AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE"

Transkript

1 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

2 Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads, der giver mulighed for både indflydelse og kvalitativ opgaveløsning. Kendetegnende for attraktive arbejdspladser er bl.a. dialog, samarbejde, medindflydelse og medbestemmelse. Denne MED-aftale skal medvirke til at skabe samspil og gensidig dialog mellem ledere og medarbejdere, så medarbejdernes erfaring fra dagligdagen indgår i beslutningsgrundlag. Den skal også medvirke til at fremme arbejdsglæde og skabe gode og udviklende arbejdsforhold, som sikre faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering. Derfor samarbejder vi, og vi gør det i god tid, så reel medindflydelse og medbestemmelse opleves. Vi lytter til hinandens synspunkter, og vi fører dialog. Vi har gensidig tillid til hinandens gode intentioner, uanset om vi er enige eller uenige. Vi påskønner og respekterer hinandens indsatser, og bidrager i MED-samarbejdet med det faste udgangspunkt, at MED-aftalen skal understøtte både ledere og medarbejdere i vores fælles bestræbelser på at levere kvalitet og effektivitet i kommunens serviceydelser til de borgere og brugere, vi er til for. Den gode arbejdsplads er fundamentet for den gode service. Udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune er, at rammeaftalen er minimumsbestemmelser. Kendetegnet skal være udvidet medindflydelse og medbestemmelse. Poul Arne Nielsen Borgmester Side 2

3 Indhold Aftalens formål... 4 Område... 4 Kompetence... 5 Information og drøftelse... 5 Informationspligten skal tage højde for følgende hensyn... 5 Gensidig informationspligt... 6 Retningslinjer... 6 Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet... 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 8 Fællesbestemmelser for MED-udvalg... 8 Hovedudvalget... 9 Hovedudvalgets opgaver og struktur... 9 Hovedudvalgets sammensætning Områdeudvalg Områdeudvalgets opgaver og struktur Områdeudvalgets sammensætning ets opgaver og struktur ets sammensætning Organisering af MED på arbejdspladser uden lokaludvalg Vilkår for Medarbejderrepræsentanter Kompensation til arbejdspladsen Ændring Opsigelse Bilag Forretningsorden for MED-udvalg/personalemøder med MED-status Bilag Aktuelt organisationsdiagram Bilag Aktuel oversigt over MED-organisation Bilag Årshjul Bilag Obligatoriske opgaver i henhold til arbejdsmiljølovgivningen Bilag Årsrapport Arbejdsmiljø Bilag Pixi-udgave Side 3

4 Aftalens formål Aftalen skal skabe grundlag for et godt og udviklende samarbejde mellem ledere og medarbejdere og styrke medindflydelse og medbestemmelse. Aftalen skal derfor sikre: At alle medarbejdere i Stevns Kommune har reel medbestemmelse og medindflydelse på deres arbejdsforhold. At beslutningsprocesser gennemføres i et samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. At den forebyggende og afhjælpende indsats på sikkerheds- og sundhedsarbejdet styrkes og effektiviseres med henblik på at skabe og udvikle et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. at medarbejdernes faglige og personlige viden inddrages i udarbejdelsen af beslutningsgrundlag på alle beslutningsniveauer i Stevns Kommune. Medbestemmelse er: Når ledelse og medarbejdere sammen træffer fælles beslutning, på baggrund af en drøftelse. Medindflydelse er: Når ledelsen beslutter på baggrund af en drøftelse med medarbejderne. Medarbejderne har fået mulighed for, at påvirke ledelsens beslutningsgrundlag med input og kommentarer, og på den måde sætte præg på beslutningen. Medindflydelse og medbestemmelse, er en forudsætning for engagement i arbejdet. Engagementet er kimen til en konstant kvalitativ udvikling af de ydelser, som medarbejderne er producenter af i deres bestræbelser for, at opnå den bedst mulige service overfor borgere. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er et andet vigtigt element i, at tilvejebringe engagement og kvalitet i og opgaveløsning. Denne aftale lægger arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderindflydelsen sammen. Med placeringen af arbejdsmiljøudvalgets opgaver i hovedudvalget sikres en mere enkel og gennemskuelig samarbejds- og arbejdsmiljøstruktur, hvor alle overordnede personalemæssige forhold er samlet i samme udvalg. Placering af begge funktioner i samme udvalg skaber øget mulighed for at betragte organisationen som helhed, og sikrer samtidig en mere effektiv og hensigtsmæssig løsning af opgaverne. Dette vil være til gavn for samarbejdet og den samlede arbejdsmiljøindsats. I samarbejdet er det legitimt, at der er interesser, som er fælles og andre, som er relateret til den ene part i samarbejdet. Dette betyder ikke, at samarbejdet ikke kan fungere, men det sikrer, at alle synspunkter indgår i samarbejdet. Legitimiteten af interesseforskellene tager blandt andet sit udgangspunkt i det besluttede ledelsesgrundlag. Område Aftalen gælder for alle ansatte i Stevns Kommune, herunder selvejende dag- og døgninstitutioner, som har indgået driftsoverenskomst med Stevns Kommune. Side 4

5 Kompetence Rammeaftalen 5 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Kendetegnende for medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune skal være, at der anvendes ledelsesformer, som indebærer størst mulig delegation af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere. Information og drøftelse Rammeaftalen 7 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at der gives mulighed for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen at: 1. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation. 2. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen, samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. 3. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Beslutninger iht. punkt 3, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MEDudvalget. For det tilfælde at beslutninger iht. punkt 3 indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Informationspligten skal tage højde for følgende hensyn Information skal gives i god tid. Medarbejderrepræsentanter eller medarbejdere skal have en reel mulighed for at forholde sig til informationen. Der skal derfor være tid til at analysere, drøfte og undersøge evt. konsekvenser. Side 5

6 Information skal indeholde alle relevante oplysninger og faktiske omstændigheder, som er af betydning. Hvis der er tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse i medarbejderrepræsentanternes bagland bør information suppleres med skriftligt materiale. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen, skal stå i rimeligt forhold til sagens omfang og karakter. Jo mere omfattende, kompliceret eller indgribende en sag er, jo større er kravet til information. Drøftelser skal også foregå på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ved omfattende, komplicerede eller indgribende sager kan det være hensigtsmæssigt at aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til forberedelse. Gensidig informationspligt Rammeaftalens 6 Der er en gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Det forudsættes også, at ledere og medarbejdere holder sig orienteret og selv søger information. Retningslinjer Rammeaftalens 8 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og enighed søges opnået. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget, er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvordan man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Retningslinjer, som er aftalt i henhold til 8, stk. 3 og i henhold til bestemmelserne i bilag 2, punkt A, C, D, E, G og I gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Retningslinjer er regler og procedurer, som er besluttet i et MED udvalg. Der kan aftales retningslinjer på alle niveauer og er gældende på det aftalte niveau og nedad i organisationen. Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet Det er overordnet hensigten, at det lokale arbejde med sikkerheds- og sundhedsarbejdet (arbejdsmiljø) herunder trivsel skal være forebyggende i modsætning til hændelsesorienteret. Hovedudvalget, områdeudvalgene og lokaleudvalgene samt arbejdspladser uden MED udvalg er alle forpligtet til at arbejde med arbejdsmiljø. Side 6

7 De selvejende institutioner, som er omfattet af aftalen indgår i områdeudvalgenes arbejde i fuldt omfang. Det juridiske ansvar for arbejdet med sikkerhed og sundhed er ufravigeligt placeret i bestyrelserne for de selvejende institutioner. Direktionen udpeger en ledelsesrepræsentant, der har det overordnede ansvar for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel. Centerchef Økonomi, HR & IT er udpeget til at varetage opgaven. Arbejdsmiljøindsatsen skal tage udgangspunkt og prioriteres i forhold til Stevns Kommunes arbejdsmiljøpolitik, der anviser målsætninger og forslag til handlinger. Arbejdsmiljøloven 6 d Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne. AMO bekendtgørelse nr. 1181, 17 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske, dvs. overordnede opgaver Hovedudvalget varetager de strategiske og dermed overordnede opgaver. Hovedudvalget rådgiver Stevns Kommune som arbejdsgiver om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, og om hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. En gang årligt foretager arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Drøftelsen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovens bestemmelser og der foretages en vurdering af, hvorvidt de anvendte metoder og aktiviteter har styrket og effektiviseret arbejdsmiljøarbejdet i Stevns Kommune iht. AMO bekendtgørelse nr. 1181, 20, stk. 5, nr. 2. Arbejdsmiljødrøftelsen foretages i Hovedudvalget på baggrund af Årsrapport Arbejdsmiljø. Rapporten udarbejdes af Velfærdskonsulenten på baggrund af de hændelser og aktiviteter, der er foregået indenfor arbejdsmiljøområdet året forud for rapporten. Krav til indhold af årsrapporten fremgår af bilag 7. Når Hovedudvalget har godkendt årsrapporten, sendes rapporten til områdeudvalgene. Områdeudvalgene foretager en drøftelse af områdets arbejdsmiljø med udgangspunkt i årsrapporten og de aktuelle opgaver og problemstillinger indenfor det pågældende område. Der skal foregå en drøftelse efter samme model i de respektive lokaludvalg på området eller på p- møder med MED status hvor der ikke er lokaludvalg. Drøftelsen tager udgangspunkt i de helt lokale forhold på det pågældende område. På baggrund af Årsrapport Arbejdsmiljø drøfter Hovedudvalget en gang årligt arbejdsmiljøindsatsen med Økonomiudvalget. Hovedudvalget holdes orienteret om arbejdsmiljøorganisationen. Orienteringen omfatter en fortegnelse over valgte arbejdsmiljørepræsentanter. HR ajourfører organisationsplanen, som er tilgængelig på intranettet. Hovedudvalget skal til enhver tid understøtte og sikre, at der er de fornødne værktøjer og at information er til rådighed for arbejdsmiljøorganisationen til varetagelse af arbejdspladsvurdering (APV), anmeldelse af arbejdsskader, håndtering af påbud udstedt af Arbejdstilsynet AT mv. Arbejdet sikres i samarbejde med Velfærdskonsulenten. Hovedudvalget skal endvidere sikre, at overordnet lovgivning i relation til diverse besluttede direktiver fra EU samt bekendtgørelser og love på arbejdsmiljøområdet bliver implementeret i Stevns Kommune. Side 7

8 Der afholdes to årlige temadage for hele arbejdsmiljøorganisationen, hvor alle medlemmer af Hoved MED deltager. AMO bekendtgørelse nr. 1181, 18 Arbejdsmiljøorganisationens operationelle, dvs. daglige opgaver ene koordinerer, hvorledes de operationelle opgaver indenfor arbejdsmiljøarbejdet bliver udført. Obligatoriske opgaver iht. Arbejdsmiljøloven LBK nr og Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed LBK nr fremgår af bilag 5. Medindflydelse og medbestemmelse Fællesbestemmelser for MED-udvalg Rammeaftalens 4 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune sikres gennem udvalg og udøves gennem 3 niveauer. Hovedudvalg, Områdeudvalg og lokaludvalg/personalemøder. Oversigt over udvalg findes i Bilag 3. Antallet af lokaludvalg skal til en hver tid afspejle det reelle behov. Strukturen er hermed dynamisk og kan ændres. Strukturen for lokaludvalg kan tilpasses efter godkendelse i Hovedudvalget. Den øverste leder er formand for udvalget. Er der flere ligestillede ledere i et områdeudvalg, udpeger lederne en formand. Næstformanden i et udvalg vælges af og blandt medarbejdersidens medlemmer. Udvalgene sikrer introduktion af nye medlemmer i udvalget. Alle medlemmer af Hoved-/Område- og samt suppleanter skal gennemføre den fulde MED-uddannelse. Velfærdskonsulenten afklarer udvalgenes behov for uddannelse. Udvalgenes mødevirksomhed fremgår af forretningsordenen, som er vedlagt som bilag 1. MED-udvalgene kan indkalde sagkyndige fra Stevns Kommune ved behandling af et eller flere punkter på dagordenen såfremt en af parterne ønsker det. Parterne kan ved enighed indkalde sagkyndige, som ikke er ansat i Stevns Kommune. Antallet af medarbejderrepræsentanter kan ikke være mindre, end antallet af arbejdsgiverrepræsentanter. Det skal sikres, at der er arbejdsmiljørepræsentanter i alle udvalg, og at mindst en af ledelsesrepræsentanterne også er medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Side 8

9 Medlemmer, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter vælges for 2 år ad gangen. Er der valgt eller udpeget medarbejderrepræsentanter til et udvalg, som ikke er tillidsrepræsentant og opstår muligheden for at besætte pladserne med valgte tillidsrepræsentanter, overgår repræsentationen i udvalget til den valgte repræsentant. Ledelsen er ansvarlig for sekretærfunktionen hvis ikke andet er aftalt. Hovedudvalget Rammeaftalens 4 Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele kommunen, medmindre andet aftales. Hovedudvalgets opgaver og struktur Rammeaftalens 9 Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler og overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til lokale repræsentanter. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen. 2. At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. 3. At fortolke aftalte retningslinjer. 4. At fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. At indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter Hovedudvalget har desuden obligatoriske opgaver, som fremgår af bilag XX Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Hovedudvalget skal hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokal parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Hovedudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af overordnede personalepolitikker i Stevns Kommune. Hovedudvalget nedsætter udvalg til udarbejdelse af personalepolitikker. Udvalget arbejder ud fra et kommissorium, som er besluttet i Hovedudvalget. I Stevns Kommune mødes Hovedudvalget 2 gange om året med Økonomiudvalget. Ud over drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, kan emner med karakter af visioner, nye tiltag eller omstillinger drøftes. Personalepolitiske problemstillinger kan også tages op. Side 9

10 Hovedudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg samt permanente underudvalg. Hovedudvalget kan, ved enighed, oprette eller nedlægge område-/lokaludvalg og personalemøder med MED-status. Hovedudvalget kan, ved enighed, efter begrundet ansøgning fra område-/lokaludvalg/ personalemøde med MED-status give tilladelse til at forøge antallet af medarbejderrepræsentanter i lokaludvalget. Hovedudvalget kan ved enighed, ændre arbejdsmiljøorganisationen under hensyntagen til arbejdsmiljølovgivningen. Ved ansættelse af Velfærdskonsulent skal en repræsentant fra Hovedudvalget indgå i ansættelsesudvalget. Alle medlemmer af Hovedudvalget gennemgår den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Hovedudvalget holdes orienteret om medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen indenfor de af lovgivningens fastsatte tidsfrister. Hovedudvalget evaluerer den samlede uddannelsesindsats for arbejdsmiljø og MED 1 gang årligt. Hovedudvalgets sammensætning Hovedudvalget består af kommunaldirektør, 3 ledelsesrepræsentanter, HR-chef, 10 medarbejder-repræsentanter samt Velfærdskonsulent. 7 medarbejderrepræsentanter udpeges af de tre hovedorganisationer blandt tillidsrepræsentanter, og fordeles med 3 fra OAO-området, 3 fra FTF-omårdet og 1 fra AC-området. De 3 sidste medarbejderrepræsentanter vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Der vælges en suppleant for hver af de tre hovedorganisationer samt 1 suppleant for arbejdsmiljørepræsentanterne. Kommunaldirektøren er formand for udvalget. HR er ansvarlig for sekretærfunktionen. Områdeudvalg Områdeudvalgene virker koordinerende for medindflydelse og medbestemmelse, arbejdsmiljø- og trivsels- og sundhedsarbejdet på det givne område. Områdeudvalgets opgaver og struktur Områdeudvalg kan oprettes, når der under et ledelsesområde findes flere MED-udvalg. Områdeudvalget fungerer som fællesudvalg for MED-udvalgene inden for ledelsesområdet. Områdeudvalgene har i samarbejde med de MED-udvalg, som henhører under området som opgave, at sikre MED-udvalgenes medindflydelse og medbestemmelse i overensstemmelse med de af hovedudvalget fastsatte procedurer og retningslinjer. Områdeudvalg igangsætter valg til lokaludvalgene. Områdeudvalget beslutter metode til opgaveroversigt. Side 10

11 Områdeudvalgets sammensætning Størrelsen af områdeudvalgene sammensættes efter en konkret vurdering og fastsættes endeligt af Hovedudvalget. Størrelsen skal afspejle antallet af hovedorganisationer og personalesammensætning indenfor områdeudvalgets ressort. Medarbejderrepræsentanter vælges blandt tillidsrepræsentanter i lokaludvalgene eller p-møder med MED-status. Der vælges mindst to arbejdsmiljørepræsentanter. En selvejende institution, som organisatorisk hører til området, skal være repræsenteret i områdeudvalget med en ledelsesrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Der vælges èn suppleant for henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Definition på arbejdssted Et arbejdssted er en afdeling/institution, hvor lederen har den fulde ledelseskompetence. Lederen skal have selvstændig ledelsesret, selvstændigt budgetansvar og beslutningskompetencen på ansættelser og indstillingsret til afskedigelser. Der kan oprettes lokaludvalg på arbejdssteder hvor det findes hensigtsmæssigt. Kan der ikke opnås enighed om medindflydelse og medbestemmelse skal udøves gennem lokaludvalg eller p-møder med MED-status, oprettes der lokaludvalg på arbejdssteder med mere end 20 medarbejdere. ene sikrer det løbende, formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og sikre arbejdsmiljø- og trivsels- og sundhedsarbejdet. ets opgaver og struktur et planlægger og koordinerer trivsels- og sundhedsarbejdet indenfor de(t) arbejdsplads(er), som udvalget dækker. De selvejende institutioner, der er omfattet af aftalen indgår i lokaludvalgenes arbejde med sikkerhed og sundhed i fuldt omfang, men ansvaret for arbejdet med sikkerhed og sundhed er ufravigeligt placeret i bestyrelserne for de selvejende institutioner. et beslutter metode til opgaveroversigt. ets sammensætning ene størrelse fastsættes efter aftale med forvaltningschefen for området. Medarbejderrepræsentanter vælges blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. På arbejdssteder med flere matrikler, skal der vælges en repræsentant for hver matrikel. Såfremt et lokaludvalg rummer mere end en arbejdsmiljøgruppe, skal der vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Der vælges èn suppleant for henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Side 11

12 Organisering af MED på arbejdspladser uden lokaludvalg På arbejdspladser uden lokaludvalg, udøves medindflydelse og medbestemmelse på personalemøder. Personalemøder planlægges med faste mødedage/-tider, afpasset efter forholdene på arbejdsstedet. Personalemøder følger bilag 1 Forretningsorden for MED-udvalg/personalemøder med MED-status. Der skal være en dagsorden til møderne, som skal være kendt af medarbejderne i god tid inden mødet. Alle medarbejdere deltager i personalemøderne. Øverst ansvarlig leder er formand for mødet. Tillidsrepræsentant er næstformand. Er der flere tillidsrepræsentanter på arbejdsstedet vælges næstformand blandt disse. På arbejdssteder uden tillidsrepræsentant vælges næstformanden blandt medarbejderne. Der skrives beslutningsreferat af mødet. Referatet skal være tilgængeligt for alle medarbejdere, og referatet gøres efterfølgende tilgængeligt for alle relevante parter. Vilkår for Medarbejderrepræsentanter Rammeaftalens 14 Varetagelsen er hvervet som medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab. Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelig tid til varetagelsen af deres hverv. Medarbejderrepræsentanter er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, der er valgt eller udpeget som repræsentant i et MED udvalg. Der skal være mulighed for at afholde formøder (omfanget af formøderne aftales i det enkelte udvalg). Der gives mulighed for repræsentanter i Hovedudvalget til at afvikle møder med de faglige organisationer/medarbejderrepræsentanter, som ikke er repræsenteret i Hovedudvalget. Vurdering af, hvad der er nødvendig og tilstrækkelig tid til varetagelse af medarbejderrepræsentantens opgaver, tager udgangspunkt i de konkrete forhold på arbejdspladsen, og i en konkret vurdering af omfanget af funktionen som medarbejderrepræsentant. I vurderingen kan indgå: Muligheden for at udføre både sit hverv og sit arbejde i arbejdstiden Den geografiske placering af de kolleger, som medarbejderrepræsentanten repræsenterer Omfanget af medarbejderrepræsentantens opgaver - f.eks. antal personer den pågældende repræsenterer Placering af egen arbejdstid samt placering af arbejdstiden for de kolleger, som medarbejderrepræsentanten repræsenterer Mødevirksomhedens omfang Medarbejderrepræsentanter har ret til nødvendig og tilstrækkelig tid til opgaven. Tidsanvendelsen fastlægges ved en årlig drøftelse mellem medarbejderrepræsentant og leder. Lederen tager initiativ til drøftelsen. Første drøftelse finder sted i umiddelbar tilknytning til nyvalg. Hvis en medarbejderrepræsentant repræsenterer personale på flere enheder, f.eks. geografisk adskilte enheder, skal ledelsen koordinere sikringen af den fornødne tid til varetagelse af medarbejderhvervet. Side 12

13 Medarbejderrepræsentanter skal sikres uddannelse/opkvalificering i forhold til større ændringer i kommunen. Medarbejderrepræsentanter skal sikres uddannelse/opkvalificering i forhold til egen opgaveløsning, herunder uddannelse i anvendelse af PC. Der skal samtidig med varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentant være mulighed for opkvalificering af kompetencerne på såvel opgaver i MED regi som i det arbejde, hvorved medarbejderrepræsentanten har sit daglige virke. Medarbejderrepræsentanter skal have adgang til PC med adgang til inter- og intranet. Kompensation til arbejdspladsen Kompensation til arbejdspladsen for udøvelse af hverv, som dækker bredere end medarbejderrepræsentantens egen arbejdsplads besluttes politisk. Der træffes årligt politisk beslutning, i hvilket omfang der kan ydes kompensation, jf. vilkår for Retningslinjer for den centrale vikarpulje. Ændring Hvis en af parterne ønsker aftalen ændret, skal forslag til ændring fremsættes skriftligt til Hovedudvalget. De centrale parter udpeger repræsentanter til forhandlingerne om de foreslåede ændringer. Når aftalen er indgået, sendes kopi til de centrale parter til orientering. Opsigelse Rammeaftalens 3 Aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisationen. Ved opsigelse er nærværende aftale fortsat gældende, indtil der opnås enighed om, at den ændres eller bortfalder. Ved bortfald overgår Stevns Kommune til bestemmelserne i aftale for tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. Denne aftale træder i kraft den 1. september Denne aftale skal evalueres af parterne efter 2 års ikrafttræden. Hovedudvalget er ansvarlig for igangsættelsen af evalueringen. Bilag 7 viser en pixi-udgave af MED-aftalen. Pixi-udgaven findes på Kridthuset og kan bruges til introduktion af nye medarbejdere og til andre, som ønsker et hurtigt overbliv over MED-aftalens indhold. Side 13

14 Underskriftblad Aftalt i Forhandlingsorganet for Stevns Kommune, den Ledelses-repræsentanter: Per Røner, Kommunaldirektør Anette Porslund, Centerchef Medarbejder-repræsentanter: Kim Nielsen, Socialrådgiverforeningen ( FTF) Thomas Riis-Andersen, BUPL (FTF) Peter Bilde, DLF (FTF) Lisbeth Schou, SL (OAO) Linda Andersen, FOA (OAO) Bo Johnsson, 3F (OAO) Bende Bock, HK (OAO) Peter Bjerre, AC Aftalen er godkendt i ØU den Side 14

15 Bilag 1 Forretningsorden for MED-udvalg/personalemøder med MED-status Mødevirksomhed MED-udvalget fastlægger selv sin mødeaktivitet, dog skal der mindst afholdes 1 møde i hvert kvartal. Medarbejderrepræsentanterne har den fornødne tid til forberedelse og til afholdelse af formøde. Mødeindkaldelse Der indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Det anbefales, at der planlægges mødedatoer for et år af gangen. Dagsorden Sager, som ønskes behandlet skal være formand eller næstformand i hænde senest 2 uger før mødeafholdelse. Formand og næstformand udarbejder dagsorden. Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest en uge før mødet. Dagsordenen offentliggøres samtidigt på intranettet. Det skal fremgå af dagsordenen, om den enkelte sag er til orientering, til drøftelse eller til beslutning. Relevante bilag vedlægges dagsordenen. Som fast punkt på dagsordenen til ordinære møder er der Orientering fra arbejdsmiljøområdet. Formand, næstformand eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne kan indkalde til ekstraordinære møder. Er der arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som ikke kan afvente et kommende møde, kan arbejdsmiljørepræsentanter i et MED-udvalg anmode om et ekstraordinært møde. De nævnte frister kan i særlige tilfælde fraviges, ligesom de kan fraviges, hvis der enighed herom i udvalget. Møderne placeres fortrinsvis i tidsrummet fra kl til Referat Der føres protokol over MED-udvalgs møder. Beslutninger, afvigende standpunkter samt eventuelt de væsentligste argumenter fra drøftelserne skal fremgå af protokollen. Referat godkendes af formand og næstformand inden det udsendes og offentliggøres. Referater sendes til medlemmer og offentliggøres på Kridthuset. Referatet forelægges til endelig godkendelse på næste møde. Er der sager, som skal videreføres til andre udvalg, er det sekretærens opgave at videreføre sagen. Beslutninger Beslutninger træffes normalt til møder. Formand og næstformand kan dog sammen handle på MED-udvalgets vegne udenfor møder, når der er tale om uopsættelige sager, hvis afgørelse der ikke er tvivl om. Efterfølgende skal sagen forelægges udvalget. Det er sekretærens opgave, at sørge for tilbagemelding i sager, hvor beslutningen skal meldes tilbage til et andet udvalg. Økonomi. Omkostninger afholdes af Stevns Kommune. Møder afholdes fortrinsvis i arbejdstiden og der oppebæres herunder sædvanlig løn. Der kan ydes befordringsgodtgørelse efter reglerne i Mødeuddannelses- og kursusaktiviteter samt andre arrangementer. Side 15

16 Bilag 2 Aktuelt organisationsdiagram Administrativ organisation Side 16

17 Bilag 3 Aktuel oversigt over MED-organisation Hovedudvalg Områdeudvalg Administration Områdeudvalg Skole & Institution Områdeudvalg Social,Sundhed & ældre Områdeudvalg Teknik & Miljø P-møde Haarlevhallen 1 AMG P-møde Stevnsbadet & Stevnshallen P-møde Bibliotekerne 1 AMG Store-Heddinge skole 3 AMG Strøbyskolen 5 AMG Hotherskolen 4 AMG P-møde Tandplejen 1 AMG Serviceafsnit 2 AMG Aktivitet & Træning 1 AMG Materielgården 1 AMG P-møde Stevns Brandvæsen 1 AMG P-møde Rengørings- og pedelkorps 2 AMG P-møde Birkehøj Rådhus (deler AMG med myndighedsafsnit)p - P-møde Job Aktiv 1 AMG Magnoliegården 2 AMG Børneområde Store-Heddinge 6 AMG Døgnplejen samt handicap og psykiatri 10 AMG P-møde Myndighedsafsnit 1 AMG P-møder Store-Heddinge Rådhus Arbejdsmarked Børneområde Nordstevns 5 AMG Borgerservice 2 AMG P-møder Børneområde Hårlev/Hellested 4 AMG Hårlev Rådhus Økonomi, HR & IT Skole & inst. Tek. & Miljø Familieafd. Børneområde Rødvig 1 AMG Sekretariat, kommunikation & udvikling 2 AMG Ungdomsskolen 5 AMG AMG = Arbejdsmiljøgruppe Der er ikke selvejende institutioner tilknyttet arbejdsmiljøorganisationen. Side 17

18 Bilag 4 Årshjul Toårig oversigt over møder og opgaver i Hovedudvalget År februar april juni september november 2012 År 2013 Februar 2013 April 2013 Juni 2013 September 2013 November 2013 Aftalte opgaver: Opgaver, som ikke er indeholdt i oversigten: Side 18

19 Obligatoriske opgaver iht. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse : Aftalehjemmel Beskrivelse af opgaven Status Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 8 stk. 3 Aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, 2. og større rationaliserings- og omstillingsprojekter 3. kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. 9 stk. 5 Som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføres der hvert andet år (eller anden aftalt periode) en strategisk drøftelse af hvilke indsatsområder og opgaver, som er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. 9 stk. 6 Der fastlægges en strategiplan på baggrund af den strategiske drøftelse. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 3 stk. 2 4 stk stk Rammeaftale om socialt kapitel, 3 Aftale om kompetenceudvikling, 4, stk. 2 Protokollat om bidrag til AKUT-fonden Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger. Aftale af retningslinjer for sundhed. I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde. Aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler Sikring af, at der aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Sikring af, at der aftales retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen, dvs. drøfte og fastlægge i hvilket omfang retningslinjer skal fastsættes lokalt af det enkelte MED-udvalg eller centralt af hovedudvalget samt overvågning og revidering af de vedtagne retningslinjer for at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår. Aftale retningslinje for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige samt en drøftelse med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og at sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted. Regelmæssig evaluering af anvendelsen af MUS i kommunen. Anvendelse af de lokalt afsatte AKUTforsøgsmidler sker efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og ledelse i hovedudvalget. Side 19

20 Bilag 5 Obligatoriske opgaver i henhold til arbejdsmiljølovgivningen LBK nr af 07/09/2010 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø gældende LBK nr af 15/10/2010 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed* LBK nr. 848 af 07/09/2009 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring ** Aftalehjemmel Beskrivelse af opgaven Status Arbejdsmiljøpolitik 5 Arbejdsmiljøorganisation 6c Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. I Stevns Kommune er rammerne for samarbejdet beskrevet i Arbejdsmiljøpolitik Stevns Kommune. Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold. Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Senest rev. 14.april 2011 Gældende valgperiode: stk. 2 pkt. 5* Årlig arbejdsmiljødrøftelse 6d 17 stk. 2 pkt. 2*/ 9 Arbejdsmiljøuddannelse 9 39* Hovedudvalget deltager i arbejdet med at fastsætte arbejdsmiljøorganisationens størrelse. Valgperioden i Stevns Kommune er fastsat til 2 år Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. En gang årligt skal der gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Stevns Kommune foretages i 1. halvår på alle niveauer i organisationen Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Arbejdsgiveren i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal sørge for, at der ud fra virksom- Seneste drøftelse i Hoved MED Februar 2012 April 2013 Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse udbydes 4 gange om året i tværkommunalt samarbejde mellem Greve, Solrød, Lejre og Stevns Kommune. Side 20

21 Arbejdspladsvurdering 15a 17 stk. 2 pkt. 4* AT Påbud 18 Anmeldelse - arbejdsskade 31** 17 stk. 2 pkt. 7* hedens arbejdsmiljøbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende uddannelse. Supplerende uddannelse udbydes inden for Stevns Kommunes eget kursusudbud på arbejdsmiljøområdet, samt evt. eksterne udbydere ved konkret behov. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerhedsog sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Hovedudvalget deltager i udarbejdelsen af spørgerammen til Stevns Kommunes arbejdspladsvurdering. I Stevns Kommune afvikles undersøgelse af APV og trivsel i hele organisationen hvert 2. år. Undersøgelsen foretages elektronisk Arbejdsgiveren har pligt til at gøre de ansattes arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter inden for vedkommende område bekendt med de afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet, og de påbud, som Arbejdstilsynet skriftligt har afgivet. En arbejdsskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. Anmeldelser foretages i Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldesystem EASY Alle anmeldelserne indgår i den årlige arbejdsmiljørapportering. Ledelsen følger i samarbejde med Hovedudvalget op på alle anmeldte arbejdsskader for derved at arbejde for at forebygge at lignende hændelser forekommer igen. Seneste APV runde afsluttet Igangværende APV & Trivsel 2013 Afsluttes Løbende opfølgning Løbende opfølgning Side 21

22 Bilag 6 Årsrapport Arbejdsmiljø Årsrapport Arbejdsmiljø udarbejdes en gang årligt med baggrund i årets aktiviteter og aktuelle hændelser indenfor arbejdsmiljøområdet. Rapporten vil danne grundlag for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hoved MED og de 4 Område MED indenfor Administration, Skole & Instit u- tion, Sundhed og Teknik & Miljø. Minimumskravet til indholdet af årsrapporten fremgår af nedenstående 11 punkter. 1. Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 2. Møder i MED organisationen 3. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 4. Temadage om arbejdsmiljø 5. Arbejdspladsvurdering APV 6. Anmeldte arbejdsskader 7. Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT a. Oversigt over Arbejdstilsynets besøg b. Vejledninger c. Påbud 8. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse - iht. AT-vejledning F.3.3. pkt Information om arbejdsmiljø i Stevns Kommune 10. Indsatsområder året bagudrettet 11. Indsatsområder året fremadrettet Bilagsliste til årsrapport Bilag 1: Oversigt over arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune pr. 1.januar 20XX Bilag 2: Oversigt over arbejdsskadeanmeldelser i Stevns Kommune 20XX Side 22

23 MED Aftalen Stevns Kommune Bilag 7 Pixi-udgave Stevns Kommune og de faglige organisationer har indgået aftale om medindflydelse og medbestemmelse for at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Denne medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for den enkelte leders kompetenceområde, som indbefatter hensyn til arbejds-, personale-, sam-arbejds- og arbejdsmiljøforhold. Der er MED-udvalg på 3 niveauer, der afspejler Stevns organisation: Hovedudvalget, som omhandler alle ansatte. Kommunaldirektøren er formand. Områdeudvalgene, som omhandler hvert af de fire områder: Administration, Skole og institution, Sundhed samt Teknik og miljø. Chefen for områderne er formand. ene, som omhandler de enkelte institutioner/arbejdspladser. Lederen er formand. Det kan aftales, at personalemøder kan erstatte lokaludvalg. Personalemøderne har da MED-status. 2 Opgaverne i Hoved-MED-udvalget Der arbejdes med diverse personalepolitikker, procedurer og retningslinjer, der skal dække alle ansatte i kommunen. Der arbejdes med kommunens overordnede budget, før det vedtages. Der afholdes to møder med økonomiudvalget hvert år. Opgaverne i Område-MED-udvalgene Der arbejdes med diverse procedurer og retningslinjer, der skal dække alle ansatte på tværs af organisationen (eksempelvis daginstitutionerne). Der arbejdes med budgettet på udvalgsniveau, før det vedtages. Der afholdes møder med de respektive politiske udvalg. Opgaverne i Lokal-MED-udvalgene Der arbejdes med diverse procedurer og retningslinjer, der skal dække alle lokale ansatte. Der arbejdes med det lokale budget efter den politiske vedtagelse. Medlemmer af MED-udvalgene Medarbejderrepræsentanter udpeges/vælges fortrinsvis blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, så sammensætningen afspejler organisationen. Medarbejdersiden vælger en næstformand. Der skal gives den nødvendige tid til arbejdet. De øvrige lederrepræsentanter udpeges af formanden for udvalgene. Den daglige sikkerhedsleder skal være medlem af MED-udvalget. Alle medlemmer skal gennemføre MED-uddannelsen. Møderne Der afholdes mindst et møde pr. kvartal i alle MED-udvalg. Formand og næstformand udarbejder dagsordenen i fællesskab. Møderne indkaldes skriftligt, og der udarbejdes referater, som skal være tilgængelige på Kridthuset. 3 4 Side 23

24 Information Der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Informationen skal gives så tidligt som muligt, og i sådan en form, at der gives mulighed for en grundig drøftelse. Drøftelse Alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold skal drøftes i det/de relevante MED-udvalg før eventuelle beslutninger træffes. Personalepolitikker Personalepolitikkerne er de overordnede principper, der lægges til grund for ledelsens styring. De kan udarbejdes i MED-systemet eller bestemmes af ledelsen alene. Hovedudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af de overordnede personalepolitikker. (Personale-politikkerne kan udmøntes som retningslinjer.) Retningslinjer Retningslinjer er regler og procedurer, der er fastlagt i MED-systemet. Der kan aftales retningslinjer på alle niveauer. De gælder så på det niveau og nedad i organisationen. Der skal både fra arbejdsgiver og medarbejders side udvises positiv forhandlingsvilje. Kan der ikke opnås enighed, kan medarbejderne kræve, at ledelsen redegør for, hvordan man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. 5 6 Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøarbejdet er organiseret i MED-udvalgene. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på alle MED-møder. Der kan oprettes underudvalg bestående af arbejdsmiljørepræsentanten og den daglige arbejdsmiljøleder. APV og trivselsmålinger skal gennemføres og efterbehandles hvert andet år. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse samt drøftelse af sygefraværet skal ske hvert år. MED-aftalen, forretningsordenen, organisationsdiagrammet, oversigten over MED-udvalgene, oversigten over arbejdsmiljøorganisationen, personalepolitikker samt retningslinjer kan findes på Kridthuset (Stevns Kommunes intranet). 7 8 En printvenlig udgave af MED Aftalens pixi-udgave er tilgængelig på Stevns Kommunes intranet Kridthuset på siden, der omhandler MED organisationen og dens aktiviteter. Side 24

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Aftalen er gældende fra 1. januar 2016 Forord Stevns Kommune har bl.a. en vision om, at Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere