortløbende at give overblik over organisationens samlede systemer og relationen mellem disse. Dette kvalificerer BI-enhedens udvikling af BIløsninger, særligt når der skal opsøges ekspertise i RMIT i udviklingsprocessen. Derudover fastholder det fokus på at konsolidere systemlandskabet. Teknologi Det er vigtigt, at den valgte platform/teknologi er en skalerbar, fremtidssikret løsning, der harmonerer med Region Midtjyllands it-strategi. Teknologien er styret af BIstrategi, forretningskrav og udviklerkrav. BI-enheden vil sikre en palet af nødvendige teknologier, som kan realisere BIstrategien, understøtte de forskellige brugerønsker herunder adgang via mobile enheder og understøtte effektiv udvikling og drift. BI-enheden fastlægger de tekniske standarder og udviklingsmetoder. BI-enheden udvælger i samarbejde med brugerne en række slutbrugerværktøjer, som BI-løsningerne skal bygges med henblik på. Slutbrugerværktøjerne skal kunne understøtte de forskellige brugertyper og datascenarier, der findes i Region Midtjylland. Det tilstræbes at konsolidere på få, men dækkende værktøjer for at sikre bedst mulig kompetenceudnyttelse, genbrugelighed og licensbesparelser. Opstår der behov, som ikke er dækket af de udvalgte standardværktøjer, skal indkøb af værktøjer koordineres med BI-enheden, som også beslutter, hvorvidt det skal etableres. Side 10

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Rådgivningsgruppens oplæg vedr. udrulningsplan for ibrugtagning af BI-portal og SQL-værktøjer

Rådgivningsgruppens oplæg vedr. udrulningsplan for ibrugtagning af BI-portal og SQL-værktøjer Regionshuset Viborg BI-enheden Kvalitet og Data Rådgivningsgruppens oplæg vedr. udrulningsplan for ibrugtagning af BI-portal og SQL-værktøjer Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Numeric Data Platform

Numeric Data Platform Numeric Data Platform Fleksibel indsamling og deling af data Centrale og decentrale BI-løsninger Business Intelligence løsninger kan typisk opdeles i dels centraliserede data warehouse systemer med tilhørende

Læs mere

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013 RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger Version 5. juni 2013 Der er en stigende efterspørgsel efter kvalitet og online kvalitetsdata i det danske sundhedsvæsen. Efterspørgslen kommer fra klinikere

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Perspektiver på data. Malene Højsted Kristensen, Afdelingschef Sundhedsanalyser, monitoreringer og lægemidler

Perspektiver på data. Malene Højsted Kristensen, Afdelingschef Sundhedsanalyser, monitoreringer og lægemidler Perspektiver på data Malene Højsted Kristensen, Afdelingschef Sundhedsanalyser, monitoreringer og lægemidler Perspektiver på data 1. Perspektiv på sundhedsdata 1. Brug af sundhedsdata 2. Sundhedsdataprogrammet

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere