DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP"

Transkript

1 DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP

2 2

3 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship AalborgUniversitet,Januar2011 Antalsider(inkl.bilag):76 Antalbilag:1 Antalanslag: Antalnormalsiderá2400anslag:38,3 KristineHarboEriksen

4 4

5 TITELBLAD INDLEDNING MAXI PROJEKTET DEVILDEKANINER FORRETNINGSMODELLEN VALGAFMODEL OsterwalderogPigneursforretningsmodel Kritikpunkter KUNDESEGMENTER/CUSTOMERSEGMENT KUNDESEGMENTET VÆRDITILBUD/VALUEPROPOSITION KANALER/CHANNELS KUNDERELATIONER/CUSTOMERRELATIONSHIPS INDTJENINGSKANALER/REVENUESTREAM ØKONOMISKENØGLETAL PRODUKTETSPRIS NØGLERESSOURCER/KEYRESOURCES NØGLEAKTIVITETER/KEYACTIVITIES NØGLEPARTNERE/KEYPARTNERS OMKOSTNINGSSTRUKTUR/COSTSTRUCTURE FINANCIALBOOTSTRAPPING TILFØJELSERTILMODELLEN MARKEDET MULIGHEDERFORVÆKST KONKLUSION LITTERATURLISTE...48 BØGEROGARTIKLER...48 LINKS TRANSSKRIPTIONAFINTERVIEW

6 6

7 1.Indledning Hvaderdetfornogleprocesser,manskaligennemforatstarteenvirksomhedop,oghvilke elementerermannødttilatforberede,foratfindefremtilomdetoverhovedetvilkunne ladesiggøre,atfådenidé,manstartedeudmed,gjorttilenprofitabelforretning?detteer nogle af de spørgsmål, som jeg i denne opgave vil besvare. Blandt andet vha. nogle af de redskaber,jegerblevetpræsenteretpåigennemmit11.semesterpåbusinessdevelopment andentrepreneurship. Det forskningsprojekt, jeg i denne opgave har taget udgangspunkt i, er fra Aalborg Universitet, og var en del af et projekt ved navn maxi projektet, som handlede om IT og sukkersyge.vedatanvendebrugerdreveninnovationsamtforskernesvidenerderskabten række (fem) produkter, som har det formål at gøre hverdagen for diabetikere og deres familier lettere. Produktet ved navn De Vilde Kaniner (DVK) er således det af de fem produkter,somjegidenneopgavevilkoncentreremigom. Jegvilgennemgåenforretningsmodel.Dennekanbrugestilatbeskriveforskelligedeleafen virksomhed, f.eks. hvordan den fungerer, hvem kunderne er, hvad de sætter pris på, hvordan dette leveres, hvordan virksomheden kan tjene penge samt hvordan værdien kan blive leveret til kunderne på en måde, så det genererer overskud. Ved at bruge en forretningsmodel kan jeg altså finde frem til virksomhedens natur og dermed danne et mereklartbilledeaf,hvordanopgaveatfådvkpåmarkedetevt.skullegribesan.(ojala& Tyrväinen,2007:2). 1.1maXi projektet SomsagtvarbrugerdreveninnovationetvigtigtelementimaXi projektet.dettebetødrent praktisk, at en række deltagere bidrog med inputs om viden, erfaringer og tests igennem projektet.deltagerne,somderblevtagetudgangspunkti,var17familiermedenellerflere diabetikere i alderen 4 68 år, både type 1 og type 2, nogle ny diagnostiserede og andre medmereend20årsdiabeteserfaring.yderligeredeltog9erhvervsdrivendeiskagen,som støttedeopometableringafetlevendelaboratoriumforeksperimentermedit sundhedsservices. Forskere fra Aalborg Universitet har udviklet IT koncepter og metoder til brugerdreven innovation. Softwarekonsulenter fra Teknologisk Institut har udviklet prototyper og modeller for IT services. Man har arbejdet ud fra en metode omkring 7

8 brugerdreven innovation i to iterationer i hhv og Begge år har deltagerne samarbejdet i 2 timers hjemmebesøg hos familierne, 3 timers workshop på Aalborg UniversitetogenweekendslevendelaboratoriumiSkagen. 1.2.DevildeKaniner DeVildeKaninererenmobilapplikation,somhartilformålatstøttediabetikeresfællesskab, ved at give dem mulighed for at dele deres viden og erfaring samt konkrete tips og tricks, sorger og glæder, og andet der omhandler livet med diabetes. I materialet omkring maxiprojektetbeskrivesdvkpåfølgendemåde: DE VILDE KANINER er en prototype som viser muligheder for IT designet til at styrke videndeling mellem diabetikere om daglige forhindringer i samfundet så som varedeklarationer, fødevarer og gode og dårlige erfaringer med butikker, restauranter og caféer mm. Prototypen er designet som en server baseret løsning med et website, hvorfra diabetikere kan skrive kommentarer, give bedømmelser med stjerner eller registrere varedeklarationer. Via en mobil applikation er der adgang til at se og søge information i indkøbs og restaurant situationer. Eksperimenterne med de vilde kaniner har peget på prototypen som en positiv vej for videre udvikling dog med behov for et øget fokus på at styrkefællesskabogempati.designforfællesskabskalsættefællesskabetogdenindbyrdes forståelseogstøtte(ikkekunvidensdeling)iforgrunden. (Link1 herundermaxiplakat). 8

9 Billede1:Screenshotsomviseroversigtoverfødevareridatabasen. Applikationenharfølgendefunktioner: Findfødevareriendatabaseudfraentennavnellerstregkodenummer(sebillede1). Læsvaredeklarationenpåfødevarersamtgenerelinformationomeksempelvis varensfedtindholdogdenspointfraettilfem. Anmeldrestauranter,cafeerogbagereoglæsandrebrugeresanmeldelser.Giv derudoverstedetenkarakterfraettilfem(visesistjernen sebillede2). Findkontaktoplysningersamtrutevejledningtilengivenrestaurant,caféellerbager. Læsinformationomrestauranter,cafeerogbageresomdisseselvharvalgtatdele meddereskunder;detværesigmenukort,opskrifterellerlignende. FindandrebrugeresruteriområdetviaGPS,oglæsomhvorlangedeer,oghvilket terrændebeståraf,samtomdeertilcyklingellergåben. Deldineegneruter. FindseværdighederiområdetviaGPSoglæsandrebrugeresanmeldelserafdisse. Gåtilapplikationenshjemmesideoglæsinformationomdenne eksempelvis brugervejledning. Derudovererapplikationenpånuværendetidspunktudviklet,ogdereksistereren velfungerendeprototype.kodenkanbetragtessomopensource,dadeudviklere, derharlavetden,ikkeønskeratbeholderettighedernetildem. 9

10 Billede2:ScreenshotsomviserforskelligeanmeldelserafRestaurantKokkenesiSkagen. 10

11 2.Forretningsmodellen En forretningsmodel beskriver hvordan en organisation eller virksomhed kan skabe, levere og indfange værdi; herunder både økonomisk, social eller andre former for værdi. Udviklingen af en forretningsmodel er derfor en del af en virksomheds forretningsstrategi (Link2).Forretningsmodellenersåledesettrinellerenaktivitetianalysenaf,hvadderskal til, for at kunne realisere sin forretningsidé, ligesom en markedsføringsstrategi eller en vækststrategierdet.forretningsmodellenkaneksempelvisindebære,atmanfårdefineret sin forretnings kerneværdi og værditilbud, får specificeret indtægtsmekanismer og får formuleret sin strategi omkring konkurrence. Efterfølgende kan man anvende resultaterne frasinforretningsmodelibrugenafenforretningsplan,ogherudfrabegyndeatudførenogle afdissehandlinger.mansøgerf.eks.investorer,søgerventurekapital,fårstyrpåderetslige forholdmm. Derfindesflereforskelligebudpå,hvordanmanbedstmuligtlaverenforretningsmodel,og hvilkenmodelmanisåfaldskalfølge.jegvilderforigennemdenneopgavebådeforsøgeat argumentere for den, jeg synes kunne være mest fordelagtig at anvende, men samtidig prøveatforholdemigkritiskbådetilkonceptetmedatanvendeenforretningsmodelsamt til denne specifikke model. For hvordan kan begreber som innovation og entreprenørskab arbejdesindienforretningsmodel?dettespørgsmålviljegforsøgeatbesvare,dajegikke mener, en klassisk forretningsmodel automatisk inddrager disse begreber. Der er derfor brugforennuanceringogperspektivering,såjegbevægermigvækfrablotatarbejdemed denklassiskesnævreforretningsmodel. Seniorrådgiver ved Institut for Erhvervsstudier Lars Krull skriver i sin bog, at en forretningsplan 1 er et must, hvis man vil gøre sig håb om at søge venturekapital til sin virksomhed,hvilketjegikkenødvendigvisgør.mendetteeralligeveletudtrykfor,atnogle serforretningsplanensomessentiel.hanskriverdogogså,atderikkeernogenfasteregler for, hvordan den skal se ud (Krull, 2003: 23). En forretningsplan er til for på mest fyldestgørende,hensigtsmæssigeogtroværdigemådeatfåsolgtsinidétilinvestorerne.det 1 LarsKrulltaleromforretningsplanenogikkeforretningsmodellen.Forskellenpådeto begreber,harjegalleredeværetindepå.larskrullsfokusliggerpåanskaffelsenafkapitaltilsin virksomhed,hvordeterenforretningsplanogikke modelmanvilanvende.dettefordiplanen bl.a.indeholderentidsplanfor,hvadderskallaveshvornårindenforeksempelvisdeførstetreår. Lighederneerdogsåmange,atjeggodtmener,atderkantrækkesparalleller,iogmedaten forretningsmodelerendelafenforretningsplan.. 11

12 vil sige som et alternativ til eksempelvis et elevator pitch, hvor man helt kort formulerer hovedpointen i ens forretningsidé og realiseringen af denne. Men derudover er forretningsplanenogsåtilfor,atgiveiværksætterenetstyringsredskab. Enforretningsplan er ikke bare en færdig rapport, men et dokument under konstant udvikling et dokument, der tvinger dig til at eftertænke og strukturere dine handlinger. Netop derfor er udfærdigelsenogsåensupergodlæringsproces uansetomdusøgerventurekapitalellerej. (Krull,2003:23).Såskøntjegikkeharnogleplaneromatsøgeventurekapital,kanjegbruge min forretningsmodel som et værkstøj, der kan lede ud i en form for forretningsplan. Derigennemkanjegbådelæremereomkringiværksætteriogplanenkunneiteorienbruges tilatarbejdeudfrasamtstyreiforholdtilsenerehen. Nogle af de elementer, som Lars Krull fremhæver som nøgleområder, er at udarbejder en virksomheds og projektbeskrivelse, en markedsbeskrivelse, en ledelsesbeskrivelse, en beskrivelse af de økonomiske nøgletal samt en sammenfatning. Beskrivelsen af produktet harjegvalgtatplacereibegyndelsenafprojektet,bådefordidettestemmeroverensmed Lars Krulls pointe om, at en præcis beskrivelse af dette er noget af det første en forretningsplan bør indeholder, men også for fra starten af at skabe en forståelse af, hvad det er jeg arbejder med igennem dette projekt. At beskrive virksomheden er naturligvis problematisk i og med, at der endnu ikke er nogen virksomhed. Det vil betyde, at de beskrivelser, jeg kommer med, er mine forslag til, hvordan det kunne foregå, skulle det realiseres. Dette har naturligvis også en indflydelse på, hvor meget jeg kan reflektere over netop dette punkt, og det vil betyde, at nogle elementer af virksomheden er lettere at beskrive end andre. Eksempelvis kan jeg godt forklare hvilke medarbejdere eller eksterne kræfter,dervilværebehovforiteorien,menikkereflektereover,hvordandettefungereri praksis. 2.1 Valgafmodel I forbindelse med valg af forretningsmodel, vil jeg gerne fremhæve nødvendigheden i at anvende et nyere og mere innovative ledelsesmæssige værktøjer. Igennem en workshop (ACE summer camp) med foredragsholdere fra Aalborg Universitets Internationale Center forinnovation,blevdetgjortklart,atmangeoftebrugernogleværktøjersomerforældede, ogdeterderforogsånødvendigtattænkeinnovativt,nårdethandleromatvælgeogbruge enforretningsplan,ogaltsåikkekunmht.selveensproduktellervare. Therateofchange in the global business environment is unprecedented, forcing organizations to challenge 12

13 many of the assumptions about how they operate. In the face of more sophisticated customers, an increasingly global economy advances, there is an urgent need to develop flexible business models (Mike Rake, chairman of KPMG International fra undervisningsmateriale,ace summercamp).mikerakeunderstregerhernetopdenpointe, somlarskrullogsåerindepåisinbog.vilmanbrugesinforretningsplanfuldtud,dvs.som enløbendeplan,sommankansetilforatfindeudaf,hvordanmanskaldrivesinforretning, så er det nødvendigt at vælge en forretningsmodel, som netop giver plads til en sådan udvikling. Er ens forretningsmodel ikke tilstrækkeligt fleksibel, vil det ikke være muligt for ensforretningatudviklesigitaktmedmarkedetogdenglobaleøkonomi.etaspektsomer særligt vigtigt i software branchen, hvor denne udvikling netop sker særligt hurtigt, og det derfor er særligt vigtigt med fleksibilitet og innovativ tænkning, hvis ens forretning skal overleve.medtidenkandetaltsåværenødvendigtatændresinforretningsplanvedbl.a.at vælgeennyforretningsmodel.detteeksempelvisfordider,nårmanikkelængereennypå markedet, kan have åbnet sig nogle nye indtjeningsmuligheder, være grund til at ændre produktet,ellerværegamle døre derharlukketsig. Yderligere tilføjer Samuel J. Palmisano: New products and services remain a priority, but companiesareplacingincreasingemphasisondifferentiatingthemselvesthroughinnovation in the basics of their business models (Samuel J. Palmisano Chairman, President and CEO, IBM fra undervisningsmateriale, ACE summer camp). Netop i tilfældet med DVK, har der netop været lagt vægt på innovationen i produktudviklingen, og det virker derfor kun naturligt,atdettegårigenidenforretningsplan,derskalfølgeproduktet.pådenmådevil denvirksomhed,somskalrealiseredvk,løbendekunneadskillesigfraandrekonkurrenter påmarkedet,oggribedetteanpåennyoganderledesmåde: Ultimately,businessmodel innovation is about creating value, for companies, customers, and society. It is about replacingoutdatedmodels. (Osterwalder&Pigneur,2010:5). HenryW.Chesbrougharbejdermedbegrebetopeninnovation,somnetopgårudpå,atfor at være innovativ i sin produkt og forretningsudvikling, er man nødt til at lade ideer strømme ud af virksomheden lige så vel som man lader nye ideer strømme ind. I klassisk innovation, som han omtaler som closed innovation, står virksomheden selv for hele processen;forgenereringafideer,udvikling,test,produceringosv.meniopeninnovation trækker man altså på ressourcer udenfor virksomheden til nogle af disse processer. Dette kan Osterwalder og Pigneurs model på sin vis også understøtte, for den tager højde for, 13

14 hvilkenøglepartneremanhar,hvilkesærligeressourcermanhartilrådighedoglignende,og den lægger derefter op til, at man skal trække nye forbindelser imellem disse forskellige områder(se billede 3). Jeg mener således, at man kan argumentere for at modellen, der i forvejen tager højde for vigtigheden af innovation, og kan bruges mere specifikt til åben innovation.nogetsommanienvisgradkansige,deralleredeertaleomiforbindelsemed DVK, i og med at det er et forskningsprojekt fra universitetet, der har udviklet ideen og produktet,ogaltsåikkedenvirksomhed,somevt.skullerealisereden.såledesvilledetaltså igennem Osterwalder og Pigneurs forretningsmodel samt åben innovation være muligt på lignende på senere hen at trække eksterne ressourcer ind i innovationsprocesserne i virksomheden OsterwalderogPigneursforretningsmodel AlexanderOsterwalderogYvesPigneurspræsentererderesbusinessmodelcanvasibogen Business Model Generation. En bog som er skabt i samarbejde med intet mindre end 470 medlemmer af det forfatterne kalder The Business Model Innovation Hub, det vil sige praktiserendeforretningsfolk,sombidrogmedeksempler,cases,ogkritiskekommentarertil manuskriptet.(osterwalder& Pigneur, 2010: 5) Deres fælles startsted var deres forståelse af,hvadenforretningsmodelertilfor: Abusinessmodeldescribestherationaleofhowan organizationcreates,delivers,andcapturesvalue. (Osterwalder&Pigneur,2010:14).Forat kunnebeskrivenetopdette,altsåhvordanderskabes,leveresogindfangesværdi,skalman ind på ni områder, som ifølge forfatterne dækker hovedtrækkene ved en forretning: kunderne, værditilbud, infrastruktur og finansiel levedygtighed. Fire hovedtræk som har megettilfællesmeddenøgleområderlarskrullfremhævedeisinbog,ogsomjegtidligere varindepå.menosterwalderogpigneurkommeraltsåmedniuddybendeområder,som, hvis de bliver afdækket tilstrækkeligt, kan lede til en fyldestgørende og anvendelig forretningsmodel. Nedenståendebillede,etsåkaldtbusinessmodelcanvas,illustrerernetopdisseniområder eller byggeklodser, som de omtales som, og er yderligere et af hovedværktøjerne i OsterwalderogPigneursbog.Dettekanvaserdogblotetafflereredskaberderpræsenteres ibogen,ogsommankananvendetilatbeskrive,analysere,vurdere,forandreogdesignesin forretningsmodel.genereltlæggerforfatternestorvægtpå,atbogenskalbruges;deteren håndbog med konkrete redskaber. En pointe som netop også understøtter Lars Krulls opfattelseom,atenforretningsplanskalfungeresometredskabmananvenderløbendetil atforståogfornysinvirksomhed.(osterwalder&pigneur,2010:8 15) 14

15 Billede3:BusinessModelCanvas (Osterwalder&Pigneur,2010:42 44) Enmådeatarbejdemeddettekanvaspå,somviblevpræsenteresforunderACE summer camp, er at arbejde med en stor udskrevet udgave af kanvasset samt PostIts i forskellige farver.mantageraltsåudgangspunktideniforskelligefelter.herundersættermandermed forskelligt farvede PostIts på for at beskrive hhv. hvordan man på nuværende tidspunkt forholdersigtildettefeltisinvirksomhed,hvilketruslerdereksistereroghvilkespørgsmål mankunnestillehertil.pådenmådefårmanfremarbejdetnyemåderatgribepotentielle trusleranpå.dadvkendnuikkeeksisterer,kanjegikkesomsådanskelneimellemhvordan mangørdet,oghvordandetkanlavesom,menjegkanalligevelgodtanvendemodellentil atfåskitseretdeforskelligepunkter,ogherunderkommeindpå,hvilkeelementerjegskal væresærligtopmærksompå,foratskabeensuccesrigforretning.jegvilderforidefølgende afsnitkortpræsenteresamtforklare,hvadhvertafdenifelterdækkerover,samthvaddet betyderiforholdtilnetopdvk Kritikpunkter DererdogogsåpunktervedOsterwalderogPigneursforretningsmodel,samtvalgetafden, som man kan kritisere. Eksempelvis behøver den nyeste model ikke nødvendigvis at være denbedste.derudoverbeskriverforfatternebogensomenhåndbogforde,derviludfordre denklassiskeforretningsmodel, mendenharstadigsineulemper.forforretningsmodellen 15

16 begrænser sig ikke til specifikke områder, der er tale om one size fits all, en forretningsmodelsomkanbrugespåalleformerforforretningerogindenforallebrancher. Menmåskeerdetikkeheltsåsort/hvidt,somdetgøres;måskeerderrentfaktiskforskelpå den forretningsplan man skal anvende, afhængig af om man vil sælge blomster eller softwareprodukter. Eksempelvis kunne man i stedet have brugt en forretningsmodel som den,deromtalesafartoojalaogpasityrväinens,hvormanudfraproduktetskarakter(bl.a. omdetkanmassedistribueresellerskalskræddersystilhverenkeltkunde),tagerstillingtil denforretningsmodel,derpasserbedst.detvilsigeommanskalhaveetnærtforholdmed den enkelte kunde eller ej, for at skabe værdi for denne.(ojala og Tyrväinen, 2007) Dette villeikkeværeaktueltifm.dvk,dadeterjoetprodukt,somerensforallekunderne.dog menerjegogsåatdetteaspektietvistomfangbliverinddragetiosterwalderogpigneurs model,dadejonetopserpåhvilkekunderelationer,manskalhave,samthvilkekanalerman ønskeratnåsinekunderigennem. Igennemmingennemgangsamtanvendelseafmodellenviljegfindefremtil,hvorvidtden er tilstrækkelig, om den indeholder unødige elementer, og om jeg evt. skal udbygge den med mine egne begreber. Tager den eksempelvis højde for, at man som virksomhed, der arbejder med højteknologiske produkter, har en vis teknisk forståelse, som kan give en mulighed for at påvirke det marked, man skal lancere sit produkt på? Et andet mindre kritikpunktvedmodellener,atdetkanværesværtatsepareredenipunkterfuldstændigt, hvilketbetyder,atjegiredegørelsenfornogleafdeførsteområder,vilkommeindpånogle ting, som jeg også vil skulle nævne senere under andre punkter. På den måde kan der let komme en del gentagelser, hvilket jeg vil forsøge at mindske så vidt muligt, ved blot at opsummereellerrefereretilbagetiltidligerepunkter. 16

17 3.Kundesegmenter/CustomerSegment Kunderne er ifølge Osterwalder og Pigneur hjertet af ens forretning, for uden kunder, som er villige til at betale for produktet, er der ingen forretning. For at danne sig en bedre mulighedforatopfyldekundernesbehov,måmaninddeledem i segmenter. Kundesegmentering eller markedssegmentering, somdetogsåkaldes,gårkortfortaltudpå,atmanforatfinde frem til nogle større homogene kundegrupper, deler forbrugerneindisegmenterudfraenrækkefællestrækogforbrugsmønstre.dermedkan man bl.a. anvende sine marketingsressourcer bedre, ved at målrette markedsføring mod den specifikke gruppe, som kunne være potentielle kunder. Derudover kunne man også forestille sig, at dette gjorde det lettere at justere et evt. ikke færdigudviklet produkt, så ogsådettevarrettetmodetsærligtsegmentfremforenbredgruppe.(link3)selvomder sagtenskanværeflererelevantesegmenterforetprodukt,måmanbesluttesigfor,hvilket manvilhenvendesigimodiførsteomgang.nårdettevalgertruffet,kanmanpåbaggrund afengrundigindsigtidissekundersbehov,skabesinforretningsmodel.underdetteførste feltikanvassetskalmanaltsåforsøgeatbesvarespørgsmålsåsom:hvemskaberviværdi for?oghvemervoresvigtigstekunder? Som allerede nævnt er det primært diabetikerne, der er fokus på i forbindelse med DVK fordi produkterne netop er udviklet og skræddersyet til disses behov. Derfor vil jeg også vurdere,atdeerdevigtigstekunder.dermedikkesagt,atderikkekanvisesigatværeen storkundegruppeinogleafdeandremuligesegmenter.segmentersåsombrugere,derhar allergier,ogderforharbrugforatholdeøjemed,hvaddefødevarer,dekøber,indeholder, eller brugere på diæt som på grund af dette også har behov for at overblik over, hvilke fødevarer der er sunde, og hvilke de skal holde sig fra. Applikationen kan også med tiden visesigathaveværdiforenmålgruppe,somjegsletikkepånuværendetidspunktkansefor mig.pådenmådekanderiteorienværeflereforskelligepotentiellesegmenter,mendeter altsådiabetikerne,dererkernesegmentet,dadeterdem,derhardeltagetiudviklingenaf applikationen,ogderforderesbehovdenerskræddersyettilatdække. 3.1.Kundesegmentet Hvad kendetegner så dette segment og deres forbrug? Projektleder Anne Marie Kanstrup forklarede omkring målgruppen for nogle af de produkter, der blev udarbejdet igennem maxi projektet,atdetsærligtvarde,derhavdebrugforenintroduktiontil,hvaddetvilsige 17

18 at være diabetiker. Det vil sige de nydiagnosticerede, deres familier og pårørende samt andre omkring dem, der har brug for et indblik i, hvad sygdommen betyder, og sidst men ikkemindstde,derharsværtvedatstyrederesblodsukkerihverdagen.menheltsåbreden målgruppeerderikketildvk.iførsteomgangerderkuntaleometprodukt,tildederhar sukkersyge samt deres familier, eksempelvis de der står for familiens indkøb. Anne Marie forklarede derudover, at applikationen vha. favorit funktionen, også kunne være et hjælpemiddel for de, der pludseligt skal købe ind til en diabetesramt, eksempelvis bedsteforældrenetiletdiabetesramtbarn: ( )såkanmanlavefavoritteroghavesinegen favoritliste.ogdeterjorigtigtnemtnårnubedsteforældrenetilemmanuskalpassehende, så kan de lige få telefonen og så kan de se favoritterne og så videre( ) (Transskription, s.15). Det har altså igennem udviklingen af DVK været vigtigt, at programmet også skulle kunne anvendes af børn, hvilket var grunden til at applikationen blev udviklet til iphone, hvilketogsåvistesigatfungere: SelvEmmapå3årvarhurtigtilatfindeudafattrykkepå knapperne,ogvictorpå6årkunnehjælpedevoksnemedatbrugetelefonen. (maxi avisen, 4.udgave: 2). Derfor spænder brugerne af produktet over en meget bred aldersmæssig målgruppe. StatistikoverdiabetesramteiDanmark: AntalletafdiabetikereiDanmarkvari Antalletafdiagnosticeredediabetikereerfordobletsiden1997. Antalletafmændogkvinder,derrammesafdiabeteserstortset50/50 Den aldersgruppe, hvor der er flest diabetikere, er de årige, men de, der rammes,bliveryngreogyngre,ogbl.a.ialdersgruppen10 19årerderpåtiårsket enstigningidiagnosticeringerpå75procent.(link4) Udfradisseoplysningerkanviunderstøttetesenom,atmålgruppenforDVKerganskebred. Denservice,produktetyder,kanværerelevantforalle,dererramtafdiabetes.Skøntden størstedelafdediabetesramteermellem60 og69år,erderistigendegradogsåunge,der bliverramtafsygdommen,ogmarkedetvilderforifremtideniendnuhøjeregradhenvende sigtilenbrederealdersgruppe.ligeledeserdetallesamfundsgrupper,derrammes,hvilket Anne Marie også nævnte i interviewet, altså både højt og lavt uddannede. Det er derfor vigtigt,atproduktetersimpeltatbruge,ogdetkaniprincippetmarkedsførestildenbrede befolkningogallegrupper.teknologimæssigterapplikationenpånuværendetidspunktkun udviklet til Apples iphone, hvilket som tidligere nævnt skyldtes et ønske om en høj brugervenlighed.etpunkthvorappleerblevetbetragtetsomførende,dadeisæradskiller 18

19 sig netop med deres brugergrænseflade. Man kunne dog sagtens forestille sig, at også Android brugere ville kunne få applikationen tilgængelig, og at dette ikke ville gøre noget betydeligt ved brugervenligheden. Smartphone segmentet er dog stadig primært de yngre forbrugere,hvilketfremgårafnedenståendestatistiskeundersøgelse. Avanceret brug af mobiltelefonen efter tid, anvendelsesformål og type Alder: år Alder: år Alder: år Alder: år 2008 Anvender mobiltelefon i alt. Pct. af hele befolkningen Sendefoto,videomv.viamobiltelefon Uploadefoto,videomv.viamobiltelefon Modtagenyhedstjenesterviamobiltelefon Surfepåinternetviamobiltelefon Læsee postviamobiltelefon Downloade/seTVvideoviamobiltelefon Betalingafvareellerservicesviamobiltelefon Personlig navigation (finde en adresse eller lokalitet)viamobiltelefon Ingenafførnævnteformål,kuntaleellersms (Link5) Dissetalmådogalleredeformodesatværeenanelseforældede,dasalgetafsmartphones inden for de sidste år er steget kraftigt, og flere og flere må derfor have kendskab til eksempelvis muligheden for at surfe på nettet eller betale en vare eller service via deres telefon. Nyere tal ses i tabellen nedenunder, hvor det dog også er tydeligt, at det er den yngrebefolkning,derdominererbrugenafinternetviamobiltelefonen: Mobil adgang til internet (udenfor hjemmet) efter tid, type og mobil adgang Mobiltelefon GPRS (2G) Mobiltelefon UMTS (3G) 2010 Alder: år Alder: år Alder: år Alder: år 6 6 (Link5) For at bruge en applikation som DVK, vil det være nødvendigt at hente og installere den samtnaturligvisbrugeden.deteraltsådenteknologiskesideafproduktet,derbegrænser målgruppen, for selvom produktet er velegnet og relevant for alle aldersgrupper, vil det grundetteknologiensandsynligvisprimærtværeyngremennesker,dervilhavemulighedfor at anvende det. I fremtiden vil der uden tvivl være flere og flere ældre, der også vil bruge smartphones,menpånuværendetidspunkterderaltsåendiametralmodsætningimellem produktets kernebruger (primært ældre) og smartphone segmentet (primært yngre). Det kunne altså tale for, at man enten må udvide til andre platforme, hvor det lidt ældre 19

20 segment i højere grad kunne være med, eller beslutte sig for primært at betragte den lidt smallere yngre gruppe som den reelle målgruppe for produktet. Det vil sige skalere produktetspotentiellemarkedned. Forkortatopsummereerde,DVKskaberværdifor,allederentenselvhar,ellerharennær pårørende med diabetes. De vigtigste kunder for produktet er derfor diabetikerne eller dissespårørende.herunderdiabetikereistortsetallealdre,skøntdetprimærtvilværede yngre(mellem16og39),derharmulighedforatanvendeapplikationen.strengtseterdet kun nødvendigt, at én i familien har en smartphone. Men da en mobiltelefon i de flestes tilfælde er noget personligt, hvor man har sine kontakter, sine aftaler og meget andet samlet, er det ikke realistisk, at denne skal kunne vandre imellem forskellige familiemedlemmer; så selvom teenagedatteren har en smartphone, gør det det ikke nødvendigvismuligtforfaderenatfådennemedpåindkøbsturen.prisenpåensmartphone taget i betragtning, er det heller ikke realistisk, at en familie anskaffer denne samt betaler for abonnement, blot for at kunne bruge denne specifikke applikation. Det må altså være denperson,somprimærtstårforindkøbenetilenhusstand,derskalhavetelefonen.deter altsådevoksne,somprimærtskalanvendeapplikationen,selvomhelefamilienskalkunne bruge den. Dette kan både tale for, at det for at få applikationen udbredt, er en idé at markedsføre den for den yngre gruppe (de under 40), men at der evt. også skal laves et ekstra markedsføringsarbejde overfor de lidt ældre, for at gøre dem opmærksomme på muligheden. Der kan altså være tale om, at de forskellige grupper skal nås igennem forskellige distributionskanaler. Dog er der ingen tvivl om, at man kunne man nå ud til diabetikerne ved at finde de fællesnævnere, der går på tværs af aldersgrupperne. Det vil bl.a. sige via det materiale, de får udleveret ved diagnosticering, deres medlemskab i diabetesforeningensamtderesanvendelseafvissemedicinskepræparater.dettelæggerop tiltreforskelligedistributionskanaler;regionen,diabetesforeningenellereksempelvisnovo Nordisk(somtilbagei1985lancerededenførsteNovoPen,ogsomidagbetragtessomenaf verdens førende virksomheder indenfor diabetesbehandling). Dette leder hen til et helt andetperspektiv,formåskeskalkundenfordvksletikkebetragtessomslutbrugerenmeni stedetsomenafdissetredistributører;mankunnesåledesforestillesig,atsælgeproduktet tildisseforetengangsbeløb,ogdernæstladedemståfordenvideredistribution.såledeser deraltsåikketaleometmassemarkedhvorenstorkundegruppemeddesammebehovog problemersælgesetprodukt,menistedetetnichemarkedhvormansælgerproduktettilen anden producent, der således sælger det videre som en del af deres produkttilbud. (Osterwalder&Pigneur,2010:20 21) 20

21 4.Værditilbud/ValueProposition The Value Propositions Building Block describes the bundle of products and services that create value for a specific Customer Segment. (Osterwalder & Pigneur, 2010: 22). Under dette felt skal man således forsøge at besvare spørgsmål så som: Hvilke værdi leverer vi til voreskunder?hvilkeafvoreskundersproblemerhjælper vi med at løse? Hvilke pakker af produkter og services tilbydervihvertkundesegment?hvilkekundebehovtilfredsstillervi? TheValueProposition isthereasonwhycustomersturntoonecompanyoveranother.itsolvesacustomerproblem orsatisfiesacustomerneed. (Osterwalder,2010:22)Ensværditilbuderaltsådeforskellige værdier,somensproduktellervirksomhedtilbydersinekundersamletidetosterwalderog Pigneurbeskriversometbundt.Nogleafløsningerneerinnovative,ognoglesesmanmåske allerede i eksisterende produkter på markedet, men er blevet tilføjet værdi og funktioner, som gør at de adskiller sig. Værdien kan være kvantitativ(dvs. eksempelvis omhandle pris eller hastighed på en service) så vel som kvalitativ (omhandlende f.eks. design eller brugeroplevelse).deteraltsåher,jegskalfindefremtil,hvadderadskillerdetteproduktfra andre på markedet, og hvad det er for nogle behov, netop DVK opfylder hos brugeren. (Osterwalder,2010:23) DVK har flere funktioner, og dermed kan man også sige, at det opfylder flere forskellige behovhosbrugeren.denprimærefunktioniapplikationenermulighedenforatbrugeden somendatabase,hvormankanlæsedeklarationenpåenlangrækkefødevarersamtlægge sineegneind.hereraltsåmulighedenforattilgånogetinformationpåenletmåde;dette mensmanerpåfarten,såvelsomnårmanerderhjemmeogeksempelvisplanlæggersine indkøb.detenebehov,somapplikationendækker,erderforetbehovfornemtogdiskretat kunneundersøge,hvadforskelligefødevarerindeholder,forpådenmådeatgøredetlettere for diabetikerne at finde frem til, hvilke fødevarer, der er særligt velegnede til deres specifikkefødevarebehov. Applikationens sekundære funktion er, at den giver brugerne mulighed for at dele deres erfaringer med forskellige bagere, restauranter og seværdigheder. Her kan de altså dele deres egne erfaringer og holdninger om et sted samt tilgå information om eksempelvis en specifikrestaurant.bådeinformationfraandrebrugeremenogsåsomrestaurantenselvhar 21

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model Generation APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model KEA kantine Problemløsning Digital løsning Automatiserede services KEA studerende Selv-service Intellektuelle App

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening FORRETNINGSMODEL AFSÆTNINGSFREMME FOR DIN VIRKSOMHED OPBYGNING AF NETVÆRK TIL LOKAL AFSÆTNING AF FØDEVARER Omkostningsminimering og effektivisering

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost The Business Model Canvas Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost Board Designet for: Applikation & virksomhed Designed by: Local Communications

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj Agenda» Hvad er forretningsmodeller?» Korte eksempler på forretningsmodeller» Business model canvas som værktøj» Value proposition canvas som værktøj» Konkrete eksempler» Opsummering Side 1 Jesper C. Sort

Læs mere

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne William S. Andersen Videncentret for Landbrug Gothenborg, 25.-26. august 2014 Fra Bulk-producent til Værditilvækster - Et meget stort

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET Vi har som gruppe arbejdet med hinandens styrker og svagheder, for at få det bedst mulige produkt i sidste ende. Vi har i gruppen været gode til at strukturer vores planlægning

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af Til februar mødet har du lektier for på den måde vil du få mest udbytte ud aftenen! Derfor bedes du læse nedenstående indhold igennem samt høre en podcast. Jeg understreger: Du behøves ikke prøve værktøjerne

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Mobile applikationer i København nu og fremover. InfinIT, 9. juni 2010 Ole Kjær Mansfeldt, Wonderful Copenhagen

Mobile applikationer i København nu og fremover. InfinIT, 9. juni 2010 Ole Kjær Mansfeldt, Wonderful Copenhagen Mobile applikationer i København nu og fremover InfinIT, 9. juni 2010 Ole Kjær Mansfeldt, Wonderful Copenhagen /introduktion Wonderful Copenhagen < 100 medarbejdere + 400 virksomhedspartnere ca. 140 mio.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Service apps og digital strategi. Rassvet realiserer ideer via digitale serviceløsninger

Service apps og digital strategi. Rassvet realiserer ideer via digitale serviceløsninger Service apps og digital strategi Rassvet realiserer ideer via digitale serviceløsninger Et detaljeorienteret digitalt konsulent- og udviklingsfirma med fokus på forretning og brugere Hos Rassvet har vi

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

11.11.2013 / Diabetesforeningens hjemmeside

11.11.2013 / Diabetesforeningens hjemmeside OMTALE/ APP / INTERWALK November 2013 11.11.2013 / Diabetesforeningens hjemmeside Intervalgang Intervalgang er en motionsform bestående af intervaller, hvor der varieres mellem hurtig og langsom gang.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App en til iphone, Android & Windows Phone Hvordan kan man hente Flexfones app? Den kan hentes i Apples App Store, Androids Google Play &

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Overblik over forretningspotentialet

Overblik over forretningspotentialet Forretningsmodel Overblik over forretningspotentialet Inspirationskort 1: Hvem er kunderne, og hvor findes de? Hvem er det, der skabes værdi for med produktet? Kunden! Når I fokuserer på kunden, skal I

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ5

Store IT-Innovationer TØ5 Store IT-Innovationer TØ5 Plan Gennemgang af OO2 Fremlæggelser om metaforer (Tip til OO2) Chokolade?!? Status på OO2 Hvordan går det med opgaven? Opgaveformuleringen Kilder: Sammenhold de relevante artikler

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Tværgående case: Når ideen skal skæres til

Tværgående case: Når ideen skal skæres til Tværgående case: Når ideen skal skæres til I afprøvningsfasen skulle virksomhederne i projekt Rethink Business arbejde videre med den forretningside, som de mente, havde det største markedspotentiale.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger Konceptbeskrivelse Indledning Gruppen fik til opgave, at udvikle et e-commerce digitalt koncept, hvilket indledte en ide brainstorm. Der blev lagt vægt på at udvikle et koncept, som opfyldte opgavekravene,

Læs mere