Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan byggevirksomhederne tjene penge?"

Transkript

1 Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010

2 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden for at gå konkurs for forskellige byggervirksomheder og industrivirksomheder. Målt på disse forhold klarer byggevirksomheder sig overordnet set omtrent som industrivirksomheder. Virksomheder inden for engroshandlen med byggevarer og fremstilling af tegl, cement og beton har et højere overskud pr. beskæftiget end industrivirksomheder og andre byggevirksomheder. Udgiver: Erhvervs- og Byggestyrelsen Ansvarlig institution: Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter: Erhvervs- og Byggestyrelsen Sprog: Dansk Digital ISBN nr: Version: 1.0 Versionsdato: Publiceringsstandard nr.: Dataformater: html, htm, jpg, gif, pdf, css, js Udgiverkategori: Statslig Emneord: Overskud, konkurs, byggeri Copyright: Erhvervs- og Byggestyrelsen 2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Overskud i byggevirksomheder, leverandører til byggevirksomheder og industrien Overskud pr. beskæftiget for de byggerelaterede erhverv Overskud pr. beskæftiget for de udførende byggeerhverv Sandsynlighed for konkurs i byggevirksomheder og i industrien Konkurssandsynlighed Bilag

4 1. Indledning Byggeriet er mere konjunkturfølsomt end de fleste andre erhverv, og derfor er mange byggevirksomheder gået konkurs siden udbruddet af finanskrisen i anden halvdel af 2008, og ligeledes er indtjeningen presset i mange byggevirksomheder. Ekspansiv finanspolitik har ofte elementer, der retter sig specifikt mod byggeriet, og i krisetider optager byggeriets forhold megen plads i den almindelige debat. Men hvordan står det generelt til med byggevirksomhederne? Er indtjeningen generelt mindre end i industrien, og er risikoen for konkurs større, når man ser bort fra konjunkturudsving? Med andre ord, er byggevirksomheder "særlige" virksomheder, hvis økonomiske forhold kræver særlig opmærksomhed? Eller er byggevirksomheder virksomheder, der "blot" producerer nogle bestemte varer og er særligt konjunkturfølsomme? Hvis byggevirksomhederne tjener særligt mange penge, kan det måske give anledning til overvejelser om, hvorvidt konkurrencen i branchen er god nok, og hvis byggevirksomhederne klarer sig særlig dårligt, kan det måske være grund til, at virksomhederne overvejer, hvad industrivirksomheder gør bedre. I papiret er vist, at indtjening og konkursrisiko for byggevirksomheder overordnet set er sammenlignelige med forholdene for industrien, dog med nogen variation mellem forskellige byggeerhverv. Måske kan man endda sige, at byggevirksomhedernes konkursrisiko er relativt lav, når den ses i lyset af store konjunkturudsving i byggeriet, konsolidering og lignende forhold. Papiret belyser forskellige byggeerhverv, nemlig udførende erhverv (fx håndværkere og entreprenører), erhverv, der leverer varer til de udførende erhverv, engroshandel med byggevarer og endelig rådgivende ingeniører og arkitekter. Dermed kan "værdikæden" i byggeriet belyses. Der er ikke noget, der tyder på, at indtjeningen pr. beskæftiget i de leverende erhverv systematisk adskiller sig fra indtjeningen i de udførende byggeerhverv. Dog er overskuddet pr. beskæftiget højere i engroshandel og til dels inden for fremstilling af tegl, cement og beton, end i andre erhverv. Overskuddet pr. beskæftiget sammenlignes for byggevirksomheder med industrivirksomheder i afsnit 2. Først vises det umiddelbart beregnede overskud pr. beskæftiget, og dernæst sammenlignes overskuddet, når der tages højde for forhold, som de enkelte virksomheder kun i begrænset omfang har kontrol over. I afsnit 3 sammenlignes konkurssandsynligheder. Tidligere undersøgelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen har vedrørt den samlede indtjening i byggevirksomheder til både overskud og løn (produktivitetsanalyser). Denne undersøgelse vedrører således et udsnit (nemlig overskuddet) af byggevirksomhedernes økonomiske præstationer, men et udsnit, der er særlig relevant i forhold til, om der er gode incitamenter til at drive byggevirksomheder. Analyserne i papiret er baseret på aggregerede tal for erhverv og ikke på tal for individuelle virksomheder. Der er i hvert fald ét forhold, hvor det vil være relevant at analysere yderligere på data for individuelle virksomheder, nemlig spørgsmålet om, hvordan virksomhedernes størrelse påvirker overskuddet. Sammenlignet med industrien 4

5 er der mange meget små virksomheder i byggeriet, og meget små virksomheder har typisk et stort overskud pr. beskæftiget måske en nødvendighed for at sikre sig mod relativt store udsving i omsætningen. Det har været forsøgt at tage højde for den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse i de forskellige erhverv i dette papir, men det har ikke givet troværdige resultater. Dansk Byggeri har tidligere (fx "Regnskabsanalyse 2007", se vist regnskabsanalyser, der på nogle områder er mere detaljeret end det følgende, fx kan Dansk Byggeri belyse forskelle for virksomheder af forskellig størrelse og i forskellige dele af landet. Særkendet for undersøgelsen nedenfor er sammenligningen med industrien over et længere forløb. 5

6 2. Overskud i byggevirksomheder, leverandører til byggevirksomheder og industrien I kapitlet belyses overskuddet for udførende byggevirksomheder og virksomheder, der leverer varer og ydelser til de udførende byggeerhverv. Overskuddet i byggeerhvervene sammenholdes med industrien som helhed, både før og efter korrektion for forhold, som virksomhederne ikke har stor indflydelse på det vil konkret sige konjunkturer og behovet for kapitaludstyr. 1 Figur 1 viser sammenhængen mellem de forskellige led i byggeriet samt overskud, beskæftigelse og forholdet herimellem for de enkelte led. Pilene indikerer, i hvilken retning salget af ydelser og produkter går imellem de forskellige typer af erhverv i byggeriet. Det fremgår, at der er langt flest beskæftigede i de udførende erhverv og færrest beskæftigede i engroshandlen med byggevarer. Overskuddet pr. beskæftiget er væsentligt større inden for engroshandel end blandt de øvrige byggerelaterede erhverv. De udførende byggevirksomheder og rådgivervirksomhederne har gennemsnitligt set færre ansatte end leverende erhverv og engroshandel. 1 Det er ligeledes forsøgt at tage højde for virksomhedsstørrelse, hvilket dog ikke gav troværdige resultater. 6

7 Figur 1. Sammenhæng mellem de forskellige led i byggeriet. Overskud og beskæftigelse for Rådgivere Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,086 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 6,3 årsværk Leverende erhverv Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,132 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 10,7 årsværk Udførende erhverv Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,099 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 5,2 årsværk Engros Overskud: mio. kr. Beskæftigelse: årsværk Overskud pr. årsværk: 0,171 mio. kr. Gns. virksomhedsstr.: 18,2 årsværk Kilde: Anm.: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egen beregninger. Gruppen rådgivere omfatter arkitekter og ingeniører, der rådgiver i byggeriet. De leverende erhverv er tegl-, cement- og betonindustrien, samt virksomheder, der fremstiller byggematerialer. Engros dækker over engroshandel med træ og byggematerialer. De udførende erhverv er entreprenører, bygningsinstallations- og færdiggørelsesvirksomheder og anden bygge- og anlægsvirksomhed. Tabel 1 viser en detaljeret oversigt over de ovennævnte forhold for de enkelte byggeerhverv. Beskæftigelsesmæssigt er entreprenørvirksomhed den største gruppe med knap årsværk, og tegl-, cement- og betonindustri den mindste med godt årsværk. 7

8 Tabel 1. Oversigt over beskæftigelse, overskud og virksomhedsstørrelse for de forskellige led i byggeriet samt industrien, Erhverv Beskæftigelse (1000 årsværk) Overskud (mio. kr.) Overskud pr. årsværk (1000 kr.) Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (årsværk) Industri ,5 Fremst. af byggematerialer ,9 Tegl-, cement- og beton ,4 Entreprenør ,8 Murer ,9 El-installation ,6 VVS ,6 Tømrer ,7 Maler- og glarmester ,9 Anden ,4 Engroshandel ,2 Rådgivere ,3 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. I de næste afsnit er forskelle og ligheder mellem erhvervene belyst grundigere bl.a. er der set på en årrække i stedet for et enkelt år, og overskudsforholdene er korrigeret for konjunkturer og kapitalbehov. Først beregnes overskuddet uden inddragelse af disse faktorer, og dernæst med Overskud pr. beskæftiget for de byggerelaterede erhverv I tabel 2 og figur 2 sammenlignes overskuddet pr. beskæftiget for byggerelaterede virksomheder med industrien for perioden 1995 til 2007 (se i øvrigt tabelnoten). Virksomhederne i industrien tjente gennemsnitligt kr. pr. beskæftiget i perioden, jf. første række. I de efterfølgende rækker er forskellen på byggeerhvervenes og industriens overskud noteret, og for byggeerhverv, der er markeret med (*) eller (**), er forskellen statistisk signifikant. Således er indtjeningen for engroshandel kr. større end i industrien pr. årsværk (dvs. i alt kr. pr. årsværk). Fremstilling af byggematerialer af metal har lavere overskud pr. årsværk end industrien, mens tegl-, cement- og betonindustrien har et højere overskud. De udførende byggeerhverv og rådgiverne har lavere overskud pr. årsværk end industrien, men forskellen kan skyldes tilfældige udsving i tallene. 8

9 Tabel 2. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, simpel model for byggerelaterede erhverv. Erhverv Overskud t-værdi p-værdi kr. pr. årsværk (parameterestimat) Industri, overskud pr. beskæftiget (sammenligningsgrundlag) (**) <.0001 Byggerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Udførende byggeerhverv Engroshandel med træ og byggematerialer (**) <.0001 Fremstilling af byggematerialer af metal (*) Rådgivende ingeniører og arkitekter Tegl-, cement- og betonindustrien (**) <0.001 Anm.: ** = Signifikant på 1-procentsniveau, * = Signifikant på 5-procentsniveau. Beregningen er foretaget ved en LSDV-estimation af overskud pr. årsværk på branchedummier for gruppen af udførende byggeerhverv, engroshandel med træ og byggematerialer, fremstilling af byggematerialer af metal, rådgivende ingeniører og arkitekter samt fremstilling af tegl-, cementog beton. Industrien anvendes som referencegruppe for branchedummierne. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Overskuddet pr. beskæftiget kan variere fra erhverv til erhverv, fordi nogle erhverv af teknologiske årsager benytter mere kapital (maskiner, bygninger, biler, it-udstyr osv.) end andre erhverv, og dette kapitalapparat skal betales via overskuddet pr. beskæftiget. De byggerelaterede erhverv har en mindre kapitalmængde pr. beskæftiget end industrien, og det burde i sig selv tilsige, at overskuddet pr. beskæftiget var mindre end i industrien. I perioden har konjunkturerne svinget mere i de byggerelaterede erhverv end i industrien, og gennemsnitligt er konjunkturerne blevet bedre for byggeerhvervene. Det burde trække i retning af stigende overskud pr. beskæftiget i de byggerelaterede erhverv. For at korrigere for kapitalbehov og konjunkturer er der udført en beregning svarende til den i tabel 2, blot med inddragelse af kapitalmængden pr. beskæftiget og et indeks for beskæftigelsen i hvert erhverv (et mål for konjunkturer). De beregnede erhvervsforskelle, når der er korrigeret for kapitalbehov og konjunkturer, er vist i de røde søjler i figur 2, så de kan sammenlignes med de beregnede forskelle uden forklarende faktorer. Det ses, at korrektionen for konjunkturer og kapitalintensitet ikke ændrer på, i hvilken retning overskuddet pr. beskæftiget adskiller sig fra industrien. Overskuddet i engroshandel og tegl-, cement- og betonindustri er fortsat signifikant større end i industrien, om end korrektionen for konjunkturer og kapitalintensitet har betydet, at overskudsforspringet er mindsket en del. Det har været forsøgt at inddrage den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse som forklarende variabel, men beregningerne giver ikke-robuste resultater, der afhænger meget af, præcist hvordan de udføres. Det er derfor værd at undersøge dette forhold nærmere på data, hvor oplysninger for hver enkelt virksomhed indgår. Meget foreløbige undersøgelser af denne type peger på, at der er en u-formet sammenhæng mellem (det målte) overskud pr. beskæftiget og virksomhedsstørrelse. (Sammenhængen gælder i øvrigt tilsyneladende også for værditilvækst pr. beskæftiget.) Meget små virksomheder 9

10 har således et stort overskud pr. beskæftiget, og store virksomheder har ligeledes et pænt overskud pr. beskæftiget, mens mellemstore virksomheder har det mindste overskud pr. beskæftiget. Det antyder således, at de mange små virksomheder i byggeriet betyder, at overskuddet pr. beskæftiget generelt bør være højt i byggeriet, men som nævnt skal der ikke i denne undersøgelse drages for håndfaste konklusioner om sammenhængen mellem størrelse og overskud. Det udestår bl.a. at undersøge om dette skyldes målemetoder eller afspejler faktiske produktionsforhold. Figur 2. Overskud i byggevirksomheder, , afvigelse fra industrien i kr. pr. årsværk, simpel model og model med korrektion for konjunktur og kapitalintensitet Udførende byggerhverv Engroshandel Byggematerialer Rådgivere Tegl, cement, beton Anm.: Kilde: Simpel model Model udvidet med forklarende faktorer Stregerne gennem søjlerne udtrykker usikkerheden ved de skønnede overskud. Stregerne angiver 90-procents to-sidede konfidensintervaller, dvs. at hvis stregerne krydser 0-linjen, er forskellen i søjlen ikke signifikant forskellig fra 0. Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Resultatet af den udvidede estimation er vist i bilagets tabel B1. Som forventet er overskuddet pr. årsværk procyklisk og større, desto større kapitalmængde pr. beskæftiget. Overskuddet er målt som resultatet af ordinær drift og er eksklusive finansielle poster. Et højt overskud kan således skyldes, at en branche skal kunne dække rentetab i forbindelse med fx varelagre eller andre omsætningsaktiver. 10

11 Brancherne er desuden sammenlignet gennem egenkapitalens forrentning. Resultaterne er generelt mindre klare end for overskud pr. beskæftiget. I den belyste periode er egenkapitalens forrentning på omtrent samme niveau for udførende byggeerhverv som for engroshandel. Også for disse sammenligninger er der grund til at undersøge, hvilken betydning virksomhedsstørrelse har for resultaterne, men det bør ske på andre data Overskud pr. beskæftiget for de udførende byggeerhverv Ovenfor er de udførende byggevirksomheder belyst under et, og i det følgende belyses de udførende byggeerhverv derfor enkeltvis. Som ovenfor sammenlignes erhvervene først uden forklarende faktorer. Det viser sig, at anden bygge- og anlægsvirksomhed, som det eneste af de udførende erhverv, har et signifikant højere overskud pr. årsværk end industrien, jf. tabel 3 og de blå søjler i figur 3. Modsat har både el-installations-, entreprenør-, maler- og glarmester-, og VVSvirksomhed signifikant lavere overskud pr. årsværk end industrien. Hverken murereller tømrervirksomhed adskiller sig signifikant fra industrien. Tabel 3. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, simpel model for udførende byggeerhverv. Erhverv Overskud t-værdi p-værdi (1.000 kr. pr. årsværk) Industri, overskud pr. beskæftiget (sammenligningsgrundlag) (**) <.0001 Byggeerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Anden (**) El-installation (**) <.0001 Entreprenør (**) Maler- og glarmester (*) Murer Tømrer VVS (**) Anm.: Se tabel 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Herefter korrigeres igen for konjunkturforhold og kapitalmængde pr. beskæftiget. Figur 3 (de røde søjler) viser klart, at de udførende byggeerhvervs overskud pr. beskæftiget fremstår bedre, når der tages højde for, at byggeerhvervene ikke har så stort kapitalapparat, der skal forrentes og afdrages. Anden byggevirksomhed har fortsat signifikant bedre overskud end industrien, men det gælder nu også for murere og til dels for maler- og glarmestervirksomhed og tømrervirksomhed. 11

12 Figur 3. Overskud i udførende byggevirksomheder, , afvigelse fra industrien i 1000 kr. pr. årsværk, simpel model og model med korrektion for konjunktur og kapitalintensitet Anden El-installation Entreprenør Maler- og glarmester Murer Tømrer VVS Simpel model Model udvidet med forklarende faktorer Anm.: Se figur 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Resultatet af den udvidede model er vist i detaljer i bilaget, jf. tabel B2. 3. Sandsynlighed for konkurs i byggevirksomheder og i industrien De seneste års krise og lavkonjunktur har betydet, at mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen er gået konkurs. I tabel 4 ses antallet af konkurser for bygge- og anlægsbranchen i hver måned og totalt i 2007, 2008 og Tabel 4. Antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen for hver måned og i alt i 2007, 2008 og Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel konk2. Fra 2007 til 2009 er antallet af konkurser steget med 141 procent i byggeriet. I samme periode er antallet af konkurser i industrien steget med 111 procent. Nedenfor sammenlignes konkurssandsynlighederne mere grundigt Konkurssandsynlighed Figur 4 viser en ensartet overordnet udvikling i konkurssandsynligheden for industri og bygge- og anlægsvirksomhed, målt som antal konkurser i forhold til antal 12

13 virksomheder. Niveaumæssigt ligger de to serier også relativt tæt, svingende omkring at omtrent 1 procent af alle virksomheder går konkurs hver måned i hele perioden. Dog ligger konkurssandsynligheden i industrien højere end for bygge- og anlægsvirksomhed i hele perioden med undtagelse af Det tyder altså ikke på, at bygge- og anlægsvirksomheder generelt har en større sandsynlighed for at gå konkurs end industrivirksomheder. Figur 4. Konkurssandsynlighed målt som antal konkurser i forhold til antal virksomheder for bygge- og anlægsvirksomhed og industri, ,8 1,6 Industri Bygge og anlæg 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Anm.: Kilde: Der er databrud i 1999 for antal virksomheder. Der er anvendt kædede data. Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel gf1, Statistisk tiårsoversigt 08, egne beregninger. Det kan tænkes, at byggevirksomheder og industrivirksomheder er underlagt andre ydre forhold, der påvirker sandsynligheden for at gå konkurs. Fra 1995 til 2007 er antallet af nye virksomheder i bygge og anlæg steget fra til , mens antallet i industrien er faldet fra til , dvs., at mange flere i byggeriet har startet nye virksomheder. Da nye virksomheder generelt har større sandsynlighed for at gå konkurs, skulle dette isoleret set have betydet, at konkurssandsynligheden burde være større end i industrien. Soliditeten, dvs. egenkapital i forhold til den samlede balance, er procent for byggevirksomheder, men ca. 10 procent højere for industrivirksomheder. Man skulle umiddelbart tro, at lav soliditetsgrad øger sandsynligheden for at gå konkurs, og at byggevirksomheder også derfor bør gå konkurs med større sandsynlighed end industrivirksomheder. 13

14 Endelig er virksomhedernes tilgodehavender hos andre kunder og virksomheder i forhold til den samlede balance ca. 25 procent for byggevirksomheder og svagt stigende over perioden, mens det tilsvarende tal for industrien er 5-10 procent lavere og faldende over perioden. Store tilgodehavender udsætter virksomhederne for at blive trukket med af en konkurs hos en kunde, og de store tilgodehavender hos byggevirksomheder burde derfor trække i retning af flere konkurser i byggevirksomheder. Disse tre forhold burde teoretisk set betyde, at byggevirksomhederne har større sandsynlighed for at gå konkurs end industrivirksomheder. Når det ikke generelt har været tilfældet, kan man konkludere, at byggevirksomhederne er relativt gode til at undgå konkurs. Med samme metoder som i kapitel 2 er det forsøgt at eftervise disse teoretiske sammenhænge rent statistisk, men sammenhængene har ikke kunnet bekræftes, formentlig fordi der er for få observationer (13 år i to brancher) til at opnå gode statistiske resultater. 4. Konklusion Byggevirksomhederne kan tjene penge, og de er gode til at undgå konkurs. I den forstand er byggevirksomheder således økonomisk aktører på linje med virksomheder i andre erhverv. Nogle led i byggeriets værdikæde, fx engrosleddet, har en indtjening, der er højere end i industrien målt pr. beskæftiget. Mange andre analyser peger på, at produktivitetsudviklingen i byggeriet er langsom sammenlignet med industrien. Byggevirksomhederne er altså ikke desto mindre i stand til at klare sig økonomisk, og hvis produktivitetsudviklingen vitterligt er lav i byggeriet, er det således forbrugerne, der bærer omkostningen herved i form af højere priser på byggeri. Byggeriet er som bekendt konjunkturfølsomt, og konjunkturudsving rammer derfor byggeriet hårdt, således som det er set i de seneste år. Denne undersøgelse belyser imidlertid en længere periode og handler derfor om indtjeningen under normale, gennemsnitlige konjunkturforhold. Undersøgelsen bygger som nævnt på meget overordnede tal, og flere forhold kan med fordel undersøges nærmere med udgangspunkt i data for konkrete virksomheder, herunder forholdene for små virksomheder, som der er så mange af i byggeriet. 14

15 5. Bilag I bilaget vises resultatet af estimationerne for de udvidede modeller. Begge modeller viser, at overskuddet er procyklisk, stiger med kapitalintensiteten og er større for små end for store virksomheder. Tabel B1. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, udvidet model for byggerelaterede erhverv. Erhverv Parameterestimat t-værdi p-værdi (overskud kr.) Konstant Byggeerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Udførende byggeerhverv Engroshandel med træ og byggematerialer (**) < Fremstilling af byggematerialer af metal Rådgivende ingeniører og arkitekter Tegl-, cement- og betonindustrien (*) Beskæftigelse, indeks 1995= Kapitalapparat, aktiver pr. årsværk Anm.: Se tabel 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. Tabel B2. Overskud i bygge- og industrivirksomheder, , kr. pr. årsværk, udvidet model for udførende byggeerhverv. Erhverv Parameterestimat t-værdi p-værdi (overskud mio. kr.) Konstant Byggeerhverv, afvigelse fra industriens overskud pr. beskæftiget Anden bygge- og anlægsvirksomhed (**) < El-installationsvirksomhed Entreprenørvirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Murervirksomhed (*) Tømrervirksomhed VVS-virksomhed Beskæftigelse, indeks 1995= Kapitalapparat, aktiver pr. årsværk (**) <0.001 Anm.: Se tabel 2. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel regn1x, egne beregninger. 15

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Input-output analyser for byggeriet

Input-output analyser for byggeriet Input-output analyser for byggeriet Erhvervs- og Byggestyrelsen 2008 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Resumé...4 Kapitel 1 - Byggeriet i det økonomiske kredsløb...5 Kapitel 2 - Hvem bygger?...8 Kapitel

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Marts 2014 Analyse af Fremstillingsbranchen

Marts 2014 Analyse af Fremstillingsbranchen Marts 2014 Analyse af Fremstillingsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Marts 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume I februar 2012 er andelen af C-ratede virksomheder 17,6 %, hvilket er tilnærmelsesvis samme niveau som i februar 2011, hvor

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere