Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Dronningborg Boulevard NØ Lokalpsykiatrisk Center Telefon: Hjemmeside: Regionspsykiatrien er en del af behandlingstilbuddet til psykisk syge i Region Midtjylland. Regionspsykiatrien tilbyder behandling til borgere over 18 år, som bor i -, Norddjurs - og Syddjurs Kommune. Behandling i Regionspsykiatrien kan foregå enten under indlæggelse eller ambulant. Lokalpsykiatrisk Center har åbent i dagtimer på hverdage og dækker ambulante behandlingstilbud til patienter fra Kommune. Behandlingen foregår i Lokalpsykiatri lokaliteter på Dronningborg Boulevard i og i patienternes egen bolig. Den kliniske undervisning er derfor forbundet med en del transport fra opgave til opgave. Læs mere om Psykiatri og Social i RM på: Samarbejdsrelationer herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Personalegruppen i Lokalpsykiatri består af følgende faggrupper: sygeplejersker, læger, psykologer, terapeuter, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og servicepersonale. Et behandlingsforløb i Lokalpsykiatri er præget af tværfaglige samarbejdsrelationer. Formålet med det er at tilgodese patientens behov ud fra forskellige faglige perspektiver. Dertil kommer et tværsektorielt samarbejde. Formålet med det er at tilgodese den støtte, pleje og behandling, som patienten har brug for på tværs af sektorerne. Tværsektorielle samarbejdsrelationer kan eksempelvis være Regionspsykiatriens øvrige afsnit, bo støttetilbud, aktivitetstilbud, socialrådgiver i patientens hjemkommune, egen læge og patientens nære netværk m.m. Ledelsen i Lokalpsykiatri består af en behandlingsansvarlig overlæge og en afdelingssygeplejerske. Patientkategorier/borgerkategorier Regionspsykiatri kerneopgave kan deles i to ansvarsområder, da afdelingen har et ansvar både i forhold til behandling og udredning. Patienterne er personer med psykiske sygdomme og lidelser, som er så alvorligt syge, at de har brug for en specialiseret indsats. Det vil typisk være patienter med skizofreni sygdomme, psykoser og affektive lidelser. Dertil kommer patienter med dobbeltdiagnoser og patienter med misbrugsproblematikker. Side 1 af 11

2 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Fænomener og problematikker, som knytter sig til det at være patient i Lokalpsykiatri, kan være: Tvangstanker, stemmehøring og hallucinationer Angst, vrede og andre følelsesmæssige reaktioner Kognitive dysfunktioner Nedsat evne til selvkontrol, vanskeligheder ved at knytte sig til andre samt andre asociale adfærdsmønstre Nedsat eller øget energi Nedsat autonomi kan være med tvangsbehandling til følge Nedsat motivation Påvirket psykomotorik Nedsat evne til at strukturere og håndtere dagligdagen Forskellige kulturer og etnografier Dysfunktionelle fysiske, psykiske og sociale færdigheder Dysfunktionelle netværksrelationer Typiske kliniske sygeplejeopgaver Det faglige indhold retter sig mod sygeplejerskens virksomhedsområde som helhed. Der er primært fokus på at udføre sygepleje og at formidle sygepleje, men der indgår også elementer af at lede sygepleje og at udvikle sygepleje. I det daglige består de kliniske sygeplejeopgaver i Lokalpsykiatri i at identificere patientens sygeplejebehov samt at tilrettelægge, udføre og evaluere de dertil knyttede sygeplejehandlinger og interventioner. Dette tilrettelægges ud fra en kontaktpersonrelation og består typisk i nedenstående opgaver. Udførende aspekter: o Relationsetablering, vedligeholdelse og afslutning i patientforløb o Jeg styrkende sygepleje o Kognitiv adfærdsstøtte o Miljøterapeutiske tiltag o Forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Dette er eksempelvis at støtte patienten i: At opøve og fastholde primære, sekundære og tertiære ADL funktioner KRAM faktorer o Varetage patientens medicinske behandling Vejledende og formidlende aspekter: Side 2 af 11

3 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri o Samtaler. Dette er eksempelvis at: Etablere samarbejdsrelationer med patienten om dennes pleje, behandling og evaluering at tiltag i disse Vejlede patienter og pårørende til en større forståelse af deres sygdom Vejlede til sundhedspædagogiske tiltag i relation til KRAM faktorer o Vejlede i forhold til evt. bolig -, misbrugs eller andre socialt relateret problematikker Ledende aspekter: o Kontaktpersonordning. Dette er eksempelvis at: Etablere en kontinuerlig relation til patienten ud fra relationsterapeutiske behandlingsprincipper Koordinering af det samlede pleje- og behandlingsforløb. Herunder at søge viden om og dokumentere den planlagte og udførte sygepleje i MIDT EPJ Tværsektorielle samarbejdsrelationer med henblik opfølgende indsats Udviklende aspekter: o Kliniske retningslinjer. Dette er eksempelvis at: Følge og relatere en klinisk retningslinje til en aktuel klinisk sygeplejehandling og intervention Følge og relatere en instruks fra E Dok til en aktuel klinisk sygeplejehandling og intervention Typiske patientforløb/borgerforløb Lokalpsykiatri er et ambulant behandlingstilbud til patienter fra Kommune, og de fleste patienters behandlingsforløb er længerevarende. Lokalpsykiatri er opdelt i teams. Disse er tværfagligt sammensat ud fra en geografisk opdeling i Syd og Nord. Patienter bliver typisk henvist fra egen læge eller internt fra Regionspsykiatri øvrige afsnit. Personalet samarbejder tværfagligt og tværsektorielt med henblik på at afdække patientens problemstillinger og behov, så disse samlet set bliver indfriet. Patient og pårørende bliver inddraget i forløbet, så de oplever at være en del af de beslutninger og planer, der træffes og lægges for patienten. Den studerende indgår som medkontaktperson for tildelt(e) patienter(er) i et samarbejde med patientens primære kontakter. Patienterne er personer med psykiatriske diagnoser, som er alvorligt psykisk syge. Eller personer for hvem kompleksiteten af deres sygdom medfører, at de har brug for en specialiseret og tværfaglig indsats. Det vil primært være personer med psykoser, bipolare lidelser og personlighedsforstyrrelser. De centrale kliniske problemstillinger, som den studerende vil møde, er kendetegnet ved fænomener som isolation, angst, tvangstanker, stemmehøring, hallucinationer, kropsforstyrrelser, vægtproblemer m.m. Den måde, hvorpå de kliniske problemstillinger kommer til udtryk, understøtter den studerendes læringsudbytte, hvad angår kommunikative og relationelle færdigheder og kompetencer, da det er kompetencer, som Side 3 af 11

4 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri personalegruppen i Regionspsykiatrien handler ud fra dagligt. De centrale kliniske problemstillinger kommer også til udtryk via forskellige diagnosegrupper af psykiatriske sygdomme herunder dobbeltdiagnoser hvortil bl.a. misbrugs- og selvmordsproblematikker, kriseinterventioner og medicinske behandlinger knytter sig. Metoder i klinisk praksis Du skal arbejde med nedenstående metoder. Individuelle behandlingsplaner Sygeplejeprocessen Miljøterapi Kognitiv adfærdsstøtte Psykodynamiske behandlingsprincipper Kontaktpersonordning Mono- og tværfaglige konferencer og fora Dokumentation i MIDT EPJ E-Dok Rating Scales som NIP skizofreni, NIP depression, GAF, suicidal rating og Hamilton scales for depression Politik og sikkerhedsprocedurer i forhold til at forebygge og håndtere konflikter Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Regionspsykiatri har ansat kvalitetskoordinator og udviklingssygeplejersker. Sammen med ledelsen er de garant for kvalitetsudvikling i det sygeplejefaglige felt. Dertil kommer nøglepersoner i de enkelte afsnit, hvis opgave er at være drivkraft omkring aktuelle indsatsområder. Aktuelt er følgende udviklings- og forskningsprocesser i gang: Den Danske Kvalitetsmodel Projekt til indsats omkring KRAM faktorer i en psykiatrisk kontekst Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering herunder vejlednings- og evalueringstilbud Fra start til slut bliver de opgaver, som den studerende indgår i, tilrettelagt ud fra introduktion, aktiv deltagelse og selvstændighed i opgaven. Faserne kan være i spil hver for sig eller samtidig. Den studerendes forudsætninger og graden af kompleksitet i situationen afgør dette. Den overordnede vejledning varetages af den kliniske vejleder. Den daglige vejledning varetages både af den kliniske vejleder og det personale, som i det daglige udgør kontakten i de situationer og patientforløb, som den Side 4 af 11

5 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri studerende indgår i. Den kliniske undervisning indeholder: Velkomstbrev/-mail Introduktion Planlægningssamtale med klinisk vejleder Ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler med klinisk vejleder Daglig vejledning ved klinisk vejleder eller daglig vejleder i de autentiske situationer og forløb, som den studerende indgår i med beboere/brugere Refleksion over praksis både i praksis og væk fra praksis Vejledning og feedback til fast- og planlagte studieaktiviteter ved klinisk vejleder Vejledning til intern klinisk prøve og gennemførelse af denne ved klinisk vejleder Evaluering af det samlede kliniske undervisningsforløb og udbyttet heraf ved klinisk vejleder. Anvend VIA evalueringsskema hertil Det Læringsmiljø og studiemiljø, som den studerende vil møde, er: Et tværfagligt praksisfællesskab, hvor den uddannelsessøgende åbent kan undre sig og stille spørgsmål til praksis. I det daglige er vejledningen tilrettelagt som før, under og efter vejledning, hvori fokus vil være den studerendes aktuelle læreprocesser knyttet til de opgaver i praksis, som den studerende står over for eller indgår i. Daglig vejledning og refleksion i praksisfællesskabet: I den daglige vejledning udfordres den studerende til at argumentere for sine handlinger og interventioner ud fra den viden og de færdigheder, som den studerende har med sig rettet mod det læringsudbytte, som den studerende sigter mod at nå. Kliniske Studieplaner: Med afsæt i den generelle kliniske studieplan og Modulbeskrivelse udgør den studerendes Individuelle Kliniske Studieplan de rammer, hvorudfra den studerendes læreprocesser skal tilrettelægges. Vi ser den individuelle kliniske studieplan som et nødvendigt samarbejdsredskab, hvor den studerende præsenterer det læringsudbytte, som den studerende har med sig, samt hvilke overvejelser og planer den studerende har om det læringsudbytte, som den studerende skal nå jf. Modulbeskrivelse. Samtaler: Planlægningssamtale: Klinisk vejleder og studerende afholder en planlægningssamtale inden for de første to uger af den kliniske undervisningsperiode. Formålet med samtalen er en gensidig forventningsafklaring og drøftelse af den studerendes individuelle kliniske studieplan. Klinisk vejleder er ansvarlig for at finde et tidspunkt til samtalen Den studerende skal forberede sig til samtalen ved at udarbejde et udkast til den individuelle kliniske Side 5 af 11

6 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri studieplan i eportfolio. Efter samtalen skal den studerende følge op på og ajourføre studieplanen i eportfolio Ugentlig vejlednings- og evalueringssamtale: Kan foregå som individuel samtale eller gruppesamtale Klinisk vejleder og studerende evaluerer den studerendes læringsudbytte ud fra den studerendes individuelle kliniske studieplan og ud fra den studerendes aktuelle læreprocesser. Klinisk vejleder er ansvarlig for at finde et tidspunkt til samtalen Den studerende skal forberede sig til vejledningen med en kort skriftlig beskrivelse af, hvad han/hun ønsker vejledning om. Den studerende skal herefter ajourføre resultat af ugevejledning og -evaluering i den Individuelle Kliniske Studieplan i eportfolio Afsluttende evalueringssamtale: Inden for de sidste to uger af den kliniske undervisning og efter afvikling af intern klinisk prøve afholder klinisk vejleder og studerende en afsluttende evalueringssamtale. VIA evalueringsskema bruges til evalueringen. Den studerende udfylder skemaet forud for samtalen og medbringer en kopi til klinisk vejleder. Klinisk vejleder videregiver kopi til den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, så denne kan samarbejde med Lokalpsykiatri om at fastholde og udvikle læringsmiljøet i afsnittet. Intern klinisk prøve: Klinisk vejleder informerer og vejleder den studerende til prøven i henhold til gældende retningslinjer i bilag 1 Modulbeskrivelse. Den kliniske vejleder samarbejder med underviser fra Uddannelsesenheden om at planlægge, gennemføre og votere prøven i henhold til gældende retningslinjer. Forventninger til den studerende Den studerendes gennemsnitlige tilstedeværelse i klinisk undervisning er 30 timer om ugen. Den kliniske undervisning vil kunne placeres på alle tidspunkter af døgnet og ugen, når lærings- og vejledningsmuligheder er til stede. Den kliniske vejleder lægger en plan for dette, så læringsmulighederne i afsnittet anvendes optimalt I samarbejde med den studerende planlægger den kliniske vejleder de 30 timers ugentlige tilstedeværelse sådan, at den studerende sideløbende har en ugentlig studiedag til aktiv fordybelse og refleksion i de problemfelter/stillinger, som den studerende arbejder med i sin praksis i Lokalpsykiatrien Med afsæt i Lokalpsykiatrien kliniske undervisningstilbud, forventer vi, at den studerende viser initiativ og ansvar for egne læreprocesser - ved at være nysgerrig, opsøgende og deltagende i den praksis, som vi leder den studerende ind i Forud for planlægnings-, vejlednings- og evalueringssamtaler skal den studerende forberede sig som beskrevet i afsnittet om de uddannelsesmæssige forhold Med udgangspunkt i den studerendes forudsætninger forventer vi en aktiv deltagelse i Side 6 af 11

7 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri praksisfællesskabet med en god portion nygerrighed, undren og uddybende spørgsmål til praksis I Lokalpsykiatrien er der altid flere elever og studerende i praktik og klinisk undervisning samtidig. Vi forventer derfor, at vores uddannelsessøgende indgår aktivt i både elev/studiefællesskabet og afsnittets praksisfællesskab, da begge typer fællesskaber er vigtige for den læring, der skal finde sted Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder er uddannet sygeplejerske og har suppleret denne med det kliniske vejledermodul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Hertil kommer et bredt funderet viden og erfaringsgrundlag inden for psykiatrisk sygepleje. Den kliniske vejleder er en del af praksisfællesskabet i Lokalpsykiatri, hvori en vigtig kerneopgave er klinisk vejledning til studerende. Krav vedrørende klinisk pensum Det samlede pensum er på sider pr. ECTS-point svarende til sider. Der må ikke anvendes tidligere opgivet pensum. Pensum består af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Den studerende: Vælger sider selvvagt pensum med afsæt i nyeste relevant viden litteratur inden for psykiatrisk sygepleje Følger op på og ajourfører det selvvalgte pensum, når behov i den studerendes individuelle kliniske studieplan indikerer dette og sådan, at selvvalgt pensum er fuldendt inden den interne kliniske prøve i modul 8 Arbejder løbende med sit pensum i den kliniske undervisningsforløb, så den studerende ved afslutning af perioden har dokumenteret sit pensum til vejlederen i eportfolio Pensum skal af den studerende anvendes til at reflektere over praksisfeltet og understøtte den studerendes aktuelle og prioriterede læringprocesser og læringsudbytte på Pensum bliver anvendt reflekteret i forhold til den studerendes handlinger og interventioner i praksis Det kliniske uddannelsessted: Opgiver sider fælles for afsnittene i (se bilag 1) Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at deltage i intern klinisk prøve er det en forudsætning, at den studerende har været studieaktiv i den kliniske undervisning. At være studieaktiv indbefatter, at den studerende: Udarbejder en individuel klinisk studieplan og følger op på denne, så målsætninger og resultater Side 7 af 11

8 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri omkring læringsudbytte og planer ajourføres og fremstilles løbende i eportfolio Afleverer et udkast af den Individuelle Kliniske Studieplan til klinisk vejleder forud for planlægningssamtalen og inviterer den kliniske vejleder og tilknyttede underviser fra sygeplejerskeuddannelsen ind i eportfolio Forbereder sig til de ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler med et skriftligt vejledningsgrundlag Har gennemført den fastlagte studieaktivitet, som retter sig mod en kommunikativ aktivitet, så den er gennemført i henhold til de opstillede kriterier (se bilag 2) Har gennemført den planlagte studieaktivitet med fokus på modulets tema i form af seminardeltagelse i henhold til de opstillede kriterier. (se Modulbeskrivelsen, bilag 2) Sætter sig ind i Lokalpsykiatrien generelle behandlingstilbud og tilknyttede patienters plejeog behandlingsplaner Deltager aktivt som medkontaktperson for 1 2 patienter i et tæt samarbejde med patienternes faste kontaktperson(er) o Herunder: tilrettelægger, udfører og evaluerer sygepleje til disse o Søger og dokumenterer relevante data i MIDT EPJ i relation til disse o Arbejder aktivt med vejledning og sundhedspædagogiske tiltag i relationen til disse patienter og deres pårørende o Tilegner sig viden og færdigheder i forhold til at håndtere disse patienters medicinske behandling Opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio og arbejder aktivt og reflekterende med dette gennem hele modulet Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som består af to delprøver (se Modulbeskrivelsen, bilag 1 Udarbejdet af: Lokalpsykiatrisk Center, august Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Annette Dippel Larsen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland Klinisk vejleder Jan Christian Eriksen, afsnit E2, Regionspsykiatri Klinisk vejleder Charlotte Mønsted Sleimann, LPC Djursland, Regionspsykiatri Klinisk vejleder Mette Daugaard Andersen, LPC, Regionspsykiatri Ledelsesansvarlig: Oversygeplejerske Valborg Marianne Iversen Godkendt af uddannelsesleder ved Dato og underskrift Ulla Nielsby Side 8 af 11

9 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri Bilag 1 Litteratur/pensum Buus, N. & Hybholt, L. 2009, "Miljøterapi i behandlingspsykiatrien" in Psykiatrisk sygepleje, eds. N. Buus & P. Parker, Nyt Nordisk Forlag, København, pp Buus, N. & Kragelund, L. 2009, "Sygeplejestuderende i psykiatrien : forventninger, oplevelser og læring" in Psykiatrisk sygepleje, eds. N. Buus & P. Parker, Nyt Nordisk Forlag, København, pp Buus, N., Krause-Jensen, N. & Rye-Andersen, J. 2009, "Lovgivning, etik og moralsk beslutningstagning i psykiatrien" in Psykiatrisk sygepleje, eds. N. Buus & P. Parker, Nyt Nordisk Forlag, København, pp Buus, N. & Sørensen, N.Ø. 2009, "Perspektiver på magt" in Psykiatrisk sygepleje, eds. N. Buus & P. Parker, Nyt Nordisk Forlag, København, pp Ege, P. 2010, "Stofmisbrug" in Grundbog i psykiatri, eds. E. Simonsen & B. Møhl, Hans Reitzel, København, pp Hansen, M. 2011, "Det kommunikative aspekt i psykiatrisk sygepleje" in Psykiatrisk sygepleje: lærebog for sygeplejestuderende, eds. J. Kragerup & H. Sletterød, Munksgaard Danmark, Kbh., pp Hansen, M. 2011, "Læring og pædagogik i et sygeplejefagligt perspektiv" in Psykiatrisk sygepleje: lærebog for sygeplejestuderende, eds. J. Kragerup & H. Sletterød, Munksgaard Danmark, Kbh., pp Hummelvoll, J.K. 2006, "Samtalen" in Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed, ed. J.K. Hummelvoll, 3rd edn, Hans Reitzel, Kbh., pp Hummelvoll, J.K. 2006, "Sundhedsfremmende og forebyggende aspekter i det psykiatriske sundhedsvæsen" in Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed, ed. J.K. Hummelvoll, 3rd edn, Hans Reitzel, Kbh., pp Kessing, L.V. 2010, "Affektive lidelser" in Grundbog i psykiatri, eds. E. Simonsen & B. Møhl, Hans Reitzel, København, pp Kragerup, J. 2011, "Lægemiddeladministration og sygepleje" in Psykiatrisk sygepleje: lærebog for sygeplejestuderende, eds. J. Kragerup & H. Sletterød, Munksgaard Danmark, Kbh., pp Lauritsen, A. 2011, "Sygeplejerskens samarbejde med pårørende til sindslidende" in Psykiatrisk sygepleje: lærebog for sygeplejestuderende, eds. J. Kragerup & H. Sletterød, Munksgaard Danmark, Kbh., pp Nordentoft, M. & Kjær, S. 2010, "Skizofreni" in Grundbog i psykiatri, eds. E. Simonsen & B. Møhl, Hans Reitzel, København, pp Simonsen, E. & Møhl, B. 2010, "Akutte forbigående psykoser, andre psykoser og skizotypi" in Grundbog i psykiatri, eds. E. Simonsen & B. Møhl, Hans Reitzel, København, pp Strand, L. & Iversen, A. 1994, Fra kaos mod samling, mestring og helhed: psykiatrisk sygepleje til psykotiske Side 9 af 11

10 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri patienter, Munksgaard Danmark, Kbh., pp Sundhedsstyrelsen 2007, Referenceprogram for angstlidelser hos voksne, Sundhedsstyrelsen, Kbh., Sundhedsstyrelsen 2007, Referenceprogram for unipolar depression hos voksne, Sundhedsstyrelsen, Kbh., Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 2004, Referenceprogram for skizofreni, Sundhedsstyrelsen, Kbh., Thorgaard, L. & Haga, E. 2009, "Hjælpemidler og redskaber" in Relationsbehandling i psykiatrien Bind.1: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, 2nd edn, Hertervig Forlag, Stavanger, pp Thorgaard, L. & Haga, E. 2009, "Lidt mere om dynamisk psykoterapeutisk forståelse og holdning" in Relationsbehandling i psykiatrien Bind.1: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, 2nd edn, Hertervig Forlag, Stavanger, pp Thorgaard, L. & Haga, E. 2009, "Tilbage til miljøbehandlingen" in Relationsbehandling i psykiatrien Bind.1: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, 2nd edn, Hertervig Forlag, Stavanger, pp Østerskov, M. 2011, "Sygepleje til den sindslidende med anden etnisk baggrund" in Psykiatrisk sygepleje: lærebog for sygeplejestuderende, eds. J. Kragerup & H. Sletterød, Munksgaard Danmark, Kbh., pp Side 10 af 11

11 Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri Bilag 2 Fastlagt studieaktivitet i form af en kommunikationsrapport Definition og rammer Formålet med den fastlagte studieaktivitet i form af en kommunikationsrapport er, at den studerende: Udvikler sin kompetence til at beskrive og analyse kommunikative sammenhænge under hensyntagen til patientens psykiatriske sygdom og helhedssituation Øger sin forståelse for og bevidsthed om egen og andres kommunikation Aktiviteten indeholder en skriftlig og mundtlig del. Den skriftlige del skal udarbejdes ud fra en konkret oplevet kommunikation, og beskrivelsen af denne skal danne oplæg til den mundtlige del. Oplægget til den mundtlige del skal indeholde: o Kort forklaring af, hvilken sammenhæng den udvalgte situation indgår i o En beskrivelse af kommunikationsforløbet herunder verbale, nonverbale og vokale udtryk o Overvejelse vedrørende brug af kommunikationsteorier og dermed, hvilket fokus den studerende vælger at gøre til genstand for dialog i den mundtlige del Ansvars- og rollefordeling Sygeplejestuderendes rolle: Udarbejder et skriftligt oplæg på maksimum 3 sider Afleverer dette til den kliniske vejleder og medstuderende senest to dage før den mundtlige del af kommunikationsaktiviteten Præsenterer sammenhæng og udvalgt situation samt fokus for dialog med afsæt i situationen og udvalgt kommunikationsteori(er) til at belyse den med Medstuderende rolle: Læser tilsendt materiale Ajourfører sig med materialets valgte kommunikationsteori(er) Indgår aktivt i den faglige drøftelse med udgangspunkt i oplægget Klinisk vejleders rolle: Vejleder den studerende til den planlagte kommunikationsaktivitet Læser tilsendt materiale fra den studerende i eportfolio Ajourfører sig med materialets valgte kommunikationsteori(er) Arrangerer den mundtlige del af kommunikationsforløbet i grupper, så de studerende kan dele deres læringsudbytte af aktiviteten med hinanden Initiativtager til at den studerende gør status over læringsudbyttet af arbejdet med kommunikationsaktiviteten Side 11 af 11

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Sengeafsnit O2 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon : 78475020 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage Søndersøparken 1 8800 Viborg Tlf: 78 47 41

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: DISTRIKTSPSYKIATRIEN

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf. 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Daghospital P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som hører

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Midt Klinik for Psykotiske Lidelser Søndersøparken 2A 8800 Regionspsykiatrien Midt er en del af Region

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Ambulante Psykiatriske Enheder Regionspsykiatrien Vest Herning og Holstebro Gl. Landevej 61, 7400 Herning Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Dato:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Team for affektive lidelser Viborg. Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse

Generel klinisk studieplan Team for affektive lidelser Viborg. Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Team for Affektive Lidelser Søndersøparken 9 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Klinikgangen Regionspsykiatrien Randers Dronningborg Boulevard 15 8930 Randers NØ Telefon 78475400 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gårdhaven Møgelkjærvej 6H 8800 Viborg E-mail: gaardhaven@ps.rm.dk Gårdhaven er et socialpsykiatrisk bosted, der er organiseret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere