Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan byggevirksomhederne tjene penge?"

Transkript

1 Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010

2 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden for at gå konkurs for forskellige byggervirksomheder og industrivirksomheder. Målt på disse forhold klarer byggevirksomheder sig overordnet set omtrent som industrivirksomheder. Virksomheder inden for engroshandlen med byggevarer og fremstilling af tegl, cement og beton har et højere overskud pr. beskæftiget end industrivirksomheder og andre byggevirksomheder. Udgiver: Erhvervs- og Byggestyrelsen Ansvarlig institution: Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter: Erhvervs- og Byggestyrelsen Sprog: Dansk Digital ISBN nr: Version: 1.0 Versionsdato: Publiceringsstandard nr.: Dataformater: html, htm, jpg, gif, pdf, css, js Udgiverkategori: Statslig Emneord: Overskud, konkurs, byggeri Copyright: Erhvervs- og Byggestyrelsen 2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Overskud i byggevirksomheder, leverandører til byggevirksomheder og industrien Overskud pr. beskæftiget for de byggerelaterede erhverv Overskud pr. beskæftiget for de udførende byggeerhverv Sandsynlighed for konkurs i byggevirksomheder og i industrien Konkurssandsynlighed Bilag

4 1. Indledning Byggeriet er mere konjunkturfølsomt end de fleste andre erhverv, og derfor er mange byggevirksomheder gået konkurs siden udbruddet af finanskrisen i anden halvdel af 2008, og ligeledes er indtjeningen presset i mange byggevirksomheder. Ekspansiv finanspolitik har ofte elementer, der retter sig specifikt mod byggeriet, og i krisetider optager byggeriets forhold megen plads i den almindelige debat. Men hvordan står det generelt til med byggevirksomhederne? Er indtjeningen generelt mindre end i industrien, og er risikoen for konkurs større, når man ser bort fra konjunkturudsving? Med andre ord, er byggevirksomheder "særlige" virksomheder, hvis økonomiske forhold kræver særlig opmærksomhed? Eller er byggevirksomheder virksomheder, der "blot" producerer nogle bestemte varer og er særligt konjunkturfølsomme? Hvis byggevirksomhederne tjener særligt mange penge, kan det måske give anledning til overvejelser om, hvorvidt konkurrencen i branchen er god nok, og hvis byggevirksomhederne klarer sig særlig dårligt, kan det måske være grund til, at virksomhederne overvejer, hvad industrivirksomheder gør bedre. I papiret er vist, at indtjening og konkursrisiko for byggevirksomheder overordnet set er sammenlignelige med forholdene for industrien, dog med nogen variation mellem forskellige byggeerhverv. Måske kan man endda sige, at byggevirksomhedernes konkursrisiko er relativt lav, når den ses i lyset af store konjunkturudsving i byggeriet, konsolidering og lignende forhold. Papiret belyser forskellige byggeerhverv, nemlig udførende erhverv (fx håndværkere og entreprenører), erhverv, der leverer varer til de udførende erhverv, engroshandel med byggevarer og endelig rådgivende ingeniører og arkitekter. Dermed kan "værdikæden" i byggeriet belyses. Der er ikke noget, der tyder på, at indtjeningen pr. beskæftiget i de leverende erhverv systematisk adskiller sig fra indtjeningen i de udførende byggeerhverv. Dog er overskuddet pr. beskæftiget højere i engroshandel og til dels inden for fremstilling af tegl, cement og beton, end i andre erhverv. Overskuddet pr. beskæftiget sammenlignes for byggevirksomheder med industrivirksomheder i afsnit 2. Først vises det umiddelbart beregnede overskud pr. beskæftiget, og dernæst sammenlignes overskuddet, når der tages højde for forhold, som de enkelte virksomheder kun i begrænset omfang har kontrol over. I afsnit 3 sammenlignes konkurssandsynligheder. Tidligere undersøgelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen har vedrørt den samlede indtjening i byggevirksomheder til både overskud og løn (produktivitetsanalyser). Denne undersøgelse vedrører således et udsnit (nemlig overskuddet) af byggevirksomhedernes økonomiske præstationer, men et udsnit, der er særlig relevant i forhold til, om der er gode incitamenter til at drive byggevirksomheder. Analyserne i papiret er baseret på aggregerede tal for erhverv og ikke på tal for individuelle virksomheder. Der er i hvert fald ét forhold, hvor det vil være relevant at analysere yderligere på data for individuelle virksomheder, nemlig spørgsmålet om, hvordan virksomhedernes størrelse påvirker overskuddet. Sammenlignet med industrien 4

5 er der mange meget små virksomheder i byggeriet, og meget små virksomheder har typisk et stort overskud pr. beskæftiget måske en nødvendighed for at sikre sig mod relativt store udsving i omsætningen. Det har været forsøgt at tage højde for den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse i de forskellige erhverv i dette papir, men det har ikke givet troværdige resultater. Dansk Byggeri har tidligere (fx "Regnskabsanalyse 2007", se vist regnskabsanalyser, der på nogle områder er mere detaljeret end det følgende, fx kan Dansk Byggeri belyse forskelle for virksomheder af forskellig størrelse og i forskellige dele af landet. Særkendet for undersøgelsen nedenfor er sammenligningen med industrien over et længere forløb. 5

6 2. Overskud i byggevirksomheder, leverandører til byggevirksomheder og industrien I kapitlet belyses overskuddet for udførende byggevirksomheder og virksomheder, der leverer varer og ydelser til de udførende byggeerhverv. Overskuddet i byggeerhvervene sammenholdes med industrien som helhed, både før og efter korrektion for forhold, som virksomhederne ikke har stor indflydelse på det vil konkret sige konjunkturer og behovet for kapitaludstyr. 1 Figur 1 viser sammenhængen mellem de forskellige led i byggeriet samt overskud, beskæftigelse og forholdet herimellem for de enkelte led. Pilene indikerer, i hvilken retning salget af ydelser og produkter går imellem de forskellige typer af erhverv i byggeriet. Det fremgår, at der er langt flest beskæftigede i de udførende erhverv og færrest beskæftigede i engroshandlen med byggevarer. Overskuddet pr. beskæftiget er væsentligt større inden for engroshandel end blandt de øvrige byggerelaterede erhverv. De udførende byggevirksomheder og rådgivervirksomhederne har gennemsnitligt set færre ansatte end leverende erhverv og engroshandel. 1 Det er ligeledes forsøgt at tage højde for virksomhedsstørrelse, hvilket dog ikke gav troværdige resultater. 6

7 Figur 1. Sammenhæng mellem de forskellige led i byggeriet. Overskud og beskæftigelse for Rådgivere Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,086 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 6,3 årsværk Leverende erhverv Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,132 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 10,7 årsværk Udførende erhverv Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,099 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 5,2 årsværk Engros Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,171 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 18,2 årsværk Kilde: Anm.: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egen beregninger. Gruppen rådgivere omfatter arkitekter og ingeniører, der rådgiver i byggeriet. De leverende erhverv er tegl-, cement- og betonindustrien, samt virksomheder, der fremstiller byggematerialer. Engros dækker over engroshandel med træ og byggematerialer. De udførende erhverv er entreprenører, bygningsinstallations- og færdiggørelsesvirksomheder og anden bygge- og anlægsvirksomhed. Tabel 1 viser en detaljeret oversigt over de ovennævnte forhold for de enkelte byggeerhverv. Beskæftigelsesmæssigt er entreprenørvirksomhed den største gruppe med knap årsværk, og tegl-, cement- og betonindustri den mindste med godt årsværk. 7

8 Tabel 1. Oversigt over beskæftigelse, overskud og virksomhedsstørrelse for de forskellige led i byggeriet samt industrien, Erhverv Beskæftigelse (1000 årsværk) Overskud (mio. kr.) Overskud pr. årsværk (1000 kr.) Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (årsværk) Industri ,5 Fremst. af byggematerialer ,9 Tegl-, cement- og beton ,4 Entreprenør ,8 Murer ,9 El-installation ,6 VVS ,6 Tømrer ,7 Maler- og glarmester ,9 Anden ,4 Engroshandel ,2 Rådgivere ,3 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. I de næste afsnit er forskelle og ligheder mellem erhvervene belyst grundigere bl.a. er der set på en årrække i stedet for et enkelt år, og overskudsforholdene er korrigeret for konjunkturer og kapitalbehov. Først beregnes overskuddet uden inddragelse af disse faktorer, og dernæst med Overskud pr. beskæftiget for de byggerelaterede erhverv I tabel 2 og figur 2 sammenlignes overskuddet pr. beskæftiget for byggerelaterede virksomheder med industrien for perioden 1995 til 2007 (se i øvrigt tabelnoten). Virksomhederne i industrien tjente gennemsnitligt kr. pr. beskæftiget i perioden, jf. første række. I de efterfølgende rækker er forskellen på byggeerhvervenes og industriens overskud noteret, og for byggeerhverv, der er markeret med (*) eller (**), er forskellen statistisk signifikant. Således er indtjeningen for engroshandel kr. større end i industrien pr. årsværk (dvs. i alt kr. pr. årsværk). Fremstilling af byggematerialer af metal har lavere overskud pr. årsværk end industrien, mens tegl-, cement- og betonindustrien har et højere overskud. De udførende byggeerhverv og rådgiverne har lavere overskud pr. årsværk end industrien, men forskellen kan skyldes tilfældige udsving i tallene. 8

9 Tabel 2. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, simpel model for byggerelaterede erhverv. Erhverv Overskud t-værdi p-værdi kr. pr. årsværk (parameterestimat) Industri, overskud pr. beskæftiget (sammenligningsgrundlag) (**) <.0001 Byggerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Udførende byggeerhverv Engroshandel med træ og byggematerialer (**) <.0001 Fremstilling af byggematerialer af metal (*) Rådgivende ingeniører og arkitekter Tegl-, cement- og betonindustrien (**) <0.001 Anm.: ** = Signifikant på 1-procentsniveau, * = Signifikant på 5-procentsniveau. Beregningen er foretaget ved en LSDV-estimation af overskud pr. årsværk på branchedummier for gruppen af udførende byggeerhverv, engroshandel med træ og byggematerialer, fremstilling af byggematerialer af metal, rådgivende ingeniører og arkitekter samt fremstilling af tegl-, cementog beton. Industrien anvendes som referencegruppe for branchedummierne. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Overskuddet pr. beskæftiget kan variere fra erhverv til erhverv, fordi nogle erhverv af teknologiske årsager benytter mere kapital (maskiner, bygninger, biler, it-udstyr osv.) end andre erhverv, og dette kapitalapparat skal betales via overskuddet pr. beskæftiget. De byggerelaterede erhverv har en mindre kapitalmængde pr. beskæftiget end industrien, og det burde i sig selv tilsige, at overskuddet pr. beskæftiget var mindre end i industrien. I perioden har konjunkturerne svinget mere i de byggerelaterede erhverv end i industrien, og gennemsnitligt er konjunkturerne blevet bedre for byggeerhvervene. Det burde trække i retning af stigende overskud pr. beskæftiget i de byggerelaterede erhverv. For at korrigere for kapitalbehov og konjunkturer er der udført en beregning svarende til den i tabel 2, blot med inddragelse af kapitalmængden pr. beskæftiget og et indeks for beskæftigelsen i hvert erhverv (et mål for konjunkturer). De beregnede erhvervsforskelle, når der er korrigeret for kapitalbehov og konjunkturer, er vist i de røde søjler i figur 2, så de kan sammenlignes med de beregnede forskelle uden forklarende faktorer. Det ses, at korrektionen for konjunkturer og kapitalintensitet ikke ændrer på, i hvilken retning overskuddet pr. beskæftiget adskiller sig fra industrien. Overskuddet i engroshandel og tegl-, cement- og betonindustri er fortsat signifikant større end i industrien, om end korrektionen for konjunkturer og kapitalintensitet har betydet, at overskudsforspringet er mindsket en del. Det har været forsøgt at inddrage den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse som forklarende variabel, men beregningerne giver ikke-robuste resultater, der afhænger meget af, præcist hvordan de udføres. Det er derfor værd at undersøge dette forhold nærmere på data, hvor oplysninger for hver enkelt virksomhed indgår. Meget foreløbige undersøgelser af denne type peger på, at der er en u-formet sammenhæng mellem (det målte) overskud pr. beskæftiget og virksomhedsstørrelse. (Sammenhængen gælder i øvrigt tilsyneladende også for værditilvækst pr. beskæftiget.) Meget små virksomheder 9

10 har således et stort overskud pr. beskæftiget, og store virksomheder har ligeledes et pænt overskud pr. beskæftiget, mens mellemstore virksomheder har det mindste overskud pr. beskæftiget. Det antyder således, at de mange små virksomheder i byggeriet betyder, at overskuddet pr. beskæftiget generelt bør være højt i byggeriet, men som nævnt skal der ikke i denne undersøgelse drages for håndfaste konklusioner om sammenhængen mellem størrelse og overskud. Det udestår bl.a. at undersøge om dette skyldes målemetoder eller afspejler faktiske produktionsforhold. Figur 2. Overskud i byggevirksomheder, , afvigelse fra industrien i kr. pr. årsværk, simpel model og model med korrektion for konjunktur og kapitalintensitet Udførende byggerhverv Engroshandel Byggematerialer Rådgivere Tegl, cement, beton Anm.: Kilde: Simpel model Model udvidet med forklarende faktorer Stregerne gennem søjlerne udtrykker usikkerheden ved de skønnede overskud. Stregerne angiver 90-procents to-sidede konfidensintervaller, dvs. at hvis stregerne krydser 0-linjen, er forskellen i søjlen ikke signifikant forskellig fra 0. Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Resultatet af den udvidede estimation er vist i bilagets tabel B1. Som forventet er overskuddet pr. årsværk procyklisk og større, desto større kapitalmængde pr. beskæftiget. Overskuddet er målt som resultatet af ordinær drift og er eksklusive finansielle poster. Et højt overskud kan således skyldes, at en branche skal kunne dække rentetab i forbindelse med fx varelagre eller andre omsætningsaktiver. 10

11 Brancherne er desuden sammenlignet gennem egenkapitalens forrentning. Resultaterne er generelt mindre klare end for overskud pr. beskæftiget. I den belyste periode er egenkapitalens forrentning på omtrent samme niveau for udførende byggeerhverv som for engroshandel. Også for disse sammenligninger er der grund til at undersøge, hvilken betydning virksomhedsstørrelse har for resultaterne, men det bør ske på andre data Overskud pr. beskæftiget for de udførende byggeerhverv Ovenfor er de udførende byggevirksomheder belyst under et, og i det følgende belyses de udførende byggeerhverv derfor enkeltvis. Som ovenfor sammenlignes erhvervene først uden forklarende faktorer. Det viser sig, at anden bygge- og anlægsvirksomhed, som det eneste af de udførende erhverv, har et signifikant højere overskud pr. årsværk end industrien, jf. tabel 3 og de blå søjler i figur 3. Modsat har både el-installations-, entreprenør-, maler- og glarmester-, og VVSvirksomhed signifikant lavere overskud pr. årsværk end industrien. Hverken murereller tømrervirksomhed adskiller sig signifikant fra industrien. Tabel 3. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, simpel model for udførende byggeerhverv. Erhverv Overskud t-værdi p-værdi (1.000 kr. pr. årsværk) Industri, overskud pr. beskæftiget (sammenligningsgrundlag) (**) <.0001 Byggeerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Anden (**) El-installation (**) <.0001 Entreprenør (**) Maler- og glarmester (*) Murer Tømrer VVS (**) Anm.: Se tabel 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Herefter korrigeres igen for konjunkturforhold og kapitalmængde pr. beskæftiget. Figur 3 (de røde søjler) viser klart, at de udførende byggeerhvervs overskud pr. beskæftiget fremstår bedre, når der tages højde for, at byggeerhvervene ikke har så stort kapitalapparat, der skal forrentes og afdrages. Anden byggevirksomhed har fortsat signifikant bedre overskud end industrien, men det gælder nu også for murere og til dels for maler- og glarmestervirksomhed og tømrervirksomhed. 11

12 Figur 3. Overskud i udførende byggevirksomheder, , afvigelse fra industrien i 1000 kr. pr. årsværk, simpel model og model med korrektion for konjunktur og kapitalintensitet Anden El-installation Entreprenør Maler- og glarmester Murer Tømrer VVS Simpel model Model udvidet med forklarende faktorer Anm.: Se figur 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Resultatet af den udvidede model er vist i detaljer i bilaget, jf. tabel B2. 3. Sandsynlighed for konkurs i byggevirksomheder og i industrien De seneste års krise og lavkonjunktur har betydet, at mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen er gået konkurs. I tabel 4 ses antallet af konkurser for bygge- og anlægsbranchen i hver måned og totalt i 2007, 2008 og Tabel 4. Antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen for hver måned og i alt i 2007, 2008 og Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel konk2. Fra 2007 til 2009 er antallet af konkurser steget med 141 procent i byggeriet. I samme periode er antallet af konkurser i industrien steget med 111 procent. Nedenfor sammenlignes konkurssandsynlighederne mere grundigt Konkurssandsynlighed Figur 4 viser en ensartet overordnet udvikling i konkurssandsynligheden for industri og bygge- og anlægsvirksomhed, målt som antal konkurser i forhold til antal 12

13 virksomheder. Niveaumæssigt ligger de to serier også relativt tæt, svingende omkring at omtrent 1 procent af alle virksomheder går konkurs hver måned i hele perioden. Dog ligger konkurssandsynligheden i industrien højere end for bygge- og anlægsvirksomhed i hele perioden med undtagelse af Det tyder altså ikke på, at bygge- og anlægsvirksomheder generelt har en større sandsynlighed for at gå konkurs end industrivirksomheder. Figur 4. Konkurssandsynlighed målt som antal konkurser i forhold til antal virksomheder for bygge- og anlægsvirksomhed og industri, ,8 1,6 Industri Bygge og anlæg 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Anm.: Kilde: Der er databrud i 1999 for antal virksomheder. Der er anvendt kædede data. Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel gf1, Statistisk tiårsoversigt 08, egne beregninger. Det kan tænkes, at byggevirksomheder og industrivirksomheder er underlagt andre ydre forhold, der påvirker sandsynligheden for at gå konkurs. Fra 1995 til 2007 er antallet af nye virksomheder i bygge og anlæg steget fra til , mens antallet i industrien er faldet fra til , dvs., at mange flere i byggeriet har startet nye virksomheder. Da nye virksomheder generelt har større sandsynlighed for at gå konkurs, skulle dette isoleret set have betydet, at konkurssandsynligheden burde være større end i industrien. Soliditeten, dvs. egenkapital i forhold til den samlede balance, er procent for byggevirksomheder, men ca. 10 procent højere for industrivirksomheder. Man skulle umiddelbart tro, at lav soliditetsgrad øger sandsynligheden for at gå konkurs, og at byggevirksomheder også derfor bør gå konkurs med større sandsynlighed end industrivirksomheder. 13

14 Endelig er virksomhedernes tilgodehavender hos andre kunder og virksomheder i forhold til den samlede balance ca. 25 procent for byggevirksomheder og svagt stigende over perioden, mens det tilsvarende tal for industrien er 5-10 procent lavere og faldende over perioden. Store tilgodehavender udsætter virksomhederne for at blive trukket med af en konkurs hos en kunde, og de store tilgodehavender hos byggevirksomheder burde derfor trække i retning af flere konkurser i byggevirksomheder. Disse tre forhold burde teoretisk set betyde, at byggevirksomhederne har større sandsynlighed for at gå konkurs end industrivirksomheder. Når det ikke generelt har været tilfældet, kan man konkludere, at byggevirksomhederne er relativt gode til at undgå konkurs. Med samme metoder som i kapitel 2 er det forsøgt at eftervise disse teoretiske sammenhænge rent statistisk, men sammenhængene har ikke kunnet bekræftes, formentlig fordi der er for få observationer (13 år i to brancher) til at opnå gode statistiske resultater. 4. Konklusion Byggevirksomhederne kan tjene penge, og de er gode til at undgå konkurs. I den forstand er byggevirksomheder således økonomisk aktører på linje med virksomheder i andre erhverv. Nogle led i byggeriets værdikæde, fx engrosleddet, har en indtjening, der er højere end i industrien målt pr. beskæftiget. Mange andre analyser peger på, at produktivitetsudviklingen i byggeriet er langsom sammenlignet med industrien. Byggevirksomhederne er altså ikke desto mindre i stand til at klare sig økonomisk, og hvis produktivitetsudviklingen vitterligt er lav i byggeriet, er det således forbrugerne, der bærer omkostningen herved i form af højere priser på byggeri. Byggeriet er som bekendt konjunkturfølsomt, og konjunkturudsving rammer derfor byggeriet hårdt, således som det er set i de seneste år. Denne undersøgelse belyser imidlertid en længere periode og handler derfor om indtjeningen under normale, gennemsnitlige konjunkturforhold. Undersøgelsen bygger som nævnt på meget overordnede tal, og flere forhold kan med fordel undersøges nærmere med udgangspunkt i data for konkrete virksomheder, herunder forholdene for små virksomheder, som der er så mange af i byggeriet. 14

15 5. Bilag I bilaget vises resultatet af estimationerne for de udvidede modeller. Begge modeller viser, at overskuddet er procyklisk, stiger med kapitalintensiteten og er større for små end for store virksomheder. Tabel B1. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, udvidet model for byggerelaterede erhverv. Erhverv Parameterestimat t-værdi p-værdi (overskud kr.) Konstant Byggeerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Udførende byggeerhverv Engroshandel med træ og byggematerialer (**) < Fremstilling af byggematerialer af metal Rådgivende ingeniører og arkitekter Tegl-, cement- og betonindustrien (*) Beskæftigelse, indeks 1995= Kapitalapparat, aktiver pr. årsværk Anm.: Se tabel 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Tabel B2. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, udvidet model for udførende byggeerhverv. Erhverv Parameterestimat t-værdi p-værdi (overskud mio. kr.) Konstant Byggeerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Anden bygge- og anlægsvirksomhed (**) < El-installationsvirksomhed Entreprenørvirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Murervirksomhed (*) Tømrervirksomhed VVS-virksomhed Beskæftigelse, indeks 1995= Kapitalapparat, aktiver pr. årsværk (**) <0.001 Anm.: Se tabel 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. 15

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Indtjening og produktivitet i dansk og internationalt byggeri

Indtjening og produktivitet i dansk og internationalt byggeri Indtjening og produktivitet i dansk og internationalt byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Indtjening og produktivitet i dansk og internationalt byggeri Undertitel: Resume: Produktiviteten

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt

Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Erhvervs- og Byggestyrelsen, december 2009 Kolofon Titel: Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Undertitel: Resume: Renoveringspuljen på 1,5 mia.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere