AMS og afgræsning Erfaringer og anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMS og afgræsning Erfaringer og anbefalinger"

Transkript

1 Økologi AMS og afgræsning Erfaringer og anbefalinger

2 AMS og afgræsning i økologiske besætninger Erfaringer og anbefalinger Forfattere Kirstine Flintholm Jørgensen, Landscentret Økologi og Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Redaktør Kirsten Foss Marstal, Dansk Kvæg Layout Inger Camilla Fabricius, Dansk Kvæg Grafik Chr. E. Christensen, Dansk Kvæg Fotos Kirstine Lauridsen, Camilla Mejlhede Kramer, Torben Worsøe Udgivet af Landscentret Dansk Kvæg Tryk GP-Tryk A/S, Grenaa Oplag stk. Januar 2009 ISBN

3 AMS og afgræsning Erfaringer og anbefalinger Dansk Kvæg har tidligere udgivet otte hæfter i serien om drøvtyggere og økologi Yversundhed Paracitter indvoldsorm og coccidier hos kvæg på græs Veterinær homøopati Små kalve på græs Økologiske får og geder Mælkeproduktion Økologi får og geder Fællesopstaldning af kalve God afgræsning

4 Forord Antallet af besætninger, der anvender automatiske malkesystemer (AMS), er i de seneste år st e get markant. I 2008 har ikke færre end 609 besætninger AMS, hvoraf de 73 er økologer. Det svarer til, at 12 pct. af alle kvægbesætninger i landet har AMS. Økologerne har taget AMS til sig i lige så høj grad som de konventionelle landmænd. Men til forskel for de konventionelle mælkeproducenter, skal økologerne have køerne på græs. Formålet med dette hæfte er at give økologiske mælkeproducenter med AMS ideer til at optimere planlægningen og styringen af kotrafik til og fra AMS i forbindelse med afgræsning i sommerperioden. I løbet af 2007 har der været workshops og åbent hus-arrangementer med fokus på AMS og afgræsning. Derudover har seks økologiske mælkeproducenter deltaget i en staldskole, hvor der netop er lagt vægt på, hvordan AMS og afgræsning kan forbedres i den enkelte besætning. Erfaringerne fra disse aktiviteter er samlet i denne pjece. Projektet har været finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og er udført i et samarbejde mellem Landscentret, Økologi, Dansk Kvæg og Økologisk Landsforening. Der skal hermed rettes en stor tak til de landmænd, der deltog i workshop og staldskole, for positiv medvirken til at søge gode løsninger for at forbedre afgræsning sammen med AMS. Kirstine Flintholm Jørgensen Skejby, juli 2008

5 Indhold Forord...2 Indhold...3 Regler...4 Alle køer på græs i seks timer...4 Skærpede krav...4 Græsningsperioden...4 Udfordringer...5 > 1. Koens besøg i robotten...5 > 2. Græsmarken...5 > 3. Arrondering og kotrafik...5 Staldskolen Koens besøg i robotten...8 Fluer ved robotten...8 Opsyn og hentning af køer...8 Foderblanding i robotten...9 Fordøjeligheden af grundrationen på foderbordet...9 Vand i marken Græsmarken...11 Afgræsningsstrategi...11 Græsmarkens styring og pasning...12 Eksempel på enkel græsmarksplanlægning Arrondering og kotrafik...14 Arrondering og markernes afstand fra stalden...14 Malkerobottens placering i stalden...14 Kotrafikken i stalden og til og fra marken...15 Seks timers afgræsning for alle dyr...16 Styring af afgræsning...16 Drivvejen...18 Regelmæssig klovbeskæring...18 Anbefalinger...19 Kilder og yderligere information...20 Regler

6 Regler afgræsning i økologisk produktion I den økologiske produktion skal dyrene på græs i sommerhalvåret. Kravet om at køerne skal på græs, giver nogle ekstra udfordringer i økologiske AMS-besætninger. Udfordringen er at få både malkning og afgræsning til at fungere sammen samtidig med at de økologiske regler om afgræsning overholdes. En spørgeskemaundersøgelse udført af Dansk Kvæg i 2005 viser, at økologer med AMS generelt oplever en større arbejdsbyrde om sommeren, end økologer med traditionelt malkesystem. I et AMS-system skal koen frivilligt søge hen til malkeenheden og helst malkes 2-3 gange i døgnet. Køer er flokdyr og derfor mindre tilbøjelige til frivilligt at forlade flokken og gå fra græsmarken til malkeenheden alene. Det betyder, at malkefrekvensen ofte falder om sommeren, når køerne kommer på græs. Skærpede krav Reglerne vedrørende græsningsarealet er blevet skærpet sådan, at der normalt mindst skal være 0,1-0,2 ha pr. ko. Reglen skal betragtes som et vejledende krav, idet afgræsningsarealet skal tilpasses forholdene i græsmarken. I tilfælde hvor græsudbud og kvalitet ikke er tilstrækkelig godt, skal arealet udvides, så køerne har et reelt græsoptag. Græsningsperioden Malkekøerne skal på græs fra 15. april til 1. november. Det er dog vigtig at understrege, at dette kun gælder, hvis vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Køerne kan derfor lukkes ud og ind på andre tidspunkter, hvis landmanden vurderer, at køernes velfærd og trivsel ikke vil blive tilgodeset. Alle køer på græs i seks timer I økologiske malkekvægsbesætninger skal køerne minimum være på græs i seks af døgnets lyse timer. Denne regel gælder for hver enkelt ko, og skal altså ikke forstås som et gennemsnit af køerne. Den periode, som køerne er på græs i, behøver ikke nødvendigvis være én sammenhængende periode, men kan deles op i flere perioder. Det betyder, at man fx på varme sommerdage, kan hente køerne ind på stald i den varmeste tid på dagen. Midt på sommeren kan køerne også lukkes ud enten tidligt om morgenen eller senere på eftermiddagen og stadig overholde kravet om de seks lyse timer. Malkekøerne skal på græs fra 15. april til 1. november. Det er dog vigtig at understrege, at dette kun gælder, hvis vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. 4

7 >> Der Regler for afgræsning i økologiske besætninger Køerne skal have adgang til afgræsning fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det Alle køerne skal være på afgræsningsarealet mindst seks lyse timer dagligt Ved afgræsning forstås, at køerne har et reelt optag af frisk afbidt græs Afgræsningen skal fremgå af foderplanen Arealerne skal være så store, at de ikke trædes op eller overgræsses Afgræsningsarealet vil normalt være stort nok, hvis der er mindst 0,1 til 0,2 ha pr. ko, afhængigt af græssets vækst og kvalitet Dyrene skal have uhindret adgang til drikkevand. Regler for afgræsning i økologiske malkekvægsbesætninger er beskrevet i Plantedirektoratets Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (november, 2008). Udfordringer AMS og afgræsning er flere faktorer, der skal gå op i en højere enhed for at få afgræsning til at fungere i samspil med AMS. For eksempel vil det være ekstra tidskrævende for landmanden at skulle hente køer i marken. Robotten ønskes brugt jævnt hen over døgnets 24 timer for at undgå kødannelser. Men et jævnt flow til robotten er vanskeligere at opnå om sommeren og afhænger bla. af hvor meget tid, der bruges på at hente køer. Økologireglerne om afgræsning medfører ekstra krav til management af græsmarken og græsarealernes beliggenhed i forhold til stalden. Udfordringerne og kravene til styring af kotrafik og afgræsning samt krav til arrondering stiger derfor i takt med besætningens størrelse. I de næste afsnit beskrives udfordringerne og de erfaringer, der er gjort for at imødekomme dem. Erfaringerne stammer fra en staldskole, et åbent hus-arrangement og to workshops, som forløb i 2007 og som havde netop ét fokusområde: Optimering af afgræsning i økologiske malkekvægsbedrifter med AMS. Erfaringerne er desuden understøttet af den viden, der i forvejen findes inden for området. Til slut opsummeres nogle anbefalinger vedrørende brug af AMS sammen med en god afgræsning i økologiske malkekvægsbedrifter. Under forløbet blev følgende fokusområder taget op: > 1. Koens besøg i robotten Antal malkninger pr. ko om sommeren Fluer ved robotten Opsyn og hentning af køer til malkning Kraftfoderblandingen i robotten Fordøjelighed af grundration på foderbordet Vand. > 2. Græsmarken Afgræsningsstrategi Græsmarken styring og pasning. > 3. Arrondering og kotrafik Arrondering og markens afstand fra stalden Malkerobottens placering i stalden Kotrafikken i stalden og til og fra marken Alle dyr på græs i mindst seks timer Drivvejen Klovbeskæring. 5

8 Staldskolen >> Hvordan forløber en staldskole? Staldskolen fungerer på følgende måde: En gruppe landmænd beslutter sig for at diskutere et bestemt fokusområde. De mødes efter tur hos hver enkelt deltager, hvor dagsordenen er bestemt ud fra den enkelte bedrifts forhold. Landmanden, der besøges, opstiller ved hjælp af en facilitator (tovholder), to problemfelter, som landmanden ønsker debatteret ud fra hans forudsætninger. Et eksempel kunne være: Hvordan får vi græsmarken til at være lækker for køerne hele sommeren, så de gerne vil ud, og så vi samtidig får benyttet AMS en så meget som muligt og undgår dovne køer? Problemstillingerne vendes i gruppen, der kommer med faglige indspil og løsningsforslag. Landmanden vælger to områder, han vil arbejde videre med og afprøve i sin besætning. Målsætningerne, løsningsforslag, og de tiltag landmanden ønsker at udføre, skrives i referatet fra mødet i staldskolen, så tiltagene fastholdes, og kan tages op senere. Deltagerne De seks bedrifter, der har deltaget i staldskolen, har fra en til tre robotter, af mærkerne Lely og DeLaval (se tabel 1). Nogle bedrifter har haft robotter i fem år, og andre er lige startet med robotmalkning i denne vækstsæson. Landmændene, der har haft robot i flere år, har prøvet forskellige afgræsningsstrategier sammen med forskellig styring af kotrafikken. Det, de fleste nu gør, er, at have reguleret storfold til afgræsning dog med foldskifte mellem tre eller flere folde igennem sæsonen. Køernes ud- og indgang styres enten med manuelle låger eller automatiske selektionslåger, og i nogle tilfælde har køerne et markskifte efter en malkning. Til hentning af køerne midt på dagen bruges gå-ben, eller som nogle siger: den uundværlige ATV (4-hjuls crosser). Det store emne er altid, hvordan afgræsningsmarken er placeret i forhold til stalden, og hvor langt ud køerne kan gå, så der samtidig opnås minimum to malkninger pr. døgn, og helst 2,5-3 pr. ko pr. dag i gennemsnit. 6

9 Tabel 1. Oversigt over de seks bedrifter, som deltog i staldskolen vedrørende AMS og afgræsning. Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3 Bedrift 4 Bedrift 5 Bedrift 6 Antal årskøer 65 Jersey 120 SDM 140 SDM 180 SDM 130 SDM 160 SDM Antal robotter og type 1 stk. DeLaval 2 stk. LELY 2 stk. LELY 3 stk. DeLaval 2 stk. DeLaval 3 stk. LELY Ha afgræsning til rådighed ved ejendommen Afgræsningsstrategi Reguleret storfold Reguleret storfold Reguleret storfold Reguleret storfold Reguleret storfold Reguleret storfold Antal folde Dørene åbnes fra kl. / til kl (i perioder fra 03.00) (rest hentes ind 17.00) Holdopdeling pr. robot Ingen Ingen Ingen 3 hold 2 hold Ingen Malkefrekvens, antal malkninger pr. ko pr. dag 2,3 2,4 2,5 2,2 2,5 2,5 2,2 2,3 2,5 7

10 Erfaringsopsamling >> 1. Koens besøg i robotten Det gennemsnitlige antal malkninger pr. ko giver et fingerpeg om, hvordan produktionen går i besætningen. Det er helt normalt, at antallet af malkninger falder om sommeren, hvor køerne er på græs. En af landmændene i staldskolen har konstateret, at alle køer minimum skal have to malkninger pr. døgn, da ydelsen ellers vil falde drastisk helt op til 30 pct. var hans erfaring. I staldskolen ligger malkefrekvensen mellem 2,2 og 2,5 i gennemsnit, hvilket staldskoledeltagerne synes er til den lave side i forhold til i vinterperioden. Det er vigtigt at have størst fokus på køer i tidlig laktation. Undersøgelser viser, at det kan give ca. 3 kg mælk pr. dag, når malkefrekvensen øges fra to til tre malkninger i de første 8-10 uger af laktationen. Derfor er det også En lavere malkefrekvens i afgræsningsperioden betyder et større fald i ydelsen hos køer tidligt i laktation end hos køer sent i vigtigt at få 1. kalvs køernes indkøring til robotmalkning til at fungere godt. Fluer ved robotten I sommerperioden er der oftest problemer med fluer ved robotten. Det har givet urolige køer, som risikerer at sparke malkesættet af. Det giver spildtid i robotten. Derfor er flere, forskellige løsninger taget i brug blandt staldskolens deltagere. Opsyn og hentning af køer brug udskrifter fra robotten Robotten samler data, så man kan udskrive en liste med antal malkninger for hver ko i løbet af det sidste døgn, samt en liste over køer, der har den længste afstand i tid fra sidste malkning. Listerne er oplagte at anvende til at udpege hvilke køer, der skal hentes hjem til robotten. Dette arbejde er særdeles vigtigt, da man dermed også får holdt opsyn med køerne og eventuelle årsager til, at de ikke er kommet til robotten. Det kan fx være det sidste, der bliver gjort inden middagspausen. En ATV kan desuden være med til at gøre arbejdet lidt sjovere. Enkel og billig løsning mod flueplagen: En ventilator placeret, så den blæser luft ind på koens yver. Et forstøvningsanlæg placeret over malkeenheden, hjælper med at holde fluerne på afstand. laktation. 8

11 Køerne kender rytmen, så derfor er de normalt klar over hvem der skal ind at malkes. Vær desuden opmærksom på, at for megen kødannelse foran robotten betyder spildtid for koen, hvor hun ellers burde være i gang med at æde eller hvile. Husk at robotten maksimalt kan malke ca. ni køer i timen. Derfor er det vigtigt, at nogle at køerne kommer til AMS på eget initiativ i løbet af dagen. Der er ingen af bedrifterne i staldskolen, der bruger døgnafgræsning. Hvis køerne er på døgnafgræsning, bør de hentes mindst to gange i døgnet. Foderblanding i robotten I robotten er det vigtigt at finde en blanding, der er med til at lokke køerne ind i robotten. Flere af landmændene i staldskolen bruger derfor en blanding af korn og indkøbt tilskudsfoder, da køerne gerne æder korn. Sammensætningen af blandingen i robotten kan fx være pct. korn. En nylig dansk afprøvning viser, at antallet af besøg påvirkes af kraftfoderets sammensætning, og at køerne foretrækker kraftfoder, hvor hovedbestanddelen er hvede eller en byg-havreblanding frem for majs og ren byg. Mængden af tilskudsfoder, der bruges i robotten bør være maks. 2-2,5 kg pr. malkning. Det er ikke yverpres og malkning, men kraftfoderet i robotten og foderet på foderbordet, der motiverer koen til at komme hjem. Kø ved robotten er spildtid for en højtydende malkeko. Fordøjeligheden af grundrationen på foderbordet Grundrationen på foderbordet er med til at regulere foderoptagelsen af græs på marken. Erfaringer fra staldskole og workshop viser, at foderet på foderbordet ikke må være for let fordøjeligt, fordi det så vil reducere græsoptagelsen på marken væsentligt, selvom udbuddet af græs er godt. Et eksempel fra workshoppen: En land- En ATV kan lette arbejdet med at hente køer ind fra græsmarken. 9

12 mand havde brugt et 4. slæt græsensilage fra 2006, som var lidt tung fordøjeligt (1,40 kg ts pr. FE) og erstattede det med et 1. slæt græsensilage fra 2007 med en god fordøjelighed (1,05 kg ts pr. FE). En EFK viste, at græsoptagelsen faldt fra ca. 12 FE til 8 FE ved dette skift. Grovfoderets kvalitet og mængde bør tilpasses græsudbuddet og græskvaliteten. Når der er et godt græsudbud og en god kvalitet, bør mængden eller kvaliteten af grovfoder på foderbordet nedjusteres. En af de sværeste ting er at finde balancen mellem foderet på stald og græsudbud og græskvalitet. Hav derfor fokus på, hvad koen efterspørger: Den daglige rutine omkring tidspunktet, hvor grovfoderet udfodres kan sandsynligvis også bruges som et middel til at få lokket køerne hjem til robotten. Dette kan blandt andet gøres ved at udfodre frisk grovfoder sidst på formiddagen eller om eftermiddagen. I staldskolen har der dog været delte meninger om, hvorvidt udfodringstidspunktet havde en betydning for, hvornår køerne kom frivilligt til stalden. Hvis det skal fungere, er det vigtigt med en fast daglig rutine for, hvornår grovfoderet udfodres. Vand i marken Nogle landmænd vælger kun at placere drikketrug i stalden, så vandet anvendes som et lokkemiddel til at få køerne hjem. Der er imidlertid ikke entydige resultater fra forsøgene på området, der fortæller, hvorvidt det har en positiv effekt på malkefrekvensen. Fra et velfærdsmæssigt synspunkt vil det være at foretrække, at køerne har drikkevand i marken. Ifølge det økologiske regelsæt skal køerne altid have uhindret adgang til frisk vand. En af de sværeste ting er at finde balancen mellem foderet på stald og græsudbud og græskvalitet. Køernes adfærd Overvej om... Køerne bliver ude og kommer ikke rettidigt hjem til malkning. En større andel køer end normalt skal hentes hjem. græsudbud og græskvalitet er for godt grovfoder på stald skal reguleres græsningsarealet skal reduceres. Køerne bliver på stald efter malkning eller kommer for tidligt tilbage til stalden. græsudbud og græskvalitet er for dårligt grovfoderet på stald er for godt. 10

13 Erfaringsopsamling >> 2. Græsmarken Afgræsningsstrategi Ejendommens jordtilliggende, og markernes placering i forhold til stalden, er meget afgørende for, hvordan afgræsningen tilrettelægges. Fokus bør være på at få så mange FE i køerne som muligt i den periode, hvor de er på græs. Det betyder, at græsmarken skal være plejet og passet, så der hele sommeren igennem er et rigtig godt bid. Dette kan gøres ved god styring af græsmarken, så der altid er et godt græsudbud til rådighed. Et eksempel på græsmarkens styring og pasning ses i faktaboksen på side 12. Køerne skal på kort tid kunne æde mange FE i afgræsningsmarken. Valg af afgræsningssystem reguleret storfold, skiftefolde, stribegræsning eller andet afhænger fx. af om der kan kunstvandes eller ej, men også af den enkelte driftsleder og hans ønsker. Det er vigtigt, at græsmarken løbende vurderes, fx når der hentes køer ind til malkning en eller to gange pr. dag. Køernes motivation for at blive på stald stiger, når græsvækst, udbud og kvalitet falder. Derfor er det en god idé at kunne tilføre nye arealer i løbet af sæsonen, dvs. senest i august måned. Græskvalitet og udbud er største motivationsfaktor for at få køerne ud på græsmarken. Hvis udbuddet er godt, betyder afstanden ikke så meget. Hvis køerne skal have en stor græsoptagelse, er det vigtigt at få køerne ud i de tidsrum, hvor de vil være mest aktive. Køerne græsser mest mellem kl. 6 og 9 om morgenen og mellem kl. 18 og 22 om aftenen. Et eksempel på dette kan være et siesta-system, hvor afgræsningen deles op i to perioder, så køerne er på stald midt på dagen og ellers ude på græs i netop disse tidsrum. 11

14 Græsmarkens styring og pasning Eksempel på afgræsningsstrategi: Der tages udgangspunkt i en situation med 100 køer, hvor der er 45 ha i sædskiftet til afgræsning. Mark 1 10 ha Mark 2 10 ha Mark 3 10 ha En mark på 10 ha er dyrket med byg og græsudlæg og en mark på 5 ha er dyrket med majs. Grøn byg m. udlæg Mark 4 5 ha Majs Mark 5 5 ha Mark 6 5 ha Eksempel på enkel græsmarksplanlægning Maj Juni Juli August September Oktober Planlagt optagelse FE pr. ko pr. dag ,5 FE i alt til køer Græssets genvækst, forventet FE pr. ha pr. dag Arealkrav, ha 12,3 13, (incl. nyudlæg) Hele arealet 12

15 >> Afgræsningsrunder 1. runde (ca. 1. maj): Mark 1 + evt. Mark 5, afhængig af væksten og græsmarkens højde, som bør holdes på ca. 7 cm. Græsmarken skal passes gennem sæsonen, så udbud og kvalitet svarer bedst muligt til behovet. 2. runde (ca. 5. juni): Mark 3 + Mark runde (ca. 25. juni): Mark 1 + Mark runde (ca. 20. juli): Mark 3 + Mark 5 + Mark runde (ca. 15. august): Mark 1 + Mark 2 (nyudlagt) + Mark runde (ca. fra 1. september): alle afgræsningsmarker. > Markerne afpudses efter hver afgræsningsrunde. Hvis køerne skal have en stor græsoptagelse, er det vigtigt at få dem ud i de tidsrum, hvor de er mest aktive. > Slæt tages inden næste afgræsningsrunde (evt. et lille slæt, så der kommer hurtigere genvækst). > 1. års marken (Mark 2) bør have ro til at gro sammen i april/maj, så kløveren får tid til at brede sig, hvorpå der tages et slæt inden marken bruges til afgræsning. 13

16 Erfaringsopsamling >> 3. Arrondering og kotrafik Arrondering og markernes afstand fra stalden Nogle bedrifter har store græsarealer liggende lige uden for stalden uden vejgennemskæringer og lignende. Andre har lange afstande til markerne, og vil måske have 2 til 2,5 km ud til de yderste marker. Disse forskelligheder giver store variationer i areal til rådighed pr. ko. Enkelte bedrifter med malkekvægsbesætninger og robot har fået etableret en ko-tunnel under en nærliggende vej, så græsarealet og dermed sædskiftet tæt ved ejendommen forbedres væsentligt. Det er ikke et problem at få koen til at gå langt, hvis drivvejene er ordentlige Erfaringer viser, at køer godt kan vænnes til at gå langt, fx 1-1,5 km, ad drivveje, uden at det påvirker malkefrekvensen negativt. En ko vil normalt gå 4-8 km dagligt, når hun græsser på marken, uden at det påvirker ydelsen. Der skal dog være opmærksomhed på halte køer. Malkerobottens placering i stalden Det er en fordel, hvis udgangen til græsmarkerne er i nærheden af robotten eller umiddelbart i forlængelse af robotten. Derfor er det vigtigt at tænke på robottens placering i forhold til udgangen, når staldbyggeriet planlægges. I de tilfælde, hvor malkerobotten ikke er placeret i samme ende af stalden, som udgangen til græsmarken, vil køerne ikke kunne blive malket direkte ud på græsmarken gennem robotten. Det betyder, at køerne skal gennem hele stalden for at komme ud, hvilket kan forstyrre flow et i stalden. Der er eksempler på, at dette godt kan komme til at fungere, bl.a. hvor en selektionslåge ved udgangen afviser koen, hvis hun har malketilladelse. De fleste køer lærer hurtigt, at de skal en tur tilbage og igennem robotten, før de kan komme ud på græs Hos nogle landmænd har det været muligt at lave en dør, sammen med fx et rækværk eller hegn, så der laves en drivvej langs med staldens ene side, så køerne alligevel kan sluses ud via robotten. 14

17 Kotrafikken i stalden og til og fra marken Fri kotrafik betyder ofte, at malkefrekvensen falder, og at der skal hentes flere køer til robotten. Styring af kotrafikken kan være med til at øge malkefrekvensen. Flere af deltagerne i staldskolen har styring af kotrafikken i stalden og gennem robotten ud til marken. Selektionslåger bruges sammen med robotten til at give adgang til marken eller til robotten. Der er ingen simpel eller entydig løsning, men styring er vi nødt til at have, hvis der skal noget græs i køerne! 3. Styring i selve stalden. Envejslåge til en opsamlingsplads foran robotten eller styring så koen ikke kan komme til foderbordet, før hun har været igennem robotten. 4. Selektionslåger ved indgangen fra mark til stald kan bruges på flere måder ved styring af kotrafikken. Hvis selektionslågen er placeret i nærheden af AMS en, kan de køer, som er malkbare, selekteres fra ved indgangen, så de kommer gennem robotten, før de kan komme til foderbordet / sengebåsearealet. Ønskes der holdopdeling på stald, men fælles afgræsning, vil en selektionslåge kunne bruges til at sortere køerne i de ønskede hold. En ko-tunnel under vejen kan give mere areal til afgræsning tæt på ejendommen. Eksempler på styring af kotrafikken: 1. Koen skal igennem robotten for at komme direkte ud på græsmarken via en selektionslåge 2. En selektionslåge kan sættes op ved udgangen til græsmarken, så det kun er køer, der ikke har malketilladelse, som bliver lukket ud. Selektionslågen kan evt. programmeres til at køer, der har malketilladelse inden for de følgende 1½ - 2 timer, ikke bliver lukket ud. 15

18 Seks timers afgræsning for alle dyr Styring af afgræsning Styring af køernes tid på græs kan reguleres ved hjælp af styringen i robotten og ved hjælp af selektionslåger. Ved at tidsindstille udgangslågerne (automatiske selektionslåger) så køerne får tilladelse til at gå ud, meget tidligere end mandskabet møder i stalden, kan man øge den tid, hvor køerne er på græs. Da alle køer skal være ude i de seks timer, er det vigtigt, at adgangen til græsarealet tillades så tidligt som muligt. I staldskolebedrifterne får køerne tilladelse til at gå ud fra mellem kl. 03 og 07 i de lyse måneder i sommerperioden, og døren lukkes som regel igen fra midt på til sidst på eftermiddagen. Køer, som skal behandles, tastes ind om aftenen, så de separeres fra i løbet af natten og morgenen. Malketilladelse er et vigtigt værktøj til styring af malkefrekvens og kan også bruges til at styre, hvornår køerne kommer ud på græs. Generelt bør malketilladelsen gives hurtigere om sommeren end om vinteren. I staldskolen har der været afprøvet forskellige tidsintervaller. Erfaringerne viser, at malketilladelsen om sommeren bør gives til de køer, som ikke har været malket inden for de seneste 1,5 til 2 timer. I tilfælde, hvor man ikke har direkte udgang fra malkerobotten, kan malketilladelsen bruges som udgangstilladelse, hvis man har automatiske selektionslåger ved udgangen. Hvis det fx er længere end 1,5-2 timer siden sidste malkning, får koen ikke lov til at komme ud via selektionslågen, men må i stedet gå til robotten og blive malket, hvorefter hun kan komme på græs. Ind- og udgang i samme ende af stalden. 16

19 >> Styring af afgræsning Styring af seks timers afgræsning og foldskifte midt på dagen Et foldskifte i løbet af dagen kan være en måde til at sikre, at alle køerne kommer ud seks timer dagligt. Et eksempel kan være, at køerne får adgang til græsmarken, mark 1, tidligt fx fra kl. 03. De sidste køer i stalden drives til robotten ved tiden. Når de første køer fra mark 1 begynder at komme hjem til malkning, skiftes der til mark 2. Vær opmærksom på at de seks timer også gælder for den sidste ko, der lukkes ud på græs Køer har brug for ro og ensartet dagsrytme for at producere og fungere optimalt. Derfor er det vigtigt at finde den rigtige dagsrytme for både personale og dyr. Det betyder, at udgangslåger åbnes, køer hentes og opsyn og fodring foretages på samme tid hver dag, så køerne nemmere kan finde ind i dagsrytmen. De sidste køer fra mark 1 hentes ind til malkning og efterfølgende markskifte, fx kl. 11. Om eftermiddagen sikres, at de sidste køer i stalden kommer igennem robotten, fx kl. 15. Dørene lukkes kl. 17. Alle køer har dermed haft mulighed for at afgræsse i seks timer. 17

20 Drivvejen Køerne skal gå hen ad drivvejen flere gange i døgnet, når der er robotmalkning. Det betyder, at drivvejen er utrolig vigtig, for at denne trafik kan foregå uden problemer. For yderligere information vedrørende drivveje, deres funktion og etablering se bagest i hæftet. Regelmæssig klovbeskæring Det er vigtigt, at køernes ben og klove er i orden. Derfor skal fokus være på dette område. En regelmæssig gennemgang af køerne i klovbeskæringsboksen er vigtig. Det anbefales at dette sker med ca. tre måneders mellemrum, dvs. ca. fire gange pr. år. Hvis en ko går dårligt, vil hun have svært ved at gå langt efter græs, og modsat tilbage til robotten. Disse køer vil have færre besøg i robotten. Det er som regel de samme få køer, som skal hentes til robotten. Vær opmærksom på om køerne er halte. Halte køer har færre besøg i robotten og skal oftere hentes til robotten Det mest befærdede stykke af drivvejen er her blevet cementeret. Drivvejen har givet logistikproblemer, idet den krydser vejen til ensilage-stakken. Problemet er løst ved at opsætte automatiske led, som ved hjælp af fjernstyring kan åbnes og lukkes fra traktoren. 18

21 >> Anbefalinger 1) 2) Sørg for at følge græsmarkerne tæt: Pasning af marken er vigtig for kvaliteten og udbuddet af græs og dermed køernes græsoptag Benyt markens græskvalitet og udbud til at motivere koen til at gå ud. Køerne går gerne langt, hvis der er et godt udbud og en god kvalitet 7) 8) Se på græsset, når køerne hentes, og planlæg hvad der skal ske næste dag og længere frem i tiden Styr kotrafikken for eksempel med envejslåger i stalden og separationslåger ved udgangen til græsmarken. Giv køerne tid til at vænne sig til en eventuel ny indretning af stalden. 3) 4) 5) 6) Lok nogle køer ind, før resten hentes fra marken, for eksempel med udfodring af friskt grovfoder, så køen til robotten mindskes Hent køerne fra græsmarken til stalden eventuelt med et foldskifte i løbet af dagen. Ved døgnafgræsning bør køerne hentes to gange dagligt for at undgå en negativ indflydelse på ydelsen Få køerne på græs i de perioder, hvor de er mest aktivt græssende Regulér fodermængden på foderbordet efter græsudbuddet - nedsæt mængden af grovfoder, når der er græs nok i marken 9) Væn ikke køerne til en rytme, der ikke ønskes. For eksempel at de skal drives rundt i stalden 10) Overvej den ønskede malkefrekvens i afgræsningssæsonen. Et mindre fald i frekvensen er ikke umiddelbart lig med et ydelsesfald. Vær især opmærksom på køer i tidlig laktation 11) Sørg for regelmæssig klovbeskæring og gode drivveje. Halte køer betyder færre besøg og flere køer, som skal hentes hjem. 19

22 Kilder og yderligere information > God afgræsning anbefalinger og regler (2006). Peter Stamp Enemark, Henriette Schmidt Hansen & Camilla Mejlhede Kramer. Pjece udgivet af Landscentret Dansk Kvæg, Dansk Landbrugsrådgivning, Skejby. > Vejledning i styring af græsmarken. Kan hentes på Landscentrets hjemmeside Se under: Landbrugsinfo/Kvæg/Foder/Grovfoder/Afgræsning og Landbrugsinfo/Kvæg/Foder/Grovfoder/Aktuelt om græsmarken. > Afgræsning og robotmalkning styring af kotrafikken, fodringen og græsmarken på fem økologiske kvægbedrifter (2006). Camilla Mejlhede Kramer, Specialeprojekt, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksberg. > Betesgång på KRAV-mjölkgårdar med robotmalkning en dokumentation från åtta gårdar i Östergötland, Västra Gotland och Södermanland sommaran (2004). Dahlberg, M., LG Husdjurtjänst, Askeby, Linghem, pp. 10 > Velfærd hos malkekøer og kalve (2006). Lene Munksgaard & Eva Søndergaard. DJF-rapport Husdyrbrug nr. 74, Danmarks JordbrugsForskning, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. > Afgræsningens effekt på malkefrekvens, mælkeydelse og driftsøkonomi i automatiske malkesystemer (2001). Christian Raun & Morten Dam Rasmussen. DJF rapport Husdyrbrug nr. 26. Danmarks JordbrugsForskning, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. > Automatisk malkning i Danmark (2001). Morten Dam Rasmussen. DJF rapport Husdyrbrug nr. 24. Danmarks JordbrugsForskning, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. > Drivveje til køer (2005). Inger Dalgaard. Pjece udgivet af Landscentret Byggeri og Teknik, Dansk Landbrugsrådgivning, Skejby. > Stabilisering af drivveje (2002). Kaj Hansen, Jan. S. Strøm & Morten Levring. Grøn Viden Husdyrbrug nr. 25. Danmarks JordbrugsForskning, Ministeriet for Fødeva - rer, Landbrug og Fiskeri. Regler Plantedirektoratets Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (november, 2008) under Økologi/Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 20

23

24

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011

AMS og afgræsning. Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi. Nordisk ByggeTræf, den september 2011 AMS og afgræsning Camilla Kramer, Videncentret for Landbrug, Økologi Nordisk ByggeTræf, den 14.- 16. september 2011 Udfordringer med AMS og afgræsning Køerne skal frivilligt og rettidigt komme til robotten:

Læs mere

Økologi God afgræsning. anbefalinger og regler

Økologi God afgræsning. anbefalinger og regler Økologi God afgræsning anbefalinger og regler Forfattere Peter Stamp Enemark, Henriette Schmidt Hansen og Camilla Mejlhede Kramer, Dansk Kvæg Redaktion Camilla Mejlhede Kramer Følgegruppe Erik Andersen,

Læs mere

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning NASJONAL ØKOMELK-KONFERANSE Hell 25. OG 26. JANUAR 2017 Ved Hans Lund, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark Mobil 0045 2557 9863

Læs mere

TEKNIK TIL AFGRÆSNING

TEKNIK TIL AFGRÆSNING 22. NOVEMBER 2013 TEKNIK TIL AFGRÆSNING GUDP projekt, 3 år Partnere: Aarhus Universitet, ENG AGRO Økologisk Landsforening Lely Allflex NCC Joost Oppers Webstech AgroTech Og Værterne, landbrug som har samarbejdet

Læs mere

Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs

Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs Projekt: Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug 2009-2011 Arbejdspakke 4: Delprojekt kalve, løbekvier og goldkøer på græs.

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Arne Munk Hovborg Kro Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 12. november 2014 Program Velkomst og præsentation af projektet og programmet v/ konsulent

Læs mere

AMS, DRIVVEJE, TEKNOLOGIER

AMS, DRIVVEJE, TEKNOLOGIER 27. MARTS 2014 AMS, DRIVVEJE, TEKNOLOGIER Frank Oudshoorn, institut for ingeniørvidenskab. fwo@eng.au.dk HVAD ER AFGRÆSNING HVORFOR AFGRÆSNING Hvordan vil man definere det? antal timer ude (dag/nat) antal

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Introduktion Robotmalknings betydning for ydelsen Fodrings betydning for ydelsen Fodring som virkemiddel på besøgsfrekvens Link til European Agricultural

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen,

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Fristelser ved afgræsning Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Høgsted Kvægbrug I/S 420 årskøer, 460 stk. hundyrsopdræt Ydelse på 10.000 kg EKM Kvægstald fra 2002 med 429 senge Ungdyrstald fra 2010 med

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Teknik til afgræsning

Teknik til afgræsning Et projekt fra Aarhus Universitet og Økologisk Landsforening m.fl. Projekt: Teknik til afgræsning Arbejdspakke 1: Logistik i mark og stald Arbejdspakke 2: Drivveje Projektet er finansieret med tilskud

Læs mere

FRISTELSER VED AFGRÆSNING

FRISTELSER VED AFGRÆSNING FRISTELSER VED AFGRÆSNING Thomas Andersen, Kvæg Herning kongrescenter 1. marts 2015 KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Strategiske overvejelser Økonomi Forventet produktion Arbejdsindsats Andre effekter 2... AFGRÆSNING

Læs mere

- Øgede krav til stabilitet i fodertildeling. - Længere afstand fra stald til mark. - Flere medarbejdere - beslutningstagen

- Øgede krav til stabilitet i fodertildeling. - Længere afstand fra stald til mark. - Flere medarbejdere - beslutningstagen Planlægning og styring af afgræsning Udfordringerne - Større besætninger - Højere ydelse - Mindre afgræsning (ts pr dag) - Mere suppleringsfoder - Øgede krav til stabilitet i fodertildeling - Længere afstand

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

Bedre opstart af køer i AMS

Bedre opstart af køer i AMS Bedre opstart af køer i AMS Dorte Bossen Specialkonsulent, Team Foderkæden, Kvæg, VFL Baggrund Samme laktationsydelse Lavere startydelse v/ams 2 malkning Ydelse pr. årsko kg EKM Baggrund Højere startydelse

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture Mere mælk, Lelys fri kotrafik sundere køer og en glad landmand www.lely.com innovators in agriculture Frihed = Lykken Mere mælk, sundere køer og en glad landmand med fri kotrafik i Lely-robotten At spærre

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Kvægkongres 212 Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, Videncentret for Landbrug, Kvæg

AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, Videncentret for Landbrug, Kvæg AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, Videncentret for Landbrug, Kvæg Der er et stort uudnyttet produktions-potentiale i danske besætninger med automatisk malkning (AMS). Ydelsen ligger på niveau

Læs mere

DE EVIGE GRÆSMARKER. Holistisk afgræsning øger græsudbytter og kan forbedre arrondering

DE EVIGE GRÆSMARKER. Holistisk afgræsning øger græsudbytter og kan forbedre arrondering DE EVIGE GRÆSMARKER Holistisk afgræsning øger græsudbytter og kan forbedre arrondering FORORD En græsmark, der i princippet ligger evigt hen og aldrig pløjes op, kan med den rigtige afgræsningsmetode

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Økologisk mælkeproduktion muligheder og udfordringer v/ Kirstine Lauridsen, agronom, DL, Økologisk Landsforening Landbrugsafdelingen, mail: KL@okologi.dk

Læs mere

Afgræsningssystemer. Afgræsningssystemer. Bufferareal. Bufferareal. Bufferareal. Storfold er yt til malkekøer. Reguleret storfold. Fold (skiftefolde)

Afgræsningssystemer. Afgræsningssystemer. Bufferareal. Bufferareal. Bufferareal. Storfold er yt til malkekøer. Reguleret storfold. Fold (skiftefolde) Afgræsningssystemer Afgræsningssystemer Reguleret storfold Bufferareal Fold (skiftefolde) Bufferareal Stribe afgræsnig Bufferareal Storfold Storfold er yt til malkekøer 7. november 2... 2014 1 Reguleret

Læs mere

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Trim dit AMS system 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Hvad forstår vi ved kapacitet i AMS Høj produktion pr.

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Reduceret kraftfoder i AMS Besætningsforsøg 2011 Resultater og erfaringer

Reduceret kraftfoder i AMS Besætningsforsøg 2011 Resultater og erfaringer Reduceret kraftfoder i AMS Besætningsforsøg 2011 Resultater og erfaringer Hvad betyder kraftfodermængden for koen? Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL-Kvæg Mindre kraftfoder i robotten i praksis Kvægbruger

Læs mere

Indretning af stalde med stor automatisering

Indretning af stalde med stor automatisering Indretning af stalde med stor automatisering v. Susanne Pejstrup, DLBR Kvægstalde Optimering af logistik Skabe mest mulig værdi med mindst mulige ressourcer Værdi = mælk, kød og salgsafgrøder Ressourcer

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN

Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Poul Henningsen, Himmerland SÅDAN FÅR VI 13.000 KG MÆLK I TANKEN Vejen til 13.000 kg mælk i tanken FAKTA OM BEDRIFTEN Landmand i 30 år Byggede ny stald i 2010-270 køer med malkerobotter Alle dyr er samlet

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning AMS - en sund investering eller en ekstra omkostning? Martin Wegge Landscentret Dansk Kvæg Hans Fink Pedersen Landscentret Økonomi og Jura Er der penge i robotmalkning? JA! Og der er lige så stor forskel

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Fodring i forbindelse med AMS

Fodring i forbindelse med AMS KvægInfo nr.: 1413 Dato: 03-12-2004 Forfatter: Troels Kristensen Af Troels Kristensen Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning e-mail: Troels.Kristensen@agrsci.dk Fodring i forbindelse

Læs mere

Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det

Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det Føns fårelaugh Føde præference Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det ned i

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning

Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning Fem AMS-nøgletal der styrer din besætning V/ Kvægrådgiver Kristina Krogh Jensen, LandboNord Disposition Nøgletal generelt De fem nøgletal: 1. Antal malkninger pr. boks 2. Kg mælk pr. boks 3. Mælkeflow

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003 Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Dansk Kvæg Kongres 2003 Rene køer til malkning Rene og tørre gangarealer Tørt, rent og velstrøet leje

Læs mere

Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot. Mobil malkerobot løser nogle af problemerne

Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot. Mobil malkerobot løser nogle af problemerne Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot Afgræsning i kombination med automatiske malkesystemer (AMS) er vanskeligere, end det først blev antaget ved introduktionen for nu mere end 10 år siden.

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002)

Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002) Stor variation i kløvergræssets indhold af sukker gennem sæsonen (2002) Sukker, % af ts. 20 15 10 5 Foldafgræsning Reg. storfold 0 14-4 02 15-5 02 15-6 02 16-7 02 16-8 02 16-9 02 Dato Græssets indhold

Læs mere

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Indledning og baggrund En stigende interesse for landbrugets

Læs mere

Hvad kendetegner den gode driftsleder?!

Hvad kendetegner den gode driftsleder?! Hvad kendetegner den gode driftsleder?! Anne-Mette Søndergaard Kvægrådgiver Chefrådgiver for LandboNords KvægRådgivning Mobil 21492615 E-mail: AMS@landbonord.dk 50 besætninger (25 jersey) Kendetegn på

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Indhold Indledning:... 2 Svanholm:... 3 Kælvning... 4 De første døgn... 4 Skift til fællesholdet...

Læs mere

Arbejdstidsforbrug Hvor kan du optimere? v/ trainee Rasmus Bygum Krarup, og specialkonsulent Ulrik Toftegaard, VFL, Kvæg

Arbejdstidsforbrug Hvor kan du optimere? v/ trainee Rasmus Bygum Krarup, og specialkonsulent Ulrik Toftegaard, VFL, Kvæg Arbejdstidsforbrug Hvor kan du optimere? v/ trainee Rasmus Bygum Krarup, og specialkonsulent Ulrik Toftegaard, VFL, Kvæg Hovedkonklusionerne Signifikant forskel på AMS og malkestald - 8 timer pr. årsko

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Indledning Græsplanlægning er et værktøj til planlægning af slæt og afgræsning. Det er udviklet som en hjælp til

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren

Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren Kvægkongres, 26. februar 2013 v/ Hans Lund Jysk Økologi Flere køer Arrondering Øko regler AMS Sædskifte Vores mål

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Minimælk Halvt sortbroget halvt jerseymælk. Minimælk. Thise. Minimælk. Minimælk. 0,5 % fedt 0,5 % fedt 0,5 % 150 dage på græs

Minimælk Halvt sortbroget halvt jerseymælk. Minimælk. Thise. Minimælk. Minimælk. 0,5 % fedt 0,5 % fedt 0,5 % 150 dage på græs 1 Nettoindhold: Pasteuriseret. Ikke-homogeniseret. ikke-homogeniseret ikke-homogenisere Næringsindhold Energifordeling 150 dage på græs Malkekøer, der kommer på græs 150 dage hvert år, er de sundeste og

Læs mere

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 2014 vfl.dk farmtest.dk Side 2 FarmTest, Kvæg nr. 89 Køernes tidsforbrug 2014 Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 December 2014 Forfattere Anne Marcher Holm, VFL

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

DANSK KVÆG. Økologi. Fællesopstaldning af kalve

DANSK KVÆG. Økologi. Fællesopstaldning af kalve DANSK KVÆG Økologi Fællesopstaldning af kalve Forfatter Stud. agro. Camilla Mejlhede Kramer Redaktion Økologikonsulent Solvejg Struck Pedersen Opsætning og grafik Chr. E. Christensen Omslag Inger Camilla

Læs mere

AMS - fra til i tankcelletal

AMS - fra til i tankcelletal AMS - fra 200.000 til 120.000 i tankcelletal Holdopdeling v/specialkonsulent og dyrlæge Jørgen Katholm Nyinfektion v/kvalitetsrådgiver Snorri Sigurdsson Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Workshop Kvægproduktion 2010 2. Marts 2004 v/ Peter Stamp Enemark, Dansk Kvæg Min disposition Hvordan opnår vi viden og hvad er viden? Nøgletal hvad er det? Registreringer

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 17. februar 2012 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug Der pågår en markant størrelsesudvikling indenfor den danske mælkeproduktion og andelen af bedrifter, som r dyrene på græs, falder med stigende besætningsstørrelse.

Læs mere

Kompakt fuldfoder, foderblandere, snitlængde og KMP-fuldfoder

Kompakt fuldfoder, foderblandere, snitlængde og KMP-fuldfoder Kompakt fuldfoder, foderblandere, snitlængde og KMP-fuldfoder Niels Bastian Kristensen Fodringsdagen 2/9 2014 Herning Kongrescenter Kompakt fuldfoder + KMP-fuldfoder Det store loop Foder Reelt indtaget

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Fodring af kvier, som kælver ved måneder

Fodring af kvier, som kælver ved måneder Fodring af kvier, som kælver ved 22-24 måneder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter Konsulent Irene Fisker Dansk Kvæg Kælvekvierne bliver yngre Vægt ved kælvning er vigtigere

Læs mere

FikRERiiDGIVNING NYGADE SKJERN

FikRERiiDGIVNING NYGADE SKJERN I >. FikRERiiDGIVNING NYGADE 56-6900 SKJERN Tlf. 96 80 12 00 - Bil 40 94 95 60 - fax 97 35 30 06 Alternativ fårehold - Flytte får og malkestald til foderet i stedet for omvendt Thomas Buskjær Rasmussen

Læs mere

UDVIKLINGSVEJE FOR DEN. Idekatalog:

UDVIKLINGSVEJE FOR DEN. Idekatalog: Idekatalog: UDVIKLINGSVEJE FOR DEN ØKOLOGISKE MÆLKEPRODUKTION Projekt: Økonomisk strategi for økologisk mælkeproduktion. Projektet er støttet af Fonden for økologisk landbrug INDHOLD 1: Forord 2: Indledning

Læs mere

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG FarmTest nr. 61 2009 El- og vandforbrug ved malkning med AMS KVÆG El- og vandforbrug ved malkning med AMS Indhold Forord... 3 Sammendrag og konklusion... 3 Målingerne... 4 Elforbrug... 4 Vandforbrug...

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter (Lean og ABC)

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter (Lean og ABC) Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter (Lean og ABC) Onsdag den 17. november 2010 kl. 12.30 15.00 i Landbrugets Hus, Horsens Formålet

Læs mere

Kalvekød med ko MANUAL FOR PRODUKTION AF KALVEKØD MED AMMETANTER. Genoptrykt og redigeret med støtte fra:

Kalvekød med ko MANUAL FOR PRODUKTION AF KALVEKØD MED AMMETANTER. Genoptrykt og redigeret med støtte fra: Genoptrykt og redigeret med støtte fra: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Kalvekød med ko MANUAL FOR PRODUKTION AF KALVEKØD

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg.

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. FarmTest Klovbehandlingsbokse Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. 2 typer klovbehandlingsbokse Klovbeskæringsboks Klovplejeboks Arbejdsvenlig Tunge funktioner helt eller delvis

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag

Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag 29. September 2011 Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag Temamøde; Sygdomsadfærd og automatisk registrering af adfærd hos malkekvæg Dr. ir. Frank Oudshoorn, Institut for ingeniørvidenskab,

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

LELY NEWS KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY NEWS KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture LELY NEWS Nr. 1 - februar 2015 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Vinteren og de dystre økonomiske udsigter for dansk landbrug er ikke noget som ligefrem giver et godt humør. Lely Center

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

Fodring af geder Jens Chr. Skov

Fodring af geder Jens Chr. Skov Fodring af geder Jens Chr. Skov Geden er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det ned

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Fuldfoder oven fra. v/ Specialestuderende Rasmus B. Krarup. Konsulent/projektleder Niels Bastian Kristensen

Fuldfoder oven fra. v/ Specialestuderende Rasmus B. Krarup. Konsulent/projektleder Niels Bastian Kristensen Fuldfoder oven fra v/ Specialestuderende Rasmus B. Krarup Konsulent/projektleder Niels Bastian Kristensen Er dette fuldfoder? Langt halm Græs (Roe)piller Majs Mange køer tror, de skal bruge dagen ved foderbordet!

Læs mere

Ensilagefri fodring høfodring

Ensilagefri fodring høfodring Jens Johnsen Høy og Kirstine Lauridsen Ensilagefri fodring høfodring Konklusion: Fremstilling af hø har i adskillige år kun været brugt i mindre udstrækning, når det danske klima tillod det. Høet har som

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II Gefion, Sorø 15. november 2016 Arne Munk Teamleder husdyr FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder. Niels Bastian Kristensen og Per Warming

Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder. Niels Bastian Kristensen og Per Warming Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder Niels Bastian Kristensen og Per Warming Kompakt fuldfoder = SAMMENHÆNG Foderplan Foderblanding Det koen reelt æder 26. 2... februar 2014 Her har koen ikke

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER KOMPAKT FULDFODER Foderplanen til hele besætningen hele døgnet, ugen.! Mindst 2 % foderrest (1 kg/ko) Kompakt fuldfoder (TMR

Læs mere