DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP"

Transkript

1 DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP

2 2

3 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship AalborgUniversitet,Januar2011 Antalsider(inkl.bilag):76 Antalbilag:1 Antalanslag: Antalnormalsiderá2400anslag:38,3 KristineHarboEriksen

4 4

5 TITELBLAD INDLEDNING MAXI PROJEKTET DEVILDEKANINER FORRETNINGSMODELLEN VALGAFMODEL OsterwalderogPigneursforretningsmodel Kritikpunkter KUNDESEGMENTER/CUSTOMERSEGMENT KUNDESEGMENTET VÆRDITILBUD/VALUEPROPOSITION KANALER/CHANNELS KUNDERELATIONER/CUSTOMERRELATIONSHIPS INDTJENINGSKANALER/REVENUESTREAM ØKONOMISKENØGLETAL PRODUKTETSPRIS NØGLERESSOURCER/KEYRESOURCES NØGLEAKTIVITETER/KEYACTIVITIES NØGLEPARTNERE/KEYPARTNERS OMKOSTNINGSSTRUKTUR/COSTSTRUCTURE FINANCIALBOOTSTRAPPING TILFØJELSERTILMODELLEN MARKEDET MULIGHEDERFORVÆKST KONKLUSION LITTERATURLISTE...48 BØGEROGARTIKLER...48 LINKS TRANSSKRIPTIONAFINTERVIEW

6 6

7 1.Indledning Hvaderdetfornogleprocesser,manskaligennemforatstarteenvirksomhedop,oghvilke elementerermannødttilatforberede,foratfindefremtilomdetoverhovedetvilkunne ladesiggøre,atfådenidé,manstartedeudmed,gjorttilenprofitabelforretning?detteer nogle af de spørgsmål, som jeg i denne opgave vil besvare. Blandt andet vha. nogle af de redskaber,jegerblevetpræsenteretpåigennemmit11.semesterpåbusinessdevelopment andentrepreneurship. Det forskningsprojekt, jeg i denne opgave har taget udgangspunkt i, er fra Aalborg Universitet, og var en del af et projekt ved navn maxi projektet, som handlede om IT og sukkersyge.vedatanvendebrugerdreveninnovationsamtforskernesvidenerderskabten række (fem) produkter, som har det formål at gøre hverdagen for diabetikere og deres familier lettere. Produktet ved navn De Vilde Kaniner (DVK) er således det af de fem produkter,somjegidenneopgavevilkoncentreremigom. Jegvilgennemgåenforretningsmodel.Dennekanbrugestilatbeskriveforskelligedeleafen virksomhed, f.eks. hvordan den fungerer, hvem kunderne er, hvad de sætter pris på, hvordan dette leveres, hvordan virksomheden kan tjene penge samt hvordan værdien kan blive leveret til kunderne på en måde, så det genererer overskud. Ved at bruge en forretningsmodel kan jeg altså finde frem til virksomhedens natur og dermed danne et mereklartbilledeaf,hvordanopgaveatfådvkpåmarkedetevt.skullegribesan.(ojala& Tyrväinen,2007:2). 1.1maXi projektet SomsagtvarbrugerdreveninnovationetvigtigtelementimaXi projektet.dettebetødrent praktisk, at en række deltagere bidrog med inputs om viden, erfaringer og tests igennem projektet.deltagerne,somderblevtagetudgangspunkti,var17familiermedenellerflere diabetikere i alderen 4 68 år, både type 1 og type 2, nogle ny diagnostiserede og andre medmereend20årsdiabeteserfaring.yderligeredeltog9erhvervsdrivendeiskagen,som støttedeopometableringafetlevendelaboratoriumforeksperimentermedit sundhedsservices. Forskere fra Aalborg Universitet har udviklet IT koncepter og metoder til brugerdreven innovation. Softwarekonsulenter fra Teknologisk Institut har udviklet prototyper og modeller for IT services. Man har arbejdet ud fra en metode omkring 7

8 brugerdreven innovation i to iterationer i hhv og Begge år har deltagerne samarbejdet i 2 timers hjemmebesøg hos familierne, 3 timers workshop på Aalborg UniversitetogenweekendslevendelaboratoriumiSkagen. 1.2.DevildeKaniner DeVildeKaninererenmobilapplikation,somhartilformålatstøttediabetikeresfællesskab, ved at give dem mulighed for at dele deres viden og erfaring samt konkrete tips og tricks, sorger og glæder, og andet der omhandler livet med diabetes. I materialet omkring maxiprojektetbeskrivesdvkpåfølgendemåde: DE VILDE KANINER er en prototype som viser muligheder for IT designet til at styrke videndeling mellem diabetikere om daglige forhindringer i samfundet så som varedeklarationer, fødevarer og gode og dårlige erfaringer med butikker, restauranter og caféer mm. Prototypen er designet som en server baseret løsning med et website, hvorfra diabetikere kan skrive kommentarer, give bedømmelser med stjerner eller registrere varedeklarationer. Via en mobil applikation er der adgang til at se og søge information i indkøbs og restaurant situationer. Eksperimenterne med de vilde kaniner har peget på prototypen som en positiv vej for videre udvikling dog med behov for et øget fokus på at styrkefællesskabogempati.designforfællesskabskalsættefællesskabetogdenindbyrdes forståelseogstøtte(ikkekunvidensdeling)iforgrunden. (Link1 herundermaxiplakat). 8

9 Billede1:Screenshotsomviseroversigtoverfødevareridatabasen. Applikationenharfølgendefunktioner: Findfødevareriendatabaseudfraentennavnellerstregkodenummer(sebillede1). Læsvaredeklarationenpåfødevarersamtgenerelinformationomeksempelvis varensfedtindholdogdenspointfraettilfem. Anmeldrestauranter,cafeerogbagereoglæsandrebrugeresanmeldelser.Giv derudoverstedetenkarakterfraettilfem(visesistjernen sebillede2). Findkontaktoplysningersamtrutevejledningtilengivenrestaurant,caféellerbager. Læsinformationomrestauranter,cafeerogbageresomdisseselvharvalgtatdele meddereskunder;detværesigmenukort,opskrifterellerlignende. FindandrebrugeresruteriområdetviaGPS,oglæsomhvorlangedeer,oghvilket terrændebeståraf,samtomdeertilcyklingellergåben. Deldineegneruter. FindseværdighederiområdetviaGPSoglæsandrebrugeresanmeldelserafdisse. Gåtilapplikationenshjemmesideoglæsinformationomdenne eksempelvis brugervejledning. Derudovererapplikationenpånuværendetidspunktudviklet,ogdereksistereren velfungerendeprototype.kodenkanbetragtessomopensource,dadeudviklere, derharlavetden,ikkeønskeratbeholderettighedernetildem. 9

10 Billede2:ScreenshotsomviserforskelligeanmeldelserafRestaurantKokkenesiSkagen. 10

11 2.Forretningsmodellen En forretningsmodel beskriver hvordan en organisation eller virksomhed kan skabe, levere og indfange værdi; herunder både økonomisk, social eller andre former for værdi. Udviklingen af en forretningsmodel er derfor en del af en virksomheds forretningsstrategi (Link2).Forretningsmodellenersåledesettrinellerenaktivitetianalysenaf,hvadderskal til, for at kunne realisere sin forretningsidé, ligesom en markedsføringsstrategi eller en vækststrategierdet.forretningsmodellenkaneksempelvisindebære,atmanfårdefineret sin forretnings kerneværdi og værditilbud, får specificeret indtægtsmekanismer og får formuleret sin strategi omkring konkurrence. Efterfølgende kan man anvende resultaterne frasinforretningsmodelibrugenafenforretningsplan,ogherudfrabegyndeatudførenogle afdissehandlinger.mansøgerf.eks.investorer,søgerventurekapital,fårstyrpåderetslige forholdmm. Derfindesflereforskelligebudpå,hvordanmanbedstmuligtlaverenforretningsmodel,og hvilkenmodelmanisåfaldskalfølge.jegvilderforigennemdenneopgavebådeforsøgeat argumentere for den, jeg synes kunne være mest fordelagtig at anvende, men samtidig prøveatforholdemigkritiskbådetilkonceptetmedatanvendeenforretningsmodelsamt til denne specifikke model. For hvordan kan begreber som innovation og entreprenørskab arbejdesindienforretningsmodel?dettespørgsmålviljegforsøgeatbesvare,dajegikke mener, en klassisk forretningsmodel automatisk inddrager disse begreber. Der er derfor brugforennuanceringogperspektivering,såjegbevægermigvækfrablotatarbejdemed denklassiskesnævreforretningsmodel. Seniorrådgiver ved Institut for Erhvervsstudier Lars Krull skriver i sin bog, at en forretningsplan 1 er et must, hvis man vil gøre sig håb om at søge venturekapital til sin virksomhed,hvilketjegikkenødvendigvisgør.mendetteeralligeveletudtrykfor,atnogle serforretningsplanensomessentiel.hanskriverdogogså,atderikkeernogenfasteregler for, hvordan den skal se ud (Krull, 2003: 23). En forretningsplan er til for på mest fyldestgørende,hensigtsmæssigeogtroværdigemådeatfåsolgtsinidétilinvestorerne.det 1 LarsKrulltaleromforretningsplanenogikkeforretningsmodellen.Forskellenpådeto begreber,harjegalleredeværetindepå.larskrullsfokusliggerpåanskaffelsenafkapitaltilsin virksomhed,hvordeterenforretningsplanogikke modelmanvilanvende.dettefordiplanen bl.a.indeholderentidsplanfor,hvadderskallaveshvornårindenforeksempelvisdeførstetreår. Lighederneerdogsåmange,atjeggodtmener,atderkantrækkesparalleller,iogmedaten forretningsmodelerendelafenforretningsplan.. 11

12 vil sige som et alternativ til eksempelvis et elevator pitch, hvor man helt kort formulerer hovedpointen i ens forretningsidé og realiseringen af denne. Men derudover er forretningsplanenogsåtilfor,atgiveiværksætterenetstyringsredskab. Enforretningsplan er ikke bare en færdig rapport, men et dokument under konstant udvikling et dokument, der tvinger dig til at eftertænke og strukturere dine handlinger. Netop derfor er udfærdigelsenogsåensupergodlæringsproces uansetomdusøgerventurekapitalellerej. (Krull,2003:23).Såskøntjegikkeharnogleplaneromatsøgeventurekapital,kanjegbruge min forretningsmodel som et værkstøj, der kan lede ud i en form for forretningsplan. Derigennemkanjegbådelæremereomkringiværksætteriogplanenkunneiteorienbruges tilatarbejdeudfrasamtstyreiforholdtilsenerehen. Nogle af de elementer, som Lars Krull fremhæver som nøgleområder, er at udarbejder en virksomheds og projektbeskrivelse, en markedsbeskrivelse, en ledelsesbeskrivelse, en beskrivelse af de økonomiske nøgletal samt en sammenfatning. Beskrivelsen af produktet harjegvalgtatplacereibegyndelsenafprojektet,bådefordidettestemmeroverensmed Lars Krulls pointe om, at en præcis beskrivelse af dette er noget af det første en forretningsplan bør indeholder, men også for fra starten af at skabe en forståelse af, hvad det er jeg arbejder med igennem dette projekt. At beskrive virksomheden er naturligvis problematisk i og med, at der endnu ikke er nogen virksomhed. Det vil betyde, at de beskrivelser, jeg kommer med, er mine forslag til, hvordan det kunne foregå, skulle det realiseres. Dette har naturligvis også en indflydelse på, hvor meget jeg kan reflektere over netop dette punkt, og det vil betyde, at nogle elementer af virksomheden er lettere at beskrive end andre. Eksempelvis kan jeg godt forklare hvilke medarbejdere eller eksterne kræfter,dervilværebehovforiteorien,menikkereflektereover,hvordandettefungereri praksis. 2.1 Valgafmodel I forbindelse med valg af forretningsmodel, vil jeg gerne fremhæve nødvendigheden i at anvende et nyere og mere innovative ledelsesmæssige værktøjer. Igennem en workshop (ACE summer camp) med foredragsholdere fra Aalborg Universitets Internationale Center forinnovation,blevdetgjortklart,atmangeoftebrugernogleværktøjersomerforældede, ogdeterderforogsånødvendigtattænkeinnovativt,nårdethandleromatvælgeogbruge enforretningsplan,ogaltsåikkekunmht.selveensproduktellervare. Therateofchange in the global business environment is unprecedented, forcing organizations to challenge 12

13 many of the assumptions about how they operate. In the face of more sophisticated customers, an increasingly global economy advances, there is an urgent need to develop flexible business models (Mike Rake, chairman of KPMG International fra undervisningsmateriale,ace summercamp).mikerakeunderstregerhernetopdenpointe, somlarskrullogsåerindepåisinbog.vilmanbrugesinforretningsplanfuldtud,dvs.som enløbendeplan,sommankansetilforatfindeudaf,hvordanmanskaldrivesinforretning, så er det nødvendigt at vælge en forretningsmodel, som netop giver plads til en sådan udvikling. Er ens forretningsmodel ikke tilstrækkeligt fleksibel, vil det ikke være muligt for ensforretningatudviklesigitaktmedmarkedetogdenglobaleøkonomi.etaspektsomer særligt vigtigt i software branchen, hvor denne udvikling netop sker særligt hurtigt, og det derfor er særligt vigtigt med fleksibilitet og innovativ tænkning, hvis ens forretning skal overleve.medtidenkandetaltsåværenødvendigtatændresinforretningsplanvedbl.a.at vælgeennyforretningsmodel.detteeksempelvisfordider,nårmanikkelængereennypå markedet, kan have åbnet sig nogle nye indtjeningsmuligheder, være grund til at ændre produktet,ellerværegamle døre derharlukketsig. Yderligere tilføjer Samuel J. Palmisano: New products and services remain a priority, but companiesareplacingincreasingemphasisondifferentiatingthemselvesthroughinnovation in the basics of their business models (Samuel J. Palmisano Chairman, President and CEO, IBM fra undervisningsmateriale, ACE summer camp). Netop i tilfældet med DVK, har der netop været lagt vægt på innovationen i produktudviklingen, og det virker derfor kun naturligt,atdettegårigenidenforretningsplan,derskalfølgeproduktet.pådenmådevil denvirksomhed,somskalrealiseredvk,løbendekunneadskillesigfraandrekonkurrenter påmarkedet,oggribedetteanpåennyoganderledesmåde: Ultimately,businessmodel innovation is about creating value, for companies, customers, and society. It is about replacingoutdatedmodels. (Osterwalder&Pigneur,2010:5). HenryW.Chesbrougharbejdermedbegrebetopeninnovation,somnetopgårudpå,atfor at være innovativ i sin produkt og forretningsudvikling, er man nødt til at lade ideer strømme ud af virksomheden lige så vel som man lader nye ideer strømme ind. I klassisk innovation, som han omtaler som closed innovation, står virksomheden selv for hele processen;forgenereringafideer,udvikling,test,produceringosv.meniopeninnovation trækker man altså på ressourcer udenfor virksomheden til nogle af disse processer. Dette kan Osterwalder og Pigneurs model på sin vis også understøtte, for den tager højde for, 13

14 hvilkenøglepartneremanhar,hvilkesærligeressourcermanhartilrådighedoglignende,og den lægger derefter op til, at man skal trække nye forbindelser imellem disse forskellige områder(se billede 3). Jeg mener således, at man kan argumentere for at modellen, der i forvejen tager højde for vigtigheden af innovation, og kan bruges mere specifikt til åben innovation.nogetsommanienvisgradkansige,deralleredeertaleomiforbindelsemed DVK, i og med at det er et forskningsprojekt fra universitetet, der har udviklet ideen og produktet,ogaltsåikkedenvirksomhed,somevt.skullerealisereden.såledesvilledetaltså igennem Osterwalder og Pigneurs forretningsmodel samt åben innovation være muligt på lignende på senere hen at trække eksterne ressourcer ind i innovationsprocesserne i virksomheden OsterwalderogPigneursforretningsmodel AlexanderOsterwalderogYvesPigneurspræsentererderesbusinessmodelcanvasibogen Business Model Generation. En bog som er skabt i samarbejde med intet mindre end 470 medlemmer af det forfatterne kalder The Business Model Innovation Hub, det vil sige praktiserendeforretningsfolk,sombidrogmedeksempler,cases,ogkritiskekommentarertil manuskriptet.(osterwalder& Pigneur, 2010: 5) Deres fælles startsted var deres forståelse af,hvadenforretningsmodelertilfor: Abusinessmodeldescribestherationaleofhowan organizationcreates,delivers,andcapturesvalue. (Osterwalder&Pigneur,2010:14).Forat kunnebeskrivenetopdette,altsåhvordanderskabes,leveresogindfangesværdi,skalman ind på ni områder, som ifølge forfatterne dækker hovedtrækkene ved en forretning: kunderne, værditilbud, infrastruktur og finansiel levedygtighed. Fire hovedtræk som har megettilfællesmeddenøgleområderlarskrullfremhævedeisinbog,ogsomjegtidligere varindepå.menosterwalderogpigneurkommeraltsåmedniuddybendeområder,som, hvis de bliver afdækket tilstrækkeligt, kan lede til en fyldestgørende og anvendelig forretningsmodel. Nedenståendebillede,etsåkaldtbusinessmodelcanvas,illustrerernetopdisseniområder eller byggeklodser, som de omtales som, og er yderligere et af hovedværktøjerne i OsterwalderogPigneursbog.Dettekanvaserdogblotetafflereredskaberderpræsenteres ibogen,ogsommankananvendetilatbeskrive,analysere,vurdere,forandreogdesignesin forretningsmodel.genereltlæggerforfatternestorvægtpå,atbogenskalbruges;deteren håndbog med konkrete redskaber. En pointe som netop også understøtter Lars Krulls opfattelseom,atenforretningsplanskalfungeresometredskabmananvenderløbendetil atforståogfornysinvirksomhed.(osterwalder&pigneur,2010:8 15) 14

15 Billede3:BusinessModelCanvas (Osterwalder&Pigneur,2010:42 44) Enmådeatarbejdemeddettekanvaspå,somviblevpræsenteresforunderACE summer camp, er at arbejde med en stor udskrevet udgave af kanvasset samt PostIts i forskellige farver.mantageraltsåudgangspunktideniforskelligefelter.herundersættermandermed forskelligt farvede PostIts på for at beskrive hhv. hvordan man på nuværende tidspunkt forholdersigtildettefeltisinvirksomhed,hvilketruslerdereksistereroghvilkespørgsmål mankunnestillehertil.pådenmådefårmanfremarbejdetnyemåderatgribepotentielle trusleranpå.dadvkendnuikkeeksisterer,kanjegikkesomsådanskelneimellemhvordan mangørdet,oghvordandetkanlavesom,menjegkanalligevelgodtanvendemodellentil atfåskitseretdeforskelligepunkter,ogherunderkommeindpå,hvilkeelementerjegskal væresærligtopmærksompå,foratskabeensuccesrigforretning.jegvilderforidefølgende afsnitkortpræsenteresamtforklare,hvadhvertafdenifelterdækkerover,samthvaddet betyderiforholdtilnetopdvk Kritikpunkter DererdogogsåpunktervedOsterwalderogPigneursforretningsmodel,samtvalgetafden, som man kan kritisere. Eksempelvis behøver den nyeste model ikke nødvendigvis at være denbedste.derudoverbeskriverforfatternebogensomenhåndbogforde,derviludfordre denklassiskeforretningsmodel, mendenharstadigsineulemper.forforretningsmodellen 15

16 begrænser sig ikke til specifikke områder, der er tale om one size fits all, en forretningsmodelsomkanbrugespåalleformerforforretningerogindenforallebrancher. Menmåskeerdetikkeheltsåsort/hvidt,somdetgøres;måskeerderrentfaktiskforskelpå den forretningsplan man skal anvende, afhængig af om man vil sælge blomster eller softwareprodukter. Eksempelvis kunne man i stedet have brugt en forretningsmodel som den,deromtalesafartoojalaogpasityrväinens,hvormanudfraproduktetskarakter(bl.a. omdetkanmassedistribueresellerskalskræddersystilhverenkeltkunde),tagerstillingtil denforretningsmodel,derpasserbedst.detvilsigeommanskalhaveetnærtforholdmed den enkelte kunde eller ej, for at skabe værdi for denne.(ojala og Tyrväinen, 2007) Dette villeikkeværeaktueltifm.dvk,dadeterjoetprodukt,somerensforallekunderne.dog menerjegogsåatdetteaspektietvistomfangbliverinddragetiosterwalderogpigneurs model,dadejonetopserpåhvilkekunderelationer,manskalhave,samthvilkekanalerman ønskeratnåsinekunderigennem. Igennemmingennemgangsamtanvendelseafmodellenviljegfindefremtil,hvorvidtden er tilstrækkelig, om den indeholder unødige elementer, og om jeg evt. skal udbygge den med mine egne begreber. Tager den eksempelvis højde for, at man som virksomhed, der arbejder med højteknologiske produkter, har en vis teknisk forståelse, som kan give en mulighed for at påvirke det marked, man skal lancere sit produkt på? Et andet mindre kritikpunktvedmodellener,atdetkanværesværtatsepareredenipunkterfuldstændigt, hvilketbetyder,atjegiredegørelsenfornogleafdeførsteområder,vilkommeindpånogle ting, som jeg også vil skulle nævne senere under andre punkter. På den måde kan der let komme en del gentagelser, hvilket jeg vil forsøge at mindske så vidt muligt, ved blot at opsummereellerrefereretilbagetiltidligerepunkter. 16

17 3.Kundesegmenter/CustomerSegment Kunderne er ifølge Osterwalder og Pigneur hjertet af ens forretning, for uden kunder, som er villige til at betale for produktet, er der ingen forretning. For at danne sig en bedre mulighedforatopfyldekundernesbehov,måmaninddeledem i segmenter. Kundesegmentering eller markedssegmentering, somdetogsåkaldes,gårkortfortaltudpå,atmanforatfinde frem til nogle større homogene kundegrupper, deler forbrugerneindisegmenterudfraenrækkefællestrækogforbrugsmønstre.dermedkan man bl.a. anvende sine marketingsressourcer bedre, ved at målrette markedsføring mod den specifikke gruppe, som kunne være potentielle kunder. Derudover kunne man også forestille sig, at dette gjorde det lettere at justere et evt. ikke færdigudviklet produkt, så ogsådettevarrettetmodetsærligtsegmentfremforenbredgruppe.(link3)selvomder sagtenskanværeflererelevantesegmenterforetprodukt,måmanbesluttesigfor,hvilket manvilhenvendesigimodiførsteomgang.nårdettevalgertruffet,kanmanpåbaggrund afengrundigindsigtidissekundersbehov,skabesinforretningsmodel.underdetteførste feltikanvassetskalmanaltsåforsøgeatbesvarespørgsmålsåsom:hvemskaberviværdi for?oghvemervoresvigtigstekunder? Som allerede nævnt er det primært diabetikerne, der er fokus på i forbindelse med DVK fordi produkterne netop er udviklet og skræddersyet til disses behov. Derfor vil jeg også vurdere,atdeerdevigtigstekunder.dermedikkesagt,atderikkekanvisesigatværeen storkundegruppeinogleafdeandremuligesegmenter.segmentersåsombrugere,derhar allergier,ogderforharbrugforatholdeøjemed,hvaddefødevarer,dekøber,indeholder, eller brugere på diæt som på grund af dette også har behov for at overblik over, hvilke fødevarer der er sunde, og hvilke de skal holde sig fra. Applikationen kan også med tiden visesigathaveværdiforenmålgruppe,somjegsletikkepånuværendetidspunktkansefor mig.pådenmådekanderiteorienværeflereforskelligepotentiellesegmenter,mendeter altsådiabetikerne,dererkernesegmentet,dadeterdem,derhardeltagetiudviklingenaf applikationen,ogderforderesbehovdenerskræddersyettilatdække. 3.1.Kundesegmentet Hvad kendetegner så dette segment og deres forbrug? Projektleder Anne Marie Kanstrup forklarede omkring målgruppen for nogle af de produkter, der blev udarbejdet igennem maxi projektet,atdetsærligtvarde,derhavdebrugforenintroduktiontil,hvaddetvilsige 17

18 at være diabetiker. Det vil sige de nydiagnosticerede, deres familier og pårørende samt andre omkring dem, der har brug for et indblik i, hvad sygdommen betyder, og sidst men ikkemindstde,derharsværtvedatstyrederesblodsukkerihverdagen.menheltsåbreden målgruppeerderikketildvk.iførsteomgangerderkuntaleometprodukt,tildederhar sukkersyge samt deres familier, eksempelvis de der står for familiens indkøb. Anne Marie forklarede derudover, at applikationen vha. favorit funktionen, også kunne være et hjælpemiddel for de, der pludseligt skal købe ind til en diabetesramt, eksempelvis bedsteforældrenetiletdiabetesramtbarn: ( )såkanmanlavefavoritteroghavesinegen favoritliste.ogdeterjorigtigtnemtnårnubedsteforældrenetilemmanuskalpassehende, så kan de lige få telefonen og så kan de se favoritterne og så videre( ) (Transskription, s.15). Det har altså igennem udviklingen af DVK været vigtigt, at programmet også skulle kunne anvendes af børn, hvilket var grunden til at applikationen blev udviklet til iphone, hvilketogsåvistesigatfungere: SelvEmmapå3årvarhurtigtilatfindeudafattrykkepå knapperne,ogvictorpå6årkunnehjælpedevoksnemedatbrugetelefonen. (maxi avisen, 4.udgave: 2). Derfor spænder brugerne af produktet over en meget bred aldersmæssig målgruppe. StatistikoverdiabetesramteiDanmark: AntalletafdiabetikereiDanmarkvari Antalletafdiagnosticeredediabetikereerfordobletsiden1997. Antalletafmændogkvinder,derrammesafdiabeteserstortset50/50 Den aldersgruppe, hvor der er flest diabetikere, er de årige, men de, der rammes,bliveryngreogyngre,ogbl.a.ialdersgruppen10 19årerderpåtiårsket enstigningidiagnosticeringerpå75procent.(link4) Udfradisseoplysningerkanviunderstøttetesenom,atmålgruppenforDVKerganskebred. Denservice,produktetyder,kanværerelevantforalle,dererramtafdiabetes.Skøntden størstedelafdediabetesramteermellem60 og69år,erderistigendegradogsåunge,der bliverramtafsygdommen,ogmarkedetvilderforifremtideniendnuhøjeregradhenvende sigtilenbrederealdersgruppe.ligeledeserdetallesamfundsgrupper,derrammes,hvilket Anne Marie også nævnte i interviewet, altså både højt og lavt uddannede. Det er derfor vigtigt,atproduktetersimpeltatbruge,ogdetkaniprincippetmarkedsførestildenbrede befolkningogallegrupper.teknologimæssigterapplikationenpånuværendetidspunktkun udviklet til Apples iphone, hvilket som tidligere nævnt skyldtes et ønske om en høj brugervenlighed.etpunkthvorappleerblevetbetragtetsomførende,dadeisæradskiller 18

19 sig netop med deres brugergrænseflade. Man kunne dog sagtens forestille sig, at også Android brugere ville kunne få applikationen tilgængelig, og at dette ikke ville gøre noget betydeligt ved brugervenligheden. Smartphone segmentet er dog stadig primært de yngre forbrugere,hvilketfremgårafnedenståendestatistiskeundersøgelse. Avanceret brug af mobiltelefonen efter tid, anvendelsesformål og type Alder: år Alder: år Alder: år Alder: år 2008 Anvender mobiltelefon i alt. Pct. af hele befolkningen Sendefoto,videomv.viamobiltelefon Uploadefoto,videomv.viamobiltelefon Modtagenyhedstjenesterviamobiltelefon Surfepåinternetviamobiltelefon Læsee postviamobiltelefon Downloade/seTVvideoviamobiltelefon Betalingafvareellerservicesviamobiltelefon Personlig navigation (finde en adresse eller lokalitet)viamobiltelefon Ingenafførnævnteformål,kuntaleellersms (Link5) Dissetalmådogalleredeformodesatværeenanelseforældede,dasalgetafsmartphones inden for de sidste år er steget kraftigt, og flere og flere må derfor have kendskab til eksempelvis muligheden for at surfe på nettet eller betale en vare eller service via deres telefon. Nyere tal ses i tabellen nedenunder, hvor det dog også er tydeligt, at det er den yngrebefolkning,derdominererbrugenafinternetviamobiltelefonen: Mobil adgang til internet (udenfor hjemmet) efter tid, type og mobil adgang Mobiltelefon GPRS (2G) Mobiltelefon UMTS (3G) 2010 Alder: år Alder: år Alder: år Alder: år 6 6 (Link5) For at bruge en applikation som DVK, vil det være nødvendigt at hente og installere den samtnaturligvisbrugeden.deteraltsådenteknologiskesideafproduktet,derbegrænser målgruppen, for selvom produktet er velegnet og relevant for alle aldersgrupper, vil det grundetteknologiensandsynligvisprimærtværeyngremennesker,dervilhavemulighedfor at anvende det. I fremtiden vil der uden tvivl være flere og flere ældre, der også vil bruge smartphones,menpånuværendetidspunkterderaltsåendiametralmodsætningimellem produktets kernebruger (primært ældre) og smartphone segmentet (primært yngre). Det kunne altså tale for, at man enten må udvide til andre platforme, hvor det lidt ældre 19

20 segment i højere grad kunne være med, eller beslutte sig for primært at betragte den lidt smallere yngre gruppe som den reelle målgruppe for produktet. Det vil sige skalere produktetspotentiellemarkedned. Forkortatopsummereerde,DVKskaberværdifor,allederentenselvhar,ellerharennær pårørende med diabetes. De vigtigste kunder for produktet er derfor diabetikerne eller dissespårørende.herunderdiabetikereistortsetallealdre,skøntdetprimærtvilværede yngre(mellem16og39),derharmulighedforatanvendeapplikationen.strengtseterdet kun nødvendigt, at én i familien har en smartphone. Men da en mobiltelefon i de flestes tilfælde er noget personligt, hvor man har sine kontakter, sine aftaler og meget andet samlet, er det ikke realistisk, at denne skal kunne vandre imellem forskellige familiemedlemmer; så selvom teenagedatteren har en smartphone, gør det det ikke nødvendigvismuligtforfaderenatfådennemedpåindkøbsturen.prisenpåensmartphone taget i betragtning, er det heller ikke realistisk, at en familie anskaffer denne samt betaler for abonnement, blot for at kunne bruge denne specifikke applikation. Det må altså være denperson,somprimærtstårforindkøbenetilenhusstand,derskalhavetelefonen.deter altsådevoksne,somprimærtskalanvendeapplikationen,selvomhelefamilienskalkunne bruge den. Dette kan både tale for, at det for at få applikationen udbredt, er en idé at markedsføre den for den yngre gruppe (de under 40), men at der evt. også skal laves et ekstra markedsføringsarbejde overfor de lidt ældre, for at gøre dem opmærksomme på muligheden. Der kan altså være tale om, at de forskellige grupper skal nås igennem forskellige distributionskanaler. Dog er der ingen tvivl om, at man kunne man nå ud til diabetikerne ved at finde de fællesnævnere, der går på tværs af aldersgrupperne. Det vil bl.a. sige via det materiale, de får udleveret ved diagnosticering, deres medlemskab i diabetesforeningensamtderesanvendelseafvissemedicinskepræparater.dettelæggerop tiltreforskelligedistributionskanaler;regionen,diabetesforeningenellereksempelvisnovo Nordisk(somtilbagei1985lancerededenførsteNovoPen,ogsomidagbetragtessomenaf verdens førende virksomheder indenfor diabetesbehandling). Dette leder hen til et helt andetperspektiv,formåskeskalkundenfordvksletikkebetragtessomslutbrugerenmeni stedetsomenafdissetredistributører;mankunnesåledesforestillesig,atsælgeproduktet tildisseforetengangsbeløb,ogdernæstladedemståfordenvideredistribution.såledeser deraltsåikketaleometmassemarkedhvorenstorkundegruppemeddesammebehovog problemersælgesetprodukt,menistedetetnichemarkedhvormansælgerproduktettilen anden producent, der således sælger det videre som en del af deres produkttilbud. (Osterwalder&Pigneur,2010:20 21) 20

21 4.Værditilbud/ValueProposition The Value Propositions Building Block describes the bundle of products and services that create value for a specific Customer Segment. (Osterwalder & Pigneur, 2010: 22). Under dette felt skal man således forsøge at besvare spørgsmål så som: Hvilke værdi leverer vi til voreskunder?hvilkeafvoreskundersproblemerhjælper vi med at løse? Hvilke pakker af produkter og services tilbydervihvertkundesegment?hvilkekundebehovtilfredsstillervi? TheValueProposition isthereasonwhycustomersturntoonecompanyoveranother.itsolvesacustomerproblem orsatisfiesacustomerneed. (Osterwalder,2010:22)Ensværditilbuderaltsådeforskellige værdier,somensproduktellervirksomhedtilbydersinekundersamletidetosterwalderog Pigneurbeskriversometbundt.Nogleafløsningerneerinnovative,ognoglesesmanmåske allerede i eksisterende produkter på markedet, men er blevet tilføjet værdi og funktioner, som gør at de adskiller sig. Værdien kan være kvantitativ(dvs. eksempelvis omhandle pris eller hastighed på en service) så vel som kvalitativ (omhandlende f.eks. design eller brugeroplevelse).deteraltsåher,jegskalfindefremtil,hvadderadskillerdetteproduktfra andre på markedet, og hvad det er for nogle behov, netop DVK opfylder hos brugeren. (Osterwalder,2010:23) DVK har flere funktioner, og dermed kan man også sige, at det opfylder flere forskellige behovhosbrugeren.denprimærefunktioniapplikationenermulighedenforatbrugeden somendatabase,hvormankanlæsedeklarationenpåenlangrækkefødevarersamtlægge sineegneind.hereraltsåmulighedenforattilgånogetinformationpåenletmåde;dette mensmanerpåfarten,såvelsomnårmanerderhjemmeogeksempelvisplanlæggersine indkøb.detenebehov,somapplikationendækker,erderforetbehovfornemtogdiskretat kunneundersøge,hvadforskelligefødevarerindeholder,forpådenmådeatgøredetlettere for diabetikerne at finde frem til, hvilke fødevarer, der er særligt velegnede til deres specifikkefødevarebehov. Applikationens sekundære funktion er, at den giver brugerne mulighed for at dele deres erfaringer med forskellige bagere, restauranter og seværdigheder. Her kan de altså dele deres egne erfaringer og holdninger om et sted samt tilgå information om eksempelvis en specifikrestaurant.bådeinformationfraandrebrugeremenogsåsomrestaurantenselvhar 21

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere