LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER"

Transkript

1 AMI RAPPORT 57 LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER Niels Oluf Breum 1) Thomas Schneider 1) Mari-Ann Flyvholm 1) Ole Jørgensen 1) Torben Valdbjørn Rasmussen 2) Søren Skibstrup Eriksen 2) 1) Arbejdsmiljøinstituttet 2) By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut ARBEJDSMILJØINSTITUTTET OG BY OG BYG, Statens Byggeforskningsinstitut København 2002

2 AMI RAPPORT 57 LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER Niels Oluf Breum 1) Thomas Schneider 1) Mari-Ann Flyvholm 1) Ole Jørgensen 1) Torben Valdbjørn Rasmussen 2) Søren Skibstrup Eriksen 2) 1) Arbejdsmiljøinstituttet 2) By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut ISBN Tryk: DTKommunikation A/S København 2002 Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: hjemmeside: Rapporten kan rekvireres fra: Arbejdsmiljøbutikken Ramsingsvej Valby Tlf.: e-post: hjemmeside: 2

3 Indhold Forord... 5 RESUME UNDERSØGELSEN BAGGRUND ISOLERINGSMATERIALER INKLUDERET I UNDERSØGELSEN UNDERSØGELSENS STRATEGI UNDERSØGELSENS METODER FULDSKALASIMULERING Simulerede isoleringsopgaver Tidsplan for målinger Måle- og analysemetoder Beregning af dosis for den inhalerede luftforurening STØVAFGIVELSE FRA ISOLERINGSMATERIALER Udtagning af materialeprøver Måling af støvafgivelse SELVRAPPORTEREDE GENER VED ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER STATISTISK ANALYSE RESULTATER FULDSKALASIMULERING Baggrundsforurening Eksponering for støv Eksponering for endotoksin Eksponering for fibre Inhalerbart støv som indikator for luftbårne WHO-fibre Omregning mellem total støv og inhalerbart støv STØVAFGIVELSE FRA ISOLERINGSMATERIALER Støvafgivelse Endotoksin og uorganiske sporstoffer i støv fra isoleringsmaterialer Støvafgivelse sammenholdt med eksponering for støv GENER VED ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER RISIKOVURDERING FAREIDENTIFIKATION FAREKARAKTERISERING Farekarakterisering af isoleringsmaterialer Farekarakterisering af tilsætningsmaterialer Farekarakterisering af forureninger i isoleringsmaterialer EKSPONERINGSVURDERING Baggrundsforurening Eksponering for ved isoleringsarbejde Støvafgivelse fra isoleringsmaterialer Gener ved arbejde med isoleringsmaterialer RISIKOKARAKTERISERING RISIKOHÅNDTERING KONLUSION REFERENCER Bilag A. Tabeller med målte koncentrationer af luftforurening samt beregnede doser af inhaleret forurening Bilag B. Faktorer til omregning af total støv til inhalerbart støv Bilag C. Mikroskopisk undersøgelse af fibre i luftbåret støv fra isoleringsmaterialer

4

5 Forord Energistyrelsen har i en fireårsperiode afsat 10 millioner kr. pr. år. til udvikling og introduktion af miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer. Energistyrelsen har i den forbindelse lagt stor vægt på at gennemføre demonstrationsprojekter, hvormed der sker en synlig og effektiv udbredelse af kendskabet til de nye isoleringsmaterialer. Aktuelt udfører By og Byg i samarbejde med en bygherre et demonstrationsprojekt (Borup Seniorby), hvor en række alternative og konventionelle isoleringsmaterialer sammenlignes mht. egnethed som isoleringsmateriale, fugtforhold, samt volumenstabilitet. Som led i dette projekt indgår også en dokumentation af isolatørernes arbejdsmiljø. Introduktion af nye isoleringsmaterialer forudsætter at isoleringsarbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Endnu savnes data for arbejdsmiljø ved isolering med nye materialer. Formålet med den aktuelle undersøgelse var at vurdere i hvilket omfang forskellige isoleringsmaterialer påvirker arbejdsmiljøet. For at sikre en høj grad af sammenlignelighed mellem de forskellige materialer blev undersøgelserne udført under kontrollerede forhold ved fuldskalasimulering i en forsøgshal. Energistyrelsens faglige udvalg under udviklingsprogrammet takkes for kommentarer, der i vidt omfang er indarbejdet i rapporten. Fotografierne er gengivet i s/h i denne trykte udgave af rapporten. De er gengivet i farve i den elektroniske udgave af rapporten som kan findes på Den foreliggende undersøgelse er finansieret af Energistyrelsen (projekt nr. 7566/ og 7566/ ). Ib Andersen Direktør Arbejdsmiljøinstituttet August

6 RESUME Bygningsisolering i Danmark udføres primært med mineraluldsprodukter, men der anvendes også alternative materialer. Der er en omfattende viden om arbejdsmiljø ved anvendelse af mineraluld, men for nogle af de alternative materialer er der kun en sparsom viden om arbejdsmiljø. Formålet med den aktuelle undersøgelse var at vurdere i hvilket omfang forskellige typer af isoleringsmaterialer påvirker luftkvaliteten ved isoleringsarbejde. Den aktuelle undersøgelse beskriver målinger af luftkvalitet ved isoleringsarbejde med følgende forskellige isoleringsmaterialer: måtter af mineraluld (fabr. Rockwool eller Isover), måtter af hør (fabr. Heraklith (produktnavn Heraflax) eller fabr. Dansk Naturisolering), papirbaseret uld (fabr. Miljøisolering, Isodan eller Ekofiber), træuld (fabr. Thermocell), samt Perlite. Supplerende blev der også udført en mindre spørgeskemaundersøgelse om gener ved arbejde med disse materialer. Mængden af luftforurening ved isoleringsarbejde afhænger af det anvendte isoleringsmateriale, men andre faktorer kan også have betydning. Som eksempler på sådanne faktorer kan nævnes type af bygningskonstruktion (loft, vægge, gulv) som isoleres, type af bygning som isoleres (nybygning eller renovering af en eksisterende bygning), samt vejrforhold. Undersøgelsens strategi var at lade type af isoleringsmateriale være den eneste variable faktor. Derfor blev undersøgelsen udført ved fuldskalasimulering i en forsøgshal. For hvert materiale blev der udført gentagne målinger ( gentagelser) dels ved facadeisolering og dels ved isolering af et lukket loft. Dog skal det bemærkes, at loftet var delvist åbent ved arbejde med mineraluld eller Perlite, og at facaden var lukket ved arbejde med løsuld eller granulat. Supplerende blev der i laboratoriet udført standardiserede målinger af isoleringsmaterialernes egenskaber med hensyn til at afgive støv. Det opsamlede støv blev analyseret for indhold af nogle sporstoffer (endotoksin, aluminium, bor, bly, cadmium samt chrom). Undersøgelsen viste at set i forhold til isoleringsmaterialer i form af måtter medførte isoleringsmaterialer i form af løsuld (papirbaseret uld eller træuld) eller granulat (Perlite) en væsentlig forøgelse af den mængde luftforurening en isolatør eller hjælper indånder ved facade- eller loftisolering. Dog medførte anvendelse af hørmåtter (fabr. Dansk Naturisolering) den største koncentration af endotoksin i luften, set i forhold til facadeisolering medførte loftisolering for de fleste isoleringsmaterialer at isolatøren blev eksponeret for en øget luftforurening, anvendelse af isoleringsmaterialer i form af løsuld (papirbaseret uld eller træuld) eller granulat (Perlite) medførte, især for isolatøren, overskridelse af gældende grænseværdier for total støv i luften, således at arbejdet kun må udføres ved anvendelse af personlige værnemidler (åndedrætsværn). For nogle materialer forekom desuden overskridelser af gældende eller tentative grænseværdier for nogle specifikke forureningskomponenter (bor, aluminium, endotoksin), 6

7 set i forhold til isoleringsmateriale i form af mineraluldsmåtter medførte hørmåtter en øget luftforurening, og ved anvendelse af hørmåtter til loftisolering (fabr. Dansk Naturisolering) blev isolatøren udsat for luftforurening ( total støv, endotoksin) som overskred gældende eller tentative grænseværdier, anvendelse af isoleringsmaterialer i form af mineraluldsmåtter medførte ikke overskridelse af gældende grænseværdier for luftforurening i luften. Dog medførte måtter af fabr. Isover en koncentration af endotoksin på niveau med en tentativ grænseværdi for denne forureningskomponent, baseret på standardiserede målinger i laboratoriet (tromling af isoleringsmaterialerne) kunne materialer i form af måtter karakteriseres som ikke støvende (måtter af mineraluld), lidt støvende (hørmåtter, fabr. Dansk Naturisolering), og som støvende (hørmåtter, Heraflax). Materialer i form af løsuld kunne karakteriseres som meget støvende (papirbaseret uld af fabr. Miljøisolering, Isodan eller Ekofiber, samt træuld) og materialer i form af granulat (Perlite) blev karakteriseret som ekstremt støvende, det i praksis vil være muligt at vurdere luftens indhold af fibre ved en simpel måling af luftens indhold af støv. Herved kan de kostbare analyser af fibre spares. Antages eksempelvis at grænseværdien for fibre er 10 6 F/m 3 vil en grænseværdi for støv på 6.1 mg/m 3 med 95% sikkerhed sikre at grænseværdien for fibre overholdes. Afsluttende skal det bemærkes, at loftisolering blev udført på et lukket loft, dog således at loftet var delvist åbent ved isolering med mineraluld eller Perlite. Isoleringsarbejdet blev udført i vindstille omgivelser (forsøgshal) og skønsmæssigt må det antages, at det åbne loft kun i begrænset (men ukendt) omfang har medvirket til de forholdsvis lave koncentrationer af luftforurening ved arbejde med mineraluld. I tilfældet facadeisolering var der også forskelle i facadens udformning i nogle tilfælde var den lukket (arbejde med løsuld eller granulat) og i andre tilfælde var den åben (arbejde med måtter). 7

8 1. UNDERSØGELSEN BAGGRUND Tidligere havde naturmaterialer, eksempelvis halm, tang, træuld mv., stor anvendelse til varmeisolering af bygninger. I slutningen af 1950 erne blev mineraluld med stor succes introduceret på markedet, og i denne rapport anvendes betegnelsen alternative isoleringsmaterialer for alle andre produkter end mineraluld. Materialer til varmeisolering har en stor samfundsmæssig og økonomisk betydning. Markedet for isoleringsmaterialer er dynamisk og i Fig. 1.1 er vist en aktuel oversigt med typiske materialer anvendt til bygningsisolering. De viste materialer er opdelt i organiske og uorganiske produkter; det skal bemærkes at oversigten ikke er fuldstændig eksempelvis er asbest (uorganisk materiale) udeladt, da anvendelse ikke er tilladt. De viste produkter er også opdelt i naturlige og kunstige råstoffer, men denne opdeling er ikke stringent: eksempelvis kan produkter af naturlige organiske råstoffer indeholde betydelige mængder tilsætningsstoffer (flammehæmmere, syntetiske støttefibre, mm). Isoleringsmateriale Uorganisk Organisk Kunstige råstoffer Naturlige råstoffer Kunstige råstoffer Naturlige råstoffer Mineraluld Perlite Ekspanderet polystyrencelleplast Bomuld Skumglas Ekspanderet ler Ekstruderet polystyrenplast Hamp Kalciumsilikat Vermikulit Polysterencelleplast Træspåner Kalksandsten Porebeton Karbamidplast Træuld Keramisk isoleringsskum Kaolinskum Fenolharzskum Træuldsplader Perlitskum Melaminharzskum Porøse træuldspalder Polyesterfibre Cellulosefibre Kork Kokosfibre Tagrør/strå Hørfibre Halm Fåreuld Fig Diagram som viser en liste over nogle forskellige typer af isoleringsmaterialer. Materialerne er opdelt i organiske og uorganiske produkter. Disse to grupper er igen opdelt i naturlige og kunstige råstoffer [Fuehres, 1996; Esbensen et al., 1999]. Isoleringsmaterialer inkluderet i den aktuelle undersøgelse er markeret ved understregning. 8

9 I 1997 blev der i Danmark solgt isoleringsmaterialer [Esbensen et al., 1999] for ca mill. kr. ; heraf havde mineraluld en dominerende andel svarende til ca. 950 mill. kr. (85%), og de alternative produkter (primært skumplastprodukter) havde en værdi på ca. 150 mill. kr. (15%). Det bemærkes, at Christiansen [1998] angav noget anderledes markedsandele for isoleringsmaterialer i Danmark: mineraluld ca %, fiberfri plastprodukter ca. 10%, Leca-blokke og andre produkter ca %. Det skal dog bemærkes, at det er uafklaret, for hvilken periode (år) disse data var gældende. I Danmark er papirbaseret uld et forholdsvis nyt produkt til varmeisolering. Aktuelt markedsfører 3 uafhængige firmaer i Danmark papirbaseret uld, og alle produkter er baseret på cellulose fra genbrugspapir [Egholm et al., 2000]. I andre lande er papirbaseret uld veletableret på markedet. For bygningsisolering havde papirbaseret uld eksempelvis i 1978 en markedsandel på ca 20-25% i USA, og i perioden blev ca. 3 millioner bygninger isoleret med dette materiale. Siden er markedsandelen aftaget; i 1993 var markedsandelen ca. 10% svarende til en anvendelse af ca t pr år [McConnell, 1995]. Til sammenligning er det rapporteret [Nielsen og Pedersen, 1999], at papirbaseret uld 1996 havde en markedsandel på ca. 1.% ( m 3 ) i Tyskland. Markedsandelene i Tyskland for andre alternative produkter til bygningsisolering var 0.19% ( m 3 ) for hør/hamp, 1.3% ( m 3 ) for Perlite, og 0.03% (9.000 m 3 ) for træspåner. Markedsandelen i Tyskland for mineraluld blev rapporteret til at være ca. 60% og ca. 29% for ekspanderet polystyrencelleplast [Fuehres, 1996]. På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at mineraluld har en dominerende position på markedet for bygningsisolering i Tyskland, men polystyren har også en betydelig markedsandel. Andre typer isoleringsmaterialer (eksempelvis papirbaseret uld samt hørmåtter) har en forholdsvis lav markedsandel. Valg af et egnet isoleringsmateriale foretages ofte på grundlag af materialets fysiske/kemiske egenskaber samt økonomiske beregninger. Det skal dog fremhæves, at det også er væsentligt, at et isoleringsmateriale ikke medfører unødige miljø- og arbejdsmiljøbelastninger under produktion, opførelse, brug og nedrivning. Der er en omfattende litteratur om arbejdsmiljø ved anvendelse af mineraluld [IARC, 2002], men for nogle af de alternative isoleringsmaterialer er viden om arbejdsmiljøet sparsom. Derfor var formålet med den aktuelle undersøgelse at vurdere, i hvilket omfang forskellige typer af materialer til bygningsisolering påvirker luftkvaliteten i forbindelse med bygningsisolering. Som vist i Fig. 1.1 er der mange forskellige typer af isoleringsmaterialer, og nogle materialer foreligger fra forskellige producenter. Projektets økonomiske rammer gjorde det nødvendigt at foretage en afgrænsning, således at kun et begrænset antal materialer og fabrikater blev inkluderet i undersøgelsen. I det følgende omtales isoleringsmaterialer inkluderet i undersøgelsen. 9

10 2. ISOLERINGSMATERIALER INKLUDERET I UNDERSØGELSEN Følgende 9 forskellige isoleringsmaterialer og produkter blev udvalgt til undersøgelsen: A. Papirbaseret uld (fabr. Miljøisolering) B. Papirbaseret uld (fabr. Ekofiber) C. Papirbaseret uld (fabr. Isodan) D. Perlite (type 0515SC) E. Træuld (fabr. Thermocell) F. Hør, måtter (fabr. Dansk Naturisolering) G. Hør, måtter (fabr. Heraklith, H. Mineraluld, måtterer (stenuld type HT, fabr. produktnavn Heraflax) Rockwool) I. Mineraluld, måtter (glasuld, fabr. Isover) I det følgende gives en summarisk beskrivelse af de udvalgte isoleringsmaterialer. Papirbaseret uld (produkt A, B og C) Papirbaseret uld er brandbar; derfor er ulden ofte tilsat flammehæmmere for at nedsætte brandbarheden. Desuden tilsættes ofte biocider for at reducere risikoen for mikrobiel nedbrydning. Råmaterialet til ulden er oftest genbrugspapir (aviser). Genbrugspapiret findeles og tilsættes imprægneringsmidler (typisk uorganiske salte) for at øge brandbestandigheden og for at reducere risikoen for mikrobiel nedbrydning. Saltene fungerer som et additiv, dvs. de er ikke kemisk bundet til materialet. Ofte anvendes store mængder (10-20 vægt%) salte, da det er vanskeligt at vedhæfte saltene til cellulosefibrene. De tre leverandører på det danske marked anvender boraks (Na 2 B O 7 +10H 2 O), borsyre (H 3 BO 3 ) samt (én leverandør) aluminiumhydroxid (Al(OH) 3 ) for at mindske den mikrobielle nedbrydning og øge brandbestandigheden. Perlite (produkt D) Perlite er en vulkansk bjergart. Efter knusning og sortering af bjergarten fremstilles isoleringsmaterialet ved opvarmning i ovn til ºC. Herved ekspanderer kornene til ca. 20 gange det oprindelige volumen, og der dannes korn med en celleagtig struktur. De naturlige forekomster af Perlite er ofte forurenet med små mængder (<1% efter vægt) krystallinsk kvarts, men i enkelte tilfælde kan indholdet af krystallinsk kvarts være op til 5-6% [Cooper, 1976]. Perlite leveres i to typer med forskellige kornstørrelser mm (type 0515 SC) og mm (type 0560 SC). I de vandafvisende typer er kornene behandlet med 0.2% (vægt) siliconeharpiks [Egholm et al., 2000]. Perlite indeholder ikke flammehæmmere og biocider. I forbindelse med inspektion af en bygning som blev isoleret med Perlite blev der udtaget en materialeprøve til analyse ved optisk mikroskopi. Denne analyse viste at prøven primært (ca. 80% efter antal) bestod af korn af højporøs Perlite (diameter µm) samt flager (ca. 20% efter antal) med en bredde på µm og en 10

11 tykkelse på ca. 1 µm. Desuden blev der observeret en mindre forekomst (under 2% efter antal) af plade- formede ikke-porøse silikatmineraler med en diameter på µm [Egholm et al., 2000]. For den aktuelt anvendte Perlite (type 0515SC) blev der ikke observeret et indhold af krystallinsk kvarts (jvf Bilag C). Træuld (produkt E) Uld af træfibre er brandbar; derfor er træuld ofte tilsat flammehæmmere for at nedsætte brandbarheden. Desuden tilsættes ulden ofte biocider for at reducere risikoen for mikrobiel nedbrydning. Træfibre finder anvendelse som løsfyldsisolering på samme måde som papirbaseret uld. Træuld er tilsat imprægneringsmidler, eksempelvis 2% bor og % ammoniumsulfat for produktet Ligno Zell (fabr. Holzfaser Schönheide) [Nielsen og Pedersen, 1999]. Det bemærkes, at en producent af træuld (Nordisk Ekofiber AB) er ophørt med markedsføring, da produktet (Ecoterm) kan medføre dannelse af mug, hvis ikke det er tilsat et biocid (borsalte) [Ekofiber, 2001]. Ecoterm blev tilsat ammoniumpolyfosfat som flammehæmmer. Hør (produkt F og G) Uld af hør er brandbart; derfor er isoleringsmaterialer af hør ofte tilsat flammehæmmere for at nedsætte brandbarheden. Desuden tilsættes ulden ofte biocider for at reducere risikoen for mikrobiel nedbrydning. Hør er en gammel kulturplante i Europa, og de lange fibre (50-70 cm) fra stænglerne kan udnyttes til tekstiler. De korte fibre (10-50 cm, ca. 85% af fibermængden) kan anvendes til isolering. Som andre cellulosefibre er hørfibre let antændelig og imprægnering (eksempelvis med 8% ammoniumfosfat/-sulfat) mod brand er derfor nødvendig. Hør er et hydrofobt materiale, men ved tilsætning af kemiske forbindelser, eksempelvis ammoniumsulfat som flammehæmmer, kan materialet ændres fra hydrofobt til hydrofilt. For at forbedre elasticiteten, og for at sammenbinde fibrene, kan måtter af hør tilsættes -20% støttefibre i form af bikomponentfibre af polyester eller polyethylenfibre samt vandglas eller kartoffelstivelse. Slutproduktet er ruller eller plader, som kan minde om måtter af mineraluld. Hør er blødt og behageligt at røre ved [Egholm et al., 2000]. Mineraluld - stenuld (produkt H) Syntetisk mineraluld (stenuld og slaggeuld) består af amorfe (glasagtige) og nærmest cylinderformede fibre. Mineraluld har mange tekniske anvendelser, eksempelvis armering af plastmaterialer, vækstmedie i gartnerier, samt termisk og akustisk isolering. Til termisk isolering fremstilles ulden med en nominel diameter på 3-6 µm [Kamstrup et al., 2000]. For den aktuelt anvendte uld var fibrene af typen HT; set i forhold til andre typer af mineraluld har HT fibre et højt indhold af aluminium og et lavt indhold af silicium. Fibrene var imprægneret med mineralolie og klæbet sammen med en lim, som typisk består af urinstof modificeret phenolformaldehyd-harpiks. I modsætning til nogle af de ovennævnte alternative isoleringsmaterialer er mineraluld ikke tilsat flammehæmmere og biocider. 11

12 Mineraluld glasuld (produkt I) Syntetisk mineraluld (glasuld) består af amorfe (glasagtige) og nærmest cylinderformede fibre. Til fremstilling af glasuld anvendes i nogle tilfælde boroxid (6-8 vægt% B 2 O 3 ), med sigte på at øge glasuldens fleksibilitet. Samtidigt opnås et reduceret energiforbrug i fremstillingsprocessen [Wilson, 1995]. Fibrene klæbes sammen med en lim. I modsætning til nogle af de ovennævnte alternative isoleringsmaterialer er glasuld ikke tilsat flammehæmmere og biocider. 12

13 3. UNDERSØGELSENS STRATEGI Undersøgelsens formål var at vurdere, i hvilket omfang forskellige typer af materialer til bygningsisolering påvirker luftkvaliteten i forbindelse med isoleringsarbejde. I denne undersøgelse afgrænses begrebet luftkvalitet til kun at omhandle partikler i luften. Ved bygningsisolering må det formodes at luftkvaliteten afhænger af det anvendte isoleringsmateriale, men andre faktorer kan også have betydning for luftkvaliteten. Som eksempler på sådanne andre faktorer kan nævnes type af bygningskonstruktion (loft, vægge, gulv) som isoleres, type af bygning som isoleres (nybygning eller eksisterende), samt vejrforhold. En forudsætning for at kunne sammenligne de forskellige isoleringsmaterialer er at indflydelsen af disse andre forstyrrende faktorer kendes, således at måleresultater kan korrigeres, såfremt faktorerne ikke har været ens ved alle målinger. Denne korrektion forudsætter en omfattende viden om betydningen af de enkelte faktorer, men i praksis savnes denne viden. Undersøgelsens strategi var derfor, at lade type af isoleringsmateriale være den eneste variable faktor. Andre faktorer, som kunne have en væsentlig betydning for de målte koncentrationer af luftforurening, blev så vidt muligt holdt ens for alle de undersøgte isoleringsmaterialer. På denne baggrund blev der til undersøgelsen valgt en 2-strenget strategi: 1, luftkvaliteten ved isoleringsarbejde blev undersøgt i laboratoriet ved fuldskalasimulering, således at vejrforhold og type af arbejdsopgaver så vidt muligt var ens for alle undersøgte isoleringsmaterialer, 2. isoleringsmaterialernes evne til at afgive støv blev undersøgt i laboratoriet ved standardiserede forsøg i en støvgenerator (en roterende tromle). Supplerende blev der også udført en spørgeskemaundersøgelse af selvrapporterede gener. Denne del blev gennemført som personligt interview med de personer, der udførte isoleringsarbejdet ved fuldskalasimuleringen. I det følgende omtales undersøgelsens metoder. 13

14 . UNDERSØGELSENS METODER. 1 FULDSKALASIMULERING.1.1 Simulerede isoleringsopgaver Fuldskalasimulering er en kendt teknik til karakterisering af luftkvalitet ved isolering med mineraluldsprodukter, og foreningen af de Europæiske producenter af isoleringsmaterialer (EURIMA) har udarbejdet en standard for fuldskalasimulering ved isolering med måtter i et forsøgsrum [Dybro Juhl et al., 1998]. Et tilsvarende forsøgsrum kunne ikke umiddelbart anvendes til den aktuelle undersøgelse, da isolering også skulle kunne foretages med løsuld (papirbaseret uld eller træuld) eller granulat (Perlite). Derfor blev den aktuelle undersøgelse udført i en forsøgshal (L B H= 15m 18m 6m) med mekanisk ventilation. I hallen blev der opført dele af et skelet til et rækkehus, således at måling af luftforurening kunne foretages ved 2 typiske isoleringsopgaver: 1. isolering af facadeelementer, 2. isolering af loft. Rækkehuset blev udformet med dimensioner svarende til nogle rækkehuse, som opføres i forbindelse med et demonstrationsprojekt (Borup Seniorby) hvor der bl.a. anvendes alternative isoleringsmaterialer. Det skal dog bemærkes, at nogle af de anvendte byggematerialer til huset i forsøgshallen ikke var identiske med materialerne anvendt i projektet Borup Seniorby. For yderligere omtale af rækkehusenes konstruktive udformning henvises til øvrige forskningsrapporter om Borup Seniorby. For huset opført i forsøgshallen viser Fig..1 en skitse af den opførte konstruktion. Fig..2 viser et snit gennem loft og væg, og Fig..3 viser et foto af hele konstruktionen. Yderligere detaljer af konstruktionen er vist i Fig.. til Fig..8. Med nedhængt plasticfolie var loftrummet opdelt i lige store sektioner, således at der kunne foretages uafhængige målinger ved loftisolering. Hver af de 2 modstående facader blev opdelt i 2 sektioner, således at der også kunne foretages uafhængige målinger ved facadeisolering. For nogle isoleringsmaterialer (løsuld eller granulat) var det nødvendigt, at facaden var lukket. Som udgangspunkt blev isolering af loftet udført i et lukket tagrum. Ved anvendelse af isoleringsmaterialer af fabr. Rockwool eller Isover blev tagfladen dog åbnet i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse (nr. 3 af 9. juni 1988) om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre. Denne bekendtgørelse foreskriver ( 7) at arbejde med syntetiske mineralfibre mest muligt skal udføres før rum og konstruktioner færdiggøres og tillukkes. Alt andet lige vil en åben konstruktion give en bedre ventilation end en lukket konstruktion. Forskellen i ventilation vil bl.a. afhænge af vindhastigheden på arbejdspladsen, således at en øget vindhastighed vil øge ventilationen. Ved fuldskalasimuleringen blev forsøgshallens mekaniske ventilation afbrudt ( vindstille forhold), med sigte på at reducere forskellen i 1

15 ventilation mellem et åbent og lukket loft. For de undersøgte isoleringsmaterialer beskriver Tabel.1 om facaden var åben/lukket, og i hvilket omfang loftet var lukket. Desuden angiver tabellen også dato for dage, hvor fuldskalasimulering blev udført. Ved arbejde med materialer af fabr. Rockwool eller Isover blev loftet åbnet ved at fjerne tagpladen mærket B (se Fig..2). Ved arbejde med materiale af fabr. Perlite blev loftet åbnet ved at fjerne tagpladerne mærket B og C (se Fig..2). Huset blev dimensioneret således, at det var muligt at foretage gentagne målinger på de 2 typiske isoleringsopgaver. Ved gentagelse af målinger er det væsentligt, at resterende luftforurening fra tidligere isoleringsopgaver ikke påvirker den aktuelle måling. For at forebygge denne påvirkning, blev målingerne udført efter tidsplanen beskrevet i afsnit.1.2. Hvert isoleringsmateriale blev anvendt i to på hinanden følgende dage. Herefter blev konstruktionen tømt og rengjort samtidigt med at hallen blev udluftet. Isoleringsmaterialer i form af løsuld eller granulat blev fjernet fra loftet ved at vippe loftpladerne (se Fig..2) for derefter at skovle materiale ud af konstruktionen. Tabel.1. Detaljer ved udformning af facade og loft i forbindelse med isoleringsarbejdet, samt dato for fuldskalasimulering. Isoleringsmateriale Facaden lukket (med gipsplader) Loftet lukket med tagplader Dato for fuldskalasimulering Miljøisolering ja ja juni Rockwool nej nej* juni Isover nej nej* +5 juli Hør, Heraflax nej ja juni Hør, DNI nej ja juni Isodan ja ja 2+3 juli Ekofiber ja ja 9+10 juli Thermocell ja ja juli Perlite ja nej** juli *Loftet var delvist lukket (ca. 80% af tagarealet var lukket). **Loftet var delvist lukket (ca. 50% af tagarealet var lukket). A A Fig..1. Skitse af den anvendte konstruktion. Snit af gavl (til venstre) samt af facade (til højre). 15

16 Konstruktionen opført i forsøgshallen hos By og Byg var udført i træ. Vægkonstruktionen (se Fig.. og Fig..5) bestod af en stiv bagvæg påsat træstolper med 600 mm centerafstand. Træstolperne (5 x 195 mm) blev monteret med vinkelbeslag af stål. Herved blev der etableret en isoleringstykkelse på 200 mm. Træstolperne var placeret ovenpå en bundrem (5 x 195 mm). Vægelementerne var uden toprem således at der ikke var en adskillelse mellem loftrummet og oversiden af vægelementerne. I tilfælde hvor isolering blev foretaget med løsuld eller granulat blev der forud for isoleringsarbejdet monteret gipsplader (9 mm tykkelse) på træstolpeskelettet. I hver facade var der placeret træstolper som repræsenterede henholdsvis en dør og et vindue. Den stive bagvæg bestod af 16 mm krydsfiner afstivet med 50 x 100 mm træåse pr. 600 mm. B C Snit A-A Fig..2. Snit A-A (fra Fig..1). Loftet kan løsnes således at den udlagte isolering nemt kan fjernes. Træåsene var placeret på bagsiden (ind mod husets rum) af krydsfinerpladerne. Fra gavlen (se Fig..6) var der adgang til husets rum og loft. Loftet (se Fig..7 og Fig..8) var opbygget af gitterspær lagt an mod den stive bagvæg og stabiliseret med tagplader (12 mm krydsfinerplader). Husets to gavle var forbundet med en gangbro (1 m bred) hævet 0 mm over loftets forskallingsbrædder. Loftet bestod af 22 mm tykke og 95 mm bredde forskallingsbrædder placeret pr. 300 mm og fastgjort til spærfodens underside. Mod forskallingsbræddernes underside var der loftplader (krydsfiner), og på disse var monteret en dampspærre (0.15 mm) placeret mod forskallingsbrædderne. Loftpladerne var monteret med hængsler mod den ene side, 16

17 således at pladerne kunne løsnes og vippes fra vandret til lodret position. Som tidligere omtalt blev pladerne løsnet og vippet i forbindelse med fjernelse af isoleringsmateriale fra loftet. Under isoleringsarbejdet var lofterne monteret med skruer til spærene. Forud for isoleringsarbejde blev loftet opdelt i lige store og ens sektioner med plastfolie. I hele loftrummets højde blev folie monteret til spær langs gangbroens overside samt mellem gangbroens underside og spærfoden. Tilsvarende blev rummet opdelt parallelt med gavlen. Dette blev udført ved at anvende et spær som ramme, hvorpå folien blev udspændt. Fig..3. Den opbyggede konstruktion i forsøgshallen hos By og Byg. Konstruktionen er en kopi af en sektion af konstruktionen anvendt i det tilknyttede demonstrationsprojekt Borup Seniorby. Fig... Facade af den opførte konstruktion. Facaden er forsynet med et vindue og en dør. Det bemærkes at facaden er vist uden monteret gipsplade. 17

18 Fig..5. Nærbillede af facadekonstruktionen. Det bemærkes, at konstruktionen er udført med åben toprem. Fig..6. Gavlen af den opførte konstruktion. Fra gavlen er der adgang til loft. Det bemærkes, at isoleringsarbejde ikke udføres på konstruktionens gavl. 18

19 Fig..7. Konstruktionens loftrum. Loftrummet er forsynet med en hævet gangbro. Under isoleringsarbejdet opdeles rummet på langs og tværs med plastfolie. Herved opdeles rummet i lige store sektioner. Fig..8. Sektionsafsnit af loftet. Under spærene er monteret forskallingsbrædder. Loftspladerne er fastgjort i spær samt i forskallingsbrædder. Dampspær (plastfolie) er monteret mellem loftsplader og forskallingsbrædder. 19

20 Generelt blev isoleringsarbejdet udført af 2 personer, hvor den ene person (isolatøren) monterede isoleringsmaterialet og den anden person (hjælperen) udførte øvrige funktioner. Det skal bemærkes, at isolering med Rockwool kun blev udført af 1 person. Isolering blev foretaget af personale fra de enkelte isoleringsfirmaer, som udførte arbejdet efter egne metoder. Det er velkendt at arbejdstøj kan være et depot for forurening [Bloor et al., 1962], og tidligere har Esmen et al. [1982] samt Lindblad et al. [1986] henledt opmærksomheden på, at forurening fra arbejdstøj kan være et problem i forbindelse med måling af forurening ved isoleringsarbejde. Undersøgelser [Rubbo et al., 1963] har vist, at forurening i tøj kan frigives (resuspenderes) til luften og således påvirke en målt koncentration af luftforurening. Tekstiler kan også afgive fibre til luften [Bengtsson, 1973]. På denne baggrund anvendte alle isolatørerne engangskedeldragter (se Fig..9) af Tyvek (ikke-vævet polyethylen), således at eventuelle forskelle i isolatørernes arbejdstøj ikke påvirkede målte koncentrationer af luftforurening. Fig..9. Isoleringsarbejdet blev udført af repræsentanter fra leverandører af de undersøgte isoleringsmaterialer. Ved isoleringsarbejdet blev der anvendt engangskedeldragter af Tyvek (ikke-vævet polyethylen). I det følgende gives en summarisk beskrivelse af arbejdets udførelse med de enkelte isoleringsmaterialer: Miljøisolering: Den papirbaserede uld var emballeret i plastsække. Hjælperen havde til opgave at tømme disse sække ned i indblæsningsaggregatet. Dette aggregat (drevet ved elektromotor) var anbragt i en delvist lukket trailer udenfor forsøgshallen. Den løsnede uld blev via en slange blæst frem til stedet, som skulle isoleres. På slangens mundstykke kunne monteres dyser til dosering af en vandtåge, således at ulden kunne fugtes i forbindelse med indblæsningen. Denne fugtning anvendes kun ved isolering af lofter, men lofter kan også isoleres uden denne fugtning. På denne baggrund inkluderede undersøgelsen loftisolering med fugtning 20

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Støttet af Energistyrelsen

Støttet af Energistyrelsen RAPPORT OM BRUG AF ALTERNATIV ISOLERING I FORBINDELSE MED RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEEJENDOMME Støttet af Energistyrelsen Udarbejdet af: Byfornyelse København (projektleder) Dominia A/S Forbundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler

Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon 87 40 50 00 Telefax 87 40 50 10 Indhold Sammendrag og konklusion... 3 Indledning...

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere