arb dunter, Seonarb 2B. arbr/ og Segfe. Citrle. Der bar ogfaa SBifFobber, $(5Ib[ter og fremragenbe SJfortb fra be for« - PDF">

Deseret News.") it>arb dunter, Seonarb 2B. arbr/ og Segfe. Citrle. Der bar ogfaa SBifFobber, $(5Ib[ter og fremragenbe SJfortb fra be for«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 65 Sfiim&tnaotens Stjerne. (Brpn før k j&mft* %% % d%e. anbljeben, unbf!aben, >t/ben cg STrcett «e forenebe. Åarg. Ur. S. Æ«n /. Decbr Priis i 6 Sk. pr. &en 39te ^<tlt><tat$cøitfe*eitce for %efn (Stovtjit fåitfe <tf tbfte-^rt^eé $?ew$e, af^olbt i bet nt)c abernafel i alt fiafe (Sitr; )n bagen ben 6te Detbr. 1869,. ^ormibbaa, (gra Deseret News.") SPact ftorr/øiningen bare af bet eberfte SPrcefibentjTab : 23rigbam $oung, eorge 31. mitb og Daniel 4. 2Bet(. Sif be tolb SIboftler: Drfon t;be, Drfon $Pratt, 2Bitforb SBøobruff, Sorenjo noro, (Sraftng noro, ftranftin 2). 9ttcbarbg, eorge Q. (Sannon, 33rigbam $oung, jun. og Sofebt) $. mitfy. SPatriarfen Sotyn mit!). Sif SPrcefibentfTabet for Dberbrcefier* neg SQbotimt : 3or)n $onng, (5. 3). SBoøl* Icv> og amuel 2B. 9Rid)arbg. Sif tabeng sproefibentjlab : Sob/tt 2B. Soung, eorge 33. SBaUace og QoBn ST. Gaine. Sif bet øberfte sprcefibentffab ober be atbfjerbg: Sofebb, $oung, Sllbert $. 9?ocfr»oob, Jporace. (SIbrebge og Sofyn SSan Sort. 2tf be brcefiberenbe SBifføbber: ( b» it>arb dunter, Seonarb 2B. arbr/ og Segfe Citrle. Der bar ogfaa SBifFobber, $(5Ib[ter og fremragenbe SJfortb fra be for«ffjeflige Dele af territoriet. ftorfamlirtgen Falbreg til Drben af Sprcefibent SBrigfyam gjourtg. Sabernaf- Iet angdjor, lebet af SBrober eorge Sarelefg, fang The morning breaks«the shadows flee." 33øn af Sglbfte Drfon b>. ang af Sabernaflet? Stjor. *Prcefibent Daniel $ Sgeflg bar glab beb at fyabe bet SPribilegium <it mobe? meb aamange af golfer, font bare fomne fra be langt borte liggenbe Dele af S er* ritoriet for at nb> Unberbiigning om erreng SSeie; b<m bar glab for, at bi babbe et territorium befolfet meb Jpeflige, men om be ere biflige til at øbe elb= øbbolbelfe, er et bigtigt spunlt for bem at oberbeie. Der er 5?rig meflem be

2 66 $)eu 39tc olooqvcconfcrcncc. gcbe cg onbe JHagter, og be fibfte ftræbe uaflabeligt at omftijrte bet l)eflige $ræftebømme8 SJiagt og SJtynbigfyeb, og bi funne frembele8 formente at b,abe benne 2J?agt at ftribe meb. ub8 SRige, f>bori»i lebe, er ben bebfte og meeft belfignelfe8rige SRegiering baa forben, bet er en SRegiering, fom er femmen fra himmelen, og ^erren funbe iffe ^at>e inbftiftet fin SRegjering blanbt fit golf i bet8 abfbrebte tiding blanbt kationerne, og berfor imfle 21de, fom ønffe at abltjbe ban8 obe, famle fig tilfammen. Den Sllmcegtige bruger bi8fe bibler til fine enfigter8 Ubførelfe. (Sobert Stige fyar obe, og bi funne iffe naae til bet celeftiale StigeS fjerlige 35elfignelfer, uben bi abltybe bet8 Sobe. Dbnaaelfen af be SSelfignelfer, at gaae inb til gaberen og ønnen, er bærb at lebe for, og for at obnaae bet, maae bi STienereg 9taab. Der finbeg iffe faamegen (Snigbeb blanbt be Redige fom ber burbe. 2M ere enbnu noget uenige i timelige ager. 9?aar bi nærme o? til (Snigfyeb i timelige 2ing, nærme bi 08 ben Stilling, ^bori herren ønffer 08, bet er 6nod)8 Drben. 3) et bilbe bære onffeligt, om be ibfie-dageg Redige bilbe b,anble meb b,beranbre og iffe gaae til gremmebeg æoutiffer; $bt8 ber er 9?oget, fom 5Refebenbigbeben forbrer bem til at fj?be, ba lab bem gaae til bore Jpanbel8foreninger8 Ubfatg. SSeb bor territoriale Ubftilling er ber bleben frembiift ligefaa gobe og nbttige bjemmefabriferebe Slrtifler, fom ber fan fabrifere8 noget anbet teb, bbilfet bebifer, at om bi Ijabe SBiflien, faa fyabt *>i kraften til elbobfyelbelfe, og bette Sprincib er, r)bab etfybert amfunb bil inbrømme, et af be bigtigfte i.ftuugfyolbningen. 3?ere Ubfør8ler burbe oberftige bore Snbfergler, tbi bbis'bi funbe naae til bette spunft, bilbe be ibfte- 5)age8 eflige8 bibler forege?, iftebetfor fem nu forminbffe8 beb be beftan* bige Zah, bi iibe. S3i funne ligefaa gobt forarbeibe S øi tyer, fom be funne anbre teber, men iffe faa billigt; bette bringer 2lrbeib8fbørg8maalet i betragtning og bette perg8maal ber orbne8, tfyi eflerg bide Slnbre femme Ijertil b'bloffebe af ben b,øie Slrbeibgløn og ubføre be edige8 SIrbeiber, og bet er for at forebygge bette, at ber er talt faameget om benne ag. bi8 be, ber Stige, funbe faae 9Jtagten l)er, bilbe be nebtrambe 08 unber bere? gøbber, og bet beroer baa be i*fte-dage8 Redige,, om bette ffal ffee eder iffe, og om be felb bifle frembringe, fjbab be beljøbe, eller be bille unberftette bem, fem mobarbeibe ub8 SSærf. Jpbem fan meb geie bable be Redige, forbi be bide øbe elbobljolbelfe, ba ben er nebbenbig for bereg fremtibige SBeftaaen. Den Sllmægtige ftaaer beb Storet og b,an $ar albrig befalet 08 at gjøre Steget, uben at bet bilbe bære til bort abn; b,bi8 Stegen tænfer, at herren iffe forftaaer fin egen jerning eder iffe fjar ftidet ben rette SJtanb ttl >obeb for itirfen, lab bem ba, ljbi8 be funne, anbife en bebre, eder ogfaa b,olbe greb. Slange af ub8 trefafte tjenere ere blebne borttagne fra Sorben, forbi ben8 $nbbtyggere iffe bare bem bærb, og b,bi8 bi lebe obereengftemmenbe meb ub8 Sjenere8 Siaab og af al SJtagt ffræbe at tilbeiebringe ( nod)8 Drben, bide bi forberebe 08 baa at nbbe bere8 elf!ab. gor fort SEib fiben bar ber en - >errc i Seføg tyer, fom fburgte daleren om en Sorger b,er turbe fælge uu8 og Qorb til en Llbenforftaaenbe, fybortil ber bleb fbaret, ja bigfelig, b,bi8 bet bar b,an8 njfe, men faa fagbe ben ftremmebe, at b,big r)an babbe et Jpuug, bilbe b,an beder fælge bet til en SSen enb til en gjenbe, og til* feiebe, at ber bar SJtænb, fem ban federe bilbe fee baa et bift barmt teb, enb

3 5)en 39te ^aloaarsconfereuce, 67 fælge uu8 til bem. Waa perten fremme fin jerning og feelfigne og. Slmert. Srigljam 6itr;g angdjor, lebet af 23rober giffyburn, fang When there's love at home/' ^ræfibent eo. 21. mitb, talte berefter og fagbe: Det er meget glcebeligt at mebe be Retlige i (konferencer og fee faamange befjenbte Slnfigter fra STerritoriete og alle SorbenS Dele. Det t)ar bæret mit SPribilegium mange ange. Den Siften Semplet i tfirtlanb bleb inbbiet, talte SPrceftebømmet 416, og jeg»ar»eb ben ib betjenbt meb i ftirfen, men nu er bet ganfle anberlebeg. 25i for»ente at reife tilbage til Sacffon (Jountr/, fyborfra be Retlige ble»e ubbrebne Sftogle af bem, fom blebe ubbrebne bengang, lebe enbnu. Den enefte ftorbrt/belfe, be eflige blebe befftylbte for,»ar ben, at be falbebe be r>ge meb tyet* lig Olie for at t/elbrebe bem; berfor blebe be jagebe fra bereg Jjjjem, og be ^engetab, fom be lebe»eb benne Seiligfyeb, anflaaeé til 500,000 Doflarg, b,»ilfet meb Sftenter til Dato»il beløbe fig til 1,800,000. Det er tffe min >enfigt at gitoe en ubførlig beretning om be 5 ange»i blebe ubbrebne. De Jpeflige ble»e af bereg gjenber oberlabte til bereg egne Jg)j[cetpefilber. fattige, fom be»are, tom be til bette jeerritorium og begv>nbte at opbrjrfe bette øbe Sanb. aabel kationers Sagaer fom enfelte Snbibtberg SebneMøb befrcefter, at be, fom abe gjennemgaaet SRoget i SSerben, fyabe frembragt be fiørfte enier og be mcegtigfte SD?anb, tyborimob be, fom ere ble»ne opbragne i 9J?ageligfyeb, fjclbent Ijabe ubført noget berorbenttigt. Denne 5?ienb8gierning pagfer paa og. Slnbre golf, fom t/abe nebfat fig i nt/e tater, ere blebne bjulpne af SRegieringen, Jaalebeg fom STilfcetbet»ar meb 9ir/bt)ggeme i >regon og anbre teber. 3fteb Utafyg Smbbr/ggere bar bet berimob anberlebeg. >»er SSlabfmører, fom b,ar g}ennemreift bette STerrttorium, b,ar ftylbt Slbiferne meb falfie gremfitl«linger af og løgnagtige SBejfylbninger mob bette ftolf. 5or 31lt, b>ab»i eie og for»or rifling i amfunbet, ere»i ub tafnemmelige, tfyi bi Ijabe faaet Sllt af b,am og ingen Slnben. Det fycenbte fig engang, at en big»irebrober, fom»ar bleben fenbt Ijertil af Sftegieringen for at beflcebe et offentligt (Sntbebe, fi! ben fije 3bee, efterat fyang Slib bar ubløben at taffe af, og berpaa fremftifle be ibfie- Dage? -freflige fom Dprørere mob fregjeringen. fjønbt 2lutb,ortteterne i 3Baffyington fyabbe tilftrceffelige SBibnegbtyrb for at Sftanben»ar en fiøgner, tom bog en Krig iftanb, fom foftebe 25 2Jtiflioner Dollars. 2Ren taftet boere herren, fom [ir/rebe bet faalebes, at be ibfte-dageg Retlige t/berfen l ebe Xah paa fiib eller obg. Snbfamlingen af be Retlige fra forbens forff jellige kationer er ligefaa moerfbcerbig fom Sferemtoe Spropljeti, b,bor ber figeg: Det j!al ifte længere figeg, at herren leber, fom førte og ub af Sanb, men erren leber, fom Ijar ført 08 ub fra be forjfjeflige kationer paa Sorben, blanbt fybilfe»i»are fprebte. (Snbf!}ønbt»i bare fattige, ba bi tom fertil, finbeg ber bog nu tffe 10 procent af Sefolfningen, fom tffe eie be ufe, i b,bilfe be boe. 9iogIe b^abe fljort bet pørggmaal: ^borfor f!ufle bi forene og i Jpanbelåforeninger? SD?eb famme $ttt funbe man fpørge, r)borfor bi forene og om at grabe en SSanblebning eller inbb,egne et t^tfe Sanb, ber tilfører b^unbrebe eller flere SSJtønb. baret lr;ber: Det er forbi bet er ben lettefie og billigfte 3J?aabe at gjøre bet paa. aa' lebeg forb,olber bet fig ogfaa meb 2lnlæg»- gelfe af n»,e SSeie til Sjergpagferne, b,bor

4 : G8 en 39te ^oldanréconfcrcnce. bi tjente bort Sommer; [aabanne ftoretagenber fitnne ift'e ub[ore? af een SNanb alene, ^pan [amme SLftaabe er bet bi fyabe bygget bet [tore Orgel Ijer i S abematlct, Ijbi8 llbførelfe fbjber enljber 33efogeube mei> ftorunbring, og bet er bet [muffe[te Orgel i Slmerita. -lipborfor flulbe faa tffe bette princip ubftrætfe [ig til anbel foreningernc, naar bi [ee faa fyelbige Sftefultater? SSi burbe anlægge arberier, bpgge 5ftt>vitler og inbfore 3J?afIinericr efter [amme princip, ^ftogle mene, at be ere beretrigebe til at gaae i be Ubenforfiaaenbeå SBoittit'Ier [or at Ijobe be SlrtiHer, be beljøbe, forbi be litnne faae SSareme- billigere ber, [ige be. bab Ib; ar bebirfet Sifflag i ^riferne? 3>et r)ar SEabernaKetS (5f)or fang spfalmen,,the glorious day is rolling on." Seibfte Orfon ^ratt talte til Sonferencen. Unber fin ftrabærelfe fra benne 33t) fyabbe l)an albrig forfomt nogen ei«ligtjeb til at famle8 mcb be ledige i SBifliamSbitrg, -ftero $ort. - an glæbebe fig altib i be 4?eflige3 <ScIffab, tbi lige fiben RirlenS Organifation t)abbe ub bæret med 08. 2?eb ben Oprettelfe fce- [tob ben hm af fej SUJebtemmer, men herren gab Stabenbaringer til bi fe faa Snbibibcr angaaenbe bet fteflige sproeftcbømme. S Slaret 1831 gab ub b>r- Tigere Slabenbaringer angaaenbe bet ^ellige SPræftebømme og bet? Rraft, og npe 2lfbelinger af famme blebe bannebe. ^<xa bore anbe!8foreninger. ub8 gien inbflrænter fig ilfe alene ben ib bare be Retlige uerfarne og tilbøietige til at labe fig lebe af Slanber, til bette Sontinent, men [om $Propr)eten 3ofept> ofte [agbe, f!al bet ubftrælte [tg ober b^ele 9?orb= og tybamerifa. SLtobS afle «0?ørfet SJtøgterB Stnftrængelfer bille be Retlige gaae tilbage til Sacffon (Sountt) i rette SEib, og ber bygge et ffjønt Sempet og anlægge og opbygge ben [fionnefte tab i SSevben. 9Jcaa ub obfblbe bore ierter8 oprigtige og retfeerbige nfler, er min 58on i Sefu 9?abn, Slmen. fang $fal= men: Glorious things of thee are spoken." konferencen fluttebeg til RI. 2 (Sftermibbag. SBøn af ^ræfibent eo. 21. mtty. fom ifle r)abbe bere Ubfbring fra»erren, og 9cogle troebe fig at babe faaet Siltjenbegibelfe eller Slabenbaring om, at be flulbe bære Sebere for R irlen. er= ren funbgjorte i en 5tabenbaring, at be Retlige flulbe ilfe labe [ig lebe af faabanne Snbflbbelfer og at Ijan Ijabbe beflittet fin S jener ^ofepr), beb b>em r)an bilbe lebe [it ffolf. an bøb, at et Obo= rum af tolb Slpoftler [lulbe oprette?, og at bet flulbe bære bere 5Pligt at præbife bangeliet for kationerne, [ør[t til Jpebningeme og [iben tit døberne. S[?ræ[tebommet bleb [ammenfalbt efter ftirtlanb? SCempel? Opbt)ggetfe, og?propl)eten 5ofepl) [iger, ibet t)an tater om be tolb Slpoftler, at be b^abe mobtaget bet [amme Slpoftelffab meb alle be aber og 5?ræf= (Sftermibbag RI. 2. gorfamlingen falbtes tit Orben af $Præf. 33rigfyam $oung. abernahet8 Sljor fang spfalment,,on the montains tops appearing." 23øn af Horace. (Stbrebge. ter, [om tilhore bet, liig be gamle 31 po frier. 2)erbeb opft)lbte ub fit Søfte til fit g ol!, ibet I)an befeglebe TOagten og 9Jfl)nbigt)eben paa Slfennefler til at oprette og fremftynbe ub8 Stige. 3)a 3ofepl) bleb borttaget fra forben, bar bet nøbbenbigt, at jollet flulbe bælge en anben af erren Sjcnere til at præfibere

5 en 39te atoaaréconference. 69 ober bem, men bet jlulbe bcere n, fom fjabbe mobtaget en Slpoftelg Drbination, tt)i bette er ben fyoiefte SSJtynbigljeb, fom nogenfinbe et bleben befeglet paa SDienneffer. big golfer iffe Ijabbe bceret tilfrebg meb >en, fom bleb balgt, bilbe jeg iffe fyatoe Ijabt ben læbe at fee Denne fiove gorfamling foran mig ibag. 2)er fan maajlee ftnbeg Sttange b>r, fom iffe fyabe unberjøgt, fybilfe genflaber og SJtynbigfyeber $Prceftebømmet befibber. 9JJange Slabenbaringer ere blebne gibne o? Slib efter anben. 3)e Retlige fif faalebeg en, fom bob bem btygge et Jpuu til ubg 9cabng ^Sre, i fybilfen bet bettybebeg be 'Retlige, at fybig be i bette goretagenbeg Ubforelfe blebe forfyinbrebe af bereg gjenber og ubbrebne, bilbe herren fritage fine SEjenere for Dptølbelfen af benne befaling«ub fyar tidabt, at biflere ange blebe ubbrebne fra bort jem, men J)an fyar albrig frataget 08 bet fyetlige SPrceftebømme eller fyanå 3?ige. Ulde Sebifer rjatoeg, fom funne forlanges for at bet nogle faa, men interegfante 23emcerfninger, i Ijbilfe fyan omtalte nogle gacta angaaenbe bet abn, ber flæber af an» betgforeninger. ang Semcerfninger blebe opffrebne i bereg eelfjeb og bide fenere blibe trtyfte i bette 33lab (Deseret News). 33rober giffybuntg angcfyor fang en SPfalme, fom begijnbte faalebeg: Our Prophet Brigham Young." 5 lbfte Drfon t)be bar ben ncefte Saler. an fagbe, fyan glcebebe fig i 2llt, fom tjente til at forfbare og fremfftmbe ubg Slige. big be Redige lottebe tit be Sftaab, fom be mobtoge af ubg tjenere, frbgtebe an iffe for at noget angreb bilbe blibe foretaget af nogenfom- ^etft 2Jtøgt moc ubg 3ion. 2>er finbeg SSibner, fom lebebe og talebe meb $pro» pfy etcn Sofepfy, og be bide bebblibe at lebe og bibne om anbljebm inbtilstiget fan tage bare paa fig felb, men inotil ben Sib bil ub beffotte bet. aalcenge fom faabanne SSibner lebe, bil bet bære banffetigt for 3cogen at angribe ben jerning, fom erren t)ar paabegtjnbt. SSeb Redige SPrceftebommeg SJitmbigfyeb fytbinbtil en big Seiligfyeb fagbe SfSropfyeten Sofept), fyar bceret i bor 23eftbbetfe og at bi befibbe bet nu. 3)er fige i SJiormong Sog, at berfom benne kation forfaftebe bangeliet, bilbe erren iage bet fra ben. SSi blebe nøbfagebe til at forlabe bort Jpjem i ften føreub benne ^)3ropr)eti funbe blibe opfblbt, og ben opftylbeg enbnu fyber 3>ag. golf famleg fertil fra Sorben? forffjedige Stationer i fyunbrebog tufinbbiig. ub fyar fanbeligen bifalbet be fribt, fom ere blebne gjorte meb Jpenfbn til 5prettelfen af Jpanbelgforeningerne blanbt bette ^olf. Jpbig bi iffe unberftøtte gabriffer og fremme Ub«førglen, bille bi iffe bære iftanb til at b>lbe pengene iblanbt og. SØka ub ffjænfe fine rigefte SBelfignelfer til alle be Redige. 5imen. 5prcefibent SBrigtyam $oung gjorte at fyan i en fort ib bilbe b>ile fra fit Slrbeibe og ubbrob: gra nu af lægget jeg Slnfbatligfyeben af at fremffrmbe bette Stør! paa be tolb SlpoftlerS fulbre." dengang troebe bi iffe, at bi faa fnart (tutbe mifte fyam. fterat fyan bar mi)r«bet og be Solb reifte titbage til Stauboo, bleb en gorfamling afb^olbt. ^ræfibent 53rigt)am?Joung befteg Salerftolen; mebeng be flefte af be o!b fprebte fig mellem j ilb>reme for at erfare ^olfetg 5o» leifer, og ba 93rcefibent gfoung reifte fig for at tale, bar iffe alene b>ng temme, efticulationer og 31nfigtgtrcef, men enbog ^ang i)bre gorm Hig 3ofepf)g. Slange funne bebibne benne ^jenbggjerning tilligemeb mig. 2)eri bar ifferb^eb nof for, at SBrigljam ^oung bar ben af ub Ubbalgte til at lebe ^grael, tt)i b^er faae man Sofepl) i S3vigf)am g}oungg fif-

6 70 en 39tc all)cnueconference. felfe. 2Si beløbe tffc at bæve i Slbibl om fybem ber jtal lebe Rirfen, tl>t lab Ijænbe l)bab ber toti, faa toti Jpevren altib ttlfjenbegibe, l)bem toer af fyam er ubbalgt, paa en faa tåbelig SDtaabe, at enbog et 33arn fan fatte ben. Det er en ganjte naturlig Sftettigfyeb ^rceftbent $oung befibber til at obe faamegen Smbflpbelfe paa golfet i bette territorium, font fyan fan opnaae. Der gibe8 2)cange, font blitoe mtjunbelige paa Spræftbent $oung, naar be fee Ijbilfen Snbfltybelfe t)an befibbcr, tfyt be ere tffc billige til, at en Wlanb f!al ubøbe en 3nbfh)belfe, fom fyan paa en ærlig og retmæ8fig 9Jkabe er fommen t Seftbbelfe af. agte, at fyan ønflebe nof at faae at bibe, fyborfor Sftegjeringen Ijabbe imoo be ibfte-dage8 Retlige, tl)t be t)atobe intet Dnbt gjort. Qeg tur brt«fttgt fige, at for fybiltenfomfyelft SJcagt, ber prober paa at lægge en 2lnftøb8fteen itoeien for be ibfte»dage8 eqige8 gremabffriben, toil ub felto lægge to 2lnftøb8- ftene. Jpbi8 bi fom JpeUige ere trofafte, bil Jperren beffv/tte 08 inbtil 9tiget fan tage bare paa fig felto. 9)caa ub belfine 08 Side. Slmen. j abernahet8 (Sljor fang Praise thc Lord, o Jerusalem." (konferencen fluttebeé til RI. 10 næfte Dag8 gormibbag. SEaffigelfe af røbfte 3o$n2B. $oung. Den 7be Dctbr. RI. 10 gormibbag. gorfamtingen falbteg tit Drben af SJkæf. eo.». tnttø. SEabernafletS t)or fang $falmen: Be it my only wisdom liere." Son af 26lbfte 23. goung iun. SEabernafleté Sfyor fang Give ear to my words." Sfilbfte orenjo noro talte. 58i ere forftjetlige, fagbe t)an, fra alle anbre Qfolf. bab bi ubføre, giøre bi i 38- rael8 ub8 3caon. Da 3)cofe8 bleb ratbet til at lebe 38rael i gamle Dage, bleb f>an iflæbt meb SJtynbigfyeb fra Jpunmelen, og faalebe8 er bet ogfaai bore Dage. flanen til bet SSærf, i t/bilfet bi nu ere beelagtige, bleb albrig ucftutoeret i noget SDcennefleg Jpjerne. Den almægtige eu ben8 Opt)<tto. Det $8ærf, fom toore 9}ieo= menneffer falbe 9ftormoni8men," fremf)atoe8 af 9Jiange for bete gobe SSirfninger; be berømme ben fremgang be Jjj ellige Ijatoe gjort, og ben greb og (Snigløb, jfom Ijerffer i bore 23r/er og eitlementer, tr)i aabant funne be tntetftebs finbe, men naar bi fige bem, at bi8fe gobe SRefultater fomme af, at be euige ubfore alle Sting i erren8 9cabrt, frmes SSerben iffe om c. bi8 bi toiibe fige, at bi ubforte i bort eget 9casn, ligefom SSerten gjør, bilbe be fige, at 2llt bar ret. 2Jluligbii8 bilbe 3efu8 bære bleben mobtaget af Støberne meb aabne Slrme, berfom fyan t/abbe fagt, at fyan fom i fit eget Stabn og iffe i fin fytmmeljle gaberé. (Stoangeliet fyar gjort 3>ieget for be ibfte-dage8 <!pellige8 timelige ftrelfe. SEufinber ere fomne fra ben gamle 23erben, t;bor be lebebe i SlrmoO og j rælbont forenb be abtøce bangeliet og uobanfcrebe. De bare afhængige af Jpanbelen8 Sif- og Soltagen og bereé principalers Suner for bere8 baglige SJrøo. 3ln ere be fomne fyertil og ere blebne iftanb til at l)æbe fig ober bisfe Dnber. (Snfyber 5)JJenneffeben berømmer bette, men be t)olbe bog iffe af, at bet Slltfammen ffeer i ben 5ft(mægtige8 9tabn. 9taar en 2)lanb gaaer ub tit Sorfcen8 kationer og figer, at b,an er en 2)ci8 ionair fra 2lme= rifa, ftnber man intet gorunberligt Deri, men naar t;an erflærer, at b,an tommer i erren8 3cabn for at befrie Stile, fom bitte annamme b,an8 ShtDflab, fra 2rælbommené Slag, og bettjber Cern, at oet*

7 3)en 39tc fmluacitéconference. 71 fom be btfle ablijbe be -sprinciper, fyan fremfcetter for bem, funne be bibe for bem 9&lbfie Silforb SBoobruff talte til (konferencen. 35e forrige dalere f;abe felb, ot fyan iffe er nogen 33ebrager, bit* toer fyans Subjfab alligebel forfaftet. 2)ette'SBærf er ben SllmægtigeS og bet er f;an8 Sag at bare bet fremab; faalænge fom bi gjøre SRet, bide bi blibe 1 tcenfe paa ben ftore gremrib, fom ligger beftijrfebc i bore 23eftrcebelfer for at fremme og SRige. bi bi i bore $njtramgelfer for at fremme bet obe fyanble faalebes, at SJienneffene iffe ftmes om og, funne bi iffe gjore for bet, ifyt bi maae i afle Silfælbe gjore faa» lebes, fom erren btyber 08, og tilbebe am baa ben 3Jiaabe, Ijan foregriber 08. 2)et bilbe ubentbibl tære meget behageligt for 08, naar bi gaae nb og for«hmbe anbfyeben for Sfflenneffene, at blibe bel mobtagne, men om bette enb iffe fieer, maae bi alligebel gaae frem i >erren8 9cabn. bi8 bi blibe trofafte, fan Smtet ftanbfe SScerfetS fremgang, men bet bil oberbinbe enfyber SDtobftanb og gaae af meb eiren, bertil gibe ub fin IBelfignelfe. 2lmen. My 33rigfyam 6itr;3 angcf/or fang: own loved Deseret" meb en $rcecifion, fom giør (5t)oret Seber, 58r. giffyburn, megen 56lbfte eo. }. Sannon oplafte for {konferencen Våbnene paa 143 SWtSfio«nairer, fom bare falbebe baa en fort 2J{i3= fion tit be øfttige tater i Slmerifa. }. annon foreflog, at følgenbe røbfter fenbel paa SKiSfion til (Suroba: 27ionS 3lnberfen til 9corge, (Sbroarb cfyoufelb og (5b; auncer> 2B. 2Beft jun. til cfyroeij. 3)et forefloges bernceft at opfyolbe bisfe SSrøbre i bore bønner og meb bor SEro, fybilfct eenftemmigt bebtoges af ben færbeles talrige ftorfamling. SSrigfeam (5itr/ angd)or fang : they pray for me at home,." Do fyenbiift til benne 5tirfe8 tibligfte Jptftorie. SSore ftjenbers Jpanblinget ere optegnebe baabe i himmelen og paa Størben, men lab bet fete bære uomtalt og lab 08 foran 08, tfot ben beftemte ib for,8ion3 Dbfyøielie er fommen. Jperren Ijar lobet, at f^an albrig»il glemme 3ion, og om 9ftenneffene enb t)abe føgt og føge at omftt)tte bette 33cerf, bil bet bog iffe lt/ffe bem. 3eg glceber mig ober ben fare af ub8 9)fonb, fom nu blibe ubfenbte til benne kation for at raabe til Volfet, at bet ffal ombenbe jig fra bet tynber og fomme tilbage til herren, førenb l)an ubgtjber fine traffebomme ober bette SanbS 3nbbt;ggere. tyaa 5«mtiben ffulle bi fcefte bort SSlif, tbt Sion er enbnu iffe b>ab bet bit blibe. Sftaar ber er Sale om, at bi ffulle bæresobene unberbanige, bliber ber førft et bigtigt børggmaal at befbare, og bet er, om Sobene ere ret* færbige eder iffe. bis ber f. (5j. bar en Sob, fom forbøb SJJenneffene at labe fig bøbe til tmbernes gorlabelfe, bilbe ben bare firibenbe mob ub3 Sobe, og følgelig bilbe bet bære feilagtigt af o? at abltybe ben, tbt bi maae ablbbe ub8 Sobe fremfor SDJenneffeneg. 3)et er bigtigt for 08 at ablbbe enfyber retfærbtg ob, fom iffe ftaaer i trib meb ben Berlige 9iegiering8form, fom bort fianb fif beb betg Uaffyomgigljeb. 3)et forbres af o, at bi ffulle br/gge Sempler og ubføre be Drbinancer, fom bille forene 08 meb De 2)øbe, fom ere gaaebe bag løret før 08; tin' bi funne iffe blibe fulbfomne uben bem, og be funne beder iffe blibe fitlbfomne uben 08. 2)et er ogfaa bor Saligt at bære flittige og ftrcebfomme, faa at bi funne betale bor SEienbe tit Semblet? Dobbggetfe. 3ibn gaaer fremao

8 72 ^tebaftionciis Scmoerfningcc. og Bi maae følge meb uoen at fpilbe nogen Slib. SSi maae lt)tte til be leoenbe Dratter, bi tyabe iblaubt o?, tf/t etlerg oitfe oi være font fortabte g-aar. 5or min Sperfon bitbe ieg Dære glab / om herren»ilbe befale bette følt, tft'e at tjøbe en enefte Slien SEoi nogetfteb?, foreub oi f/abe opbrugt bet, fom nu fiubeg i oort Sterritørium. tf ab og gjore f/oab ber er SRet, uben at oenbfe 'følgerne. Slabernafletg (Sf/ør fang: IIow bcauteous are their feet." fibfte 3o(m Z. (Saine fluttebe meb 93*8, (Sortfcetteg.) SU&emdinoLViens Stjerne. Den lftc 2)ecbr. (SDnugdtetå ^iu^fraft og It&ljoioen&eo. (ftra Millennial Star.") Seføgenbe i alt Cafe (Sitr; og mange anbre iagttagere bemærfe, at s JJior= monismen r/ar en forunbertig Siøgfraft; 04 bet er faubt. 2>et aab, ber faa ofte er ubtalt meb tilfi)nelabenbe SEilfrebgf/eb, nemlig, at bigfe og t^ine Dmfiambigfjeber»tfle Danne 33egr/nbetfen tit SØcørmouigmeng Slilitttetgiøretfe," flaaer uben Unbtagelfe feil, og man griber ba til anbre )mftambtgl)eber fom runbbolb til et nr/t qab meb famme 2Jtaal, men baabe runbbolben og føaabd tilintetgjøreg, lige«fom bet forrige, mebeng SDcormonigmen forøgel og betjolber berig Siøgfraft, fr/rfe og Snbflr/belfe. Den fibfte Dmftambigljeb, man faalebeg f/ar lagt tit runbbolb for et faaoant Jpaab, er ben nr/lig aft/olbte SXale i alt Safe ih) af 23iceprcefibenten for be gorenebe tater Jpr. Solfar.. SRtt er ben Slilintetgiøtelfeug 23egr/tibetfe, ben er ben ftile, fom ffal fpatte 2Jcormonigmen, og bet SJlnfer, fortil 2ftormonigmeng ijienber ftamre bem meb bereg befjenbte fafte Slag paa Sling, fom iffe bue. oig be birfelig troe, at be efter aue bereg fuffelfer tilfibft f/abe faaet fat paa bet goronftebe, funne be bef/olbe bereg Slag, inbtil be erfare, om bet bil gabne bem. $t ere aderebe ooerbeoifie om Ubfalbet. oig ajlormonigmen bar alene et SJcennejfebærf, t'unbe man beregne ben8 SSebbaren i et fortete eder længere Slibgrum, efterfom Dmftambigfyeberne paabirfebe ben, men Slingen er, at ben er erreng SScerf, og ilte et for f/am alminbeligt SSærf, men f/ang ftore og forunbertige jeruing i be fibfte 3)age, forub omtalt af be tibligere Slibgalbertg $ropf/eter, og ben f/ar naturligoiig en Siugfraft og ti/rfe, fom obergaaer enf/ber mennefletig beregning, og bet er netop berfor, at beng 5jenber faa ofte tage feil i bereg pefulationer paa beng Slilintetgiorelje. 3 9cero gjovf, Of/io, SJcigfouri og Sainoig bleb beng Slilintetgiørelfe propreteret mange auge, men bigfe $ropf/etier floge ligefaa ofte feil og blebe runben til ben 33em#rfntng, at bet iffe»at muligt at forfnrjtte hormonerne. 3)a be Jpetlige

9 9tebciftioneué Semærfmitger. 73 blebe ubbrebne fra 2Jii?fouri, antog man, at (Slutningen bar tommen, men bette bar itu SEilfætbet; abfprebte og unbevtrtyffebe famlebe be bem igjen og opbpggebe Éføttboo«2)a $ropf)eten Sefepf) mitr} biet) mtyrbet, antoge? 2Jcormoni?men attec at bæve tilintetgjort, men bette bat t)etler ilte Silfcelbet ; (Slia?'? Kappe falbt paa (Sltfa og 2Sæifet jtorerebe enbnu. 35 a be Redige forlobe SRauboo, 1 bat bet atter en lutning, men if!e faa; be trætte Retlige nebtrpfte, men iffe tilintetgjorte, benbte bere? Slnfigter mob SSeften. 35a 2J?ormonbatalIionen, 3?rael? tr/rte, begtynbte [in 9Kar[cr) paa 2,000 engl. Sftile gjenrtem en fpovios )rf, efterlabenbe uftruer og 23øm i Sette, t)bi? be bare faa Ijelbige at t;abe nogen, paa ben øbre 3)ii?fouri? SSrebber i et Sanb, fom tilførte Sfnbianerne og bar ubenfor be bit>e? rambfer, bar bette atter en lutning, men beregningen [log igjen feilj 3?rael? fbaffebe Seiv, l)boriblanbt mange faa gobt fom (Snfer og gaberlofe, fortfatte lang= fomt Sftarfcfjen ober letter, >rfer og bjerge til altfoen? frebelige Sale, 35a ^rcefibent Sudjanan fenbte en 2lrmee til Utal; for at flibe ^Hormonerne op, bar bet ganf!e fit'fert lutningen, men hormonerne oberlebebe bog benne (Sjpebition meb [tørre 2ett)eb, enb ben belubruftebe ^Irmee, fom rar to omre om at naae Utat) og fpifte SJhutlæfelfjøb for at frifie Sibet, og iftebetfor at flibe SJJormouerne op, bar benne (Sjpebition ncerbeb at flibe be gorenebe tater op. Zo Siefuttater paafulgte, ben lagbe runbolben til be gorenebe tater? nubcerenbe jcelb og bar forgænget for ben fenere forfcerbelige inbbprbe? Krig i bette Sanb. SRogle troe, at Krigen mellem 9corb«og pbftateme i Simerifa bleb fremfalbt af ben poetiffe Slarfag, at uben Krig bilbe benne kation iffe tjatoe nogle SJlarboger, fom bare ben bcerbig, men ben rette runb til bet forfcerbelige ammenftøb bar, at mange af golfet og bet?2ebere bare nebfunfne i Itgubeligfjeb og enbbibere fyabbe fortaftet Sbangeliet, ifyjelflaaet 5pvopt)eterne og ubbrebet be Jpellige og enbog forfulgt bem ubi Ørfenen, t)bort)ett be bare fty grebe for at npbe 3?reb og ifferljeb. amle 3?raet fyabbe Silflugtåftceber, Ijbortil felb gorbrpbere funbe tr>e og finbe ifferfyeb, men be gorenebe tater? golf forfulgte uflplbige golf langt ub i rfenen? (Sen* fomt/eb for at tilføie bent fabe. aabanne jeminger funbe tf fe forblibe uftraf= febe; be?foruben, ftaaer ber iffe jfreben: Sfntet Stebffab, fom er bannet mob 3ion, pat lr>ft"e?," og bet golf, fom befriger ion, ffal blibe tilintetgjort. SSil benne Sale af SSicepræfibenten banne ben ftore og meget ønffebe 93egljnbelfe til 3}?ormonernel SEilintetgjovelfe," fom S^ogte fpaae? bi? bi bare SPvop^eter etter ønner af $Prøpf/eter, bilbe bi uben Søben fbare nti, men ben bil, fom ben? gorgcengere, flaae feil, og naar ben? gorfatter ligger i råben og t)an? cer= gjcerrige flaner ere glemte af SUtenneffene, bil 2)cornoni?men gaae fremab til ftorre og ftorre eire, tt)i ben inbefjolber en forbaufenbe SibSfraft, fom fætter ben iftanb til at oberbinbe ben? gjenbev. bilfen 2ftcengbe Silintetgjørelfer t)ar 2Kormoni?men iffe oberlebet; ben? Ubr)olbent)eb er forunberlig; ben fjenber iffe til at gioe fig ; ben opgiber albrig 5lanben; ten? 2Jci?fion er at gibe Sib, og ben? Sib?fraft er et af ben? Kjenbetegn.

10 i falbebe i for j Jpobebbanen j SDTaaneb. I engl. I 74 Gorrefpontxuice. m o t i t i. Da mange grcmntebe, font Ijabe befugt Utal), ere fremfomne meo porgsmaal angaaenbe bore gorfyolb og niublæggelfen af fort amfunb, Ijar s Jpræfibent eo. 21. mitl) fugt at befbare oisfe porgémaat beb at ubgibe et Ude 35ævf, betitlet: bar paa pergémaal," inbebolbenbe 21abenbaringeit augaaenoe bet (Jeleftiale og en forftattct SJeretning om 33ebr>ggelfen af alt Cafe Dalen, meb fle^e interegfante tatijtifer, fyboraf bev belbitligt er tilftidet 08 et (Sretnplar. (Sorrefpon&ance. 5lmertfa alt Såre Sity, ben 24be Dctbr glbfte Segfe 5». mitb,. Sfære 23rober! tyaa runb af be mange forretninger, fom Ijabe bæret forbunbne meb bor ntylig affyolbte Ubftitling, fyar min Slib»æret meget optagen, bog er faameget tebnet mig, at jeg fan fenbe Dem biéfe faa Sinier. Ubftiflingen Par meget fyetbig. SSore egne golf tyttrebe ligefaa [tor gorbaufelfe ober bore jemmefabrifataer fom be g-remmebe, og jeg fyabbe iffe felb troet, at faa fmuft Zøi funbe l)abe bæret fabriferet tyer. ^ræfibent gjoung ubftitlebe 100 tyffer, fybilfe bare be bebfte prober paa Ulbtoi; 21. >. moot <fc (Somp. ubftitlebe fyalbulbne Soier af ubmærfet gob 23oniter. SSicepræfibent (Jolfaj og anbre uabnfunbige Sttænb befogte bor ilbftilling og ubtrtyfte bem meget rilfrebå meb bor gremgang. SSor nr/lig affyolbte Sonference bar oberorbentlig gobt befogt. Albert (Sarrington bleb falbet til at bære en af be rolb 2Ipoftler. at blibe færbtg r)ertil S3pen i 9?ooember Sbærbanen ftøber fanunen meo beb Dgben, fom ligger 40 9JJile b,erfra. Smeflem 2 og 300 9J?i8ftonatrer ere tit at gaae til taterne i finter at præbtfe (Sbangeliet og befuge beres tægtninge og Sefjenbte. 5flange gfrentmebe, fom l)<i^e beføgt 08 iaar, Ijabe tit $ræfibent gjoung tjttret nffe om, at s JJiormonæIbfter" bilbe fomme tit bem, og be b,abe lobet at ftitte gorfamtinggfyufe og foler tit beresdigpofttion famt gtbe bem frit Dpfyolb. $ræfibent eo. 21. mitb. fyar ubtalt, at be nu bitte fomme tit at præbife for en lægt, fom er bojet op fiben Sofepb, og Jpprum mitb btebe myrbebe, og en ftor Deel gorbomme bifte ubentbibt bortri)bbel. De af 26(b= fteme, fom ere Sanbmænb, bille fomme bjem tiblnof for tit goraaret at funne baretage beres! forretninger. Det forfre etffab reifer imorgen, bet anbet ben lfte ^iobember og bet 3bie og fibfte een 20oe Ninn i/at begimbt at lægge finnerne til Utal) 8 bærbane ; ber lægget i /2 engl. røiil om Dagen, og bet forbentel 9?obbr. Der er falbet to 9fli8ftonairer til djtbeij, en tit berrig og en tit 9Zorge.

11 Éorrefpoubance. 75 Der Ijar i ben forløbne Uge baret ftot militair SDtønftrtng paa (Samp 2Ba» -fatcr,, 2V* engl. 2Riil f^btoeft for alt Cafe (Sitr;, font barebe i 3 Dage. eneral SBefl? meb tab famt $rafibenterne gjoung og mitb, Dåre tilftebe tørftebelen af Siben. (SabaQetiet fra DabiS (Sountp. forøgebe tprfen, og bet bar i bet ele taget ben bebfte SSJlønftrirtg Utal) nogenfinbe Ijar frembiift og bannebe en ftarf Sftobfatning tit be -irønftrtnger, font afr,olbte8 for og 20 Slår fiben. tørftebelen af tropperne bare forfpnede meb be nu brugelige af be gorenebe tatere Officerer fra Samp Douglas, font ftob»eb iben af mig, anjlog tprfen til 3,500 SHanb infanteri og 1,500 SØlanb SabaCteri. Der»ar opftidet 8 Kanoner. SBrober $. $. S3ruun fenfcer Dem fin ilfen. DereS broberlige SKebarbeiber Robert 2. (Sampbell. Dcrrig. Sftorrføping, ben 8be 9>lobember SPræfibent 3e fe 9L mitb.. Ifjare Prober. runben til, at jeg iffe tibligere bat befbaret DereS Eribelfe af 24be f. 2«. er ben, at jeg iffe fyar baret fremme. Seg er meget tafnemmelig for Dere faberlige SRaab og obljeb. 3eg taffer herren for, at t)an8 Ottge finbe paa Sorben i bets fulbftcenbige Drganifation, og for at Skrået fan btibe famlet og banne ben teen, fom SJkopb, eten Daniel faae, ber iffe bleb afhugget af 2Jtenneffeb>nber ofb. 3eg føler til at ubbrpbe: grbb Dig, Du himmel! Iceb Dig, Du 3orb! tb,i bin gortøsmng [tunbet til. læber Gber, 3 Sgraelg 3 lbfter, fom ere føerreng Kar, fplbte meb fyans 2lanb og meb SPraftebømmetS 2Jhmbigt/eb. fiaber o? fyeuige o til erren Sienefte i Slanb og anbfyet, t&j bor italbetfe er iffe af 9flemteffene, men af ben lebenbe ub. De, fom ere falbebe af 2KennejIene, pleie at fige, gjør bette og gjør fyiint, men felb røre be bet iffe meb en ginger, men bor ftalbelfe bpbet o at arbeibe ufortrøbent og meb fiangmobigljeb. ub b,ar [fiflet 08 fom 8p8 for SSerben, for at Ipfe for bent, fom fibbe i 3JJørfe, og bi bør berfor bife et gobt jempel i bor baglige SSanbel, baabe blanbt Retlige og blanbt SSerben. SSt ffufle iffe alene tale, men ogfaa ubføre gobe jerninger. 33i ere Cpfet, og be, fom ere i 3tførfet, fee paa fiffet, om be funne finbe minbfte geil beb bet, men be bide iffe fee beres egne Daarffaber. 33i ffufle iffe tale meget, menenbe, at )>i blibe Ijørte for bore mange DrbS fplb, tt>t faalebes gjøre be, ber ftribe mob anbl)eben, men SSerben eljfer bem, tt)i be ere af SSerben, og ben eljler fit Sget, fyborimob bi ere fom ftremmebe i bort eget gøbelanb, befpottebe og ringeagtebe, forbi bi tyabe gi»et Slffalb paa S3erben8 Safter og Daarffaber, t)bilfet bi maae gjøre, om ub8 Slanb ffal boe i o8. Det

12 76 (iurrcfpoiibaucc. er o»ebpunfter, at renfe fig fra pnb og være Ujbig tit (evangeliets Oibinancer, ligefom Pet er'nobvenbigt for øé> atljolbc vore Regenter, illaber og boliger rem/ faa at billige 2>afcuer t'unne»ære i vor SRærbcereife og bevare os fra onbe 5)tentuffetS og onb: SlanberS Snbflr/belfe. Sab Oc, fom tjave annammet ftjærligljebeus s ^laub, ifmfømme at clfle ub over alle SEing og vor Skæfte fom os fe(v. ab og fiotte faft Vib anfe^ebcn, tt)i be, fom blive tro til (Suben, ville vinbe dronen, og lab os arbeibe i Jtjærligfyeo og agtmobig()eo og iffe være ut)of(ige eller labe oå opirre til $rebe. vo,fom Vifer -15arml)iertig()eb, mob fyam flal igjen vifes ^anufyjertigt/eb. WfeD,$ilfen tit Saurit; Sarfen og 33robmie paa (Sontoiret famt be Redige i fanbinavien, tegner jeg mig ere8 TOebtjener i (5l>rifto (Svie 3. ^etyvfon. Dbenfe, ben 16oe 9?ovbv $ræfibent SeSfe Ti. mitr). tfjære 33 rober! 2>e affenbte 53oger f/ar jeg mobtaget og jeg r)aaber, vi ffulle gjore gob 23rug af bent. om en af!2)ere3 9J?ebarbei= bere vil jeg i 5tortt}eb mebbele 2)em, r/»or= lebe» jeg r)ar bet og f/vorlebe3 bet [taaer til i Gonferencen. Qeg fan fige, jeg føler mig glab og Ipffelig veb at arbeibe for en faa retfær* big ag, og jeg veeb, Veb >ja>lp af ub 2lanb, fom er bleven befeglet paa mit Jpoveb, at imlen ub felv $fcr paabegt)nbt benne jerning og falbet Sofept) mitf) til at Være en runblægger for fit 9iige r)er paa Sorben. ^3ropf?eterne og 2tpoftleme, fom hvebe for 2larf)unbreber fiben, fluebe benne vor S ib for«mebelft ub Slanb, fom Var i bem, og be talebe meb Icebe berøm, og rattet være herren, fom t/ar agtet mig værbig til at være behjælpelig meb at ubføre benne jerning, men jeg foler min 3ffing= f/eb og Ufulbfommenf/eb, eftert/aanben fom jeg Veb SlanbenS r/ fluer benne Pigtige ag i fin 3fteent/eb. Qeg tafter >em for 3)ere faberlige Dmf/it for mig, og jeg vil meb Spft og Sver ftaae 2>em bi i at fremme 9tetfær» bigf/eb i fanbinavien. (Sfter at være falbet af errens Jjenere til at gaae til mit gøbelanb og abvare mine 5Jiebmen= neiler for itn ftore $are, fom f/ænger over kationerne, formebelft errens retfærbige 2)ag nærmer fig, bat bet meb ben gortroftning i mit fjerte, at jeg veb ub s J aabe maatte blive iftanb til at gjore noget obt for mine 9JJebmenue= fler, fom ere t Uvibenf/eb om be ftore Segivent/eber, fom vide blive ubforte, at jeg tog Slfjfeb meb min Jpuftru og mine 23orn ben 26be s^pril forening meb [leve 33robre forlob jeg mit fjære jcm i Utal) og naaebe itjøbenf/avn ben 31te Sult f. H. og blev famme >ag beflittet til at være cmreifenbe i ernes (Souferenee unber ^ræfibent 5P. anfené SSeilebning. 3 Slpril 1868 blev Prober ty. Jpanfen løft fra fin SDMSfion for at reife f/jern, og jeg blev ba be-

13 Sofcpfj mitljg Scbttctélab. 77 piftet til at inbtage fyang $labg. iben ben ib ty ar jeg gjort bet 23ebfte, jeg r/ar forftaaet, for at ubfbrebe (Sbangeliet tyer yaa ernc, men bet er forbunbet meb megen 23efoftning, ba ber Ifører faamange er tit benne Sønference. Sftine 23rø= bre, [om ere beffiffebe tit at arbeibe t forening meb mig, tyabe øboffret beres Sib uben anben Sen enb be ^orjcettelfer, fom ere gibne til enbber trofaft errcn8 Sjener, og jeg er tat'nemmelig tit herren for at jeg fan fee, at tore 33eftræbelfer ere blebne betfignebe af fyåyåi Sffe faa ftaa ere blebne inblemmebe Stige i ben Zxb jeg tyar arbeibet tyer, bog i ftortyolb til SWagfen er bet iffe Slange, men bi ubfaae bangelietg ceb og fyaabt, at ub bil gibe SScejten. Slange $or= famlinger ere aftyolbte, og STiltyøreme tyabe lettet meb Dbmærffømtyeb. iben jeg aberterebe bore gorfamlingev i Slbiferne tyer i Dbenfe, tyar gorfamltng (ocalet boeret fulbt af gremmebe, fom tyabe ittttet tit bore Scerfcomme meb bmoerffomtyeb, og bi tyaabe at funne ubføre et gobt 2lrbeibe i 23inter. Seg tyar organiferet en cngelf! fole for be hellige tyer i benfe og er felb Coerer. 3)e *>eflige ere i Sllminbeligtyeb fattige, men be ere billige til at ablbbe gobe 9taab og føle bent glabe beb at gjøre tybab be funne for at fremme ubg 9iige, meb ben gortrøftning, at be fnart maae blibe ubfriebe fra 23abt)lon8 Slag. SSebenbe -Senen, at 2)e maa tyabe Kraft til at ubføre 2)ere? tyøie og bellige røtfix, unbertegner jeg mig meb ftilfen til 3)em og 23røbrene, 2)ere i Styrifto for* bunbne 23rober 3«. 9flørtenfen. Støguft (Sfortfat fra ibe 63.) Sirgbag ben 31te. SSeb et af be tolb Slboftlerg Qbørum i 5J3roefibent 33. $oungg uug i 9iauboo aftyolbt 3Raab i ben ^enfigt at oberbeie Kirfeng rifling bleb bet eenftemmig beb» taget, at ba bi ere blebne falbebe beb en konference til at baretage Stirfeng gor= retninger og unberftøtte Kirfeng ftorbalter i tyang mange pligter famt at bære migranterne behjælpelige, fole bi bet [tore Slnfbar, fom tybiler baa og, og bioe gjøre tybab ber ftaaer i bor SOtagt for at obft)ibe Kirfeng nffer og bife 08 bet Jpberb bcerbig, fom 33røbrene tyabe baa» lagt og. 23ebtaget, at bi faabibt muligt felb bilbe oberbcere (Smigvanterneg 9iebfættelfe og for?rcerbcerenbe fun bejfiffe ^logle af bort eget borum til bette Slrbeibe. S5ebtaget, at 2 lbfte SBiOarb SRictyarbg for en SLib tager SSobæl i eller i 9?certye» ben af SBarfaro i ben enfigt at aftyoenbe Cobber i 33t)en SBarren, at raabe S3rø«brene og baretage anbre forretninger i Kirfeng Snteregfe. 3)et goranftaaenbe bleb bebtaget efter at bi tyabbe bort en gunftig SRapbort af QtSlbfterne gjoung, Kimbafl og 3Ricr)arb om 53ebi)ggelfe af S3^en SBarren, ba be tyabbe bceret ber, lebfagebe af 2Nr. SSRarf Sllbricty og anbre Sorbeiere ber. SSebtaget, at bi nære Srøebfolelfe for bor elflebe Sprcefibent Stofebty mitty og bang gaberg familie ba«runb af be

14 78 3o epb initl)* firtmctéltb. [tore ab af (Sienbele be babp Iibt»eb raabe ri bim til at famle aqe fjøber og 3)ofumenter baa (Stenbele, borenbe til Kirfen, fom nu ere i Ubbalg? etter en«felte Snbibiber? SSefibbelfe, og labe bet ubføre i eget Stfabn fom gorbalter for Sefu gtyrifti Kirfe af ibfte-3>age? ellige, faafnart an? mange pligter tiflabe btt, og at bi bruge at bor glib for at bjcelbe f)am til bet forønffebe SEftaal. 2?ebtaget, at SKSlbfie Sorenjo 33arne? uben Dbb>!b ubfører fin 9J2i8fion til (fnglanb. SSebtaget, at ^arrifon Sager«ftrar, reifer baa fin 2Jci?fton til 3a«maiea i 35cftinbien, og SSIbfte Sofebb, 3?aD til bbanrrifa, ifølge bere? 33effiffelfer a f 16be benne?, og at be lebfage binanben til 9?e»r Drlean?. Xet bleb foreflaaet, at Qfilbfte imron (Sarter gaaer paa en 3tfi?fiøn ti! STbbfflanb, men bet bebtoge?, at t>an iffe be uljortc ftorfølgelfer, bf fyabe roeret ubfattc for ffulbe reife foreløbig. i SRitfottti cg baa mange anbre tebcr fiben Kirfen? Dbfomft, rg fyborbeb bf ere fomne i bert? nubcwenbe fattige tilliiig. 3)erfor bifalbe bi paa egne cg Ritten! SPegne $prcefibent mitb? $remgang?maabe i at oberbrage i>iéfe (Sienbele til ban? -ftuftru og SBørn cg 35enrer til bere? Uuberljolb, og at b/an fortfortter meb at oberbrage faameget af Kivten? (Sienbele, [om ere forfyaanben eller fom bille blibe tilbeiebragte, fem fyan finber ttlftroeffeligt for at fiffe fin egen øg fin ftaber? familie en 2lrb i bor Sttibte, obereen?ftemmenbe meb en 35ebtcegt af Kirfen? alininbelige Konference, aft/olbt i Sommerce i Dctober ?ebtaget, at baa runb af Kirfen? fnbtibige tifling r>ar bet tåret nøbbenbigt, at 3)ofumenter og fjøber paa Kirfen? ienbømme ffulbe ubfiebe? til Ubbalg af (Sfter megen >røfterfe om Kirfen? tifling, timelig og aanbelig, Inemme og ube, og i betragtning af ben ^attigbom og 9iøb, fom 9J?ange ere unberfaftebe beb at boere blebne berøbebe bere? (Sienbele af en ubarmhjertig 5pøbel, og ligelebe? Slubre, fom f/abe offret bere? (Stenbele for at b/jcelpe be Serobebe, og atter Slnbre, fom b>be baaren Xagen?5P»rbe og ebe, bleb bet bebtaget, at bette Maab baa Kirfen? SSegne anmober $Prcefioent mitf; fom ftorbaltcr om at v>be ioeib til faabanne fattige 23røbre, enten i 2anb eoer SSarer, efterfom Kirfen? bibler bilbe ftrceffe til og fom f/an bilbe anfee for raabeligt, faa at Side, fom fjabe baret Kirfen? Stfeblemmer, men nu ba bi b/abe en lobmcr?fig g-oroalter, nemlig $prcefibent trofafte i bere? $ligter Ubfnrelfe mob ub og Kirfen, funne Ijabe bet SPvibilegium at forblive i bor 2)cibte og faae 8ibet? 9tf<?bterftigf)efcer. Srigbara $oung, ^ofebb mitr/, fom er beffiffet bertil $Prcefibent, obereen?ftemiv,enbe meb anbet? obe, 28iflarb Stitfarb?, friber. Dn?bag ben 1fte ebtember. New York Sun" inbef)olber en beretning om et befpnberligt SPf/oenomen, nemlig : 6n JRegn af Kjøb og 33lob, en JRegføile og en SRegn af 2ftanna. 2or?bag ben 2ben. S3ben (Sartfyago baa Sanbtungen beb ^anama, fom b>bbe bleb øbelagt beb Sorbffjcelb. Cøberbag ben 4be. 10,000 3nbbr;ggere A Dberft S&arle? S. Sfticb bleb ubnoebnt til Srigabegeneral for 2ben 6ob^orte, iftebetfor afoøbe eneral 2)on Sarlo? milt?, Dberftlieutenant 2ttu8»illing? ti! Dberft iftebetfor 9t:d), 2Kajor 3ob> cott til Dberftlieutenant iftebetfor Rifling?, og Saoitain ^ofea tout til ØHaior iftebetfor cott.

15 Sofeuty ttritjjs ScbnetSlab rigbam $oung Web balgt til 9tteb= lem af (Sommunalbeftbrelfen iftebetfor afbøbe 2)on Savlog mitb,, og Solm Sar;«lor og eber (5. fftmbau blebe balgte tit 3JiebIemmer af 23efibrelfen for Uniberfi«tetet iftebetfor afbøbe 2)on Sarlog mitfy og Robert 33. Sljombfon. Drfon $Pratt bleb bftlgt til SProfeSfor i 2Watb,ematif"»eb Uniberfitetet i Sftauboo, famt fif Sttlétl Master of Arts." (St Ubbalg bleb rtebfat for at fjøbe fornøben Sorb til en 23egrabelfe8plabg, og taben8 trioer bleb bet paalagt at ffaffe et ignet meb SSvjenS SSaaben. 23tyen. Qjglbfte Drfon beneer anfom til onbag ben 5te. Scg prcebifebc for en [tor ftorfamling om Scegehmften, ønflenbe at forv maae be Retlige til at ftole paa ub, naar be blebe fbge, og itfe paa $jøbet Slrm, at lebe»eb STroen og itfe»eb Sflebicin eller ift, og naar be»are ftyge og fyabbe falbet til bem og bigfe Ijar-be bebet for bem, uben at be berbeb blebe fyelbrebebe, ba at bruge milbe Urter og omhyggelig 5pleie. SirSbag ben 7be. 3 23ofton8 2lbifer melbes om en nb, Æjøbregn, Jfom»ar falben i ftenfington. >er»ar falben en tøtoregn bet 9J?efte af Sagen til Sti. 2 ftermibbag, ba ftanbfebe ben og be mørfe tyer begbnbte at antage 2)?e8fingfarbe, inbtil b>le himmelen lignebe en SIbfø. toerne ble»e v mere og mere ffinnenbe inbtil ft (. b'f4, ba be bletoe ganffe røbe, og faa Diebliffe efter falbt en Sftegn af fyalbfltybenbe ubftantfcr, [om lignebe 231ob, og forn bceffebe Elgrc og 23eie i et Dmrib? af 2 SffMIe. 2)en bloblignenbe Stegn barebe omtrent ti SDcinutter, ba faerne ptubfelig obflarebes og Suften ble» faa ufcebbanlig folb, at bet»ar nøbbenbigt at bruge Dbertøi." Seibfte SBiflarb?Rt^arbe reifte tit SBarfatø og bofatte fig feer, for at raabe be Jpetlige til at nebfcette fig i 2Carren. 2)en følgenbe 2)ag folgte b,an tre 23b- Iobber. Stigen mellem Snglanb og (Sljina»ebbarer. 2)e (Sngelffe \)at>e ubruftet en nb, (Sjpebition for at funne gaae frem meb ben ftørfte trengfyeb. ^aa ben anben ibe b,ar Ijan? bimmelfte 2Jtaieftcet ubftebt 23efaling til at famle en ubtyre Slrmee for at ubrbbbe be S'ngelffe. DnBbag ben 8be. vige og Stbgter om Krige, Sfprbffjoelb, Ubeir, $ eft og SlbSbaabe tilligemeb aljlagg Ugubeltgfyeb, Sftøb og belæggelfe af (Sienbele f)øre8 fra nceften labert Sanb. Cøberbag ben Ilte. Segionen bar ube tit -Diønftring og bleb infbiceret af eneratlieutenant Sfofebb mitfy, forn Ijolbt en Sale til pottet paa fin fabbanlige fraftige SJJaabe. Rapporterne ubbife Kanb. ofea tout, frib er. SWanbag ben 13be. 23rober (Sbroarb dunter af Sfyefter Sountb, 5Pennfbtbanien, beføgte Rauboo og t]øb f e fianbeienbomme for 4,500 >otlar8, bboraf ban betalte 2,000. og ffulbe betale SReften i ZeUt af 2 SWaaneber. 3J?obtog en Snbbbbelfe fra 23rigabegeneral (Sjefiel 3Ji. tøajet) og Dberft SHmog 23. gufler af 23orgerbotbningen for 2ee Sountb, 3ot»a, til at oberbare en SKenftring i SJiontrofe imorgen. eneralerne Jpbrum mitb^ og Bennett fif en lignenbe Snbbbbelfe. SirSbag ben 14be.

16 : 80 3o[cpt) mitt)«i*ctmct*løb. SLeg ouw til røontrofe, lebfaget af SBrøbtene Gsbtøatb utttet og SBilltam '31. fyeen, og bleb bøfligt mobtaget af eneral roajetø, Dfficererne og golfer. 9Hr. 3). 2B. tilbourn forføgte at ibcerffoette et Dbløb»eb at oblcefe en SProcla* matiort, ba golfene»eb 3J?ibbag?tib tjotbte >biil og et betr/bcligt Stntal bar famlet ubenfor fyan 23outif. Sproclamationen løb orbret faalebeg 3oroa8 23orgere! -3foroa8 2obe for= bre iffc, at S ffutte mønftre etter infbicere8 af S o e m i t fy eller e n e r a l 33 e n n e 1 1, og fy bi 8 be ffulle fyabe ben $roeffyeb at forføge noget aabant, fyaa«be bet, at enfyber røanb, font fyar tilbørlig Slgtelfe for fig felb, eiebliffelig bil fortabe 91 eet" ten." 2)ette gjorbe alligebel flet iffe nogen SSirtning baa jollet. SOtin Støber og jeg bare cibilflcebte, men fif famme 2(n= erfjenbetfe fyele 2)agen fom Officerer af bor 9?ang blete at faae. CSfterat Pønfiringen bar forbi, gif jeg til rør. SIWboum 58outif og nbbab mig en am* tale meb barn, men fyan bifte mig 35ø. ren. an Dbførfel ftjlbte fyan faa fenner meb Slfjlt) og be bebreibebe fyam fyan8 9?aafyeb. 35 e lebfagebe mig til gærgebaaben og bifte mig etfybert Segn baa æenjtab. SEtrSbag ben 21be. t'ibet Sr/rean" affeilebe fra iber» bool til 92en> >rlean8 meb 204 Jpeltige, beftemte til Sftauboo. 3)et brittifte rig8ffib 9J?abaga t'ar" bteb total obelagt af 31b t bet cfyinefifle ab. 57 røenneffer omfom. (ftortfeetteg.) 3 ti b N l b. ibe. 35en 39te albaar8conference jftebafrionens Semcerfninger Ctb8!raft og Ubfyolbenfyeb. SRotitS) i i '. 72. ibe orrefbonbance Sofebfy ntitfyg Sebnet8løb (fortfat), 77. fatibutametts stjerne* ubfommer ben lfte oa. 15bc i buer Sttaaneb øa, faacé paci Sotttoiret i Sorett en$p,abe 9lr. 14 lftc af tilbetiftre oa. baa alle foitadifle ^oftcotttoirer. 3?føfcettfcc?tm. Uba,ibet oa. forlagt af 3e$fe 9L mi tf). 5Ert>ft fyo8 ffi. SBorbing*

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. Siv. Qeg ramler ofte \>aa, at bi. ere fløbe 6leber, feenbrægtige til at fatte. tingene, fom be ere, feenbroegtige til at

/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. Siv. Qeg ramler ofte \>aa, at bi. ere fløbe 6leber, feenbrægtige til at fatte. tingene, fom be ere, feenbroegtige til at 289 8&an&inaoieiis Stjerne. for At jlidftø %$*% $*IItgt. anbbeben, ftunbftaben, 3)»ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fc 19 Ærø f. «/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. SBemærf ltitt^er af $>ra>ft&ent ^oung eftermibbaøen

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb.

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb. 177 S&an&tnaoiens Stierne. i for k $UtU 3)*0* 8 gdtig*. anb^eben, ftunbffaben, X>b>en cg roen ere forenebe. 21. Aarg. Kr. II Æ«i /tf. lam i 72. Friis: 6 Sk. pr. Ii>l. Ste ^efltges pligter«sale aj tølbfc

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes ; ; gaae 145 Sftanftinauiens Stjerne. tn far fe JIMffe n$t% Helligt anbc/eoen, 5?unbjtaben, 2>r;ben og Stroen erc forenebe. 13. Åarg. h. 10. Den 15. Februar. 1864. hh: 6 Sk. pr. Ei ^væftebømmet fra ^I&am

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Dette Risbjerg i amfunbet, gleertone« riet, tyar tribebes i SlmerifaS rfen i 25. Slår, men Qernbanen tyar omfit/rtet bet,

Dette Risbjerg i amfunbet, gleertone« riet, tyar tribebes i SlmerifaS rfen i 25. Slår, men Qernbanen tyar omfit/rtet bet, 241 Sftttn&tnaoteus Stjerne. før fa JIMJftø Mh*% i^utgi anbfyeben, ihmbffaben, Dtyben og STroen ere forenebe. 19. Aarg. Nr. 16 Den 15 Mai 1870. Priis : 6 Sk. pr. Eip.

Læs mere

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt.

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt. 113 Sftanbinaotens Stjerne. $rpn før åt $iåp < aø*8 Iriltjj*. anbf/eben, tfunbflaben, Dtyben og 2jroen ere forenebe. 21. Aarg. Nr. 8. Den 15 Januar 1872. Priis : g Sk. pr. Sale af SSlbfte Drfon %xatt i

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf.

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf. 289 Sftanbtncmiens Stjerne. Ærpit for d* tdftø z$w ipiiø*- anbtyeben, ftunbftaben, 3)tyben og rocn ere forenebe. 13. km. Kr. 19. Den 1. Juli 1864, Priis : 6 Sk. pr. Exp. %au af ZmbUe Stmafa m. Sftmait

Læs mere

Slnlceggelfen af bor jernbane fra Dgben. bertil Sr>en. 2)e, ber fyabe nogen ftunbffab. om bet Slrbeibe, jeg b,ar rtbført baa

Slnlceggelfen af bor jernbane fra Dgben. bertil Sr>en. 2)e, ber fyabe nogen ftunbffab. om bet Slrbeibe, jeg b,ar rtbført baa 129 Sftanbinaotens Stierne. an før At jtødflte ga^8 UrtJijjg anbljeben, ftvtnbffaben, Dtyben og STroen ere foreiube. 19. Aar& Nr. 9 /)«i /. Wrwar /870- Priis : 6 Sk pr. hf. ale af ^rceftbettt Sftrtgtoam

Læs mere

lige. 2>er gibes ingen anben faa fiffer og fyffelig SSei, fom fceftanbig at føge ben Sllmægtige og Mibe regferet efter ^an? Sobe.

lige. 2>er gibes ingen anben faa fiffer og fyffelig SSei, fom fceftanbig at føge ben Sllmægtige og Mibe regferet efter ^an? Sobe. 145 Slkmbinaoietis Stierne. (ftrpn før k jtødflfe laps lmhø*> anbljeben, Æunbffaben, 2)r;ben og STroen ere forenebe* 19. Aars. Jr. JO. Den 15 Februar 1870. PHis : 6 Sk. pr. i Sabernaffet i alt 2ofe 6itt)

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Dgben tøj, ben 12te Sum gjennem bet aabne SEerrain, og efter en. faa nøie Unberfogelfe, fom Dmftcencigpeberne

Dgben tøj, ben 12te Sum gjennem bet aabne SEerrain, og efter en. faa nøie Unberfogelfe, fom Dmftcencigpeberne 337 Sfkmbinaoieris Stjerne. før At Jlidjftt z&w Irilt^ anbljeben, ftunbffaben, 3)r>ben og STrcen ere forenebe«18. Aarg. Nr. 21 Den W August 1869. Priis : 6 Sk. pr. Eip. 3leba?tivn$ (&vvvefpvnbance. SBt

Læs mere

.Deseret News.") fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren

.Deseret News.) fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren 129 Sftniifttnaoicfis Stjerne. Étøpji før k j&dftø n$t% Hellig*. anbbeben, Slunbffaben, 2H)ben cg STroen ere forenebe. 12. Aar?. Nr. 9. Den 1. Februar. 1863. Prils : 6 Sk. pr. Exp. %au af mmtt SStlforb

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær*

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær* 321 Sftanbtnaotens Sfjerne tørpn for k jsmftø IJåfltø WØ&t> anbfyeben, Jxunbflaben, Dfyben og Sroen erc forenebe. 8. Aarg i\r. E Den 1. August 1859. Priis : 6 Sk. pr. Exp. (gtmngcltcté fbelflgtielfetf,

Læs mere

Sftan&inaoteris Stjerne.

Sftan&inaoteris Stjerne. Sftan&inaoteris Stjerne. an for k j id([tø- aøtts etliøe. Sxa 1. CDcfBr. 1867. 9}ccv tro infctil Xtøttu, faa fif jeg gi»e Dig fiiofené Krone. Slafe. 2, 10. fftebigeret og ubgitoet af 6. 2Biberborg. Sn)tt

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Sienbc. itl, fagbe til fjam, ja, fyan fagbe j fiben. man begtmbte meb at føre Dpløftelfeu tit. . enen u3, faa f/abe bi Gebet og ere

Sienbc. itl, fagbe til fjam, ja, fyan fagbe j fiben. man begtmbte meb at føre Dpløftelfeu tit. . enen u3, faa f/abe bi Gebet og ere itl, j tjar jeg j og font celbgammel ben Saftige 97 Sfjeriic < rpn for de j&dfte gafl*«lethj*. anbf/eben, Stunbffaben, Styben 03 reen ere foteuebe«. ti Aarg. Nr. 7. Derø 1. Januar 1873. Pr.: 6 Sk.pr. ExpL

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

meb grantrig, ere ^i let ubfatte for at ramte, at ber maa bære noget alt meb ben SRatton, fom ilte faa billig ab« tyber anbljeben at ben iffe er faa

meb grantrig, ere ^i let ubfatte for at ramte, at ber maa bære noget alt meb ben SRatton, fom ilte faa billig ab« tyber anbljeben at ben iffe er faa 193 Slkm&tnaoiens Stjerne. tørpn før it jimjftø %& % S*IHjjfc anbljeben, Æunbffaben, >t;ben og roen ere forenebe. 11. Aarg. Nr. 13. Den 1. April 1862, Friis : 6 Sk. pr. %øle af tytcefibent %Xmafa 2\yman,

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

ubtrpfte SStflebe meb ie for ie, SJknbe for $anbe, ienbrrm for ienbrpn, 9tøfe for 9tøfe, Stinbbeen for Sinbbeen, 9flunb

ubtrpfte SStflebe meb ie for ie, SJknbe for $anbe, ienbrrm for ienbrpn, 9tøfe for 9tøfe, Stinbbeen for Sinbbeen, 9flunb I 369 Sftantønamens Stierne. >rpn for åt jtødffe i^s Ipliøe, anbt/eben, Sunbffaben, 2>pben "g Screen ere forenebe t 18. Åarg. Nr. 24. Den 15. Septbr. 1869. Priis : 6 Sk. pr. 3$emæ*fttttt

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

ftonæverne ere iorige, gobe 2Jfa?nb, be flefte ganflfe unge, fom mcb Utroelteligljet' oanbre om fra teb til teb, føgenbe at

ftonæverne ere iorige, gobe 2Jfa?nb, be flefte ganflfe unge, fom mcb Utroelteligljet' oanbre om fra teb til teb, føgenbe at 81 Slianbinaotens Stierne. an for k jltdftø < ap8 SrfHtøe anbtyeben, ftunbffaben, 2>tyben og roen ere fotenebe. 20. Aarff. Nr. 6. Den 13 Decbr. 1870. Priis : 6 Sk, pr. Eip. Dttferencemøfce t SRahtiD aff>otbtc8

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Times and Seasons.") at hmbgjøre fin SSiQie cg obreife en pao. Sorben. Slbraljam Ijabbe. bceret tro i en fficttk fiibelfer og SJkøbelfer,

Times and Seasons.) at hmbgjøre fin SSiQie cg obreife en pao. Sorben. Slbraljam Ijabbe. bceret tro i en fficttk fiibelfer og SJkøbelfer, 369 Sftonbinaoiens Stjerne rpn før k ffi&jti fe*» IPttg*. anbb>ben, SunbjTaben, Styben og SEroen ere forenebe. 10. Åarg. Nr. U. Den 15. Septbr. 1861. hk: 6 Sk. pr. Exp. (gra the Times and Seasons.") (g-ortfat

Læs mere

Slpril Slanb, o. f. o. mægtige og faae ben ^ellig-slanbå ave, faa jeg!an fremronuue mcb ing, ber. ere fanbe, og fom 3 meb Sett)eb fnnne

Slpril Slanb, o. f. o. mægtige og faae ben ^ellig-slanbå ave, faa jeg!an fremronuue mcb ing, ber. ere fanbe, og fom 3 meb Sett)eb fnnne 49 Sftan&tnaoiens Stjerne. rpn før åt jiidftø Haps Iptttji. anbfyeben, ^unbjfaben, 3)r;ben og Sroen ere forenebe. 10. Aarsr. Nr. 4. Den lå. Novbr. 1860. Priis : G Sk. pr. Exp. ZaU af tyvæfittnt Sofeplj

Læs mere

Sftanbinaoietis Stjerne.

Sftanbinaoietis Stjerne. 33 Sftanbinaoietis Stjerne. (Srpa for ik $idj[tø H^ *Htøt anbfyeben, ffunbffaben, 3)J)ben 03 Srcen ere forenebe. H Aarg. Ir. 3. Den 1. November 1872. Pr.: C Sk. pr E\pl $afe af &riøham %v\\\%&, jimr. fjolbt

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

star.'') bem. for 1) alige ere be fattige t 5lanben; it/i -gtmmeriges Stige er beres." 35e %at' tige i Slanben ere bent, fom ere af ei t)b»

star.'') bem. for 1) alige ere be fattige t 5lanben; it/i -gtmmeriges Stige er beres. 35e %at' tige i Slanben ere bent, fom ere af ei t)b» 97 SIkm&triaotens Stjerne. (ftrpn før k jtødjfte %$w IpUip. anbt)eben, fåunbffaben, 35t/ben og STroen ere forenebe. Aarg Nr. 7. Den i. Januar 1859. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sefu fbietqptætiten. (%xa the

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

bære Sport berimob, fom fun er fftffet til at labe faa SPerfoner af og til basfere, fan meb Sjette fige at bære

bære Sport berimob, fom fun er fftffet til at labe faa SPerfoner af og til basfere, fan meb Sjette fige at bære farer final 321 Slkmbinaotens Stjerne < rpn for k J5idfte n$w %ty&%t. anbfyeben, $unbffaben, Styben og STroen ere forenebe. 7. Aarg flr. 21 Den 1. August 1868. Priis : 6 Sk. pr. Exp. (gra the Millennial

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

ftotter fig baa; men bi fbørge, fybab bilbe SRefultatet blibe, om man berobebe 3efu af sjiajaretb, be gubbommelige ggenflaber,

ftotter fig baa; men bi fbørge, fybab bilbe SRefultatet blibe, om man berobebe 3efu af sjiajaretb, be gubbommelige ggenflaber, : 305 S6anbtnaoiens Stjerne. (Srpn før åt i&p gaj*8 gttlig*. anbfyeben, jhmbffaben, 2)riben og roen ere forenebe. 9. Aars. Nr. 20. Den 16. Juli 1860. hk: 6 Sk. pr. (gro New York Tribune 1849. (gortfat

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

9Jlibbagen; om Gsftermibbagen begrmber. ^orfamlingen igjen, fom paafolge af. fomftcr ofb. og fom barer til $1. 9 om

9Jlibbagen; om Gsftermibbagen begrmber. ^orfamlingen igjen, fom paafolge af. fomftcr ofb. og fom barer til $1. 9 om 337 S&cm&inaoiens Stjerne. rpn for k j&tdtftø Jag*«griliø*. anbr)eben,.ftunbffaben, 3)tyben cg roen ere forenebc. 11 krg, k 21 Dm 16 August. /863. hk: 6 Sk. pr. Exp. $atc af fyxæfibent SSviafrant tyomta,,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

tit bet Spunft at paapege Gntfeltfyeberne meb enfim tit titfommenbe ing, ba er man meget ubfat for at begaae be tufinbe geitgreb, meb minbre 23ebfom*

tit bet Spunft at paapege Gntfeltfyeberne meb enfim tit titfommenbe ing, ba er man meget ubfat for at begaae be tufinbe geitgreb, meb minbre 23ebfom* 17 Sftanbirwoteiis Stjerne. (Srpn for k j&dfte faøa Stiligt anbfjeben, ftunbjfaben, 3)t/ben og STroen ete forenebe«20. Aarg. Ur. 1 &* M- Octbr. 1870 Priis : 6 Sk. pr. Exp. %a\e af Utofte 45tfoit 9Jratt,

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

eftertænfe, Ijbab ber tilfører o, og inbfører bet baa ben eibe, bi falbe bor egen, og lab Jperren b«be ben anben. bi 6,an

eftertænfe, Ijbab ber tilfører o, og inbfører bet baa ben eibe, bi falbe bor egen, og lab Jperren b«be ben anben. bi 6,an 353 Sfumbtnaoiens Stjerne. rpn før k iåftt Snøfts Ijdlijj*. anbljeben, ftunbffaben, Dpben og roen ere forenebe. 8. Aarg Nr. 23. Den 1. Septbr. 1 869. Priis : 6 Sk. pr. >m Stente. Sale af 5(Elbfte Orfon

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

Sfcan&tnamens Stjerne.

Sfcan&tnamens Stjerne. Sfcan&tnamens Stjerne. >rpn for de #id [tø-3pwj*8 S dltg*. 5ra 1. ctør. 1868..SMen føger forft ubé Oftge cg IianS SRetfærbigfjeb, faa flufle og alle fcisfe ling ttdceggeé ccr." SRebigevet og ubgibet af

Læs mere