VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING."

Transkript

1 PAPIRULD DANMARK A/S VIDENKUPON EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej Hillerød L & M Eriksen ApS Søndervangen Skærbæk Teknologisk Institut, Energi og Klima Gregersensvej Taastrup

2 Papiruld Danmark A/S Videnkupon Efterisolering med papiruld i bygninger/boliger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelser og metodeoptimering Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej Hillerød L & M Eriksen ApS Søndervangen Skærbæk Teknologisk Institut, Energi og Klima Gregersensvej Taastrup Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 2

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 4 Undersøgelsesparametre... 5 Samlet konklusion... 6 Loftsisolering... 6 Hulmur... 7 Krybekælder... 7 Fakta... 8 Bilag 1 - Undersøgelsessteder... 9 Bilag 2 - Brugerudtalelser Bilag 3 Særlige informationer Bilag 4 - Situationsskitser Bilag 5 In situ Fugt-/temperaturmåling Bilag 6 Fotoserie Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 3

4 Sammenfatning Med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) er under ordningen Videnkupon i 2012 gennemført projektet: Feltundersøgelser af stabilitets- og effektivitetsforhold i efterisolering i bygninger/boliger med isoleringsprodukter fra Papiruld Danmark A/S samt metodeoptimering ved udførelse Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser in situ - og herpå gennemført analyse og vurdering af indsamlede observerede og registrerede feltdata. Resultaterne baserer sig på feltundersøgelser i 10 forskellige bygninger/boliger, som alle har fået efterisoleret loft, hulmur og/eller krybekælder. Projektet er ansøgt af: Laust Eriksen Autoriseret Papiruld Installatør, L & M Eriksen ApS, Søndervangen 5, 6780 Skærbæk. Teknologisk Institut, Energi og klima, Center for Energieffektivisering og Ventilation, har været projektudførende og ansvarlig for udarbejdelse af denne rapport. I feltundersøgelserne har deltaget en bygnings- og isoleringsproceskyndig ingeniør fra Papiruld Danmark A/S. Af geografiske og ressourcestrategiske grunde blev der mellem ovennævnte projektparter aftalt, at feltundersøgelserne skulle foregå i Nordsjællandsområdet. Feltundersøgelserne er gennemført i 10 bygninger/boliger. Disse er udvalgt af Teknologisk Institut på baggrund af et større antal (30) frigivne adresser fra Papiruld Danmark A/S - adressekartotek. Med baggrund heri har Teknologisk Institut udvalgt, dels bygninger/boliger der har været efterisoleret i op til år, og dels bygninger/boliger som er blevet efterisoleret inden for de seneste ca. 1 5 år. I udvælgelsen af bygningerne er endvidere fokuseret på, at alle 3 efterisoleringsområder blev repræsenteret i undersøgelserne. Det vil sige: Loftsisolering Hulmursisolering Isolering af krybekælder (WET- spray) Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 4

5 Undersøgelsesparametre Til verificering og dokumentation af stabilitets-/effektivitetsundersøgelserne og metodeoptimering, har Teknologisk Institut på forhånd udpeget og drøftet med Papiruld Danmark A/S en række parametre, som skulle indgå i observationer/målinger/analyse og vurdering. Disse vedrører følgende hovedparametre: Hovedundersøgelsesparametrene: Bruttooplistning: 1. Kvalitetsvurdering - af færdig udlægning på loft, i hulmur og i krybekælder 2. Tykkelsesmåling - jævn fordeling/sætning - over tid (ref. udlægningstykkelse) 3. Kompakthed/densitet fast/stabilt i udført efterisolering (håndpres/pladepres) 4. Udbredelse/indtrængning - i vanskelige loftkonstruktioner/hulmure/krybekældre 5. Fugtighed/måling subjektive observationer/vurdering 6. Krybekældre - Wet-spray under gulvkonstruktion (beton, træ o. lign.) 7. Loftskonstruktion opbygning/udformning 8. Fugtmembran eksisterende/uden 9. Vindafdækning - ved tagfod 10. Udluftning endevægge/tag 11. Loftslem efterisolering/adgang/gangbro 12. Tilgængelighed - for efterisolering/særlige bygningskonstruktionsdele/-afsnit 13. Oplistning øgning af spærfodshøjde/sikring af ensartet tykkelse 14. Overflødigt isoleringsmateriale frafald/nedfald/fjernelse 15. Kundeforventninger tilfredshed/oplevelse/begrundelse for efterisolering 16. Indeklimaforhold komfortforbedringer/udtalelser 17. Energibesparelser økonomiske aspekter/eksempler 18. Metodeoptimering udførelse/afslutning/aflevering Anvendt metoder ved undersøgelserne: Visuel gennemgang Temperatur-/fugtmåling Destruktiv metode indgreb/endoskopiske undersøgelser Håndberøring - føling i hulmursisolering, loftsisolering og Wet-spray Observationerne/undersøgelserne og målingerne er så vidt muligt dokumenteret via fotos og kurver/grafer. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 5

6 Samlet konklusion Med baggrund i de undersøgte forhold af: stabilitets-/effektivitetsundersøgelser og metodeoptimering af Papiruld Danmark A/S producerede papiruldsgranulat - anvendt som efterisolering på loft, i hulmur og krybekælder i bygninger/boliger - gives i det efterfølgende en samlet konklusion. Loftsisolering Screeningen er foregået ved observationer, tykkelsesmåling, kompakthedsvurdering og temperatur- /fugtmåling. I alle tilfælde er der tale om efterisolering med papiruldsgranulat, hvis formål er at forbedre varmeisoleringsevnen i en allerede udlagt svagere, eksisterende isolering. Den udlagte papiruldsgranulat udført som efterisolering ovenpå eksisterende loftsisolering fremstod i alle de undersøgte lofter i en fin, ensartet jævn, fast og stabil udlægningsudførelse. Papiruldsisoleringen sluttede pænt tæt til alle synlige loftskonstruktionsdele såvel som ved de af isoleringen, skjulte observerede konstruktioner. Observationerne blev her bl.a. foretaget ved forsigtigt opbrydning af papiruldsgranulatet, minimum 3 forskellige steder. Efterisoleringstykkelsen svarede i alle tilfælde til mindst de i aftalegrundlaget udmeldte tykkelser (faktura data). Tykkelsesmålingerne blev foretaget mindst 3 forskellige steder i hvert af de efterisolerede lofter. Generelt blev tykkelsen af papiruldsgranulatet målt til nogle cm mere end det udmeldte. Dette gælder også for de bygninger/ boliger, hvor efterisoleringer er udført for 5 10 år siden. Det indikerer umiddelbart, at der kun er tale om mindre sætning af papiruldsgranulatet (skønnet %) i de undersøgte bygninger/boliger. Der blev ikke i papiruldsgranulatet i noget loft konstateret tegn på hverken fugt- eller kondensdannelser ved de for hvert loft foretagne 3 spredte spotundersøgelser/vurderinger. Spotundersøgelsen er her foretaget ved forsigtig opbrydning af papiruldsgranulatet ned til selve loftskonstruktionen. Resultaterne af konkrete fugtmålinger i loftskonstruktionerne kommenteres senere. I tre ud af fire undersøgte boliger/bygninger var der ikke etableret damspærrer i den eksisterende loftskonstruktion (isoleret med 100 mm mineraluld). Der blev ikke her konstateret nogen form for fugt- eller kondensdannelser. Papiruldsgranulatet føltes tørt og fyldigt. I tre af de undersøgte bygninger/boliger var monteret vindafdækning ved tagfod for hvert spærfag. Disse afdækninger vurderedes effektivt monteret/opsat med det formål, dels at sikre at vinden ikke blæses/presses ind under isoleringsmaterialet og forringer varmeisoleringsevnen, og dels at sikre en ventilationsspalte på oversiden til ventilering af loftsrummet, samt at sikre en afgrænsning af isoleringsgranulatet både i forbindelse med udlægningsprocessen og efterfølgende. Ref. Bilag skitse af vindbegrænsning mod tagfod. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 6

7 Samtlige undersøgte lofter med udlagt papiruldsgranulat bar præg af, at der af de udførende firmaer var gjort en indsats for at efterlade et pænt helhedsindtryk af den udførte efterisolering. For samtlige undersøgte lofter var adgangsforholdene gennem loftslemmen tydeligvis blevet forbedret gennem en renovering. Det vil sige, at loftlemmen var blevet velisoleret med en på-limet flamingoplade og der var opsat brædder, der sikre mod evt. nedfald af granulatet. Det efterlader et godt indtryk af kvalitet og færdiggjort arbejde. På de fleste lofter var monteret nye brædder på spærfoden. Dette har til formål dels at sikre muligheden af udlægning af gangbrædder, og dels at sikre en adskillelse/opdeling og dermed effektiv og kompakt udlægning af granulatet. Et totalt view hen over loftet giver et godt helhedsindtryk af veludført efterisoleringsarbejde for alle undersøgte efterisolerede lofter. Hulmur Screeningen af stabilitets- og effektivitetsundersøgelsen er gennemført ved termografering, ved endoskopi, udtagning af mursten, berøring og observationer samt ved temperatur- og fugtmåling. Papiruldsgranulat er indblæst i hulmuren med formål at begrænse varmetabet fra denne del af bygningens/boligens klimaskærm. Ved alle undersøgelserne af indblæst papiruldsgranulat er det foretaget inspektion i en facade i 3 positioner. Det vil sige øverst, i midten og under vindueshøjde. Formålet hermed er, at få kontrol/vurdering af granulatets udbredelse, fyldighed og kompakthed. Det indblæste papiruldsgranulat fremstod i alle de undersøgte positioner i facaderne kompakt, fyldigt og tætpakket. Den visuelle bedømmelse og vurdering med baggrund i håndføling i granulatet viste absolut intet tegn på, at der i granulatet var indikationer af fugtopsugning eller fugttilstedeværelse i selve granulatet ud over hvad der normalt vil kunne forventes i en hulmur udfyldt med granulat. I to forskellige bygningers/boligers facade blev indlagt fugtmåleudstyr til registrering over tid af fugtniveauet i hulmursisoleringen. Se resultatvurdering herom under temperatur- og fugtmålinger. NB! Ved en videnskabelig eller mere omfattende in situ - undersøgelse og dokumentation af fugtprofilmåling i en loftsisolering, hulmursisolering og krybekælder, vil denne skulle suppleres med samtidig temperatur- og fugtmålinger såvel indendørs og udendørs som i selve konstruktionerne og gennemføres over længere tidsperioder. Krybekælder Der er i projektet gennemført undersøgelser af efterisolering af krybekælder ved anvendelse af papiruldsgranulat i WET-spray form. Undersøgelserne har her primært omfattet vurdering/undersøgelser af ensartethed og vedhæftning af udført påsprøjtning samt tykkelsesmåling og vurdering af eventuel fugttilstedeværelse i Wet-spray. I de undersøgte krybekældre kan konstateres, at WET-spray granulatet er påsprøjtet eller oplimet i en rimelig ensartet tykkelse, og i alle de målte punkter altid med en tykkelse over det beskrevne. Det vil være uundgåeligt, at der ikke vil være variationer i tykkelsen under iagttagelse af de ofte vanskelige arbejdsprocesforhold påsprøjtningen skal foregå. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 7

8 Det er målt, at tykkelsen i gennemsnit af WET-spray granulatet altid har ligget nogle få cm over de i faktureringsgrundlaget angivne tykkelser. Ved forsigtig indbrydning i den påsprøjtet Wet-spray granulat, kunne der i alle de undersøgte krybekældre konstateres, at det var udført kompakt og med fyldig udbredelse. Til forskel fra papiruldgranulat til lofts- og hulmursisolering har den påsprøjtet Wet-spray en gennemgående mere fast struktur og stivhed fra overfladen og op mod gulvbrædderne. I to af de undersøgte krybekældre lå en relativ stor mængde restmaterialer af WET-spray granulatet på gulvet. Dette restmateriale bør altid fjernes efter endt påsprøjtning. Det vil på stedet og over tid kunne forveksles med nedfaldet granulat og give indtryk af ustabilitet og svigtende varmeisoleringsevne. I to andre undersøgte krybekældre blev der indsprøjtet papiruldsgranulat over de eksisterende hængende mineraluldsmåtte ( mm tykkelse). Efterisoleringen sikrer at den tidligere ventilationskanal, som over tiden er opstået i form af nedbøjning af de eksisterende isoleringsmåtter, ikke er længere til stede. Isamme efterisoleringsproces blev den samlede krybekælderisolering effektivt opspændt. Den hængende isolering var i en bolig årsag til (især i vinterhalvåret) store gener for beboerne i form af fodkulde. Desuden havde gulvbrædder over en længere strækning hævet sig op til cm i stuen. Disse problemer er nu elimineret med efterisolering med papiruldsgranulat. Ref. Bilag skitse af isolering under krybekælder. Fakta Fjern restprodukter fra krybekældergulv efter udført Wet-spray. Granulatprodukterne kan opleves som nedfald straks eller nedfald over tid og giveanledning til mistanke om ineffektiv påsprøjtning. Sørg for at alle udluftningsriste i fundamentsoklen er fri af Wet-spray produkter og udendørs også er fri af tilsnavsning af jord, planter o. lign Tjek/vurder om ydermuren/hulmuren er egnet til hulmursisolering (fugttjek, fugetjek, murstenstjek og indvendig hulmurstjek (omfang af mørtelrester, murbindere mm.) Sørg for effektiv opsætning af vindtæt afdækning ved tagfod Tjek om tilstrækkelig udluftning af tagrum er til stede Tag fotos af udført arbejde. Din dokumentation/sikkerhed ved en senere brugerreaktion Oplys kunden om vigtigheden af jævnlig gennemgående udluftning af bygningen/boligen. Den er via efterisoleringen blevet væsentligt tættere. Frisklufttilførsel, fjernelse af forurenet luft og ikke mindst fjernelse af luftfugtigheden er afgørende for den samlede oplevelse af et godt eller bedre indeklima efter udført efterisolering. J. C. Sørensen Teknologisk Institut, Energi og Klima Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 8

9 Bilag 1 - Undersøgelsessteder Efterfølgende er givet en kort oversigt over, hvilke adresser de aktuelle bygninger/boliger, der er undersøgt, samt angivet hvilke efterisoleringstiltag, der er udført. Engtoften 3, Lynge januar m 2 /2oo mm loftsisolering + vindbegrænsning ved tagfod Ingen dampspærrer i loftskonstruktionen Se fotodokumentation Hillerødvej 37, Lynge april m 2 hulmursisolering 62 m 2 /100 mm WET-spray i krybekælder Fugtmåling i hulmuren* Termografering af facader Se fotodokumentation Degnebakken 6, Virum oktober m 2 /200 mm loftsisolering 25 m 2 / 75 mm WET-spray i krybekælder Fugtmåling i loftkonstruktionen* Se fotodokumentation Maglemosevej 4, Græsted februar m 2 /efterisolering over nedsunket, eksisterende isolering i krybekælder udført under gang, køkken, soveværelse og stor stue Se fotodokumentation Fyrrebakken 12, Hillerød september m 2 hulmursisolering lukket et antal insekthuller Se fotodokumentation Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 9

10 Poppelgangen 2, Hillerød april m 2 /250 mm loftsisolering loft 1 53 m 2 /350 mm loftsisolering loft 2 Fugtmåling i loftskonstruktion* Ingen damspærrer Se fotodokumentation Hjortholmvej 5, Hillerød m 2 hulmursisolering 90 m 2 /250 mm loftsisolering 100 mm lerindskud ovenpå loftsbrædder med papir/pap som dampspærrer Fugtmåling i hulmur* Se fotodokumentation Møllevangsvej 2, 3200 Helsinge Tofte m 2 /hulmursisolering 76 m 2 /100 mm Wet-spray i krybekælder Se fotodokumentation Gadeledsvej 92, Hillerød m 2 /75 mm Wet-spray i krybekælder Se fotodokumentation Ved stampedammen 48, Hørsholm m 2 /75 mm Wet-spray i krybekælder Fugtmåling i krybekælder Se fotodokumentation Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 10

11 Videnkupon Efterisolering med papriuld i boliger/bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 11

12 Bilag 2 - Brugerudtalelser I samtlige de undersøgte bygninger/boliger har brugerne givet oplysninger om baggrunden for gennemførelse af efterisolering og indhøstede erfaringer/oplevelser af varme- og indeklimaforholdene. Følgende korte udsagn er givet: Mærkbart forbedret og behageligt indeklima Kulde-/trækgener forekommer ikke mere Mærkbart lavere energiforbrug og betydeligt lavere energiomkostninger Før efterisolering af krybekælder voldsom fodkulde. Gulvbrædderne buede op på grund af fugtproblemer. Efterisolering med WET-spray har medført stor behagelighed ved at færdes på vores trægulve. Vi har ikke mere opbrudte gulvbrædder ( bølgegang ) i vores trægulve Efterisolering af vore lofter med papiruldsgranulat samt renovering af varmeanlæg og vinduer har givet os en bedre forrentning af vores penge end tilfældet har været for vores aktie-/obligationsbeholdning. Vi har desuden fået et rigtigt behageligt og godt indeklima Vi har været meget tilfredse med det firma, der udførte efterisoleringsarbejdet. Vi oplevede at arbejdet er udført med stort omhu og kvalitet. Firmaet efterlod et godt og professionelt indtryk. Vi tænker her bl.a. på loftslemmets efterisolering, det nye kasseformede adgangsrum, gangbro og vindafdækning ved tagfod På vores tilbygning med meget lille taghældning havde vi faktisk opgivet at få efterisoleret. Men med indblæst papiruldsgranulat og metoden var de meget snævre adgangsforhold ikke noget stort problem. Den varmeisolerende effekt har været en nydelse. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 12

13 Bilag 3 Særlige informationer I forbindelse med feltundersøgelserne er der rettet forespørgsel til Teknologisk Instituts laboratorium for skim melsvampeundersøgelser. Laboratoriet har oplyst, at det er Instituttets erfaring, at papiruld indeholder tilstrækkeligt fungicid til at hindre skimmelsvampevækst. Blandt et stort antal skimmelsvampeanalyser udført på forskellige typer isoleringsmaterialer fra bygninger/boliger - er det ikke blandt disse registreret forekomster af skimmelsvampedannelser i isoleringsmaterialer af typen papiruldsgranulater. Særlig fugtundersøgelse i Teknologisk Instituts laboratatorium I laboratoriet på Teknologisk Institut er igangsat en forsøgs-/undersøgelsesrække om bl.a. fugt- /transmissionsforhold (vanddamppermeabilitet) i en til opgaven speciel udformet tredelt testboks. I denne er indlagt 3 forskellige typer isoleringsmaterialer (Papiruld, Rockwool og Isover). Formålet med dette første forsøg er, at registrere fugttransmissionsforhold i og igennem de nævnte isoleringsmaterialetyper, når disse på samme tid og over tid underkastes de samme fugtpåvirkninger. Herpå søges demonstreret fugtprofiler af vanddamppermeabilitetsprocessen i tre forskellige isoleringsmaterialer til anvendelse som loftsisolering. Specifikt forventes det muligt i den første test, at aflæse papiruldsgranulatets egenskaber i relation til fugtbinding og fugttransport. Der er derfor indlagt fugtføler dels i rummene over hver enkelt type isoleringsmateriale, og dels indlagt fugtføler i hver type isoleringsmateriale, samt fugtføler i det underliggende fælles fugttrykkammer og endelig anbragt en fugtføler i lokalet som reference. Testen forventes udført som en accelererende stresstest. Resultaterne fra dette forsøg 1 vil blive fremlagt i en særskilt rapport. Det er Teknologisk Institut, der på eget initiativ gennemfører disse særlige lab. test. Se bilag 4 med skitse af testboksen. Særlige fugtundersøgelser in situ I forbindelse med dette projekt er med Papiruld Danmark A/S drøftet muligheden af at gennemføre et mere omfattende fugtmåleforsøg i eksisterende bygninger/boliger. Det skal søges gennemført ved samtidig måling/registrering af fugtindhold (RF %) i en bygnings/boligs rum/lokale, i hulmursisolering (papiruldsgranulat) og udendørs. Desuden samtidig måling i loftsisolering (papiruldsgranulat) og i loftsrummet. Formålet skal være, at få praktiske erfaringsdata over fugtprofiler over tid i bygninger/ boliger, der er underkastet normale brugsbetingelser, temperatur- og fugtpåvirkninger og vejrpåvirkninger mv. Disse in situ - fugtmåleforsøg skal omfatte ens eller sammenlignelige bygninger/boliger, hvor den ene er isoleret med papiruldsgranulat fra Papiruld Danmark A/S, den andet med Rockwool og den tredje med Isover isoleringsprodukter. Se bilag med skitse af målepunkter i bygningen/boligen Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 13

14 Referencer andre erfaringer I forbindelse med gennemførelse af dette videnkupon projekt har Teknologisk Institut foretaget et research-/analysearbejde i rapporter, anvisninger og dokumentationer, hvor emnerne relaterer sig til energirenovering og efterisolering, og i hvilket indgår erfaringer med alternative isoleringsmaterialer. Fra disse publikationer er hentet korte udsagn, erfaringer og konklusioner, som er gengivet efterfølgende: Alternativ isolering undgå byggeskader (Teknologisk Institut 2004) Eftersyn af 32 bygninger isoleret med alternativ isolering I laboratorieforsøg, forsøgs- og demonstrationsbyggeri mv. kan man relativt hurtigt skaffe sig ny viden om nye materialer og metoder. Men det er i den praktiske virkelighed, at alle byggematerialer også alternative isoleringsmaterialer skal stå deres virkelige prøve I projektet er 14 huse undersøgt med hulmure isoleret med papirisolering. Af disse 14 huse var der ingen problemer med hensyn til fugt eller kondensdannelse. To huse havde fugtproblemer, men det skyldes opfugtning fra byggeperioden. Et hus havde utætheder i murværket. Et andet hus havde fugtskjolde (årsag ikke fuldstændigt fastlagt) I resumé oplyses, at der er identificeret både små og store byggeskader. Men ingen af skaderne kan henføres til brugen af alternative isoleringsmaterialer Undersøgelserne viser, at den alternative isolering klarer sig absolut godt. Det anbefales, at producenternes anvisninger for anvendelse af alternative isoleringsmaterialer følges nøje, lige som der henvises til By og Byg`s anvisning 207 Måling på alternative isoleringsmaterialer (By og Byg dokumentation 058) Borup Seniorby demonstrationsprojekt Fugtmåling i de enkelte isoleringsmaterialer viser, at der ikke sker en skadelig fugtophobning i isoleringen i de her anvendte konstruktioner, uanset om de er isoleret med alternative isoleringsmaterialer eller med mineraluld, idet de målte fugtindhold alle er under 20 % træfugt. Der er ikke signifikant forskel mellem middelværdien af fugtophobningen i de alternative isoleringsmaterialer og middelværdien af fugtophobningen i mineraluld. Et materiales egnethed som isoleringsmateriale i en given konstruktion bedømmes på grundlag af materialets praktiske varmeledningsevne, den praktiske håndtering på en byggeplads og om materialet er i stand til at opretholde sin funktion i bygningens levetid. Observationer foretaget i bebyggelsen under indbygningen af isoleringsmaterialet har dog vist, at det er nødvendigt at specificere krav til konstruktionernes tæthed, når der skal isoleres med løsfyldsprodukter. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 14

15 Fugt i konstruktioner VEB/SBI VEB = Videncenter for energibesparelser i bygninger SBI = Statens Byggeforskningsinstitut Energivejlederen VEB/SBI Vanddampdiffusioner er ufarligt, såfremt vanddampen frit kan passere gennem konstruk-tionen uden at kondensere. Er der materialer med for stor diffusionsmodstand i kolde dele af konstruktionen, er der risiko for at vanddampen kondenserer. Pudsede lofter VEB/SBI Pudsede lofter har under forudsætning, at de er intakte den væsentlige egenskab, at loftsfladen er ubrudt. Herved hindres, at fugt transporteres fra indeklimaet (fx fra lokale/rum nedenunder) og ud i loftskonstruktionen ved luftstrømning (konvektion). Vanddampdiffusion op gennem loftet blev tidligere fjernet med/via ventilationsluften i loftsrummet. Luften blev samtidigt delvist opvarmet af varmetabet (varmegennemstrømning) gennem de ofte sparsomt isolerede loftskonstruktioner. Øgede isoleringstykkelser medfører, at konstruktionerne bliver koldere og derved stiger % RF. Derfor kan ikke forventes, at fugt i nødvendigt omfang kan fjernes ved naturlig ventilation. Den koldere ventilation luft kan ikke indeholde/bære den øgede mængde fugt. Betingelse for vækst af skimmelsvampe (TI Publ.) Luftfugtighed på min. 75 % RF Træfugtighed på mindst 20 % i overfladen ved 20 C Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb Skimmelsvampespore findes overalt Gode råd Undgå indtrængning af fugt og kondensdannelse i boligen/bygningen Sørg for udluftning mindst 2 3 gange om dagen i min 5 10 min. Undgå at skabe vækstbetingelser for skimmelsvampe i boliger/bygninger Sørg for at sikre god udluftning i åbent tag/loftrum Sørg for at udluftningsristerne i fundament ved krybekældre er rensede Bemærk Middelniveauet af den relative luftfugtighed er generelt steget som følge af efterisolering af boliger/bygninger. En højere luftfugtighed og opstået utæthed i klimaskærmen øger risikoen for fugtskade og/eller skimmelsvampedannelse. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 15

16 Bilag 4 - Situationsskitser Papiruld Danmark A/S Videnkupon In situ undersøgelser af stabilitets- og isoleringseffektivitet Situationsskitse undersøgelsessteder Papiruld Wet-spray Ude: - Vejrlig - Temp./ luft / fugt Inde: - Indeklima - Temp./ luft / fugt Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 16

17 SPECIAL LAB. TESTBOX Fugtmæssige egenskaber - Fugttransport - Fugtbinding Fugttemperatur måleudstyr (%RF/ ºC) 1. Isoleringsmateriale fabrikat Isoleringsmateriale fabrikat Isoleringsmateriale fabrikat 3. TESTBOX mm 100 mm 4. % RF hk/ jcs19 Test-procesforløb: Lab. testens formål er at få et udtryk for eller profil af fugttransportegenskaber gennem 3 udvalgte isoleringsmaterialer (1, 2 og 3) Beregnet til anvendelse som isolering af loft Testene gennemføres i et fælles kammer (4) for at sikre en fugtighed på hhv % RF Over tid måles fugtigheden i dels isoleringsmaterialerne og dels i de enkelte kamre over isoleringsmaterialerne Testforløbet udføres ved 100 mm og ved 200 mm Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 17

18 Papiruld Danmark A/S Videnkupon In situ undersøgelser af stabilitets- og isoleringseffektivitet Situationsskitse undersøgelsessteder målepunkter %RF / C Papiruld Wet-spray Ude: - Vejrlig - Temp./ luft / fugt %RF / C profil Inde: - Indeklima - Temp./ luft / fugt 3. %RF / C profil 4. Faser: 1. Aftaler 2. Bygningsudvælgelse: 1 år 5 år 10 år (á 3) 3. Måle- og registreringsudstyr og målemetode fakta 4. In situ isoleringsudførelse metodedok. og metodeforbedringer 5. Rapportering Guide 6. Formidling temadag Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 18

19 Skitse af vindbegrænsning mod tagfod Vindafdækning Skitse af isolering under krybekælder Uønsket ventilationskanal som medfører træk-/kuldefornemmelser og varmetab Efterisolering med Papiruld som fjerner træk-/kuldefornemmelser og varmetab Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 19

20 Bilag 5 In situ Fugt-/temperaturmåling Der er udført fugt-/temperaturmåling i 5 bygninger/boliger i loftisoleringen, hulmursisoleringen og i krybekælderisoleringen (Wet-spray). I denne rapport er kun medtaget fugt-/temperaturmålinger for 4 bygninger, idet målingerne i den femte ikke har kunnet afsluttes pga. fraflytning/bortrejsning. Formålet med de udførte in situ fugt-/temperaturmålinger har været, at få en første indikation eller udtryk for luftfugtighedsniveauet og variationer sammenhørende med temperaturen. De viste fugt- /temperaturforløb er kun medtaget i udsnit af en længere tidsperiode. Det skal understreges, at der i læsning/vurdering/annalyse af de foretagne in situ - fugt-/temperaturmålinger i efterfølgende kommentarer ikke er søgt draget entydige konklusioner og udsagn. Sikre konklusioner/udsagn vil kræve gennemførelse af mere omfattende målinger herunder med reference til udendørs vejrliget og ditto indendørs. Kommentarer: 1. Degnebakken 6 loftsisolering Af de registrerede fugt-/temperaturgrafer ses, at der er stor overensstemmelse i profilen af variationer i fugt- og temperatur. Luftfugtighedsniveauet i det viste udsnit ligger i intervallet % RF. Luftfugtgrafen kan nogen grad udtrykke papiruldsgranulatets fugttransportevne (fugtpermeabilitet). 2. Hillerødvej 31 hulmursisolering Luftfugtighedsniveauet i isoleringsmaterialet i hulmuren ligger i det viste udsnit på en middelværdi på 72 % RF. 3. Hjortholmvej 5 hulmursisolering Luftfugtighedsniveauet i isoleringsmaterialet i hulmuren ligger i det viste udsnit på en middelværdi på 56 % RF. 4. Ved Stampedammen 48 krybekælder (Wet-spray) Luftfugtighedsniveauet i Wet-spray granulatet i krybekælderen ligger i det viste udsnit på en middelværdi på 70 % RF. En samlet foreløbig konklusion med baggrund i ovenstående 4 fugt-/temperaturmålinger in situ er, at det ikke er overraskende, at der kan måles/registreres luftfugtighedsniveauer som vist. Dette skal ses i forhold til mange andre praktiske eksempler (ref. litteraturhenvisninger mv.) på fugt-/temperaturmålinger i bygningskonstruktioner. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 20

21 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 21

22 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 22

23 Bilag 6 Fotoserie Engtoften 3 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 23

24 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 24

25 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 25

26 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 26

27 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 27

28 Hillerødvej 37 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 28

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere