Holdning og ansvar på din bedrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdning og ansvar på din bedrift"

Transkript

1 Holdning og ansvar på din bedrift

2 Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt andet arbejde i virksomheder, til formål at skabe værdi. Her er der tale om værdi i bred forstand. Det kan være værdi for de dyr, der indgår i produktionen, værdi for naturen, værdi for medarbejderne, værdi for forbrugerne og ikke mindst værdi for virksomheden og dermed bedriften. Værdien for bedriften kan være økonomisk værdi, men også værdi i form af; retten til at drive og udvikle sit landbrug at have forståelse og interesse fra omverdenen at havde gode relationer til naboer, lokalsamfund, myndigheder og organisationer. Mange oplever, at samfundsansvar er en omkostning. Men de kræfter som bedriften lægger i at vise samfundsansvar, tager ofte udgangspunkt i de ressourcer, som allerede findes på bedriften. Netop derfor har bedriften et godt udgangspunkt for at engagere sig. Landbruget er et erhverv, der altid har involveret sig i samfundet, og mange landmænd gør allerede en stor indsats lokalt. Det kan landbruget være stolt over, og derfor skal bedriften være stolt over at fortælle, hvad de gør. Holdning og ansvar på din bedrift handler om at producere fødevarer på en samfundsansvarlig måde, gøre forbrugerne og samfundet opmærksom på det, og drage nytte af det i form af et bedre image, en stærkere branding af danske fødevarer og en accept af, at der også i fremtiden skal være plads til en fødevareproduktion under stadig udvikling i Danmark. Holdning og ansvar på din bedrift -en guide Via Holdning og ansvar på din bedrift kan landmanden sammen med sin familie og sine ansatte sætte ord på, hvilken holdning og hvilket ansvar bedriften drives på baggrund af. Guiden indeholder syv spørgeark, som under forskellige overskrifter hjælper landmanden og andre på bedriften med at tage stilling til en lang række af de emner, som er aktuelle for landbruget under overskriften samfundsansvar. De syv overskrifter er: Bedriften som en god miljøforvalter Bedriften som en god klimaforvalter Bedriften som en god natur- og dyrevelfærdsforvalter Bedriften som en god og attraktiv arbejdsplads Bedriften som en god nabo Bedriften som en positiv del af lokalsamfundet Bedriften bringer danskerne tættere på landbruget Det kan være vidt forskelligt hvilke emner eller fokusområder, der er mest relevant og interessant på den enkelte bedrift. Både produktionsformen, omgivelser, bedriftens udvikling og forskellige interesser kan være styrende for, hvordan forskellige bedrifter ønsker at vise samfundsansvar. Det vigtigste er, at bedriften vælger en indsats, der er relevant og interessant. Desuden skal initiativerne være overkommelige og have hele bedriftens opbakning. Så intet er for stort eller for småt. Når I på bedriften har taget stilling til spørgearkene, kan I udfylde, hvordan I oplever og udviser samfundsansvar på bedriften på det grønne ark og lade det være jeres huskeseddel. På den måde kommer Holdning og ansvar på din bedrift til at virke som et levende strategisk ledelsesværktøj på bedriften. Denne værktøjskasse skal ikke kun bruges og virke én gang, men værktøjet skal løbende tages frem og indsatsen, resultaterne samt kommunikationen af indsatsen skal udvikles. God fornøjelse!

3 Bedriftens samfundsansvar Holdninger og ansvar på din bedrift Bedriften: Gårdejer: Bedriften viser samfundsansvar inden for fokusområderne: Bedriften viser sit samfundsansvar ved (konkrete initiativer): Hvornår viser bedriften sit ansvar? Hvem er ansvarlig for initiativerne og hvilke ressourcer skal der bruges? Tidsplanen for initiativerne: Succeskriterier: Revideres den / 20

4 Bedriften som en god nabo Relevante spørgsmål: Bedriften som nabo Bedriften har brug for positive naboer. Hvad gør bedriften i dag for at sikre et godt naboskab? Har bedriftens naboer givet udtryk for, at de ønsker, at bedriften tager et øget hensyn på bestemte områder? Har I idé til, hvordan I kan imødekomme eventuelle aktuelle ønsker fra naboer, og hvordan jeres bedrift i bred forstand bliver en bedre nabo? Udbringning af gylle er noget som ofte kan gøre landbrugene upopulære blandt naboerne. Hvad gør bedriften i dag for at imødekomme nabogener i forbindelse med gylleudbringning? Hvordan kan bedriften i fremtiden gøre mere for at vise hensyn til naboerne ved gylleudbringning? F.eks. ved at orientere naboerne, før I kører gylle ud, ved ikke at køre ud i weekenden samt at rengøre de offentlige veje, der er kørt på. Find inspiration i: Pjecen: ha det godt med naboerne - begræns lugten fra landbruget på Brev til naboen om gyllekørsel Gylle med omtanke

5 Relevante spørgsmål: De ejendomme og bygninger, som hører til bedriften, ligger som landmandens og landbrugets visitkort i landskabet, og er med til at forme omverdenens oplevelse af bedriften. Hvad gør bedriften i dag for at indgå som en positiv del af landskabet? Er der på bedriften ønske om at forbedre bedriftens ydre fremtoning? F.eks. ved systematisk oprydning, orden omkring bygningerne eller øget vedligeholdelse af bygninger og ejendomme? Find inspiration i: Møderne Forny din ejendom som afholdes af Danske Deltidslandmænd, DLBR og Nykredit. Bedriften kan være med til at øge naboerne og lokalsamfundets viden om moderne landbrug. Hvad gør bedriften i dag for at bringe landbruget tættere på beboerne i landområdet? Hvordan kan der skabes større gennemsigtighed og åbenhed på bedriften? F.eks. ved at byde naboer og lokal samfund indefor. Det kan bidrage til at give naboer og det øvrige lokalsamfund større indsigt og forståelse for det landbrug, der drives på bedriften.

6 Bedriften som en positiv del af lokalsamfundet Relevante spørgsmål: Bedriften som en positiv ressource lokalt Landmanden og hans ansatte ved ofte mere om behandling af dyr og jord end andre beboere i landdistrikterne. Via denne viden kan bedriften ofte hjælpe andre. Hjælper bedriften i dag med f.eks. gode råd, hvis naboer eller andre i lokalsamfundet har problemer i forhold til f.eks. dyrehold eller jordbehandling - hvordan? Hvordan kan du som landmand sammen med dine medarbejdere hjælpe og bidrage til at bringe tingene i orden, hvis I oplever uacceptable forhold i relation til behandling af dyr eller miljø hos naboer eller kollegaer? Orienter evt. om: Dyrekørekort til husdyr for børn i regi af 4H og Kørekort til husdyrhold i regi af Danske Deltidslandmænd og AMU. Natur tilgængelighed, etablering og -pleje Landbruget har via sine maskiner, sit mandskab og sin produktion ressourcer som kun få har i landdistrikterne. Derfor er mange landbrug populære lokalt, fordi de hjælper privatpersoner og foreninger, hvor der er behov og mulighed uden, at det betyder store omkostninger for bedriften Hvordan er bedriften i dag imødekommende overfor at hjælpe naboer og lokale foreninger? Hvordan og i hvilket omfang ønsker man at hjælpe? Er der aktuelle projekter eller arrangementer i lokalområdet, hvor bedriften kan give en hjælpende hånd?

7 Relevante spørgsmål: Bedriften som en del af det lokale fællesskab Mange landmænd spiller en aktiv rolle i lokale aktionsgrupper, landsbyfora, lokalforeninger, samarbejde om naturforvaltning, naturtilgængelighed eller lokalt skolesamarbejde. Dette bringer bedriften tættere på lokalsamfundet. Deltager landmanden, hans familie eller medarbejdere i lokalt foreningsarbejde? Bruges bedriftens ressourcer aktivt i dette arbejde, eller kan det være en mulighed i fremtiden? Bedriften som en del af den lokale landdistriktsudvikling Mangfoldigheden i landdistrikterne er med til at skabe liv og udvikling lokalt. Landdistrikter har både brug for attraktive arbejdspladser og boliger. Her spiller landbruget en central rolle. Lejer bedriften i dag boliger ud eller stilles uudnyttede driftsbygninger til rådighed for andet erhverv end landbrug? Har udlejning interesse for bedriften i fremtiden? Find inspiration i: Etablering af andet erhverv i en overflødiggjort landbrugsdriftbygning på: Landdistriktsprojekter skaber både vækst og muligheder for landdistrikterne og de lokale landmænd. Hvilken interesse har bedriften sammen med andre lokale intressenter i landdistriksprojekter?

8 Bedriften bringer danskerne tættere på landbruget Relevante spørgsmål: Bedriften bringer danskerne tættere på landbruget Der findes en række organiserede initiativer som skaber dialog mellem landbruget og danskerne generelt. Initiativerne giver danskerne en bedre forståelse af landbrug, natur og fødevarer og skaber dialog. Er bedriften i dag engageret i initiativer, som er med til at udbrede danskernes kendskab til de faktiske forhold i landbruget - hvordan? F.eks. via samarbejde med skoler, børnehaver og andre grupper i lokalområdet og i mere bred forstand? Er der på bedriften interesse for at arbejde mere strategisk med at invitere gæster til besøg på bedriften, komme på natur- og markvandring, se dyrene og komme tættere på fødevarernes oprindelse og historie - hvordan? Find inspiration i initiativerne: Mange landmænd har gjort danskernes øgede behov for at komme tættere på deres fødevarer til en forretningsmulighed. Sælger bedriften i dag både fødevarer og historien om produktionen, som mange forbrugere efterspørger? Er det interessant for bedriften i fremtiden at skabe merværdi for forbrugerne, ved i højere grad at tænke proces og kvalitet ind i sine produkter? - Ved at etablere gårdmejeri, eget slagteri og gårdsalg af forskellige nicheprodukter. Find inspiration i:

9 Bedriften som en god og attraktiv arbejdsplads Relevante spørgsmål: Formelle arbejdsforhold på bedriften Er medarbejdernes og arbejdsgiverens forventninger og ønsker til overenskomst og ansættelses- og lønforhold i dag indfriet - evt. hvordan? Hvis ikke, hvordan kan de blive det? Oplever medarbejderne en kvalificeret ledelse i hverdagen? - Hvad kunne evt. gøre anderledes og bedre? Find inspiration i: Landbrugsinfo.dk: under Personaleledelse og Medarbejdersamtaler i landbruget. Har medarbejderne de ønskede informationer om udviklingen på bedriften og/eller kan medarbejderne i højere grad inddrages i de beslutninger, som påvirker deres arbejde? Har medarbejdere og ledere det nødvendige uddannelsesniveau? - Evt. hvad savnes? Tager bedriften det nødvendige særlige hensyn til udenlandskarbejdskraft? - I forhold til praktiske forhold og aftaler, kulturforståelse herunder miljøkultur, social integration og kontakt til myndigheder. Fysisk arbejdsmiljø Har medarbejderne i dag en alsidig arbejdsdag og oplæring, som omfatter indsigt i alle bedriftens elementer? Hvis ikke, hvordan kan det gøres bedre? Er bedriftens fysiske arbejdsmiljø i orden? - hvad kan gøres bedre? Find inspiration i: landbrugets sikkerhedsbusser - Sikker håndtering af kvæg og svin

10 Relevante spørgsmål: - For en sikkerhedsskyld Hvilke faciliteter har medarbejderne på bedriften? Har medarbejderne de ønskede faciliteter på bedriften? - Hvordan kan faciliteterne evt. forbedres/udvides? Psykisk arbejdsmiljø Er medarbejdernes og arbejdsgiverens ønsker og forventninger til fælles sociale arrangementer opfyldt - evt. hvordan? Hvis ikke, hvad savnes? Hvordan oplever medarbejdere og arbejdsgiver bedriftens sociale arbejdsmiljø f.eks. i forhold til omgangstone, mobning, respekt for andres arbejde, ris og ros til kollegaer? Hvad kan gøres bedre? Find inspiration på: - Den gode arbejdsplads på landet Alternative beskæftigelsesmuligheder på bedriften Kan og vil bedriften være med til at løfte samfundsopgaven at uddanne og beskæftige arbejdsmarkedets svage? - Er der f.eks. plads til ansættelse af socialt eller fysisk svage medarbejdere i et skånejob på bedriften? Kan og vil bedriften samarbejde med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner om aktivering og uddannelse af unge, som ikke fungerer i det etablerede skole og uddannelsessystem? Find inspiration på: Fritidsjob i landbruget på

11 Bedriften som en god natur- og dyrevelfærdsforvalter Relevante spørgsmål: Bedre dyrevelfærd At landbrugets produktionsdyr trives har ikke kun værdi for dyrene, men også for landmanden, hans ansatte og forbrugerne. Hvad gør I allerede i dag for at sikre høj dyrevelfærd på bedriften? Hvilke arbejdsgange kan i fremtiden ændres, med henblik på at: Forhindre dyrene overbelastes? Forbedre dyrenes sundhed og levevilkår Nedbringe medicinforbruget? Naturtilgængelighed, -etablering og -pleje Det danske landbrugsareal udgør ca. 60% af Danmarks samlede areal, og de dyrkede arealer kan gøre det vanskeligt at komme tæt på naturen. Er bedriftens naturarealer i dag tilgængelige for lokalsamfundet? - eller er det muligt via stier at komme ind i landskabet omkring bedriften? Hvordan kan bedriften f.eks. ved at tillade færdsel eller ved etablering af stier give lokalområdets beboere bedre mulighed for at opleve naturen på bedriften? Lokalt findes der rundt om i Danmark en lang række lokale projekter omkring naturetablering og - tilgængelighed. Har bedriften tidligere været eller er bedriften på nuværende tidspunkt involveret i projekter omkring naturetablering eller tilgængelighed - evt. hvordan? Har du som landmand eller bedriften som helhed lyst og mulighed for at igangsætte eller understøtte naturprojekter i området alene eller sammen med andre interessenter - evt. hvordan?

12 Relevante spørgsmål: Knap halvdelen af landbrugsbedrifterne har etableret ny natur siden 2006, og en lidt mindre del havde planer om naturetablering i Naturetableringerne er til gavn for både bedriften, dyrelivet og det omkringliggende samfund. Går I på bedriften med overvejelser om at etablere natur? Hvilke muligheder har bedriften? F.eks.: Skov, småbevoksninger og vildtstriber i brakmarker samt levende hegn og randzoner. Landbruget varetager i dag omfattende naturpleje, idet erhvervet opretholder engarealer og vådområder, der er en vigtig del af den traditionelle danske natur. Deltager bedriften allerede i naturpleje eller er der på bedriften mulighed og vilje til at gøre mere? F.eks. via afgræsning eller øget hensyntagen til naturområderne og dyrelivet omkring naturområder på og omkring bedriften.

13 Bedriften som en god miljøforvalter Relevante spørgsmål: Mindre udledning af ammoniak og nitrat Bedriften kan være med til at nedbringe landbrugets udledning af ammoniak og nitrat. Hvad gør bedriften allerede som en ekstra indsats for at nedbringe bedriftens udledning af ammoniak? Hvordan kan bedriften på sigt optimere staldanlæg og lager, så bedriftens udledning af ammoniak reduceres yderligere? Hvad gør bedriften i dag for at nedbringe udledningen af nitrat? F.eks. via: gødningsteknikker og tidspunkter etablering af bræmmer, brug af mellem- og efterafgrøder, hensyntagen til robuste og sårbare arealer og braklægning af naturfølsomme arealer. Hvordan har bedriften mulighed for i fremtiden yderligere at nedbringe sin udledning af nitrat? Reduceret brug af sprøjtemidler Bedriften kan være med til at begrænse de kemiske plantebeskyttelsesmidlers påvirkning af miljøet. Hvad gør bedriften i dag for at minimere brugen af kemisk ukrudtsbekæmpelse? Hvordan kan bedriften i fremtiden mindske miljøpåvirkningen ved kemisk plantebeskyttelsesmidlers yderligere? Find inspiration i pjecen: Spark til dosen som finde på Landbrugsinfo samt Planteværn Online på

14 Relevante spørgsmål: Mindre energianvendelse En optimal udnyttelse af energi er både til gavn for miljøet og bedriftens økonomi. Hvad gør bedriften i dag for at spare på energien? Hvordan kan der i fremtiden findes yderligere energibesparelser på bedriften? F.eks. via: En optimal indretning af stalde og andre bygninger, så energien til opvarmning og ventilation udnyttes bedst muligt? Reduceret jordbehandling? Anvendelse af biobrændsler eller andre vedvarende energikilder i stedet for fossile brændstoffer? Find inspiration i: Engagement og deltagelse i lokale miljøprojekter Mange landbrug omkring f. eks. åer og vandløb, eller ejere af miljøfølsomme områder kan spille en central rolle i forhold til at løfte lokale miljøprojekter. Er bedriften i dag engageret i lokale miljøprojekter - evt. hvordan? Findes der lokale projekter, hvor bedriften ved at engagere sig kan være med til at skabe et bedre lokalmiljø samt sikre et rigt og varieret fiske- dyre- og planteliv?

15 Bedriften som en god klimaforvalter Relevante spørgsmål: Klimaløsninger Bedriften kan være med til at løse landbrugets klimaudfordringer, som er; For kvæg: udledning af bøvser og tarmgas For svin: gødningshåndteringen For planteavlen: udvaskning af kvælstof Hvad gør bedriften i dag for at reducere sin klimapåvirkning? Har bedriften mulighed for i fremtiden at igangsætte initiativer som begrænser klimapåvirkningen yderligere - evt. hvilke? Finde inspiration i: Klima - Hvad kan vi gøre i kvægbruget? Klima - Hvad kan vi gøre i svinebruget? Klima - Hvad kan vi gøre i markbruget? Klima - Hvordan indretter vi stalde og gødningssystemer? Produktion af vedvarende energi Landbruget er den største producent af vedvarende energi i Danmark, og er dermed både med til at nedbringe anvendelsen af fossile brændstoffer i det øvrige samfund og reducere overskuddet af kvælstof. Gør bedriften i dag noget for at bidrage til produktionen af vedvarende energi? Kan bedriften i fremtiden bidrage til en produktion af vedvarende energi? Ved f.eks.: At udnytte energien i husdyrgødning gennem biogasanlæg Afbrænding af halm Produktion af flerårige energiafgrøder som pil, poppel, græs mv. på miljøfølsomme arealer.

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere