Evaluering af år tre med folkeskolereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af år tre med folkeskolereformen"

Transkript

1 DRAGØR KOMMUNE Evaluering af år tre med folkeskolereformen Skoleåret Skole- og Kulturafdelingen

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1 METODE...1 GENSTANDSFELT...2 HELHEDSVURDERING...4 REFORMENS ELEMENTER...5 EN GOD SKOLEDAG...5 OVERVEJELSER FREMADRETTET...6 LÆNGERE OG VARIERET SKOLEDAG...6 TABEL 1. OVERSIGT OVER ANTALLET AF BØRN I SFO OG KLUB...8 OVERVEJELSER FREMADRETTET...8 BEVÆGELSE...9 OVERVEJELSER FREMADRETTET...10 ÅBEN SKOLE...10 OVERVEJELSER FREMADRETTET...12 PAUSER...12 OVERVEJELSER FREMADRETTET...13 LEKTIER...13 OVERVEJELSER FREMADRETTET...14 LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING...15 OVERVEJELSER FREMADRETTET...16 ØNSKER TIL EN ENDNU BEDRE SKOLEDAG...16

3 Indledning I Dragør kan vi være stolte af vores skolevæsen et skolevæsen, hvor eleverne trives, klarer sig godt i de nationale test og ved folkeskolernes afgangsprøver. Men selv i et skolevæsen der præsterer godt, er der plads til forbedring. Ambitionerne for folkeskolen er lokalt og nationalt høje, og med implementeringen af folkeskolereformen er der store forventninger til, at skolerne gør alle børn så dygtige som deres potentiale rækker samt forbedrer de faglige resultater og øger trivslen i skolen. Dette er også opgaven i Dragør, selvom vi allerede ligger på et relativt højt niveau. I foråret 2015 og 2016 udførte skoleafdelingen i Dragør Kommune en række fokusgruppeinterviews med elever, medarbejdere og forældre, som havde til formål at undersøge deres oplevelser og refleksioner af, hvordan det er at gå i skole i Dragør. Denne evaluering er gentaget i foråret 2017 af skoleafdelingen. Fokus for evalueringen har været på folkeskolereformens elementer. Med evalueringen af folkeskolereformens elementer er det hensigten at følge implementeringen af folkeskolereformen, samt hvordan denne opleves af elever, medarbejdere og forældre. Metode Evalueringen består af kvalitative gruppe- eller fokusgruppeinterviews. Der er gjort brug af en tragtmodel, hvor deltagerne først er blevet stillet et bredt overordnet spørgsmål omkring, hvad en god skoledag for dem er, samt hvordan deres skoledage er. Efterfølgende er interviewene fortsat i en mere struktureret form, for at sikre svar på genstandsfeltets specifikke spørgsmål. Tanken med at lave gruppe- og fokusgruppeinterviews er primært, at sikre plads til nuancer i de forskellige målgruppers besvarelser samt opnå kendskab til målgruppernes måde at tale sammen om skolen og reformens elementer på. Derudover er det hensigten at få et indblik i deres oplevelser og beskrivelser af deres egne, deres elevers eller deres børns skolegang. For at sikre at alle målgrupper bliver repræsenteret ligeligt i rapporten, er der foretaget fem interviews med henholdsvis elever fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, samt med medarbejdere og forældre. Til hvert interview har været indbudt seks personer, to fra hver skolematrikel. Dette er gjort med henblik på at nuancere beskrivelserne med lokale perspektiver. 1

4 Til interviewene er udarbejdet særskilte interviewguides til hver målgruppe, de overordnede undersøgelses- og evalueringsspørgsmål er de samme. Ved de yngste elever har der i højere grad været tale om gruppeinterview end om fokusgrupper, og der er derfor brugt en mere struktureret spørgeguide. Der er også udarbejdet spørgsmål til de øvrige målgrupper, men disse skal ses mere som inspiration end som en egentlig spørgeguide. Spørgsmålene i interviewene har ofte haft karakter af opfølgende spørgsmål, enten strukturelle spørgsmål (eks. I siger at I ikke har tid nok, hvad kan det handle om, hvad kan det ellers handle om ) eller kontrastspørgsmål (eks. Hvis planlægning på den måde fungerer dårligt, hvad ville så være en god måde at planlægge på? ).. Denne tilgang muliggør også, at emner måske fylder mere i interviewsituationen end interviewpersonen måske havde forestillet sig på forhånd. På den måde er der også mulighed for at der opstår ny viden i selve interviewene, som kan belyse genstandsfeltet. I hvert interview blev alle interviewdeltagere indledningsvis kort introduceret til formålet med interviewet om, at blive klogere på deres forståelser og oplevelser af deres skolegang, med fokus på folkeskolereformens elementer. Afslutningsvis i interviewene blev interviewdeltagerne spurgt om de havde nogle ønsker, som kunne forbedre deres skoledag. Interviewene er foretaget den 19. april 2017 af to udviklingskonsulenter fra Skole- og Kulturafdelingen. Genstandsfelt Genstanden for denne evaluering er folkeskolerne i Dragør med fokus på de elementer, som er blevet indført med folkeskolereformen. Dette perspektiv er valgt med henblik på at følge udviklingen og realiseringen af reformens hensigter. De elementer af skolereformen, som Skole- og Kulturafdelingen er optaget af i evalueringen er følgende: Bevægelse Understøttende undervisning* Pædagoger i skolen* En længere varieret skoledag Pauser Lektiecafe Herudover vurderer Skole- og Kulturafdelingen, at det ville være relevant at få en forståelse af målgrupperens oplevelser af og refleksion over: Åben skole 2

5 Læringsmålstyring *Der er i denne evaluering valgt ikke at spørge direkte ind til understøttende undervisning som begreb, da der i løbet af de sidste tre år er sket en udvikling i brugen af understøttende undervisning, som nu dækker over flere ting. I Dragør er understøttende undervisning fordelt ud på samtlige timer, således at medarbejderne har mulighed for at variere undervisningen, både med aktiviteter i den almindelige klasseundervisning eller lave anderledes undervisning fx på fleksdage. Derved inddrages understøttende undervisning i afsnittene omkring varieret undervisning, åben skole og bevægelse. * Der er i år valgt ikke at gå i dybden med emnet omkring pædagoger, da der udarbejdes en særskilt evaluering af klubpædagogernes indtræden på mellemtrinet. 3

6 Helhedsvurdering En god skoledag for børn og medarbejdere er grundstenen i en god skole. Børnene er i denne evaluering glade for at gå i skole i Dragør, og de beskriver mange gode elementer ved deres skoledag, men de beskriver også ting, der kunne gøres bedre. I forhold til evalueringens genstandsfelt påpeger børnene og lærerne, at skoledagen med fordel kunne varieres og gøres mere sammenhængende. Børnene oplever, at skoledagene bliver meget lange når der er meget undervisning, hvor det er læreren der taler og hvor de laver opgaver i bogen meget af tiden. Børnene efterlyser, at de selv kan være mere aktive i timerne. Særligt fra mellemtrin og op til udskolingen gives der udtryk for, at bevægelse eller variation forsvinder mere og mere ud af timerne. Lærerne oplever, at det bliver sværere at lave læringsaktiviteter og undervisning der involverer bevægelse, når det faglige niveau bliver højere og eleverne ældre. Overordnet efterlader evalueringen et indtryk af, at skoledagens aktiviteter med fordel kunne koordineres bedre med_ henblik på at sikre en sammenhængende og varieret skoledag, der har den enkelte elevs læring og trivsel i centrum. Børnene beskriver, at skoledagens længde er tilpas, men at den gerne må være kortere. Medarbejderne ønsker kortere skoledage. Nogle forældre vil gerne have kortere skoledage, da det kan skabe ro og modvirke, at deres børn bliver meget trætte. De ønsker i den forbindelse, at der er mere fokus på at skabe en mere sammenhængende og varieret dag for børnene. De børn vi interviewede gik alle til noget i deres fritid og følte ikke, at skoledagens længde har påvirket om de går til noget i deres fritid. Der er stor forskel på, hvor mange lektier børnene og forældrene beskriver at have for derhjemme. Nogle har aldrig noget for, mens andre af de interviewede sidder i op til halvanden time hver dag. Mængden af lektier afgøres tilsyneladende ved, hvorvidt eleverne når opgaverne i skolen. Dermed er det ofte de børn, der har nemt ved opgaverne, der ikke har lektier for, mens de børn som ikke har nemt ved opgaverne i skolen også har lektier for derhjemme. Mængden af lektier synes begrundet ud fra en tanke om, at nå et bestemt pensum frem for at tage udgangspunkt i det enkelte barns læring. Arbejdet med den åbne skole forbindes med fleksdagen i interviewene. En dag som lærere, børn og forældre er glade for. Denne dag giver god mulighed for at variere aktiviteterne og skabe sammenhæng. Arbejdet med læringsmål og MinUddannelse varierer meget, og der er forskel på hvorvidt der arbejdes systematisk med disse. I alle interview beskrives det, at det er særligt godt i skolen, når der er to voksne i undervisningen, da dette giver mulighed for mere variation, mere hjælp og er med til at skabe ro i klassen. I forhold til pauserne oplever børnene, at de får pauser og at de i større omfang end tidligere ved hvornår de ligger, men her er der dog forskel på matriklerne. Lærerne oplever, at de giver flere pauser end før. 4

7 Reformens elementer Dette afsnit er opdelt i ni underafsnit, som hver repræsenterer genstandsfeltets elementer. Afsnittet er opdelt således at elever, medarbejdere og forældres oplevede virkelighed og forståelser af folkeskolereformens elementer først præsenteres og udlægges. Disse følges op med fremadrettede overvejelser. En god skoledag Hvert interview er begyndt med et åbningsspørgsmål, hvor deltagerne skulle drøfte, hvad en god skoledag er for dem. Elever, medarbejdere og forældre er overordnet enige om, hvad en god skoledag bør indeholde. En god skoledag er en dag hvor man bevæger sig, hvor man selv er aktiv i undervisningen, er kreativ, hvor man har det sjovt, og hvor det er muligt at fordybe sig. Det er også godt når skoledagen er anderledes. En medarbejder udtaler, at Når eleverne har en god skoledag, så har vi det også og en elev udtaler; Når jeg selv er aktiv i undervisningen er det bedst. En forælder beskriver, at en god skoledag for hendes barn er Når hun er kommet videre med sine ting i skolen. Altså at barnet har oplevet, at de i skolen har kunnet hjælpe hende videre med nogle af de udfordringer, som hun har haft i forhold til det faglige. Eleverne giver udtryk for, at de tit har en god skoledag, men at det ikke er hver dag man er på tur eller kan være kreativ. Medarbejderne påpeger, at forskellen på en god og en knap så god skoledag for dem hænger meget sammen med, hvorvidt de har haft tid til at forberede sig ordentligt. Lærerne vil gerne være forberedte hver dag og skabe en god skoledag, men føler sig hæmmet af strukturelle rammer i forhold til dette. Lærerne giver udtryk for, at de ofte oplever, at de ikke har tid nok til at forberede den gode varierede undervisning, som de gerne vil levere. De giver udtryk for, at de ofte bruger fagbøgerne og laver undervisningen ud fra dem. Det opleves som utilfredsstillende for lærerne, da de gerne vil skabe mere variation i deres undervisning. Eleverne beskriver, at en skoledag og undervisningen er kedelig: Når lærerne taler meget og man skal lave kopiark eller opgaver i bogen hele tiden. Nogle elever synes dog, at det også kan være godt nogle gange at have sådan nogle opgaver, men også disse elever giver udtryk for, at det ikke skal være hele tiden. På nogle måder efterlader interviewene et indtryk af, at det for nogle klassetrin er gået tilbage med variationen i undervisningen. Dette begrundes af lærerne med, at det er svært at finde den nødvendige tid til at planlægge varieret undervisning og læringsaktiviteter. 5

8 Overvejelser fremadrettet Der er i alle interviewene bred enighed om, hvad en god skoledag skal indeholde, hvilket kan være et godt afsæt for det videre arbejde. Der skal være bevægelse, variation og eleverne skal være aktive i undervisningen. Vi er klar over, at der fortsat er et arbejde at gøre i forhold til den varierede skoledag og der er derfor indskrevet følgende i udmøntningsdokumentet: ( )Det fordrer, at det tværfaglige samspil og samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre aktører understøtter den fælles opgave med at udvikle læringsfællesskaber, der fremmer alle børns læring. Længere og varieret skoledag Skoledagen er blevet længere for eleverne, men hvorvidt den opleves som lang afhænger meget af, hvor varieret undervisningen har været. I interviewene giver nogle af eleverne fra indskolingen udtryk for, at dagens længde er tilpas, da der bliver lavet mange forskellige ting i timerne og i løbet af dagen. Alle elever kan også komme med eksempler på, hvor undervisningen har været anderledes og sjov med dyre-stratego eller klippe staveord ud og klistre dem op på væggen. I takt med at eleverne bliver ældre, beskrives der i interviewene en tendens til at undervisningsformen varieres mindre. Flere elever nævner også, at man laver meget det samme i timerne. Der er tilsyneladende en tendens til, at jo ældre eleverne er, jo mindre variation oplever de; Vi sidder rigtig meget og bare lytter på læreren. Det påpeges at variation i timerne er godt, fordi det gør, at man glæder sig til timerne og man 6

9 bliver mindre træt. De fremhæver forskellige stratego-spil og tyskrundbold. Derudover beskriver eleverne, at de bedste timer er dem, hvor man selv er aktiv. Eleverne giver udtryk for, at det med at være aktiv i timerne ikke nødvendigvis er det samme som at være på udflugter eller sådanne aktiviteter, men også har noget at gøre med selve måden, man arbejder med det faglige stof på. Det kan være, at man som elev har indflydelse på, hvilke opgaver man laver m.m. Derudover fremhæves forløb, hvor man fx har lavet et forløb med et minisamfund og på den måde er aktiv i selve det faglige arbejde, men på en anden måde end ved traditionel undervisning. Modsat beskriver eleverne, at de timer hvor de laver opgaver i bogen kan blive meget tunge og kedelige, særligt hvis hele dagen er præget af dem. Derudover beskriver eleverne også, at der kan være udfordringer i forhold til at kunne få hjælp til sine spørgsmål i timerne, når de arbejder meget i bogen, da læreren ikke altid kan nå rundt til alle eleverne. Flere elever fra mellemtrinnet og udskolingen siger, at de bliver meget trætte sidst på dagen, og især timen mellem kl. 14 og 15 er hård og de har svært ved at koncentrere sig. Det beskrives igen som særligt hårdt, hvis timerne er præget af, at det er læreren der taler og eleverne beskriver sig selv som mindre aktive. Nogle medarbejdere påpeger i deres interview, at eleverne nok ikke oplever, at der er variation i timerne og at de som lærere følger sig bundet af, at skulle nå pensum og derved har svært ved også at forberede en varieret undervisning. Lærerne giver også udtryk for, at de tvivler på, at den længere skoledag rent faktisk gør eleverne dygtigere. Medarbejdere og forældre påpeger også, at skoledagene er lange, og at det medfører, at eleverne ikke i samme grad har mulighed for at socialisere uden for skoletiden i form af klub, legeaftaler eller sportsaktiviteter. Eleverne giver i interviewene ikke udtryk for, at de har skåret ned på fritidsaktiviteter. De elever vi har interviewet, dyrker stadig deres fritidsaktiviteter trods den længere skoledag, og mange af dem går til flere ting flere gange om ugen. Vi spurgte i interviewene om de vidste, om det også gjorde sig gældende for deres venner i skolen. I den forbindelse svarede de, at mange af deres venner fortsat går til noget i deres fritid. Nogle af eleverne i interviewet beskriver dog også, at det kan være hårdt at skulle i SFO eller klub efter skole, og at de nogle gange hellere vil hjem og slappe af før man skal til nogle af sine øvrige fritidsinteresser. Flere forældre beskriver, at de får trætte børn hjem fra skole, og at de oplever, at deres børn bliver mindre sociale. En forælder siger, at længden på dagen ikke er et problem, men det er, ifølge ham; ( ) et problem, at lærerne siger til børnene at det også er synd for dem, at de skal være længe i skole. Det finder han uacceptabelt. Nogle af skolerne har også på enkelte årgange afholdt forsøg med at afkorte skoledagen for nogle klasser. En enkelt forælder har oplevet, at de i hendes datters klasse har et forsøg med kortere skoledage, hvilket hun allerede har oplevet at det har påvirket positivt i forhold til hendes datters trivsel. 7

10 Hun oplever, at hendes datter er blevet mindre træt og det opleves også som om at det har givet mere ro i klassen. I forhold til hvorvidt børn i Dragør går i SFO og klub angiver nedenstående tabel en oversigt over, hvor mange børn der er på et konkret klassetrin, sammenholdt med, hvor mange der er tilmeldt i henholdsvis SFO og klub. Der er en vis usikkerhed i tabellen, da tallene er trukket i maj måned. I løbet af maj bliver kommende 0. klasser indskrevet på SFO, og deres tal indgår således i det samlede tal for indmeldte i SFO, samtidig med, at børn i 3. klasse meldes ud af SFO og ind i klub. Tallene kan dermed ikke aflæses direkte med at vi har en 100 % dækning i forhold til, at alle børn går i SFO. I Dragør er der pr i alt 794 børn på 0-3 klassetrin. I SFO er der indmeldt 774 børn, dvs. at der er 20 børn som kunne gå i SFO, der ikke gør det. Der er fra klasse 764 børn i Dragør, hvor 375 går i klub. Det vil sige, at der er 389 børn som potentielt kunne gå i klub, men som vælger den mulighed fra. Denne oversigt giver ikke mulighed for at beskrive om man også så dette fald i børn, der har valgt at melde sig ind i en klub før folkeskolereformen og de længere skoledage blev indført. Vi ved fra interviewene, at nogle elever beskriver, at de hellere vil hjem efter skole og slappe lidt af før de skal til deres øvrige fritidsaktiviteter. Tabel 1. Oversigt over antallet af børn i SFO og Klub 0-3 klasse 4-7 klasse Antal børn i alt i Dragør Antal børn tilmeldt SFO 774 Antal børn tilmeldt klub 375 Overvejelser fremadrettet Skoledagen er blevet længere, men hvor lang den opleves afhænger af, hvor varieret undervisningen er i løbet af skoledagen. Der skal fortsat arbejdes på at undersøge, hvordan udfordringerne ved at skabe en varieret skoledag kan løses. Fremadrettet bør der være yderligere fokus på en sammenhængende varieret skoledag, med udgangspunkt i den enkelte elevs læring, fremfor en pensumstyret forståelse af 8

11 læringsaktiviteterne i skolen. Fremadrettede bør der overvejes, hvordan det er muligt at organisere nye måder at kunne forberede og planlægge skoledagene og undervisningen på. Bevægelse Intentionen med bevægelse er at skabe variation i undervisningen, men også bevægelse og fysisk aktivitet er et led i ambitionen om at styrke det faglige niveau. Forskningen viser, at fysisk aktivitet kan understøtte elevernes indlæringsevne. Bevægelse i undervisningen skal bruges som et pædagogisk redskab i relation til et fag og undervisningsemnets indhold. I interviewene bliver det tydeligt, at der er forskel på hvordan bevægelse anvendes i skolerne. I indskolingen kan eleverne komme med mange eksempler på fx at danse en dans på engelsk, tallege og dyre- stratego, bevægelse med ordstavning m.m. Elever fra udskolingen derimod, beskriver bevægelse som følger; jeg har bevægelse i skolen når jeg skal hente noget vand og når jeg går tilbage til klassen igen. Både elever fra mellemtrinnet og udskolingen giver udtryk for, at de ikke har særlig meget bevægelse kombineret med læring i timerne. De oplever heller ikke, at der er særligt meget anden bevægelse i løbet af skoledagen. Nogle giver udtryk for, at de ønsker mere bevægelse hvor de kan være aktive, men de vil også gerne være kreative selv. Andre ønsker, at de bare har faste pauser. I indskolingen siger eleverne, at niveauet med bevægelse er fint som det er, og det er med til at timerne ikke er kedelige og at de lettere kan koncentrere sig. 9

12 Medarbejderne giver udtryk for, at når der skal laves bevægelse med en faglig vinkel, så kræver det meget forberedelse en tid som de oplever, at de ikke har. Dermed er der ikke meget bevægelse i undervisningen. En medarbejder fortæller også, at bevægelse i udskolingen er svær at kombinere med læring, da de ikke bare kan lave en stafet, eller kan rejse sig op og lave ti hop på stedet, da læringsgraden kræver meget mere koncentration. Forældre beskriver, at deres børn er meget begejstrede for bevægelse med faglig udvikling, men at der går længere og længere imellem at deres børn giver udtryk for, at de oplever det. Dette kan måske skyldes at børnene rent faktisk har mindre bevægelse, men det kan også skyldes at børnene ikke lægger mærke til, når der er bevægelse i undervisningen, da det kan være blevet en mere naturlig del af deres skoledag. Overvejelser fremadrettet Der er enighed i interviewene om, at der særligt for mellemtrinnet og udskolingen er for lidt bevægelse i løbet af skoledagen. Der er fortsat behov for at have et særligt fokus på bevægelse som et vigtigt element i at skabe den nødvendige variation i læringsaktiviteterne, der øger læring, trivsel og sundhed for eleverne. Eleverne nævner selv, at det er en stor motivation for dem at kunne bevæge sig og få lov til at være aktive i timerne. 10

13 Evalueringen efterlader et indtryk af, at der fortsat er behov for kompetenceudvikling af medarbejderne i at gøre bevægelse til en daglig del af undervisningen. Åben skole I aftaleteksten om folkeskolereformen er hensigten med den åbne skole formuleret således, at skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund. Det fremgår af interviewene at elever, medarbejdere og forældre forbinder åben skole med deres fleksdage, da det er på de dage, hvor der er tid til at tage på udflugter eller få aktører fra det omkringliggende samfund til at indgå i skolens læringsaktiviteter. I Dragør har alle skolerne en dag om ugen, der kaldes for fleksdagen. Det er en dag uden fast skema, som det kendes på de øvrige skoledage. Ambitionen med fleksdagen er, at give mulighed for at skabe en anderledes og mere varieret undervisning for eleverne. Hensigten med fleksdagen er endvidere at give muligheden for at fordybe sig i et emne på forskellige måder. Derudover giver fleksdagen også skolerne mulighed for at inddrage det omkringliggende samfund, samt mulighed for at inddrage andre voksne fra erhvervs-, forenings- og kulturlivet i undervisningen. Derudover er fleksdagen også en dag, hvor de tager ud på museum eller andre ture ud af huset. Fleksdagen vil derfor blive beskrevet nærmere under afsnittet om åben skole. I alle interviewene er der en generel positiv holdning til fleksdagen, som beskrives som værende med til at skabe varieret og god undervisning. Nogle elever beskriver, at det kan være fedt at fordybe sig i en opgave over en hel dag.. Enkelte elever beskriver dog, at flexdagen nogle gange er hele dage med tavleundervisning, hvor det er læreren, der underviser meget fra tavlen og beskrives som mere traditionel undervisning med den enkelte undtagelse, at de måske er i SFOs lokaler, når de har undervisning. Grundlæggende beskrives det særligt gode ved fleksdagene, at der er to voksne tilknyttet, da det giver mere ro i klassen, og at det er nemmere at få lavet tingene, når der er to. Eleverne beskriver, at de er rigtige glade for fleksdagen, hvor de har mulighed for at komme på udflugter. Nogle elever beskriver også at fleksdagen er hele dage med tavleundervisning, som kan være rigtig hårde. Nogle elever fortæller, at fleksdagen er med til at skabe variation, som de nogle gange kan savne. De fortæller endvidere, at de ikke er lige så trætte efter en fleksdag (hvis det altså ikke er tavleundervisning hele dagen), som på de andre dage. En elev udtaler at; fleksdagen er noget af det bedste ved den måde vi har skole på nu. Eleverne har umiddelbart lidt svært ved at svare på, om der er nogen fra det omkringliggende samfund, biblioteket, musikskolen eller ungdomsskolen der nogle gange står for læringsaktiviteterne i skolen. Eleverne kan dog alle komme med mange eksempler på undervisning, hvor det er eksperter der underviser, fx fra lufthavnen, der har undervist i førstehjælp, eller der har været nogle fra Dragør Rugby Klub og undervise eller nogle fra Louisiana samt aktiviteter som fx vinterbadning med ungdomsskolen og museet. I interviewene giver eleverne udtryk for, at mængden af fleksdagene er passende. 11

14 Medarbejdere giver udtryk for, at ideen med fleksdagen er rigtig god og at de er glade for den i princippet. De oplever dog, at ideen med fleksdagen ikke er slået igennem. Medarbejderne føler sig bundet af, at der ikke er nok ressourcer til at tage ud af huset særligt i forhold til økonomi. Det betyder i praksis, at de laver de samme ting på fleksdagen, som de gør alle andre dage. På den måde bliver fleksdagen mere en fordybelsesdag og det kan i nogle fag blive en hård dag. Lærerne giver også udtryk for, at de, selvom de har mulighed for det, har svært ved at inddrage aktører fra det omkringliggende samfund, fx fra banken, ungdomsskolen eller andre steder ind i deres læringsaktiviteter. Dette hænger, ifølge lærerne, sammen med, at det er tidskrævende at planlægge dette samarbejde, en tid som lærerne ikke altid oplever at have til rådighed. Forældrene synes, at det er godt med fleksdagen. Særligt beskriver forældrene, at det bliver rigtig godt, når skolerne får lavet nogle sammenhængene forløb, hvor turene underbygger læringsforløbene i skolen, så det kommer til at hænge sammen. Nogle forældre giver udtryk for, at fleksdagen fungerer bedst når de tager ud af huset, fordi børnene her har muligheden for at fordybe sig i et emne. Det fremgår også, at forældrene tænker, at fleksdagen er meget ressourcekrævende. De giver i den forbindelse udtryk for, at skolerne gerne må gøre endnu mere brug af forældrene som ressource. De beskriver i den forbindelse, at skolerne er gode til spørge ud om nogle af forældrene har mulighed for at tage med på tur eller lignende allerede nu, men skolerne kunne måske også inddrage forældrene i forhold til at lave foredrag og tage med ture men forældrene understreger, at det skal gøres således, at det ikke ligger et pres på forældrene om at der er en forventning til, at de skal byde ind. Forældrene påpeger endvidere, at de oplever at skoledagen ikke længere er tænkt særligt sammenhængende for deres børn, hvilket de oplevede mere i begyndelsen af folkeskolereformen. I begyndelsen var der, ifølge forældrene, meget fokus på en sammenhængende dag med mulighed for at røre sig og have variation i løbet af dagen. Dette fokus oplever forældrene er mere fraværende i dag. Overvejelser fremadrettet Forståelsen af åben skole er mest i spil i forhold til fleksdagen. Der er bred enighed om, at fleksdagen har et stort potentiale. Fleksdagen giver mulighed for den sammenhængende, varierede skoledag, hvor eleverne er aktive og der er mulighed for at få inspiration udefra. Der er et stort fokus i udmøntningsdokumentet på det fremadrettede arbejde med åben skole i forskellige former. 12

15 Pauser I Dragør er det besluttet lokalt at afskaffe de traditionelle faste frikvarterer, og i stedet er der indført en fælles spisepause på 60 minutter midt på dagen. Øvrige pauser tilrettelægges af lærerne og pædagogerne. Øvrige pauser i løbet af dagen kan derfor både være karakteriseret af brain-breaks, pustere, en bevægelsesaktivitet med/uden faglig udvikling hvor man får en pause fra den ordinære undervisning. Eleverne giver udtryk for, at de bliver urolige hvis de ikke får pause, og at det kan være forskelligt hvornår de ligger samt hvor mange de får. I de forrige år har eleverne givet udtryk for, at det er frustrerende ikke at vide, hvornår man har pause. Der er tilsyneladende ikke den samme tvivl om man får pauser i løbet af dagen. Der er stor forskel på elevernes holdning til de pauser de får, hvor nogle oplever at niveauet med pause er helt fint oplever andre, at de ikke får særlig mange pauser. Der er tilsyneladende også forskel på, hvordan pausemønstrene er på de forskellige matrikler, hvor nogle oplever en nogenlunde fast struktur, er det for andre mere varierende, hvordan pauserne tager sig ud. Ved forrige evaluering gav eleverne dog i langt højere grad udtryk for, at de manglede forudsigelighed og struktur på pauserne, som ikke i samme grad kommer frem ved denne evaluering. Der er dog stadig enkelte, der ønsker de faste pauser. Medarbejderne giver udtryk for, at dét at de faste pauser er fjernet har bevirket, at eleverne får langt flere pauser end tidligere, fordi det ikke er koordineret. Nogle medarbejdere finder det irriterende at skulle give ekstra almindelige tissepauser eller lave pauser i form af bevægelse kombineret med læring, da de har et pensum de skal nå. Derudover giver medarbejderne udtryk for, at der mangler struktur på pauserne, da det kan give meget uro, hvis nogle klasser holder pauser og andre ikke gør. Både medarbejdere og forældre påpeger udfordringen med, at alle pauseaktiviteterne er lærerbestemte, og at eleverne, ifølge medarbejderne og forældrene, savner selv at kunne bestemme og have egen tid. Dette gør sig især gældende for elever i indskolingen. Som en forældre siger, så er der stor ros til lærere og pædagoger for de mange trivselslege m.m. de sætter i gang, men deres børn savner den frie leg. Overvejelser fremadrettet Pauser er vigtige for børnene, hvorfor lærerne og pædagogerne fortsat bør have opmærksomhed på dette. Fremadrettet bør der arbejdes med, at skolerne og medarbejderne skaber en sammenhængende varieret skoledag med koordinering af de aktiviteter som børnene præsenteres for. Herunder også planlægning af børnenes pauser. Arbejdet har ledelsernes opmærksomhed. 13

16 Lektier Evalueringen viser, at der er stor spredning hos børnene i forhold til, hvor mange lektier de skal lave hjemme. Der er nogle elever som ingen lektier har for og andre som skal lave lektier hver dag. Alle giver udtryk for, at der er en vis mængde pensum / opgaver i bogen som man skal igennem, og hvis man når det i skolen har man ikke lektier for, og hvis man ikke når det henne i skolen i løbet af skoledagen har man lektier for. Nogle elever giver udtryk for, at niveauet med lektier er fint, og at det er godt med lektier, fordi at man så føler at man laver noget. Andre giver udtryk for, at lektier er spild af tid, da man kun lærer noget i skolen og derhjemme er det bare noget som skal laves, fordi man hellere vil lave andre ting, hvorfor, man ifølge den elev, ikke gør sig lige så umage, som når man er i skolen. Nogle elever siger, at det er svært at lave lektier derhjemme, fordi man der ikke altid kan få hjælp til opgaverne. Andre igen giver udtryk for, at det er godt med lektier, så man ikke får et chok når man kommer i gymnasiet, hvor der er mange lektier. En elev udtrykker det således Det dur jo ikke, at vi ikke er vant til at lave lektier når vi skal i gymnasiet. En elev beskriver også, at det er underligt at det altid er de store opgaver og afleveringer, der skal laves derhjemme. Denne elev siger i forlængelse af dette, Det kunne være fint også at kunne lave de store opgaver i skolen, hvor man kan få hjælp af læreren. Der er ligeledes spredning i udsagnene fra medarbejdere og forældre. Her giver nogle lærere udtryk for, at de giver lektier for, men færre end tidligere, og andre lærere fortæller, at de ingen lektier giver, men at dette medfører, at forældrene efterspørger lektierne, for at kunne følge med i, hvad deres børn lærer i skolen. En forælder fortæller, at hendes barn i gennemsnittet bruger en time hver dag på lektier, og at hendes datter typisk har lektier for, fordi hun ikke kunne få den hjælp, som hun har brug for i skolen. En 14

17 forælder beskriver, at hans drenge aldrig har lektier for, hvilket i en travl hverdag er dejligt, men at det også er forbundet med en usikkerhed i forhold til at vide, om hans sønner er godt med i skolen. Nogle forældre begrunder, at deres børn ikke når lektierne i skolen med, at der er for meget uro i klassen til at kunne koncentrere sig eller at læreren ikke har tid til at hjælpe deres børn. Overvejelser fremadrettet I forhold til lektier kunne der med fordel arbejdes på at skabe fælles forståelser af lektier. Det kunne i den forbindelse være relevant at forholde sig til, hvorfor eleverne skal have lektier for, og hvad lektier er. Hvor mange lektier skal børnene have derhjemme? Er det udelukkende med henblik på, at komme igennem et pensum? Er det for at sikre, at alle elever træner derhjemme, hvor de er niveaumæssigt eller? Hvad med de børn, der ikke kan få den rette hjælp derhjemme, hvordan sikrer vi, at de børn bliver så dygtige som deres potentiale rækker? Derudover synes det væsentligt at forholde sig til, hvad hensigten er med, at de børn der har nemt ved skolen og altid når deres ting i skolen aldrig har lektier for? I den forbindelse synes det vigtigt at forholde sig til, om disse elever udfordres tilstrækkeligt- såfremt at lærerne giver lektier for med henblik på, at eleverne skal træne der hjemme? Der er behov for at medarbejderne og ledelser tager nogle fælles drøftelser om dette emne. Læringsmålstyret undervisning Skolernes arbejde med læringsmålstyret undervisning skal efter hensigten understøttes af læringsmål, hvor der sættes tydelige mål for elevernes læring. Disse udarbejdes med henblik på at øge det faglige niveau for alle elever uanset deres udgangspunkt. Spørges der i interviewene ind til om eleverne ved, hvad de er i gang med at lære lige nu, svarer de alle, at de godt ved, at de skal lære at læse og at de får læseprøver. Men de giver ikke udtryk for, at de sætter nogle konkrete mål i samarbejde med læreren eller selv formulerer nogle mål. Nogle elever fortæller, at de har mål, fx har en indskolingsklasse et skab fyldt med mål, hvad målene konkret er, kunne eleverne ikke beskrive nærmere. Eleverne kan generelt ikke beskrive meget om deres læringsmål. I Dragør har vi valgt læringsplatformen MinUddannelse, hvor eleverne bl.a. kan se de læringsmål, der opstilles for dem i de enkelte fag. I Interviewene blev der i forlængelse af spørgsmålene om læringsmål også udfoldet nogle betragtninger om arbejdet med MinUddannelse. Eleverne fortæller dog, at de ikke kender særlig meget til MinUddannelse. I indskolingen bruger de det tilsyneladende slet ikke, på mellemtrinet og i udskolingen anvendes det lidt mere til evalueringer og til at aflevere opgaver i. Fælles for eleverne er, at de ikke bruger MinUddannelse i deres daglige arbejde i skolen, tilsyneladende ej heller til at formulere læringsmål med. Eleverne fortæller også, at det, ifølge dem, er meget få lærere bruger 15

18 MinUddannelse, og at det for eleverne mest virker som et værktøj, hvor lærerne har deres informationer og arbejdes materiale på. Medarbejderne påpeger i den sammenhæng, at de er blevet skåret i deres forberedelsestid, og derved ikke har tid til både at forberede undervisningen og sætte individuelle læringsmål på en tilfredsstillende måde. De påpeger, at de tidligere tænkte meget mere i læringsmål end nu, hvor de rent faktisk skal. Lærerne giver endvidere udtryk for, at de bruger rigtig meget tid på at lægge ting ind i systemet og lave læringsmål, læringsmål som de oplever ikke giver mening for børnene. De påpeger dog også, at eleverne godt ved hvad de skal lave. Nogle lærere fortæller at de indleder deres undervisning med, at beskrive overfor børnene, hvad der er målene i timen og hvad der skal arbejdes med. Spørges der mere konkret ind til MinUddannelse og brugen af den, beskrives MinUddannelse som en tidsrøver, der tager tid fra forberedelsen. Nogle lærere beskriver, at MinUddannelse som platformen kan rigtig mange ting, som de bare mangler at lære at bruge rigtigt, og at platformen er fantastisk til at lave årsplaner i. Forældrene fortæller, at læringsmål er blevet til et emne, som er på ved alle forældremøder, da forældrene har svært ved at følge med og se læringsmålene. Når der i interviewene spørges ind til brugen af MinUddannelse blandt forældrene, er der flere forældre som slet ikke har hørt om platformen, mens andre fortæller, at de godt kender den, men at den ikke bliver anvendt. Dette skyldes, ifølge nogle af forældrene, at det er besværligt at tjekke informationer to steder; både på skoleintra og i MinUddannelse. Overvejelser fremadrettet Arbejdet med læringsmål og indførelsen af den digitale platform MinUddannelse er endnu ikke udfoldet, hvorfor der fortsat er behov for at arbejde med hvordan dette kan gøres. I den forbindelse synes det væsentligt at forholde sig til, hvor vidt der er tilfredsstillende fremgang i forhold til at tænke i læring fremfor undervisning og pensum? Derudover bør det overvejes, hvordan medarbejderne kan komme til at kende værktøjet tilstrækkeligt med henblik på at gøre det til et anvendeligt arbejdsredskab, som ikke udelukkende opleves som en tidsrøver. Ønsker til en endnu bedre skoledag Hvert interview er afsluttet med spørgsmålet om deltagerne havde nogle ønsker, der kunne gøre deres skoledag endnu bedre. Eleverne kom med forskellige ting, der kunne forbedre deres skoledag, bl.a. en skolekantine, som blev nævnt af flere. Derudover blev det også nævnt, at det kunne være godt med to-voksenundervisning, 16

19 holddeling og muligheden for mere differentieret undervisning. Derudover blev det også nævnt at eleverne savner selv at være mere aktive i undervisningen. De ønsker færre lektier og nye bøger. Medarbejderne gav udtryk for, at de også ønsker to-voksen undervisning, holddeling og kortere skoledage. Derudover nævner de mere tid til forberedelse. Forældrene nævnte en mere effektiv skoledag, hvor deres børn kommer hjem med fornemmelsen af at have rykket sig. Der nævnes også her to-voksen undervisning. En forælder kom med forslaget om at indføre morgensang. 17

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Problemformulering: Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at implementere folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer, for at sikre

Læs mere

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet DRAGØR KOMMUNE Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet Skoleåret 2016-2017 Skole- og kulturafdelingen 01-09-2016 Indhold INDHOLD 2 INDLEDNING OG GENSTANDSFELT 3 METODE 3 AFGRÆNSNING 4 HELHEDSVURDERING

Læs mere

Evaluering af skolereformen

Evaluering af skolereformen DRAGØR KOMMUNE Evaluering af skolereformen Skoleåret 2015-2016 Skole- og kulturafdelingen 19-05-2016 Indhold INDLEDNING 3 METODE 3 GENSTANDSFELT 4 HELHEDSVURDERING 5 REFORMENS ELEMENTER 6 EN GOD SKOLEDAG

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger

Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger Skole- og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning... 2 Gældende politiske beslutninger... 3 Nationalt... 3 Folkeskolereformen har særligt fokus på

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 21 Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet fokusgruppeinterviews med elever

Læs mere

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål: Indblik i nye resultater fra følgeforskningen Perspektiver på, hvordan resultaterne kan

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning

Evaluering af understøttende undervisning Evaluering af understøttende undervisning Med implementeringen af folkeskolereformen fra august 2014 er der blevet indført en række nye elementer og metoder i folkeskolen. På den baggrund har Skoleudvalget

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kommunikationsstrategi for skoleområdet

Kommunikationsstrategi for skoleområdet Kommunikationsstrategi for skoleområdet Udarbejdet af skoleafdelingen september 2014 Den brændende platform Historiefortælling om skolen i Dragør Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner

Læs mere

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Hovedresultater fra de første rapporter i

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Den nationale Folkeskolereform Dragør kommunes sigtelinjer for Dragør kommunes skolevæsen indgår fint i den nye nationale skolereform, der

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Sags nr.: 17/03560 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Undervisningsudvalget

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet Nordagerskolen september 2016 TRIN-undervisningen i mellemtrinnet I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen i 2014, besluttede Nordagerskolen, at indføre aldersintegreret undervisning med

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis?

Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis? Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis? Resultater fra følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen Kort & klart Om dette hæfte 2 Da folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, igangsatte

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Temaaften om status og udvikling

Temaaften om status og udvikling Temaaften om status og udvikling 17.00 18.30 1. Velkomst og indledning 2. Status - Planlægning af kommende skoleår - Elevernes skoledag - Medarbejdernes arbejdsdag - Nyt år og ny bygning -> 2016 4. Skoleudvikling

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL TEMADRØFTELSEN FOLKESKOLEREFORMEN - TEMPERATURMÅLING, KULTURFORANDRING OG FORÆLDRE SOM RESSOURCE

BAGGRUNDSMATERIALE TIL TEMADRØFTELSEN FOLKESKOLEREFORMEN - TEMPERATURMÅLING, KULTURFORANDRING OG FORÆLDRE SOM RESSOURCE BAGGRUNDSMATERIALE TIL TEMADRØFTELSEN FOLKESKOLEREFORMEN - TEMPERATURMÅLING, KULTURFORANDRING OG FORÆLDRE SOM RESSOURCE HVORDAN STÅR DET TIL MED REFORMEN? Folkeskolereformen kalder på nytænkning og omstilling

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere