Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt."

Transkript

1 DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten er opdelt, således at der først følger en oversigt over de forskellige forsikringer, der er relevante, og hvad de dækker. I den efterfølgende tekst vil der blive jævnført til punkterne i oversigten. Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. Her gælder to ting, som er meget vigtige for kørere i DMU: Du har et aktivt medlemskab af en klub under DMU samt en gyldig kørelicens. Disse to ting skal være opfyldt for at kunne opnå forsikringsdækning som kører. For frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmer og officials, er det en betingelse, at man er medlem af en DMU-klub. Skaden skal derudover være sket i forbindelse med frivilligt arbejde for klubben. Anmelder af skaden vil være foreningen/klubben. Det er vigtigt at understrege, at DMU s ulykkesforsikring er udtryk for prioritering, således at større mengrader er prioriteret højt fremfor fx dødsfald-dækning. DMU` s mén-gradsforsikring dækker ikke skader under 15% mén-grad. Derfor opfodrer DMU alle til at kigge på deres egne forsikringer og evt. udvide deres personlige forsikringsdækning med privattegnede ulykkesforsikringer i det omfang, det ønskes. 1

2 Forsikringsoversigt 1 Erhvervsforsikring DMU DMU`s kontorinventar, EDB og administrativt udstyr er dækket mod brand-, vand-, tyveriskader samt afledte meromkostninger. DMU For it-udstyr er der udtaget maskinkaskoforsikring. DMU Forsikringen dækker tillige værktøj og varer, men kun fra biler, der er ejet af DMU eller en ansat i DMU. Det forudsætter at køretøjet er noteret som medforsikret i policen. 2 Ansvarsforsikring DIF Erhvervsansvars. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreninger, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil etc. DMU Ansvar motorløb Denne forsikring dækker i henhold til Bekendtgørelsen af motorløb på bane. Ansvarspådragende forhold over for publikum DMU Ansvar - FIM-løb Forsikringen blev tillige udvidet til at holde udvalgte internationale forbund og løbsarrangører skadesløse jf. gældende FIM vedtægter. 3 Retshjælpsforsikring DIF Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag. Forsikringen dækker ikke straffesager, sager om skatte og afgiftsforhold eller inkassosager. 4 Arbejdsskadeforsikring DIF Forsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreninger, og den frivillige del dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. faste frivillige ledere og udvalgsmedlemmer udpeget af foreningens bestyrelse. Du kan se dækningssatser for arbejdsskade på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, 5 Krisehjælpsforsikring DIF Forsikringen dækker psykologhjælp, hvis personer involveres i en alvorlig traumatisk hændelse. Eksempelvis et dødsfald eller en voldsom ulykke under et motorløb 6 Idrætsrejseforsikring DIF Sikrede på forsikringen er idrætsudøvere, ansatte, lønnede og frivillige ledere, trænere, instruktører og dommere. Forsikringen dækker hjemtransport samt bagage i det omfang en privat tegnet indboforsikring ikke dækker skaden, samt behandlingsudgifter der ikke omfattet af den offentlige sygesikring. 2

3 Forsikringen dækker ikke skader som følge af farlig sport. Ved farlig sport forstås bl.a. træning eller deltagelse i motorløb (her dækker Ulykkesforsikring, jf. pkt 7). For uddybning af Idrætsrejseforsikringen, henvises der til Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside med detaljeret beskrivelse, se: Dækning af Idrætsforsikring: - Hvis man tager af sted til udlandet, og forbundet er involveret, fx ved at en ansat fremsender tilmeldingslister til pågældende løb eller udsteder en starttilladelse til en kører, så er man dækket af Idrættens Rejseforsikring. Ingen dækning af Idrætsrejseforsikring: - Hvis man tager af sted på egen hånd uden forbundsinvolvering - Hvis man er professionel Ved træning skal denne ligge i umiddelbar forlængelse af løbet man er til og ske på samme bane for at man er dækket. DMU DMU har tegnet en særskilt rejseforsikring, der dækker professionelle udøvere. Forsikringen dækker medicinsk behandling og hjemtransport jf. FIM regler, da professionelle ikke er omfattet af DIF`s idrætsrejse forsikring. 7 Ulykkesforsikring Licenskørere DMU Forsikringen dækker under deltagelse i organiseret løb og træning i Danmark og udlandet, når deltagelse er godkendt af DMU. Forsikringens dækningsomfang: - Dødsfald: DKK Invaliditet: DKK Dobbelt erstatning fra % mén - Tandskade: DKK Efter regning - Krisehjælp: DKK Transportudgifter: DKK Ændring af bolig: DKK Vær opmærksom på, at: - Erstatning for invaliditet først udbetales, ved en mén-grad på 15 % eller derover. - Ovennævnte forsikring dækker ikke tab af tabt erhvervsevne. Den dækker heller ikke behandlingsudgifter i forhold til fx kiropraktor, fysioterapi m.m. - Ulykkesforsikringen dækker ikke udstyr eller personlig udrustning. Fx hvis en kører ligger på banen og en hjælper/samarit klipper tøjet op. Her er det kørerens indboforsikring, som skal dække. - Ulykkesforsikringen udbetales uanset private forsikringer. Såfremt du ønsker en supplerende dækning, anbefaler DMU, at du tegner en tillægsforsikring via eget forsikringsselskab. 8 Ulykkesforsikring - Mesterskabslicenskørere DMU DMU har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle kørere med mesterskabslicens. Forsikringen dækker kørere som udtages til aktiv løbsdeltagelse på landshold samt EM og VM mesterskaber. Forsikringens dækningsomfang jf. FIM`s regler. 3

4 9 Den Offentlig sygesikring (Det gule Sygesikringsbevis) Vedrørende dækning af udgifter til hospital, medicin etc. i forbindelse med styrt eller uheld, så er køreren dækket af den offentlige sygesikring, hvis løbet/træningen køres i Danmark. Det Gule kort dækker ikke i udlandet, herunder EU-land. Her skal det Blå fremover benyttes. 10 EU-sygesikringskortet (Det blå kort) Du skal selv bestille det blå kort på Kortet er gratis. Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til udgift for den danske stat. (det gule sygesikringskort gælder ikke længere her (dog undtagelse i norden). Du kan anvende det blå kort, når du skal opholde dig uden for Danmark i op til et år, uden at du bliver sygesikret i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Du har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Behovet vurderes i forhold til den konkrete behandling og opholdets planlagte varighed. Den behandlende læge afgør, om der er behov for behandling under opholdet. Du har ret til behandling m.v. på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, du opholder dig i. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale. Du kan ikke med det blå kort få dækket behandling hos private læger, hospitaler m.v., som ikke er en del af landets offentlige sygesikring. Du kan ikke med det blå kort få lægeordineret hjemtransport og du kan ikke få hjemtransport ved død. Der gælder særlige regler ved ophold i et andet nordisk land (Finland, Island, Norge og Sverige). Det er en følge af den nordiske konvention om social sikring. Hvor det blå kort ikke nødvendigvis skal medbringes ved rejser i de nordiske lande. Hvis du bliver bedt om at dokumentere, at du er sygesikret i Danmark, er det typisk tilstrækkeligt at vise dit gule sundhedskort; Her kan du læse om det blå EU-sygesikringskort. https://www.patientombuddet.dk/da/klage-_og_sagstyper/international_sygesikring/det_blaa_kort.aspx www: DIF-forsikringer : Læs mere og se policer her - DMU-forsikringer: Læs mere og se policer her - under Service / Menupunktet forsikringer 4

5 Sådan er du forsikret, når du kører i Danmark Du er generelt dækket af: - DMU s kollektiv ulykkesforsikring (oversigt pkt. 7) - Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9) Med et DMU-kørerlicens er du dækket af DMU s kollektive ulykkesforsikring, jf. pkt. 7 i forsikringsoversigten. Det skal pointeres, at DMU s ulykkesforsikring kun dækker kørere, og derfor er hverken officials, hjælpere eller bestyrelsesmedlemmer med i denne forsikring - disse dækkes ved tilskadekomst af arbejdsskade- og ansvarsforsikring. DMU-kørerlicens: DMU-kørerlicens udstedes af DMU til danske statsborgere og til udlændinge med fast bopæl i Danmark med gyldighed til alle konkurrencer under FIM/FIM-Europes, UEC s, eller UCI s autoritet. Deltagere i et stævne skal forevise deres kørerlicenskort, når det kræves af arrangør eller dommer. Hvis kørerlicenskortet ikke kan forevises, kan tilladelse til start gives af stævnets dommer, såfremt deltageren på anden måde og uden tvivl kan dokumentere, at gyldigt kørerlicenskort er udstedt. For at være gyldigt, skal licenskortet være underskrevet af indehaveren. Hvis denne er under 18 år, af forældre eller værge. Disse ovenstående punkter kan du læse om i Alment Reglement under pkt Betingelser for at være dækket af den Offentlige sygesikring fremgår af pkt. 9 i forsikringsoversigt) Sådan er du forsikret, når du kører i udlandet Du er generelt dækket af: - DMU s kollektiv ulykkesforsikring (oversigt pkt. 7) - DIF s Idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6) - EU-sygesikringskort, Det Blå kort (oversigt pkt. 10) Løb i udlandet Når du kører et løb i udlandet er formalia på plads med dækning af DMU`s ulykkesforsikring, når du har et DMU kørerlicens. Du skal dog være opmærksom på følgende: - Arrangementet i udlandet skal være godkendt af enten FIM Europe, FIM, UCI, UEC eller et nationalt medlemsforbund under disse, for at forsikringsdækning med DMU kørerlicens kan opnås efterfølgende. - Det skal derudover påpeges, at en løbsarrangør kan kræve en starttilladelse fra DMU, hvorfor denne ligeledes skal være på plads i god tid inden du tager af sted til løbet. - Husk altid at tjekke tillægsreglerne for det pågældende udenlandske løb før du kører af sted, da der kan være særlige betingelser anført, fx køb af licens i det pågældende land (gælder fx visse løb i Holland). 5

6 Motorsport Mesterskabsløb: et særskilt FIM eller FIM Europe mesterskabs. DMU administrer mesterskabslicenserne for de Internationale organisationer. Mesterskabslicenser bestilles kontor. Vær desuden opmærksom på, at der er særskilte krav til at få dækning via DIF`s Idrætsrejseforsikring. Se under punkt 6 i forsikringsoversigten. Træning i udlandet Her gælder, at træning i udlandet kan arrangeres på samme betingelser, som gælder for træningen i Danmark. Altså: Der skal være en godkendt træningsleder til stede, og banen skal være godkendt af banens union (FIM, FIM Europe, UCI eller UEC godkendt). Danske kørere der deltager i træninger i udlandet, er forpligtet til at følge de danske regler for maskine- og personlig sikkerhedsudstyr. Disse ovenstående to punkter kan du finde i Alment Reglement under pkt Hvis disse to punkter er opfyldt, er du dækket af DMUs kollektive ulykkesforsikring, jf. forsikringsoversigt, pkt. 7. Vær desuden opmærksom på, at der er særskilte krav til at få dækning via DIF`s Idrætsrejseforsikring. Se under punkt 6 i forsikringsoversigten. For professionelle kørere er tegnet en særskilt DMU rejseforsikring, jf. pkt. 6. i forsikringsoversigt. Betingelser for EU Sygesikringskort (Det blå kort) fremgår af pkt. 10 i forsikringsoversigt. Forsikring af officials Du er generelt dækket af: - DIF`s Ansvarsforsikring (oversigt pkt. 2) - DIF`s Retshjælpsforsikring (oversigt pkt. 3) - DIF`s Arbejdsskadeforsikring (oversigt pkt. 4) - DIF s Idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6) - Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9) Generelt gælder det, at officials af en klub, er dækket af DIF s arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikringen. De er dækket i tilfælde af de kommer til skade i det arbejde, som de har foretaget som official. Officials skal have et medlemskab i en klub for at være dækket af den kollektive ansvars- og arbejdsskadeforsikring jf. pkt. 2. og 4 i forsikringsoversigten. Under ansvarsforsikringen er der her en selvrisiko på kr. Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse. Official er også dækket ved skade på egen person, eller hvis den pågældendes ejendele ødelægges/skades her gælder arbejdsskadeforsikringen. Se her pkt. 4. i forsikringsoversigten. Når skaden er sket, hentes anmeldelsesformularer via DIF s hjemmeside, Idrættens forsikringer, her: Anmelder af skaden vil være foreningen, dvs. i praksis formanden for klubben. 6

7 Officials er ligeledes dækket af retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 3. i forsikringsoversigten. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningskrav, foreninger, de ansatte og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangørerne, når arrangementer er af rent underholdende art, fx ved sommerfester, bankospil m.m. Forsikring for hjælpere i klubben Udpegede hjælpere i klubberne er dækket af samme ansvars- og arbejdsskadeforsikring som officials dog under forudsætning af, at de er medlemmer i klubben - med minimum DMU medlemskategori 4, jf. pkt. 2. og 4. i forsikringsoversigten. Hjælpere er ligeledes dækket af retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 3. i forsikringsoversigten. Forsikring af Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer er dækket af samme forsikringer som officials og hjælpere. Læs her pkt. i 2,3 og 4 i forsikringsoversigten. Kan det bevises, at en skade skyldes en fejl eller forsømmelse hos foreningen eller dens hjælpere, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, trænere, personer der passer baneanlæg eller andre, der handler på foreningens vegne, er foreningen erstatningsansvarlig. Forsikring af klubber Under DIF er der flere forsikringer, herunder arbejdsskade- og ansvarsforsikring, som er målrettet klubberne, jf. pkt. 2. og 4. i forsikringsoversigten. Jf. lovkrav omkring forsikringsdækning har DMU tegnet en kollektiv ansvarsforsikring. Der er blandt andet specialforsikring ved løb med offentlig adgang. Ved løbsafvikling med offentlig adgang er der tegnet en udvidet forsikring som dækker publikum. Her gælder ansvarsforsikringen jf. pkt. 2. i forsikringsoversigten (DMU). Police for denne forsikring kan efterspørges af politimyndighederne. Den kan hentes via under menupunktet forsikringer. Ansvarsforsikringen dækker klubbens officials og hjælpere eller dækker handlinger udført i klubregi, som rammer tredjepart. Derudover er der en retshjælp til klubber jf. pkt. 3. i forsikringsoversigten. 7

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere