DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP"

Transkript

1 DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP

2 2

3 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship AalborgUniversitet,Januar2011 Antalsider(inkl.bilag):76 Antalbilag:1 Antalanslag: Antalnormalsiderá2400anslag:38,3 KristineHarboEriksen

4 4

5 TITELBLAD INDLEDNING MAXI PROJEKTET DEVILDEKANINER FORRETNINGSMODELLEN VALGAFMODEL OsterwalderogPigneursforretningsmodel Kritikpunkter KUNDESEGMENTER/CUSTOMERSEGMENT KUNDESEGMENTET VÆRDITILBUD/VALUEPROPOSITION KANALER/CHANNELS KUNDERELATIONER/CUSTOMERRELATIONSHIPS INDTJENINGSKANALER/REVENUESTREAM ØKONOMISKENØGLETAL PRODUKTETSPRIS NØGLERESSOURCER/KEYRESOURCES NØGLEAKTIVITETER/KEYACTIVITIES NØGLEPARTNERE/KEYPARTNERS OMKOSTNINGSSTRUKTUR/COSTSTRUCTURE FINANCIALBOOTSTRAPPING TILFØJELSERTILMODELLEN MARKEDET MULIGHEDERFORVÆKST KONKLUSION LITTERATURLISTE...48 BØGEROGARTIKLER...48 LINKS TRANSSKRIPTIONAFINTERVIEW

6 6

7 1.Indledning Hvaderdetfornogleprocesser,manskaligennemforatstarteenvirksomhedop,oghvilke elementerermannødttilatforberede,foratfindefremtilomdetoverhovedetvilkunne ladesiggøre,atfådenidé,manstartedeudmed,gjorttilenprofitabelforretning?detteer nogle af de spørgsmål, som jeg i denne opgave vil besvare. Blandt andet vha. nogle af de redskaber,jegerblevetpræsenteretpåigennemmit11.semesterpåbusinessdevelopment andentrepreneurship. Det forskningsprojekt, jeg i denne opgave har taget udgangspunkt i, er fra Aalborg Universitet, og var en del af et projekt ved navn maxi projektet, som handlede om IT og sukkersyge.vedatanvendebrugerdreveninnovationsamtforskernesvidenerderskabten række (fem) produkter, som har det formål at gøre hverdagen for diabetikere og deres familier lettere. Produktet ved navn De Vilde Kaniner (DVK) er således det af de fem produkter,somjegidenneopgavevilkoncentreremigom. Jegvilgennemgåenforretningsmodel.Dennekanbrugestilatbeskriveforskelligedeleafen virksomhed, f.eks. hvordan den fungerer, hvem kunderne er, hvad de sætter pris på, hvordan dette leveres, hvordan virksomheden kan tjene penge samt hvordan værdien kan blive leveret til kunderne på en måde, så det genererer overskud. Ved at bruge en forretningsmodel kan jeg altså finde frem til virksomhedens natur og dermed danne et mereklartbilledeaf,hvordanopgaveatfådvkpåmarkedetevt.skullegribesan.(ojala& Tyrväinen,2007:2). 1.1maXi projektet SomsagtvarbrugerdreveninnovationetvigtigtelementimaXi projektet.dettebetødrent praktisk, at en række deltagere bidrog med inputs om viden, erfaringer og tests igennem projektet.deltagerne,somderblevtagetudgangspunkti,var17familiermedenellerflere diabetikere i alderen 4 68 år, både type 1 og type 2, nogle ny diagnostiserede og andre medmereend20årsdiabeteserfaring.yderligeredeltog9erhvervsdrivendeiskagen,som støttedeopometableringafetlevendelaboratoriumforeksperimentermedit sundhedsservices. Forskere fra Aalborg Universitet har udviklet IT koncepter og metoder til brugerdreven innovation. Softwarekonsulenter fra Teknologisk Institut har udviklet prototyper og modeller for IT services. Man har arbejdet ud fra en metode omkring 7

8 brugerdreven innovation i to iterationer i hhv og Begge år har deltagerne samarbejdet i 2 timers hjemmebesøg hos familierne, 3 timers workshop på Aalborg UniversitetogenweekendslevendelaboratoriumiSkagen. 1.2.DevildeKaniner DeVildeKaninererenmobilapplikation,somhartilformålatstøttediabetikeresfællesskab, ved at give dem mulighed for at dele deres viden og erfaring samt konkrete tips og tricks, sorger og glæder, og andet der omhandler livet med diabetes. I materialet omkring maxiprojektetbeskrivesdvkpåfølgendemåde: DE VILDE KANINER er en prototype som viser muligheder for IT designet til at styrke videndeling mellem diabetikere om daglige forhindringer i samfundet så som varedeklarationer, fødevarer og gode og dårlige erfaringer med butikker, restauranter og caféer mm. Prototypen er designet som en server baseret løsning med et website, hvorfra diabetikere kan skrive kommentarer, give bedømmelser med stjerner eller registrere varedeklarationer. Via en mobil applikation er der adgang til at se og søge information i indkøbs og restaurant situationer. Eksperimenterne med de vilde kaniner har peget på prototypen som en positiv vej for videre udvikling dog med behov for et øget fokus på at styrkefællesskabogempati.designforfællesskabskalsættefællesskabetogdenindbyrdes forståelseogstøtte(ikkekunvidensdeling)iforgrunden. (Link1 herundermaxiplakat). 8

9 Billede1:Screenshotsomviseroversigtoverfødevareridatabasen. Applikationenharfølgendefunktioner: Findfødevareriendatabaseudfraentennavnellerstregkodenummer(sebillede1). Læsvaredeklarationenpåfødevarersamtgenerelinformationomeksempelvis varensfedtindholdogdenspointfraettilfem. Anmeldrestauranter,cafeerogbagereoglæsandrebrugeresanmeldelser.Giv derudoverstedetenkarakterfraettilfem(visesistjernen sebillede2). Findkontaktoplysningersamtrutevejledningtilengivenrestaurant,caféellerbager. Læsinformationomrestauranter,cafeerogbageresomdisseselvharvalgtatdele meddereskunder;detværesigmenukort,opskrifterellerlignende. FindandrebrugeresruteriområdetviaGPS,oglæsomhvorlangedeer,oghvilket terrændebeståraf,samtomdeertilcyklingellergåben. Deldineegneruter. FindseværdighederiområdetviaGPSoglæsandrebrugeresanmeldelserafdisse. Gåtilapplikationenshjemmesideoglæsinformationomdenne eksempelvis brugervejledning. Derudovererapplikationenpånuværendetidspunktudviklet,ogdereksistereren velfungerendeprototype.kodenkanbetragtessomopensource,dadeudviklere, derharlavetden,ikkeønskeratbeholderettighedernetildem. 9

10 Billede2:ScreenshotsomviserforskelligeanmeldelserafRestaurantKokkenesiSkagen. 10

11 2.Forretningsmodellen En forretningsmodel beskriver hvordan en organisation eller virksomhed kan skabe, levere og indfange værdi; herunder både økonomisk, social eller andre former for værdi. Udviklingen af en forretningsmodel er derfor en del af en virksomheds forretningsstrategi (Link2).Forretningsmodellenersåledesettrinellerenaktivitetianalysenaf,hvadderskal til, for at kunne realisere sin forretningsidé, ligesom en markedsføringsstrategi eller en vækststrategierdet.forretningsmodellenkaneksempelvisindebære,atmanfårdefineret sin forretnings kerneværdi og værditilbud, får specificeret indtægtsmekanismer og får formuleret sin strategi omkring konkurrence. Efterfølgende kan man anvende resultaterne frasinforretningsmodelibrugenafenforretningsplan,ogherudfrabegyndeatudførenogle afdissehandlinger.mansøgerf.eks.investorer,søgerventurekapital,fårstyrpåderetslige forholdmm. Derfindesflereforskelligebudpå,hvordanmanbedstmuligtlaverenforretningsmodel,og hvilkenmodelmanisåfaldskalfølge.jegvilderforigennemdenneopgavebådeforsøgeat argumentere for den, jeg synes kunne være mest fordelagtig at anvende, men samtidig prøveatforholdemigkritiskbådetilkonceptetmedatanvendeenforretningsmodelsamt til denne specifikke model. For hvordan kan begreber som innovation og entreprenørskab arbejdesindienforretningsmodel?dettespørgsmålviljegforsøgeatbesvare,dajegikke mener, en klassisk forretningsmodel automatisk inddrager disse begreber. Der er derfor brugforennuanceringogperspektivering,såjegbevægermigvækfrablotatarbejdemed denklassiskesnævreforretningsmodel. Seniorrådgiver ved Institut for Erhvervsstudier Lars Krull skriver i sin bog, at en forretningsplan 1 er et must, hvis man vil gøre sig håb om at søge venturekapital til sin virksomhed,hvilketjegikkenødvendigvisgør.mendetteeralligeveletudtrykfor,atnogle serforretningsplanensomessentiel.hanskriverdogogså,atderikkeernogenfasteregler for, hvordan den skal se ud (Krull, 2003: 23). En forretningsplan er til for på mest fyldestgørende,hensigtsmæssigeogtroværdigemådeatfåsolgtsinidétilinvestorerne.det 1 LarsKrulltaleromforretningsplanenogikkeforretningsmodellen.Forskellenpådeto begreber,harjegalleredeværetindepå.larskrullsfokusliggerpåanskaffelsenafkapitaltilsin virksomhed,hvordeterenforretningsplanogikke modelmanvilanvende.dettefordiplanen bl.a.indeholderentidsplanfor,hvadderskallaveshvornårindenforeksempelvisdeførstetreår. Lighederneerdogsåmange,atjeggodtmener,atderkantrækkesparalleller,iogmedaten forretningsmodelerendelafenforretningsplan.. 11

12 vil sige som et alternativ til eksempelvis et elevator pitch, hvor man helt kort formulerer hovedpointen i ens forretningsidé og realiseringen af denne. Men derudover er forretningsplanenogsåtilfor,atgiveiværksætterenetstyringsredskab. Enforretningsplan er ikke bare en færdig rapport, men et dokument under konstant udvikling et dokument, der tvinger dig til at eftertænke og strukturere dine handlinger. Netop derfor er udfærdigelsenogsåensupergodlæringsproces uansetomdusøgerventurekapitalellerej. (Krull,2003:23).Såskøntjegikkeharnogleplaneromatsøgeventurekapital,kanjegbruge min forretningsmodel som et værkstøj, der kan lede ud i en form for forretningsplan. Derigennemkanjegbådelæremereomkringiværksætteriogplanenkunneiteorienbruges tilatarbejdeudfrasamtstyreiforholdtilsenerehen. Nogle af de elementer, som Lars Krull fremhæver som nøgleområder, er at udarbejder en virksomheds og projektbeskrivelse, en markedsbeskrivelse, en ledelsesbeskrivelse, en beskrivelse af de økonomiske nøgletal samt en sammenfatning. Beskrivelsen af produktet harjegvalgtatplacereibegyndelsenafprojektet,bådefordidettestemmeroverensmed Lars Krulls pointe om, at en præcis beskrivelse af dette er noget af det første en forretningsplan bør indeholder, men også for fra starten af at skabe en forståelse af, hvad det er jeg arbejder med igennem dette projekt. At beskrive virksomheden er naturligvis problematisk i og med, at der endnu ikke er nogen virksomhed. Det vil betyde, at de beskrivelser, jeg kommer med, er mine forslag til, hvordan det kunne foregå, skulle det realiseres. Dette har naturligvis også en indflydelse på, hvor meget jeg kan reflektere over netop dette punkt, og det vil betyde, at nogle elementer af virksomheden er lettere at beskrive end andre. Eksempelvis kan jeg godt forklare hvilke medarbejdere eller eksterne kræfter,dervilværebehovforiteorien,menikkereflektereover,hvordandettefungereri praksis. 2.1 Valgafmodel I forbindelse med valg af forretningsmodel, vil jeg gerne fremhæve nødvendigheden i at anvende et nyere og mere innovative ledelsesmæssige værktøjer. Igennem en workshop (ACE summer camp) med foredragsholdere fra Aalborg Universitets Internationale Center forinnovation,blevdetgjortklart,atmangeoftebrugernogleværktøjersomerforældede, ogdeterderforogsånødvendigtattænkeinnovativt,nårdethandleromatvælgeogbruge enforretningsplan,ogaltsåikkekunmht.selveensproduktellervare. Therateofchange in the global business environment is unprecedented, forcing organizations to challenge 12

13 many of the assumptions about how they operate. In the face of more sophisticated customers, an increasingly global economy advances, there is an urgent need to develop flexible business models (Mike Rake, chairman of KPMG International fra undervisningsmateriale,ace summercamp).mikerakeunderstregerhernetopdenpointe, somlarskrullogsåerindepåisinbog.vilmanbrugesinforretningsplanfuldtud,dvs.som enløbendeplan,sommankansetilforatfindeudaf,hvordanmanskaldrivesinforretning, så er det nødvendigt at vælge en forretningsmodel, som netop giver plads til en sådan udvikling. Er ens forretningsmodel ikke tilstrækkeligt fleksibel, vil det ikke være muligt for ensforretningatudviklesigitaktmedmarkedetogdenglobaleøkonomi.etaspektsomer særligt vigtigt i software branchen, hvor denne udvikling netop sker særligt hurtigt, og det derfor er særligt vigtigt med fleksibilitet og innovativ tænkning, hvis ens forretning skal overleve.medtidenkandetaltsåværenødvendigtatændresinforretningsplanvedbl.a.at vælgeennyforretningsmodel.detteeksempelvisfordider,nårmanikkelængereennypå markedet, kan have åbnet sig nogle nye indtjeningsmuligheder, være grund til at ændre produktet,ellerværegamle døre derharlukketsig. Yderligere tilføjer Samuel J. Palmisano: New products and services remain a priority, but companiesareplacingincreasingemphasisondifferentiatingthemselvesthroughinnovation in the basics of their business models (Samuel J. Palmisano Chairman, President and CEO, IBM fra undervisningsmateriale, ACE summer camp). Netop i tilfældet med DVK, har der netop været lagt vægt på innovationen i produktudviklingen, og det virker derfor kun naturligt,atdettegårigenidenforretningsplan,derskalfølgeproduktet.pådenmådevil denvirksomhed,somskalrealiseredvk,løbendekunneadskillesigfraandrekonkurrenter påmarkedet,oggribedetteanpåennyoganderledesmåde: Ultimately,businessmodel innovation is about creating value, for companies, customers, and society. It is about replacingoutdatedmodels. (Osterwalder&Pigneur,2010:5). HenryW.Chesbrougharbejdermedbegrebetopeninnovation,somnetopgårudpå,atfor at være innovativ i sin produkt og forretningsudvikling, er man nødt til at lade ideer strømme ud af virksomheden lige så vel som man lader nye ideer strømme ind. I klassisk innovation, som han omtaler som closed innovation, står virksomheden selv for hele processen;forgenereringafideer,udvikling,test,produceringosv.meniopeninnovation trækker man altså på ressourcer udenfor virksomheden til nogle af disse processer. Dette kan Osterwalder og Pigneurs model på sin vis også understøtte, for den tager højde for, 13

14 hvilkenøglepartneremanhar,hvilkesærligeressourcermanhartilrådighedoglignende,og den lægger derefter op til, at man skal trække nye forbindelser imellem disse forskellige områder(se billede 3). Jeg mener således, at man kan argumentere for at modellen, der i forvejen tager højde for vigtigheden af innovation, og kan bruges mere specifikt til åben innovation.nogetsommanienvisgradkansige,deralleredeertaleomiforbindelsemed DVK, i og med at det er et forskningsprojekt fra universitetet, der har udviklet ideen og produktet,ogaltsåikkedenvirksomhed,somevt.skullerealisereden.såledesvilledetaltså igennem Osterwalder og Pigneurs forretningsmodel samt åben innovation være muligt på lignende på senere hen at trække eksterne ressourcer ind i innovationsprocesserne i virksomheden OsterwalderogPigneursforretningsmodel AlexanderOsterwalderogYvesPigneurspræsentererderesbusinessmodelcanvasibogen Business Model Generation. En bog som er skabt i samarbejde med intet mindre end 470 medlemmer af det forfatterne kalder The Business Model Innovation Hub, det vil sige praktiserendeforretningsfolk,sombidrogmedeksempler,cases,ogkritiskekommentarertil manuskriptet.(osterwalder& Pigneur, 2010: 5) Deres fælles startsted var deres forståelse af,hvadenforretningsmodelertilfor: Abusinessmodeldescribestherationaleofhowan organizationcreates,delivers,andcapturesvalue. (Osterwalder&Pigneur,2010:14).Forat kunnebeskrivenetopdette,altsåhvordanderskabes,leveresogindfangesværdi,skalman ind på ni områder, som ifølge forfatterne dækker hovedtrækkene ved en forretning: kunderne, værditilbud, infrastruktur og finansiel levedygtighed. Fire hovedtræk som har megettilfællesmeddenøgleområderlarskrullfremhævedeisinbog,ogsomjegtidligere varindepå.menosterwalderogpigneurkommeraltsåmedniuddybendeområder,som, hvis de bliver afdækket tilstrækkeligt, kan lede til en fyldestgørende og anvendelig forretningsmodel. Nedenståendebillede,etsåkaldtbusinessmodelcanvas,illustrerernetopdisseniområder eller byggeklodser, som de omtales som, og er yderligere et af hovedværktøjerne i OsterwalderogPigneursbog.Dettekanvaserdogblotetafflereredskaberderpræsenteres ibogen,ogsommankananvendetilatbeskrive,analysere,vurdere,forandreogdesignesin forretningsmodel.genereltlæggerforfatternestorvægtpå,atbogenskalbruges;deteren håndbog med konkrete redskaber. En pointe som netop også understøtter Lars Krulls opfattelseom,atenforretningsplanskalfungeresometredskabmananvenderløbendetil atforståogfornysinvirksomhed.(osterwalder&pigneur,2010:8 15) 14

15 Billede3:BusinessModelCanvas (Osterwalder&Pigneur,2010:42 44) Enmådeatarbejdemeddettekanvaspå,somviblevpræsenteresforunderACE summer camp, er at arbejde med en stor udskrevet udgave af kanvasset samt PostIts i forskellige farver.mantageraltsåudgangspunktideniforskelligefelter.herundersættermandermed forskelligt farvede PostIts på for at beskrive hhv. hvordan man på nuværende tidspunkt forholdersigtildettefeltisinvirksomhed,hvilketruslerdereksistereroghvilkespørgsmål mankunnestillehertil.pådenmådefårmanfremarbejdetnyemåderatgribepotentielle trusleranpå.dadvkendnuikkeeksisterer,kanjegikkesomsådanskelneimellemhvordan mangørdet,oghvordandetkanlavesom,menjegkanalligevelgodtanvendemodellentil atfåskitseretdeforskelligepunkter,ogherunderkommeindpå,hvilkeelementerjegskal væresærligtopmærksompå,foratskabeensuccesrigforretning.jegvilderforidefølgende afsnitkortpræsenteresamtforklare,hvadhvertafdenifelterdækkerover,samthvaddet betyderiforholdtilnetopdvk Kritikpunkter DererdogogsåpunktervedOsterwalderogPigneursforretningsmodel,samtvalgetafden, som man kan kritisere. Eksempelvis behøver den nyeste model ikke nødvendigvis at være denbedste.derudoverbeskriverforfatternebogensomenhåndbogforde,derviludfordre denklassiskeforretningsmodel, mendenharstadigsineulemper.forforretningsmodellen 15

16 begrænser sig ikke til specifikke områder, der er tale om one size fits all, en forretningsmodelsomkanbrugespåalleformerforforretningerogindenforallebrancher. Menmåskeerdetikkeheltsåsort/hvidt,somdetgøres;måskeerderrentfaktiskforskelpå den forretningsplan man skal anvende, afhængig af om man vil sælge blomster eller softwareprodukter. Eksempelvis kunne man i stedet have brugt en forretningsmodel som den,deromtalesafartoojalaogpasityrväinens,hvormanudfraproduktetskarakter(bl.a. omdetkanmassedistribueresellerskalskræddersystilhverenkeltkunde),tagerstillingtil denforretningsmodel,derpasserbedst.detvilsigeommanskalhaveetnærtforholdmed den enkelte kunde eller ej, for at skabe værdi for denne.(ojala og Tyrväinen, 2007) Dette villeikkeværeaktueltifm.dvk,dadeterjoetprodukt,somerensforallekunderne.dog menerjegogsåatdetteaspektietvistomfangbliverinddragetiosterwalderogpigneurs model,dadejonetopserpåhvilkekunderelationer,manskalhave,samthvilkekanalerman ønskeratnåsinekunderigennem. Igennemmingennemgangsamtanvendelseafmodellenviljegfindefremtil,hvorvidtden er tilstrækkelig, om den indeholder unødige elementer, og om jeg evt. skal udbygge den med mine egne begreber. Tager den eksempelvis højde for, at man som virksomhed, der arbejder med højteknologiske produkter, har en vis teknisk forståelse, som kan give en mulighed for at påvirke det marked, man skal lancere sit produkt på? Et andet mindre kritikpunktvedmodellener,atdetkanværesværtatsepareredenipunkterfuldstændigt, hvilketbetyder,atjegiredegørelsenfornogleafdeførsteområder,vilkommeindpånogle ting, som jeg også vil skulle nævne senere under andre punkter. På den måde kan der let komme en del gentagelser, hvilket jeg vil forsøge at mindske så vidt muligt, ved blot at opsummereellerrefereretilbagetiltidligerepunkter. 16

17 3.Kundesegmenter/CustomerSegment Kunderne er ifølge Osterwalder og Pigneur hjertet af ens forretning, for uden kunder, som er villige til at betale for produktet, er der ingen forretning. For at danne sig en bedre mulighedforatopfyldekundernesbehov,måmaninddeledem i segmenter. Kundesegmentering eller markedssegmentering, somdetogsåkaldes,gårkortfortaltudpå,atmanforatfinde frem til nogle større homogene kundegrupper, deler forbrugerneindisegmenterudfraenrækkefællestrækogforbrugsmønstre.dermedkan man bl.a. anvende sine marketingsressourcer bedre, ved at målrette markedsføring mod den specifikke gruppe, som kunne være potentielle kunder. Derudover kunne man også forestille sig, at dette gjorde det lettere at justere et evt. ikke færdigudviklet produkt, så ogsådettevarrettetmodetsærligtsegmentfremforenbredgruppe.(link3)selvomder sagtenskanværeflererelevantesegmenterforetprodukt,måmanbesluttesigfor,hvilket manvilhenvendesigimodiførsteomgang.nårdettevalgertruffet,kanmanpåbaggrund afengrundigindsigtidissekundersbehov,skabesinforretningsmodel.underdetteførste feltikanvassetskalmanaltsåforsøgeatbesvarespørgsmålsåsom:hvemskaberviværdi for?oghvemervoresvigtigstekunder? Som allerede nævnt er det primært diabetikerne, der er fokus på i forbindelse med DVK fordi produkterne netop er udviklet og skræddersyet til disses behov. Derfor vil jeg også vurdere,atdeerdevigtigstekunder.dermedikkesagt,atderikkekanvisesigatværeen storkundegruppeinogleafdeandremuligesegmenter.segmentersåsombrugere,derhar allergier,ogderforharbrugforatholdeøjemed,hvaddefødevarer,dekøber,indeholder, eller brugere på diæt som på grund af dette også har behov for at overblik over, hvilke fødevarer der er sunde, og hvilke de skal holde sig fra. Applikationen kan også med tiden visesigathaveværdiforenmålgruppe,somjegsletikkepånuværendetidspunktkansefor mig.pådenmådekanderiteorienværeflereforskelligepotentiellesegmenter,mendeter altsådiabetikerne,dererkernesegmentet,dadeterdem,derhardeltagetiudviklingenaf applikationen,ogderforderesbehovdenerskræddersyettilatdække. 3.1.Kundesegmentet Hvad kendetegner så dette segment og deres forbrug? Projektleder Anne Marie Kanstrup forklarede omkring målgruppen for nogle af de produkter, der blev udarbejdet igennem maxi projektet,atdetsærligtvarde,derhavdebrugforenintroduktiontil,hvaddetvilsige 17

18 at være diabetiker. Det vil sige de nydiagnosticerede, deres familier og pårørende samt andre omkring dem, der har brug for et indblik i, hvad sygdommen betyder, og sidst men ikkemindstde,derharsværtvedatstyrederesblodsukkerihverdagen.menheltsåbreden målgruppeerderikketildvk.iførsteomgangerderkuntaleometprodukt,tildederhar sukkersyge samt deres familier, eksempelvis de der står for familiens indkøb. Anne Marie forklarede derudover, at applikationen vha. favorit funktionen, også kunne være et hjælpemiddel for de, der pludseligt skal købe ind til en diabetesramt, eksempelvis bedsteforældrenetiletdiabetesramtbarn: ( )såkanmanlavefavoritteroghavesinegen favoritliste.ogdeterjorigtigtnemtnårnubedsteforældrenetilemmanuskalpassehende, så kan de lige få telefonen og så kan de se favoritterne og så videre( ) (Transskription, s.15). Det har altså igennem udviklingen af DVK været vigtigt, at programmet også skulle kunne anvendes af børn, hvilket var grunden til at applikationen blev udviklet til iphone, hvilketogsåvistesigatfungere: SelvEmmapå3årvarhurtigtilatfindeudafattrykkepå knapperne,ogvictorpå6årkunnehjælpedevoksnemedatbrugetelefonen. (maxi avisen, 4.udgave: 2). Derfor spænder brugerne af produktet over en meget bred aldersmæssig målgruppe. StatistikoverdiabetesramteiDanmark: AntalletafdiabetikereiDanmarkvari Antalletafdiagnosticeredediabetikereerfordobletsiden1997. Antalletafmændogkvinder,derrammesafdiabeteserstortset50/50 Den aldersgruppe, hvor der er flest diabetikere, er de årige, men de, der rammes,bliveryngreogyngre,ogbl.a.ialdersgruppen10 19årerderpåtiårsket enstigningidiagnosticeringerpå75procent.(link4) Udfradisseoplysningerkanviunderstøttetesenom,atmålgruppenforDVKerganskebred. Denservice,produktetyder,kanværerelevantforalle,dererramtafdiabetes.Skøntden størstedelafdediabetesramteermellem60 og69år,erderistigendegradogsåunge,der bliverramtafsygdommen,ogmarkedetvilderforifremtideniendnuhøjeregradhenvende sigtilenbrederealdersgruppe.ligeledeserdetallesamfundsgrupper,derrammes,hvilket Anne Marie også nævnte i interviewet, altså både højt og lavt uddannede. Det er derfor vigtigt,atproduktetersimpeltatbruge,ogdetkaniprincippetmarkedsførestildenbrede befolkningogallegrupper.teknologimæssigterapplikationenpånuværendetidspunktkun udviklet til Apples iphone, hvilket som tidligere nævnt skyldtes et ønske om en høj brugervenlighed.etpunkthvorappleerblevetbetragtetsomførende,dadeisæradskiller 18

19 sig netop med deres brugergrænseflade. Man kunne dog sagtens forestille sig, at også Android brugere ville kunne få applikationen tilgængelig, og at dette ikke ville gøre noget betydeligt ved brugervenligheden. Smartphone segmentet er dog stadig primært de yngre forbrugere,hvilketfremgårafnedenståendestatistiskeundersøgelse. Avanceret brug af mobiltelefonen efter tid, anvendelsesformål og type Alder: år Alder: år Alder: år Alder: år 2008 Anvender mobiltelefon i alt. Pct. af hele befolkningen Sendefoto,videomv.viamobiltelefon Uploadefoto,videomv.viamobiltelefon Modtagenyhedstjenesterviamobiltelefon Surfepåinternetviamobiltelefon Læsee postviamobiltelefon Downloade/seTVvideoviamobiltelefon Betalingafvareellerservicesviamobiltelefon Personlig navigation (finde en adresse eller lokalitet)viamobiltelefon Ingenafførnævnteformål,kuntaleellersms (Link5) Dissetalmådogalleredeformodesatværeenanelseforældede,dasalgetafsmartphones inden for de sidste år er steget kraftigt, og flere og flere må derfor have kendskab til eksempelvis muligheden for at surfe på nettet eller betale en vare eller service via deres telefon. Nyere tal ses i tabellen nedenunder, hvor det dog også er tydeligt, at det er den yngrebefolkning,derdominererbrugenafinternetviamobiltelefonen: Mobil adgang til internet (udenfor hjemmet) efter tid, type og mobil adgang Mobiltelefon GPRS (2G) Mobiltelefon UMTS (3G) 2010 Alder: år Alder: år Alder: år Alder: år 6 6 (Link5) For at bruge en applikation som DVK, vil det være nødvendigt at hente og installere den samtnaturligvisbrugeden.deteraltsådenteknologiskesideafproduktet,derbegrænser målgruppen, for selvom produktet er velegnet og relevant for alle aldersgrupper, vil det grundetteknologiensandsynligvisprimærtværeyngremennesker,dervilhavemulighedfor at anvende det. I fremtiden vil der uden tvivl være flere og flere ældre, der også vil bruge smartphones,menpånuværendetidspunkterderaltsåendiametralmodsætningimellem produktets kernebruger (primært ældre) og smartphone segmentet (primært yngre). Det kunne altså tale for, at man enten må udvide til andre platforme, hvor det lidt ældre 19

20 segment i højere grad kunne være med, eller beslutte sig for primært at betragte den lidt smallere yngre gruppe som den reelle målgruppe for produktet. Det vil sige skalere produktetspotentiellemarkedned. Forkortatopsummereerde,DVKskaberværdifor,allederentenselvhar,ellerharennær pårørende med diabetes. De vigtigste kunder for produktet er derfor diabetikerne eller dissespårørende.herunderdiabetikereistortsetallealdre,skøntdetprimærtvilværede yngre(mellem16og39),derharmulighedforatanvendeapplikationen.strengtseterdet kun nødvendigt, at én i familien har en smartphone. Men da en mobiltelefon i de flestes tilfælde er noget personligt, hvor man har sine kontakter, sine aftaler og meget andet samlet, er det ikke realistisk, at denne skal kunne vandre imellem forskellige familiemedlemmer; så selvom teenagedatteren har en smartphone, gør det det ikke nødvendigvismuligtforfaderenatfådennemedpåindkøbsturen.prisenpåensmartphone taget i betragtning, er det heller ikke realistisk, at en familie anskaffer denne samt betaler for abonnement, blot for at kunne bruge denne specifikke applikation. Det må altså være denperson,somprimærtstårforindkøbenetilenhusstand,derskalhavetelefonen.deter altsådevoksne,somprimærtskalanvendeapplikationen,selvomhelefamilienskalkunne bruge den. Dette kan både tale for, at det for at få applikationen udbredt, er en idé at markedsføre den for den yngre gruppe (de under 40), men at der evt. også skal laves et ekstra markedsføringsarbejde overfor de lidt ældre, for at gøre dem opmærksomme på muligheden. Der kan altså være tale om, at de forskellige grupper skal nås igennem forskellige distributionskanaler. Dog er der ingen tvivl om, at man kunne man nå ud til diabetikerne ved at finde de fællesnævnere, der går på tværs af aldersgrupperne. Det vil bl.a. sige via det materiale, de får udleveret ved diagnosticering, deres medlemskab i diabetesforeningensamtderesanvendelseafvissemedicinskepræparater.dettelæggerop tiltreforskelligedistributionskanaler;regionen,diabetesforeningenellereksempelvisnovo Nordisk(somtilbagei1985lancerededenførsteNovoPen,ogsomidagbetragtessomenaf verdens førende virksomheder indenfor diabetesbehandling). Dette leder hen til et helt andetperspektiv,formåskeskalkundenfordvksletikkebetragtessomslutbrugerenmeni stedetsomenafdissetredistributører;mankunnesåledesforestillesig,atsælgeproduktet tildisseforetengangsbeløb,ogdernæstladedemståfordenvideredistribution.såledeser deraltsåikketaleometmassemarkedhvorenstorkundegruppemeddesammebehovog problemersælgesetprodukt,menistedetetnichemarkedhvormansælgerproduktettilen anden producent, der således sælger det videre som en del af deres produkttilbud. (Osterwalder&Pigneur,2010:20 21) 20

21 4.Værditilbud/ValueProposition The Value Propositions Building Block describes the bundle of products and services that create value for a specific Customer Segment. (Osterwalder & Pigneur, 2010: 22). Under dette felt skal man således forsøge at besvare spørgsmål så som: Hvilke værdi leverer vi til voreskunder?hvilkeafvoreskundersproblemerhjælper vi med at løse? Hvilke pakker af produkter og services tilbydervihvertkundesegment?hvilkekundebehovtilfredsstillervi? TheValueProposition isthereasonwhycustomersturntoonecompanyoveranother.itsolvesacustomerproblem orsatisfiesacustomerneed. (Osterwalder,2010:22)Ensværditilbuderaltsådeforskellige værdier,somensproduktellervirksomhedtilbydersinekundersamletidetosterwalderog Pigneurbeskriversometbundt.Nogleafløsningerneerinnovative,ognoglesesmanmåske allerede i eksisterende produkter på markedet, men er blevet tilføjet værdi og funktioner, som gør at de adskiller sig. Værdien kan være kvantitativ(dvs. eksempelvis omhandle pris eller hastighed på en service) så vel som kvalitativ (omhandlende f.eks. design eller brugeroplevelse).deteraltsåher,jegskalfindefremtil,hvadderadskillerdetteproduktfra andre på markedet, og hvad det er for nogle behov, netop DVK opfylder hos brugeren. (Osterwalder,2010:23) DVK har flere funktioner, og dermed kan man også sige, at det opfylder flere forskellige behovhosbrugeren.denprimærefunktioniapplikationenermulighedenforatbrugeden somendatabase,hvormankanlæsedeklarationenpåenlangrækkefødevarersamtlægge sineegneind.hereraltsåmulighedenforattilgånogetinformationpåenletmåde;dette mensmanerpåfarten,såvelsomnårmanerderhjemmeogeksempelvisplanlæggersine indkøb.detenebehov,somapplikationendækker,erderforetbehovfornemtogdiskretat kunneundersøge,hvadforskelligefødevarerindeholder,forpådenmådeatgøredetlettere for diabetikerne at finde frem til, hvilke fødevarer, der er særligt velegnede til deres specifikkefødevarebehov. Applikationens sekundære funktion er, at den giver brugerne mulighed for at dele deres erfaringer med forskellige bagere, restauranter og seværdigheder. Her kan de altså dele deres egne erfaringer og holdninger om et sted samt tilgå information om eksempelvis en specifikrestaurant.bådeinformationfraandrebrugeremenogsåsomrestaurantenselvhar 21

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Avisen. Om maxi-projektet. maxi konference. 1. Udgave - juni 08 1. 5. Udgave - juli. 10 Aalborg, DK

Avisen. Om maxi-projektet. maxi konference. 1. Udgave - juni 08 1. 5. Udgave - juli. 10 Aalborg, DK Avisen 1. Udgave - juni 08 1 5. Udgave - juli. 10 Aalborg, DK maxi konference 87 deltagere mødtes til den afsluttende maxi-konference den 21. april 2010. Deltagerne kom fra diabetesforeningen, software

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

Avisen. maxi-projektet. maxi 2009: 9 nye familier. www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk www.maxi-projektet.dk. 3. Udgave - juni 09 1 Aalborg, DK

Avisen. maxi-projektet. maxi 2009: 9 nye familier. www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk www.maxi-projektet.dk. 3. Udgave - juni 09 1 Aalborg, DK Avisen 3. Udgave - juni 09 1 Aalborg, DK maxi 2009: 9 nye familier Næste runde er startet i maxi-projektet, og 9 nye familier kommet til. Det er igen familier, hvor en eller flere har diabetes. Der er

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Avisen. maxi logoet. maxi-projektet. www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk. www.maxi-projektet.dk. 1. Udgave - juni 08 1 Aalborg, DK

Avisen. maxi logoet. maxi-projektet. www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk. www.maxi-projektet.dk. 1. Udgave - juni 08 1 Aalborg, DK Avisen 1. Udgave - juni 08 1 Aalborg, DK maxi-projektet maxi-projektets vision er at sprænge rammerne for sundhedsstøtte med it ved at sætte diabetikere og deres familier i centrum og ved at flytte fokus

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App til iphone og Android Midt Solu on A/S Godthåbsvej 23-25 8660 Skanderborg Tlf. 70 22 19 03 e-mail: info@midtsolu on.dk Web: www.midtsolu

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App en til iphone, Android & Windows Phone Hvordan kan man hente Flexfones app? Den kan hentes i Apples App Store, Androids Google Play &

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold...

Kundeformidling OBS! - i praksis. Sådan gør du... Kun til internt brug! Indhold... - i praksis. Sådan gør du... Indhold... Side 1 Sådan formidler du ACN Fastnet telefoni Side 2 Sådan formidler du CallMe mobiltelefoni Side 3 Sådan formidler du ACN Mobil SIM kort Side 4 Sådan formidler

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere