Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup"

Transkript

1 Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej Taastrup Kontakt: Chefkonsulent Leif Jakobsen Teknologisk Institut Rapporten er udarbejdet for: REG LAB Du kan se den fulde rapport her: Du kan også rekvirere rapporten ved henvendelse til Teknologisk Institut.

2 Kultur som vækstdriver Et portræt af den danske vækstkultur

3 2 Kultur driver vækst Er der en sammenhæng mellem kultur og vækst? Det korte svar er Ja. Tilsammen kan otte kulturlag forklare 18 procent af variationen i værditilvæksten i de lokale virksomheder. Det viser denne analyse, der handler om vækstkultur i Danmark. Den lokale kultur eller virketrang har en klar betydning for væksten på linje med en række andre af virksomhedernes interne og eksterne forhold. Kultur kan være med til at forklare, at nogle områder i Danmark har en højere vækst end andre. Det lægger op til, at vi både lokalt og nationalt tilrettelægger vores vækstinitiativer, så de medtænker kultur som en vækstdriver på linje med andre vækstdrivere som fx innovation eller start af nye virksomheder. Kulturen er således en kilde til at forstå regionale forskelle i vækst. Og ved at medtænke de vækstkulturelle forudsætninger og forskelle i forskellige egne af Danmark i udformningen af vækst- og erhvervspolitik kan vi opnå mere målrettede og effektive væksinitiativer. De 18 procent er bemærkelsesværdige, fordi ingen af de otte kulturlag er en del af det, som karakteriserer virksomhedernes økonomiske performance. Kulturlagene beskriver dén lokale kultur, som påvirker evnen til at tjene penge altså vækstkulturen. De otte kulturlag præsenteres på side 4. Kulturlagenes betydning for vækst målt som værditilvækst per ansat i private virksomheder Kilde: Teknologisk Institut, egne beregninger. Grønne kulturlag repræsenterer signifikante sammenhænge, mens den røde repræsenterer ikke-signifikante sammenhænge. Værdierne beskriver graden af sammenhæng mellem det enkelte kulturlag og vækst.

4 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 3 Sammenholdt med tidligere identificerede vækstdrivere argumenterer denne analyse for, at der tilføjes en femte vækstdriver nemlig vækstkulturen til den samlede forståelse af, hvad der kan forklare, hvad der skaber vækst i Danmark. Analysemetoden Analysen bygger på eksisterende statistiske data. Ved hjælp af kvantitative analysemetoder er sammenhængen mellem den lokale kultur og væksten i de lokale virksomheder undersøgt. Gennem statistiske analyser af et omfattende datasæt, som karakteriserer befolkningens livsstile, væremåder og holdninger, har vi identificeret hvilke kulturindikatorer, der har en statistisk signifikant samvarians med væksten. Nogle kulturindikatorer hænger tæt sammen, så vi kan sige, at de udgør et særligt kulturlag. De egne af Danmark, hvis sammensætning af de forskellige kulturlag ligner hinanden, er grupperet i kulturlande. Læs mere om kulturlandene på side 8. Der er anvendt data fra Danmarks Statistik, THS Gallup A/S, Geomatics A/S, Dansk Industri og Dansk Byggeri. Data omfatter dels faktuelle data som eksempelvis om erhvervserfaring, formue, foreningstæthed, stemmeprocenter og forbrug, dels holdningsspørgsmål i forhold til eksempelvis teknologi, værdier, samfund og internationalisering. Data er anvendt på kommuneniveau, postnummerniveau og individniveau. Individdata er i analyserne aggregeret til postnummer- og kommuneniveau. Observationerne er opgjort på personer, der bor i kommunen (natbefolkning). Der er lavet dataudtræk for halvdelen af den danske befolkning, hvilket statistisk set betragtes som en fuld population. Væksten er defineret som værditilvækst per ansat i den private sektor (virkosmheder med op til 250 ansatte). Værditilvækst er valgt, da værditilvækst synes at være mere strukturelt betinget end betinget af kortsigtede konjunkturelle udsving, som det oftere ses for fx antal ansatte, årsresultat, eksport og nystartede virksomheder.

5 4 Otte kulturlag Kultur er... Kultur er her defineret som de livsstile, væremåder og holdninger, der karakteriserer befolkningen på en egn. Vi har først og fremmest rettet interessen mod de dele af hverdagskulturen, som er forskellige fra egn til egn. Vi har identificeret otte kulturlag, som netop repræsenterer de mest markante geografiske variationer i hverdagskulturen, og som vi derfor antager har en afgørende og gavnlig indflydelse på (de regionale forskelle i) væksten i virksomhederne. ORGANISATORER GAMBLERE Karakteristika Skaber ikke selv forretningsmæssig og teknologisk udvikling. Er typisk med til at uddanne, udvikle modeller og ideer, lede og vedligeholde. De skaber rammerne. Det vil typisk være ledere, finansfolk, jurister, mv. Betydning for vækst Svag effekt på evnen til at tjene penge. Findes oftere i større virksomheder. Derfor ses der en svagere sammenhæng til væksten i mindre og mellemstore virksomheder. Karakteristika Det nye er spændende, og man kan lide at tage en chance. Bag holdningerne gemmer sig muligvis to typer af kulturel adfærd. Det kan på den en side være en erhvervsmæssig tilgang. På den anden side kan det også være udtryk for en personlig, gamblende stræben efter det nye og spændende. Målet i sig selv er at være med helt fremme. Betydning for vækst Ringeste effekt (og ikke statistisk holdbar sammenhæng til) på evnen til at tjene penge. Det er et vanskeligt kulturlag at fortolke, da holdningerne deles på tværs af flere sociale lag og ikke kan knyttes dybere til bestemte livsstile.

6 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 5 KREATIVE NEW YORKERE Karakteristika Typisk højtuddannede ingeniører, akademikere og undervisere i udviklingsprægede erhverv, som gennem forretningsmæssig og teknologisk udvikling bidrager til væksten. Karakteristika Storbykultur med mangfoldighed, højere boligpriser, højere uddannelsesniveau med personer i job med stor beslutningskraft og/eller kreativitet. Betydning for vækst Svag effekt på evnen til at tjene penge. Der er tale om en ganske lille gruppe. Kun i geografiske områder, hvor koncentrationen af kulturlaget er særlig stor, vil man se en mere klar sammenhæng. Betydning for vækst Ganske stor og positiv effekt på evnen til at tjene penge. De større byer giver særlige muligheder, fordi mange typer kompetencer, ressourcer og forskellige mennesker er samlet på et lille geografisk område. IVÆRKSÆTTERE LOKALAKTIVE Karakteristika Personer med erfaring som selvstændig erhvervsdrivende. Kulturlaget er opgjort som andelen af personer i et lokalområde, som har iværksættererfaring. Karakteristika Engagerer sig aktivt i det nære. Deltager, bidrager og tager affære lokalt og for deres egen jobsituation. Skaber job til andre gennem etablering af egen virksomhed. Betydning for vækst Stærkeste effekt på evnen til at tjene penge. Iværksættere ved, at det er nødvendigt med eget initiativ, og de har blik for den samlede forretning. De bringer deres erfaring med ud til deres arbejdsplads og har en positiv afsmittede Betydning for vækst Ganske stor og positiv effekt på evnen til at tjene penge. Personlige netværk og lokalt engagement kan være stærkere i mindre lokalsamfund end i større byer, hvor man ikke nødvendigvis kender de andre i opgangen. Det er en virketrang, som ligger i civilsamfundet. BOHEMER RISIKOVILLIGE Karakteristika Omfatter et stort antal foreninger og et stort antal kunstnerisk aktive personer (topskatbetalende personer), som netop kan igangsætte kulturelle aktiviteter. Karakteristika Karrierelivsstil og en villighed til at løbe en erhvervsøkonomisk risiko. En stærk overrepræsentation af iværksættere og folk med en stor gæld eller en stor formue. Betydning for vækst Som helhed en negativ effekt på evnen til at tjene penge. Umiddelbart har forenings- og kunstnerisk liv en negativ effekt, men der er væsentlige regionale forskelle. Betydning for vækst Solid og positiv effekt på evnen til at tjene penge. De mere karriereorienterede livsstile bidrager i virksomhederne og smitter af på omgivelsernes motivation og fokus.

7 6 Regionale forskelle i vækstkulturen Alle kulturlag findes overalt i hele landet. Men i forskellige blandingsforhold. Det betyder, at kommunerne på en og samme tid har forskellige vækstkulturer, men at der også er kommuner, som ligner hinanden og derved har nært beslægtede vækstkulturer. Vi har opdelt Danmark i fem kommunegrupper kulturlande hver med sine karakteristika. Der bor alle slags mennesker overalt i Danmark. Hver egn har dog sine særtræk, sine kulturelle forudsætninger og historie sin unikke kombination af vækstkulturen. Analysens resultater dækker over en betydelig geografisk variation i forekomsten af de otte kulturlag og tillige i evnen til at tjene penge. Det er de forskellige egnes karakteristika, deres unikke mix af kulturlag og kulturlagenes betydning for væksten, som har interesseret i denne analyse. Danmarks fem kulturlande Vi har analyseret, om kommunerne grupperer sig omkring særlige vækstkulturelle særegenheder, og fundet i alt fem grupper af kommuner. Grupperne dækker over store variationer, men kommunerne i en gruppe har mere til fælles indbyrdes, end de har med kommunerne uden for grupperne. Fremgangsmåden har været at udpege de kommuner, som for hvert kulturlag adskiller sig positivt fra den gennemsnitlige kommune. Dernæst har vi analyseret, hvordan disse kommuner grupperer sig. De fem kommunegrupper er: Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland. Navngivningen er lavet på baggrund af de kulturlag, som karakteriser hvert land, og hvilken betydning det enkelte kulturlag har for væksten i landet.

8 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 7 Et Danmarkskort Vækstkulturen i Danmark opdelt på de 5 kulturlande - kommunegrupper Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland Kilde: Teknologisk Institut

9 8 Danmarks fem kulturlande KREA-LAND RESSOURCELAND Krea-land findes i de større byer i Danmark især i hovedstadsområdet samt i Aarhus, Odense og i Aalborg. De kulturlag, der her er tydelige, er New Yorker, Kreative og Organisatorer. Det er i de større byer, vi finder de store organisationer i form af virksomheders hovedkvarterer og i stats- og kommuneadministrationer. Det er også her, universiteterne primært ligger, og mange virksomheder har deres forsknings- og udviklingsafdelinger her. Her er solid innovations-, analyse- og ledelseskraft. Der er ikke mange Iværksættere og Lokalaktive at trække på i Krea-land. Væksten defineres markant af især New Yorker-kulturen, de Kreative og Organisatorer og selvom der er få også af Iværksættere og af Risikovillige. Ressourceland omfatter et lille antal kommuner, som har overskud på de fleste kulturlag. Her er de kulturelle forudsætninger for at tjene penge rigtig gode. En høj andel af New Yorkere, Risikovillige, Kreative og Iværksættere betyder, at her er et overskud af innovativ og organisatorisk kraft. Det giver grobund for en god evne til at tjene penge. Sammenlignet med andre profiler er her et underskud af Bohemer. Men til gengæld har de få Bohemer en positiv indvirkning på væksten. Vi må antage, at succesrige kunstnere og erhvervsledere i højere grad bor her.

10 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 9 INITIATIVLAND Initiativland omfatter primært de sydjyske kommuner (opland til Esbjerg, Sønderborg og trekantsområdet) samt en ring omkring hovedstadsområdet. Karakteristisk for disse kommuner er New Yorker-kulturen, De risikovillige og til dels Iværksættere. Modsat Krea-land har New Yorker-kulturen ingen særlig betydning for væksten i Initiativland. Det har derimod Iværksættere og Risikovillige. SÆT-I-GANG-LAND GØR-DET-SELV-LAND Sæt-i-gang-land er et meget midtjysk fænomen og ses kun et enkelt sted på Sjælland og på Bornholm. Sæt-i-gang-land er i særlig grad præget af kulturlagene Lokalaktive og Risikovillige. Man er villig til at flytte sig og gøre noget selv. Der er mange kulturlag, som har betydning for væksten, men det er Iværksættere, som især skaber væksten i Sæt-i-gang-land, ligesom de Risikovillige kombineret med Lokalaktive også bærer en del handlekraft med sig. Gør-det-selv-land minder på mange måder om Sæt-i-gang-land i profilen med mange Lokalaktive og en del Bohemer. Men der er afgørende forskelle. Sammenlignet med andre områder er her få Organisatorer og et underskud af Risikovillige. En stor andel har gjort sig erfaringer som Iværksættere. Men overskriften bliver mere gørdet-selv og hygge, for kræfterne til at løfte det og tage en risiko er ikke til stede i så høj grad.

11 10 Vækstkultur som politik Vækst- og erhvervspolitikken må tage afsæt i den givne vækstkultur ved at tilrettelægge politik og dens implementering, så den bygger oven på den virketrang, som nu engang findes lokalt. Kulturen har altså betydning for væksten. Derfor må næste skridt være, at vi inddrager kulturen i vækstpolitikken. Umiddelbart kan vækstpolitikken tage udgangspunkt i den eksisterende kultur og indrette politikken derefter. Men vækstpolitikken kan også søge på længere sigt at ændre kulturen, så den i højere grad bliver en vækstkultur. Det er et langt træk at påvirke livsstile, væremåder og holdninger. Det har perspektiver og udfordringer langt ud over almindelig erhvervspolitik og vedrører alle politikområder, som har med mennesker at gøre og som kan understøtte den enkeltes virketrang i stort og småt. Der er ikke kun en opskrift. I det følgende skal der blot peges på nogle forskellige måder at inddrage vækstkulturen på som et foreløbigt bud til videre inspiration. Vækst- og erhvervspolitik ud fra lokal vækstkultur Kulturlagene ændres sandsynligvis over tid. På kort sigt er det vanskeligt at ændre på blandingsforholdet mellem kulturlagene. Det er trods alt befolkningen, der vælger politikerne og ikke omvendt. På den korte bane kan vækststrategier lægges til rette, så de bedre flugter med den lokale vækstkultur og udnytter lokale styrkepositioner. Skab en ny vækstkultur På lidt længere sigt er det til en vis grad muligt at påvirke vækstkulturen og finde veje, der kan udvikle virketrangen. Det kunne fx være at gøre det lettere at være iværksætter for at styrke kulturlaget med Iværksættere, satse på uddannelse og højt specialiserede arbejdspladser for at tiltrække de Kreative og Organisatorerne, give bedre plads til borgernes initiativ og muligheder for at påvirke egen og andres situation fx gennem frivilligt arbejde og anden form for social innovation. Lokalaktive understøttes, når de får rum til og egen fordel af at give en hånd med og tage initiativ. Som fx når et landsbysamfund selv bygger en sportshal eller overtager skolen uden for det kommunale regi. Ud fra de identificerede kulturlag vil det umiddelbart være oplagt at satse på at understøtte de kulturlag, som har den største indvirkning på vækst. Vækst- og erhvervspolitikken kan understøtte eller medtænke vækstkulturer, som har rødder i: Iværksættere Risikovillige New Yorkere Lokalaktive Organisatorer Kreative. Vores analyse giver ikke grundlag for at afgøre, hvordan det konkret skal udmøntes i det egentlige policy-design og i måden at implementere politikken på.

12 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 11 Kulturprofil Vækstkulturlag Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland New Yorkere 0,93 0,25-0,42-0,46 0,63 Lokalaktive -0,71-0,47 0,58 0,77-0,64 Kreative 0,53-0,38-0,21-0,06 0,53 Organisatorer 0,82-0,13-0,10-0,48 0,09 Iværksættere -0,81 0,07 0,05 0,45 0,34 Gamblere -0,09-0,27-0,00 0,10 0,79 Risikovillige -0,20 0,23 0,54-0,69 0,72 Bohemer 0,00-0,44 0,23 0,29-0,56 Landsgennemsnittet per kulturlag er lig 0. Postive værdier betyder altså, at kulturlaget er stærkt til stede. Vækstkultur - effekt Vækstkulturlag Krea-land Initiativland Sæt-i-gang-land Gør-det-selv-land Ressourceland New Yorkere 0,54-0,10 0,09-0,03-0,11 Lokalaktive 0,13 0,09 0,04 0,16 0,01 Kreative 0,07-0,12 0,13 0,09 0,16 Organisatorer 0,21 0,06 0,11 0,05 0,20 Iværksættere 0,48 0,32 0,26 0,38 0,61 Gamblere 0,11 0,15-0,03-0,08-0,42 Risikovillige 0,32 0,27 0,16 0,18 0,23 Bohemer -0,34-0,18-0,21-0,29 0,21 Effekt af kulturlaget for vækst. Koefficienter viser kulturlagets betydning for vækst inden for gruppen. Antal kommuner Derimod kan det konstateres, at der er regionale forskelle i vækstkulturen, som bør give anledning til lokale overvejelser om, hvordan man medtænker vækstkulturen i fremtidige vækst- og erhvervspolitiske satsninger. One size fits all er ikke løsningen Nu er det ikke sådan, at der er en model der passer til alle egne. Iværksættererfaring har samlet set en stor betydning for vækst. Men selv om en stor andel af befolkningen har erfaring som iværksætter, er det ikke ensbetydende med, at de har stor betydning for væksten. Eksempelvis er der i Horsens, som tilhører ressourceland, mange med iværksættererfaring, og de er samtidig meget risikovillige. Og det har stor betydning for væksten. Store dele af Sjælland har som Gør-det-selv-land også mange iværksættere. Men deres betydning for væksten er mindre. Det hænger givetvis sammen med en beskeden risikovillighed. Og i storbyerne i Krea-land er der gennemgående få med iværksættererfaring. Ikke desto mindre har de meget stor betydning for væksten, da væksten sker i kombination med New Yorkere og uddannelsesmæssige ressourcestærke kulturlag som de Kreative og Organisatorer. På figuren ovenfor kan du selv se, hvordan de forskellige kulturprofiler (de otte kulturlag) er repræsenteret i de forskellige kulturlande, og hvor stor en effekt de har på væksten i landet.

13 12 Hvordan understøttes virketrangen bedst? KREA-LAND RESSOURCELAND I Krea-landets kommuner findes den stærke New Yorker-kultur, som tiltrækker de Kreative og Organisatorerne. Her er allerede en stærk innovations-, analyse- og ledelseskraft. Det skal naturligvis understøttes. Men der er et underskud af Lokalaktive, Iværksættere og Risikovillige på trods af, at det er kulturlag, som ellers har en positiv væksteffekt. Hvis byområderne på sigt skal have ekstra turbo på væksten, handler det måske om at give mere plads til borgernes eget initiativ. Den geografiske nærhed i byerne betyder, at det er let at organisere og institutionalisere fællesopgaver. Bieffekten er måske, at virketrangen dæmpes, når andre tager over og løser opgaven? Ressourceland har de fleste kulturlag stærkere repræsenteret end andre kommuner. New Yorkere, Risikovillige og Kreative bor her. Og der er også Iværksættere. Organisatorer står derimod svagt. Interessant nok er der færre Lokalaktive end i landet som helhed. Alligevel ses der en lille positiv effekt fra dette kulturlag. For at styrke væksten med afsæt i vækstkulturen kan der sandsynligvis kun efterspørges mere af det samme for fortsat at være attraktiv for udvikling af innovations-, analyse- og ledelseskraft.

14 Kultur som vækstdriver - dansk vækstkultur 13 INITIATIVLAND Initiativlandets kommuner er karakteriseret ved New Yorker-kulturen og Risikovillige og findes især i oplandet til de større byer. De Risikovillige understøttes, når der er investerings- og karrieremuligheder, attraktive og individuelle boligområder, gode uddannelsesmuligheder og god infrastruktur. Iværksætteri har en stor betydning. Men her er færre med iværksættererfaring end i gennemsnitskommunen. Det samme gælder de Lokalaktive. Iværksættere og Lokalaktive kan understøttes mere. SÆT-I-GANG-LAND GØR-DET-SELV-LAND Sæt i-gang-land har mange Lokalaktive og Risikovillige to kulturlag, som sammen skaber vækst. Og de bør understøttes. Langt de fleste kommuner er udpræget landkommuner, så en større satsning på flere New Yorkere og tiltrækning af Kreative ligger ikke lige for. Selvom der kan være gevinster ved at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Men som andre steder har iværksættererfaringen en stor betydning, og her kan der gøres mere. Gør-det-selv-land er karakteriseret ved Lokalaktive og Iværksættere. Drivkraften i New Yorker-kulturen, Kreative samt Risikovillige karakteriserer ikke dette område. Der ville være gevinster i at understøtte et mere markant lag af Risikovillige. Den lokale vækstkultur virketrangen er til stede overalt. Så det er et spørgsmål om at tage afsæt i den lokale vækstkulturelle profil som en givet forudsætning. Måske kan man med en indsats forandre den lokale vækstkultur på længere sigt.

15 En ny vækstdriver er identificeret. De otte kulturlag kan samlet forklare 18 procent af variationen i værditilvæksten i de lokale virksomheder i Danmark. Iværksættererfaring er vigtigst Jo flere i et område, der har erfaring som iværksætter, desto bedre er væksten i virksomhederne. Også de Risikovillige har en stærk indvirkning på væksten. De repræsenterer en karrierelivsstil og en villighed til at løbe en økonomisk risiko for at sætte gang i væksten. Byerne, som er en smeltedigel af kompetencer, erfaringer og muligheder, har også sin egen dynamik og er præget af kulturlag som New Yorkere, De Kreative og Organisatorerne. Uden for byerne har vækstkulturen mere rod i at være aktiv i lokalsamfundet kort og godt i evnen til selv at tage fat og være aktiv for at skabe vækst. Kultur en femte vækstdriver OECD har gennemført et stort studie af, hvad der har betydning for et lands evne til at skabe vækst. Dette studie finder, at fire faktorer vækstdrivere giver en væsentlig og signifikant forklaring på vækstforskellene mellem lande: Iværksætteri, innovation, menneskelige ressourcer og informationsteknologi. Ved primært at måle på indikatorer, som beskriver erhvervsøkonomiske aktiviteter og forudsætninger, finder man, at iværksætteri, innovation og menneskelige ressourcer kan forklare henholdsvis 48 procent, 44 procent og 23 procent af de regionale forskelle i væksten. Samlet set argumenteres der for, at mere end 50 procent af den regionale vækst kan forklares ved disse tre vækstdrivere. Nærværende analyse, som anvender samme metode som OECD, viser, at kultur kan forklare 18 procent af den regionale variation i væksten. Det er ikke så afgørende, om det er præcis 18 procent. Det afgørende er, at sammenhængen er statistisk holdbar dvs. signifikant og er af en sådan størrelse, at det er værd at have kulturen med i overvejelser om tilrettelæggelse af vækstinitiativer. Sammenholdt med de tidligere identificerede vækstdrivere argumenterer denne analyse for, at der tilføjes en femte vækstdriver nemlig vækstkulturen til den samlede forståelse af, hvad der kan forklare, hvad der skaber vækst i Danmark. OECD s analyse har også været anvendt på danske forhold og er nået frem til samme resultat:

16 15 Om analysen I nærværende analyse Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer har vores ambition været at søge efter den lokale kultur fra egn til egn i Danmark og se, om der er en sammenhæng mellem kultur og vækst i de lokale virksomheder. I Danmark har vi vænnet os til både velstand og velfærd. Og det sætter vækst, produktivitet og indtjening på den politiske dagsorden. For uden vækst bliver det vanskeligt at levere den forventede velstand og velfærd. Kommuner, regioner og regeringen har derfor rette blikket mod initiativer, som kan fremme væksten i erhvervslivet og øge produktiviteten i hele samfundet. Men vækstinitiativer modtages og virker imidlertid forskelligt i forskellige dele af landet. Og det rejser spørgsmålet, om vores lokale/regionale vækst- og erhvervspolitik ikke kunne blive mere effektiv og målrettet ved at inkludere kultur som en forudsætning. Kultur eller virketrang indgår typisk ikke, når vi diskuterer vækstens anatomi. Her ser vi i højere grad på både virksomhedens performance eller vækst og på de strukturer, som kan understøtte vækst. Men hvis kulturen er forskellig, kan det også være forskelligt fra egn til egn, hvilken adfærd der fører til virketrang. Får vi kendskab til den lokale vækstkultur, kan det være et afsæt for, hvordan vi lokalt eller nationalt tilrettelægger vækstinitiativer, så disse målrettet og mere effektivt tager højde for de vækstkulturelle forudsætninger og forskelle. Analysen er udarbejdet for REG LAB.

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere