1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17"

Transkript

1 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING 4 Hov ed- og nøgletal 5 Alm. Brand koncernen 7 Skadeforsikring 1 1 Liv og Pension 15 Bank PÅTEGNINGER 21 Ledelsespåtegning DELÅRSRAPPORT Koncern 22 Balance 23 Resultatopgørelse 24 Egenkapitalopgørelse 25 Kapitalmålsætning 26 Pengestrømsopgørelse 27 Segmentrapportering 28 Noter Moderselskab 29 Balance 30 Resultatopgørelse 31 Egenkapitalopgørelse 32 Noter Side 2 af 32

3 Selskabsoplysninger BESTYRELSE Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Ebbe Castella Henrik Christensen Per V. H. Frandsen Karen Sofie Hansen-Hoeck Arne Nielsen Jan Skytte Pedersen Lars Christiansen Brian Egested Helle L. Frederiksen Susanne Larsen DIREKTION Søren Boe Mortensen, Administrerende direktør REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef REGISTRERING Alm. Brand A/S CVR-nr ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: KONCERNOVERSIGT ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND LIV OG PENSION ALM. BRAND BANK ALM. BRAND FORMUE i likvidation ALM. BRAND LEASING SKADEFORSIKRING LIV OG PENSION BANK Selskaber uden væsentlig aktivitet eller under afvikling er ikke anført Alm. Brand A/S er en børsnoteret dansk finansiel koncern med fokus på det danske marked. Koncernen har aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank. Koncernens samlede omsætning er på 7 mia.kr. om året. Alm. Brands vision er Vi tager hånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, kunderne skal have, når de er i kontakt med Alm. Brand. Koncernens forsikrings- og pensionsprodukter dækker såvel privatområdet som landbrug samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Banken har hovedsageligt fokus på privatmarkedet samt kapitalforvaltning og markedsaktiviteter. Alm. Brand er landets fjerde største udbyder af skadeforsikringsprodukter. Liv- og pensions- samt bankaktiviteterne støtter op om forsikringskunderne. Side 3 af 32

4 Hoved- og nøgletal Indtægter Skadeforsikring Liv og Pension Bank Inv estering mv Samlede indtægter Result at eksklusive minoritetsinteresser Skadeforsikring Liv og Pension Bank Øv rige aktiv iteter Result at før skat Skat Result at eft er skat Result at, koncern 1. kvt. 1. kvt. Året Result at før skat, koncern Skat Result at eft er skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf m inoritetsinteresser Aktiv er i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. m inoritetsinteresser p.a. 7 % 3% 8% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. m inoritetsinteresser p.a. 5% 2% 4% Resultat pr. aktie 0,3 0,1 1,1 Resultat pr. aktie, udv andet 0,3 0,1 1,1 Indre v ærdi pr. aktie Børskurs ultim o 2 6,4 2 0,2 24,1 Børskurs/Indre v ærdi 0,98 0,7 9 0,91 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Side 4 af 32

5 Alm. Brand koncernen Resultat for 1. kvartal Koncernens resultat for første kvartal blev et overskud på 76 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i første kvartal på 29 mio.kr. Koncernens fremadrettede aktiviteter gav et overskud på 161 mio.kr. Resultatet er igen i positivt påvirket af et godt skadeforsikringsresultat med en fortsat stærk underliggende forretning. Liv og Pension leverede ligeledes et godt resultat særligt drevet af et tilfredsstillende risikoresultat, og de fremadrettede aktiviteter i banken leverede et resultat, der var bedre end forventet. Bankens aktiviteter under afvikling gav et underskud på 85 mio.kr., hvilket var som forventet. Resultatet af koncernens fremadrettede aktiviteter er bedre end forventet og tilfredsstillende. Koncernens samlede resultat påvirkes dog fortsat negativt af bankens afviklingsaktiviteter. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter var i første kvartal bedre end forventet. Skadeforløbet var i kvartalet præget af et mildt vejrlig uden storme, sne og hård frost. Ligeledes har der været få storskader og et godt forløb af den underliggende forretning. Endvidere er resultatet påvirket positivt af afløbsgevinster, der primært kommer fra personrelaterede brancher og bilforsikringer. Investeringsresultatet var derimod lavere end forventet, hvilket skyldes en faldende rente i første kvartal. Liv og Pension Resultatet i Liv og Pension blev som forventet. Der er opnået et tilfredsstillende omkostnings- og risikoresultat, som er positivt påvirket af, at der er tilbageført 3 mio.kr. fra skyggekonti. Der har i første kvartal været en stigning i pensionsindbetalingerne på 41 %. Liv og Pension tilbyder i øjeblikket den højeste depotrente til private i Danmark, og det har bidraget til en flot vækst i engangsindbetalinger. Investeringsordninger i banken har ligeledes haft en tilfredsstillende vækst. Udviklingen i løbende præmieindtægter er imidlertid stadig negativt påvirket af skattereformen, hvor fradrag for indbetalinger til kapitalpension blev afskaffet. Investeringsresultatet er fortsat tilfredsstillende, og til trods for den høje depotrente er det lykkedes igen i første kvartal at øge bonusgraden, så den nu er på 10,2 %. Bank Bankens fremadrettede aktiviteter gav et resultat før skat på 22 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende og bedre end forventet. Resultatet er særligt påvirket af et godt afkast på obligationsporteføljen samt lavere omkostninger. Udviklingen i privatudlån påvirkes stadig af en svag efterspørgsel. Imidlertid er antallet af helkunder steget i første kvartal, og indtjeningen pr. kunde er også forbedret. Resultatet fra Finansielle Markeder og Leasing var som forventet, og aktiviteter under afvikling gav et underskud på 85 mio.kr., hvilket ligeledes var som forventet. Banken tilbagetalte den 20. marts den sidste del af den statslige hybride kernekapital. Banken har nu tilbagebetalt al statslig kapital, som blev optaget gennem Bankpakkerne i Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, der hovedsageligt består af koncernudgifter, udvikler sig som forventet. Resultatet blev en udgift i årets første kvartal på 16 mio.kr. før skat mod en udgift på 14 mio.kr. i samme periode. Koncern I første kvartal har der gennemsnitligt været ansat mod i samme periode. Koncernens samlede omsætning i første kvartal blev på 2,0 mia.kr. Resultatet pr. aktie blev 0,3 kr. Ultimo første kvartal var indre værdi pr. aktie 27 kr. Koncernens egenkapital udgjorde 4,7 mia.kr. ultimo første kvartal, hvilket er på niveau med ultimo. Kunden først Kundetilfredshed Der arbejdes i Alm. Brand målrettet på at forbedre kundeservicen. Alle kundevendte funktioner måles ved hjælp af den såkaldte net promoter score (NPS), hvilket giver koncernen mulighed for løbende at følge udviklingen i kundetilfredsheden. Side 5 af 32

6 Koncernens tre forretningsområder har gennem de seneste år haft en markant positiv fremgang. Koncernens forretningsområder vurderes i dag at ligge på et højt niveau sammenlignet med sektoren. Alm. Brand Formue A/S På en ekstraordinær generalforsamling i datterselskabet Alm. Brand Formue A/S den 18. marts blev det vedtaget, at selskabet træder i likvidation. Kapitalforhold Koncernens kapitalgrundlag udgjorde mio.kr. ultimo første kvartal svarende til en overdækning på mio.kr. i forhold til koncernens lovmæssige kapitalkrav. Koncernens interne kapitalmålsætning udgjorde mio.kr. Koncernens kapitalgrundlag Koncernens lov mæssige kapitalkrav Overdækning Koncernens interne kapitalmålsætning Ov erdækning ift. kapitalmålsætning 433 Forventninger Forventningerne til koncernens resultat før skat opjusteres med 50 mio.kr. til mio.kr. Forventningerne til resultatet før skat fra koncernens fremadrettede aktiviteter hæves til mio.kr. Opjusteringen relaterer sig til Skadeforsikring, som opjusteres til et resultat i niveauet 525 mio.kr. Resultatet fra aktiviteterne under afvikling i banken fastholdes på et tab på mio.kr. Der er betydelig usikkerhed forbundet med de forventede resultater, og de afhænger blandt andet af konjunkturernes udvikling og de generelle markedsvilkår. Væsentlige begivenheder Indfrielse af statslig hybrid kernekapital Den 20. marts indfriede Alm. Brand Bank A/S de resterende 226 mio.kr. af den statslige hybride kernekapital. Disclaimer Prognosen er baseret på rente- og kursniveauet medio maj. Alle øvrige forventninger for fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Meddelelsen indeholder fremadrettede udsagn om selskabets forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på en række forudsætninger og forventninger, der afspejler selskabets nuværende synspunkter og antagelser, men som i sagens natur er behæftet med betydelige risici og usikkerheder, herunder forhold som ligger uden for selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet eller forudsat i disse udsagn. Som eksempler på forhold, der kan påvirke den fremtidige udvikling og resultatet i såvel koncernen som de enkelte forretningsområder, kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, på genforsikringsmarkedet og på ejendomsmarkedet, uventede begivenheder som voldsomt vejrlig eller terrorbegivenheder, tab på debitorer, større ændringer af skadeforløbet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje, hvilke usikkerheder der kan have betydning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. Side 6 af 32

7 Skadeforsikring Alm. Brand - 1. kvartal 1. kvt. 1. kvt. Året Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsm æssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Renter og udby tter mv Kursreguleringer inv esteringsv irksomhed Forrentning af forsikringsm æssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsm æssige hensættelser Forsikringsaktiv er Egenkapital Aktiv er i alt Bruttoerstatningsprocent 88,3% 67,9% 7 4,9% Nettogenforsikringsprocent -1 5,9% 4,7 % -3,5% Skadeforløb 72,4% 72,6% 71,4% Bruttoomkostningsprocent 1 6,8% 1 6,8% 1 6,0% Com bined Ratio 89,2% 89,4% 87,4% Operating Ratio 89,1 % 89,2% 87,3% Egenkapitalforrentning før skat p.a. 25% 25% 3 5% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 1 9% 1 9% 25% Resultat for 1. kvartal Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter i første kvartal blev et overskud før skat på 132 mio.kr. mod et overskud på 143 mio.kr. i samme periode. Resultatet er meget tilfredsstillende og bedre end forventet. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 25 % p.a., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 135 mio.kr. mod 133 mio.kr. i samme periode. Combined Ratio blev på 89,2, hvilket er bedre end forventet og på niveau med første kvartal, hvor Combined Ratio var på 89,4. I forhold til det forventede resultat har der været færre udgifter til storskader, et godt vejrlig, et positivt afløb på gamle skader og et bedre forløb af den underliggende forretning. Omvendt er resultatet negativt påvirket af betaling af genetableringspræmier med i alt 45 mio.kr. som følge af en opjustering af udgifterne til de to storme i fjerde kvartal. Sammenlignet med første kvartal er resultatet positivt påvirket af færre storskader og i lighed Side 7 af 32

8 med sidste år et godt forløb af den underliggende forretning. Combined Ratio på den underliggende forretning var 81,1 mod 82,0 i samme periode. 1. kv t. 1. kv t. Å ret Å ret 2012 Com bin ed Ra tio, u n der ligg en de for r etn in g 8 1,1 8 2,0 7 8,8 7 9,7 Stor ska der 5,7 1 0,3 7,2 6,2 V ejr lig sska der 1,1 1,3 3,7 2,1 A fløbsr esu lta t -2,3-4,2-4,1-4,9 Gen eta bler in g s- 3,6 0,0 1,8 0,2 pr æ m ie Com bin ed Ra tio 8 9,2 8 9,4 8 7,4 8 3,3 Investeringsafkastet efter overførsel til det forsikringstekniske resultat udgjorde minus 3 mio.kr. mod plus 10 mio.kr. i samme periode sidste år. Præmier Bruttopræmieindtægterne for første kvartal udgjorde mio.kr. mod mio.kr. i første kvartal. Dette svarer til en vækst på 1,1 % i forhold til samme periode sidste år og er på niveau med forventningerne. Væksten på privatsegmentet blev 1,7 %. På trods af en skærpet konkurrence, specielt på bilforsikringer, er fastholdelsesraten på Privat på et stabilt højt niveau. Der er fortsat en nettotilgang af bilforsikringer, men gennemsnitspræmierne er faldet med 1,6 % i forhold til første kvartal. Dette skyldes, at der bliver solgt flere, men mindre biler i Danmark i disse år. Væksten på erhvervssegmentet blev 0,6 %. Også her er konkurrencen skærpet specielt på markedet for bil- og arbejdsskadeforsikringer. Som beskrevet i årsrapporten har den igangværende omtegning af bygningsforsikringerne medført en stigende afgang af de kunder, hvor der var behov for de største præmiestigninger og selvrisikoforhøjelser. Alm. Brands strategi er at fastholde markedsandelen på begge segmenter, men uden at det skal gå ud over lønsomheden. De seneste tal viser en uændret markedsandel på 10,3 % i alt. Skadeforløb I første kvartal blev bruttoerstatningsprocenten 88,3 mod 71,6 i samme periode. Stigningen skyldes opjusteringen af stormene i fjerde kvartal. Hele opjusteringen dækkes af reassurandørerne, hvorefter skadeforløbet (bruttoerstatningsprocenten minus nettogenforsikringsprocenten) udgjorde 72,4 i første kvartal mod 72,6 i første kvartal. Erstatningsprocenten renset for afløb blev første kvartal på 65,9 mod 71,2 i samme periode. Hovedårsagen til det bedre resultat er færre udgifter til storskader. Underliggende forretning I forhold til første kvartal er antallet af anmeldte indbrudsskader på samme niveau, mens der har været færre brandskader. Det milde vejr og fraværet af sne i større mængder har også betydet færre vinterskader så som frostskader og glatføreuheld end i et normalt år. Samlet betyder dette, at forløbet af den underliggende forretning har udviklet sig bedre end forventet i kvartalet. Stor- og vejrligsskader Storskaderne udgjorde i første kvartal 70 mio.kr. mod 126 mio.kr. i samme periode. Der er et bedre forløb end forventet på både privat- og erhvervssegmentet. Storskadeprocenten udgjorde 5,7 mod 10,3 i. Der har været vejrligsskader for 13 mio.kr. i første kvartal, hvilket er stort set det samme som i første kvartal, hvor der ligeledes var få vejrligsskader. Sammenlagt udgør erstatninger til storskader og vejrlig 83 mio.kr. eller 6,7 % af bruttopræmieindtægten. Diskonteringseffekt Renten har i første kvartal været på niveau med samme periode. Diskonteringen har således ikke påvirket erstatningsprocenten. Afløbsresultat Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 29 mio.kr. mod en gevinst på 51 mio.kr. i samme periode sidste år. Det positive afløb kommer primært fra personrelaterede brancher samt bilforsikringer. Omkostninger Omkostningsprocenten blev 16,8 i første kvartal, hvilket er lidt lavere end forventet. Omkostningsniveauet er påvirket af investeringer i digitalisering af kundevendte processer. Nettogenforsikringsprocenten I årets første kvartal blev nettogenforsikringsprocenten minus 15,9 - svarende til en indtægt for koncernen - mod en udgift på 4,7 i. Indtægten skyldes en væsentlig opskrivning af udgifterne til de to storme, som ramte Danmark i fjerde kvartal. Disse udgifter dækkes af reassurandørerne dog reguleret for betaling af præmie til genetablering af genforsikringsdækningen. Side 8 af 32

9 Renset for afløb fra tidligere år udgjorde nettogenforsikringsprocenten 5,2 mod 5,5 i. Stormene Allan og Bodil har medført, at prisen på genforsikringen i er forøget svarende til ca. 0,2 % af Combined Ratio. Investeringsresultat Resultatet efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde minus 3 mio.kr. i første kvartal mod 10 mio.kr. i første kvartal. Investeringsafkastet før overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde 13 mio.kr. mod 27 mio.kr. i første kvartal. De rentebærende aktiver har gennem perioden været placeret med en vægtet varighed på mellem to og tre år. Renterisikoen på aktiverne er for en stor dels vedkommende tilpasset renterisikoen på hensættelserne ved brug af renteswaps. Risikoprofilen har dog i perioden været eksponeret mod stigende renter, da den samlede rentefølsomhed på aktiverne generelt har været lavere end passivernes. Den faldende rente i første kvartal har derfor medført en negativ påvirkning af periodens resultat. Aktieeksponeringen i Skadeforsikring udgør under én procent af investeringsaktiverne og udgøres hovedsagligt af strategiske aktier, der understøtter forretningen. Skadeforsikring har over de sidste år valgt ikke i fuldt omfang at tilpasse investeringsporteføljen til det lave renteniveau. Ultimo første kvartal udgør nettorenterisikoen ved et rentefald på 1 %- point et tab på 71 mio.kr. og en gevinst på 11 mio.kr. ved en tilsvarende rentestigning. Kapitalforhold Pr. 1. januar overgik Alm. Brand Forsikring A/S fra at anvende en virksomhedstilpasset QISberegningsmetodik til at anvende en intern model i kombination med en standard solvensberegning (SSB) som specificeret i Finanstilsynets Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner af 3. december. Det individuelle solvensbehov for Alm. Brand Forsikring A/S var ultimo første kvartal på mio.kr. mod mio. kr. ultimo. Beregnet efter Solvens II-standardmodellen udgjorde solvensbehovet mio.kr. mod mio. kr. ultimo. Kapitalgrundlaget udgjorde mio.kr., og der var således en overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på mio.kr. Solvens I- kravet udgjorde 820 mio.kr., hvilket giver en solvensgrad på 2,9. Ultimo første kvartal udgjorde den allokerede egenkapital til Skadeforsikring 2,0 mia.kr. Væsentlige begivenheder Ny netbank-indbrudsforsikring inkl. IDsikring Alm. Brand introducerede i marts en forsikring til dækning af netbanksindbrud hos erhvervsog landbrugskunderne. Dækningen sikrer de direkte økonomiske formuetab på netbankkonti uanset, hvor i verden netbanksindbruddet er konstateret. Dækningen af det direkte formuetab er kombineret med en rådgivningstjeneste, der sikrer kunderne rådgivning om præventive tiltag. Som en yderligere tillægsdækning til netbanksforsikringen tilbyder Alm. Brand en dækning i tilfælde af, at virksomheder bliver udsat for identitetstyveri. ID-sikringen har til formål at forebygge, opdage og begrænse skaderne i tilfælde af et IDtyveri. Alm. Brand er det første selskab i Danmark, som tilbyder erhvervs- og landbrugskunder disse kombinerede forsikringsydelser. Ny vejhjælpsdækning til erhvervs- og landbrugskunder Siden januar har Alm. Brands erhvervs- og landbrugskunder kunnet tegne vejhjælpsdækning i kombination med bilforsikring med kasko- og ansvarsdækning. Nyt skadeforebyggende tiltag til olie- og gylletanke Alm. Brand tilbyder i samarbejde med et ledende dansk alarmselskab en sensor, der kan måle og alarmere i tilfælde af tab af væsker fra olie- og gylletanke. De nye olie- og gyllesensorer udbydes til Alm. Brands landbrugskunder til en meget favorabel pris som endnu et element i Alm. Brands bestræbelse på at tilbyde kunderne skadeforebyggende tiltag. Stormflodsordningen Stormen Bodil og den efterfølgende stormflod satte fokus på stormflodsordningens dækning. Skader efter stormflod betales af stormflodspuljen, men takseres af brandforsikringsselskaberne. Stormflodsordningen adskilte sig væsentligt fra en almindelig forsikringsdækning ved blandt andet at have en meget høj selvrisiko på 8-13 %. Herudover blev der stort set afskrevet på alle bygningsdele, og manglende dækning til genhusning, opbevaring og skimmelbekæmpelse gjorde, at kunderne ofte stod tilbage med en betydelig regning. Side 9 af 32

10 Den dårlige dækning har medført debat både i medierne og ved diverse afholdte borgermøder. Forsikringsbranchens organisation F&P har i tæt samarbejde med Alm. Brand og andre i branchen presset på for at få ændret stormflodsordningen. De mange møder og det massive pres medførte, at Folketinget den 26. marts godkendte en række forbedringer for husejere, som rammes af stormflod. Loven trådte i kraft primo april, men med virkning fra december. Det samlede resultat minder nu i højere grad om en almindelig forsikringsordning dog med en selvrisiko på op til kr. på helårshuse og kr. på fritidshuse. Forventninger Forventningerne til årets resultat for Skadeforsikring opjusteres med 50 mio.kr. til niveauet 525 mio.kr. svarende til en Combined Ratio i niveauet 90 og en omkostningsprocent i niveauet 16. Væksten i præmieindtægterne forventes forsat at ligge i niveauet knap 1 %. Væksten er påvirket af afgang som følge af præmieforhøjelser på bygningsforsikringsområdet, afgang af et par større kundeforhold på Erhverv i fjerde kvartal og af lavere gennemsnitspræmier for bilforsikringer. Alle stormflods skaderamte efter stormen Bodil vil nu få opgjort skader og udbetalt erstatning efter de nye principper. Side 10 af 32

11 Liv og Pension Alm. Brand - 1. kvartal Præm ier Forsikringsy delser Inv esteringsafkast efter rentefordeling Forsikringsm æssige driftsom kostninger, i alt Resultat af afgiv en forretning Ændring i liv sforsikringshensættelser Ændring i kollektiv t bonuspotentiale Statsafgift af ufordelte m idler Forsikringsteknisk resultat Egenkapitalens inv esteringsafkast Resultat før skat Skat Resultat efter skat Egenkapitalens afkastkrav 1. kvt. 1. kvt. Året Egenkapitalens inv esteringsafkast Resultat af ikke bonusberettigede bestande Renteresultat Om kostningsresultat Risikoresultat Ov erført til/fra sky ggekonti Resultat før skat Skat Resultat efter skat Hensættelser til forsikringskontrakter Egenkapital Aktiv er i alt Egenkapitalforrentning før skat p.a. 9% 1 1 % 9% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 7 % 8% 7 % Bonusgrad 1 0,2% 7,2% 9,2% Investeringsafkast af kundemidler i Liv og Pension 1. kvt. Afkast i pct. Obligationer 2,8% Aktier 3,2% Ejendom me 1,0% I alt 3,2% Side 11 af 32

12 Resultat Resultatet før skat for første kvartal udgjorde 23 mio.kr. mod 27 mio.kr. i samme periode. Resultatet er tilfredsstillende og svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 9 % p.a. Resultatet er sammensat af et omkostnings- og risikoresultat på 15 mio.kr., et renteresultat på 4 mio.kr., et negativt resultat af ikkebonusberettigede livrenter på 1 mio.kr. og endelig egenkapitalens investeringsafkast på 1 mio.kr. Der er i årets første kvartal derudover indtægtsført 3 mio.kr. fra skyggekonti, som herefter udgør samlet 9 mio.kr. Principper for egenkapitalafkast Principperne for egenkapitalforrentningen er i justeret i forhold til. Risikotillægget for rentegrupper er i således fastsat til 0,15 % af de gennemsnitlige hensættelser mod 0,10 % i. Præmier Indbetalinger til garanterede ordninger I første kvartal udgjorde præmierne i alt 390 mio.kr. mod 274 mio.kr. i samme periode. Det svarer til en vækst på 42,6 %. Tallene dækker over et fald i de løbende præmier på 3,1 %, mens engangsindbetalingerne er steget med 137,1 % i forhold til første kvartal. Kvartalets markante vækst i engangsindbetalingerne skal ses i lyset af, at Liv og Pension p.t. tilbyder markedets højeste depotrente til private. Udviklingen i løbende præmieindtægter er stadig negativt påvirket af skattereformen, hvor fradrag for indbetalinger til kapitalpension blev afskaffet. Indbetalinger til markedsordninger Ud over indbetalinger i Alm. Brand Liv og Pension har kunderne mulighed for at indbetale på markedsbaserede investeringsordninger, der ligger i banken. Indbetalingerne på disse ordninger beløb sig i første kvartal til 75 mio.kr. sammenlignet med 56 mio.kr. i samme kvartal sidste år. Det svarer til en vækst på 33,3 %. Pensionsindbetalinger i alt De samlede indbetalinger til pensioner inklusive investeringsordninger i banken udgjorde 465 mio.kr. for årets første kvartal, hvilket er en stigning på 41,0 % i forhold til samme periode. Forsikringsydelser I forbindelse med skattereformen i 2012 fik kunder med kapitalpension mulighed for i at afgiftsberigtige deres ordninger til en afgiftssats på 37,3 % mod normalt 40 %. Efterfølgende er denne mulighed blevet forlænget til også at gælde i. I årets første kvartal er der på kundernes vegne samlet betalt 52 mio.kr. i statsafgift mod 509 mio.kr. i samme periode. Den betalte statsafgift indgår i Alm. Brand Liv og Pensions regnskab som udbetalt forsikringsydelse. Derudover er der i perioden hensat 10 mio.kr. til afgift på ufordelte hensættelser. Da denne afgift skal betales af kundernes ufordelte hensættelser, er beløbet udgiftsført under ændring i kollektivt bonuspotentiale. De udbetalte forsikringsydelser udgjorde 363 mio.kr. i årets første kvartal mod 918 mio.kr. i. Ud over et fald i den ekstraordinære statsafgift har der i årets første kvartal været et fald i udbetalinger i forbindelse med pensionering. Efterhånden som porteføljen bliver ældre, vil et stadig større antal ordninger nå udløbsdatoen og derfor blive udbetalt enten som et engangsbeløb eller over en årrække. Udbetalinger i forbindelse med pensionering vil derfor normalt være stigende. Faldet i første kvartal tilskrives periodevise udsving samtidig med, at et antal kunder har valgt at udskyde deres pensionstidspunkt. Risikoresultat Risikoresultatet, som er forskellen mellem opkrævede præmier til risikodækning og de faktiske udgifter til erstatninger, blev for egen regning positivt med 14 mio.kr. for første kvartal mod 23 mio.kr. i samme periode. Der er i kvartalet derudover indtægtsført 3 mio.kr. fra skyggekontoen vedrørende invaliditet. Omkostninger Omkostningerne til erhvervelse og administration udgjorde 22 mio.kr. i første kvartal mod 20 mio.kr. i samme periode. De samlede omkostninger for årets første kvartal ligger på et lidt lavere niveau end forventet. Side 12 af 32

13 Omkostningsresultat Omkostningsresultatet, som er forskellen mellem opkrævede omkostningsbidrag og faktiske omkostninger, blev for egen regning positivt med 1 mio.kr. for årets første kvartal. Omkostningsresultatet er tilfredsstillende. Investeringsafkast af kundemidler For første kvartal blev afkastet af investeringsaktiver tilhørende kunderne på 375 mio.kr., hvilket svarer til et afkast på 3,2 % (12,9 % p.a.) mod et afkast på 168 mio.kr. for samme periode. Kvartalets afkast er positivt påvirket af rentefald, som har givet kursgevinster på obligationer og renteafdækninger. Afkastet er opgjort før pensionsafkastskat, men efter investeringsomkostninger. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag er afkastet af kundernes investeringsaktiver tilfredsstillende. De samlede investeringsaktiver beløb sig ved periodens udgang til 11,7 mia.kr. Investeringsaktiverne er placeret i obligationer, aktier og ejendomme. Obligationer Obligationer udgør samlet 68 % af den samlede portefølje af kundemidler. Afkastet i første kvartal udgjorde 2,8 % (11,2 % p.a.). Aktier Aktier udgør samlet 14 % af den samlede portefølje af kundemidler. Afkastet i første kvartal udgjorde 3,2 % (12,8 % p.a.). Ejendomme Ejendomme udgør samlet 14 % af porteføljen af kundemidler. Afkastet på beholdningen af ejendomme i første kvartal blev på 1,0 % (3,9 % p.a.). Afkastet ligger på niveau med det budgetterede. Afkastet relaterer sig til driften af ejendommene. Der er dermed ikke foretaget væsentlige værdijusteringer på ejendomsporteføljen i årets første kvartal. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter til delvis afdækning af de forsikringsmæssige forpligtelser har bidraget positivt til afkastet pga. det faldende renteniveau. Livsforsikringshensættelser De samlede livsforsikringshensættelser er i årets første kvartal steget med 185 mio.kr. til i alt 10,4 mia.kr. Stigningen kan hovedsageligt henføres til rentetilskrivning og en faldende diskonteringsrente. Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale blev i første kvartal forøget med 95 mio.kr. eksklusive hensættelse til statsafgift og udgjorde herefter i alt 922 mio.kr. Det svarer til en gennemsnitlig bonusgrad på 10,2 %. Nye kunder placeres i rentegruppe 0, hvor bonusgraden ultimo første kvartal udgjorde 13,4 %. Bonusgraden er særdeles tilfredsstillende. I rentegruppe 3, som indeholder kunder med høje garantier, er bonusgraden i første kvartal steget fra 2,4 % til 3,1 %. Den positive udvikling i bonusgraden er meget tilfredsstillende. Gruppen har fortsat en forsigtig investeringspolitik med en betydelig andel obligationer og finansielle instrumenter for at sikre en god balance mellem investeringerne og forpligtelserne i gruppen. Nedenstående tabel viser aktuel depotrente, bonusgrad, afkast og fordelingen af kundernes investeringsaktiver for de fire rentegrupper, porteføljen af bonusberettigede forsikringer er opdelt i. Rentegruppe U74* I alt Inv esteringsaktiv er (mia.kr.) 0,1 4,4 2,8 1,2 4,1 1 1,7 Depotrente (% p.a) 4,00 4,50 5,00 6,00 Bonusgrad (%) 1 3,4 1 7,1 8,8 3,1 1 0,2 Afkast (% å.t.d.) 2,1 4,0 2,7 3,2 3,2 Obligationer 1 00% 58% 56% 7 7 % 80% 68% Aktier 0% 24% 21 % 8% 3% 1 4% Ejendom 0% 1 7 % 1 5% 1 2% 1 1 % 1 4% Rentederiv ater 0% 0% 7 % 3% 6% 4% *ikke-bonusberettigede bestande Side 13 af 32

14 Kapitalforhold Kapitalgrundlaget i Alm. Brand Liv og Pension A/S udgjorde 900 mio.kr. ultimo første kvartal, hvoraf 111 mio.kr. er supplerende kapital. Selskabets Solvens I-krav udgjorde 442 mio.kr. Overdækningen udgjorde således 458 mio.kr. svarende til en solvensdækning på 204 %. Det individuelle solvensbehov blev opgjort til 210 mio.kr. mod 192 mio.kr. ultimo. Egenkapitalen allokeret til livsforsikring udgjorde 778 mio.kr. ved udgangen af første kvartal. Væsentlige begivenheder Solvens II Alm. Brand Liv og Pension har implementeret et nyt system til opgørelse af individuel solvens. Systemet bygger på de principper, der forventes ind ført med Solvens II, og dermed er selskabet i en særdeles god position til på en omkostningseffektiv måde at kunne implementere fremtidige krav. Derudover vil systemet blive brugt til avanceret risikostyring og optimering af investeringssammensætningen. Forventninger Forventningerne til resultatet for hele fastholdes på 75 mio.kr. før skat. Det er forventningen, at der kan opnås risikotillæg for alle kontributionsgrupper i. Resultatet for rentegrupperne er dog helt afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Side 14 af 32

15 Bank Alm. Brand - 1. kvartal 1. kvt. 1. kvt. Året FREMADRETTEDE AKTIVITETER: Netto rente- og geby rindtægter, Priv at Handelsindtægter (ekskl. kursreguleringer) Øv rige indtægter Indtægter i alt Om kostninger Afskriv ninger Basisresultat Kursreguleringer Resultat af kapitalandele Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) Resultat før nedskrivninger Nedskriv ninger Resultat før skat, fremadrettede aktiviteter Heraf Ophørende aktiviteter AKTIVITETER UNDER AFVIKLING: Resultat før nedskriv ninger Nedskriv ninger Resultat før skat, aktiviteter under afvikling Samlet resultat før skat og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Periodens resultat, koncern Udlån, frem adrettede aktiv iteter Udlån, aktiv iteter under afv ikling Indlån Egenkapital Heraf m inoritetsinteresser Balance Antal ansatte om regnet til heltid, gennem snit Rentem arginal (%) 1,6 1,3 1,6 Indtjening pr. omkostningskrone 0,62 0,3 4 0,3 8 Årets nedskriv ningsprocent 0,5 0,4 2,1 Solv ensprocent 21,5 1 9,9 1 8,4 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) Side 15 af 32

16 Resultat Bankens resultat før skat eksklusive minoriteter i første kvartal blev et underskud på 63 mio.kr. mod et underskud på 104 mio.kr. i fjerde kvartal. Resultatet er bedre end forventet, men ikke tilfredsstillende. Resultatet i første kvartal er sammensat af et overskud i de fremadrettede aktiviteter på 22 mio.kr. og et underskud på 85 mio.kr. i aktiviteter under afvikling. Bankens samlede nedskrivninger udgjorde 70 mio.kr. i første kvartal. Heraf kan 63 mio.kr. henføres til aktiviteter under afvikling. Rentemarginalen var for bankkoncernen 1,6 % i første kvartal mod 1,3 % i samme periode sidste år. Banken tilbagetalte den 20. marts den sidste del af den statslige hybride kernekapital. Banken har nu tilbagebetalt al statslig kapital, som blev optaget gennem Bankpakkerne i Fremadrettede aktiviteter Resultatet før skat i de fremadrettede aktiviteter udgjorde et overskud på 22 mio.kr. i første kvartal og er forbedret med 42 mio.kr. sammenlignet med fjerde kvartal. Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet. Resultatet er påvirket af en højere indtjening på bankens obligationsbeholdning samt lavere omkostninger. Basisresultatet udgjorde i første kvartal et overskud på 23 mio.kr. mod 30 mio.kr. i fjerde kvartal. Faldet skyldes, at fjerde kvartal var positivt påvirket af enkelte begivenheder på knap 10 mio.kr. Sammenlignet med første kvartal er basisresultatet forbedret med 19 mio.kr. Indtægter Bankens indtægter i de fremadrettede aktiviteter udgjorde 126 mio.kr. i første kvartal. Netto rente- og gebyrindtægter fra bankens privatkunder udgjorde 43 mio.kr. i første kvartal og er på niveau med fjerde kvartal. På trods af hård konkurrence og svag efterspørgsel fra privatkunderne har indtægterne befundet sig på et stabilt niveau de seneste kvartaler. Handelsindtægter eksklusive kursreguleringer var 54 mio.kr. i første kvartal mod 78 mio.kr. i fjerde kvartal. Faldet skyldes at Asset Management leverede en flot performance i, hvilket resultatmæssigt løftede indtjeningen væsentligt i fjerde kvartal. Handelsindtægterne er i første kvartal på det forventede niveau og er steget med 17 mio.kr. sammenlignet med første kvartal. Omkostninger Omkostninger udgjorde 86 mio.kr. i første kvartal og er under det forventede. Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 10 mio.kr. i første kvartal mod et kurstab på 2 mio.kr. i fjerde kvartal. De renterelaterede kursreguleringer udgjorde 0 mio.kr. i første kvartal mod et kurstab på 3 mio.kr. i fjerde kvartal. Bankens obligationsbeholdning har i første kvartal givet et afkast på 2,1 % p.a., hvilket er meget tilfredsstillende sammenholdt med markedsudviklingen. De aktierelaterede kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 6 mio.kr. i første kvartal mod et kurstab på 2 mio.kr. i fjerde kvartal. Forbedringen kan blandt andet henføres til kursgevinster på sektoraktier på 4 mio.kr. De valutarelaterede kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 4 mio.kr. i første kvartal mod en kursgevinst på 3 mio.kr. i fjerde kvartal. Nedskrivninger Nedskrivninger i bankens fremadrettede aktiviteter udgjorde i første kvartal en udgift på 7 mio.kr. mod en udgift på 44 mio.kr. i fjerde kvartal, der dog var påvirket af en ekstraordinær kreditgennemgang. Nedskrivningerne er på det forventede niveau. Forretningsaktiviteter Privat Resultat før skat udgjorde i første kvartal et underskud på 16 mio.kr. sammenholdt med et underskud på 60 mio.kr. i fjerde kvartal. Resultatforbedringen er sammensat af et fald i nedskrivningerne på 37 mio.kr. samt et fald i omkostningerne på 7 mio.kr. PRIVAT 1. kvt. 4. kvt. Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskriv ninger Resultat før skat Side 16 af 32

17 Væksten i antal helkunder har fortsat den positive udvikling fra og stiger stadig. Denne udvikling har været medvirkende til, at indtjeningen pr. husstand isoleret set i første kvartal er steget med godt 3 %. Den positive udvikling fra fortsætter ligeledes i porteføljen af formidlede Totalkreditlån. Porteføljen er i første kvartal steget med godt 130 mio.kr. til mi0.kr. Bankens udlån til privatkunder steg med blot 2 mio.kr. eksklusive nedskrivninger til mio.kr. i første kvartal. Der har i kvartalet været en tilgang af nye kunder, og der har været en bruttotilgang i udlån på 146 mio.kr., mens udlån til eksisterende kunder fortsat falder. Nedskrivningerne udgjorde i første kvartal en udgift på 7 mio.kr. svarende til 0,3 % af den gennemsnitlige portefølje. Leasing Resultat før skat udgjorde i første kvartal et overskud på 2 mio.kr., hvilket er på niveau med fjerde kvartal. LEASING 1. kvt. 4. kvt. Indtægter Om kostninger -9-8 Afskriv ninger Resultat før skat 2 2 Leasingporteføljen udvikler sig fortsat positivt med samlede aktiver på 337 mio.kr. mod 172 mio.kr. i samme periode. Finansielle Markeder Resultat før skat udgjorde 17 mio.kr. i første kvartal mod 33 mio.kr. i fjerde kvartal. Faldet på 16 mio.kr. skyldes en reduktion i basisresultatet på 25 mio.kr. og forbedrede kursreguleringer på 9 mio.kr. Udviklingen i basisresultatet skyldes, at Asset Management leverede en flot performance i, hvilket resultatmæssigt løftede indtjeningen væsentligt i fjerde kvartal. Resultatet før skat i første kvartal er 5 mio.kr. bedre end første kvartal og er på det forventede niveau. FINANSIELLE MARKEDER 1. kvt. 4. kvt. Indtægter Om kostninger Basisresultat Kursreguleringer 3-6 Resultat af kapitalandele 0 0 Resultat før skat Første kvartal har både resulteret i flere nye kunder i Marketsområdet samt tilgang i midler til Asset Management. Øvrige Øvrige aktiviteter havde i første kvartal et overskud på 19 mio.kr. før skat sammenholdt med et overskud på 5 mio.kr. i fjerde kvartal. Indtægtsudviklingen og de positive kursreguleringer på 7 mi0.kr. skyldes et flot obligationsafkast og kursgevinster fra sektoraktier. ØVRIGE 1. kvt. 4. kvt. Indtægter Omkostninger -1-7 Basisresultat 16 5 Kursreguleringer 7 4 Resultat af kapitalandele 0 1 Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) -4-5 Resultat før skat 19 5 Alm. Brand Formue er under likvidation og udgør bankens ophørende aktiviteter. Aktiviteter under afvikling Bankens aktiviteter under afvikling består hovedsageligt af engagementer inden for landbrug, erhverv og pantebreve. Resultatet af aktiviteter under afvikling udgjorde i første kvartal et underskud på 85 mio.kr. mod et underskud på 84 mio.kr. i fjerde kvartal. Resultatet er positivt påvirket af værdiregulering af overtagne aktiver på 9 mio.kr. Justeret for dette er resultatet på niveau med det forventede. Nedskrivninger udgjorde 63 mio.kr. i første kvartal mod 54 mio.kr. i fjerde kvartal. Side 17 af 32

18 Udlån ultimo Tab og nedskrivninger Portefølje- Nedskr andel i pct. Året 1. kvt. pct. a) Landbrug ,3% ,4% Erhv erv ,8% ,8% Pantebrev e ,5% ,1 % Aktier b) Aktiviteter under afvikling ,6% ,3% a ) Ta b og n edskr iv n in g er i pr ocen t a f den g en n em sn itlig e por tefølje i før ste kv a r ta l Pr ocen ten ka n ikke sa m m en lig n es m ed n edskr iv n in g spr ocen ten i h ov ed- og n øg leta lsov er sig t. b) A ktiepost ov er ta g et i for bin delse m ed n edlu kn in g a f et tidlig er e u dlå n sen g a g em en t. V æ r dir eg u ler in g a f a ktieposten in dr eg n es u n der ku r sr eg u ler in g er. Det samlede udlån i afviklingsporteføljen er i første kvartal faldet med 199 mio.kr. til mio.kr. og udgør 65 % af bankens samlede udlånsportefølje. Justeret for tab og nedskrivninger er udlånet reduceret med 136 mio.kr., hvilket svarer til det forventede niveau. Landbrug Landbrugsporteføljen udgør 800 mio.kr. ultimo første kvartal svarende til 11 % af bankens samlede udlån. Porteføljen eksklusive nedskrivninger er faldet med 9 mio.kr. sammenlignet med ultimo. Stigende mælkepriser har betydet en fornuftig økonomisk udvikling for mælkeproducenterne. Modsat har svineproducenterne haft svære vilkår, hvilket er med til at presse deres økonomiske situation. Nedskrivningerne udgjorde 11 mio.kr. i første kvartal og er på niveau med fjerde kvartal, hvor de var 10 mio.kr. Erhverv Porteføljen består primært af udlån til finansiering af investeringsejendomme, udlån til erhvervsvirksomheder samt ejendomsudviklingsprojekter. Den samlede portefølje udgør mio.kr. ultimo første kvartal og er faldet med 101 mio.kr. eksklusive nedskrivninger siden ultimo. Porteføljen udgør 19 % af bankens samlede udlån. Nedskrivninger på erhvervssegmentet udgjorde 25 mio.kr. i første kvartal mod en samlet tilbageførsel på 23 mio.kr. i. Nedskrivningerne er i første kvartal påvirket af enkelte større engagementer. Pantebreve Segmentet omfatter bankens egen beholdning af privat- og erhvervspantebreve. Beholdningen af pantebreve beløb sig ultimo første kvartal til mio.kr. og er faldet med 53 mio.kr. sammenlignet med ultimo. Der er et naturligt afløb på pantebreve som følge af almindelige betalinger og indfrielser. I første kvartal udgjorde det naturlige afløb på pantebrevsbeholdningen ca. 8 % p.a. Kreditrelaterede nedskrivninger udgjorde 27 mio.kr. i første kvartal sammenlignet med 43 mio.kr. i fjerde kvartal. Private pantebreve Private pantebreve udgør mio.kr. og omfatter bankens beholdning af pantebreve med pant i primært villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Ejendommene er beliggende i hele landet. Kreditrelaterede nedskrivninger på private pantebreve beløb sig i første kvartal til 18 mio.kr. Erhvervspantebreve Erhvervspantebreve udgør 634 mio.kr. og består af pantebreve med pant inden for boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme med kontor, handel og industri samt grunde og blandet bolig/erhverv. Kreditrelaterede nedskrivninger på erhvervspantebreve beløb sig i første kvartal til 9 mio.kr. Balance Udlån Bankens udlån udgjorde mio.kr. ultimo første kvartal mod mio.kr. ultimo svarende til et fald på 258 mio.kr. Eksklusive koncerninterne udlån og nedskrivninger er udlånet i første kvartal i de fremadrettede aktiviteter steget med 5 mio.kr. og i aktiviteter under afvikling faldet med 136 mio.kr. Side 18 af 32

19 Indlån Ultimo første kvartal havde banken indlån for 10,3 mia.kr. mod 10,9 mia.kr. ultimo. Faldet i indlånet følger bankens målsætning og er et resultat af et løbende fokus på at reducere indlån i takt med, at udlånet i aktiviteter under afvikling falder. Indlånsreduktionen udgøres primært af fastforrentede indlån. Dermed fortsætter udviklingen fra, hvor der skete en positiv forskydning i forholdet mellem fastforrentede højrenteindlån og lavere forrentede variable indlån. Det er en del af bankens strategi at nedbringe det fastforrentede indlån yderligere. Likviditet Ved udgangen af første kvartal udgjorde bankens likviditet 4,6 mia.kr., og den likviditetsmæssige overdækning udgjorde 3,2 mia.kr. svarende til 225 % af lovkravet. Det er forventningen, at den likviditetsmæssige overdækning vil blive nedbragt i løbet af. Kapitalforhold Bankens egenkapital udgjorde 1,9 mia.kr. ultimo første kvartal. Kapitalgrundlaget udgjorde 1,8 mia.kr., og den samlede risikoeksponering udgjorde 8,9 mia.kr. ultimo perioden. Solvensprocenten udgjorde således 20,2 og kernekapitalprocenten 20,2. Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag er opgjort til 14,1 %, og bankens solvensprocent oversteg dermed det tilstrækkelige kapitalgrundlag med 6,1 %-point. Bankkoncernens egenkapital udgjorde 2,1 mia.kr. ultimo første kvartal. Kapitalgrundlaget udgjorde 1,9 mia.kr., og den samlede risikoeksponering udgjorde 8,7 mia.kr. ultimo perioden. Bankkoncernens solvensprocent udgjorde således 21,6 og kernekapitalprocenten 21,6. Bankkoncernens tilstrækkelige kapitalgrundlag er opgjort til 14,2 %, og solvensprocenten oversteg dermed det tilstrækkelige kapitalgrundlag med 7,4 %-point. Kapitalreservation til kreditrisici Bankkoncernens samlede kapitalreservation til kreditrisici udgør mio.kr. ultimo første kvartal mod mio.kr. ultimo. Kapitalreservationen svarede til 34 % af bruttoudlånet og restgælden på pantebreve pr. 31. marts, hvilket er på samme niveau som ultimo. På den fremadrettede portefølje udgjorde kapitalreservationen 18 % af bruttoudlånet, og på afviklingsporteføljen udgjorde kapitalreservationen 41 % af bruttoudlånet og restgælden på pantebreve. Af bankkoncernens samlede kapitalreservation ultimo første kvartal udgjorde de akkumulerede nedskrivninger mio.kr. mod mio.kr. ultimo. De akkumulerede nedskrivninger er pr. 31. marts opdelt med 272 mio.kr. på den fremadrettede portefølje og mio.kr. på afviklingsporteføljen. Hertil kommer 655 mio.kr. i dagsværdiregulering på pantebrevene. KAPITALRESERVATION Bruttoudlån/ Balancerestgæld værdi Forskel a) Nødvendig kapital Samlet reservation Reservation ift. bruttoudlån Samlet reservation Reservation ift. bruttoudlån Fremadrettede portefølje % % Afv iklingsportefølje % % I alt - ekskl. reverse-forretninger % % Rev erse-forretninger sam t koncerninterne transaktioner % % I alt koncern % % a) Akkumulerede nedskriv ninger samt kursregulering af pantebrev e Nye kapitaldækningsregler (CRD IV) Den 1. januar er der indført nye kapitaldækningsregler i EU. De nye regler betyder, at værdien af bankens supplerende kapital i solvensberegningen er faldet med 160 mio.kr. den 1. januar og vil blive yderligere reduceret med 40 mio.kr. i løbet af. Bankens risikovægtede aktiver påvirkes ikke væsentligt af de ændrede regler. Tilsynsdiamanten Banken efterlever ultimo første kvartal de fem grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant, hvilket fremgår af nedenstående figur. Udviklingen i bankens værdier i tilsynsdiamanten er som forventet. Side 19 af 32

20 Store engagementer Udlånsvækst Grænseværdi < 125 % Grænseværdi < 20 % 1. kvt. 1. kvt. 18% 32% -7% -11% Funding ratio Ejendomseksponering Grænseværdi < 1 Grænseværdi < 25 % 1. kvt. 1. kvt. 0,55 0,57 17% 15% Likviditetsoverdækning Grænseværdi > 50 % 1. kvt. 225% 202% Væsentlige begivenheder Kapitalindskud og indfrielse af statslig hybrid kernekapital Den 27. februar indskød Alm. Brand A/S 400 mio.kr. i egenkapital i Alm. Brand Bank A/S. Kapitalindskuddet er benyttet til at indfri de resterende 226 mio.kr. af den statslige hybride kernekapital den 20. marts. Herudover skal kapitalindskuddet delvist modsvare effekten af de nye kapitaldækningsregler, som trådte i kraft den 1. januar. Alm. Brand Formue På en ekstraordinær generalforsamling i datterselskabet Alm. Brand Formue A/S den 18. marts blev det vedtaget, at selskabet træder i likvidation. Selskabet har i første kvartal solgt beholdningen af værdipa pirer. Efter endt proklamaperiode den 18. juni vil der bliver udarbejdet et likvidationsregnskab, som skal godkendes på en afsluttende generalforsamling i selskabet. Likvidationen forventes gennemført inden udgangen af tredje kvartal. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Indfrielse af supplerende kapital Banken har den 1. maj fået tilladelse fra Finanstilsynet til at indfri supplerende kapital på 200 mio.kr. Indfrielsen vil finde sted den 3. juni. Indfrielsen påvirker ikke bankens kapitalforhold. Forventninger Banken fastholder forventningerne om i at få et overskud før skat i de fremadrettede aktiviteter i niveauet 40 mio.kr. efter nedskrivninger, som forventes at blive i niveauet 35 mio.kr. Resultatet før skat i aktiviteter under afvikling forventes fortsat at udgøre et underskud i niveauet mio.kr. Forventningen til reduktion i bankens afviklingsportefølje eksklusive tab og nedskrivninger fastholdes på niveauet 500 mio.kr. i. Der er betydelig usikkerhed forbundet med de forventede resultater, og de afhænger blandt andet af konjunkturernes udvikling og de generelle markedsvilkår. Side 20 af 32

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Alm. Brand årsrapport

Alm. Brand årsrapport Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2012 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere