Årsrapport Svane Entreprise ApS. Måde Kirkevej Esbjerg Ø CVR-nr Dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Svane Entreprise ApS. Måde Kirkevej Esbjerg Ø CVR-nr Dirigent"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Frodesgade 125 Postboks Esbjerg Telefon Telefax Svane Entreprise ApS Måde Kirkevej Esbjerg Ø CVR-nr Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent Navn: Niels Svane Møller Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Svane Entreprise ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 15 agrejsler/ :27/w.5.0.0/mstc_e Selskaber/E Status II: 0

3 Vir ksomhedsoplysninger Svane Entreprise ApS 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Svane Entreprise ApS Måde Kirkevej Esbjerg Ø CVR-nr.: Hjemsted: Esbjerg Regnskabsår: Telefon: Telefax: Direktion Niels Svane Møller Arne Ølholm Jørgensen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg

4 Ledelsespåtegning Svane Entreprise ApS 2 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Svane Entreprise ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Esbjerg, den Direktion Niels Svane Møller Arne Ølholm Jørgensen

5 Svane Entreprise ApS 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Svane Entreprise ApS Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Svane Entreprise ApS for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i note 1, hvoraf det fremgår, at selskabet har tabt hele sin egenkapital. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at de nuværende kreditfaciliteter fortsat stilles til rådighed. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at de nuværende kreditfaciliteter fortsat stilles til rådighed og har derfor aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf.

6 Svane Entreprise ApS 4 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Esbjerg, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Jesper Smedegaard statsautoriseret revisor

7 Svane Entreprise ApS 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består af nedgravning af kabler mv. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser et underskud på t. mod et underskud sidste år på t. Ledelsen anser årets resultat for meget utilfredsstillende. Årets resultat er væsentlig påvirket af underskud fra nystiftet tysk datterselskab. Det tyske datterselskab har i etableringsfasen afholdt mange etableringsomkostninger. Der er i regnskabsåret iværksat en lang række styringstiltag, og driften i 2016 forventes at blive overskudsgivende. Selskabets likvide situation er, som følge af det realiserede underskud og øget pengebinding i igangværende arbejder og debitorer, i perioder i det tyske selskab stram. Ejerselskaberne har gennem regnskabsåret stillet yderligere likviditet til rådighed. Selskabet har vurderet det kommende års aktiviteter og har på grundlag heraf opnået kredittilsagn fra selskabets pengeinstitut. Selskabets ledelse vurderer, at den nuværende driftskredit er tilstrækkeligt til at gennemføre det kommende års drift og har derfor aflagt regnskabet med en forventning om at kunne fortsætte driften frem til 31. december Der henvises i øvrigt til note 1. Forventet udvikling Selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens 119. Selskabet forventer egenkapitalen retableret via de kommende års indtjeninger. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

8 Svane Entreprise ApS 6 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspra ksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncernregnskab Med henvisning til årsregnskabslovens 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste eller -tab Bruttofortjeneste omfatter årets nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, salgs- og administrationsomkostninger, herunder annoncer og reklamer, kontorholdsomkostninger samt lokaleomkostninger mv. Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

9 Svane Entreprise ApS 7 Anvendt regnskabspraksis Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere. Af- og nedskrivninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets afskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af modtagne renteindtægter, herunder godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

10 Svane Entreprise ApS 8 Anvendt regnskabspraksis Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

11 Svane Entreprise ApS 9 Anvendt regnskabspraksis Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgrade beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

12 Svane Entreprise ApS 10 Anvendt regnskabspraksis Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser mv. Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler inden for garantiperioden. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende arbejde. Finansielle leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

13 Resultatopgørelse for 2015 Svane Entreprise ApS 11 Resultatopgørelse for 2015 Note Bruttofortjeneste Personaleomkostninger 2 ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 3 ( ) ( ) Driftsresultat ( ) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ( ) 0 Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ( ) ( ) Resultat af ordinære aktiviteter før skat ( ) ( ) Skat af ordinært resultat Årets resultat ( ) ( ) Forslag til resultatdisponering Overført resultat ( ) ( ) ( ) ( )

14 Balance pr Svane Entreprise ApS 12 Balance pr Note Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Udskudt skat Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 Svane Entreprise ApS 13 Balance pr Note Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud ( ) Egenkapital ( ) Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Going concern 1 Eventualforpligtelser 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10

16 Egenkapitalopgørelse for 2015 Svane Entreprise ApS 14 Egenkapitalopgørelse for 2015 Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud I alt Egenkapital primo Årets resultat 0 ( ) ( ) Egenkapital ultimo ( ) ( )

17 Noter Svane Entreprise ApS 15 Noter 1. Going concern Selskabet har tabt hele egenkapitalen. Egenkapitalen pr er negativ med t. For regnskabsåret 2016 forventes et positivt resultat og dermed også forbedret likviditet. Selskabet forventer at egenkapitalen er reetableret inden for et par år. Selskabets likvide situation er, som følge af det realiserede underskud og den negative egenkapital, i perioder stram. Kapitalberedskabet for det kommende års aktiviteter er vurderet, og selskabets bankforbindelse har bekræftet, at den nuværende driftskredit vil fortsætte på uændrede vilkår frem til , således at det nødvendige likvide beredskab er til stede for gennemførelsen af det kommende års drift. 2. Personaleomkostninger Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (69.000) (30.236) Skat af ordinært resultat Ændring af udskudt skat (28.694) ( ) Effekt af ændrede skattesatser (26.864) ( )

18 Svane Entreprise ApS 16 Noter Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5. Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Tilgange Afgange ( ) Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo ( ) Årets afskrivninger ( ) Tilbageførsel ved afgange Af- og nedskrivninger ultimo ( ) Regnskabsmæssig værdi ultimo Ikke ejede aktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender 6. Finansielle anlægsaktiver Kostpris primo Afgange 0 (300) Kostpris ultimo Andel af årets resultat ( ) 0 Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender Opskrivninger ultimo ( ) 0 Regnskabsmæssig værdi ultimo

19 Svane Entreprise ApS 17 Noter Ejerandel % Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: Svane Entreprise GmbH 100,0 7. Virksomhedskapital Anpartskapitalen består af anparter i multipla a 250 Anparterne er ikke opdelt i klasser. Forfald inden for 12 måneder 2015 Forfald inden for 12 måneder 2014 Forfald efter 12 måneder Langfristede gældsforpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Eventualforpligtelser Der er stillet betalingsgaranti for i alt , arbejdsgaranti for i alt og warranty guarantee for i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for bankgæld er deponeret virksomhedspant nom med pant i driftsmateriel, inventar, varelager samt simple fordringer fra salg af varer og tjenesteydelser. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte aktiver udgør t.