Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)"

Transkript

1 retsinformation.dk - BEK nr 1219 af 11/12/ BEK nr 1219 af 11/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) I medfør af 18 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2008, og i medfør af 220 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes: 1. En sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed, jf. autorisationslovens 1, stk. 3, til en medhjælp, jf. dog 2 og 3. Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson, der delegerer sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp, kan beslutte, at videredelegation ikke må finde sted. 2. Følgende former for forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed kan ikke delegeres til en medhjælp: 1) Udfærdigelse af erklæringer til offentligt brug, jf. autorisationslovens 20, stk. 2. 2) Udfærdigelse af recepter, jf. bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter 1. 3) Udfærdigelse af dødsattester, jf. sundhedsloven ) Ligsyn til afgørelse af, om dødsfald er indtrådt, jf. sundhedslovens ) Klinisk undersøgelse af hjernefunktionen for at stille diagnosen hjernedød, jf. 4 i bekendtgørelse 1249 af 6. december 2006 om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion. 6) Beslutninger om iværksættelse, efterprøvelse mv. af tvangsforanstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2006 om anvendelse af tvang i psykiatrien. 7) Kosmetisk behandling med mindre dette er hjemlet i bekendtgørelse nr af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling. 3. Den autoriserede sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven. Stk. 2. Den autoriserede sundhedsperson skal i fornødent omfang føre tilsyn med medhjælpens udførelse af virksomheden. 4. På sygehuse, klinikker, plejehjem og andre lignende institutioner har ledelsen ansvaret for, at der foreligger instruks for en fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af delegeret virksomhed, herunder at medhjælperne er instrueret og oplært heri. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan udstede påbud og forbud over for ledelsen af en af stk. 1 omfattede institutioner, der drives af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, hvis ledelsen ikke opfylder sin forpligtelse efter stk Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Sundhedsstyrelsen, den 11. december 2009 Jesper Fisker / Anne Mette Dons 1 af 2 21/07/

2 retsinformation.dk - BEK nr 1219 af 11/12/ af 2 21/07/

3 Vejledning autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og delegation af ikke forbeholdt virksomhed Vejledningen knytter sig til bekendtgørelse nr. xx af xx december 2008 om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Vejledningen er inddelt således, at vejledningens punkt 1 beskriver den forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed, der ikke kan delegeres til en medhjælp at udføre. Vejledningens punkt 2 beskriver, hvordan en autoriseret sundhedsperson kan bemyndige en medhjælp til at udføre sundhedsfaglig virksomhed, som det i medfør af autorisationslovens er forbeholdt autoriserede sundhedsperson at udføre. Det vil sige, at det nærmere beskrives, hvem der kan delegere forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp, hvem der kan bruges som medhjælp, samt ansvarsforholdene når forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed bliver delegeret til en medhjælp. Vejledningens punkt 3 beskriver, hvordan en autoriseret sundhedsperson udviser omhu og samvittighedsfuldhed, jf. lov 451 af 6. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) 17, når pågældende autoriserede sundhedsperson delegerer sundhedsfaglig virksomhed, som ikke er forbeholdt den autoriserede sundhedsperson at udføre. Endelig beskriver vejledningens punkt 4 forhold, som er relevant for delegation af sundhedsfaglig virksomhed, hvad enten denne er forbeholdt eller ej. I bekendtgørelsen og vejledningen anvendes nedenstående begreber i de anførte betydninger: 1. En autoriseret sundhedsperson: En person, der i medfør af autorisationsloven har ret til med en bestemt titel at betegne sig som udøver af sundhedsfaglig virksomhed. 2. En sundhedsperson: En autoriseret sundhedsperson og den person, der udfører sundhedsfaglige opgaver på den autoriserede sundhedspersons ansvar, jf. Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008) Forbeholdt virksomhed: Sundhedsfaglig virksomhed, som en autoriseret sundhedsperson i henhold til autorisationsloven er forbeholdt at udføre, jf. autorisationslovens 1, stk Brug af medhjælp: En autoriseret sundhedsperson bemyndiger en anden person (medhjælpen) at udføre en opgave inden for sin forbeholdte virksomhed. 5. Bemyndige/bemyndigelse: en autoriseret sundhedsperson delegerer til en anden person (medhjælpen eller den bemyndigede) at udføre en opgave inden for sin forbeholdte virksomhed. 6. Delegere/delegation: En autoriseret sundhedsperson overdrager til en anden person at udføre en opgave, hvad enten denne er forbeholdt eller ej. 1. Sundhedsfaglig virksomhed, der ikke kan delegeres til en medhjælp Som udgangspunkt kan en autoriseret sundhedsperson delegere al form for virksomhed uanset karakter eller omfang. Der er dog undtagelser herfra, da det i lovgivningen eller regler, fastsat i medfør heraf, er fastsat, at nogle sundhedsfaglige opgaver skal udføres af sundhedspersoner, der er autoriseret hertil. Udfærdigelse af erklæringer til offentligt brug, herunder til politisager, kan en autoriseret sundhedsperson ikke delegere til en medhjælp at udføre, da erklæringer til offentlig brug skal underskrives af en autoriseret sundhedsperson, for at erklæringen kan have retsgyldighed, jf. autorisationsloven 20, stk. 2. Det betyder imidlertid ikke, at en autoriseret sundhedsperson ikke kan delegere til en medhjælp at udføre undersøgelser

4 mv., der ligger til grund for erklæringen. Dette vil dog skulle fremgå af erklæringen i det omfang, det er relevant, jf. bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 om almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer 4. Den autoriserede sundhedsperson kan også gøre brug af andre til skrivningen af erklæringen, se vejledningens punkt 4.5 om brug af teknisk bistand. En læge eller tandlæge kan ikke delegere til en medhjælp at udfærdige recepter, jf. 1 i bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter. For så vidt angår brug af medhjælp til medicinering, se vejledningens punkt om delegation af medicingivning. For så vidt angår den tekniske bistand, lægen eller tandlæge kan bruge til skrivningen af recepten, se vejledningens punkt 4.5 om brug af teknisk bistand. En læge kan ikke delegere til en medhjælp at udfærdige dødsattester, jf. sundhedsloven (lov nr. lov nr. 546 af 24. juni 2005 med senere ændringer) 182. En læge kan ikke bemyndige en medhjælp til at foretage ligsyn til afgørelse af, om døden er indtrådt, jf. sundhedslovens 178. Dette indbefatter konstatering af de sikre dødstegn, som ligger til grund for udfærdigelsen af dødsattesten, samt vurdering af dødsmåde og dødsårsag. En af de i 6 i bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion nævnte læger kan ikke overlade til andre at foretage den kliniske undersøgelse af hjernefunktionen for at stille diagnosen hjernedød, jf. bekendtgørelsen 4. Iværksættelse af tvangsforanstaltninger mv. i medfør af lovbekendtgørelse nr af 1. november 2006 om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven) kan ikke delegere til en medhjælp, som f.eks. en medicinstuderende eller andet personale. Det vil sige, at i de tilfælde, hvor det i psykiatriloven er anført, at det skal være en læge, der ordinerer en tvangsforanstaltning, tilser patienten i forbindelse med tvangsforanstaltning eller skal være til stede under tvangsforanstaltningen, skal det være en autoriseret læge, der udfører denne virksomhed. For så vidt angår kosmetisk behandling er det i bekendtgørelse nr af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling reguleret, i hvilke situationer en læge kan bruge medhjælp til at udføre kosmetisk behandling. Bekendtgørelse om sundhedspersoners brug af medhjælp og delegation finder således ikke anvendelse på det kosmetiske område. 2. Brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt virksomhed 2.1 Hvem kan bruge medhjælp I medfør af autorisationsloven kan en person opnå autorisation som sundhedsperson efter gennemførelse af godkendt uddannelse inden for det pågældende område. Formålet hermed er at sikre, at kvalificerede personer varetager opgaverne i sundhedsvæsenet. En autoriseret sundhedsperson har tillige i medfør af autorisationsloven ret til at betegne sig som udøver af en bestemt sundhedsfaglig virksomhed. En autoriseret sundhedsperson er i autorisationsloven pålagt at overholde visse pligter, herunder bl.a. at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. En autoriseret sundhedsperson kan i henhold til autorisationslovens 17 vælge at bruge medhjælp til udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed. For nogle autoriserede sundhedspersoner er der i autorisationsloven fastsat regler forbeholdt virksomhed. Det vil sige, at denne nærmere definerede virksomhed ikke må udøves af personer uden den pågældende autorisation. Gruppen af autoriserede sundhedspersoner, som har forbeholdt virksomhed, er følgende: læger, som det er forbeholdt bl.a. at foretage operativt indgreb (defineret ved gennembrud af hud og væv og indførelse af apparatur i naturlige legemsåbninger) og at anvende receptpligtige lægemidler, jf. autorisationslovens 27, stk. 3, og 74, stk. 2, tandlæger, som det bl.a. er forbeholdt at behandle sygdomme i tænder, jf. autorisationslovens 47, stk. 3, 49,

5 kliniske tandteknikere, som det bl.a. er forbeholdt at indsætte og korrigere aftagelige proteser, jf. autorisationslovens 64, stk. 3 og 4, tandplejere, som det bl.a. er forbeholdt at fjerne hårde tandbelægninger, jf. autorisationslovens 65, stk. 3 og 4, kiropraktorer, som det bl.a. er forbeholdt at foretage kiropraktisk behandling af biomekaniske funktionsforstyrrelser i bl.a. rygsøjlen, jf. autorisationslovens 52, stk. 3 og 4, jordemødre, som det bl.a. er forbeholdt at varetage forebyggende helbredsundersøgelser af gravide, jf. autorisationslovens 55, stk. 3 og 4, optikere, som det bl.a. er forbeholdt at tilpasse og udlevere briller, jf. autorisationslovens 67, stk. 3 og 4, og kontaktlinseoptikere, som det bl.a. er forbeholdt at tilpasse og udlevere kontaktlinser, jf. autorisationslovens 68, stk. 3 og 4. De i autorisationsloven nævnte autoriserede sundhedspersoner, som ikke har et forbeholdt virksomhed, men der også som følge deres uddannelse kvalificerer sig til at varetage bestemte opgaverne i sundhedsvæsenet, er følgende: sygeplejersker, jf. autorisationslovens 54, ergoterapeuter, jf. autorisationsloven 58, fysioterapeuter, jf. autorisationslovens 59, bioanalytikere, jf. autorisationslovens 60, kliniske diætister, jf. autorisationslovens 61, radiografer, jf. autorisationslovens 62, bandagister, jf. autorisationslovens 63, fodterapeuter, jf. autorisationslovens 70 og social- og sundhedsassistenter, jf. autorisationslovens 70a. Når en autoriseret sundhedsperson delegerer en opgave inden for den forbeholdte virksomhed, er der i bekendtgørelsen tale om at bemyndige en medhjælp til at udføre opgaven. Ved bemyndigelse forstås således, at en autoriseret sundhedsperson delegerer til en medhjælp at udføre en opgave inden for sin forbeholdte virksomhed. Ved delegation af andre arbejdsopgaver, som det ikke er forbeholdt nogen at udføre, anvendes blot begrebet delegation, se. vejledningens punkt 3 om delegation af ikke forbeholdt virksomhed. 2.2 Udvælgelse af den person, der kan bemyndiges som medhjælp En autoriseret sundhedsperson kan delegere en opgave inden for sit forbeholdte virksomhedsområde til både autoriserede sundhedspersoner og andre personer, uanset uddannelse og baggrund. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelsen af sin medhjælp. Idet der er tale om delegation af opgaver, der er forbeholdt den autoriserede sundhedsperson som følge af dennes uddannelse, skal den autoriserede sundhedsperson i særlig grad sikre sig, at medhjælpen har de kvalifikationer, der er nødvendige for at udføre opgaven. Ofte vil den autoriserede sundhedsperson delegere den forbeholdt opgave til andre autoriserede sundhedspersoner, der som følge af deres uddannelse er særligt kvalificerede i udførelsen af opgaven. Der er ikke tale om at bruge medhjælp til at udføre en forbeholdt opgave i bekendtgørelsens forstand, når en autoriseret sundhedsperson oplærer (superviserer) en anden autoriseret sundhedsperson i udførelsen af en forbeholdt opgave, som pågældende selv i kraft af sin autorisation må udføre. For så vidt angår udvælgelse af medhjælp på sygehuse, plejehjem eller andre behandlingsinstitutioner henvises til vejledningens punkt om delegation af medicingivning. 2.3 Instruktion i forbindelse med brug af medhjælp En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved instruktion af sin medhjælp. En autoriseret sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen har fået klar og entydig instruktion i at udføre den forbeholdte opgave. Det vil bl.a. sige, at den autoriserede sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen

6 har forstået instruktionen. Instruktion skal derfor være af et sådant omfang, at der ikke på noget tidspunkt kan være tvivl om, hvor langt bemyndigelsen rækker. Det indbefatter, at medhjælpen skal være bekendt med udførelsen af den delegerede, forbeholdte opgave, ligesom medhjælpen skal være instrueret i at kunne behandle eventuelle komplikationer, herunder være bekendt med hvornår der skal tilkaldes relevant hjælp. For så vidt angår ansvaret for instruktion af medhjælp ansat på sygehuse, plejehjem eller behandlingsinstitutioner, henvises der til vejledningens om delegation af medicingivning. Af Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser fremgår i hvilke tilfælde, der skal foreligge skriftlige instrukser. 2.4 Tilsyn med medhjælpens virksomhed En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved i fornødent omfang at føre tilsyn med medhjælpens virksomhed. Omfanget af tilsynet afhænger af den delegerede, forbeholdte opgaves karakter og af medhjælpens erfaring og kompetence i relation til den konkrete forbeholdte opgave. Jo flere patientsikkerhedsmæssige risici, der er knyttet til opgaves udførelse, og jo mere uvant opgaven er for medhjælpen, desto mere indgående tilsyn skal der føres med opgavens udførelse. Omfanget af tilsyn vil altid bero på en konkret vurdering. Ved brug af en medhjælp, der er autoriseret i henhold til autorisationsloven og som ifølge deres uddannelse er kvalificeret til at udføre den forbeholdte opgave, vil tilsynet kunne være af mindre indgående karakter. I særlige tilfælde er det i Sundhedsstyrelsens retningslinjer foreskrevet, at lægen skal være til stede ved brug af medhjælp for herved at føre tilsyn med medhjælpens virksomhed. Det drejer sig f.eks. om omskæring af drenge, hvor lægen skal være til stede, hvis lægen delegere til en medhjælp at udføre indgrebet, jf. vejledning nr af 23. maj 2005 om omskæring af drenge. 2.5 Videredelegation af forbeholdt virksomhed En autoriseret sundhedsperson kan ved delegation af forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed tilkendegive, at videredelegation ikke må finde sted. En autoriseret sundhedsperson behøver således ikke positivt at tilkendegive, at videredelegation kan finde sted, for at dette er tilfælde. I mange situationer vil de organisatoriske forhold tilsige, at det er forsvarligt, at videredelegation finder sted. På f.eks. sygehuse, plejehjem eller lignende institutioner, hvor ledelsen har det samlede ansvar for personalets faglige kvalifikationer, vil de organisatoriske forhold tilsige, at videredelegation naturligt finder sted, jf. vejledningens punkt 2.7 om delegation efter fastlagt ramme. De situationer, hvor en autoriseret sundhedsperson kunne finde det fagligt forsvarligt, at videredelegation kan finde sted, kunne være, hvor en læge bemyndiger en sygeplejerske til at vaccinere. Såfremt lægen ikke tilkendegiver, at sygeplejersken ikke må videredelegerer til en anden at vaccinere, vil det svare til, at lægen har vurderet, at det er fagligt forsvarligt, at sygeplejersken delegerer vaccinationen til en anden. Når en autoriseret sundhedsperson ikke tilkendegiver til sin medhjælp, at en forbeholdt opgave ikke må videredelegeres, vil den person, hvis medhjælpen videredelegerer den forbeholdte opgave til en anden, også være at betragte som medhjælp for den autoriserede sundhedsperson. 2.6 Ansvarsforhold ved delegation af forbeholdt virksomhed Når en autoriseret sundhedsperson bemyndiger en medhjælp til at udføre en forbeholdt opgave, vil den autoriserede sundhedsperson være ansvarlig for udvælgelse og instruktion af samt tilsyn med medhjælpen. Det betyder, at hvis medhjælpen nøje følger instruktionen, som den autoriserede sundhedsperson har givet, vil ansvaret for udførelsen af den delegerede forbeholdte opgave som hovedregel falde tilbage på den autoriserede sundhedsperson, hvis noget skulle gå galt. En medhjælp har ansvar for at frasige sig den forbeholdte opgave, hvis vedkommende ikke ser sig i stand til at udføre opgaven.

7 Hvis den bemyndigede medhjælp ikke følger den instruktion, som den autoriserede sundhedsperson har givet i den forbeholdte opgaves udførelse, vil medhjælpen selv have det fulde ansvar for opgavens udførelse. Hvis medhjælpen er en autoriseret sundhedsperson, f.eks. social- og sundhedsassistent, skal den pågældende udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin virksomhed, jf. autorisationslovens 17. Såfremt vedkommende ikke udviser omhu og samvittighedsfuldhed, vil den pågældende kunne blive kritiseret af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Hvis medhjælpen ikke er en autoriseret sundhedsperson, vil den pågældende kunne blive straffet for at have overtrådt autorisationslovens 73, såfremt patientens helbred er blevet udsat for påviselig fare ved den forbeholdte opgaves udførelse. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en person overhovedet er blevet bemyndiget til at udføre den forbeholdte virksomhed, således at den pågældende person vurderes til at have foretaget virksomheden af egen drift, kan vedkommende blive straffet for at have udført forbeholdt virksomhed, jf. autorisationslovens 79, 87, 88 og 89. De beskrevne ansvarsforhold gør sig også gældende ved videredelegation. Den medhjælp, der får delegeret en forbeholdt opgave af den autoriserede sundhedsperson, skal sørge for udvælgelse og instruktion af samt tilsyn med medhjælpen, som får opgaven videredelegeret, se vejledningens punkt 2.2 om udvælgelse af den person, der kan bemyndiges som medhjælp, 2.3 om instruktion i forbindelse med brug af medhjælp og 2.4 om tilsyn med medhjælpens virksomhed. Den autoriserede sundhedsperson, der ikke har tilkendegivet til sin medhjælp, at den forbeholdte opgave ikke kan videredelegeres, vil kunne ifalde ansvar, idet vedkommende har fundet det fagligt forsvarligt at videredelegere opgaven. Den autoriserede sundhedsperson kan også blive ansvarlig for den delegerede opgave, hvis vedkommende ikke har instrueret den bemyndigede medhjælp tilstrækkeligt eller har instrueret forkert, således at denne utilstrækkelige instruktion bliver givet videre i forbindelse med videredelegationen. I eksemplet i vejledningens punkt 2.5 om videredelegation af forbeholdt virksomhed vil det sige, at lægen vil have et overordnet ansvar for, at det er forsvarligt at videredelegere den forbeholdte opgave. Sygeplejersken, som videredelegerer opgaven, er ansvarlig for at sikre, at den person, sygeplejersken påtænker at delegere den forbeholdte opgave til, er kvalificeret til at udføre opgaven. Sygeplejersken skal endvidere sikre sig, at den person, sygeplejersker delegerer den forbeholdte opgave til, er instrueret tilstrækkeligt i at udføre opgaven. Sygeplejersken skal tillige i fornødent omfang føre tilsyn med den medhjælp, som sygeplejersken delegere udførelse af den forbeholdte opgave til. 2.7 Delegation efter fastlagt ramme Delegation af medicingivning Behandling med medicin er et hyppigt forekommende eksempel på lægers brug af medhjælp. I medfør af autorisationslovens 74, stk. 2, er det forbeholdt læger at anvende receptpligtige lægemidler, med mindre andet er lovhjemlet, hvilket er tilfældet for tandlæger og jordemødre. Udstedelse af recepter kan alene foretages af læger og tandlæger, jf. vejledningens punkt 1 om sundhedsfaglig virksomhed, der ikke kan delegeres. En læge kan imidlertid bemyndige en medhjælp til at give medicin. Sygeplejersker har, når det drejer sig om medicingivning, en særlig kompetence som følge af deres uddannelse, der gør det naturligt at anvende dem som medhjælp ved medicingivning. I forbindelse med instruktion i at give medicin skal lægen bl.a. sikre, at medhjælpen er tilstrækkeligt instrueret i at give medicin og i fornødent omfang er informeret om lægemidlets virkninger og bivirkninger. Instruktionen skal tilpasses medhjælpens kompetencer. Lægen skal sikre sig, at medhjælpen har forstået opgaven. Både autoriserede og ikke autoriserede sundhedspersoner har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp. Hvis en medhjælp ikke opfatter medicinordinationen entydigt, eller der er mistanke om fejl, skal den pågældende gøre opmærksom herpå. Personen skal frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke mener sig i stand til at varetage opgaven forsvarligt, herunder at kunne observere patienten tilstrækkeligt. Hvis en medhjælp videredelegerer en opgave, er den pågældende ansvarlig for at give instruktionen til den person, som opgaven delegeres til, som pågældende selv har modtaget.

8 Når pleje- eller sundhedspersonale eller andre alene yder praktisk/mekanisk hjælp til en patient i forbindelse med indtagelse af medicin, er der ikke tale om delegation. Det kunne være, hvor en person hjælper en pårørende med at indtage medicin, som normalt selv administrerer sin medicin, men som på grund af f.eks. slidgigt i fingrene eller anden sygdom ikke selv er i stand til at tage medicinen. Dette er således at sidestille med selvadministration Overdragelse af vurdering af behandlingsbehov En læge kan i nogle situationer bemyndige en medhjælp til at foretage vurdering af behandlingsbehov og iværksættelse af behandling med receptpligtigt medicin. Af instruksen skal fremgå hvilke indikationer og symptomer, der skal være til stede, før den bemyndigede medhjælp kan behandle patienten med medicin. Lægen er ansvarlig for at sikre sig, at ordination af lægemidlet indføres i patientens journal. En læge kan ordinere medicin til en konkret patient efter behov (p.n.). I disse situationer bemyndiger lægen medhjælpen til at vurdere patientens behandlingsbehov og iværksætte behandling med medicin inden for fastsatte rammer (dosis, doseringshyppighed, -interval og maksimal dosis). På sygehuse og lignende institutioner kan overlægen ved nogle velbeskrevne sygdomstilfælde bemyndige plejepersonalet til at iværksætte en standardbehandling med medicin (generel ordination). En læge kan i så fald ordinere medicin med henvisning til en fastsat instruks vedrørende det pågældende lægemiddel ( efter skema ), hvorefter plejepersonalet behandler i henhold til skemaet. Det kunne dreje sig om smertestillende medicin, der indgives postoperativt efter nærmere definerede indgreb, eller regulering af blodfortyndende medicin efter blodprøvesvar. Det skal nøje overvejes i hvilke situationer, en medhjælp kan bemyndiges til at foretage vurdering af behandling. Det vil f.eks. ikke være forsvarligt, at der på et behandlingshjem iværksættes afrusning med receptpligtig medicin, uden at en læge først har undersøgt patienten og taget stilling til behandlingen. Baggrunden herfor er, at alkoholpåvirkede personer kan være i en potentielt faretruende tilstand. Det kan være vanskeligt at vurdere graden af alkoholforgiftningen, og en alkoholpåvirkning kan sløre symptomerne fra de om end sjældne tilstande, hvor den alkoholpåvirkede persons liv og helbred kan være i fare, som f.eks. ved intrakranielle blødninger efter traumer Ledelsens ansvar På alle institutioner har ledelsen ansvaret for, at der foreligger instruks for en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndtering og for, at det personale, der giver medicin, er instrueret og oplært heri. På sygehuse er afdelingens personale almindeligvis oplært i at varetage den medicingivning, der anvendes på det pågældende sted. Den ordinerende læge skal være opmærksom på særlig instruktion, hvis det drejer sig om særlig medicinering. På plejehjem og lignende institutioner vil personalet almindeligvis være i stand til at udføre almindelig medicingivning, og det er ikke nødvendigt, at den ordinerende læge sætter sig ind i de forskellige personalegruppers uddannelse og kompetencer. Plejehjemmets ledelse er ansvarlig for, at personalet er instrueret og oplært i at give almindelig medicin. Såfremt institutionens personale ikke er i stand til at give medicin, bør ledelsen gøre beboernes læger opmærksomme herpå, således at lægen kan sikre, at andre personer med de fornødne faglige kompetencer kan give medicinen og observere patienten. Personalet forudsættes gennem uddannelse at have erhvervet sig sådanne kvalifikationer, at lægen ikke behøver at godkende hver enkelt person som sin medhjælp. Herved behøver lægen heller ikke at bekymre sig om videredelegation, da det er ledelsens ansvar at personalet er behørigt kvalificeret til og instrueret i at udføre den delegerede opgave. For så vidt angår hjemmesygeplejen, er det kommunalbestyrelsens ansvar at sikre at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det er en afgørende forudsætning for kvaliteten af opgavevaretagelsen og patientsikkerheden i hjemmesygeplejen, at sundhedspersonalet har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at løse opgaverne inden for de beskrevne funktionsområder, når de udfører de lægeordinerede behandlingsopgaver. Reg-

9 lerne om hjemmesygeplejen er nærmere beskrevet i bekendtgørelse 1601 af 21. december 2007 om hjemmesygepleje og vejledning nr. 102 af 11. december 2008 om hjemmesygepleje. På nogle institutioner er der ikke ansat sundhedsfagligt personale. Det kunne være institutioner, hvor de ansatte er pædagoger til at tage sig af fysisk og psykisk handicappede. I disse tilfælde skal en læge ved ordination af medicin være særligt opmærksom på tilstrækkelig instruktion af personalet og i givet fald vurdere, om en hjemmesygeplejerske skal give medicinen, eller om patienten skal indlægges på sygehus. Instruktionen skal f.eks. indeholde, hvor hyppigt medicinen gives, kriterier for observation og journalføring i medicinskema og sundhedsfaglig dokumentation. Det er ledelsen, der har det overordnede ansvar for at tage vare på beboerne, herunder også at sikre, at de kan få den ordinerede medicin under ansvarlige forhold. Reglerne om medicinhåndtering er nærmere beskrevet i vejledning nr af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler og vejledning nr af 29. april 2005 om sygeplejefaglige optegnelser. Endvidere henvises til vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling Delegation efter fastlagt ramme i forbindelse med anden behandling På sygehusafdelinger bemyndiger den administrerende overlæge ofte sygeplejersker til at foretage vurdering af behandlingsbehov og at iværksætte forskellige behandlinger i henhold til en fastlagt ramme. Det drejer sig bl.a. om sygeplejeskebemandede skadestuer, hvor sygeplejersker i fastlagte situationer ordinerer røntgenundersøgelse på konkret mistanke om brud, suturer flænger, lægger intravenøs adgang i forbindelse med behandling, ordinerer blodprøvetagning og tager blodprøver. Delegation efter fastlagt ramme finder også sted på andre sygehusafdelinger, hvor sygeplejersker efter fastlagt ramme foretager kontrol af patienter med kronisk sygdom, f.eks. diabetespatienter eller patienter med astma. Sygeplejersker tager i disse situationer bl.a. stilling til medicinering og dosering inden for en fastlagt ramme om medikament og dosering. Rammedelegation forudsætter en lægelig ledelse, herunder at den lægelige ledelse har lagt fast rammer for medhjælpernes arbejde. 3. Delegation af ikke forbeholdt virksomhed En autoriseret sundhedsperson er i henhold til autorisationslovens 17 forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udøvelsen af sin virksomhed. Når en autoriseret sundhedsperson delegerer en opgave uden for den forbeholdte virksomhed, er der i bekendtgørelsen ikke tale om brug af medhjælp, jf. vejledningens punkt 2.1 om hvem kan bruge medhjælp. Der anvendes alene begrebet delegation i disse situationer. 3.1 Hvem kan delegere ikke forbeholdt virksomhed En autoriseret sundhedsperson kan delegere ikke forbeholdt virksomhed til alle, både autoriserede sundhedspersoner såvel som ikke autoriserede personer. Hensynet til patientsikkerheden vil i nogle tilfælde tillige tilsige, at kvalificerede autoriserede sundhedspersoner tager ansvar for udførelsen af nogle former for ikke forbeholdt virksomhed, herunder giver instruktion i virksomhedens udførelse. Eksempelvis har sygeplejersker i kraft af deres uddannelse kompetencer inden for sårpleje, hvorfor sygeplejersker ved delegation heraf til andet personale vil have ansvar for instruktion i udførelsen heraf. Patienten kan i nogle situationer have en forventning om, at ikke forbeholdt virksomhed udføres af en autoriseret sundhedsperson, som gennem sin uddannelse har tilegnet sig kvalifikationer i opgavens udførelse. Som eksempel kan nævnes diagnostik før et operativt indgreb. Læger er således igennem deres uddannelse kvalificeret til at diagnosticere sygdomme, om end denne specifikke sundhedsfaglige virksomhed ikke er forbeholdt læger.

10 3.2 Udvælgelse af den person som får delegeret ikke forbeholdt virksomhed En autoriseret sundhedsperson kan delegere ikke forbeholdt virksomhed til alle, både autoriserede sundhedspersoner såvel som ikke autoriserede personer. Når en autoriseret sundhedsperson delegerer virksomhed, der ikke er forbeholdt skal den autoriseret sundhedsperson udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelsen af den eller de personer, som får delegeret den ikke forbeholdt opgave på samme måde, som det er tilfældet ved overdragelse af en forbeholdt opgave til en medhjælp. Det betyder, at en autoriseret sundhedsperson skal sikre sig, at den pågældende person, som får delegeret en opgave, har de kvalifikationer, der er nødvendige for at udføre opgaven. For så vidt angår udvælgelse af personale til delegerede opgaver på sygehuse, plejehjem eller behandlingsinstitutioner henvises til vejledningens punkt om delegation efter fastlagt ramme Instruktion i forbindelse med delegation af ikke forbeholdt virksomhed En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved instruktionen af personen, som har fået delegeret en opgave på samme måde, som det er tilfældet ved overdragelse af en forbeholdt opgave til en medhjælp. En autoriseret sundhedsperson skal ved delegation af opgaven give klar og entydig instruktion i udførelsen. Det vil bl.a. sige, at den autoriserede sundhedsperson skal sikre sig, instruktionen er forstået. Instruktionen skal derfor være af et sådant omfang, at der ikke på noget tidspunkt kan være tvivl om opgavens udførelse. Det indbefatter viden om de foranstaltninger, som er krævet for at udføre den delegerede opgave, og behandling af eventuelle komplikationer, herunder hvornår der skal tilkaldes relevant hjælp. For så vidt angår ansvaret for instruktion af personer ansat på sygehuse, plejehjem eller andre behandlingsinstitutioner henvises til denne vejlednings punkt. 2.7 om delegation efter fastlagt ramme. Af Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser fremgår i hvilke tilfælde, der skal foreligge skriftlige instrukser. 3.4 Tilsyn med udførelsen af den delegerede virksomhed En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved tilsynet med udførelsen af en delegeret opgave på samme måde, som det er tilfældet ved overdragelse af en forbeholdt opgave til en medhjælp. Det vil sige, at den autoriserede sundhedsperson i fornødent omfang skal føre tilsyn med udførelsen af den delegerede opgave. Omfanget af tilsynet afhænger af opgavens karakter samt den erfaring og kompetence, som personen, der få opgaven delegeret, har i relation til den konkrete opgave. Det vil således altid bero på en konkret vurdering. 3.5 Videredelegation af ikke forbeholdt virksomhed Den, der af en autoriseret sundhedsperson har fået delegeret at udføre en opgave, kan videredelegere denne. Det kunne f.eks. være i de situationer, hvor en læge delegerer til en sygeplejerske at varetage telefonrådgivning af patienter. Såfremt sygeplejersken beder en anden person, eksempelvis en anden sygeplejerske eller en sekretær, om at varetage telefonrådgivningen, er der tale om videredelegation. I mange situationer vil de organisatoriske forhold tilsige, at det er forsvarligt, at videredelegation finder sted. På f.eks. sygehuse, plejehjem eller lignende institutioner, hvor ledelsen har det samlede ansvar for personalets faglige kvalifikationer, vil de organisatoriske forhold tilsige, at videredelegation naturligt finder sted, jf. vejledningens punkt 2.7 om delegation efter fastlagt ramme. En autoriseret sundhedsperson kan, når vedkommende delegerer en opgave, tilkendegive, at videredelegation ikke må finde sted. Det vil i det ovenfor nævnte eksempel sige, at lægen til sygeplejersken skal tilkendegive, at telefonrådgivningen ikke må delegeres til f.eks. en anden sygeplejerske eller en sekretær, hvis lægen ikke finder det fagligt forsvarligt, at andre end sygeplejersken udfører opgaven.

11 3.6 Ansvarsforhold ved delegation af ikke forbeholdt virksomhed Når en autoriseret sundhedsperson delegerer udførelse af en ikke forbeholdt opgave, vil den autoriserede sundhedsperson være ansvarlig for udvælgelse og instruktion af samt tilsyn med den, opgaven er delegeret til. Hvis medhjælpen nøje følger instruktionen, som den autoriserede sundhedsperson har givet, vil ansvaret for udførelsen af den delegerede opgave som hovedregel falde tilbage på den autoriserede sundhedsperson, hvis noget skulle gå galt. Hvis den, som har fået udførelsen af en opgave delegeret, ikke følger den instruktion, som den autoriserede sundhedsperson har givet, vil vedkommende selv have et ansvar for opgavens udførelse. Hvis den, som har fået udførelsen af en opgave delegeret, er en autoriseret sundhedsperson, f.eks. sygeplejerske, skal den pågældende udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin virksomhed, jf. autorisationslovens 17. Såfremt vedkommende ikke udviser omhu og samvittighedsfuldhed, vil pågældende kunne blive kritiseret af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Hvis medhjælpen ikke er en autoriseret sundhedsperson, vil den pågældende kunne blive straffet for at have overtrådt autorisationslovens 73, hvis patientens helbred ved opgavens udførelse er blevet udsat for påviselig fare. Hvis der er tvivl om, at personen overhovedet har fået delegeret virksomheden, således at vedkommende selvstændigt har udført virksomheden, vil vedkommende alene kunne gøres ansvarlig i henhold til det nævnte ovenfor. De beskrevne ansvarsforhold gør sig også gældende ved videredelegation. Den, der har fået delegeret udførelsen en opgave, har således ved en videredelegation ansvaret for udvælgelse og instruktion af samt tilsyn med den person, som pågældende selv delegerer opgaven til, se vejledningens punkt 3.2 om udvælgelse af den person som får delegeret ikke forbeholdt virksomhed, 3.3 om instruktion i forbindelse med delegation af ikke forbeholdt virksomhed og 3.4 om tilsyn med udførelsen af den delegerede virksomhed. Den person, som har fået opgaven videredelegeret, får ansvar for opgavens udførelse som beskrevet ovenfor. I det oven for nævnte eksempel vil det sige, at sygeplejerske er ansvarlig for at sikre, at den person, hun har delegeret til, er kvalificeret til at udføre opgaven. Sygeplejersken skal endvidere sikre sig, at den person, sygeplejersker overdrager opgaven til, er instrueret tilstrækkeligt i at udføre opgaven, og sygeplejersken skal i fornødent omfang føre tilsyn med den person, der har fået delegeret at udføre opgaven. Den autoriserede sundhedsperson kan alene blive ansvarlig for udførelsen af den delegerede opgave, hvis den autoriserede sundhedsperson ikke har instrueret den, vedkommende delegerer til, tilstrækkeligt eller forkert, således at denne utilstrækkelige instruktion bliver givet videre i forbindelse med videredelegationen. 4. Forhold der særligt berører brug af medhjælp og delegation 4.1 Vildledning i forbindelse med delegation Selv om en autoriseret sundhedsperson kan delegere virksomhed til en ikke autoriseret person, er der i autorisationslovens 45 forbud mod at vildlede almenheden med hensyn til den måde, hvorpå en sundhedsperson samarbejder med personer, der ikke har en sundhedsfaglig autorisation (lægfolk). Når en autoriseret sundhedsperson delegerer virksomhed til personer, der ikke er autoriserede, skal det tydeligt fremgå, på hvilken måde samarbejdet foregår. Patienten må ikke bibringes den urigtige forestilling, at behandlingen sker efter instruktion af den autoriserede sundhedsperson eller på dennes ansvar, hvis dette ikke reelt er tilfældet. Det er den autoriserede sundhedspersons ansvar at sikre sig mod, at der kan opstå misforståelser. Dette har også betydning for den betegnelse den pågældende, som får delegeret virksomhed, benytter. Lægestuderende, der får delegeret virksomhed, uanset at dette er som vikar for en reservelæge, må ikke bære navneskilte, der over for patienterne giver indtryk af, at den pågældende er læge. Det vil sige, at der ikke kan anvendes betegnelser som lægevikar. I stedet kan der eksempelvis benyttes betegnelsen lægestuderende. 4.2 Information i forbindelse med delegation

12 I nogle situationer kan patienterne have en forventning om, at sundhedsfaglig virksomhed udføres af bestemte autoriserede sundhedspersoner, som gennem deres uddannelse har tilegnet sig kvalifikationer i opgavens udførelse. En autoriseret sundhedsperson skal informere patienten om, at den sundhedsfaglige virksomhed udføres af en medhjælp eller på delegation, i de situationer, hvor patienten kan have en berettiget forventning om at blive behandlet af en bestemt autoriseret sundhedsperson. Det kunne f.eks. være i en situation, hvor en patient skal have foretaget et mindre operativt indgreb, og hvor patienten med rimelighed forventer, at det er en læge, der udfører indgrebet. Hvis lægen f.eks. har overdraget til en sygeplejerske som medhjælp at udføre indgrebet, skal patienten forud informeres om dette, således at patienten har mulighed for at overveje, om denne vil have indgrebet udført af medhjælpen. 4.3 Brug af medhjælp over landegrænser En udenlandsk sundhedsperson uden dansk autorisation, som udfører sundhedsfaglig virksomhed i udlandet, kan ikke benytte en medhjælp, hvad enten denne er autoriseret eller ej, til at udføre forbeholdt virksomhed i Danmark. Såfremt en udenlandsk sundhedsperson uden dansk autorisation kunne bemyndige en medhjælp i Danmark til at udføre en forbeholdt opgave for sig, mens den udenlandske sundhedsperson udførte sundhedsfaglig virksomhed i udlandet, ville dette svare til, at den udenlandske sundhedsperson selv udførte virksomheden i Danmark, hvilket almindeligvis ikke vil være muligt, når den udenlandske sundhedsperson ikke har dansk autorisation. Det vil dermed sige, at det ikke er muligt at benytte medhjælp over grænserne. Det er derimod muligt for en udenlandsk sundhedsperson uden dansk autorisation, som arbejder i udlandet, at delegere ikke forbeholdt virksomhed til andre, hvad enten de er autoriseret eller ej, til udførelse i Danmark. Dette svarer til, at den udenlandske sundhedsperson selv udførte virksomheden i Danmark, hvilket almindeligvis vil være muligt, når der er tale om ikke forbeholdt virksomhed. F.eks. kunne en udenlandsk sundhedsperson uden dansk autorisation, som udfører sundhedsfaglig virksomhed i udlandet, vælge at delegere til en person i Danmark at udføre forundersøgelse og information til patienter om den sundhedsfaglige virksomhed, som er planlagt udført i udlandet. Selv om forundersøgelse og information er nært knyttet til selve behandlingen, som skal udføres i udlandet, er der ved forundersøgelse og information tale om en forbeholdt virksomhed. Virksomheden vil således i Danmark kunne udføres af alle, også personer uden sundhedsfaglig autorisation. Såfremt en person påtager sig at udføre ikke forbeholdt virksomhed for en udenlandsk sundhedsperson, der udfører den sundhedsfaglige virksomhed i udlandet, vil personen selvstændigt kunne blive draget til ansvar for virksomhedens udførelse, jf. vejledningens punkt 3.6 om ansvarsforhold ved delegation af ikke forbeholdt virksomhed. 4.4 Brug af medhjælp i forbindelse med telemedicin I mange tilfælde benytter autoriserede sundhedspersoner sig af forskellige teknologiske hjælpemidler i udførelsen af deres virksomhed. Det kan f.eks. være vurdering af røntgenbilleder, der befinder sig elektronisk et andet sted, men som vurderes via telekommunikation, eller anden rådgivning, der gives via telekommunikation. Der er i disse situationer ofte tale om en rekvirent af en ydelse, som en specialist yder. Når en ikke-autoriseret sundhedsperson udfører forbeholdt virksomhed via telekommunikation, er det som medhjælp for den autoriserede sundhedsperson, der via telekommunikationen delegerer opgaven. For nærmere omlysninger om telemedicin og ansvarsforhold i forbindelse hermed henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 9. november 2005 om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin. 4.5 Brug af teknisk bistand Lægesekretærarbejde er teknisk bistand, når der udføres traditionelt sekretærarbejde, såsom når sekretæren skriver selve recepten eller udfærdiger en lægeerklæring for lægen. Når lægesekretærer udfører teknisk bistand for en autoriseret sundhedsperson, er det hensigtsmæssigt, at den for behandlingen ansvarlige læge

13 har udarbejdet nedskrevne retningslinjer for, hvordan sekretæren f.eks. skal prioritere arbejdet, og hvordan ansvarsfordelingen er for arbejdets udførelse. Såfremt der skulle være problemer med sekretærens bistand, og den ansvarlige autoriserede sundhedsperson er klar over dette, kan ansvar herfor efter en konkret vurdering falde tilbage på den ansvarlige sundhedsperson. I enkelte situationer, hvor en ellers velfungerende sekretærbistand er årsag til en fejl, kan den autoriserede sundhedsperson ikke nødvendigvis få pålagt et ansvar herfor. I de tilfælde, hvor en lægesekretær af en læge får delegeret sundhedsfaglig virksomhed, er lægesekretærens udførelse heraf omfattet af bekendtgørelse og vejledning om sundhedspersoners brug af medhjælp og delegation. 5. Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 1. marts Samtidig bortfalder vejledning nr af 20. maj 2005 om ansvarsforhold ved ansættelse af lægestuderende i lægevikariater Sundhedsstyrelsen, den xx. februar 2009 Anne Mette Dons /Anna K. H. Murphy

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) VEJ nr 115 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Autorisation Autorisationslovens 54 Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation Autorisation indebærer en beskyttet

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Karen Marie Dencker Oversygeplejerske, cand.scient.san. 23.05.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutionen

Læs mere

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning.

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning. Sundhedsstyrelsen Att. Anne Mette Dons Islands Brygge 67 2300 København S Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig

Læs mere

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Sundhedsfaglig virksomhed Opgaver der er forbeholdt læger, kan med få undtagelser delegeres til andre personer.

Læs mere

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Agenda Sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en sundhedsindsats? Delegering af indsatser efter Sundhedsloven Krav til

Læs mere

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE kend ansvarsforholdene som medicinstuderende VIKAR FOR LÆGE Når du som medicinstuderende arbejder som vikar for en læge, er det vigtig, at du er opmærksom på, hvordan

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370 N OTAT Delegation Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 2 Baggrund... 4 Rettigheder og pligter i forhold til Autorisationsloven... 4 Regler om delegation... 5 Konkret delegation... 5 Rammedelegation...

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD

SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD INMEDICINHÅNDTERING OG ANDRE SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD DSÆT EMNE SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD KL`s Handicap og Psykiatrikonference session 8 v/ Chefkonsulenterne

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed hvad siger loven og hvor går det ofte galt?

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed hvad siger loven og hvor går det ofte galt? Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed hvad siger loven og hvor går det ofte galt? Anne-Marie Vangsted Kst. Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Agenda Introduktion

Læs mere

SOPU Dag 5 03.12.2014

SOPU Dag 5 03.12.2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Opsamling fra I

Læs mere

FOA`s faggruppelandsmøde for social- og sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver

FOA`s faggruppelandsmøde for social- og sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver FOA`s faggruppelandsmøde for social- og sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed.

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed. Gadejuristen Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C 17. oktober 2011 j.nr. 7-207-21-3/1/HPE Svar på henvendelse om fænomenerne erstatningsdoser og udligningsordning Sundhedsstyrelsen har modtaget Deres

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Vejgaardhallen Aalborg 16. marts 2015

Vejgaardhallen Aalborg 16. marts 2015 Vejgaardhallen Aalborg 16. marts 2015 Autorisation Magtanvendelse Delegation FMK Sektorformand Karen Stæhr Autorisation Autorisation? Hvad betyder en autorisation - øget kvalitet - styrket patientsikkerhed

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) I medfør af 21, stk. 1 og 2, 22, stk. 3, 23, stk. 2, 24, stk. 2, 25, stk.

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*)

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Afsnit I Fælles bestemmelser om autorisation af sundhedspersoner Kapitel 1 Formålet med autorisationsordninger

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Ledere: Forstander Kirsten Staun Christiansen, afdelingssygeplejerske Maritta Eline

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring.

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring. Til dig, der fjerner tatoveringer, samt til organisationer og brancheforeninger anført på vedlagt høringsliste Høring over nye regler om fjernelse af tatovering Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD

E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD 21-11-2016 1 E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD - Et tjek af forudsætninger: Hvem kender ikke

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Kvalitet 17-08-2014. Den Danske Kvalitets Model. Maj 2014

Kvalitet 17-08-2014. Den Danske Kvalitets Model. Maj 2014 Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Kvalitet

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Baggrund Instrukser er et arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerheden.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE Embedslægeinstitutionen har siden 1. juli 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på boenhederne i handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Sundhedsjuridiske aspekter. Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke

Sundhedsjuridiske aspekter. Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke Sundhedsjuridiske aspekter Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke Susanne Scheppan Afdelingslæge, Lægeansvarsudvalget Henrik Kristensen Chefkonsulent, cand.jur. Betina Keldorff Specialkonsulent,

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Generelt Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

UDKAST af 5. marts 2008

UDKAST af 5. marts 2008 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 228 Offentligt UDKAST af 5. marts 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: Kontor: RETINT J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: IHO Fil-navn: Lovudkast_SOSU_02.doc

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere