Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden"

Transkript

1 Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017

2 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Med analyser af aborthyppigheder blandt indvandrere, efterkommere og kvinder med dansk oprindelse Sundhedsstyrelsen, Publikation må citeres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Trine Damsted Rasmussen, forskningsassistent, cand.scient.san.publ., jordemoder Anne-Marie Nybo Andersen, professor, ph.d., MD Sarah Fredsted Villadsen, adjunkt, ph.d., cand.scient.san.publ. Alle fra Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Udgivet af Sundhedsstyrelsen, februar 2017.

3 Introduktion Denne rapport af Sundhedsstyrelsen indeholder en opgørelse over antallet af legalt provokerede aborter i Danmark i perioden , med analyser af aborthyppigheder blandt indvandrere, efterkommere og kvinder med dansk oprindelse. Rapporten er en opdatering af en lignende opgørelse fra Formålet med opgørelsen er at angive eventuelle forskelle i forekomsten af legalt provokerede aborter før 12. uge blandt kvinder i den fertile alder afhængigt af etnisk oprindelse og aldersgruppe, i perioden Datagrundlag Opgørelsen er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens Register over Legalt Provokerede Aborter (ABR) sammenkoblet med oplysninger om etnicitet og oprindelsesland fra Danmarks Statistik. Abortregistret indeholder en samlet opgørelse over indberetninger til Landspatientregistret fra offentlige sygehuse. Siden 2004 har det været tilladt for private sygehuse og speciallægeklinikker at udføre legalt provokerede aborter, og samtlige aborter udført her indberettes ligeledes til ABR. Studiepopulation Det totale antal legalt provokerede aborter registreret i ABR i perioden udgør aborter. Af Figur 1 fremgår et flowdiagram over inklusionskriterier for de aborter, som indgår i rapporten. Rapporten viser forekomsten af fri abort, defineret som legalt provokeret abort fremkaldt før udgangen af 12. uge 2. Aborter fremkaldt efter 12. uge med samråd eller lægefagligbegrundelse 3 eller aborter med samrådstilladelse efter anmodning fra en særligt beskikket værge, eller for umyndige kvinder (med eller uden forældres samtykke) 4 udgjorde i studieperioden aborter og er i denne rapport ekskluderet. 1 Kilde: Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet , Sundhedsstyrelsen 2 ICD-10 kode DO04 med tilhørende underkoder 3 ICD-10 kode DO05 med tilhørende underkoder 4 ICD-10 kode DO06 med tilhørende underkoder 1

4 1.895 aborter med mere end 60 dage mellem indlæggelses- og udskrivningsdatoen blev ekskluderet. Yderligere aborter blev ekskluderet, fordi kvinderne var uden registreret bopæl i Danmark ved tidspunktet for abortens udførsel og derfor havde uoplyst etnicitet, mens 729 aborter blev ekskluderet, idet kvinden ved udskrivelse var enten under 15 år eller over 49 år. Den samlede opgørelse er således baseret på antallet af legalt provokerede aborter fremkaldt før udgangen af 12. graviditetsuge i perioden for kvinder i alderen og med registreret bopæl i Danmark ved tidspunktet for abortens udførsel, hvilket udgør aborter (Figur 1). I henhold til generelle regler fastlagt i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) og i Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik er celler med abortkvotienter baseret på få observationer (dvs. tre eller derunder) afblændet med markeringen *. 2

5 Figur 1. Flowdiagram over udvælgelsesprocessen af antal aborter der indgår i rapporten Total antal legalt provokerede aborter i ABR i perioden N= Eksklusioner Aborter fremkaldt efter udgangen af 12. uge samt øvrige aborter med samrådstilladelse N=7.308 Aborter fremkaldt før udgangen af 12. uge N= Aborter med > 60 dage mellem indlæggelses- og udskrivningsdatoen N=1.895 Aborter af kvinder uden registreret bopæl i Danmark N=1.288 Aborter hvor kvinden ved udskrivelse var hhv. < 15 år eller > 49 år N=729 Total antal aborter i opgørelsen N=

6 Etnicitet og oprindelsesland Begrebet etnicitet defineres i opgørelsen ud fra Danmarks Statistiks definition af begreberne indvandrer, efterkommer og personer med dansk oprindelse (Tabel A). Tabel A. Definition af betegnelsen indvandrer, efterkommer og person med dansk oprindelse Indvandrer: Efterkommer: Person med dansk oprindelse: Kilde: Indvandrere i Danmark 2015, Danmarks Statistik. En person der er født i udlandet og hvor ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. En person der er født i Danmark og hvor ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. En person der uanset fødested har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. I tilfælde af skift i kvindens registrerede etnicitet i befolkningsregistret (BEF) i perioden anvendes den senest registrerede. Gruppen af indvandrere og efterkommere inddeles i enkelte tabeller i rapporten yderligere i henhold til henholdsvis vestlig og ikke-vestlig oprindelse, som defineret af Danmarks Statistik. Vestlige lande udgøres af alle 28 EU lande, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande udgøres af alle øvrige lande 5. I opgørelserne af oprindelsesland indgår kvinder med dansk oprindelse samt de øvrige 15 største landegrupper af kvinder i den fertile alder i Danmark i perioden. Resultater Af Tabel 1 fremgår det, at antallet af kvinder i den fertile alder samlet set har været let stigende i perioden , efterfulgt af en stagnation på omkring kvinder. Antallet af kvinder med dansk oprindelse har været let faldende gennem hele perioden, mens antallet af både indvandrere og efterkommere har været stigende år for år. Antallet af kvindelige efterkommere i den fertile alder blev mere end fordoblet fra 2006 til 2015, men udgjorde stadig mindre end 3 % i Kilde: Indvandrere i Danmark 2015, Danmarks Statistik 4

7 Tabel 1. Antal kvinder i den fertile alder, Årstal Kvinder i alt Indvandrere Efterkommere Indvandrere + efterkommere Dansk oprindelse Procent indvandrere/ efterkommere af kvinder i alt , , , , , , , , , ,3 Kilde: Data fra registret BEF, Danmarks Statistik. Tabel 2 viser en opgørelse over det årlige antal aborter fordelt i henhold til etnicitet. Udviklingen i det totale abortantal er stabilt. Fordelingen af aborter blandt gruppen af indvandrere og efterkommere er yderligere opdelt i henhold til vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Tabel 2. Antallet af legalt provokerede aborter før udgangen af 12. uge for kvinder i alderen år fordelt på etnicitet Årstal/ Etnicitet Dansk oprindelse Indvandrer: Vestlig Ikke-vestlig Efterkommer: Vestlig Ikke-vestlig Total Kilde: Data fra Sundhedsdatastyrelsens Abortregister sammenkoblet med data fra registret BEF fra Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af aborter i perioden for de forskellige etniske grupper bør imidlertid vurderes i sammenhold med det årlige befolkningstal for kvinder i alderen i de enkelte grupper. Dette er tilfældet i rapportens resterende opgørelser. 5

8 Af Figur 2 fremgår udviklingen i aborter pr kvinder i den fertile alder fordelt i henhold til etnicitet. Gruppen af indvandrere og efterkommere er inddelt efter henholdsvis vestlig og ikkevestlig oprindelse. Andelen af aborter pr kvinder var overvejende stabil i hele perioden for kvinder med dansk oprindelse med en årlig abortkvotient på omkring 11. Kvinder med vestlig indvandrerbaggrund havde det laveste antal årlige aborter pr kvinder i perioden med abortkvotienter lige under niveauet for kvinder med dansk oprindelse. For gruppen af kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund ses der en stagnation i antallet af aborter pr kvinder i perioden , mens der fra 2008 og frem til 2015 skete et årligt fald i antallet af aborter pr kvinder. Med en abortkvotient på 21,8 i 2006 og 14,5 i 2015 svarer det til et fald på ca. 33 procent. Sammenlignet med gruppen af kvinder med dansk oprindelse lå antallet af aborter blandt kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund i 2006 på ca. 11 aborter flere pr kvinder i den fertile alder, mens forskellen kun var ca. 4 aborter pr kvinder i For efterkommere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse lå andelen af aborter pr kvinder markant over kvinder med dansk oprindelse, på et niveau omkring 18; de ikke-vestlige efterkommere lidt højere og de vestlige efterkommere lidt lavere. Det skal påpeges, at andelen af aborter blandt vestlige efterkommere baseres på forholdsvis få observationer, hvorfor selv små ændringer i antallet af aborter pr. år kan give udslag i større ændringer i abortkvotienterne over tid. 6

9 Figur 2. Abortkvotienter for kvinder i alderen fordelt i henhold til etnicitet ,0 ABORTER PR KVINDER 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Vestlige indvandrere Vestlige efterkommere Dansk oprindelse Ikke-vestlige indvandrere Ikke-vestlige efterkommere Kilde: Data fra Sundhedsdatastyrelsens Abortregister sammenkoblet med data fra registret BEF fra Danmarks Statistik. Da alderssammensætningen i de respektive oprindelsesgrupper kan være forskellig vises i Tabel 3 de aldersspecifikke samt samlede abortkvotienter for kvinder i den fertile alder fordelt på etnicitet i perioden De aldersspecifikke abortkvotienter angiver det årlige antal aborter pr kvinder i den pågældende aldersgruppe. I den yngste aldersgruppe (15-19 år) lå abortkvotienten blandt kvinder med dansk oprindelse på omkring 15 frem til og med år 2010, hvorefter der skete et gradvist fald til 10 aborter pr kvinder i I perioden fra lå kvinder med indvandrerbaggrund over og efterkommere under dette niveau. Fra 2011 og frem lå gruppen af de unge kvinder med indvandrerbaggrund under niveauet for kvinder med dansk oprindelse, og samlet set gik faldet i aborter i denne gruppe fra 18,2 pr kvinder i 2006 til 8,6 i Det skal hertil nævnes, at antallet af aborter blandt indvandrere i alderskategorien år udgør et mindre antal, hvorfor mindre ændringer i det årlige antal aborter kan medføre store udsving i de årlige abortkvotienter. I aldersgrupperne år og år lå antallet af aborter blandt kvinder med dansk oprindelse rimelig stabilt på omkring 20 aborter pr kvinder gennem perioden. Tendensen var generelt lidt højere abortkvotienter blandt kvinder i første halvdel af 20 erne og lidt lavere i sidste halvdel 7

10 af 20 erne. I aldersgrupperne år og år lå indvandrere og efterkommere stabilt i perioden på et højere niveau end kvinder med dansk oprindelse. Fra 2009 og frem faldt kvotienten i begge alderskategorier blandt kvinder med indvandrerbaggrund og faldt fra 2013 til et niveau under niveauet for kvinder med dansk oprindelse. Efterkommerne i samme aldersgrupper fastholdt gennem hele perioden et højere niveau uden større udsving. Blandt kvinder i 30 erne lå andelen af aborter pr kvinder for kvinder med dansk oprindelse på omkring gennem hele perioden, med de højeste abortkvotienter i aldersgruppen år. Abortkvotienterne blandt indvandrere og efterkommere i 30 erne lå gennem hele perioden højere end niveauet for kvinder med dansk oprindelse, dog med faldende tendens blandt gruppen af kvinder med indvandrerbaggrund fra Alle tre etniske grupper havde de laveste abortkvotienter i 40 erne. Dette skyldes utvivlsomt den lave fertilitet i aldersgrupper over 40 år. For kvinder med dansk oprindelse lå abortkvotienterne stabilt på omkring 4-5 gennem perioden for aldersgruppen år samt på lige under 1 for aldersgruppen år. Generelt lå abortkvotienterne blandt kvinder med indvandrerbaggrund i samme alderskategorier gennem perioden lidt højere end niveauet for kvinder med dansk oprindelse. For gruppen af efterkommere var der for begge aldersgrupper for få observationer til at sige noget generelt om udviklingen i antallet af aborter pr kvinder. Der er flere år, hvor antallet af aborter var så lavt (dvs. tre eller derunder), at tallene ikke vises af anonymitetshensyn, eller hvor der ikke var registreret aborter, og kvotienten derfor bliver 0. Af de samlede årlige abortkvotienter fremgår det, at kvinder med dansk oprindelse lå stabilt i hele perioden med de laveste abortkvotienter på omkring 11 aborter pr kvinder, mens efterkommere stabilt gennem perioden havde de højeste kvotienter på omkring 19. Kvinder med indvandrerbaggrund lå på niveau med efterkommerne frem til 2009, hvorefter der skete et fald år for år, således at gruppen i 2015 havde en abortkvotient på 12 og var på niveau med gruppen af kvinder med dansk oprindelse. 8

11 Tabel 3. Aldersspecifikke abortkvotienter fordelt i henhold til etnicitet Dansk oprindelse 14,8 20,0 15,3 13,6 10,7 4,9 0,4 10,7 Indvandrere 18,2 29,4 24,7 23,9 18,4 9,3 0,9 18,5 Efterkommere 12,3 28,4 21,2 27,0 18,9 * 0,0 18, Dansk oprindelse 15,4 21,4 15,0 14,5 11,3 4,7 0,3 11,1 Indvandrere 18,4 27,0 27,3 21,8 21,5 7,4 0,6 18,5 Efterkommere 12,5 33,4 22,7 25,3 24,1 0,0 0,0 19, Dansk oprindelse 16,5 23,5 16,8 14,6 11,7 4,4 0,4 11,7 Indvandrere 19,3 27,9 26,6 22,9 19,7 8,1 1,2 18,8 Efterkommere 11,3 34,3 29,1 25,0 13,2 * 0,0 20, Dansk oprindelse 15,7 24,5 17,0 14,8 11,8 4,6 0,5 11,8 Indvandrere 15,4 24,7 23,8 22,5 17,9 8,1 0,8 17,2 Efterkommere 12,1 32,0 23,8 27,3 20,5 * 0,0 20, Dansk oprindelse 14,2 25,3 17,6 14,4 11,6 4,6 0,4 11,7 Indvandrere 16,0 22,9 21,9 22,1 18,5 8,1 0,8 16,6 Efterkommere 11,1 32,2 26,1 28,5 23,5 * 0,0 20, Dansk oprindelse 13,1 25,3 17,8 14,6 11,0 4,4 0,4 11,5 Indvandrere 12,9 19,1 20,6 21,3 17,8 6,2 0,8 15,0 Efterkommere 10,3 29,1 24,0 23,7 22,4 13,0 0,0 18,8 9

12 2012 Dansk oprindelse 13,1 24,9 18,8 14,5 11,1 4,6 0,4 11,6 Indvandrere 12,0 19,0 19,6 18,1 15,7 6,7 0,6 13,9 Efterkommere 9,7 25,7 22,1 20,5 27,0 * * 17, Dansk oprindelse 12,4 24,4 19,1 14,5 11,0 4,6 0,4 11,5 Indvandrere 12,0 16,0 18,4 18,3 15,6 7,6 0,6 13,4 Efterkommere 9,4 30,1 26,1 25,7 20,0 * * 19, Dansk oprindelse 11,4 22,5 19,6 14,9 9,9 4,3 0,3 11,1 Indvandrere 8,4 16,1 17,9 17,7 14,3 7,6 0,7 12,8 Efterkommere 9,1 27,7 25,7 15,1 21,2 8,2 * 17, Dansk oprindelse 10,4 21,6 19,5 14,6 9,7 4,4 0,5 10,9 Indvandrere 8,6 15,2 17,8 16,7 14,7 7,0 0,4 12,4 Efterkommere 9,8 26,6 30,3 20,8 23,6 4,3 0,0 19,2 Kilde: Data fra Sundhedsdatastyrelsens Abortregister sammenkoblet med data fra registret BEF fra Danmarks Statistik. Note: Gruppen af indvandrere og efterkommere består af kvinder med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse. *Afblændet grundet for få observationer (dvs. tre eller derunder) jf. generelle regler fastlagt i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) og i Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik. 10

13 Abortkvotienter i henhold til oprindelsesland Tabel 4 viser den årlige udvikling i antal aborter pr kvinder i den fertile alder fordelt i henhold til oprindelsesland. Det fremgår, at der var store variationer oprindelseslandende imellem. Kvinder med tysk oprindelse havde de laveste abortkvotienter i perioden med mindre udsving omkring 6 aborter pr kvinder. Abortkvotienten for kvinder med dansk og polsk oprindelse lå på omkring 11, mens kvinder med iransk oprindelse havde de højeste abortkvotienter. Fra 2006 til 2015 skete der samlet set et fald i andelen af aborter pr kvinder blandt kvinder med tyrkisk, ex-jugoslavisk, irakisk, pakistansk, thailandsk, filippinsk, norsk, somalisk, iransk, kinesisk og vietnamesisk oprindelse. For kvinder med tysk, thailandsk, filippinsk, norsk og vietnamesisk oprindelse lå abortkvotienten i 2015 under niveauet for kvinder med dansk oprindelse. For kvinder med svensk og libanesisk oprindelse lå abortkvotienterne stabilt i perioden på omkring henholdsvis 15 og 18 aborter pr kvinder med mindre udsving år for år. Tabel 4. Abortkvotienter for kvinder i alderen fordelt på oprindelsesland Aborter pr Danmark 10,7 11,1 11,7 11,8 11,7 11,5 11,6 11,5 11,1 10,9 Tyrkiet 13,9 14,3 15,3 14,3 12,9 11,6 10,7 11,7 10,7 11,6 Ex-Jugoslavien 23,2 23,6 24,6 23,2 25,8 22,5 21,3 20,2 19,3 19,3 Polen 9,7 12,0 11,9 11,6 11,3 11,0 10,2 11,7 9,8 11,4 Irak 22,0 21,6 20,4 21,7 20,6 17,4 18,2 18,5 17,6 15,7 Tyskland 6,6 5,2 8,4 6,3 5,9 4,9 4,5 4,0 4,5 5,4 Libanon 17,1 17,5 19,9 16,0 19,5 17,2 16,4 19,2 18,8 19,6 Pakistan 18,7 21,2 21,4 21,6 20,6 20,4 17,6 17,2 16,6 15,4 Thailand 13,0 19,3 18,4 14,2 11,4 11,5 13,0 8,3 7,3 9,7 Filippinerne 24,0 17,4 20,9 19,6 13,9 13,3 11,0 10,4 9,8 8,5 Norge 13,4 15,5 14,5 14,4 12,6 11,5 14,1 12,4 9,4 8,1 Sverige 15,4 14,4 14,5 11,5 13,7 18,1 15,1 15,1 13,1 14,8 Somalia 19,9 20,4 19,1 16,7 15,0 18,4 11,0 13,8 13,3 13,7 Iran 31,3 34,3 30,1 30,1 24,3 25,0 26,4 22,9 25,5 26,2 Kina 33,9 29,2 28,1 23,6 19,4 17,4 14,9 13,6 13,6 12,1 Vietnam 22,0 25,6 18,8 18,0 21,3 15,6 13,4 15,3 12,5 10,5 Kilde: Data fra Sundhedsdatastyrelsens Abortregister sammenkoblet med data fra registret BEF fra Danmarks Statistik. Note: For hvert oprindelsesland givet i tabellen er indvandrere og efterkommere lagt sammen. 11

14 Af Tabel 5 fremgår de aldersspecifikke abortkvotienter for kvinder i den fertile alder fordelt i henhold til oprindelsesland for år Det skal understreges, at flere af disse aldersspecifikke kvotienter er beregnet på baggrund af relativt få observationer. Dette medfører, at selv mindre variationer i antallet af aborter pr kvinder i de enkelte alderskategorier kan medføre store udsving i abortkvotienterne. De højeste forekomster af aborter pr kvinder ses for alle landegrupper blandt kvinder i 20 erne og 30 erne. Tabel 5. Aldersspecifikke abortkvotienter fordelt på oprindelsesland i år år år år år år år Danmark 10,4 21,6 19,5 14,6 9,7 4,4 0,5 Tyrkiet 5,4 15,5 22,2 17,0 13,2 4,4 * Ex-Jugoslavien 14,0 32,5 35,1 27,0 17,7 8,0 * Polen 12,4 11,3 14,4 16,6 13,4 * 0,0 Irak 7,8 16,8 25,0 29,6 23,4 12,3 0,0 Tyskland * 6,3 9,2 5,7 7,0 4,1 0,0 Libanon 10,4 34,2 35,5 28,4 18,0 8,7 0,0 Pakistan 9,7 21,7 24,5 13,6 19,1 10,0 0,0 Thailand * 42,8 25,0 16,0 9,8 * * Filippinerne * 12,7 8,1 9,8 9,8 * 0,0 Norge 0,0 7,8 12,9 9,1 9,7 6,3 0,0 Sverige * 18,3 21,4 13,0 13,1 14,9 0,0 Somalia 14,2 34,5 20,2 16,4 * * 0,0 Iran 23,9 53,7 35,0 31,5 27,9 12,8 * Kina 0,0 9,4 15,0 13,5 22,8 * * Vietnam 7,7 14,8 15,2 17,9 7,1 10,8 0,0 Kilde: Data fra Sundhedsdatastyrelsens Abortregister sammenkoblet med data fra registret BEF fra Danmarks Statistik. Note: For hvert oprindelsesland givet i tabellen er indvandrere og efterkommere lagt sammen. *Afblændet grundet for få observationer (dvs. tre eller derunder) jf. generelle regler fastlagt i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) og i Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik. 12

15 Sammenfatning Fra har der været en let stigning i antallet af kvinder i den fertile alder i Danmark fra til kvinder. Der er kommet flere kvinder med indvandrer- og efterkommerbaggrund og færre kvinder med etnisk dansk oprindelse i denne aldersgruppe. Andelen af aborter pr kvinder var overvejende stabil i hele perioden for kvinder med dansk oprindelse med en årlig abortkvotient på omkring 11. Kvinder med vestlig indvandrerbaggrund havde det laveste antal årlige aborter pr kvinder i perioden med abortkvotienter lige under niveauet for kvinder med dansk oprindelse. For kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund lå niveauet af aborter i 2006 på 22 pr kvinder, altså væsentligt over kvinder med dansk oprindelse, men fra 2008 og frem skete et markant fald til ca. 15 aborter pr kvinder. For efterkommere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse lå abortkvotienterne markant over kvinder med dansk oprindelse, på et niveau omkring 18. Faldet blandt kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund fandt sted blandt kvinder i alle aldersgrupper. Når abortkvotienterne opgøres efter oprindelsesland ses det, at der er store variationer landegrupperne imellem. Generelt set havde kvinder med tysk, dansk og polsk oprindelse de laveste abortkvotienter i perioden, mens kvinder med iransk oprindelse havde de højeste forekomster af aborter pr kvinder. Gennem perioden var der et fald i abortkvotienter blandt kvinder med tyrkisk, ex-jugoslavisk, irakisk, pakistansk, thailandsk, filippinsk, norsk, somalisk, iransk, kinesisk og vietnamesisk oprindelse. 13

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag til rapporten Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt. De baggrundsvariable, der er anvendt

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Indvandrere i Danmark 2007

Indvandrere i Danmark 2007 Indvandrere i Danmark 2007 1 2 Indvandrere i Danmark 2007 Udgivet af Danmarks Statistik December 2007 Oplag: 400 Printet hos ParitasDigital Pris: Trykt udgave: Pris: 130,00 kr. inkl. 25 pct. moms Kan købes

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere