DanBolig 27. august Ejerskifte pris kr Indeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks"

Transkript

1 DanBolig Lemvig Vestergade Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris kr Indeks Tilbud for forsikring g{lder i 6 m}neder. Bem{rk, at tilbud p} forsikring falder v{k, hvis det ikke er accepteret, inden k»ber har f}et r}dighed over ejendommen, dog senest p} overtagelsesdagen. En Tryg start Som kunde i Tryg f}r du en r{kke fordele, som f.eks.: Ò Din forsikring gennemg}s efter behov. Ò Du er sikret hurtig hj{lp, hvis uheldet er ude. Uanset klokkesl{t tager vi h}nd om skaden og giver dig forsikringsm{ssig assistance, n}r du ringer til Tryg. Ò P} kan du altid f} online r}dgivning. Bes»g f.eks. tryghedsr}dgiveren, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation og vejleder dig i, om du har de privatforsikringer, du har behov for. Eller bes»g Erhvervsguiden, der giver viden om Trygs erhvervsforsikringer og v{rkt»jer til at sikre virksomhedens h}rde og bl»de v{rdier. Har du sp»rgsm}l Du er velkommen til at ringe, hvis du har sp»rgsm}l om forsikringstilbuddet, eller»nsker andre oplysninger. Du kan ogs} l{se mere p} Venlig hilsen Tryg Telefon: N.B. N}r du accepterer tilbuddet, modtager du, ved forsikringens ikrafttr{den, forsikringspolice og de generelle forsikringsbetingelser fra Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

2 Fakta om Fortrydelsesret m.m. G{lder alene private forbrugerforsikringer. FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit k»b af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afh{ngig af 3 situationer: Vi g»r opm{rksom p}, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begr{nset af Lov om finansiel virksomhed Þ 60, s}ledes at fortrydelse er betinget af, at forsikringstager inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. 1. Du har m»dt vores repr{sentant, da du k»bte din HVORDAN FORTRYDER DU forsikring. Inden fortrydelsesfristen udl»ber, skal du give os 2. Du har ikke m»dt vores repr{sentant fysisk, da besked om, at du har fortrudt dit k»b. Du kan give du k»bte din forsikring (fjernsalg). os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden 3. Din forsikring er blevet {ndret, og du har derfor fristen udl»ber, kan du sende et anbefalet brev og ret til at fortryde {ndringen. gemme kvitteringen. Du kan evt. l{se mere om fortrydelsesretten i Du skal sende besked om, at du har fortrudt k»bet til: Forsikringsaftalelovens Þ34i og 34e. Tryg FORTRYDELSESFRIST Klausdalsbrovej Ballerup. Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens trygåtryg.dk begyndelse afh{nger af, hvordan aftalen er indg}et, punkt 1-3. HVIS DU FORTRYDER 1. Har du m»dt vores repr{sentant, da du k»bte Hvis du fortryder dit k»b af forsikring, bliver k»bet forsikringen, starter fristen p} det seneste oph{vet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. af f»lgende tidspunkter: Det betyder ogs}, at hvis der sker en skade i perioden fra du har k»bt forsikringen, til du fortryder, s} er a. Fra den dag, du har f}et besked om, at du skaden ikke d{kket af forsikringen. har k»bt forsikringen. Har du k»bt forsikringen ved fjernsalg, kan du oph{ve b. Eller fra den dag, du har f}et tydelig k»bet, hvis du ikke har f}et de»vrige relevante opskriftlig besked om fortrydelsesretten. lysninger fra os. K»bet bliver s} oph{vet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om oph{velsen. 2. Ved fjernsalg starter fristen p} det seneste af Du skal v{re opm{rksom p}, at du skal betale for din f»lgende tidspunkter: forsikring, indtil du oph{ver k»bet, bortset fra de f»rste 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesa. Fra den dag, du har f}et besked om, at du frist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har har k»bt forsikringen. v{ret forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indg}et om k»b af forsikringen b. N}r du har f}et de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten p} papir eller pr. mail. GEBYRER OG AFGIFTER 3. Fristen ved {ndringer f»lger reglerne, der er Udover prisen p} din forsikring opkr{ves f»lgende beskrevet under 1 og 2. Du skal v{re opm{rk- afgifter og gebyrer: som p}, at det alene er {ndringer i form af en udvidelse af d{kningen, der kan fortrydes. Stormflod- og stormfaldsafgift udg»r i alt 20 kr. pr. forsikring. Fristen p} 14 dage beregnes s}ledes: Hvis du fx Milj»bidrag udg»r 60 kr. pr. bilforsikring. k»ber din forsikring mandag den 1. og f»rst har Forsikringsbevisgebyr 7 kr. modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist Stempelafgift beregnes efter Lov om stempelafgift til og med onsdag den 17. og beregnes som en procentsats af pr{mien eller en fast andel af forsikringssummen. Hvis fortrydelsesfristen udl»ber p} en helligdag, Opkr{vningsgebyret for indbetalingskort er 30 kr. l»rdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nyt}rs- og for Betalingsservice er det 7 kr. aftensdag, udl»ber fristen f»rst den f»lgende hverdag.

3 FORSIKRINGSPERIODE OG OPSIGELSE Forsikringen betales via betalingsservice eller via indbetalingskort. Giver henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Anken{vnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Hvis forsikringen ikke betales til tiden, f}r du en 1572 K»benhavn V rykker. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter Tlf.: mellem den f»rste rykker, stopper forsikringen. Hvis der sendes en rykker, har vi ret til at opkr{ve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. En klage til Anken{vnet skal indsendes p} et Ved ejerskifteforsikring sendes p}mindelse dog ikke, specielt skema, som du kan f} i vores Kvalitetsda forsikringen oph»rer, hvis den ikke betales ret- afdeling eller hos Anken{vnet. tidig. Det koster et mindre bel»b at klage til Anken{vnet Forsikringen g{lder for en periode p} 1 }r og forl{nges l»bende for yderligere 1 }r ad gangen. B}de du og vi kan opsige forsikringen skriftligt, senest 1 m}ned f»r forsikringsperioden udl»ber. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten afg»res disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om den lokale domstol (v{rneting). Mod et gebyr kan du v{lge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udl»bet af en kalenderm}ned. Opsiges forsikringen indenfor f»rste forsikrings}r, opkr{ves et supplerende gebyr. Bel»bene indeksreguleres. TILSYN OG GARANTIFOND Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. I tilf{lde af skade kan b}de du og vi opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel. Opsigelse kan ske, fra du anmelder skaden og til senest 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt, eller sagen er afvist. KLAGEMULIGHED Er du ikke enig i vores afg»relse, s} kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er vores klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon KvalitetÅtryg.dk

4 Tilbud Navn DanBolig Foruds{tning Tilstandsrapport nr. H af den Karakterer for beboelsen K1 = 6, K2 = 5, K3 = 2, UN = 0. Ejendommen har et boligareal p} 106 m2 og er opf»rt i Ejendommen ligger p} Solitudevej 5, 7620 Lemvig, og benyttes til beboelse. Udhus/garage har et bebygget areal p} 20 m2. K»ber har ikke f}et r}dighed over ejendommen. For tilbudet g{lder vedlagte forsikringsbetingelser nr Tilbuddet er baseret p} de modtagne oplysninger og omfatter ikke ekstrasikring. Forsikringens varighed forsikring Selvrisiko 5 }r. Forsikringen kan, inden forsikringsperiodens udl»b, forl{nges med yderligere 5 }r. forsikringen d{kker skader, der neds{tter bygningens v{rdi eller brugbarhed i n{vnev{rdigt omfang. K»ber er dermed sikret mod disse skader, som kan medf»re store ubehagelige»konomiske overraskelser. Forsikringen d{kker ikke skader, som er n{vnt i tilstandsrapporten kr. pr. d{kningsberettiget skade. Den samlede selvrisiko kan ikke overstige kr. i hele forsikringsperioden. Pr{mie kr. for hele den 5-}rige forsikringsperiode.

5 Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udg»res af policen, eventuelle policetill{g, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. For forsikringen g{lder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed samt Lov nr 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejenddom m.v. Yderligere Yderligere oplysninger om d{kningen p} denne forsikring kan f}s p} oplysninger eller Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. 1. Hvem er sikret Sikret er alene de(n) p} policen anf»rte ejer(e) af den forsikrede ejendom. 2. Hvad er omfattet Forsikringen omfatter alle bygninger p} ejendommen, medmindre det af forsikringen fremg}r af tilstandsrapporten, at bygningen ikke er unders»gt af den bygningssagkyndige. Hvidevarer er omfattet af forsikringen hvis de udg»r en del af bygningen. 3. Hvad d{kker ejer- Forsikringen d{kker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold skifteforsikringen ved bygningerne, der giver n{rliggende risiko for skader p} de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forst}s brud, l{kage, deformering, sv{kkelse, revnedannelse,»del{ggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der neds{tter bygningens v{rdi eller brugbarhed n{vnev{rdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan v{re en skade. Ved n{rliggende risiko for skade forst}s, at der erfaringsm{ssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke s{ttes ind med s{rligt omfattende vedligeholdelsesarbejde eller andre forebyggende foranstaltninger. Bem{rk Forsikringen omfatter alene skader eller skaderisici, som var til stede, da sikrede overtog ejendommen, og som konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Forsikringen omfatter s}ledes ogs} skader eller skaderisici, som er opst}et efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, og indtil sikrede overtager eller p} lignende m}de f}r r}dighed over ejendommen. 4. Hvad d{kker ejer- Forhold, som er n{vnt i tilstandsrapporten, medmindre forholdet er klart skifteforsikringen ikke forkert beskrevet i rapporten. Et forhold anses for klart forkert beskrevet,

6 hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestg»rende, s}ledes at en sikret ikke p} grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. Bygningens funktionsforhold (planl»sning, indretning mv. og almindelig brugbarhed i»vrigt), forhold vedr. bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter samt {stetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som f»lge af det p}g{ldende forhold er sket en skade, eller er n{rliggende risiko for skade, jf. afsnit 3. Skader og n{rliggende risiko for skader p} bygningsdele, hvis det er anf»rt i tilstandsrapporten, at den p}g{ldende bygningsdel sk»nnes at v{re gjort utilg{ngelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen. Forhold, som det godtg»res, at sikrede havde kendskab til, f»r sikrede overtog eller p} lignende m}de fik r}dighed over ejendommen. Forhold, som sikrede enten har f}et d{kket i henhold til en garanti eller har undladt at kr{ve d{kket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold, som er d{kket af en anden forsikring. Forhold, der alene best}r i s{dvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som f»lge af det p}g{ldende forhold er sket en skade eller er n{rliggende risiko for skade p} bygningen. Forhold, der alene best}r i udl»b af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers s{dvanlige levetid. F»lgeskader, der er for}rsaget af forhold, som sikrede p} grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten burde have udbedret, hvis f»lgeskaden i s} fald ikke var opst}et. Skader, der er opst}et efter, at udbedring af en tilsvarende skade er blevet d{kket, hvis sikrede i forbindelse hermed var blevet gjort opm{rksom p}, at en tilsvarende skade kunne opst} igen, hvis }rsagen til skaden ikke blev udbedret eller fjernet. Bagatelagtige forhold, der er umiddelbart synlige for en ikke-sagkyndig k»ber. 5. Hvad d{kker eks- Dette afsnit g{lder kun, hvis det fremg}r af policen, at ekstrasikringen trasikringen (tilvalg) er valgt. Bem{rk Ekstrasikringen omfatter alene forhold, som var til stede, da sikrede overtog ejendommen, og som konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Hvis ekstrasikringen er valgt, er ejerskifteforsikringen udvidet til at d{kke f»lgende forhold ud over lovgivningens krav:

7 Ulovlige stik- og kloakledninger samt ulovlige el- og vvs-installationer D{kningen omfatter lovligg»relse af ulovlige - stik- og kloakledninger i jorden uden for bygningerne - el- og vvs-installationer i de forsikrede beboelsesbygninger. Installationerne er ulovlige, hvis de p} udf»relsestidspunktet var i strid med servitut, lovgivning med dertil h»rende bekendtg»relser og cirkul{rer eller reglementer. Der er alene d{kning for et ulovligt forhold, hvis sikrede ikke kan opn} dispensation hos myndighederne. El- og vvs-installationers funktion D{kningen omfatter manglende funktion af el- og vvs-installationer i de forsikrede beboelsesbygninger. Forhold p} grunden D{kningen omfatter forhold ved grunden, hvis disse p}virker husets fundering og terr{nd{k og medf»rer skade eller n{rliggende risiko for skade p} de forsikrede bygninger. D{kningen omfatter ikke skader som skyldes, at installationer (fx omfangsdr{n, br»nde, nedsivningsanl{g og septiktanke) i eller p} grunden ikke fungerer eller helt mangler. Forurening af grunden D{kningen omfatter forurening af grunden, hvis milj»myndighederne eller andre myndigheder har meddelt sikrede p}bud om oprensning eller afv{rgeforanstaltninger. Forsikringen d{kker disse udgifter, hvis erstatning ikke kan opn}s fra anden forsikring fx milj»forsikring. D{kningen er begr{nset til maksimalt kr. i hele forsikringsperioden. Bad og toiletrum D{kningen omfatter udskiftning af ubeskadigede fliser og klinker eller udskiftning af ubeskadiget sanitet i bad eller toiletrum i forbindelse med skade eller forhold, som er d{kket i henhold til afsnit 3 eller 5. En foruds{tning for d{kningen er, at det ikke er muligt at genanskaffe fliser, klinker eller sanitet, som er identisk med det skaderamte. Ved en d{kningsberettiget skade p} - fliser eller klinker i gulv kan sikrede v{lge at f} udskiftet ubeskadigede fliser eller klinker i hele gulvet - fliser eller klinker i v{g kan sikrede v{lge at f} udskiftet ubeskadigede fliser eller klinker p} alle v{gge - sanitet kan sikrede v{lge at f} udskiftet ubeskadiget sanitet. Der ydes alene erstatning for det bad eller toiletrum, hvori skaden eller

8 forholdet er konstateret. Valg af l»sning skal ske i samarbejde med Tryg. Sikrede skal selv betale 50% af de herved opst}ede ekstraudgifter. 6. Hvad d{kker eks- Forhold, som er n{vnt i tilstandsrapporten. trasikringen ikke Forhold, som det godtg»res, at sikrede havde kendskab til, f»r sikrede overtog eller p} lignende m}de fik r}dighed over ejendommen. Forhold, som sikrede enten har f}et d{kket i henhold til en garanti eller har undladt at kr{ve d{kket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold, som er d{kket af en anden forsikring. Forhold, der alene best}r i udl»b af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers s{dvanlige levetid. F»lgeskader, der er for}rsaget af forhold, som sikrede p} grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten burde have udbedret, hvis f»lgeskaden i s} fald ikke var opst}et. 7. F»lgeudgifter Hvis ejendommen ikke kan benyttes som f»lge af en/et d{kningsberettiget skade/forhold, jfr. afsnit 3 og 5, betales endvidere efter forudg}ende aftale med Tryg: - Rimelige og dokumenterede udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo. - Rimelige og dokumenterede merudgifter i anledning af flytning fra ejendommen. De n{vnte udgifter betales indtil 1 m}ned ud over den normale reparationsperiode, dog maksimalt 12 m}neder regnet fra anmeldelsestidspunktet. Forsikringen d{kker endvidere rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning af de forsikrede dele af ejendommen i forbindelse med en d{kningsberettiget skade/forhold. 8. Anmeldelse af Konstateres der skade og/eller andre fysiske forhold, som n{vnt under skade og/eller afsnit 3 eller 5, skal anmeldelse straks ske til Tryg. fysiske forhold Sikrede skal efter bedste evne s»ge at begr{nse omfanget af en konstateret skade og/eller andet forhold. Nedrivning, reparation eller fjernelse af bygninger, bygningsdele eller installationer m} ikke m} ske, f»r Tryg har givet tilladelse hertil. 9. Hvorledes bereg- forsikringen nes erstatningen Erstatningen beregnes som nyv{rdierstatning og fasts{ttes til det bel»b, som det efter priserne p} skadedagen vil koste at genoprette det beskadigede som nyt med samme byggem}de p} samme sted.

9 Er det skaderamte p} grund af slid og {lde forringet med mere end 30% i forhold til nyv{rdien, kan erstatningen fasts{ttes under hensyn til denne v{rdiforringelse. Bem{rk: Tryg har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det p}g{ldende forhold udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. Ekstrasikringen Erstatningen opg»res efter principperne i afsnittet lige ovenfor. 10. Regres Ved en d{kningsberettiget skade/forhold, omfattet af afsnit 3 eller 5 indtr{der Tryg i sikredes ret til at rejse krav mod s{lger, bygningssagkyndig, ansvarlig entrepren»r, h}ndv{rker, leverand»r eller andre. 11. Pr{miebetaling Pr{mien opkr{ves som et engangsbel»b for hele forsikringsperioden og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttr{den. Sammen med pr{mien opkr{ves afgifter (fx stempelafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Pr{mien opkr{ves med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro, BS eller - efter aftale - p} anden m}de. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkr{vning/indbetaling af pr{mien. Bem{rk Betales pr{mien ikke senest sidste rettidige indbetalingsdag, bortfalder forsikringsd{kningen uden yderligere varsel. Tryg er berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og»vrige serviceydelser. S}fremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at h{ve renter og gebyrer, s} de svarer til de faktiske omkostninger. 12. Forsikringens va- Forsikringen g{lder i den aftalte 5 eller 10-}rige periode regnet righed og oph»r fra overtagelsesdagen. Forsikringen oph»rer uden opsigelse, n}r den har v{ret i kraft i den aftalte periode eller ved ejerskifte forinden. Forsikringen kan ikke opsiges af sikrede eller Tryg i den aftalte forsikringsperiode. Er forsikringen tegnet for en 5-}rig forsikringsperiode, kan aftalen, efter en eventuel fornyet besigtigelse af ejendommen, forl{nges med yderligere 5 }r, medmindre ejendommen ikke er tilstr{kkeligt vedligeholdt.

10 13. skal straks meddeles Tryg. Forsikringen oph»rer ved ejerskifte. Hvis forsikringen oph»rer, fordi ejendommen skifter ejer i forsikringstiden, har sikrede krav p} tilbagebetaling af pr{mien for den resterende forsikringsperiode, idet der skal tages hensyn til, at skaderisikoen varirer i forsikringstiden. Pr{mie tilbagebetales s}ledes: 1. }r 40% af den betalte pr{mie 2. }r 30% af den betalte pr{mie 3. }r 15% af den betalte pr{mie 4. }r 10% af den betalte pr{mie herefter 5% af den betalte pr{mie S}fremt der f»rst aftales en 5-}rig forsikringsperiode og denne senere bliver forl{nget med 5 }r mod en till{gspr{mie, udbetales ristorno p} f»lgende m}de af denne till{gspr{mie: 6. }r 40% af den betalte till{gspr{mie 7. }r 25% af den betalte till{gspr{mie 8. }r 15% af den betalte till{gspr{mie 9. }r 10% af den betalte till{gspr{mie 10. }r 5% af den betalte till{gspr{mie 14. Selvrisiko Selvrisiko pr. d{kningsberettigede skade Sikrede har en selvrisiko pr. d{kningsberettigede skade. St»rrelsen af denne fremg}r af policen. Den samlede selvrisiko I hele forsikringsperioden kan sikredes betaling af selvrisiko sammenlagt ikke overstige det bel»b, der ligeledes st}r p} policen. 15. Klagemulighed Er sikrede ikke enig i Trygs afg»relse, s} kontakt den afdeling, der har behandlet forsikringssagen. Hvis sikrede efter henvendelsen til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan sikrede kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon: KvalitetÅtryg.dk

11 F»rer henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Anken{vnet for Forsikring. Anker Heegaards Gade K»benhavn V Tlf mellem En klage til Anken{vnet skal indsendes p} et specielt skema, som sikrede kan f} i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Anken{vnet. Det koster et mindre bel»b. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afg»res disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om v{rneting.

12

13 Tryg Direkte. Tlf Tilbudsaccept Tilbudsnummer : Oplysninger om ejendommen Adresse Opf»relses}r Solitudevej 5, 7620 Lemvig 1957 Matrikkelnr Boligareal ex sekund{re bygninger 18 I 106 m2 Anvendelse Tilstandsrapportnr. Villa H af K»beroplysninger K»ber navn 1 K»ber navn 2 CPR-nr. CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefon Mobil Tr{ffes bedst Oplysninger om overtagelse Ejendommen overtages den K»ber f}r r}deret over ejendommen den Tilmelding til BetalingsService Pengeinstituttets navn/afdeling Reg.nr. Kontonr. Pengeinstituttets adresse Kontohavers CPR-nr. Tilbud og accept p} forsikring : Basis produkt med 5 }r l»betid og med en selvrisiko p} kr af enhver oplysninger fremg}r af tilbud og faktablad. V{r opm{rksom p}, at eventuelle forbehold vil fremg} af tilbudet under afsnittet"s{rlig betingelser" Tilvalgmuligheder - s{t kryds ved k»bers valg : 5 }rig d{kning Pr{mie K»bersvalg 10 }rig d{kning Pr{mie K»bersvalg '2010 Indeks' '2010 Indeks' Basisd{kning m/ i selvrisiko Basisd{kning m/ i selvrisiko Basis+ Ekstrasikring m/ i selvrisiko Basis+ Ekstrasikring m/ i selvrisiko Basisd{kning m/ i selvrisiko Basisd{kning m/ i selvrisiko Basis+ Ekstrasikring m/ i selvrisiko Basis+ Ekstrasikring m/ i selvrisiko m** Undertegnede erkl{rer at jeg ikke har kendskab til skader eller tvister, der kan medf»re krav mod denne forsikring, samt at alle sp»rgsm}l er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Jeg er opm{rksom p}, at urigtige oplysninger afgivet af mig kan bevirke helt eller delvis afslag p} d{kning. Forsikringen starter p} det aftalte tidspunkt og forsikringen leveres af Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601,2750 Ballerup. Dato Forsikringstagers underskrift Tilbudet kan accepteres via nedenst}ende formidler, eller direkte hos Tryg (Se tlf/fax numre»verst p} siden) samt hos Nordea. Aftale er formidlet af DanBolig Lemvig, Vestergade 31, 7620 Lemvig, Tlf

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere