PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Eurest A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Eurest A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration"

Transkript

1 PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Eurest A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration

2 OVERENSKOMST mellem Eurest A/S & 3F Privat Service, Hotel og Restauration for Gastronomgruppen og Hotel- og Restaurationsgruppen

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Dækningsområde Ansættelse og opsigelse... 8 Stk. 1 - Ansættelse... 8 Stk. 2 - Fratræden... 8 Stk. 3 - Ansættelsesbevis... 8 Stk. 4 - Ændrede ansættelsesforhold Opsigelsesregler... 9 Stk. 1 - Opsigelsesvarsler... 9 Stk. 2 - Genindtræden... 9 Stk. 3 - Ejerskifte Stk. 4 - Kollektiv ferielukning Fratrædelse eller opsigelse i utide Stk. 1 - Erstatning Stk. 2 - Frist, erstatning Arbejdstiden Stk. 1 - Effektiv arbejdstid Stk. 2 - Maksimal ugentlig arbejdstid Stk. 3 - Maksimal daglig arbejdstid Deltidsbeskæftigelse Stk. 1 - Garanteret timetal Stk. 2 - Arbejde udover det garanterede timetal Stk. 3 - Timetal, 4-ugers turnus Stk. 4 - Maksimalt timetal pr. uge Stk. 5 - Minimal/maksimal arbejdstid pr. uge Stk. 6 - Minimal arbejdstid pr. dag Weekendansatte Stk. 1 - Tillærte Arbejdstidens tilrettelæggelse

4 Stk. 1 - Fuldtidsstillinger Stk. 2 - Arbejdstidens fordeling Stk. 3 - Vagtplan Stk. 4 - Flyvere Stk. 5 - Flytning af medarbejder til anden arbejdsplads Overarbejde Stk. 1 - Attestation Stk. 2 - Tillæg Stk. 3 - Varsling Stk. 4 - Afspadsering Stk. 5 - Begrænsning Stk. 6 - Opsparing af overarbejde Fridage Stk. 1 - Hviletid Stk. 2 - Fridage Stk. 3 - Friweekend Der garanteres fri hver 3. weekend Stk. 4 - Flytning af fridage Stk. 5 - Bortfald af fridag Stk. 6 - Afvikling af fridag Stk. 7 - Juleaftensdag Feriefridage Stk. 1 - Optjening Stk. 2 - Placering Stk. 3 - Timer Stk. 4 - Betaling Feriefridagene betales med fuld løn Stk. 5 - Kompensation Stk. 6 - Fratræden Stk. 7 - Jobskifte Løn Stk. 1 - Normal løn

5 Stk. 2 - Tillæg Stk. 3 - Generelt tillæg (branchetillæg) Stk. 4 - Anciennitet Stk. 5 - Særlig opsparing Arbejde på særlige tidspunkter Stk. 1 - Forskudttidstillæg Stk. 2 - Bortfald af forskudttidstillæg Lønudbetaling Stk. 1 - Lønseddel Stk. 2 - Månedsløn Stk. 3 - Lønudbetaling Beklædning Stk. 1 - Arbejdstøj, vask Reserver Stk. 1 - Løn Stk. 2 - Rejseudgifter Kost Stk. 1 - Forplejning Stk. 2 - Kostens samlede værdi Stk. 3 - Betaling for kost Sygdom/barsel/fædre- og forældreorlov Stk. 1 - Løn under sygdom Stk. 2 - Barns 1. sygedag Stk. 3 - Barns hospitalsindlæggelse Stk. 4 - Løn under barsel Stk. 5 - Løn under graviditetsorlov Stk. 6 - Adoptanter Stk. 7 - Fædreorlov Stk. 8 - Forældreorlov Stk. 9 - Pension under barsel Ferie

6 20 - Pension Stk. 1 - Bidrag Stk. 2 - Anciennitet Stk. 3 - Helbredskrav Stk. 4 - Andre ordninger Stk. 5 - Indbetaling Helligdage Stk. 1 - Arbejde på helligdage Stk. 2 - Kompensation Mæglingsbestemmelse Tillidsrepræsentantbestemmelser Stk. 1 - Betingelser Stk. 2 - Valg- og godkendelse Stk. 3 - Tillidsrepræsentantens opgaver Stk. 4 - Afskedigelse af tillidsrepræsentant Stk. 5 - Samarbejdsudvalg (SU) Stk. 6 - Frihed til klubbestyrelsesmøde Organisationsmæssige rettigheder og forpligtelser Stk. 1 - Organisering Stk. 2 - Kollektiv kontingenttræk Stk. 3 - Aftaler mellem LO/DA Stk. 4 - Kvalificeredes fortrinsret Stk. 5 - Uddannelse Stk. 6 - Nye kantiner Stk. 7 - Bevarelse af ansættelsesvilkår Uddannelses- og samarbejdsfond Daglige ledere Stk. 1 - Ansættelsesvilkår Kantineledere Stk. 1 - Forudsætning Overenskomstens gyldighed

7 Protokollat 1 - Lokalaftaler Protokollat 2 - Ingen forringelse af arbejdsvilkår Protokollat 3 - Flyvere Protokollat 4 - Vikarbureauer Protokollat 5 - Forskudt lønudbetaling Protokollat 6 - Kompetenceudvikling Protokollat 7 - Uddannelse og samarbejde Protokollat 8 - Fornyelsesaftalens fortolkning Protokollat 9 - Vikardirektivet Protokollat 10 - Seniorpolitik Protokollat 11 - Underleverandører Protokollat 12 Tillidsrepræsentanter og det lokale samarbejde Protokollat 13 Overførsel af 5. ferieuge Protokollat 14 - Implementering af Ligelønsloven Lønbilag pr. 1. marts Lønbilag pr. 1. marts

8 1 - Dækningsområde Overenskomstens faglige gyldighedsområde Denne overenskomst dækker alt arbejdet i kantiner og dertil knyttede centralkøkkener, produktion af mad, kasse-/diskfunktioner, rengøring, afrydning, opfyldning m.m. 2 - Ansættelse og opsigelse Stk. 1 - Ansættelse Enhver ansættelse og opsigelse skal være skriftlig, og opsigelse fra nogen af siderne kan ikke ske under ferie. Den ansatte har krav på en skriftlig bekræftelse på ansættelsen ved arbejdets begyndelse. Reserver er ikke omfattet af kravet om ansættelsesbeviser, medmindre det følger af lovgivningen. Stk. 2 - Fratræden Ved fratrædelse fra arbejdet, enten det sker efter eget ønske eller efter opsigelse, kan der gives medarbejderen bevis for ansættelsens varighed. Beviset skal indeholde navn, CPR-nr., tiltrædelsesog fratrædelsesdato. Stk. 3 - Ansættelsesbevis Ved enhver ansættelse skal der udarbejdes og underskrives et ansættelsesbevis. Ansættelsesbeviset skal være det af organisationerne godkendte. Ansættelsesbevis kan være en papir- eller en edb-udgave. Stk. 4 - Ændrede ansættelsesforhold Arbejdsgiveren skal ved ændring af ansættelsesforholdet hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringerne træder i kraft, give lønmodtageren besked herom

9 Hvis ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med gældende tidsfrist, skal virksomheden senest 15 dage efter anmodning fra medarbejderen/fagforeningen udlevere et ansættelsesbevis med de faktiske oplysninger, som dannede grundlag for ansættelsesforholdet. I denne situation kan krav om godtgørelse ikke pålægges virksomheden, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen. Såfremt oplysningerne i ansættelsesbeviset efter fremsendelse ikke stemmer overens med det aftalte, kan godtgørelse for manglende ansættelsesbevis pålægges arbejdsgiver. 3 - Opsigelsesregler Stk. 1 - Opsigelsesvarsler I de første 3 måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet 14 dage til den sidste i en måned fra begge sider. Opsigelsen skal være afgivet senest den 15. i måneden, kl Efter 2 års ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 5 års ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 8 års ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 10 års ansættelse er opsigelsesvarslet 1 måned 2 måneder 4 måneder 6 måneder Opsigelse fra medarbejderens side: 0-3 måneder 14 kalenderdage 3-24 måneder 14 dage til den sidste i en måned 24 måneder og herefter 1 måned til den sidste i en måned Stk. 2 - Genindtræden Medarbejdere, der genansættes i en virksomhed efter højst 5 måneders fravær, indtræder i tidligere optjent anciennitet

10 Stk. 3 - Ejerskifte Såfremt medarbejderen fortsætter i en virksomhed efter at den har skiftet ejer, skal den tid, vedkommende har haft ansættelse i virksomheden før ejerskiftet, medregnes ved beregningen af ansættelsestiden. Stk. 4 - Kollektiv ferielukning For medarbejdere ansat på uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af kollektiv ferielukning og som er helt eller delvist lukket i ferieperioden, kan det personlige opsigelsesvarsel nedsættes til 14 kalenderdage. Virksomheden bør sammen med den ansatte aftale midlertidig omplacering til anden afdeling i lukkeperioden, såfremt dette er muligt. Ved opsigelse i forbindelse med kollektiv ferielukning skal den ansatte tilbydes genansættelse før der ansættes personer, der ikke tidligere har været ansat i virksomheden. Løn- og ansættelsesvilkår kan ikke forringes ved omplacering eller opsigelse. 4 - Fratrædelse eller opsigelse i utide Stk. 1 - Erstatning Tilsidesættelse af varslerne i 3 medfører erstatningspligt, svarende til løn i opsigelsesperioden. Fra medarbejderens side er erstatning dog maksimalt ½ måneds personlig løn. Erstatningen fra organiserede medarbejdere kan ikke modregnes i tilgodehavende løn, uden at kravet fagretligt er stadfæstet. Stk. 2 - Frist, erstatning Krav om erstatning i henhold til stk. 1 rejses over for organisationerne inden 30 dage efter fratræden

11 5 - Arbejdstiden Stk. 1 - Effektiv arbejdstid Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over en 4-ugers turnus, medmindre en kortere turnusperiode aftales lokalt på virksomheden. Den daglige arbejdstid tillægges ½ times daglig spisepause. Stk. 2 - Maksimal ugentlig arbejdstid Der kan i den enkelte uge maksimalt vagtplaneres 50 timers effektiv arbejdstid, dog kan der aldrig i to på hinanden følgende uger vagtplaneres mere end 96 timers effektiv arbejdstid, medmindre andet aftales lokalt på virksomheden. Arbejdstiden påføres vagtplanen, og beordret arbejde, udover det i stk. 1 nævnte timetal, betales som overarbejde, medmindre det er opstået som følge af vagtbytte. Stk. 3 - Maksimal daglig arbejdstid Arbejdstiden kan maksimalt udgøre 10,5 time pr. dag inklusive eventuelle afbrydelser og regnes fra arbejdstidens begyndelse. Den daglige arbejdstid skal mindst udgøre 5 timer pr. dag, medmindre andet aftales lokalt. 6 - Deltidsbeskæftigelse Stk. 1 - Garanteret timetal Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde det faste garanterede timetal. Det aftalte timetal angives på ansættelsesbeviset i henhold til 2. Stk. 2 - Arbejde udover det garanterede timetal Det aftalte garanterede timetal påføres vagtplanen, og beordret arbejde herudover betragtes som overarbejde. Efter at medarbejderen er gjort bekendt med reglerne for beordret overarbejde, kan det dog skriftligt lokalt på virksomheden mellem den deltidsansatte og virksomheden aftales, at arbejde ud

12 over det garanterede timetal og op til 148 timer på en 4-ugers turnus betragtes som merarbejde, der ikke udløser overarbejdsbetaling. En sådan aftale bør fremgå af ansættelsesbeviset. Stk. 3 - Timetal, 4-ugers turnus Deltidsbeskæftigedes aftalte garanterede timetal på vagtplanen fordeles med et fast timetal på en 4-ugers turnus. Arbejde ud over det faste timetal på en 4-ugers turnus betales som overarbejde. Stk. 4 - Maksimalt timetal pr. uge Deltidsbeskæftigede kan kun ansættes med maksimum 29¼ timer pr. uge, dog kan der efter skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere, ansættes med 29¼ timer i gennemsnit over en 4- ugers periode. Der kan mellem virksomhed og medarbejder træffes aftale om ansættelse med en ugentlig beskæftigelsesgrad mellem 30 og 37 timer. En sådan aftale kræver lokal enighed, jf. protokollat 1, side 35. Stk. 5 - Minimal/maksimal arbejdstid pr. uge Deltidsbeskæftigede kan ikke aflønnes med mindre end 60 timer og maksimalt 148 timer på 4 uger, dog minimum 10 timer og maksimalt 37 timer i den enkelte uge. Arbejdstiden kan ikke deles. Stk. 6 - Minimal arbejdstid pr. dag Deltidsbeskæftigede kan ikke beskæftiges med mindre end 4 timer pr. dag, medmindre andet aftales lokalt. Arbejdstiden udgør mindst 30 timer pr. 4-ugers turnus, medmindre andet aftales lokalt

13 7 - Weekendansatte Stk. 1 - Tillærte Tillærte kan i tidsrummet fra fredag kl til mandag kl efter aftale med den enkelte - ansættes med et garanteret timetal. Dog mindst 30 og maksimalt 104 timer over en 4-ugers periode. 8 - Arbejdstidens tilrettelæggelse Stk. 1 - Fuldtidsstillinger Hvor det driftsmæssigt er muligt at vagtplanere med fuldtidsstillinger, skal dette så vidt muligt ske. Hvis der bliver ledige timer på vagtplanen, skal disse tilbydes de øvrige ansatte før eventuel nyansættelse, hvis det driftsmæssigt er muligt. Stk. 2 - Arbejdstidens fordeling Arbejdstidens fordeling tilkommer arbejdsgiveren. Der skal forefindes en vagtplan med angivelse af arbejdstidens begyndelse og ophør for hver enkelt medarbejder. På vagtplanen skal spisetiden ligeledes være anført. Der kan dog lokalt træffes anden skriftlig aftale. Stk. 3 - Vagtplan Vagtplanen lægges i videst mulig udstrækning i samråd med tillidsrepræsentanten eller de ansatte. Vagtplanen kan ændres med 2 ugers varsel, dog med én uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt. Vagtplanen skal omfatte mindst 3 uger. Stk. 4 - Flyvere Stk. 2 og 3 gælder ikke for flyvere. Ved flyvere forstås ansatte med et fast garanteret timetal uden fast tilknytning til en enkelt arbejdsplads inden for et nærmere bestemt geografisk område

14 Stk. 5 - Flytning af medarbejder til anden arbejdsplads Ved akut mangel på arbejdskraft på en arbejdsplads, har arbejdsgiveren ret til uden varsel at flytte medarbejdere fra en arbejdsplads til en anden. I disse tilfælde kan der bortses fra den allerede lagte vagtplan. Der henvises i øvrigt til protokollat 3, side Overarbejde Stk. 1 - Attestation Der skal i hvert enkelt tilfælde udfærdiges en skriftlig attestation på overarbejde. Arbejdsgiveren har kun pligt til at betale for overarbejde, såfremt dette finder sted efter ordre eller godkendelse fra arbejdsgiveren. Stk. 2 - Tillæg Tillægget for overarbejde udgør dagligt 50% for de første 2 timer, og derefter 100% af den oppebårne løn. Overarbejde efter kl betales dog altid med 100%. Overtidsbetalingen udbetales ved førstkommende lønudbetaling. Stk. 3 - Varsling Overarbejde skal varsles i god tid og så vidt muligt dagen før. Herfra er undtaget force majeure, sygdom eller lignende. Stk. 4 - Afspadsering Såfremt arbejdsgiveren ønsker det, skal overarbejde afspadseres, dvs. frihed med normal personlig løn. 50%-timer afspadseres med 1½ og 100%-timer med 2 timer for hver overarbejdstime. Arbejdsgiveren varsler afspadsering af overarbejde, dog med mindst 3 dages varsel og bør så vidt muligt gives som hele eller halve fridage

15 Stk. 5 - Begrænsning Arbejdsgiveren bestræber sig på at begrænse brugen af overarbejde. Stk. 6 - Opsparing af overarbejde På arbejdspladser omfattet af kollektiv ferielukning kan aftales, at overarbejde opspares, og afvikles i førstkommende lukkeperiode. Opsparet overarbejde kan maksimal udgøre 32 timer Fridage Stk. 1 - Hviletid Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn gives medarbejderne en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. Arbejdsdøgnet (24 timer) regnes fra arbejdstidens begyndelse. Undtagelsesvis kan der ved enkeltstående arrangementer aftales, at hviletiden nedsættes til 8 timer. En sådan aftale skal være skriftlig, jf. protokollat 1, side 35. Stk. 2 - Fridage Inden for en turnus på 4 uger skal personalet have 2 fridage pr. uge, hvoraf minimum 2 skal gives samlet i hver anden uge. Stk. 3 - Friweekend Der garanteres fri hver 3. weekend. Stk. 4 - Flytning af fridage Flytning af fridage skal ske med 3 dages varsel og giver ret til en kompensation på kr. 61,80. Stk. 5 - Bortfald af fridag Såfremt en fridag efter krav fra arbejdsgiveren helt bortfalder, betales 100% til den personlige løn

16 Stk. 6 - Afvikling af fridag Tilgodehavende fridage skal senest være afviklet i den efterfølgende 4-ugers turnus. I modsat fald udbetales 100% for mistet fridag ved første efterfølgende lønudbetaling. Stk. 7 - Juleaftensdag Den 24. december (juleaftensdag) er en hel fridag med fuld løn. Det er en betingelse for betaling, at der er lidt et indtægtstab Feriefridage Stk. 1 - Optjening Fastansatte medarbejdere har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse, og 5 fridage efter 9 måneders ansættelse. Stk. 2 - Placering Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie. Dog kan feriefridage ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra virksomhedens side. Stk. 3 - Timer Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (2. maj - 1. maj). For fuldtidsansatte regnes 1 feriedag som 7,4 timer. Deltidsansatte ydes frihed i forhold til det antal timer, de gennemsnitligt er beskæftiget set over de sidste 13 uger forud for feriefridagens afholdelse. Stk. 4 - Betaling Feriefridagene betales med fuld løn. Stk. 5 - Kompensation Holdes feriefridagen ikke inden for ferieårets udløb, betales medarbejderen en kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt feriefridag, dog maksimalt kr. 135,00 pr. time

17 Stk. 6 - Fratræden Ved fratræden udbetales til fastansatte medarbejdere kompensation svarende til 2,25% af den personlige løn. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, såfremt der er afholdt feriefridage. Stk. 7 - Jobskifte Der kan uanset eventuelt jobskifte kun afholdes 5 feriefridage i hvert ferieår Løn Stk. 1 - Normal løn Den normale løn pr. 1. marts 2010 andrager pr. måned: Pr. måned Pr. time Grundløn kr ,99 kr. 116,31 Branchetillæg kr. 793,62 kr. 4,95 Flekstillæg kr. 673,39 kr. 4,20 Tillært løn kr ,00 kr. 125,46 Fagtillæg kr ,13 kr. 10,71 Faglært kr ,13 kr. 136,17 Grundlønnen forhøjes pr. 1. marts 2011 med kr. 2,25 pr. time. Der henvises til lønbilag bagest i overenskomsten, side Fagtillæg: Faglærte kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere, cafeteriaassistenter, grillassistenter. Køkkenassistenter, køkkenledere og økonomaer, der har gennemgået et anerkendt uddannelsesforløb, betragtes som faglærte, og har krav på fagtillæg. Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for gennemgået uddannelsesforløb

18 Stk. 2 - Tillæg Til den anførte timeløn kan der ydes et tillæg, der aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejderen. Tillægget fastsættes under hensyn til den pågældendes kvalifikationer, anciennitet samt efter arbejdets karakter. Parterne er enige om, at i tilfælde, hvor væsentligt misforhold skønnes at være til stede, kan dette behandles i henhold til Normen. Stk. 3 - Generelt tillæg (branchetillæg) Til alle medarbejdere ydes et generelt tillæg på 4,95 kr. pr. time. Stk. 4 - Anciennitet Til medarbejdere med 12 måneders virksomhedsanciennitet betales et tillæg på 2,07 kr. pr. time. Stk. 5 - Særlig opsparing Medarbejderne opsparer 1% af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at Eurest A/S løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodning, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan kun ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til at øge opsparingen

19 13 - Arbejde på særlige tidspunkter Det i 12, stk. 2 nævnte tillæg betales ikke for reserver og løsarbejdere. Stk. 1 - Forskudttidstillæg For arbejde på forskudt arbejdstid betales til fastlønnet personale følgende tillæg pr. 1. marts 2010 pr. time: Hverdage kl kr. 11,57 Nat kl kr. 40,03 Lørdag kl kr. 11,57 Søndage kl til det efterfølgende døgn kl kr. 40,03 Satserne reguleres med 2% pr. 1. marts Der henvises til lønbilag bagest i overenskomsten, side Stk. 2 - Bortfald af forskudttidstillæg Dersom der for de pågældende timer betales anden kompensation, såsom betaling for mistet frisøndag, bortfalder tillægget for forskudt arbejdstid, således at alene det højere tillæg kommer til udbetaling. Undtaget herfra er dog overtidsbetaling Lønudbetaling Stk. 1 - Lønseddel Der skal til personalet udleveres en specificeret opgørelse over den udbetalte løn, herunder optjent feriegodtgørelse med angivelse af trukket skat og arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 2 - Månedsløn Alle fastansatte, omfattet af denne overenskomst, er månedslønnet

20 Stk. 3 - Lønudbetaling For månedslønnede sker udbetalingen én gang månedligt den sidste bankdag i måneden. Lønberegning ved brudte måneder, såsom ansættelse eller fratræden i den løbende måned, foretages lønberegningen med 30-dele af den personlige løn. For variable løndele er aflønningsperioden fra den 15. til den 14. Lønudbetalingen finder sted til en lønkonto i bank, sparekasse eller postgiro. Der kan lokalt aftales andre regler om lønudbetalingstidspunkt, herunder at løndele og lønningsperiode kan forskydes. Aftalen kan alene laves med den lokale afdeling af 3F Privat Service, Hotel og Restauration, der skal godkende aftalen. Der henvises til protokollat 1, side Beklædning Stk. 1 - Arbejdstøj, vask Arbejdsgiveren udleverer arbejdstøj og betaler for vask af dette. Parterne er enige om, at denne bestemmelse skal forstås sådan, at i kantiner hvor der ikke tidligere har været vask af arbejdstøj, træder denne bestemmelse først i kraft den 1. januar Reserver Stk. 1 - Løn Ved ansættelse af reserver skal der betales for mindst 4 timers arbejde. Faglærte reserver aflønnes altid med + 30% af grundlønnen Øvrige reserver aflønnes med + 10% af grundlønnen for de første 8 timer. Herefter aflønnes de med 50% for 9. og 10. time og fra 11. time og derefter med 100%

21 Der fratrækkes ikke spisetid for reserver. Der henvises til lønbilag bagest i overenskomsten, side Stk. 2 - Rejseudgifter For reserver betales rejseudgifter i alle tilfælde. I tilfælde af, at der ingen ordinær rejseforbindelse findes, sørger arbejdsgiveren for personalets befordring hjem eller værelse for natten. Rejse- og ventetid om dagen godtgøres med halv timebetaling. Rejseomkostninger skal tillægges den skattemæssige indkomst men kan af medarbejderen fratrækkes på selvangivelsen under transportudgifter Kost Stk. 1 - Forplejning Personale har ret til kost i arbejdstiden, normalt et måltid. Hvor der ikke kan ydes personalekost, godtgøres dette med den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for skattemæssig værdi af et måltid. Til måltidet ydes sodavand, mælk, kaffe eller the. Stk. 2 - Kostens samlede værdi Der beregnes feriepenge og sygeløn af kostens skattemæssige værdi, ligesom den indgår ved beregning af personlig løn under ferie og sygdom. Stk. 3 - Betaling for kost I stedet for den i stk. 1 nævnte ordning kan arbejdsgiveren yde den ansatte kost mod, at medarbejderen betaler kr. 14,00 pr. arbejdsdag for kosten. For medarbejdere der skal betale for kosten, betales et tillæg på kr. 1,00 pr. præsteret arbejdstime. Såfremt denne ordning ikke kan videreføres p.g.a. skattemæssige forhold, overgår man til kostordning, jf. stk. 1 og

22 18 - Sygdom/barsel/fædre- og forældreorlov Stk. 1 - Løn under sygdom Under sygdom udbetaler arbejdsgiveren løn til medarbejderen, jf. gældende lovgivning. De første 6 dage betales personlig løn og herefter betales 90% af den personlige løn indtil evt. opsigelsesvarsel er udløbet. Hvis dette beløb er lavere end den maksimale dagpengesats, betales efter dagpengelovens regler. For medarbejdere med 15 måneders anciennitet på virksomheden betaler virksomheden dog de første 4 uger under sygefraværet personlig løn. Ved sygdom som følge af tilskadekomst på arbejdspladsen, betales fuld personlig løn i op til 13 uger. Arbejdsgiveren har ret til at få refusion for sygesikringen i henhold til de gældende regler i Sygedagpengeloven. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Stk. 2 - Barns 1. sygedag Til medarbejdere skal der ved barns første sygedag, ydes medarbejderen frihed med fuld løn for den pågældende medarbejder til pasning af medarbejderens syge hjemmeboende barn under 14 år. Frihed ydes kun til den ene af barnets forældre, og omfatter alene barnets 1. hele sygedag

23 Stk. 3 - Barns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i 9 måneder, indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes under dette fravær fuld løn, dog maksimalt kr. 130,00 pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. Stk. 4 - Løn under barsel Til fastansatte kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, betaler arbejdsgiveren løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Stk. 5 - Løn under graviditetsorlov Lønnen i graviditetsorloven (4 uger før forventet fødsel i henhold til stk. 4) svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt kr. 130,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 6 - Adoptanter Til den ene adoptant betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Til den anden adoptant betales løn i indtil 2 uger under samme betingelser som fædreorlov

24 Ved adoption skal anciennitetskravet være opfyldt ved modtagelsen af barnet. Stk. 7 - Fædreorlov Under samme anciennitetsbetingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Stk. 8 - Forældreorlov Virksomheden yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. 130,00 pr. time. Hvor forældreorloven påbegyndes den 1. marts 2011 eller senere yder virksomheden i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen og/eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. 130,00 pr. time. Det er en forudsætning for al betaling, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen er mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende

25 Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tage i en uafbrudt periode. Stk. 9 - Pension under barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag kr. pr. time/md. kr. pr. time/md. kr. pr. time/md. 5,20/890,00 2,75/445,00 8,25/1.335,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag, beregnet ud fra den løn, der betales under barselsorloven Ferie Aftalen i hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er gældende Pension Stk. 1 - Bidrag Pensionsbidraget udgør 12% af den skattepligtige indkomst optjent hos arbejdsgiveren ved arbejde omfattet af overenskomsten. Her udgør arbejdsgiverens bidrag 8% og medarbejderens bidrag 4%. Stk. 2 - Anciennitet Ansatte herunder reserver - med sammenlagt 12 måneders anciennitet, (fra 1. marts måneders anciennitet) inden for de sidste forudgående 5 år, opnået ved beskæftigelse inden for overenskomstens faglige område, er omfattet af pensionsordningen

26 fra det fyldte 20 år. Ancienniteten defineres som beskæftigelse på virksomheder, der er eller kunne være omfattet af denne overenskomst. Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Stk. 3 - Helbredskrav Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen. Stk. 4 - Andre ordninger Såfremt der via andre ordninger er indført anden pensionsordning, kan der foretages modregning i denne, således at det samlede bidrag ikke overstiger det tidligere bidrag. Stk. 5 - Indbetaling Arbejdsgiveren indbetaler det samlede aftalte pensionsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen til PensionDanmark Helligdage Stk. 1 - Arbejde på helligdage Søgnehelligdage er 1. juledag, 2. juledag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. pinsedag og 2. pinsedag, uanset om disse falder på en søndag. Arbejdstiden ifølge 5 reduceres i uger med søgnehelligdage til: 29½ timer med 1 helligdag pr. uge 22 timer med 2 helligdage pr. uge 15 timer med 3 helligdage pr. uge For deltidsansatte reduceres der forholdsmæssigt

27 Medarbejdere, der arbejder på helligdage, har ret til en kompensation som følger, idet parterne aftaler, hvilken af de i stk. 2 nævnte ordninger, der ønskes. Stk. 2 - Kompensation Der ydes 1½ fridag pr. arbejdet helligdag, med fuld personlig løn, eller Der ydes 1 fridag pr. arbejdet helligdag med fuld personlig løn plus et tillæg på 50% af den oppebårne timeløn. Tillægget skal udbetales ved førstkommende lønudbetaling. Såfremt der ydes betaling for arbejde på en søgnehelligdag, ydes der altid for minimum 5 timer. For reserver, der arbejder på en helligdag, forhøjes reservesatserne med 10% pr. time Mæglingsbestemmelse Som reglen for behandling af faglig strid gælder den mellem hovedorganisationerne senest vedtagne norm (reglerne fra hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er gældende) Tillidsrepræsentantbestemmelser Stk. 1 - Betingelser I virksomheder eller organisatoriske/geografiske enheder med 5 medarbejdere eller mindre vælges der ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. Såfremt der ikke er valgt tillidsrepræsentant i den enkelte kantine, kan de ansatte vælge at gå sammen med andre kantiner i regionen om valg af regionstillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanterne i en region vælger af deres midte deltagere til Samarbejdsudvalget (SU). Regioner se stk

28 Virksomheden vil tilstille tillidsrepræsentanten den fornødne frihed under hensyn til produktionen, således at der er mulighed for at kontakte de forskellige kantiner som tillidsrepræsentanten repræsenterer. Stk. 2 - Valg og godkendelse Tillidsrepræsentanter, der bør være heltidsbeskæftigede, vælges blandt de organiserede, anerkendte, dygtige medarbejdere, der har været ansat i mindst 9 måneder i virksomheden. Valget er ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af 3F Privat Service, Hotel og Restauration og meddelt Eurest A/S. Meddelelse om valg af tillidsrepræsentant skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg, skal være 3F Privat Service, Hotel og Restauration i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Stk. 3 - Tillidsrepræsentantens opgaver Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at jævne ethvert påstået stridsspørgsmål og vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet. Når den foreliggende sag kun berører en enkelt eller enkelte af virksomhedens medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv over for virksomhedens leder, eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henstillinger til mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde. I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold, der direkte berører medarbejderne kan tillidsrepræsentanten, når medarbejderen ønsker det, og tillidsrepræsentanten efter at have foretaget undersøgelse finder det berettiget, forelægge klagen eller henstillingen over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant

29 Tillidsrepræsentanten bør i forståelse med ledelsen, have fornøden mulighed for at varetage sit tillidshverv i anliggender, der angår virksomheden og de omhandlede kolleger. Udførelsen af hvervet skal dog ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens arbejde. Efter aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder bør der gives tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i instruktionskurser og lignende for tillidsrepræsentanter. Kopi af ansættelsesbeviser og opsigelser tilsendes tillidsrepræsentanten. Stk. 4 - Afskedigelse af tillidsrepræsentant En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give denne et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har tillidsrepræsentanten dog krav på 6 måneders varsel. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten efter foranstående bestemmelser. Hvis en virksomheds ledelse finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal den rette henvendelse til HORESTA Arbejdsgiver, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmøde skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperioden, før dennes organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling

30 Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Det er en selvfølge at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan normalt ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, der er 5 måneder, medmindre tillidsrepræsentanten ved opsigelsen er sikret længere frist ved kollektiv overenskomst, og inden 3F Privat Service, Hotel og Restauration har haft mulighed for at få afskedigelsens berettigelse gjort til genstand for fagretlig behandling. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb. Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten. Stk. 5 - Samarbejdsudvalg (SU) Virksomheden opretter et centralt samarbejdsudvalg, som omfatter alle afdelinger i virksomheden. Virksomheden vil forud for hvert SU-møde give mulighed for, at SU-repræsentanterne kan mødes. Stk. 6 - Frihed til klubbestyrelsesmøde Ved klubber forstås hver region som deltager i SU, (5). Ved klubbestyrelsesmøder bevilges frihed maksimalt 4 gange årligt til højst 5 personer i hver klub. Honoraret herfor er som tillægget ved SUmøder

31 24 - Organisationsmæssige rettigheder og forpligtelser Stk. 1 - Organisering Arbejdsgiver forpligter sig til i videst mulig udstrækning at beskæftige organiseret personale og opfordre uorganiseret personale til at melde sig ind i forbundet. Arbejdsgiveren er berettiget til at kræve bevis på ajourført medlemskab. Stk. 2 - Kollektiv kontingenttræk Dersom flertallet af de ansatte og arbejdsgiveren i virksomheden er enige herom, kan der i samråd med forbundet etableres kollektivt kontingenttræk for forbundets medlemmer. Stk. 3 - Aftaler mellem LO/DA Den mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark oprettede samarbejdsudvalgsaftale og hovedaftale er gældende. Stk. 4 - Kvalificeredes fortrinsret Parterne fastslår, at det gælder om at bibeholde mest muligt af den kvalificerede arbejdskraft, der er uddannet i branchen gennem årene. Der er, for at sikre sig dette, enighed om at denne arbejdskraft skal søges placeret i virksomhederne før andre uden for faget stående personer antages. Det er hensigten at personer, der ikke tidligere har været beskæftiget med madproduktion, ikke kan antages hertil så længe afdelingen har ledige medlemmer

32 Stk. 5 - Uddannelse Ved faglig uddannelse forstås egentlig faglig uddannelse, kurser under loven om uddannelse af specialarbejdere, eller ledelseseller samarbejdskurser samt voksenuddannelse, der er brancherelevant. Personalet har ret til at deltage i disse kurser og uddannelsesformer, og arbejdsgiveren har pligt til at give frihed med fuld løn i op til 2 uger, når det kan indpasses i virksomhedens drift. Stk. 6 - Nye kantiner Arbejdsgiveren er forpligtet til at meddele 3F Privat Service, Hotel og Restauration, når nye kantiner omfattes af denne overenskomst. Stk. 7 - Bevarelse af ansættelsesvilkår Indgåelse af denne overenskomst kan ikke betyde forringelse af den enkelte medarbejders hidtidige ansættelsesvilkår Uddannelses- og samarbejdsfond (Reglerne i hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration finder anvendelse.) 26 - Daglige ledere Stk. 1 - Ansættelsesvilkår Daglige ledere, hvis arbejde ikke primært er af administrativ eller arbejdsledende karakter, kan ansættes på følgende vilkår: - At ansættelsen sker på en jobløn, som minimum andrager gastronomminimalløn, ekskl. fagtillæg + 24% (22.051,32 kr. pr. 1. marts Pr. 1. marts ,24 kr.)

33 - At ansættelsen sker på funktionærvilkår, og ud fra en forudsætning om 5-dages uge på hverdag kl , og 160,33 timers månedsnorm. - At daglige ledere er omfattet af den pensionsordning, som er gældende for den enkelte virksomheds funktionærer, heraf indbetales mindst det i 18 nævnte pensionsbidrag til PensionDanmark. - At joblønsansattes arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for den pågældendes virkeområde. Det kan dog efter omstændighederne være ønskeligt, at en joblønsansat begynder at arbejde tidligere, eller afslutter arbejdet senere end øvrige medarbejder. Det bør i så fald som hovedregel tilstræbes, at den samlede arbejdstid ikke bliver længere end den, der er gældende for øvrige medarbejdere Kantineledere Stk. 1 - Forudsætning For kantineledere i kantiner hvor der er mindst 4 heltidsansatte (i alt 801,6 timer pr. måned i kantinen), og hvis primære opgave er af administrativ og arbejdsledende karakter, er denne overenskomst ikke gældende. Kantineledere, som kan optages i Ledernes Hovedorganisation, har ret til at udtræde af 3F Privat Service, Hotel og Restauration og blive overført til nævnte organisation under følgende forudsætninger: - At kantinelederen enten alene eller i samråd med direktøren/driftslederen er bemyndiget til at ansætte og afskedige den arbejdskraft som, han/hun finder nødvendig. - At kantinelederen har økonomiske beføjelser vedrørende indkøb til køkkenet

34 - At kantinelederen i sit daglige arbejde hovedsageligt er beskæftiget med administrative og ledende funktioner. - At kantineledere, der optages i Ledernes Hovedorganisation, mindst skal aflønnes efter bestemmelserne i hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (minimalløn + 40%: ,65 kr. pr. 1. marts Pr. 1. marts ,46 kr.). For at kunne optages i eller overflyttes til ovennævnte organisation, skal det over for organisationerne kunne dokumenteres enten ved ansættelsesbevis eller attest, at forannævnte betingelser er opfyldt i ansættelsesforholdet, og at der ikke udelukkende er tale om ansættelse på funktionærlignende vilkår og betingelser Overenskomstens gyldighed Overenskomsten træder i kraft 1. marts 2010 og kan opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstens udløbstid, første gang pr. 1. marts år Selvom overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dennes bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalens 2. København, den 23. juli 2010 Eurest A/S sign. 3F Privat Service, Hotel og Restauration sign

35 Protokollat 1 - Lokalaftaler Der kan under forudsætning af lokal enighed indgås aftaler, som fraviger eller supplerer overenskomstens bestemmelser. Dette giver mulighed for at afprøve muligheder, som den øjeblikkelige overenskomsttekst ikke tager højde for. Sådanne lokalaftaler skal indgås skriftligt mellem den ansvarlige ledelse på arbejdspladsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant eller såfremt en sådan ikke er valgt, med 3F s lokale afdeling. Lokale aftaler kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. I en måned. I tilfælde af opsigelse skal den opsigende part foranledige lokal forhandling herom. For så vidt der ikke opnås enighed, behandles sagen ved et mæglingsmøde. Parterne er ikke løst fra den opsagte aftale, før de i afsnit 4 anførte regler er iagttaget. Overenskomstfravigende aftaler skal sendes til organisationerne til orientering. Protokollat 2 - Ingen forringelse af arbejdsvilkår Indgåelsen af denne overenskomst kan ikke forringe løn- og arbejdsvilkår, som den enkelte måtte have. Forhold som ikke er beskrevet i denne overenskomst vil være at regulere efter den mellem 3ps og HORESTA Arbejdsgiver indgåede hovedoverenskomst, såsom mæglingsregler, Ferieregulativ, uddannelses- og samarbejdsfond. Ændringer aftalt i hovedoverenskomsten vil få virkning i denne overenskomst fra samme dato

36 Protokollat 3 - Flyvere Ved flyvere forstås medarbejdere, der er ansat til fast garanteret timetal i henhold til 5 eller 6 inden for et nærmere geografisk område. Såfremt en flyver eller en ansat får uforholdsmæssigt langt til arbejde indgår transporttiden i den normale arbejdstid. Udgifterne til transport i samme tilfælde afholdes af virksomheden. Overenskomstens bestemmelser er gældende bortset fra reglerne om vagtplaner. Protokollat 4 - Vikarbureauer Vikarbureauer, der ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver Kantineoverenskomsten er en område-overenskomst. Alt arbejde i virksomheden, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er derfor omfattet af overenskomsten, når det udføres af en ansat, eller en person der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret f.eks. en vikar. Eurest A/S tilkendegiver derfor, at nærværende overenskomst er gældende for de medarbejdere, der af et vikarbureau udsendes til at arbejde på virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, som vikararbejdet strækker sig over. Dette gælder tillige bestående lokalaftaler og kutymer gældende for de arbejdsfunktioner, der udføres af vikaren. Virksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at bureauet har den fornødne kendskab til gældende overenskomst og aftaler

37 En vikar, der udfører job for et vikarbureau på virksomheden, kan ikke være omfattet af PensionDanmark, såfremt vikarbureauet ved overenskomst er tilknyttet anden arbejdsmarkedspension. Vikarbureauer, der er medlem af HORESTA Arbejdsgiver Når et vikarbureau er medlem af HORESTA Arbejdsgiver, vil kantineoverenskomsten kun være gældende i den periode, hvor der udføres kantinearbejde under denne overenskomsts faglige gyldighedsområde. Bemærkninger Ethvert job omfattet af denne overenskomst akkumulerer anciennitet efter overenskomstens regler herom, også selvom der er en længere periode, hvor der ikke er beskæftigelse under denne overenskomst, (dog højest fravær under 1 år). Overenskomstparterne er enige om det naturlige i, at de vikaransatte er medlemmer i samme faglige organisation, som øvrige ansatte medarbejdere på rekvirentens virksomhed. Overenskomstparterne er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vikarer, der er organiseret i et LO-forbund, skifter fagforening ved kortvarige vikariater. Inden virksomheden anvender vikarer underrettes tillidsrepræsentanten herom. Protokollat 5 - Forskudt lønudbetaling Henviser til 14, stk. 3 Der kan lokalt aftales andre regler om lønudbetalingstidspunkt, herunder at løndele og lønningsperiode kan forskydes. Aftalen kan alene laves med den lokale afdeling under 3F Privat Service, Hotel og Restauration, der skal godkende aftalen

38 Der anvendes en model, hvor alle løndele opgøres pr. den 15. i hver måned. Alle ansatte tilbydes en acontoløn, som tilbagereguleres over de efterfølgende månedslønninger, inden for en nærmere afgrænset periode. Konsekvensen af denne model vil være, at der ved fratræden vil være en efterbetaling. Protokollat 6 - Kompetenceudvikling Alle medarbejdere gives ret til - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - at deltage i individuel kompetenceafklaring. Der gives ligeledes ret til afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder. Det er en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at kompetenceudviklingsfonden, jf. nedenfor, afholder omkostningerne. Medarbejderen udbetales sædvanlig løn. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden tilgår virksomheden. Fra 1. januar 2009 har medarbejdere med 9 måneders anciennitet til virksomheden - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virksomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodtgørelse maksimalt kan udgøre 85% af sædvanlig overenskomstmæssig løn, såfremt kompetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning for modtagelsen af løntabsgodtgørelse, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse inden for LO/DA-overenskomsternes dækningsområde. Der oprettes en kompetenceudviklingsfond. Fondens bestyrelse sammensættes paritetisk af LO og DA. Finansieringen af ordningen sker ved, at virksomheden til fonden indbetaler 520 kr. om året pr. fuldtidsansat medarbejder. Overenskomstparterne kan i stedet i enighed vælge at oprette egen kompetenceudviklingsfond, at tilslutte sig en fælles kompetenceudviklingsfond eller tilslutte sig en fond, etableret på et an

39 det relevant overenskomstområde. Bestemmelserne for en sådan kompetenceudviklingsfond træder herefter i stedet for nærværende bestemmelse. Protokollat 7 - Uddannelse og samarbejde Fra 1. juli 2008 afsætter Eurest A/S 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af uddannelses-, sikkerheds- og samarbejdsforhold, herunder tillidsrepræsentantinstitutionen, inden for overenskomstens område. Der oprettes en Uddannelses- og Samarbejdsfond. Fondens bestyrelse sammensættes paritetisk af overenskomstparterne. De nærmere regler for anvendelse af midlerne fastsættes af bestyrelsen. Protokollat 8 - Fornyelsesaftalens fortolkning Med henblik på at undgå fagretlige tvister, som baserer sig på misforståelser af aftaler indgået i forbindelse med overenskomstfornyelsen, er parterne enige om, at der på et hvilket som helst tidspunkt i den overenskomstperiode, som følger overenskomstfornyelsen, skal være adgang til at forelægge sådanne tvister for forhandlingsudvalget til udtalelse inden en eventuel faglig voldgift. Formålet hermed er at tilstræbe hurtig afklaring af tvisterne. Forhandlingsudvalget består af 2 repræsentanter fra hver part, der deltog i forhandlingerne. Udtalelser fra forhandlingsudvalget er bindende for organisationerne. Nærværende enighed er gældende for overenskomst mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Eurest A/S, hvor tvisten beror på fortolkning af aftaler, der stammer fra nærværende over

40 enskomst. Protokollat 9 - Vikardirektivet Eurest A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration har i forbindelse med forberedelsen af overenskomstforhandlingerne drøftet implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde ved aftale i overenskomsten mellem Eurest A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Der er enighed om at fortsætte drøftelserne om implementering af vikardirektivet med henblik på at vurdere muligheden for at implementere vikardirektivet senest den 1. marts Protokollat 10 - Seniorpolitik Fazer Food Services A/S og 3F er enige om vigtigheden af at sikre en høj grad af fleksibilitet på arbejdsmarkedet, således at så mange medarbejdere som muligt tilbydes beskæftigelse længst muligt på arbejdsmarkedet. Der er enighed mellem parterne om, at der ikke i hverken overenskomsten eller i gældende lovgivning er elementer, der hindrer målsætningen om at fastholde ældre medarbejdere i virksomhederne, eller som indebærer at virksomhederne ikke kan indføre den ønskede seniorpolitik. Parterne anbefaler, at Samarbejdsaftalen anvendes, når parterne på Eurest A/S ønsker at drøfte principper for seniorpolitik. Parterne anbefaler, at samarbejdsudvalget forud for indførelse af seniorpolitik søger inspiration på Beskæftigelsesministeriets site eller via rådgivning hos overenskomstparterne. Parterne er enige om fortsat at overvåge udviklingen på området

41 med henblik på evt. igangsætning af initiativer, der kan være med til at udbrede kendskabet til ordninger, der er udtryk for en aktiv senior- eller livsfasepolitik. Protokollat 11 - Underleverandører Såfremt Eurest A/S anvender underleverandører, der udfører arbejde fysisk på virksomheden, og dette arbejde er omfattet af overenskomsten mellem Eurest A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, og såfremt dette forhold giver anledning til mistanke om, at underleverandøren udfører arbejde med medarbejdere uden relevant overenskomst, eller på ikke overenskomstlignende vilkår, så skal Eurest A/S på forlangende af 3F Privat Service, Hotel og Restauration udlevere de kontaktoplysninger på underleverandøren, som medlemsvirksomheden er i besiddelse af. Ved kontaktoplysninger forstås: Firmanavn, adresse og cvrnummer. Hvis en ikke-overenskomstdækket virksomhed, der udfører arbejde fysisk på Eurest A/S, som underleverandør for Eurest A/S, er ramt af en lovlig varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav om en kollektiv overenskomst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod Eurest A/S, kan 3F Privat Service, Hotel og Restauration rette henvendelse til HORESTA Arbejdsgiver med en anmodning om et møde til drøftelse af sagen. På mødet kan bl.a. drøftes de sympatikonfliktramte arbejdsopgaver. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på møde eller tilsendes den modstående overenskomstpart så hurtigt som muligt. Tilsvarende kan HORESTA Arbejdsgiver rette henvendelse til forbundet. Parterne er enige om i sådanne situationer, at underleverandørvirksomheden kan optages i HORESTA. Arbejdsgiver og overenskomstdækkes, selvom en konflikt er varslet eller iværksat

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Industri for ISS Facility Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst mellem Dansk Industri for ISS Facility Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Dansk Industri for ISS Facility Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

KANTINEOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) 3F, Privat Service, Hotel og Restauration

KANTINEOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) 3F, Privat Service, Hotel og Restauration KANTINEOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable 2010 2012 Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Geoja ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration cafeterierne på Ærø-ruterne 1. MARTS 2007 OVERENSKOMST MELLEM GEOJA APS OG 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Overenskomst 2014-2017 Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration OVERENSKOMST 2014 2017 for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable mellem Fazer Food

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 CAFÉOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet C A F é O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Overenskomst 2012-2014 Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration OVERENSKOMST mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for gastronomer

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for konceptrestauranter Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus OVERENSKOMST indgået mellem TRAIN (CAP ROCK A/S) og RBF Århus 2002-2008 RBF j.nr. 3182.7 Side 2 af 20 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4 2 ANSÆTTELSESBEVIS...4 3 OPSIGELSESREGLER...5

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

kantineoverenskomst DI Overenskomst ll (SBA) 3F, Privat Service, Hotel og Restauration

kantineoverenskomst DI Overenskomst ll (SBA) 3F, Privat Service, Hotel og Restauration kantineoverenskomst 2012 2014 For gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA) og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration DI nr. 794648 verenskomst

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Overenskomst

Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Overenskomst Overenskomst 2017-2020 Mellem Fazer Food Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration FAZEROVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020 for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS

Læs mere

KANTINE OVERENSKOMST. For gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable. DI Overenskomst ll (SBA)

KANTINE OVERENSKOMST. For gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable. DI Overenskomst ll (SBA) VERENSKOMST 2014 2017 KANTINE OVERENSKOMST For gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere