Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup"

Transkript

1 Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej Taastrup Kontakt: Chefkonsulent Leif Jakobsen Teknologisk Institut Rapporten er udarbejdet for: REG LAB Du kan se den fulde rapport her: Du kan også rekvirere rapporten ved henvendelse til Teknologisk Institut.

2 Kultur som vækstdriver Et portræt af den danske vækstkultur

3 2 Kultur driver vækst Er der en sammenhæng mellem kultur og vækst? Det korte svar er Ja. Tilsammen kan otte kulturlag forklare 18 procent af variationen i værditilvæksten i de lokale virksomheder. Det viser denne analyse, der handler om vækstkultur i Danmark. Den lokale kultur eller virketrang har en klar betydning for væksten på linje med en række andre af virksomhedernes interne og eksterne forhold. Kultur kan være med til at forklare, at nogle områder i Danmark har en højere vækst end andre. Det lægger op til, at vi både lokalt og nationalt tilrettelægger vores vækstinitiativer, så de medtænker kultur som en vækstdriver på linje med andre vækstdrivere som fx innovation eller start af nye virksomheder. Kulturen er således en kilde til at forstå regionale forskelle i vækst. Og ved at medtænke de vækstkulturelle forudsætninger og forskelle i forskellige egne af Danmark i udformningen af vækst- og erhvervspolitik kan vi opnå mere målrettede og effektive væksinitiativer. De 18 procent er bemærkelsesværdige, fordi ingen af de otte kulturlag er en del af det, som karakteriserer virksomhedernes økonomiske performance. Kulturlagene beskriver dén lokale kultur, som påvirker evnen til at tjene penge altså vækstkulturen. De otte kulturlag præsenteres på side 4. Kulturlagenes betydning for vækst målt som værditilvækst per ansat i private virksomheder Kilde: Teknologisk Institut, egne beregninger. Grønne kulturlag repræsenterer signifikante sammenhænge, mens den røde repræsenterer ikke-signifikante sammenhænge. Værdierne beskriver graden af sammenhæng mellem det enkelte kulturlag og vækst.

4 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 3 Sammenholdt med tidligere identificerede vækstdrivere argumenterer denne analyse for, at der tilføjes en femte vækstdriver nemlig vækstkulturen til den samlede forståelse af, hvad der kan forklare, hvad der skaber vækst i Danmark. Analysemetoden Analysen bygger på eksisterende statistiske data. Ved hjælp af kvantitative analysemetoder er sammenhængen mellem den lokale kultur og væksten i de lokale virksomheder undersøgt. Gennem statistiske analyser af et omfattende datasæt, som karakteriserer befolkningens livsstile, væremåder og holdninger, har vi identificeret hvilke kulturindikatorer, der har en statistisk signifikant samvarians med væksten. Nogle kulturindikatorer hænger tæt sammen, så vi kan sige, at de udgør et særligt kulturlag. De egne af Danmark, hvis sammensætning af de forskellige kulturlag ligner hinanden, er grupperet i kulturlande. Læs mere om kulturlandene på side 8. Der er anvendt data fra Danmarks Statistik, THS Gallup A/S, Geomatics A/S, Dansk Industri og Dansk Byggeri. Data omfatter dels faktuelle data som eksempelvis om erhvervserfaring, formue, foreningstæthed, stemmeprocenter og forbrug, dels holdningsspørgsmål i forhold til eksempelvis teknologi, værdier, samfund og internationalisering. Data er anvendt på kommuneniveau, postnummerniveau og individniveau. Individdata er i analyserne aggregeret til postnummer- og kommuneniveau. Observationerne er opgjort på personer, der bor i kommunen (natbefolkning). Der er lavet dataudtræk for halvdelen af den danske befolkning, hvilket statistisk set betragtes som en fuld population. Væksten er defineret som værditilvækst per ansat i den private sektor (virkosmheder med op til 250 ansatte). Værditilvækst er valgt, da værditilvækst synes at være mere strukturelt betinget end betinget af kortsigtede konjunkturelle udsving, som det oftere ses for fx antal ansatte, årsresultat, eksport og nystartede virksomheder.

5 4 Otte kulturlag Kultur er... Kultur er her defineret som de livsstile, væremåder og holdninger, der karakteriserer befolkningen på en egn. Vi har først og fremmest rettet interessen mod de dele af hverdagskulturen, som er forskellige fra egn til egn. Vi har identificeret otte kulturlag, som netop repræsenterer de mest markante geografiske variationer i hverdagskulturen, og som vi derfor antager har en afgørende og gavnlig indflydelse på (de regionale forskelle i) væksten i virksomhederne. ORGANISATORER GAMBLERE Karakteristika Skaber ikke selv forretningsmæssig og teknologisk udvikling. Er typisk med til at uddanne, udvikle modeller og ideer, lede og vedligeholde. De skaber rammerne. Det vil typisk være ledere, finansfolk, jurister, mv. Betydning for vækst Svag effekt på evnen til at tjene penge. Findes oftere i større virksomheder. Derfor ses der en svagere sammenhæng til væksten i mindre og mellemstore virksomheder. Karakteristika Det nye er spændende, og man kan lide at tage en chance. Bag holdningerne gemmer sig muligvis to typer af kulturel adfærd. Det kan på den en side være en erhvervsmæssig tilgang. På den anden side kan det også være udtryk for en personlig, gamblende stræben efter det nye og spændende. Målet i sig selv er at være med helt fremme. Betydning for vækst Ringeste effekt (og ikke statistisk holdbar sammenhæng til) på evnen til at tjene penge. Det er et vanskeligt kulturlag at fortolke, da holdningerne deles på tværs af flere sociale lag og ikke kan knyttes dybere til bestemte livsstile.

6 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 5 KREATIVE NEW YORKERE Karakteristika Typisk højtuddannede ingeniører, akademikere og undervisere i udviklingsprægede erhverv, som gennem forretningsmæssig og teknologisk udvikling bidrager til væksten. Karakteristika Storbykultur med mangfoldighed, højere boligpriser, højere uddannelsesniveau med personer i job med stor beslutningskraft og/eller kreativitet. Betydning for vækst Svag effekt på evnen til at tjene penge. Der er tale om en ganske lille gruppe. Kun i geografiske områder, hvor koncentrationen af kulturlaget er særlig stor, vil man se en mere klar sammenhæng. Betydning for vækst Ganske stor og positiv effekt på evnen til at tjene penge. De større byer giver særlige muligheder, fordi mange typer kompetencer, ressourcer og forskellige mennesker er samlet på et lille geografisk område. IVÆRKSÆTTERE LOKALAKTIVE Karakteristika Personer med erfaring som selvstændig erhvervsdrivende. Kulturlaget er opgjort som andelen af personer i et lokalområde, som har iværksættererfaring. Karakteristika Engagerer sig aktivt i det nære. Deltager, bidrager og tager affære lokalt og for deres egen jobsituation. Skaber job til andre gennem etablering af egen virksomhed. Betydning for vækst Stærkeste effekt på evnen til at tjene penge. Iværksættere ved, at det er nødvendigt med eget initiativ, og de har blik for den samlede forretning. De bringer deres erfaring med ud til deres arbejdsplads og har en positiv afsmittede Betydning for vækst Ganske stor og positiv effekt på evnen til at tjene penge. Personlige netværk og lokalt engagement kan være stærkere i mindre lokalsamfund end i større byer, hvor man ikke nødvendigvis kender de andre i opgangen. Det er en virketrang, som ligger i civilsamfundet. BOHEMER RISIKOVILLIGE Karakteristika Omfatter et stort antal foreninger og et stort antal kunstnerisk aktive personer (topskatbetalende personer), som netop kan igangsætte kulturelle aktiviteter. Karakteristika Karrierelivsstil og en villighed til at løbe en erhvervsøkonomisk risiko. En stærk overrepræsentation af iværksættere og folk med en stor gæld eller en stor formue. Betydning for vækst Som helhed en negativ effekt på evnen til at tjene penge. Umiddelbart har forenings- og kunstnerisk liv en negativ effekt, men der er væsentlige regionale forskelle. Betydning for vækst Solid og positiv effekt på evnen til at tjene penge. De mere karriereorienterede livsstile bidrager i virksomhederne og smitter af på omgivelsernes motivation og fokus.

7 6 Regionale forskelle i vækstkulturen Alle kulturlag findes overalt i hele landet. Men i forskellige blandingsforhold. Det betyder, at kommunerne på en og samme tid har forskellige vækstkulturer, men at der også er kommuner, som ligner hinanden og derved har nært beslægtede vækstkulturer. Vi har opdelt Danmark i fem kommunegrupper kulturlande hver med sine karakteristika. Der bor alle slags mennesker overalt i Danmark. Hver egn har dog sine særtræk, sine kulturelle forudsætninger og historie sin unikke kombination af vækstkulturen. Analysens resultater dækker over en betydelig geografisk variation i forekomsten af de otte kulturlag og tillige i evnen til at tjene penge. Det er de forskellige egnes karakteristika, deres unikke mix af kulturlag og kulturlagenes betydning for væksten, som har interesseret i denne analyse. Danmarks fem kulturlande Vi har analyseret, om kommunerne grupperer sig omkring særlige vækstkulturelle særegenheder, og fundet i alt fem grupper af kommuner. Grupperne dækker over store variationer, men kommunerne i en gruppe har mere til fælles indbyrdes, end de har med kommunerne uden for grupperne. Fremgangsmåden har været at udpege de kommuner, som for hvert kulturlag adskiller sig positivt fra den gennemsnitlige kommune. Dernæst har vi analyseret, hvordan disse kommuner grupperer sig. De fem kommunegrupper er: Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland. Navngivningen er lavet på baggrund af de kulturlag, som karakteriser hvert land, og hvilken betydning det enkelte kulturlag har for væksten i landet.

8 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 7 Et Danmarkskort Vækstkulturen i Danmark opdelt på de 5 kulturlande - kommunegrupper Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland Kilde: Teknologisk Institut

9 8 Danmarks fem kulturlande KREA-LAND RESSOURCELAND Krea-land findes i de større byer i Danmark især i hovedstadsområdet samt i Aarhus, Odense og i Aalborg. De kulturlag, der her er tydelige, er New Yorker, Kreative og Organisatorer. Det er i de større byer, vi finder de store organisationer i form af virksomheders hovedkvarterer og i stats- og kommuneadministrationer. Det er også her, universiteterne primært ligger, og mange virksomheder har deres forsknings- og udviklingsafdelinger her. Her er solid innovations-, analyse- og ledelseskraft. Der er ikke mange Iværksættere og Lokalaktive at trække på i Krea-land. Væksten defineres markant af især New Yorker-kulturen, de Kreative og Organisatorer og selvom der er få også af Iværksættere og af Risikovillige. Ressourceland omfatter et lille antal kommuner, som har overskud på de fleste kulturlag. Her er de kulturelle forudsætninger for at tjene penge rigtig gode. En høj andel af New Yorkere, Risikovillige, Kreative og Iværksættere betyder, at her er et overskud af innovativ og organisatorisk kraft. Det giver grobund for en god evne til at tjene penge. Sammenlignet med andre profiler er her et underskud af Bohemer. Men til gengæld har de få Bohemer en positiv indvirkning på væksten. Vi må antage, at succesrige kunstnere og erhvervsledere i højere grad bor her.

10 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 9 INITIATIVLAND Initiativland omfatter primært de sydjyske kommuner (opland til Esbjerg, Sønderborg og trekantsområdet) samt en ring omkring hovedstadsområdet. Karakteristisk for disse kommuner er New Yorker-kulturen, De risikovillige og til dels Iværksættere. Modsat Krea-land har New Yorker-kulturen ingen særlig betydning for væksten i Initiativland. Det har derimod Iværksættere og Risikovillige. SÆT-I-GANG-LAND GØR-DET-SELV-LAND Sæt-i-gang-land er et meget midtjysk fænomen og ses kun et enkelt sted på Sjælland og på Bornholm. Sæt-i-gang-land er i særlig grad præget af kulturlagene Lokalaktive og Risikovillige. Man er villig til at flytte sig og gøre noget selv. Der er mange kulturlag, som har betydning for væksten, men det er Iværksættere, som især skaber væksten i Sæt-i-gang-land, ligesom de Risikovillige kombineret med Lokalaktive også bærer en del handlekraft med sig. Gør-det-selv-land minder på mange måder om Sæt-i-gang-land i profilen med mange Lokalaktive og en del Bohemer. Men der er afgørende forskelle. Sammenlignet med andre områder er her få Organisatorer og et underskud af Risikovillige. En stor andel har gjort sig erfaringer som Iværksættere. Men overskriften bliver mere gørdet-selv og hygge, for kræfterne til at løfte det og tage en risiko er ikke til stede i så høj grad.

11 10 Vækstkultur som politik Vækst- og erhvervspolitikken må tage afsæt i den givne vækstkultur ved at tilrettelægge politik og dens implementering, så den bygger oven på den virketrang, som nu engang findes lokalt. Kulturen har altså betydning for væksten. Derfor må næste skridt være, at vi inddrager kulturen i vækstpolitikken. Umiddelbart kan vækstpolitikken tage udgangspunkt i den eksisterende kultur og indrette politikken derefter. Men vækstpolitikken kan også søge på længere sigt at ændre kulturen, så den i højere grad bliver en vækstkultur. Det er et langt træk at påvirke livsstile, væremåder og holdninger. Det har perspektiver og udfordringer langt ud over almindelig erhvervspolitik og vedrører alle politikområder, som har med mennesker at gøre og som kan understøtte den enkeltes virketrang i stort og småt. Der er ikke kun en opskrift. I det følgende skal der blot peges på nogle forskellige måder at inddrage vækstkulturen på som et foreløbigt bud til videre inspiration. Vækst- og erhvervspolitik ud fra lokal vækstkultur Kulturlagene ændres sandsynligvis over tid. På kort sigt er det vanskeligt at ændre på blandingsforholdet mellem kulturlagene. Det er trods alt befolkningen, der vælger politikerne og ikke omvendt. På den korte bane kan vækststrategier lægges til rette, så de bedre flugter med den lokale vækstkultur og udnytter lokale styrkepositioner. Skab en ny vækstkultur På lidt længere sigt er det til en vis grad muligt at påvirke vækstkulturen og finde veje, der kan udvikle virketrangen. Det kunne fx være at gøre det lettere at være iværksætter for at styrke kulturlaget med Iværksættere, satse på uddannelse og højt specialiserede arbejdspladser for at tiltrække de Kreative og Organisatorerne, give bedre plads til borgernes initiativ og muligheder for at påvirke egen og andres situation fx gennem frivilligt arbejde og anden form for social innovation. Lokalaktive understøttes, når de får rum til og egen fordel af at give en hånd med og tage initiativ. Som fx når et landsbysamfund selv bygger en sportshal eller overtager skolen uden for det kommunale regi. Ud fra de identificerede kulturlag vil det umiddelbart være oplagt at satse på at understøtte de kulturlag, som har den største indvirkning på vækst. Vækst- og erhvervspolitikken kan understøtte eller medtænke vækstkulturer, som har rødder i: Iværksættere Risikovillige New Yorkere Lokalaktive Organisatorer Kreative. Vores analyse giver ikke grundlag for at afgøre, hvordan det konkret skal udmøntes i det egentlige policy-design og i måden at implementere politikken på.

12 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 11 Kulturprofil Vækstkulturlag Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland New Yorkere 0,93 0,25-0,42-0,46 0,63 Lokalaktive -0,71-0,47 0,58 0,77-0,64 Kreative 0,53-0,38-0,21-0,06 0,53 Organisatorer 0,82-0,13-0,10-0,48 0,09 Iværksættere -0,81 0,07 0,05 0,45 0,34 Gamblere -0,09-0,27-0,00 0,10 0,79 Risikovillige -0,20 0,23 0,54-0,69 0,72 Bohemer 0,00-0,44 0,23 0,29-0,56 Landsgennemsnittet per kulturlag er lig 0. Postive værdier betyder altså, at kulturlaget er stærkt til stede. Vækstkultur - effekt Vækstkulturlag Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland New Yorkere 0,54-0,10 0,09-0,03-0,11 Lokalaktive 0,13 0,09 0,04 0,16 0,01 Kreative 0,07-0,12 0,13 0,09 0,16 Organisatorer 0,21 0,06 0,11 0,05 0,20 Iværksættere 0,48 0,32 0,26 0,38 0,61 Gamblere 0,11 0,15-0,03-0,08-0,42 Risikovillige 0,32 0,27 0,16 0,18 0,23 Bohemer -0,34-0,18-0,21-0,29 0,21 Effekt af kulturlaget for vækst. Koefficienter viser kulturlagets betydning for vækst inden for gruppen. Antal kommuner Derimod kan det konstateres, at der er regionale forskelle i vækstkulturen, som bør give anledning til lokale overvejelser om, hvordan man medtænker vækstkulturen i fremtidige vækst- og erhvervspolitiske satsninger. One size fits all er ikke løsningen Nu er det ikke sådan, at der er en model der passer til alle egne. Iværksættererfaring har samlet set en stor betydning for vækst. Men selv om en stor andel af befolkningen har erfaring som iværksætter, er det ikke ensbetydende med, at de har stor betydning for væksten. Eksempelvis er der i Horsens, som tilhører ressourceland, mange med iværksættererfaring, og de er samtidig meget risikovillige. Og det har stor betydning for væksten. Store dele af Sjælland har som Gør-det-selv-land også mange iværksættere. Men deres betydning for væksten er mindre. Det hænger givetvis sammen med en beskeden risikovillighed. Og i storbyerne i Krea-land er der gennemgående få med iværksættererfaring. Ikke desto mindre har de meget stor betydning for væksten, da væksten sker i kombination med New Yorkere og uddannelsesmæssige ressourcestærke kulturlag som de Kreative og Organisatorer. På figuren ovenfor kan du selv se, hvordan de forskellige kulturprofiler (de otte kulturlag) er repræsenteret i de forskellige kulturlande, og hvor stor en effekt de har på væksten i landet.

13 12 Hvordan understøttes virketrangen bedst? KREA-LAND RESSOURCELAND I Krea-landets kommuner findes den stærke New Yorker-kultur, som tiltrækker de Kreative og Organisatorerne. Her er allerede en stærk innovations-, analyse- og ledelseskraft. Det skal naturligvis understøttes. Men der er et underskud af Lokalaktive, Iværksættere og Risikovillige på trods af, at det er kulturlag, som ellers har en positiv væksteffekt. Hvis byområderne på sigt skal have ekstra turbo på væksten, handler det måske om at give mere plads til borgernes eget initiativ. Den geografiske nærhed i byerne betyder, at det er let at organisere og institutionalisere fællesopgaver. Bieffekten er måske, at virketrangen dæmpes, når andre tager over og løser opgaven? Ressourceland har de fleste kulturlag stærkere repræsenteret end andre kommuner. New Yorkere, Risikovillige og Kreative bor her. Og der er også Iværksættere. Organisatorer står derimod svagt. Interessant nok er der færre Lokalaktive end i landet som helhed. Alligevel ses der en lille positiv effekt fra dette kulturlag. For at styrke væksten med afsæt i vækstkulturen kan der sandsynligvis kun efterspørges mere af det samme for fortsat at være attraktiv for udvikling af innovations-, analyse- og ledelseskraft.

14 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 13 INITIATIVLAND Initiativlandets kommuner er karakteriseret ved New Yorker-kulturen og Risikovillige og findes især i oplandet til de større byer. De Risikovillige understøttes, når der er investerings- og karrieremuligheder, attraktive og individuelle boligområder, gode uddannelsesmuligheder og god infrastruktur. Iværksætteri har en stor betydning. Men her er færre med iværksættererfaring end i gennemsnitskommunen. Det samme gælder de Lokalaktive. Iværksættere og Lokalaktive kan understøttes mere. SÆT-I-GANG-LAND GØR-DET-SELV-LAND Sæt i-gang-land har mange Lokalaktive og Risikovillige to kulturlag, som sammen skaber vækst. Og de bør understøttes. Langt de fleste kommuner er udpræget landkommuner, så en større satsning på flere New Yorkere og tiltrækning af Kreative ligger ikke lige for. Selvom der kan være gevinster ved at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Men som andre steder har iværksættererfaringen en stor betydning, og her kan der gøres mere. Gør-det-selv-land er karakteriseret ved Lokalaktive og Iværksættere. Drivkraften i New Yorker-kulturen, Kreative samt Risikovillige karakteriserer ikke dette område. Der ville være gevinster i at understøtte et mere markant lag af Risikovillige. Den lokale vækstkultur virketrangen er til stede overalt. Så det er et spørgsmål om at tage afsæt i den lokale vækstkulturelle profil som en givet forudsætning. Måske kan man med en indsats forandre den lokale vækstkultur på længere sigt.

15 En ny vækstdriver er identificeret. De otte kulturlag kan samlet forklare 18 procent af variationen i værditilvæksten i de lokale virksomheder i Danmark. Iværksættererfaring er vigtigst Jo flere i et område, der har erfaring som iværksætter, desto bedre er væksten i virksomhederne. Også de Risikovillige har en stærk indvirkning på væksten. De repræsenterer en karrierelivsstil og en villighed til at løbe en økonomisk risiko for at sætte gang i væksten. Byerne, som er en smeltedigel af kompetencer, erfaringer og muligheder, har også sin egen dynamik og er præget af kulturlag som New Yorkere, De Kreative og Organisatorerne. Uden for byerne har vækstkulturen mere rod i at være aktiv i lokalsamfundet kort og godt i evnen til selv at tage fat og være aktiv for at skabe vækst. Kultur en femte vækstdriver OECD har gennemført et stort studie af, hvad der har betydning for et lands evne til at skabe vækst. Dette studie finder, at fire faktorer vækstdrivere giver en væsentlig og signifikant forklaring på vækstforskellene mellem lande: Iværksætteri, innovation, menneskelige ressourcer og informationsteknologi. Ved primært at måle på indikatorer, som beskriver erhvervsøkonomiske aktiviteter og forudsætninger, finder man, at iværksætteri, innovation og menneskelige ressourcer kan forklare henholdsvis 48 procent, 44 procent og 23 procent af de regionale forskelle i væksten. Samlet set argumenteres der for, at mere end 50 procent af den regionale vækst kan forklares ved disse tre vækstdrivere. Nærværende analyse, som anvender samme metode som OECD, viser, at kultur kan forklare 18 procent af den regionale variation i væksten. Det er ikke så afgørende, om det er præcis 18 procent. Det afgørende er, at sammenhængen er statistisk holdbar dvs. signifikant og er af en sådan størrelse, at det er værd at have kulturen med i overvejelser om tilrettelæggelse af vækstinitiativer. Sammenholdt med de tidligere identificerede vækstdrivere argumenterer denne analyse for, at der tilføjes en femte vækstdriver nemlig vækstkulturen til den samlede forståelse af, hvad der kan forklare, hvad der skaber vækst i Danmark. OECD s analyse har også været anvendt på danske forhold og er nået frem til samme resultat:

16 15 Om analysen I nærværende analyse Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer har vores ambition været at søge efter den lokale kultur fra egn til egn i Danmark og se, om der er en sammenhæng mellem kultur og vækst i de lokale virksomheder. I Danmark har vi vænnet os til både velstand og velfærd. Og det sætter vækst, produktivitet og indtjening på den politiske dagsorden. For uden vækst bliver det vanskeligt at levere den forventede velstand og velfærd. Kommuner, regioner og regeringen har derfor rette blikket mod initiativer, som kan fremme væksten i erhvervslivet og øge produktiviteten i hele samfundet. Men vækstinitiativer modtages og virker imidlertid forskelligt i forskellige dele af landet. Og det rejser spørgsmålet, om vores lokale/regionale vækst- og erhvervspolitik ikke kunne blive mere effektiv og målrettet ved at inkludere kultur som en forudsætning. Kultur eller virketrang indgår typisk ikke, når vi diskuterer vækstens anatomi. Her ser vi i højere grad på både virksomhedens performance eller vækst og på de strukturer, som kan understøtte vækst. Men hvis kulturen er forskellig, kan det også være forskelligt fra egn til egn, hvilken adfærd der fører til virketrang. Får vi kendskab til den lokale vækstkultur, kan det være et afsæt for, hvordan vi lokalt eller nationalt tilrettelægger vækstinitiativer, så disse målrettet og mere effektivt tager højde for de vækstkulturelle forudsætninger og forskelle. Analysen er udarbejdet for REG LAB.

Vækstkulturens. Dn A regionale kulturtræk som vækstdriver

Vækstkulturens. Dn A regionale kulturtræk som vækstdriver Vækstkulturens Dn A regionale kulturtræk som vækstdriver Indhold Forord: Vækstkulturens DNA 3 De centrale budskaber 4 En ny segmentering i vækstpolitikken 5 Andre jager også kulturens betydning som vækstdriver

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre.

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Vækstens Anatomi er kompleks. Resultater fra REG LABs projekt om vækstkilder i de mellemstore byer viser overraskende konklusioner. Knap

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere