Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012"

Transkript

1 Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on 7 / Philip Søren Thorsen Dirigent Chairman

2 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report 1 2 Ledelsesberetning Management s Review Selskabsoplysninger Company Information Beretning Review 5 6 Årsregnskab Financial Statements Resultatopgørelse 1. januar december Income Statement 1 January - 31 December Balance 31. december Balance Sheet 31 December Egenkapitalopgørelse Statement of Changes in Equity Pengestrømsopgørelse 1. januar december Cash Flow Statement 1 January - 31 December Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Regnskabspraksis Accounting Policies

3 Ledelsespåtegning Management s Statement Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Weglokoks Scandinavia A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The ExecutiveBoard and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of Weglokoks Scandinavia A/S for the financial year 1 January - 31 December The Annual Report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 31 December 2012 of the Company and of the results of the Company operations and cash flows for In our opinion, Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the Review. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. København, den 4. marts 2013 København, 4 March 2013 Direktion Executive Board Marek Janusz Koziarz Bestyrelse Board of Directors Wojciech Stepien formand Chairman Marek Janusz Koziarz Philip Søren Thorsen 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report Til kapitalejeren i Weglokoks Scandinavia A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Weglokoks Scandinavia A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. To the Shareholder of Weglokoks Scandinavia A/S Report on the Financial Statements We have audited the Financial Statements of Weglokoks Scandinavia A/S for the financial year 1 January - 31 December 2012, which comprise income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Management s Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company s preparation of Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Opinion In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2012 and of the results of the Company operations and cash flows for the financial year 1 January - 31 December 2012 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Statement on Management s Review We have read Management s Review in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is in accordance with the Financial Statements. 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report Hellerup, den 4. marts 2013 Hellerup, 4 March 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kent Hedegaard statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Jens Olsson statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 4

7 Selskabsoplysninger Company Information Selskabet Weglokoks Scandinavia A/S The Company Strandagervej Hellerup Telefon: Telephone: Telefax: Facsimile: Hjemmeside: Website: CVR-nr.: CVR No: Regnskabsperiode: 1. januar december Financial period: 1 January - 31 December Regnskabsår: 19. regnskabsår Financial year: 19th financial year Hjemstedskommune: København Municipality of reg. office: Bestyrelse Board of Directors Wojciech Stepien, formand (Chairman) Marek Janusz Koziarz Philip Søren Thorsen Direktion Executive Board Marek Janusz Koziarz Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Pengeinstitut Danske Bank Bankers Holmens Kanal 2-12 DK København K 5

8 Beretning Review Årsrapporten for Weglokoks Scandinavia A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. The Annual Report of Weglokoks Scandinavia A/S for 2012 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. The Annual Report has been prepared under the same accounting policies as last year. Hovedaktivitet Weglokoks Scandinavia A/S s hovedformål er at formidle polske kulleverancer til de oversøiske markeder, på grundlag af agentaftale, både som forhandler og som agent for Weglokoks S.A., Polen Main activity Weglokoks Scandinavia A/S s main object is to deal with Polish coal deliveries to overseas markets, as per agency agreement, both as the agent for Weglokoks S.A. Poland and trader. Udvikling i året Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et overskud på , og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på Development in the year The income statement of the Company for for 2012 shows a profit of 1,437,806, and at 31 December 2012 the balance sheet of the Company shows equity of 13,760,730. Regnskabsårets resultat betegnes som tilfredsstillende. The result for the year is considered satisfactory. Strategi og målsætninger Målsætninger og forventninger for det kommende år Selskabets ledelse forventer et resultat for 2013 på niveau med Strategy and objectives Targets and expectations for the year ahead The management of the Company plan to achieve in 2013 similar results as in Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Subsequent events No events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date. 6

9 Resultatopgørelse 1. januar december Income Statement 1 January - 31 December Note Bruttofortjeneste Gross profit/loss Personaleomkostninger Staff expenses Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation and impairment of intangible assets and property, plant and equipment Resultat før finansielle poster Profit/loss before financial income and expenses Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Resultat før skat Profit/loss before tax Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Årets resultat Net profit/loss for the year Resultatdisponering Distribution of profit Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 Proposed dividend for the year Overført resultat Retained earnings

10 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Aktiver Assets Note Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Anlægsaktiver Fixed assets Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Andre tilgodehavender Other receivables Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver Currents assets Aktiver Assets 8

11 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Passiver Liabilities and equity Note Selskabskapital Share capital Overført resultat Retained earnings Egenkapital Equity Hensættelse til udskudt skat Provision for deferred tax Hensatte forpligtelser Provisions Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises Selskabsskat Corporation tax Anden gæld Other payables Kortfristede gældsforpligtelser Short-term debt Gældsforpligtelser Debt Passiver Liabilities and equity Nærtstående parter og ejerforhold 8 Related parties and ownership 9

12 Egenkapitalopgørelse Statement of Changes in Equity Selskabskapital Overført resultat I alt Share capital Retained earnings Total Egenkapital 1. januar Equity at 1 January Årets resultat Net profit/loss for the year Egenkapital 31. december Equity at 31 December 10

13 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Cash Flow Statement 1 January - 31 December Note Årets resultat Net profit/loss for the year Reguleringer Adjustments Ændring i driftskapital Change in working capital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Cash flows from operating activities before financial income and expenses Renteindbetalinger og lignende Financial income Renteudbetalinger og lignende Financial expenses Pengestrømme fra ordinær drift Cash flows from ordinary activities Betalt selskabsskat Corporation tax paid Pengestrømme fra driftsaktivitet Cash flows from operating activities Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder Repayment of payables to group enterprises Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Cash flows from financing activities Ændring i likvider Change in cash and cash equivalents Likvider 1. januar Cash and cash equivalents at 1 January Likvider 31. december Cash and cash equivalents at 31 December Likvider specificeres således: Cash and cash equivalents are specified as follows: Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Likvider 31. december Cash and cash equivalents at 31 December 11

14 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 1 Personaleomkostninger Staff expenses Lønninger Wages and salaries Pensioner Pensions Andre personaleomkostninger Other staff expenses Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 2 2 Average number of employees Med henvisning til årsregnskabslovens 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst. Remuneration to the Executive Board has not been disclosed in accordance with section 98 B(3) of the Danish Financial Statements Act. 2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation and impairment of intangible assets and property, plant and equipment Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Finansielle indtægter Financial income Andre finansielle indtægter Other financial income Valutakursreguleringer Exchange adjustments

15 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 4 Finansielle omkostninger Financial expenses Andre finansielle omkostninger 0 11 Other financial expenses Valutakurstab Exchange loss Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Årets aktuelle skat Current tax for the year Årets udskudte skat Deferred tax for the year Regulering af skat vedrørende tidligere år Adjustment of tax concerning previous years Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Kostpris 1. januar Cost at 1 January Kostpris 31. december Cost at 31 December 13

16 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 6 Materielle anlægsaktiver (fortsat) Property, plant and equipment (continued) Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Ned- og afskrivninger 1. januar Impairment losses and depreciation at 1 January Årets afskrivninger Depreciation for the year Ned- og afskrivninger 31. december Impairment losses and depreciation at 31 December Regnskabsmæssig værdi 31. december Carrying amount at 31 December Værdien af danske grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. oktober 2011 udgør According to the official property assessment at 1 October 2011, the value of the Danish land and buildings amounts to 4,900, Egenkapital Equity Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. The share capital consists of 500 shares of a nominal value of 1,000. No shares carry any special rights. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år. There have been no changes in the share capital during the last 5 years. 14

17 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 8 Nærtstående parter og ejerforhold Related parties and ownership Grundlag Basis Bestemmende indflydelse Controlling interest Weglokoks S.A., ul. Mickiewicza 29, Katowice, Polen Aktionær Shareholder Øvrige nærtstående parter Other related parties Wojciech Stepien Marek Janusz Koziarz Philip Søren Thorsen Bestyrelsesformand Chairman of the Board of Directors Bestyrelsesmedlem og Direktion Board of Directors and Executive Board Bestyrelsesmedlem Board of Directors Ejerforhold Ownership Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: The following shareholders are recorded in the Company's register of shareholders as holding at least 5% of the votes or at least 5% of the share capital: Weglokoks S.A., ul. Mickiewicza 29, Katowice, Polen 15

18 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 9 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Cash flow statement - adjustments Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Depreciation, amortisation and impairment losses, including losses and gains on sales Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Cash flow statement - change in working capital Ændring i tilgodehavender Change in receivables Ændring i leverandører m.v Change in trade payables, etc

19 Regnskabspraksis Accounting Policies Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Weglokoks Scandinavia A/S for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Basis of Preparation The Annual Report of Weglokoks Scandinavia A/S for 2012 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. The accounting policies applied remain unchanged from last year. Årsregnskab for 2012 er aflagt i. The Annual Report for 2012 is presented in. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Recognition and measurement The Financial Statements have been prepared under the historical cost method. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Revenues are recognised in the income statement as earned. Furthermore, value adjustments of financial assets and liabilities measured at fair value or amortised cost are recognised. Moreover, all expenses incurred to achieve the earnings for the year are recognised in the income statement, including depreciation, amortisation, impairment losses and provisions as well as reversals due to changed accounting estimates of amounts that have previously been recognised in the income statement. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits attributable to the asset will flow to the Company, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liability can be measured reliably. 17

20 Regnskabspraksis Accounting Policies Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Assets and liabilities are initially measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described for each item below. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Recognition and measurement take into account predictable losses and risks occurring before the presentation of the Annual Report which confirm or invalidate affairs and conditions existing at the balance sheet date. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Danish kroner is used as the measurement currency. All other currencies are regarded as foreign currencies. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Translation policies Transactions in foreign currencies are translated at the exchange rates at the dates of transaction. Gains and losses arising due to differences between the transaction date rates and the rates at the dates of payment are recognised in financial income and expenses in the income statement. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Receivables, payables and other monetary items in foreign currencies that have not been settled at the balance sheet date are translated at the exchange rates at the balance sheet date. Any differences between the exchange rates at the balance sheet date and the transaction date rates are recognised in financial income and expenses in the income statement. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste Med henvisning til årsregnskabslovens 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten. Income Statement Gross profit/loss With reference to section 32 of the Danish Financial Statements Act, revenue has not been disclosed in the Annual Report. 18

21 Regnskabspraksis Accounting Policies Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af kul indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Revenue Revenue from the sale of coal is recognised in the income statement when delivery and transfer of risk has been made before year end. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Revenue is recognised exclusive of VAT and net of discounts relating to sales. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Expenses for raw materials and consumables Expenses for raw materials and consumables comprise the raw materials and consumables consumed to achieve revenue for the year. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution, reklame, administration, tab på debitorer samt kontorhold mv.. Other external expenses Other external expenses comprise expenses for premises, sales and distribution, advertising, administration, bad debts as well as office expenses, etc. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Staff expenses Staff expenses comprise wages and salaries as well as payroll expenses. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Amortisation, depreciation and impairment losses Amortisation, depreciation and impairment losses comprise amortisation, depreciation and impairment of property, plant and equipment. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Financial income and expenses Financial income and expenses are recognised in the income statement at the amounts relating to the financial year. 19

22 Regnskabspraksis Accounting Policies Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Tax on profit/loss for the year Tax for the year consists of current tax for the year and deferred tax for the year. The tax attributable to the profit for the year is recognised in the income statement, whereas the tax attributable to equity transactions is recognised directly in equity. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Balance Sheet Property, plant and equipment Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and less any accumulated impairment losses. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Cost comprises the cost of acquisition and expenses directly related to the acquisition up until the time when the asset is ready for use. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Depreciation based on cost reduced by any residual value is calculated on a straight-line basis over the expected useful lives of the assets, which are: Kontorbygninger 20 år Office buildings 20 years Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Bil 3-10 år 4-5 år Other fixtures and fittings, tools and equipment 3-10 years Automobiles 4-5 years Aktiver med en kostpris på under omkostningsføres i anskaffelsesåret. Assets costing less than 12,300 are expensed in the year of acquisition. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Impairment of fixed assets The carrying amounts of property, plant and equipment are reviewed on an annual basis to determine whether there is any indication of impairment other than that expressed by amortisation and depreciation. 20

23 Regnskabspraksis Accounting Policies Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. If so, the asset is written down to its lower recoverable amount. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOmetoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Inventories Inventories are measured at the lower of cost under the FIFO method and net realisable value. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Receivables Receivables are measured in the balance sheet at the lower of amortised cost and net realisable value, which corresponds to nominal value less provisions for bad debts. Provisions for bad debts are determined on the basis of an individual assessment of each receivable. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende det efterfølgende regnskabsår. Prepayments Prepayments comprise prepaid expenses concerning subsequent financial years. Egenkapital Udbytte Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Equity Dividend Dividend distribution proposed by Management for the year is disclosed as a separate equity item. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Deferred tax assets and liabilities Deferred income tax is measured using the balance sheet liability method in respect of temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes on the basis of the intended use of the asset and settlement of the liability, respectively. 21

24 Regnskabspraksis Accounting Policies Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Deferred tax assets are measured at the value at which the asset is expected to be realised, either by elimination in tax on future earnings or by setoff against deferred tax liabilities within the same legal tax entity. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. Deferred tax is measured on the basis of the tax rules and tax rates that will be effective under the legislation at the balance sheet date when the deferred tax is expected to crystallise as current tax. Any changes in deferred tax due to changes to tax rates are recognised in the income statement. Finansielle gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Financial debts Other debts are measured at amortised cost, substantially corresponding to nominal value. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Deferred income Deferred income comprises payments received in respect of income in subsequent years. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Cash Flow Statement The cash flow statement shows the Company s cash flows for the year broken down by operating, investing and financing activities, changes for the year in cash and cash equivalents as well as the Company s cash and cash equivalents at the beginning and end of the year. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Cash flows from operating activities Cash flows from operating activities are calculated as the net profit/loss for the year adjusted for changes in working capital and noncash operating items such as depreciation, amortisation and impairment losses, and provisions. Working capital comprises current assets less short-term debt excluding items included in cash and cash equivalents. 22

25 Regnskabspraksis Accounting Policies Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Cash flows from investing activities Cash flows from investing activities comprise cash flows from acquisitions and disposals of property, plant and equipment as well as fixed asset investments. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. Cash flows from financing activities Cash flows from financing activities comprise cash flows from the raising and repayment of long-term debt as well as payments to and from shareholders. Likvider Likvide midler består af regnskabsposten likvide beholdninger. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents comprise Cash at bank and in hand. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. The cash flow statement cannot be immediately derived from the published financial records. 23