arb dunter, Seonarb 2B. arbr/ og Segfe. Citrle. Der bar ogfaa SBifFobber, $(5Ib[ter og fremragenbe SJfortb fra be for« - PDF">

Deseret News.") it>arb dunter, Seonarb 2B. arbr/ og Segfe. Citrle. Der bar ogfaa SBifFobber, $(5Ib[ter og fremragenbe SJfortb fra be for«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 65 Sfiim&tnaotens Stjerne. (Brpn før k j&mft* %% % d%e. anbljeben, unbf!aben, >t/ben cg STrcett «e forenebe. Åarg. Ur. S. Æ«n /. Decbr Priis i 6 Sk. pr. &en 39te ^<tlt><tat$cøitfe*eitce for %efn (Stovtjit fåitfe <tf tbfte-^rt^eé $?ew$e, af^olbt i bet nt)c abernafel i alt fiafe (Sitr; )n bagen ben 6te Detbr. 1869,. ^ormibbaa, (gra Deseret News.") SPact ftorr/øiningen bare af bet eberfte SPrcefibentjTab : 23rigbam $oung, eorge 31. mitb og Daniel 4. 2Bet(. Sif be tolb SIboftler: Drfon t;be, Drfon $Pratt, 2Bitforb SBøobruff, Sorenjo noro, (Sraftng noro, ftranftin 2). 9ttcbarbg, eorge Q. (Sannon, 33rigbam $oung, jun. og Sofebt) $. mitfy. SPatriarfen Sotyn mit!). Sif SPrcefibentfTabet for Dberbrcefier* neg SQbotimt : 3or)n $onng, (5. 3). SBoøl* Icv> og amuel 2B. 9Rid)arbg. Sif tabeng sproefibentjlab : Sob/tt 2B. Soung, eorge 33. SBaUace og QoBn ST. Gaine. Sif bet øberfte sprcefibentffab ober be atbfjerbg: Sofebb, $oung, Sllbert $. 9?ocfr»oob, Jporace. (SIbrebge og Sofyn SSan Sort. 2tf be brcefiberenbe SBifføbber: ( b» it>arb dunter, Seonarb 2B. arbr/ og Segfe Citrle. Der bar ogfaa SBifFobber, $(5Ib[ter og fremragenbe SJfortb fra be for«ffjeflige Dele af territoriet. ftorfamlirtgen Falbreg til Drben af Sprcefibent SBrigfyam gjourtg. Sabernaf- Iet angdjor, lebet af SBrober eorge Sarelefg, fang The morning breaks«the shadows flee." 33øn af Sglbfte Drfon b>. ang af Sabernaflet? Stjor. *Prcefibent Daniel $ Sgeflg bar glab beb at fyabe bet SPribilegium <it mobe? meb aamange af golfer, font bare fomne fra be langt borte liggenbe Dele af S er* ritoriet for at nb> Unberbiigning om erreng SSeie; b<m bar glab for, at bi babbe et territorium befolfet meb Jpeflige, men om be ere biflige til at øbe elb= øbbolbelfe, er et bigtigt spunlt for bem at oberbeie. Der er 5?rig meflem be

2 66 $)eu 39tc olooqvcconfcrcncc. gcbe cg onbe JHagter, og be fibfte ftræbe uaflabeligt at omftijrte bet l)eflige $ræftebømme8 SJiagt og SJtynbigfyeb, og bi funne frembele8 formente at b,abe benne 2J?agt at ftribe meb. ub8 SRige, f>bori»i lebe, er ben bebfte og meeft belfignelfe8rige SRegiering baa forben, bet er en SRegiering, fom er femmen fra himmelen, og ^erren funbe iffe ^at>e inbftiftet fin SRegjering blanbt fit golf i bet8 abfbrebte tiding blanbt kationerne, og berfor imfle 21de, fom ønffe at abltjbe ban8 obe, famle fig tilfammen. Den Sllmcegtige bruger bi8fe bibler til fine enfigter8 Ubførelfe. (Sobert Stige fyar obe, og bi funne iffe naae til bet celeftiale StigeS fjerlige 35elfignelfer, uben bi abltybe bet8 Sobe. Dbnaaelfen af be SSelfignelfer, at gaae inb til gaberen og ønnen, er bærb at lebe for, og for at obnaae bet, maae bi STienereg 9taab. Der finbeg iffe faamegen (Snigbeb blanbt be Redige fom ber burbe. 2M ere enbnu noget uenige i timelige ager. 9?aar bi nærme o? til (Snigfyeb i timelige 2ing, nærme bi 08 ben Stilling, ^bori herren ønffer 08, bet er 6nod)8 Drben. 3) et bilbe bære onffeligt, om be ibfie-dageg Redige bilbe b,anble meb b,beranbre og iffe gaae til gremmebeg æoutiffer; $bt8 ber er 9?oget, fom 5Refebenbigbeben forbrer bem til at fj?be, ba lab bem gaae til bore Jpanbel8foreninger8 Ubfatg. SSeb bor territoriale Ubftilling er ber bleben frembiift ligefaa gobe og nbttige bjemmefabriferebe Slrtifler, fom ber fan fabrifere8 noget anbet teb, bbilfet bebifer, at om bi Ijabe SBiflien, faa fyabt *>i kraften til elbobfyelbelfe, og bette Sprincib er, r)bab etfybert amfunb bil inbrømme, et af be bigtigfte i.ftuugfyolbningen. 3?ere Ubfør8ler burbe oberftige bore Snbfergler, tbi bbis'bi funbe naae til bette spunft, bilbe be ibfte- 5)age8 eflige8 bibler forege?, iftebetfor fem nu forminbffe8 beb be beftan* bige Zah, bi iibe. S3i funne ligefaa gobt forarbeibe S øi tyer, fom be funne anbre teber, men iffe faa billigt; bette bringer 2lrbeib8fbørg8maalet i betragtning og bette perg8maal ber orbne8, tfyi eflerg bide Slnbre femme Ijertil b'bloffebe af ben b,øie Slrbeibgløn og ubføre be edige8 SIrbeiber, og bet er for at forebygge bette, at ber er talt faameget om benne ag. bi8 be, ber Stige, funbe faae 9Jtagten l)er, bilbe be nebtrambe 08 unber bere? gøbber, og bet beroer baa be i*fte-dage8 Redige,, om bette ffal ffee eder iffe, og om be felb bifle frembringe, fjbab be beljøbe, eller be bille unberftette bem, fem mobarbeibe ub8 SSærf. Jpbem fan meb geie bable be Redige, forbi be bide øbe elbobljolbelfe, ba ben er nebbenbig for bereg fremtibige SBeftaaen. Den Sllmægtige ftaaer beb Storet og b,an $ar albrig befalet 08 at gjøre Steget, uben at bet bilbe bære til bort abn; b,bi8 Stegen tænfer, at herren iffe forftaaer fin egen jerning eder iffe fjar ftidet ben rette SJtanb ttl >obeb for itirfen, lab bem ba, ljbi8 be funne, anbife en bebre, eder ogfaa b,olbe greb. Slange af ub8 trefafte tjenere ere blebne borttagne fra Sorben, forbi ben8 $nbbtyggere iffe bare bem bærb, og b,bi8 bi lebe obereengftemmenbe meb ub8 Sjenere8 Siaab og af al SJtagt ffræbe at tilbeiebringe ( nod)8 Drben, bide bi forberebe 08 baa at nbbe bere8 elf!ab. gor fort SEib fiben bar ber en - >errc i Seføg tyer, fom fburgte daleren om en Sorger b,er turbe fælge uu8 og Qorb til en Llbenforftaaenbe, fybortil ber bleb fbaret, ja bigfelig, b,bi8 bet bar b,an8 njfe, men faa fagbe ben ftremmebe, at b,big r)an babbe et Jpuug, bilbe b,an beder fælge bet til en SSen enb til en gjenbe, og til* feiebe, at ber bar SJtænb, fem ban federe bilbe fee baa et bift barmt teb, enb

3 5)en 39te ^aloaarsconfereuce, 67 fælge uu8 til bem. Waa perten fremme fin jerning og feelfigne og. Slmert. Srigljam 6itr;g angdjor, lebet af 23rober giffyburn, fang When there's love at home/' ^ræfibent eo. 21. mitb, talte berefter og fagbe: Det er meget glcebeligt at mebe be Retlige i (konferencer og fee faamange befjenbte Slnfigter fra STerritoriete og alle SorbenS Dele. Det t)ar bæret mit SPribilegium mange ange. Den Siften Semplet i tfirtlanb bleb inbbiet, talte SPrceftebømmet 416, og jeg»ar»eb ben ib betjenbt meb i ftirfen, men nu er bet ganfle anberlebeg. 25i for»ente at reife tilbage til Sacffon (Jountr/, fyborfra be Retlige ble»e ubbrebne Sftogle af bem, fom blebe ubbrebne bengang, lebe enbnu. Den enefte ftorbrt/belfe, be eflige blebe befftylbte for,»ar ben, at be falbebe be r>ge meb tyet* lig Olie for at t/elbrebe bem; berfor blebe be jagebe fra bereg Jjjjem, og be ^engetab, fom be lebe»eb benne Seiligfyeb, anflaaeé til 500,000 Doflarg, b,»ilfet meb Sftenter til Dato»il beløbe fig til 1,800,000. Det er tffe min >enfigt at gitoe en ubførlig beretning om be 5 ange»i blebe ubbrebne. De Jpeflige ble»e af bereg gjenber oberlabte til bereg egne Jg)j[cetpefilber. fattige, fom be»are, tom be til bette jeerritorium og begv>nbte at opbrjrfe bette øbe Sanb. aabel kationers Sagaer fom enfelte Snbibtberg SebneMøb befrcefter, at be, fom abe gjennemgaaet SRoget i SSerben, fyabe frembragt be fiørfte enier og be mcegtigfte SD?anb, tyborimob be, fom ere ble»ne opbragne i 9J?ageligfyeb, fjclbent Ijabe ubført noget berorbenttigt. Denne 5?ienb8gierning pagfer paa og. Slnbre golf, fom t/abe nebfat fig i nt/e tater, ere blebne bjulpne af SRegieringen, Jaalebeg fom STilfcetbet»ar meb 9ir/bt)ggeme i >regon og anbre teber. 3fteb Utafyg Smbbr/ggere bar bet berimob anberlebeg. >»er SSlabfmører, fom b,ar g}ennemreift bette STerrttorium, b,ar ftylbt Slbiferne meb falfie gremfitl«linger af og løgnagtige SBejfylbninger mob bette ftolf. 5or 31lt, b>ab»i eie og for»or rifling i amfunbet, ere»i ub tafnemmelige, tfyi bi Ijabe faaet Sllt af b,am og ingen Slnben. Det fycenbte fig engang, at en big»irebrober, fom»ar bleben fenbt Ijertil af Sftegieringen for at beflcebe et offentligt (Sntbebe, fi! ben fije 3bee, efterat fyang Slib bar ubløben at taffe af, og berpaa fremftifle be ibfie- Dage? -freflige fom Dprørere mob fregjeringen. fjønbt 2lutb,ortteterne i 3Baffyington fyabbe tilftrceffelige SBibnegbtyrb for at Sftanben»ar en fiøgner, tom bog en Krig iftanb, fom foftebe 25 2Jtiflioner Dollars. 2Ren taftet boere herren, fom [ir/rebe bet faalebes, at be ibfte-dageg Retlige t/berfen l ebe Xah paa fiib eller obg. Snbfamlingen af be Retlige fra forbens forff jellige kationer er ligefaa moerfbcerbig fom Sferemtoe Spropljeti, b,bor ber figeg: Det j!al ifte længere figeg, at herren leber, fom førte og ub af Sanb, men erren leber, fom Ijar ført 08 ub fra be forjfjeflige kationer paa Sorben, blanbt fybilfe»i»are fprebte. (Snbf!}ønbt»i bare fattige, ba bi tom fertil, finbeg ber bog nu tffe 10 procent af Sefolfningen, fom tffe eie be ufe, i b,bilfe be boe. 9iogIe b^abe fljort bet pørggmaal: ^borfor f!ufle bi forene og i Jpanbelåforeninger? SD?eb famme $ttt funbe man fpørge, r)borfor bi forene og om at grabe en SSanblebning eller inbb,egne et t^tfe Sanb, ber tilfører b^unbrebe eller flere SSJtønb. baret lr;ber: Det er forbi bet er ben lettefie og billigfte 3J?aabe at gjøre bet paa. aa' lebeg forb,olber bet fig ogfaa meb 2lnlæg»- gelfe af n»,e SSeie til Sjergpagferne, b,bor

4 : G8 en 39te ^oldanréconfcrcnce. bi tjente bort Sommer; [aabanne ftoretagenber fitnne ift'e ub[ore? af een SNanb alene, ^pan [amme SLftaabe er bet bi fyabe bygget bet [tore Orgel Ijer i S abematlct, Ijbi8 llbførelfe fbjber enljber 33efogeube mei> ftorunbring, og bet er bet [muffe[te Orgel i Slmerita. -lipborfor flulbe faa tffe bette princip ubftrætfe [ig til anbel foreningernc, naar bi [ee faa fyelbige Sftefultater? SSi burbe anlægge arberier, bpgge 5ftt>vitler og inbfore 3J?afIinericr efter [amme princip, ^ftogle mene, at be ere beretrigebe til at gaae i be Ubenforfiaaenbeå SBoittit'Ier [or at Ijobe be SlrtiHer, be beljøbe, forbi be litnne faae SSareme- billigere ber, [ige be. bab Ib; ar bebirfet Sifflag i ^riferne? 3>et r)ar SEabernaKetS (5f)or fang spfalmen,,the glorious day is rolling on." Seibfte Orfon ^ratt talte til Sonferencen. Unber fin ftrabærelfe fra benne 33t) fyabbe l)an albrig forfomt nogen ei«ligtjeb til at famle8 mcb be ledige i SBifliamSbitrg, -ftero $ort. - an glæbebe fig altib i be 4?eflige3 <ScIffab, tbi lige fiben RirlenS Organifation t)abbe ub bæret med 08. 2?eb ben Oprettelfe fce- [tob ben hm af fej SUJebtemmer, men herren gab Stabenbaringer til bi fe faa Snbibibcr angaaenbe bet fteflige sproeftcbømme. S Slaret 1831 gab ub b>r- Tigere Slabenbaringer angaaenbe bet ^ellige SPræftebømme og bet? Rraft, og npe 2lfbelinger af famme blebe bannebe. ^<xa bore anbe!8foreninger. ub8 gien inbflrænter fig ilfe alene ben ib bare be Retlige uerfarne og tilbøietige til at labe fig lebe af Slanber, til bette Sontinent, men [om $Propr)eten 3ofept> ofte [agbe, f!al bet ubftrælte [tg ober b^ele 9?orb= og tybamerifa. SLtobS afle «0?ørfet SJtøgterB Stnftrængelfer bille be Retlige gaae tilbage til Sacffon (Sountt) i rette SEib, og ber bygge et ffjønt Sempet og anlægge og opbygge ben [fionnefte tab i SSevben. 9Jcaa ub obfblbe bore ierter8 oprigtige og retfeerbige nfler, er min 58on i Sefu 9?abn, Slmen. fang $fal= men: Glorious things of thee are spoken." konferencen fluttebeg til RI. 2 (Sftermibbag. SBøn af ^ræfibent eo. 21. mtty. fom ifle r)abbe bere Ubfbring fra»erren, og 9cogle troebe fig at babe faaet Siltjenbegibelfe eller Slabenbaring om, at be flulbe bære Sebere for R irlen. er= ren funbgjorte i en 5tabenbaring, at be Retlige flulbe ilfe labe [ig lebe af faabanne Snbflbbelfer og at Ijan Ijabbe beflittet fin S jener ^ofepr), beb b>em r)an bilbe lebe [it ffolf. an bøb, at et Obo= rum af tolb Slpoftler [lulbe oprette?, og at bet flulbe bære bere 5Pligt at præbife bangeliet for kationerne, [ør[t til Jpebningeme og [iben tit døberne. S[?ræ[tebommet bleb [ammenfalbt efter ftirtlanb? SCempel? Opbt)ggetfe, og?propl)eten 5ofepl) [iger, ibet t)an tater om be tolb Slpoftler, at be b^abe mobtaget bet [amme Slpoftelffab meb alle be aber og 5?ræf= (Sftermibbag RI. 2. gorfamlingen falbtes tit Orben af $Præf. 33rigfyam $oung. abernahet8 Sljor fang spfalment,,on the montains tops appearing." 23øn af Horace. (Stbrebge. ter, [om tilhore bet, liig be gamle 31 po frier. 2)erbeb opft)lbte ub fit Søfte til fit g ol!, ibet I)an befeglebe TOagten og 9Jfl)nbigt)eben paa Slfennefler til at oprette og fremftynbe ub8 Stige. 3)a 3ofepl) bleb borttaget fra forben, bar bet nøbbenbigt, at jollet flulbe bælge en anben af erren Sjcnere til at præfibere

5 en 39te atoaaréconference. 69 ober bem, men bet jlulbe bcere n, fom fjabbe mobtaget en Slpoftelg Drbination, tt)i bette er ben fyoiefte SSJtynbigljeb, fom nogenfinbe et bleben befeglet paa SDienneffer. big golfer iffe Ijabbe bceret tilfrebg meb >en, fom bleb balgt, bilbe jeg iffe fyatoe Ijabt ben læbe at fee Denne fiove gorfamling foran mig ibag. 2)er fan maajlee ftnbeg Sttange b>r, fom iffe fyabe unberjøgt, fybilfe genflaber og SJtynbigfyeber $Prceftebømmet befibber. 9JJange Slabenbaringer ere blebne gibne o? Slib efter anben. 3)e Retlige fif faalebeg en, fom bob bem btygge et Jpuu til ubg 9cabng ^Sre, i fybilfen bet bettybebeg be 'Retlige, at fybig be i bette goretagenbeg Ubforelfe blebe forfyinbrebe af bereg gjenber og ubbrebne, bilbe herren fritage fine SEjenere for Dptølbelfen af benne befaling«ub fyar tidabt, at biflere ange blebe ubbrebne fra bort jem, men J)an fyar albrig frataget 08 bet fyetlige SPrceftebømme eller fyanå 3?ige. Ulde Sebifer rjatoeg, fom funne forlanges for at bet nogle faa, men interegfante 23emcerfninger, i Ijbilfe fyan omtalte nogle gacta angaaenbe bet abn, ber flæber af an» betgforeninger. ang Semcerfninger blebe opffrebne i bereg eelfjeb og bide fenere blibe trtyfte i bette 33lab (Deseret News). 33rober giffybuntg angcfyor fang en SPfalme, fom begijnbte faalebeg: Our Prophet Brigham Young." 5 lbfte Drfon t)be bar ben ncefte Saler. an fagbe, fyan glcebebe fig i 2llt, fom tjente til at forfbare og fremfftmbe ubg Slige. big be Redige lottebe tit be Sftaab, fom be mobtoge af ubg tjenere, frbgtebe an iffe for at noget angreb bilbe blibe foretaget af nogenfom- ^etft 2Jtøgt moc ubg 3ion. 2>er finbeg SSibner, fom lebebe og talebe meb $pro» pfy etcn Sofepfy, og be bide bebblibe at lebe og bibne om anbljebm inbtilstiget fan tage bare paa fig felb, men inotil ben Sib bil ub beffotte bet. aalcenge fom faabanne SSibner lebe, bil bet bære banffetigt for 3cogen at angribe ben jerning, fom erren t)ar paabegtjnbt. SSeb Redige SPrceftebommeg SJitmbigfyeb fytbinbtil en big Seiligfyeb fagbe SfSropfyeten Sofept), fyar bceret i bor 23eftbbetfe og at bi befibbe bet nu. 3)er fige i SJiormong Sog, at berfom benne kation forfaftebe bangeliet, bilbe erren iage bet fra ben. SSi blebe nøbfagebe til at forlabe bort Jpjem i ften føreub benne ^)3ropr)eti funbe blibe opfblbt, og ben opftylbeg enbnu fyber 3>ag. golf famleg fertil fra Sorben? forffjedige Stationer i fyunbrebog tufinbbiig. ub fyar fanbeligen bifalbet be fribt, fom ere blebne gjorte meb Jpenfbn til 5prettelfen af Jpanbelgforeningerne blanbt bette ^olf. Jpbig bi iffe unberftøtte gabriffer og fremme Ub«førglen, bille bi iffe bære iftanb til at b>lbe pengene iblanbt og. SØka ub ffjænfe fine rigefte SBelfignelfer til alle be Redige. 5imen. 5prcefibent SBrigtyam $oung gjorte at fyan i en fort ib bilbe b>ile fra fit Slrbeibe og ubbrob: gra nu af lægget jeg Slnfbatligfyeben af at fremffrmbe bette Stør! paa be tolb SlpoftlerS fulbre." dengang troebe bi iffe, at bi faa fnart (tutbe mifte fyam. fterat fyan bar mi)r«bet og be Solb reifte titbage til Stauboo, bleb en gorfamling afb^olbt. ^ræfibent 53rigt)am?Joung befteg Salerftolen; mebeng be flefte af be o!b fprebte fig mellem j ilb>reme for at erfare ^olfetg 5o» leifer, og ba 93rcefibent gfoung reifte fig for at tale, bar iffe alene b>ng temme, efticulationer og 31nfigtgtrcef, men enbog ^ang i)bre gorm Hig 3ofepf)g. Slange funne bebibne benne ^jenbggjerning tilligemeb mig. 2)eri bar ifferb^eb nof for, at SBrigljam ^oung bar ben af ub Ubbalgte til at lebe ^grael, tt)i b^er faae man Sofepl) i S3vigf)am g}oungg fif-

6 70 en 39tc all)cnueconference. felfe. 2Si beløbe tffc at bæve i Slbibl om fybem ber jtal lebe Rirfen, tl>t lab Ijænbe l)bab ber toti, faa toti Jpevren altib ttlfjenbegibe, l)bem toer af fyam er ubbalgt, paa en faa tåbelig SDtaabe, at enbog et 33arn fan fatte ben. Det er en ganjte naturlig Sftettigfyeb ^rceftbent $oung befibber til at obe faamegen Smbflpbelfe paa golfet i bette territorium, font fyan fan opnaae. Der gibe8 2)cange, font blitoe mtjunbelige paa Spræftbent $oung, naar be fee Ijbilfen Snbfltybelfe t)an befibbcr, tfyt be ere tffc billige til, at en Wlanb f!al ubøbe en 3nbfh)belfe, fom fyan paa en ærlig og retmæ8fig 9Jkabe er fommen t Seftbbelfe af. agte, at fyan ønflebe nof at faae at bibe, fyborfor Sftegjeringen Ijabbe imoo be ibfte-dage8 Retlige, tl)t be t)atobe intet Dnbt gjort. Qeg tur brt«fttgt fige, at for fybiltenfomfyelft SJcagt, ber prober paa at lægge en 2lnftøb8fteen itoeien for be ibfte»dage8 eqige8 gremabffriben, toil ub felto lægge to 2lnftøb8- ftene. Jpbi8 bi fom JpeUige ere trofafte, bil Jperren beffv/tte 08 inbtil 9tiget fan tage bare paa fig felto. 9)caa ub belfine 08 Side. Slmen. j abernahet8 (Sljor fang Praise thc Lord, o Jerusalem." (konferencen fluttebeé til RI. 10 næfte Dag8 gormibbag. SEaffigelfe af røbfte 3o$n2B. $oung. Den 7be Dctbr. RI. 10 gormibbag. gorfamtingen falbteg tit Drben af SJkæf. eo.». tnttø. SEabernafletS t)or fang $falmen: Be it my only wisdom liere." Son af 26lbfte 23. goung iun. SEabernafleté Sfyor fang Give ear to my words." Sfilbfte orenjo noro talte. 58i ere forftjetlige, fagbe t)an, fra alle anbre Qfolf. bab bi ubføre, giøre bi i 38- rael8 ub8 3caon. Da 3)cofe8 bleb ratbet til at lebe 38rael i gamle Dage, bleb f>an iflæbt meb SJtynbigfyeb fra Jpunmelen, og faalebe8 er bet ogfaai bore Dage. flanen til bet SSærf, i t/bilfet bi nu ere beelagtige, bleb albrig ucftutoeret i noget SDcennefleg Jpjerne. Den almægtige eu ben8 Opt)<tto. Det $8ærf, fom toore 9}ieo= menneffer falbe 9ftormoni8men," fremf)atoe8 af 9Jiange for bete gobe SSirfninger; be berømme ben fremgang be Jjj ellige Ijatoe gjort, og ben greb og (Snigløb, jfom Ijerffer i bore 23r/er og eitlementer, tr)i aabant funne be tntetftebs finbe, men naar bi fige bem, at bi8fe gobe SRefultater fomme af, at be euige ubfore alle Sting i erren8 9cabrt, frmes SSerben iffe om c. bi8 bi toiibe fige, at bi ubforte i bort eget 9casn, ligefom SSerten gjør, bilbe be fige, at 2llt bar ret. 2Jluligbii8 bilbe 3efu8 bære bleben mobtaget af Støberne meb aabne Slrme, berfom fyan t/abbe fagt, at fyan fom i fit eget Stabn og iffe i fin fytmmeljle gaberé. (Stoangeliet fyar gjort 3>ieget for be ibfte-dage8 <!pellige8 timelige ftrelfe. SEufinber ere fomne fra ben gamle 23erben, t;bor be lebebe i SlrmoO og j rælbont forenb be abtøce bangeliet og uobanfcrebe. De bare afhængige af Jpanbelen8 Sif- og Soltagen og bereé principalers Suner for bere8 baglige SJrøo. 3ln ere be fomne fyertil og ere blebne iftanb til at l)æbe fig ober bisfe Dnber. (Snfyber 5)JJenneffeben berømmer bette, men be t)olbe bog iffe af, at bet Slltfammen ffeer i ben 5ft(mægtige8 9tabn. 9taar en 2)lanb gaaer ub tit Sorfcen8 kationer og figer, at b,an er en 2)ci8 ionair fra 2lme= rifa, ftnber man intet gorunberligt Deri, men naar t;an erflærer, at b,an tommer i erren8 3cabn for at befrie Stile, fom bitte annamme b,an8 ShtDflab, fra 2rælbommené Slag, og bettjber Cern, at oet*

7 3)en 39tc fmluacitéconference. 71 fom be btfle ablijbe be -sprinciper, fyan fremfcetter for bem, funne be bibe for bem 9&lbfie Silforb SBoobruff talte til (konferencen. 35e forrige dalere f;abe felb, ot fyan iffe er nogen 33ebrager, bit* toer fyans Subjfab alligebel forfaftet. 2)ette'SBærf er ben SllmægtigeS og bet er f;an8 Sag at bare bet fremab; faalænge fom bi gjøre SRet, bide bi blibe 1 tcenfe paa ben ftore gremrib, fom ligger beftijrfebc i bore 23eftrcebelfer for at fremme og SRige. bi bi i bore $njtramgelfer for at fremme bet obe fyanble faalebes, at SJienneffene iffe ftmes om og, funne bi iffe gjore for bet, ifyt bi maae i afle Silfælbe gjore faa» lebes, fom erren btyber 08, og tilbebe am baa ben 3Jiaabe, Ijan foregriber 08. 2)et bilbe ubentbibl tære meget behageligt for 08, naar bi gaae nb og for«hmbe anbfyeben for Sfflenneffene, at blibe bel mobtagne, men om bette enb iffe fieer, maae bi alligebel gaae frem i >erren8 9cabn. bi8 bi blibe trofafte, fan Smtet ftanbfe SScerfetS fremgang, men bet bil oberbinbe enfyber SDtobftanb og gaae af meb eiren, bertil gibe ub fin IBelfignelfe. 2lmen. My 33rigfyam 6itr;3 angcf/or fang: own loved Deseret" meb en $rcecifion, fom giør (5t)oret Seber, 58r. giffyburn, megen 56lbfte eo. }. Sannon oplafte for {konferencen Våbnene paa 143 SWtSfio«nairer, fom bare falbebe baa en fort 2J{i3= fion tit be øfttige tater i Slmerifa. }. annon foreflog, at følgenbe røbfter fenbel paa SKiSfion til (Suroba: 27ionS 3lnberfen til 9corge, (Sbroarb cfyoufelb og (5b; auncer> 2B. 2Beft jun. til cfyroeij. 3)et forefloges bernceft at opfyolbe bisfe SSrøbre i bore bønner og meb bor SEro, fybilfct eenftemmigt bebtoges af ben færbeles talrige ftorfamling. SSrigfeam (5itr/ angd)or fang : they pray for me at home,." Do fyenbiift til benne 5tirfe8 tibligfte Jptftorie. SSore ftjenbers Jpanblinget ere optegnebe baabe i himmelen og paa Størben, men lab bet fete bære uomtalt og lab 08 foran 08, tfot ben beftemte ib for,8ion3 Dbfyøielie er fommen. Jperren Ijar lobet, at f^an albrig»il glemme 3ion, og om 9ftenneffene enb t)abe føgt og føge at omftt)tte bette 33cerf, bil bet bog iffe lt/ffe bem. 3eg glceber mig ober ben fare af ub8 9)fonb, fom nu blibe ubfenbte til benne kation for at raabe til Volfet, at bet ffal ombenbe jig fra bet tynber og fomme tilbage til herren, førenb l)an ubgtjber fine traffebomme ober bette SanbS 3nbbt;ggere. tyaa 5«mtiben ffulle bi fcefte bort SSlif, tbt Sion er enbnu iffe b>ab bet bit blibe. Sftaar ber er Sale om, at bi ffulle bæresobene unberbanige, bliber ber førft et bigtigt børggmaal at befbare, og bet er, om Sobene ere ret* færbige eder iffe. bis ber f. (5j. bar en Sob, fom forbøb SJJenneffene at labe fig bøbe til tmbernes gorlabelfe, bilbe ben bare firibenbe mob ub3 Sobe, og følgelig bilbe bet bære feilagtigt af o? at abltybe ben, tbt bi maae ablbbe ub8 Sobe fremfor SDJenneffeneg. 3)et er bigtigt for 08 at ablbbe enfyber retfærbtg ob, fom iffe ftaaer i trib meb ben Berlige 9iegiering8form, fom bort fianb fif beb betg Uaffyomgigljeb. 3)et forbres af o, at bi ffulle br/gge Sempler og ubføre be Drbinancer, fom bille forene 08 meb De 2)øbe, fom ere gaaebe bag løret før 08; tin' bi funne iffe blibe fulbfomne uben bem, og be funne beder iffe blibe fitlbfomne uben 08. 2)et er ogfaa bor Saligt at bære flittige og ftrcebfomme, faa at bi funne betale bor SEienbe tit Semblet? Dobbggetfe. 3ibn gaaer fremao

8 72 ^tebaftionciis Scmoerfningcc. og Bi maae følge meb uoen at fpilbe nogen Slib. SSi maae lt)tte til be leoenbe Dratter, bi tyabe iblaubt o?, tf/t etlerg oitfe oi være font fortabte g-aar. 5or min Sperfon bitbe ieg Dære glab / om herren»ilbe befale bette følt, tft'e at tjøbe en enefte Slien SEoi nogetfteb?, foreub oi f/abe opbrugt bet, fom nu fiubeg i oort Sterritørium. tf ab og gjore f/oab ber er SRet, uben at oenbfe 'følgerne. Slabernafletg (Sf/ør fang: IIow bcauteous are their feet." fibfte 3o(m Z. (Saine fluttebe meb 93*8, (Sortfcetteg.) SU&emdinoLViens Stjerne. Den lftc 2)ecbr. (SDnugdtetå ^iu^fraft og It&ljoioen&eo. (ftra Millennial Star.") Seføgenbe i alt Cafe (Sitr; og mange anbre iagttagere bemærfe, at s JJior= monismen r/ar en forunbertig Siøgfraft; 04 bet er faubt. 2>et aab, ber faa ofte er ubtalt meb tilfi)nelabenbe SEilfrebgf/eb, nemlig, at bigfe og t^ine Dmfiambigfjeber»tfle Danne 33egr/nbetfen tit SØcørmouigmeng Slilitttetgiøretfe," flaaer uben Unbtagelfe feil, og man griber ba til anbre )mftambtgl)eber fom runbbolb til et nr/t qab meb famme 2Jtaal, men baabe runbbolben og føaabd tilintetgjøreg, lige«fom bet forrige, mebeng SDcormonigmen forøgel og betjolber berig Siøgfraft, fr/rfe og Snbflr/belfe. Den fibfte Dmftambigljeb, man faalebeg f/ar lagt tit runbbolb for et faaoant Jpaab, er ben nr/lig aft/olbte SXale i alt Safe ih) af 23iceprcefibenten for be gorenebe tater Jpr. Solfar.. SRtt er ben Slilintetgiøtelfeug 23egr/tibetfe, ben er ben ftile, fom ffal fpatte 2Jcormonigmen, og bet SJlnfer, fortil 2ftormonigmeng ijienber ftamre bem meb bereg befjenbte fafte Slag paa Sling, fom iffe bue. oig be birfelig troe, at be efter aue bereg fuffelfer tilfibft f/abe faaet fat paa bet goronftebe, funne be bef/olbe bereg Slag, inbtil be erfare, om bet bil gabne bem. $t ere aderebe ooerbeoifie om Ubfalbet. oig ajlormonigmen bar alene et SJcennejfebærf, t'unbe man beregne ben8 SSebbaren i et fortete eder længere Slibgrum, efterfom Dmftambigfyeberne paabirfebe ben, men Slingen er, at ben er erreng SScerf, og ilte et for f/am alminbeligt SSærf, men f/ang ftore og forunbertige jeruing i be fibfte 3)age, forub omtalt af be tibligere Slibgalbertg $ropf/eter, og ben f/ar naturligoiig en Siugfraft og ti/rfe, fom obergaaer enf/ber mennefletig beregning, og bet er netop berfor, at beng 5jenber faa ofte tage feil i bereg pefulationer paa beng Slilintetgiorelje. 3 9cero gjovf, Of/io, SJcigfouri og Sainoig bleb beng Slilintetgiørelfe propreteret mange auge, men bigfe $ropf/etier floge ligefaa ofte feil og blebe runben til ben 33em#rfntng, at bet iffe»at muligt at forfnrjtte hormonerne. 3)a be Jpetlige

9 9tebciftioneué Semærfmitger. 73 blebe ubbrebne fra 2Jii?fouri, antog man, at (Slutningen bar tommen, men bette bar itu SEilfætbet; abfprebte og unbevtrtyffebe famlebe be bem igjen og opbpggebe Éføttboo«2)a $ropf)eten Sefepf) mitr} biet) mtyrbet, antoge? 2Jcormoni?men attec at bæve tilintetgjort, men bette bat t)etler ilte Silfcelbet ; (Slia?'? Kappe falbt paa (Sltfa og 2Sæifet jtorerebe enbnu. 35 a be Redige forlobe SRauboo, 1 bat bet atter en lutning, men if!e faa; be trætte Retlige nebtrpfte, men iffe tilintetgjorte, benbte bere? Slnfigter mob SSeften. 35a 2J?ormonbatalIionen, 3?rael? tr/rte, begtynbte [in 9Kar[cr) paa 2,000 engl. Sftile gjenrtem en fpovios )rf, efterlabenbe uftruer og 23øm i Sette, t)bi? be bare faa Ijelbige at t;abe nogen, paa ben øbre 3)ii?fouri? SSrebber i et Sanb, fom tilførte Sfnbianerne og bar ubenfor be bit>e? rambfer, bar bette atter en lutning, men beregningen [log igjen feilj 3?rael? fbaffebe Seiv, l)boriblanbt mange faa gobt fom (Snfer og gaberlofe, fortfatte lang= fomt Sftarfcfjen ober letter, >rfer og bjerge til altfoen? frebelige Sale, 35a ^rcefibent Sudjanan fenbte en 2lrmee til Utal; for at flibe ^Hormonerne op, bar bet ganf!e fit'fert lutningen, men hormonerne oberlebebe bog benne (Sjpebition meb [tørre 2ett)eb, enb ben belubruftebe ^Irmee, fom rar to omre om at naae Utat) og fpifte SJhutlæfelfjøb for at frifie Sibet, og iftebetfor at flibe SJJormouerne op, bar benne (Sjpebition ncerbeb at flibe be gorenebe tater op. Zo Siefuttater paafulgte, ben lagbe runbolben til be gorenebe tater? nubcerenbe jcelb og bar forgænget for ben fenere forfcerbelige inbbprbe? Krig i bette Sanb. SRogle troe, at Krigen mellem 9corb«og pbftateme i Simerifa bleb fremfalbt af ben poetiffe Slarfag, at uben Krig bilbe benne kation iffe tjatoe nogle SJlarboger, fom bare ben bcerbig, men ben rette runb til bet forfcerbelige ammenftøb bar, at mange af golfet og bet?2ebere bare nebfunfne i Itgubeligfjeb og enbbibere fyabbe fortaftet Sbangeliet, ifyjelflaaet 5pvopt)eterne og ubbrebet be Jpellige og enbog forfulgt bem ubi Ørfenen, t)bort)ett be bare fty grebe for at npbe 3?reb og ifferljeb. amle 3?raet fyabbe Silflugtåftceber, Ijbortil felb gorbrpbere funbe tr>e og finbe ifferfyeb, men be gorenebe tater? golf forfulgte uflplbige golf langt ub i rfenen? (Sen* fomt/eb for at tilføie bent fabe. aabanne jeminger funbe tf fe forblibe uftraf= febe; be?foruben, ftaaer ber iffe jfreben: Sfntet Stebffab, fom er bannet mob 3ion, pat lr>ft"e?," og bet golf, fom befriger ion, ffal blibe tilintetgjort. SSil benne Sale af SSicepræfibenten banne ben ftore og meget ønffebe 93egljnbelfe til 3}?ormonernel SEilintetgjovelfe," fom S^ogte fpaae? bi? bi bare SPvop^eter etter ønner af $Prøpf/eter, bilbe bi uben Søben fbare nti, men ben bil, fom ben? gorgcengere, flaae feil, og naar ben? gorfatter ligger i råben og t)an? cer= gjcerrige flaner ere glemte af SUtenneffene, bil 2)cornoni?men gaae fremab til ftorre og ftorre eire, tt)i ben inbefjolber en forbaufenbe SibSfraft, fom fætter ben iftanb til at oberbinbe ben? gjenbev. bilfen 2ftcengbe Silintetgjørelfer t)ar 2Kormoni?men iffe oberlebet; ben? Ubr)olbent)eb er forunberlig; ben fjenber iffe til at gioe fig ; ben opgiber albrig 5lanben; ten? 2Jci?fion er at gibe Sib, og ben? Sib?fraft er et af ben? Kjenbetegn.

10 i falbebe i for j Jpobebbanen j SDTaaneb. I engl. I 74 Gorrefpontxuice. m o t i t i. Da mange grcmntebe, font Ijabe befugt Utal), ere fremfomne meo porgsmaal angaaenbe bore gorfyolb og niublæggelfen af fort amfunb, Ijar s Jpræfibent eo. 21. mitl) fugt at befbare oisfe porgémaat beb at ubgibe et Ude 35ævf, betitlet: bar paa pergémaal," inbebolbenbe 21abenbaringeit augaaenoe bet (Jeleftiale og en forftattct SJeretning om 33ebr>ggelfen af alt Cafe Dalen, meb fle^e interegfante tatijtifer, fyboraf bev belbitligt er tilftidet 08 et (Sretnplar. (Sorrefpon&ance. 5lmertfa alt Såre Sity, ben 24be Dctbr glbfte Segfe 5». mitb,. Sfære 23rober! tyaa runb af be mange forretninger, fom Ijabe bæret forbunbne meb bor ntylig affyolbte Ubftitling, fyar min Slib»æret meget optagen, bog er faameget tebnet mig, at jeg fan fenbe Dem biéfe faa Sinier. Ubftiflingen Par meget fyetbig. SSore egne golf tyttrebe ligefaa [tor gorbaufelfe ober bore jemmefabrifataer fom be g-remmebe, og jeg fyabbe iffe felb troet, at faa fmuft Zøi funbe l)abe bæret fabriferet tyer. ^ræfibent gjoung ubftitlebe 100 tyffer, fybilfe bare be bebfte prober paa Ulbtoi; 21. >. moot <fc (Somp. ubftitlebe fyalbulbne Soier af ubmærfet gob 23oniter. SSicepræfibent (Jolfaj og anbre uabnfunbige Sttænb befogte bor ilbftilling og ubtrtyfte bem meget rilfrebå meb bor gremgang. SSor nr/lig affyolbte Sonference bar oberorbentlig gobt befogt. Albert (Sarrington bleb falbet til at bære en af be rolb 2Ipoftler. at blibe færbtg r)ertil S3pen i 9?ooember Sbærbanen ftøber fanunen meo beb Dgben, fom ligger 40 9JJile b,erfra. Smeflem 2 og 300 9J?i8ftonatrer ere tit at gaae til taterne i finter at præbtfe (Sbangeliet og befuge beres tægtninge og Sefjenbte. 5flange gfrentmebe, fom l)<i^e beføgt 08 iaar, Ijabe tit $ræfibent gjoung tjttret nffe om, at s JJiormonæIbfter" bilbe fomme tit bem, og be b,abe lobet at ftitte gorfamtinggfyufe og foler tit beresdigpofttion famt gtbe bem frit Dpfyolb. $ræfibent eo. 21. mitb. fyar ubtalt, at be nu bitte fomme tit at præbife for en lægt, fom er bojet op fiben Sofepb, og Jpprum mitb btebe myrbebe, og en ftor Deel gorbomme bifte ubentbibt bortri)bbel. De af 26(b= fteme, fom ere Sanbmænb, bille fomme bjem tiblnof for tit goraaret at funne baretage beres! forretninger. Det forfre etffab reifer imorgen, bet anbet ben lfte ^iobember og bet 3bie og fibfte een 20oe Ninn i/at begimbt at lægge finnerne til Utal) 8 bærbane ; ber lægget i /2 engl. røiil om Dagen, og bet forbentel 9?obbr. Der er falbet to 9fli8ftonairer til djtbeij, en tit berrig og en tit 9Zorge.

11 Éorrefpoubance. 75 Der Ijar i ben forløbne Uge baret ftot militair SDtønftrtng paa (Samp 2Ba» -fatcr,, 2V* engl. 2Riil f^btoeft for alt Cafe (Sitr;, font barebe i 3 Dage. eneral SBefl? meb tab famt $rafibenterne gjoung og mitb, Dåre tilftebe tørftebelen af Siben. (SabaQetiet fra DabiS (Sountp. forøgebe tprfen, og bet bar i bet ele taget ben bebfte SSJlønftrirtg Utal) nogenfinbe Ijar frembiift og bannebe en ftarf Sftobfatning tit be -irønftrtnger, font afr,olbte8 for og 20 Slår fiben. tørftebelen af tropperne bare forfpnede meb be nu brugelige af be gorenebe tatere Officerer fra Samp Douglas, font ftob»eb iben af mig, anjlog tprfen til 3,500 SHanb infanteri og 1,500 SØlanb SabaCteri. Der»ar opftidet 8 Kanoner. SBrober $. $. S3ruun fenfcer Dem fin ilfen. DereS broberlige SKebarbeiber Robert 2. (Sampbell. Dcrrig. Sftorrføping, ben 8be 9>lobember SPræfibent 3e fe 9L mitb.. Ifjare Prober. runben til, at jeg iffe tibligere bat befbaret DereS Eribelfe af 24be f. 2«. er ben, at jeg iffe fyar baret fremme. Seg er meget tafnemmelig for Dere faberlige SRaab og obljeb. 3eg taffer herren for, at t)an8 Ottge finbe paa Sorben i bets fulbftcenbige Drganifation, og for at Skrået fan btibe famlet og banne ben teen, fom SJkopb, eten Daniel faae, ber iffe bleb afhugget af 2Jtenneffeb>nber ofb. 3eg føler til at ubbrpbe: grbb Dig, Du himmel! Iceb Dig, Du 3orb! tb,i bin gortøsmng [tunbet til. læber Gber, 3 Sgraelg 3 lbfter, fom ere føerreng Kar, fplbte meb fyans 2lanb og meb SPraftebømmetS 2Jhmbigt/eb. fiaber o? fyeuige o til erren Sienefte i Slanb og anbfyet, t&j bor italbetfe er iffe af 9flemteffene, men af ben lebenbe ub. De, fom ere falbebe af 2KennejIene, pleie at fige, gjør bette og gjør fyiint, men felb røre be bet iffe meb en ginger, men bor ftalbelfe bpbet o at arbeibe ufortrøbent og meb fiangmobigljeb. ub b,ar [fiflet 08 fom 8p8 for SSerben, for at Ipfe for bent, fom fibbe i 3JJørfe, og bi bør berfor bife et gobt jempel i bor baglige SSanbel, baabe blanbt Retlige og blanbt SSerben. SSt ffufle iffe alene tale, men ogfaa ubføre gobe jerninger. 33i ere Cpfet, og be, fom ere i 3tførfet, fee paa fiffet, om be funne finbe minbfte geil beb bet, men be bide iffe fee beres egne Daarffaber. 33i ffufle iffe tale meget, menenbe, at )>i blibe Ijørte for bore mange DrbS fplb, tt>t faalebes gjøre be, ber ftribe mob anbl)eben, men SSerben eljfer bem, tt)i be ere af SSerben, og ben eljler fit Sget, fyborimob bi ere fom ftremmebe i bort eget gøbelanb, befpottebe og ringeagtebe, forbi bi tyabe gi»et Slffalb paa S3erben8 Safter og Daarffaber, t)bilfet bi maae gjøre, om ub8 Slanb ffal boe i o8. Det

12 76 (iurrcfpoiibaucc. er o»ebpunfter, at renfe fig fra pnb og være Ujbig tit (evangeliets Oibinancer, ligefom Pet er'nobvenbigt for øé> atljolbc vore Regenter, illaber og boliger rem/ faa at billige 2>afcuer t'unne»ære i vor SRærbcereife og bevare os fra onbe 5)tentuffetS og onb: SlanberS Snbflr/belfe. Sab Oc, fom tjave annammet ftjærligljebeus s ^laub, ifmfømme at clfle ub over alle SEing og vor Skæfte fom os fe(v. ab og fiotte faft Vib anfe^ebcn, tt)i be, fom blive tro til (Suben, ville vinbe dronen, og lab os arbeibe i Jtjærligfyeo og agtmobig()eo og iffe være ut)of(ige eller labe oå opirre til $rebe. vo,fom Vifer -15arml)iertig()eb, mob fyam flal igjen vifes ^anufyjertigt/eb. WfeD,$ilfen tit Saurit; Sarfen og 33robmie paa (Sontoiret famt be Redige i fanbinavien, tegner jeg mig ere8 TOebtjener i (5l>rifto (Svie 3. ^etyvfon. Dbenfe, ben 16oe 9?ovbv $ræfibent SeSfe Ti. mitr). tfjære 33 rober! 2>e affenbte 53oger f/ar jeg mobtaget og jeg r)aaber, vi ffulle gjore gob 23rug af bent. om en af!2)ere3 9J?ebarbei= bere vil jeg i 5tortt}eb mebbele 2)em, r/»or= lebe» jeg r)ar bet og f/vorlebe3 bet [taaer til i Gonferencen. Qeg fan fige, jeg føler mig glab og Ipffelig veb at arbeibe for en faa retfær* big ag, og jeg veeb, Veb >ja>lp af ub 2lanb, fom er bleven befeglet paa mit Jpoveb, at imlen ub felv $fcr paabegt)nbt benne jerning og falbet Sofept) mitf) til at Være en runblægger for fit 9iige r)er paa Sorben. ^3ropf?eterne og 2tpoftleme, fom hvebe for 2larf)unbreber fiben, fluebe benne vor S ib for«mebelft ub Slanb, fom Var i bem, og be talebe meb Icebe berøm, og rattet være herren, fom t/ar agtet mig værbig til at være behjælpelig meb at ubføre benne jerning, men jeg foler min 3ffing= f/eb og Ufulbfommenf/eb, eftert/aanben fom jeg Veb SlanbenS r/ fluer benne Pigtige ag i fin 3fteent/eb. Qeg tafter >em for 3)ere faberlige Dmf/it for mig, og jeg vil meb Spft og Sver ftaae 2>em bi i at fremme 9tetfær» bigf/eb i fanbinavien. (Sfter at være falbet af errens Jjenere til at gaae til mit gøbelanb og abvare mine 5Jiebmen= neiler for itn ftore $are, fom f/ænger over kationerne, formebelft errens retfærbige 2)ag nærmer fig, bat bet meb ben gortroftning i mit fjerte, at jeg veb ub s J aabe maatte blive iftanb til at gjore noget obt for mine 9JJebmenue= fler, fom ere t Uvibenf/eb om be ftore Segivent/eber, fom vide blive ubforte, at jeg tog Slfjfeb meb min Jpuftru og mine 23orn ben 26be s^pril forening meb [leve 33robre forlob jeg mit fjære jcm i Utal) og naaebe itjøbenf/avn ben 31te Sult f. H. og blev famme >ag beflittet til at være cmreifenbe i ernes (Souferenee unber ^ræfibent 5P. anfené SSeilebning. 3 Slpril 1868 blev Prober ty. Jpanfen løft fra fin SDMSfion for at reife f/jern, og jeg blev ba be-

13 Sofcpfj mitljg Scbttctélab. 77 piftet til at inbtage fyang $labg. iben ben ib ty ar jeg gjort bet 23ebfte, jeg r/ar forftaaet, for at ubfbrebe (Sbangeliet tyer yaa ernc, men bet er forbunbet meb megen 23efoftning, ba ber Ifører faamange er tit benne Sønference. Sftine 23rø= bre, [om ere beffiffebe tit at arbeibe t forening meb mig, tyabe øboffret beres Sib uben anben Sen enb be ^orjcettelfer, fom ere gibne til enbber trofaft errcn8 Sjener, og jeg er tat'nemmelig tit herren for at jeg fan fee, at tore 33eftræbelfer ere blebne betfignebe af fyåyåi Sffe faa ftaa ere blebne inblemmebe Stige i ben Zxb jeg tyar arbeibet tyer, bog i ftortyolb til SWagfen er bet iffe Slange, men bi ubfaae bangelietg ceb og fyaabt, at ub bil gibe SScejten. Slange $or= famlinger ere aftyolbte, og STiltyøreme tyabe lettet meb Dbmærffømtyeb. iben jeg aberterebe bore gorfamlingev i Slbiferne tyer i Dbenfe, tyar gorfamltng (ocalet boeret fulbt af gremmebe, fom tyabe ittttet tit bore Scerfcomme meb bmoerffomtyeb, og bi tyaabe at funne ubføre et gobt 2lrbeibe i 23inter. Seg tyar organiferet en cngelf! fole for be hellige tyer i benfe og er felb Coerer. 3)e *>eflige ere i Sllminbeligtyeb fattige, men be ere billige til at ablbbe gobe 9taab og føle bent glabe beb at gjøre tybab be funne for at fremme ubg 9iige, meb ben gortrøftning, at be fnart maae blibe ubfriebe fra 23abt)lon8 Slag. SSebenbe -Senen, at 2)e maa tyabe Kraft til at ubføre 2)ere? tyøie og bellige røtfix, unbertegner jeg mig meb ftilfen til 3)em og 23røbrene, 2)ere i Styrifto for* bunbne 23rober 3«. 9flørtenfen. Støguft (Sfortfat fra ibe 63.) Sirgbag ben 31te. SSeb et af be tolb Slboftlerg Qbørum i 5J3roefibent 33. $oungg uug i 9iauboo aftyolbt 3Raab i ben ^enfigt at oberbeie Kirfeng rifling bleb bet eenftemmig beb» taget, at ba bi ere blebne falbebe beb en konference til at baretage Stirfeng gor= retninger og unberftøtte Kirfeng ftorbalter i tyang mange pligter famt at bære migranterne behjælpelige, fole bi bet [tore Slnfbar, fom tybiler baa og, og bioe gjøre tybab ber ftaaer i bor SOtagt for at obft)ibe Kirfeng nffer og bife 08 bet Jpberb bcerbig, fom 33røbrene tyabe baa» lagt og. 23ebtaget, at bi faabibt muligt felb bilbe oberbcere (Smigvanterneg 9iebfættelfe og for?rcerbcerenbe fun bejfiffe ^logle af bort eget borum til bette Slrbeibe. S5ebtaget, at 2 lbfte SBiOarb SRictyarbg for en SLib tager SSobæl i eller i 9?certye» ben af SBarfaro i ben enfigt at aftyoenbe Cobber i 33t)en SBarren, at raabe S3rø«brene og baretage anbre forretninger i Kirfeng Snteregfe. 3)et goranftaaenbe bleb bebtaget efter at bi tyabbe bort en gunftig SRapbort af QtSlbfterne gjoung, Kimbafl og 3Ricr)arb om 53ebi)ggelfe af S3^en SBarren, ba be tyabbe bceret ber, lebfagebe af 2Nr. SSRarf Sllbricty og anbre Sorbeiere ber. SSebtaget, at bi nære Srøebfolelfe for bor elflebe Sprcefibent Stofebty mitty og bang gaberg familie ba«runb af be

14 78 3o epb initl)* firtmctéltb. [tore ab af (Sienbele be babp Iibt»eb raabe ri bim til at famle aqe fjøber og 3)ofumenter baa (Stenbele, borenbe til Kirfen, fom nu ere i Ubbalg? etter en«felte Snbibiber? SSefibbelfe, og labe bet ubføre i eget Stfabn fom gorbalter for Sefu gtyrifti Kirfe af ibfte-3>age? ellige, faafnart an? mange pligter tiflabe btt, og at bi bruge at bor glib for at bjcelbe f)am til bet forønffebe SEftaal. 2?ebtaget, at SKSlbfie Sorenjo 33arne? uben Dbb>!b ubfører fin 9J2i8fion til (fnglanb. SSebtaget, at ^arrifon Sager«ftrar, reifer baa fin 2Jci?fton til 3a«maiea i 35cftinbien, og SSIbfte Sofebb, 3?aD til bbanrrifa, ifølge bere? 33effiffelfer a f 16be benne?, og at be lebfage binanben til 9?e»r Drlean?. Xet bleb foreflaaet, at Qfilbfte imron (Sarter gaaer paa en 3tfi?fiøn ti! STbbfflanb, men bet bebtoge?, at t>an iffe be uljortc ftorfølgelfer, bf fyabe roeret ubfattc for ffulbe reife foreløbig. i SRitfottti cg baa mange anbre tebcr fiben Kirfen? Dbfomft, rg fyborbeb bf ere fomne i bert? nubcwenbe fattige tilliiig. 3)erfor bifalbe bi paa egne cg Ritten! SPegne $prcefibent mitb? $remgang?maabe i at oberbrage i>iéfe (Sienbele til ban? -ftuftru og SBørn cg 35enrer til bere? Uuberljolb, og at b/an fortfortter meb at oberbrage faameget af Kivten? (Sienbele, [om ere forfyaanben eller fom bille blibe tilbeiebragte, fem fyan finber ttlftroeffeligt for at fiffe fin egen øg fin ftaber? familie en 2lrb i bor Sttibte, obereen?ftemmenbe meb en 35ebtcegt af Kirfen? alininbelige Konference, aft/olbt i Sommerce i Dctober ?ebtaget, at baa runb af Kirfen? fnbtibige tifling r>ar bet tåret nøbbenbigt, at 3)ofumenter og fjøber paa Kirfen? ienbømme ffulbe ubfiebe? til Ubbalg af (Sfter megen >røfterfe om Kirfen? tifling, timelig og aanbelig, Inemme og ube, og i betragtning af ben ^attigbom og 9iøb, fom 9J?ange ere unberfaftebe beb at boere blebne berøbebe bere? (Sienbele af en ubarmhjertig 5pøbel, og ligelebe? Slubre, fom f/abe offret bere? (Stenbele for at b/jcelpe be Serobebe, og atter Slnbre, fom b>be baaren Xagen?5P»rbe og ebe, bleb bet bebtaget, at bette Maab baa Kirfen? SSegne anmober $Prcefioent mitf; fom ftorbaltcr om at v>be ioeib til faabanne fattige 23røbre, enten i 2anb eoer SSarer, efterfom Kirfen? bibler bilbe ftrceffe til og fom f/an bilbe anfee for raabeligt, faa at Side, fom fjabe baret Kirfen? Stfeblemmer, men nu ba bi b/abe en lobmcr?fig g-oroalter, nemlig $prcefibent trofafte i bere? $ligter Ubfnrelfe mob ub og Kirfen, funne Ijabe bet SPvibilegium at forblive i bor 2)cibte og faae 8ibet? 9tf<?bterftigf)efcer. Srigbara $oung, ^ofebb mitr/, fom er beffiffet bertil $Prcefibent, obereen?ftemiv,enbe meb anbet? obe, 28iflarb Stitfarb?, friber. Dn?bag ben 1fte ebtember. New York Sun" inbef)olber en beretning om et befpnberligt SPf/oenomen, nemlig : 6n JRegn af Kjøb og 33lob, en JRegføile og en SRegn af 2ftanna. 2or?bag ben 2ben. S3ben (Sartfyago baa Sanbtungen beb ^anama, fom b>bbe bleb øbelagt beb Sorbffjcelb. Cøberbag ben 4be. 10,000 3nbbr;ggere A Dberft S&arle? S. Sfticb bleb ubnoebnt til Srigabegeneral for 2ben 6ob^orte, iftebetfor afoøbe eneral 2)on Sarlo? milt?, Dberftlieutenant 2ttu8»illing? ti! Dberft iftebetfor 9t:d), 2Kajor 3ob> cott til Dberftlieutenant iftebetfor Rifling?, og Saoitain ^ofea tout til ØHaior iftebetfor cott.

15 Sofeuty ttritjjs ScbnetSlab rigbam $oung Web balgt til 9tteb= lem af (Sommunalbeftbrelfen iftebetfor afbøbe 2)on Savlog mitb,, og Solm Sar;«lor og eber (5. fftmbau blebe balgte tit 3JiebIemmer af 23efibrelfen for Uniberfi«tetet iftebetfor afbøbe 2)on Sarlog mitfy og Robert 33. Sljombfon. Drfon $Pratt bleb bftlgt til SProfeSfor i 2Watb,ematif"»eb Uniberfitetet i Sftauboo, famt fif Sttlétl Master of Arts." (St Ubbalg bleb rtebfat for at fjøbe fornøben Sorb til en 23egrabelfe8plabg, og taben8 trioer bleb bet paalagt at ffaffe et ignet meb SSvjenS SSaaben. 23tyen. Qjglbfte Drfon beneer anfom til onbag ben 5te. Scg prcebifebc for en [tor ftorfamling om Scegehmften, ønflenbe at forv maae be Retlige til at ftole paa ub, naar be blebe fbge, og itfe paa $jøbet Slrm, at lebe»eb STroen og itfe»eb Sflebicin eller ift, og naar be»are ftyge og fyabbe falbet til bem og bigfe Ijar-be bebet for bem, uben at be berbeb blebe fyelbrebebe, ba at bruge milbe Urter og omhyggelig 5pleie. SirSbag ben 7be. 3 23ofton8 2lbifer melbes om en nb, Æjøbregn, Jfom»ar falben i ftenfington. >er»ar falben en tøtoregn bet 9J?efte af Sagen til Sti. 2 ftermibbag, ba ftanbfebe ben og be mørfe tyer begbnbte at antage 2)?e8fingfarbe, inbtil b>le himmelen lignebe en SIbfø. toerne ble»e v mere og mere ffinnenbe inbtil ft (. b'f4, ba be bletoe ganffe røbe, og faa Diebliffe efter falbt en Sftegn af fyalbfltybenbe ubftantfcr, [om lignebe 231ob, og forn bceffebe Elgrc og 23eie i et Dmrib? af 2 SffMIe. 2)en bloblignenbe Stegn barebe omtrent ti SDcinutter, ba faerne ptubfelig obflarebes og Suften ble» faa ufcebbanlig folb, at bet»ar nøbbenbigt at bruge Dbertøi." Seibfte SBiflarb?Rt^arbe reifte tit SBarfatø og bofatte fig feer, for at raabe be Jpetlige til at nebfcette fig i 2Carren. 2)en følgenbe 2)ag folgte b,an tre 23b- Iobber. Stigen mellem Snglanb og (Sljina»ebbarer. 2)e (Sngelffe \)at>e ubruftet en nb, (Sjpebition for at funne gaae frem meb ben ftørfte trengfyeb. ^aa ben anben ibe b,ar Ijan? bimmelfte 2Jtaieftcet ubftebt 23efaling til at famle en ubtyre Slrmee for at ubrbbbe be S'ngelffe. DnBbag ben 8be. vige og Stbgter om Krige, Sfprbffjoelb, Ubeir, $ eft og SlbSbaabe tilligemeb aljlagg Ugubeltgfyeb, Sftøb og belæggelfe af (Sienbele f)øre8 fra nceften labert Sanb. Cøberbag ben Ilte. Segionen bar ube tit -Diønftring og bleb infbiceret af eneratlieutenant Sfofebb mitfy, forn Ijolbt en Sale til pottet paa fin fabbanlige fraftige SJJaabe. Rapporterne ubbife Kanb. ofea tout, frib er. SWanbag ben 13be. 23rober (Sbroarb dunter af Sfyefter Sountb, 5Pennfbtbanien, beføgte Rauboo og t]øb f e fianbeienbomme for 4,500 >otlar8, bboraf ban betalte 2,000. og ffulbe betale SReften i ZeUt af 2 SWaaneber. 3J?obtog en Snbbbbelfe fra 23rigabegeneral (Sjefiel 3Ji. tøajet) og Dberft SHmog 23. gufler af 23orgerbotbningen for 2ee Sountb, 3ot»a, til at oberbare en SKenftring i SJiontrofe imorgen. eneralerne Jpbrum mitb^ og Bennett fif en lignenbe Snbbbbelfe. SirSbag ben 14be.

16 : 80 3o[cpt) mitt)«i*ctmct*løb. SLeg ouw til røontrofe, lebfaget af SBrøbtene Gsbtøatb utttet og SBilltam '31. fyeen, og bleb bøfligt mobtaget af eneral roajetø, Dfficererne og golfer. 9Hr. 3). 2B. tilbourn forføgte at ibcerffoette et Dbløb»eb at oblcefe en SProcla* matiort, ba golfene»eb 3J?ibbag?tib tjotbte >biil og et betr/bcligt Stntal bar famlet ubenfor fyan 23outif. Sproclamationen løb orbret faalebeg 3oroa8 23orgere! -3foroa8 2obe for= bre iffc, at S ffutte mønftre etter infbicere8 af S o e m i t fy eller e n e r a l 33 e n n e 1 1, og fy bi 8 be ffulle fyabe ben $roeffyeb at forføge noget aabant, fyaa«be bet, at enfyber røanb, font fyar tilbørlig Slgtelfe for fig felb, eiebliffelig bil fortabe 91 eet" ten." 2)ette gjorbe alligebel flet iffe nogen SSirtning baa jollet. SOtin Støber og jeg bare cibilflcebte, men fif famme 2(n= erfjenbetfe fyele 2)agen fom Officerer af bor 9?ang blete at faae. CSfterat Pønfiringen bar forbi, gif jeg til rør. SIWboum 58outif og nbbab mig en am* tale meb barn, men fyan bifte mig 35ø. ren. an Dbførfel ftjlbte fyan faa fenner meb Slfjlt) og be bebreibebe fyam fyan8 9?aafyeb. 35 e lebfagebe mig til gærgebaaben og bifte mig etfybert Segn baa æenjtab. SEtrSbag ben 21be. t'ibet Sr/rean" affeilebe fra iber» bool til 92en> >rlean8 meb 204 Jpeltige, beftemte til Sftauboo. 3)et brittifte rig8ffib 9J?abaga t'ar" bteb total obelagt af 31b t bet cfyinefifle ab. 57 røenneffer omfom. (ftortfeetteg.) 3 ti b N l b. ibe. 35en 39te albaar8conference jftebafrionens Semcerfninger Ctb8!raft og Ubfyolbenfyeb. SRotitS) i i '. 72. ibe orrefbonbance Sofebfy ntitfyg Sebnet8løb (fortfat), 77. fatibutametts stjerne* ubfommer ben lfte oa. 15bc i buer Sttaaneb øa, faacé paci Sotttoiret i Sorett en$p,abe 9lr. 14 lftc af tilbetiftre oa. baa alle foitadifle ^oftcotttoirer. 3?føfcettfcc?tm. Uba,ibet oa. forlagt af 3e$fe 9L mi tf). 5Ert>ft fyo8 ffi. SBorbing*