1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig."

Transkript

1 Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) (her indskrives den mailadresse vi kan skrive til Dem på) BEKRÆFTELSE PÅ AFTALE OM ADVOKATASSISTANCE De får her de leveringsbetingelser kontoret her anvender. De bedes læst og underskrevet og returneret hertil som almindelig post. Betingelserne gælder også for kommende sager De måtte få behandlet på kontoret her. Som advokat skal jeg skriftligt give jer en række oplysninger, inden jeg påtager mig sagen. Det fremgår af en regel, som Advokatrådet har indført med virkning fra 1. maj I skal skriftligt orienteres om følgende: 1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. 2) Størrelsen af det honorar, som jeg skal have for at bistå jer med sagen. Hvis det ikke er muligt at oplyse et fast honorar, skal jeg som advokat enten angive den måde, jeg beregner mit honorar på, eller give et begrundet overslag. 3) De udlæg, jeg forventer at have på sagen, herunder afgifter til det offentlige. Hvis jeg som advokat anslår honorarets størrelse, skal De så tidligt som muligt orienteres, såfremt mit samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Hvis vi indgår aftale om yderligere bistand i sagen, finder ovenstående regler tilsvarende anvendelse på sådan aftale. Hvis mit honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal jeg, når jeg påtager mig opgaven, orientere Dem om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for Dem.

2 1. Bistandens omfang Min assistance vil omfatte gennemgang af sagens bilag, drøftelser og korrespondance med Dem, om nødvendigt (hvis sagen indebærer dette) udarbejdelse af stævning og replik, eventuel ansøgning om fri proces / retshjælpsdækning, eventuel udarbejdelse af skønstema, møde ved skønsforretning, udarbejdelse af påstandsdokument, møde ved domsforhandlingen samt øvrigt arbejde med sagen De vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som jeg modtager, og af al korrespondance i sagen. Hvor det er muligt at anvende mail, sendes det alene pr. mail, og ellers i hard-copy. 2. Mit honorar Da jeg ikke på nuværende tidspunkt kender omfanget af arbejdet med sagen, er det ikke muligt at oplyse et fast honorar eller at give et begrundet overslag. Jeg kan oplyse, at mit honorar vil blive fastsat på basis af mit tidsforbrug, og at min timesats er på kr. excl. moms. Sekretærtid afregnes med 650 kr. pr. time excl. moms. De betaler særskilt for porto og copialia med ca. kr. 695,- + moms. Salæret vil aldrig være mindre end det takstmæssige salær, men kan på grund af timeforbruget overstige det takstmæssige salær. Det vil typisk være tilfældet hvis sagens beløbsgenstand er forholdsvist lav i forhold til den anvendte tid. Afregning vil ske løbende retssager sædvanligvis dog først ved sagens slutning. 3. Forventede udlæg De skal som sagsøger betale retsafgift (hvis sagen måtte ende i retten). De hæfter som rekvirent for skønsmandens honorar (hvis syn og skøn skal optages), som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. Disse beløb skal betales løbende. 3a. Forrentning af Deres konto Når en udgift er afholdt bogføres den ind på Deres konto. Fra den dato vi har debiteret Deres konto en udgift debiterer vi Deres konto renter af det udlæg vi har foretaget for Dem hvis indestående på Deres konto er negativt. Vi renteberegner alle udeståender på Deres konto med 1,5 % pr. påbegyndt måned. De modtager ikke særskilt rentenota, men får tilsendt månedlige kontoudtog hvoraf De kan se månedens bevægelser, herunder den eventuelle rentedebitering. 4. Fri proces eller retshjælpsforsikring Fri proces kan som udgangspunkt kun søges, hvis man opfylder de økonomiske betingelser og der anlægges sag ved Retten, det vil sige, når man udtager stævning.

3 1. DE AKTUELLE INDKOMSTGRÆNSER Beløbsgrænserne bliver reguleret hvert år. I 2013 tages der frem til d udgangspunkt i tallene på din årsopgørelse for 2011, og er du enlig, kan du få retshjælp og fri proces, hvis din personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst, incl. eventuel aktieindkomst, er kr. eller derunder. Lever du i samlivsforhold eller er du gift, beregnes beløbsgrænsen på grundlag af din og din samlevers eller ægtefælles samlede indkomst i Du kan i 2013 kun få retshjælp og fri proces, hvis jeres samlede personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst, incl. eventuel aktieindkomst, ligger på kr. eller derunder. Hvis du og din ægtefælle eller partner har modstående interesser i sagen, anvendes dog kun dit eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige. I december 2013 tages der udgangspunkt i tallene på din og din eventuelle samlevers eller ægtefælles årsopgørelse for I ægteskabssager og forældremyndighedssager skal din eventuelle nye samlevers eller nye ægtefælles indkomst også tælles med. I sager om ægteskab og forældremyndighed, opfylder en ansøger, der er samlevende tillige de økonomiske betingelser for fri proces, hvis ansøgerens eget indtægtsgrundlag ikke overstiger indtægtsgrænsen for enlige. I sager om fri proces til offentlig skifte af fællesboet skal din eventuelle nye samlevers eller nye ægtefælles indkomst tælles med. Til de nævnte tal skal lægges et børnetillæg på kr. i 2013 for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig. Er du f. eks. enlig forsørger med to børn under 18 år, kan du i 2013 få retshjælp og fri proces, hvis din 2011-indkomst er på kr. eller derunder, nemlig kr.+ 2 børnetillæg à kr. Afviger dine aktuelle indkomstforhold væsentligt fra din indkomst i 2011, f. eks. fordi du er blevet arbejdsløs, kan man anvende de aktuelle indkomstforhold, hvilket skal behørigt dokumenteres. Når man søger om fri proces, skal man tillige oplyse, om man har dækning af en retshjælpsforsikring, idet en bevilling til fri proces alene omfatter de sagsomkostninger, der ikke er dækket af en retshjælpsforsikring. Dette har ikke nogen reel betydning for den, der får fri proces, idet alle sagsomkostninger som nævnt under alle omstændigheder dækkes. Det har stort set kun betydning mellem det pågældende forsikringsselskab og Staten indbyrdes. Såfremt De får afslag på fri proces, skal De selv betale mit honorar for det udførte arbejde i sagen.

4 Retshjælpsdækning via Deres eget forsikringsselskab : Jeg bistår også med at ansøge om retshjælpsdækning på Deres retshjælpsforsikring. Retshjælpsdækning via Deres forsikringsselskab kan kun søges, når man anlægger en sag ved Retten, det vil sige, når man udtager stævning. Hvis De ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, er der mulighed for at søge om retshjælpsforsikringsdækning. Til langt de fleste private forsikringer er der tilknyttet en retshjælpsforsikring. Det gælder f.eks. indboforsikring, familieforsikring, familiebasisforsikring, ejendomsforsikring og bilforsikring. Hvis De får tilsagn om retshjælpsdækning, betales sagens omkostninger, dog maksimum kr (nogle gange kr ) af forsikringsselskabet. Desuden skal man betale en selvrisiko på 10 % af sagens omkostninger, minimum kr Forsikringen dækker dog ikke omkostninger, som har været urimelige, og den dækker heller ikke Deres egne rejseomkostninger og eventuel tabt arbejdsfortjeneste. Det bemærkes, at retshjælpsdækning kun omfatter arbejde i forbindelse med udarbejdelse af stævning, ansøgning om retshjælpsdækning samt selve retssagen, det vil sige fra den dag stævningen bliver indleveret til Retten. Det bemærkes yderligere, at jeg forbeholder mig ret til fuld dækning af det udførte arbejde i sagen, uanset eventuelle bestemmelser i retshjælpsdækningen. Såfremt De får afslag på retshjælpsdækning, skal De selv betale mit honorar for det udførte arbejde i sagen. Ovenstående er under forudsætning af at policen indeholder bestemmelser om retshjælp. 5. Andre forhold Vær opmærksom på, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan kryptere s, som fremsendes. Jeg forudsætter derfor, at De er indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via , og at udvekslingen, som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger som følge af denne form for kommunikation kommer til andres kundskab. De er velkommen til at kontakte mig, hvis De har spørgsmål til ovenstående redegørelse 6. Vurdering af sagen Vurdering af en sag koster kr. 900,00 + moms. Herunder indhentes aktindsigt de nødvendige steder (eks. Arbejdsskadestyrelsen, kommunen, Det Sociale Nævn, Den Sociale Ankestyrelse, forsikringsselskaber mv.) og på baggrund heraf fremkommes med en vurdering af, om der evt. er basis for at

5 foretage yderligere i sagen, og i givet fald med forslag til fremgangsmåde. Med venlig hilsen PARAGRAF ADVOKATER STIG VIBORG PEDERSEN UNDERSKRIFT OG LEGITIMATION 1. Undertegnede bekræfter herved at have læst ovenstående betingelser og at være indforstået dermed. 2. Jeg vedlægger samtidigt kopi af billedid i form af kopi af enten mit pas eller mit kørekort under henvisning til de gældende regler om forebyggelse af hvidvask. 3. For firmaer vedlægger jeg desuden kopi af registerudskrift fra SKAT under henvisning til de gældende regler om forebyggelse af hvidvask. Den 2013 (Deres navn)

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere